www.archive-no-2012.com » NO » 1 » 12K

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 293 . Archive date: 2012-12.

 • Title: 12-kommunesamarbeidet i Vestfold - Forsiden
  Descriptive info: .. Til innhold.. Søk.. Meny.. Prosjekter.. Fagnettverk.. Om 12k.. Administrasjon.. Areal, plan og næring.. Biogass.. Bredbånd.. Helsesamhandling.. Pleie og omsorg.. Kart.. Skole.. TrygghetsNett.. Trainee.. Praksis!.. Kompetanseplan (KKK).. Oppfølgingsteam.. Bekjempelse av vold i nære relasjoner.. Hvis du ønsker å.. Lese referater fra:.. -.. 12k styre.. 12k rådmannsgruppe.. Se kart på nett.. Se kommunestyret direkte.. Lese om helsesamhandling.. Barn og unge.. Byggesak.. Digital plandialog.. Pleie og omsorg (PLO).. IKT-nettverk.. Vei og veilys.. Nettsider / portal.. Parkering..  ...   seminarer.. Kommunene i 12k.. Interkommunalt samarbeid.. 12k er et interkommunalt samarbeid mellom.. Andebu.. ,.. Hof.. Holmestrand.. Horten.. Lardal.. Larvik.. Nøtterøy.. Re.. Sandefjord.. Stokke.. Tjøme.. og.. Tønsberg.. kommune.. Totalt representerer samarbeidet knapt 220.. 000 innbyggere.. 12k skal arbeide med å utvikle, forbedre og effektivisere kommunenes tjenestetilbud og oppgaveløsning, og sikre erfaringsutveksling og læring gjennom fagnettverk og prosjekter.. Aktuelt.. 02.. 11.. 2012.. Referat fra styremøte 1.. 12.. 20.. 02.. Dette er folkehelse!.. 09.. 2010.. Nyhetsarkiv.. CorePublish publiseringsløsning..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Prosjekter - 12-kommunesamarbeidet i Vestfold
  Descriptive info: Hurtiglenker.. Du er her:.. Forsiden.. 12k gjennomfører en rekke prosjekter og utredninger.. Her finner du en oversikt over alle prosjektene som er gjennomført i regi av 12k (7k, 10k, 9k, 12k).. Ønsker du mer informasjon om enkeltprosjekter, finner du dette via menyen til venstre.. Les mer..

  Original link path: /prosjekter/category29.html
  Open archive

 • Title: Fagnettverk - 12-kommunesamarbeidet i Vestfold
  Descriptive info: Møtereferater.. Fagnettverkene er viktige erfarings- og utviklingsarenaer for kommunene, og initierer en rekke prosjekter i 12k.. Nettverkene skal ha fokus på oppgaver som kvalitetssikrer og effektiviserer kommunenes tjenesteproduksjon, med utgangspunkt i lokale behov.. Dette kan gjøres ved å igangsette tiltak som gjennomføres bedre eller raskere ved å samle krefter, enn kommunene kan oppnå hver for seg.. Nettverkene skal:.. Utvikle ideer og hente ut gevinster ved utveksling av erfaringer.. Ta initiativ til systemharmonisering.. Ta initiativ til felles 12k prosjekter.. 12k skal ha hovedfokus på lokale behov og tjenesteutvikling.. Les om de ulike fagnettverkene i menyen til venstre..

  Original link path: /fagnettverk/category30.html
  Open archive

 • Title: Om 12k - 12-kommunesamarbeidet i Vestfold
  Descriptive info: - Målsetting.. - Bakgrunn.. - Organisering.. - Organisasjonskart.. - Budsjett.. - Strategisk plan.. - Beslutningsstruktur.. Deltakere.. 12-kommunesamarbeidet i Vestfold (12k) er et samarbeidsorgan mellom kommunene Andebu, Hof, Holmestrand, Horten, Lardal, Larvik, Nøtterøy, Re, Sandefjord, Stokke, Tjøme og Tønsberg.. Samarbeidet startet i 1997 med 7 kommuner, og ble utvidet i 2001 og 2005.. Totalt representerer samarbeidet ca 216 000 innbyggere og 14 000 kommunalt ansatte.. 12k  ...   - kommunene bestemmer selv hvilke prosjekter de deltar i.. Likhet - alle kommunene har samme status og stemme i samarbeidet.. Utviklings- og læringsfellesskap - gi arenaer for dialog, utvikling og erfaringsutveksling.. Forankring - deltakelse i samarbeidet vedtas i de enkelte kommunestyrene.. Styrket samarbeid på tvers av kommunegrenser skal gi et forbedret tjenestetilbud, være et middel til å styrke fagmiljøer og rekruttering, og bedre økonomi og brukerservice..

  Original link path: /om-12k/category28.html
  Open archive

 • Title: Administrasjon - 12-kommunesamarbeidet i Vestfold
  Descriptive info: Samhandlingsreformen.. 12k lederforum helse.. Samhandlingsutvalg.. Strategisk forum.. Avtaler.. Aktiviteter i kommunene.. Administrative støttefunksjoner.. Her finner du prosjekter som kommer inn under kategorien administrative støttefunksjoner og IKT-prosjekter.. Her kan du lese mer om følgende prosjekt:.. START etablerernettverk.. Målet med samarbeidet er å få flere nyetablerere og småbedrifter i endring til å lykkes.. BEST i Vestfold.. Med utgangspunkt i Digital plandialog , skal prosjektet  ...   Tjenestenett.. Felles IKT-infrastruktur som muliggjør ulike former for effektivt interkommunalt samarbeid for å bedre og utvikle kommunenes tjenestetilbud.. E-initiativ.. 12k har deltatt i forsøk og evaluering av elektronisk innbyggerinitiativ.. Les evalueringsrapporten.. E-initativ er nå implementert i den enkelte kommune, se kommunenes hjemmesider.. eGovMon.. eGovMon skal bl a utvikle løsninger som automatiserer evalueringen av offentlige nettsteder slik at sektoren kan utvikle stadig bedre nettsider..

  Original link path: /administrasjon/category208.html
  Open archive

 • Title: Areal, plan og næring - 12-kommunesamarbeidet i Vestfold
  Descriptive info: Areal og næring.. Her kan du lese mer om:.. Digital plandialog er en løsning som gir mulighet for innsyn og medvirkning i kommunenes plansaksprosesser via kommunenes hjemmesider.. Digitalisering av reguleringsplaner.. (DRG).. Eksisterende reguleringsplaner er overført fra papirformat eller skannet bilde til vektorformat.. I alt er 1509 regulerings- og  ...   sammen til sømløse kommunevise datasett, DRK.. Statens kartverk har vært prosjektleder for DRG i 12k.. Evaluering regionale næringsområder.. Evalueringen har sett på erfaringene med de regionale næringsområdene, spesielt med fokus på Borgeskogen.. Det vil gi lærdom som kan benyttes i å forbedre planleggingen i fremtiden.. Tilhørende dokumenter.. Nyttige linker..

  Original link path: /areal-plan-og-naering/category207.html
  Open archive

 • Title: Biogass - 12-kommunesamarbeidet i Vestfold
  Descriptive info: Biogass i Vestfold.. I Vestfold håndteres i dag store mengder biologisk avfalls- og overskuddsmateriale på en uøkonomisk og lite klimavennlig måte.. Store mengder våtorganisk avfall og bioavfall transporteres ut av fylket for videre håndtering og utnyttelse.. I fylkets renseanlegg produseres betydelige mengder slam som i dag har en til dels problemfylt håndtering.. Energiutnyttelsen i  ...   slam til biogassproduksjon er en framtidsrettet strukturell endring av avfallstrømmene i Vestfold.. Styret i 12k ønsker å vurdere muligheten for å etablere et stort anlegg som kombinerer organisk avfall og slam fra avløp for å produsere biogass.. Biogass i Vestfold er nå ledet av Vesar.. Les siste nytt om prosjektet her.. Bakgrunn.. Relaterte dokumenter..

  Original link path: /biogass/category273.html
  Open archive

 • Title: Bredbånd - 12-kommunesamarbeidet i Vestfold
  Descriptive info: På nett - bredbåndsutbygging i Vestfold.. Få tilgang til bredbånd i Hof, Re, Sande, Stokke, Nøtterøy, Larvik, Lardal, Tjøme og Andebu!.. 12k har fått midler fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD)/ HØYKOM til å bygge ut områder uten eller med dårlig bredbåndsdekning.. Utbyggingen skal skje med fast bredbånd basert på radio.. Utbyggingen ble gjennomført i løpet av 2009 og 2010.. I 2010 er det også bygget bredbånd til to områder i Andebu kommune.. Les mer om.. På nett - bredbåndsutbygging i Vestfold.. utbyggingen i Andebu.. For bestilling av bredbånd, kontakt utbygger / leverandør.. Direct Connect.. Prosjektansvarlig: , daglig leder 12k..

  Original link path: /bredbaand/category272.html
  Open archive

 • Title: Helsesamhandling - 12-kommunesamarbeidet i Vestfold
  Descriptive info: Helsesamhandling i Vestfold.. I 2010 ble det vedtatt en Modell for samhandling i Vestfold,.. saksframlegg i 12k styret 06.. 05.. , sak 19/10.. Modellen.. består av en del for kommunene, en del for SIV-HF og felles strategisk og operative samhandlingsarenaer.. Cecilia Haglind.. er engasjert i 3 år som kommunal samhandlingskoordinator.. Du kan lese mer om bakgrunn for Modell for samhandling.. her..

  Original link path: /helsesamhandling/category274.html
  Open archive

 • Title: Pleie og omsorg - 12-kommunesamarbeidet i Vestfold
  Descriptive info: Her kan du lese mer om følgende prosjekt:.. Legemiddelassistert rehabilitering (LAR).. Ny forskrift om Legemiddelassistert rehabilitering trådte i kraft 1.. 1.. Antall deltakere i LAR i 12k-kommunene har økt fra 25 brukere i 1999 til 327 i 2010, og med økende problematikk rundt utdelingen av metadon.. PLO nettverket har laget en rapport om utfordringer kommunene har i forbindelse med LAR.. Standard for tjenestene i sykehjem.. Felles standarder for tjenestene skal bidra til definerte kvalitetskrav uavhengig av bosted/kommune, bidra til forventningsavklaring mellom bruker/pårørende og tjenesten, og være et utgangspunkt for vurdering av tjenestenivå og omfang.. KOST i sykehjem.. K.. valitetssikring og.. O.. ppfølging av.. S.. tandard for.. T.. jenester i sykehjem.. Støttekontakt..  ...   Omsorgslønn.. 12k PLO har laget en håndbok som skal gi kommunene et felles utgangspunkt for saksbehandling, nivået på tjenester og avlønning.. Les håndboken her.. Formålet med prosjektet er å styrke pårørende til kronisk syke hjemmeboende med hjelpebehov.. Brukerstyrt personlig assistent (BPA).. Det er utviklet en verktøykasse for saksbehandlere og arbeidsledere tilknyttet BPA.. Individuell Plan (IP).. 12k pleie- og omsorgsnettverk har utarbeidet forslag til felles verktøykasse for IP-arbeidet i kommunene.. Trivselspenger.. Formålet med trivselsordningen er at pasienter/beboere ved sykehjem i størst mulig grad skal kunne delta i fritids- og kulturtilbud.. Les mer om trivselspenger her.. Oppfølging av barn som har pårørende med kreft.. Bedre samhandling om multisyke eldre.. - sluttrapport.. Evaluering TrygghetsNett 2011..

  Original link path: /pleie-og-omsorg/category209.html
  Open archive

 • Title: Kart - 12-kommunesamarbeidet i Vestfold
  Descriptive info: Kart på internett.. Kart på internett gir god 24-timers service overfor publikum og næringsliv.. Kartportalen inneholder grunnkart med eiendomsgrenser, plandata, ledningskart, flybilder, tema og en del spesialinformasjon.. Ved hjelp av søkemulighet på adresser, eiendom, stedsnavn, skoler, barnehager og kommunale virksomheter, kan du hente fram kartutsnitt.. Funksjonaliteten gir anledning til å konstruere linjer, sirkler og figurer, suplere kartet med tekst, måle avstander og arealer m.. m.. Kartutsnittet kan så skrives ut eller kopieres inn i et dokument.. Tønsberg kommune er vertskommune for kartløsningen.. Gå direkte til kartportalen.. Bakgrunnsdokumenter:.. Geodataplan.. Næringsarealer på nett.. Arealis - Sluttrapport juni 2005..

  Original link path: /kart/category275.html
  Open archive


 • Archived pages: 293