www.archive-no-2012.com » NO » B » BANDT

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 27 . Archive date: 2012-12.

 • Title: Berrefjord & Thomassen AS
  Descriptive info: ..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Berrefjord & Thomassen AS
  Descriptive info: PRODUKTER.. LEVERANSER.. OM B T.. Berrefjord Thomassen AS er et firma som utfører rådgivning, analyser, utredninger, formidlingsoppgaver og prosjektledelse rettet inn mot foresight-, scenarie- og strategiarbeid i konserner, bedrifter, organisasjoner og offentlige virksomheter.. Våre kunnskaper, modeller, verktøy og arbeidsmetoder er innrettet mot å styrke forbindelsen mellom helhetlig strategisk tenkning og operativ handling.. Stadig flere  ...   over egen situasjon og tydeligere holdepunkter for handling på kort og lang sikt.. Dette er vårt primære arbeidsfelt.. Ved hjelp av egenutviklede interaktive modeller og PC-baserte verktøy, dialog og arbeidsprosesser skreddersyr vi våre leveranser til slike kundebehov.. Her kan du lese mer om vår kompetanse, våre leveranser og våre senseNet modeller.. Berrefjord Thomassen AS..

  Original link path: /iphone/index.htm
  Open archive

 • Title: Berrefjord & Thomassen AS
  Descriptive info: I denne iPad utgaven av hjemmesidene våre kan du lese mer om vår kompetanse, våre leveranser og våre senseNet modeller.. BERREFJORD THOMASSEN AS..

  Original link path: /ipad/index.htm
  Open archive

 • Title: Berrefjord & Thomassen AS
  Descriptive info: OM B T.. FORESIGHT.. KONSERNSTRATEGI.. TEMA.. Vi har samlet all vår produksjon under eget merkenavn senseNet.. Det ble tidlig (1998) valgt som fellesbetegnelse for våre modeller, verktøy og tjenester; de sistnevnte i form av utredninger, analyser, rådgivning, fasilitering og utarbeiding av dokumenter og PC-interaktive produksjoner og formidlingsoppgaver.. Med basis i en stor  ...   utvikle og videreutvikle våre egne modeller og verktøy.. Modellene bygges opp som frittstående konsepter samtidig som de blir designet for også å kunne supplere hverandre og brukes i kombinasjoner.. Modellene er interaktive og nettbaserte, De tilpasses ved skreddersøm til den aktuelle kunden.. Se menyen over for nærmere informasjon om de viktigste senseNet modellene..

  Original link path: /iphone/prod1.htm
  Open archive

 • Title: Berrefjord & Thomassen AS
  Descriptive info: KONSERN.. FORESIGHT NU + SU.. PETROLEUM.. De fleste av våre leveranser kan kategoriseres i ett eller flere av fire hovedområder; Konsern og bedriftsrådgivning (Strategiprosesser), Foresight Stedsutvikling (der kunden er et sted, en eller flere regioner,) Foresight Næringsutvikling (der kunden er en bedrift/konsern, en organisasjon eller en næringsklynge) og stratregiprosesser for aktører i Petroleumsindustrien.. Feltet over viser et utvalg av prosjekter vi har utført på hvert av disse områdene.. For en mer utførlig beskrivelse av hvert prosjekt, klikk på årstallene i feltet til venstre.. Her presenterer vi kronologisk fremstilling av prosjektene.. Klikk på det aktuelle prosjektet for omtale..

  Original link path: /iphone/leveranser.htm
  Open archive

 • Title: Berrefjord & Thomassen AS
  Descriptive info: SELSKAPET.. VISJONEN.. KONTAKT.. OM B T - SELSKAPET.. Berrefjord Thomassen AS er et veletablert, lite og innovativt konsulentfirma.. Vi har spesialisert oss på å kombinere strategikunnskap og bruk av multimedia og interaktive IT-løsninger.. Forretningsideen ble unnfanget i 1995 da vi møttes; Lasse Thomassen som sivilingeniør (NTH) og videregående student ved Norges Handelshøyskole og Ole Berrefjord som forsker  ...   og næringsliv.. De to fagområdene som i utgangspunktet forente våre interesser var Konsernstrategi og Nyetablering av bedrifter.. Vårt første felles oppdrag gjaldt utvikling og bruk av scenarier i et større, industrielt rettet strategiprosjekt.. Med årene har disse kimene grodd seg sterkere og gjensidig bidratt til å utvikle og forme den unike kjernekompetansen firmaet i dag sitter med..

  Original link path: /iphone/om_bt.htm
  Open archive

 • Title: Berrefjord & Thomassen AS
  Descriptive info: REGIONALE PLANER.. TEMAOMRÅDER.. Vi har samlet all vår produksjon under eget merkenavn senseNet®.. Se menyen over for nærmere informasjon om de viktigste senseNet® modellene.. Om.. senseNet®.. senseNet® er et registrert varemerke for Berrefjord Thomassen AS.. Varemerkesøknad levert den 25.. 05.. 1998.. Varemerket registrert den 23.. 10.. senseNet® er en fellesbetegnelse for alle produkter levert av Berrefjord Thomassen AS.. Tankene bak navnet:.. Navnet senseNet® dekker - ved ordenes betydning, deres sammenstilling og ordlyd - denne egenartede komplementariteten:.. Sense i betydningen mening, oppfatning, fornuft; ref.. make sense.. Relevant for strategisk analyse, utvikling og bruk av faglige konsepter som referanserammer og tjenstemessige  ...   gjennom blant annet bruk av Internett.. Sense i videre avledede betydninger i ord som sensitivitet (innlevelse), sensibel (følsomhet/intuisjon).. Relevant for strategiske analyser, hvis viktigste forutsetning er at de kan baseres på løpende innhenting av relevant kunnskap, informasjon og impulser (ref.. radarfunksjonen); samt på den teft og intuisjon som kan utvikles gjennom kontinuerlig strategisk oppmerksomhet, handling og læring.. kombinasjonen med "net" følger av at vår produksjon og våre produkter har som en felles egenart å være tjenester som formidles over Internett/bedrifters interne nettløsninger og ved øvrige kjente og fremtidige IKT-baserte nett og nett-vertøy; de er innholdstjenester som utvikles og formidles digitalt..

  Original link path: /ipad/produkter.htm
  Open archive

 • Title: Berrefjord & Thomassen AS
  Descriptive info: STRATEGI KONSERN/BEDRIFT.. FORESIGHT NU.. FORESIGHT SU.. Her presenterer vi et utvalg av prosjektene vi har gjennomført på hvert av disse områdene.. (For en mer utførlig presentasjon henvises til Flash-versjonen av hjemmesidene våre)..

  Original link path: /ipad/leveranser.htm
  Open archive

 • Title: Berrefjord & Thomassen AS
  Original link path: /ipad/om.htm
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Berrefjord & Thomassen AS
  Descriptive info: Foresight er en samlebetegnelse for modeller og arbeidsmetoder der vi kombinerer bruk av scenarier med utvikling av strategier.. Vi kaller dette for scenariebasert strategiutvikling.. Ved å trimme blikket for hva som kan skje, stimuleres evnen til å utvikle robuste strategier, konkrete tiltak og handlingsplaner.. Berrefjord Thomassen AS har lang faglig, metodisk og praktisk erfaring som kan settes inn i arbeidet med denne typen helhetlig anlagte prosjekter.. senseNet Næringsutvikling (Foresight).. senseNet Næringsutvikling benyttes i foresight prosjekter der hovedformålet er å styrke sjansene for fremtidig lønnsom næringsvirksomhet, og der kunden kan være en næringsklynge, en bransje, en utviklingsaktør, et forretningskonsern og/eller en enkelt bedrift.. Rammeverket trekker tydelige forbindelser mellom aktørens nære fortid, ståstedsanalysen, vurderingen av eksterne drivkrefter, fremtidsvisjoner, valg av strategiske grep og konkretisering av handlingsplaner på kort og lang sikt.. Det enkelte prosjekt tilpasses kundens ønsker.. I noen tilfeller vil kunden i hovedsak ha gjennomført en scenarieprosess, for selv å gå videre med den strategiske utviklingsprosessen..  ...   og valg av robuste strategier, handlingsplaner og tiltak.. Ofte utvikles denne vektleggingen mellom scenarieutvikling og strategisk respons under prosjektets gang.. Vår anbefaling er å gå relativt åpent ut, og la kundens deltakelse og opplevelse av arbeidsprosessen styre denne vektleggingen.. Aktuelle prosjektreferanser: Statoil/Norsk kontinentalsokkel 2010, Hydro/Oseberg 2015, OLF/Integrerte Operasjoner, Matklyngen Rogaland/NCE Culinology 2007, NCE Subsea/Foresight, Akademikerne/Scenarier 2017.. senseNet Stedsutvikling (Foresight).. senseNet Stedsutvikling benyttes i foresight prosjekter der siktemålet er å belyse spørsmål om hvordan et sted kan tenkes å utvikle seg i et 10-15 års perspektiv.. Aktøren i slike prosjekter kan være et bysamfunn, en bygd, en kommune, en gruppe kommuner, regioner eller et hvilket som helst annet geografisk definert stedssamfunn.. senseNet Stedsutvikling er et særlig relevant verktøy i arbeidet med byutvikling, bygdeutvikling, kommuneplaner og utvikling av regionale strategier.. Grunntrekkene i senseNet Stedsutvikling er anvendt/anvendes i prosjektene Bergenscenarier 2020, Framtidsbygda, Scenarier Rogaland-Agder 2020, Hardanger 2030, Haugalandet - Regional Strategiutvikling, og Vestlandsbilder 2020.. (Se våre leveranser.. )..

  Original link path: /iphone/prod_foresight.htm
  Open archive

 • Title: Berrefjord & Thomassen AS
  Descriptive info: senseNet Konsernstrategi er et fellesnavn for våre modeller, verktøy og tjenester innrettet mot strategiske problemstillinger for selskaper, foretak og offentlige virksomheter som opererer med flere enn ett virksomhets- eller forretningsområde.. De to grunnmodellene våre er her:.. - Konsernidentitet.. - Konsernutvikling.. senseNet KonsernIdentitet (KID).. senseNet Konsern Identitet er et omfattende strategisk ledelsesverktøy.. Programmet tar for seg hele bredden i en virksomhets eller et konserns strategiske agenda.. Det har tre siktemål:.. - For det første; å gi en samlet, oversiktelig og tilstrekkelig detaljert beskrivelse av viktige.. sider ved selskapets situasjon og virke.. - For det andre; å fungere som referanseramme for selskapets strategiarbeid.. - For det tredje; å være en informasjonskilde i kommunikasjonen innad og utad om selskapets.. virksomhet, resultater, strategier og planer.. Modellen styrker muligheten for å utøve en mer helhetlig og kontinuerlig strategiprosess enn det som er vanlig i mange virksomheter i dag.. Konsern Identitet modellen tar utgangspunkt i selskapets grunnleggende oppdrag og intensjon, og retter oppmerksomheten mot åtte hovedtemaer:.. Selskapsmodell og eierforhold.. Produkter, anlegg og aktiva.. Selskapets ytre handlingsmiljø.. Selskapets strategiske  ...   og resultatoppfølgingen styrkes.. senseNet Konsernutvikling.. senseNet Konsernutvikling er en modell og et verktøy for å følge opp og utvikle konserners og offentlige selskapers samlede portefølje av virksomhetsområder og resultatenheter.. Med basis i konsernets strategiske plattform og kompetanseprofil gir modellen et tydelig holdepunkt for å differensiere oppfølgingen av de enkelte virksomhetsområdene.. Samtidig gir den en oversikt som styrker mulighetene for kompetanseutveksling og aktivitetsfellesskap mellom områdene.. Modellen bygger på konsernstrategiens to grunnleggende spørsmål:.. Porteføljesammensetning.. I hvilke bransjer, forretningsområder og virksomhetsfelt skal.. selskapet investere sine ressurser?.. Konsernbasert verdiskaping.. Hvordan skal konsernet som sådant stimulere, tilrettelegge.. for og på andre måter bidra til å styrke virksomhetsområdene og resultatenhetene.. innenfor sin samlede portefølje?.. I kombinasjon med en konsernstrategisk sjekkliste, en ekstern radar mot bedriftens relevante omgivelser og oversikten over den foreliggende porteføljen, kan det med basis i modellen gjennomføres analyser og beslutninger for hver av resultatenhetene.. I modellen ledes analysene videre til iverksetting og oppfølging.. Dette gir et helhetlig grep om selskapets konsernstrategiske agenda og faktiske utvikling.. senseNet Konsernutvikling kan kobles sammen med bruk av senseNet Konsernidentitet..

  Original link path: /iphone/prod_konstrat.htm
  Open archive


 • Archived pages: 27