www.archive-no-2012.com » NO » C » CP

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 1221 . Archive date: 2012-07.

 • Title: CP-foreningen
  Descriptive info: /.. Hva er cerebral parese.. CP-kalenderen.. Grillfest.. Trøndelag.. Første møte etter sommerferien.. Østfold.. Cerebral parese.. Kognitive vansker.. Kommunikasjon og språk.. Synsproblematikk.. Epilepsi.. Spisevansker.. Smerte.. Hørsel.. Vanlige spørsmål og svar.. Årsaker.. Diagnostisering.. CP i voksen alder.. Behandling av CP.. Fagstoff på cp.. no.. Cerebral parese (CP) har vært brukt som begrep fra slutten av 1800-tallet, men helt siden den gang vært gjenstand for diskusjon fordi det har vært uenighet om hva diagnosen egentlig innebærer.. Flere grupper både i USA og England jobbet med CP-begrepet på begynnelsen av 1900- tallet.. Selv om det var enighet om at den motoriske funksjonsforstyrrelsen skulle danne basis for diagnosen varierte likevel praksis fra land til land CP.. Et europeisk overvåkingsorgan for cerebral parese, Surveillance of Cerebral Palsy in Europe (SCPE) har siden slutten av 1990-tallet jobbet med å harmonisere CP-begrepet og bidra til en felles forståelse av diagnosen innebærer.. I 2000 lanserte de en definisjon som beskriver nettopp den motoriske funksjonsforstyrrelsen som det sentrale diagnostiske kriteriet: «Cerebral parese» skal brukes som paraplybetegnelse på en gruppe av tilstander som kjennetegnes av endret bevegelse og/ eller stilling, og motorisk funksjon, og skal være forårsaket av en skade i den umodne hjerne.. Hva er.. ikke.. cerebral parese?.. Like viktig som definisjonen er kriteriene for å kunne utelukke diagnosen (eksklusjonskriterier).. SCPE har fått gjennomslag for disse eksklusjonskriteriene: Tilstanden må 1) ikke være progredierende (fremadskridende) og dermed forårsake tap av funksjon, 2) den må ikke skyldes sykdom eller skade i ryggmargen og 3) hypotoni (nedsatt muskelspenning) må ikke være eneste kliniske tegn.. Når det gjelder punkt 2 kan dette kanskje være forvirrende, i og med at de fleste personer med CP opplever noe tap av funksjon med økende alder.. Det som menes her er imidlertid at det ikke må påvises annen sykdom (nevrodegenerative eller stoffskiftesykdommer) som fører til økende tap av ferdigheter utover det som er det naturlige forløp hos en person med CP.. SCPE stiller også krav til at skaden som forårsaker symptomene må være oppstått før 2-års alder.. En hjerneskade hos barn over 2 år omtales ikke som cerebral parese, men som ervervet hjerneskade.. Ikke bare én type cerebral parese.. Det finnes altså ingen diagnostisk test for CP.. Det er en klinisk diagnose som stilles når kriteriene i definisjonen er fylt.. I Norge diagnostiseres de fleste før 2 års alder, med en gjennomsnittsalder på 15 måneder.. Cerebral parese betegner en svært sammensatt gruppe av motoriske forstyrrelser.. Det er vanlig å dele gruppen inn i spesifikke undertyper.. SCPE har også laget en enkel og anvendelig inndeling av undertypene.. Der utgjør gruppen «spastisk cerebral parese» 80-90 % av alle tilfellene.. Denne gruppen kjennetegnes av spastisitet (hastighetssavhengig økning av tonus) og patologiske senereflekser (hyperreflexi og/eller utvidede reflekssoner).. Spastisiteten kan opptre ensidig (spastisk unilateral CP) eller på begge sider av kroppen (spastisk bilateral CP).. Spastisk bilateral CP opptrer i 40-50 % av alle CP tilfellene.. Spastisk bilateral CP innbefatter det som tidligere ble omtalt som kvadriplegi (spastisitet i alle fire ekstremiteter) og diplegi (spastisitet i begge underekstremiteter).. En tredje gruppe er dyskinetisk cerebral parese der det er ufrivillige bevegelser som dominerer det kliniske bildet.. Denne undertypen opptrer i litt varierende grad, fra 7-15 %.. Den fjerde og siste undertypen er ataxi.. Da består den  ...   om den motoriske forstyrrelsen er det sentrale kjennetegnet ved diagnosen er det også klart at de fleste ofte har vansker på andre områder i tillegg.. I en utvidet definisjon (2007) tar man høyde for nettopp dette: «… Den motoriske forstyrrelsen er ofte ledsaget av forstyrrelser i sansefunksjon, kognisjon, kommunikasjon, persepsjon og /eller av epilepsi.. » I en undersøkelse av norske barn med CP født i årene 1996 til 1998 fant vi at 5 % hadde alvorlig nedsatt syn mens 4 % hadde alvorlig nedsatt hørsel.. I tillegg hadde bare én av tre fått vurdert sitt evnenivå på en objektiv måte ved formel kartlegging og, ca 30 % av disse igjen var psykisk utviklingshemmet.. Omtrent en tredel av barna hadde svært utydelig eller ingen tale og bare ca.. 30 % av disse hadde fått hjelpemidler for dette.. Disse barna var knapt sju år ved registreringstidspunktet.. Vi fant i tillegg at nesten en tredel fikk behandling for epilepsi og omtrent like mange var avhengige av hjelp for å spise, og halvparten av disse igjen ble ernært via sonde på magen (gastrostomi).. Alle disse tilleggshandikappene opptrer i varierende hyppighet også innenfor de ulike undertypene av CP.. De motoriske vanskene varierer også med undertype CP.. Mens 90 % av de med dyskinetisk CP var ikke-gående, kunne over 90 % av de med spastisk unilateral CP gå uten hjelpemidler.. Barn og voksne med CP er altså en svært sammensatt gruppe med svært ulike funksjonsnivå og dermed også svært ulike behov for hjelp og tilrettelegging.. Denne artikkelen er skrevet av overlege Guro Andersen ved Vestfold Habiliteringssenter.. Artikkelen er gjengitt med tillatelse fra.. Medisinsk Informasjon.. nr 4- 2009 Cerebral parese.. Kilder:.. • Surveillance of Cerebral Palsy in Europe (SCPE) Collaborative Group, Surveillance of cerebral palsy in Europe: a collaboration of cerebral palsy surveys and registers, Dev Med Child Neurol 2000; 42: 816-24.. • GL Andersen og medarbeidere.. Cerebral palsy in Norway: prevalence, subtypes and severity.. Eur J Paediatr Neurol 2008; 12: 4-13.. Publisert: 16.. 11.. 2010 14:01:37.. |.. Mer.. Diskutér denne artikkelen.. Du kommenterer.. "Cerebral parese".. CP-foreningens moderator forbeholder seg muligheten til å slette kommentarer og innlegg som er upassende.. Navn.. Email (vises ikke).. Kommentar.. Hjelp til formateringskoder, legge inn bilder etc.. For å gjøre innlegget mer fiffig kan du bruke formateringskodene under.. Før teksten som skal formateres setter du inn [X], hvor X byttes ut med tegn for ønsket formatering.. Avslutt formateringen med [/X].. Dette gjelder ikke bilde og lenke.. Noen smileys blir og automatisk byttet ut med bilder.. Eksempel.. Resultat.. Fet.. [b]tekst[/b].. tekst.. Kursiv.. [i]tekst[/i].. Understreket.. [u]tekst[/u].. Bilde.. [bilde=http://www.. cp.. no/gfx/cp_logo.. gif].. Lenke.. [lenke=http://www.. no].. http://www.. Farger.. [farge=red]tekst[/farge].. [farge=blue]tekst[/farge].. [farge=green]tekst[/farge].. [farge=yellow]tekst[/farge].. [farge=magenta]tekst[/farge].. Smilefjes.. :).. :(.. :D.. :P.. :o.. Forhåndsvis.. Av:.. Øyvind Berg Engvoll.. 07.. 01.. 12 | 23:31.. Jeg har selv cp, men har aldri klaget eller sutret over dette, men vært litt lei meg innimellom når jeg ikke klarer det jeg vil.. Jeg tenker som så at alle har en hvis rolle i samfunnet vårt.. Jeg er meg med masse gode egenskaper.. Øyvind 14 år.. Upassende innhold?.. Madeleine.. 05.. 11 | 15:55.. Veldig nyttig informasjon.. Skriver om denne funskjonshemningen på høgskolen nå, og det er utrolig hvor mye vi ikke vet.. Bra skrevet og takk Gro..

  Original link path: /index.asp?id=38404
  Open archive

 • Title: CP-foreningen
  Descriptive info: For å lette oversikten er det naturlig å dele inn årsaksfaktorene i 3 hovedgrupper:.. - Prenatale årsaker - omfatter påvirkninger som skader fosterhjernen.. - Perinatale årsaker - er skader som er knyttet til fødselen og første leveuke.. - Postnatale årsaker omfatter påvirkninger fra første leveuke frem til 2 års alder.. Av barnelege Gunnar Oftedal.. Det kan godt tenkes at uheldige omstendigheter innen de forskjellige gruppene kan virke sammen.. For eksempel vil en liten hjerneskade hos fosteret kunne gi nedsatt toleranse i forhold til surstoffmangel ved en komplisert fødsel, slik at årsakene til cerebral paresen i et slikt tilfelle både var av prenatal og perinatal opprinnelse.. Prenatale årsaker.. Hvilke konsekvenser en uheldig påvirkning skal ha på fosterets hjerne avhenger blant annet av hvor langt hjernens utvikling er kommet.. Misdannelser av hjernen oppstår for eksempel i løpet av de første 3-4 måneder av fosterlivet, det vil si i den perioden hvor hjernens grove struktur dannes.. Den hyppigste årsak til cerebral parese synes å være skader som oppstår mellom 20 - 36 svangerskapsuke på grunn av problemer med blod- eller surstofftilførselen.. Dette kan skyldes komplikasjoner til graviditeten, infeksjoner hos fosteret, nedsatt blodtilførsel på grunn av dårlig morkakefunksjon eller blødning/blodpropp i hjernen av ukjent årsak.. I denne perioden er områder som ligger i nærheten av hjernens hulrom, det periventrikulære område, særlig følsomt for forandringer i blodstrømmen, og dette blir derfor oftest skadet dersom noe går galt i denne tiden.. Det kan vise seg som en skade i den hvite substans omkring hulrommene, såkalt periventrikulær leukomalaci, eller i form av en sentralt beliggende hjerneblødning.. Etter 36 ukers svangerskap er det hjernebarken og noen sentrale grupper av hjerneceller, basalgangliene, som er mest følsomme for nedsatt blodgjennomstrømning og surstoffmangel.. Det betyr at det er disse områdene som rammes dersom skaden skjer i løpet av den siste svangerskapsmåneden.. Risikoen for surstoffmangel på grunn av nedsatt blodsirkulasjon i hjernen blir mindre etter hvert som fosteret vokser.. I dag antar man at 3 av 4 tilfeller av cerebral parese oppstår mellom 20.. og 36.. svangerskapsuke.. Perinatale årsaker.. Blant premature barn med fødselsvekt under 1500 g utvikler det seg cerebral parese hos 10-15 %.. Årsaken til dette er nesten alltid blødning omkring hjernens hulrom.. På dette utviklingstrinnet er hjernevevet i område løst og  ...   rundt hjernens hulrom, en periventikulær levkomalasi.. Ofte er den kombinert med en hjerneblødning i samme område.. Slike celleskader oppstår vanligvis i første leveuke og etterlater arrforandringer som kan sees med ultralyd eller røntgenundersøkelse.. Tidligere antok man at de fleste tilfeller av cerebral parese oppsto ved kompliserte fødsler på grunn av surstoffmangel, en såkalt fødselsasfyksi.. Nå er det holdepunkter for at dette er en sjelden årsak som omfatter omkring 10 %.. Forklaringen kan være at bedret fødselhjelp og mer liberal bruk av keisersnitt ved risikofødsler har ført til en reell nedgang i antall fødselskader.. Noe av forklaringen kan også være at man tidligere trodde at barn som viste tegn på hjerneskade etter en hard fødsel hadde en fødselsskade, mens man i dag ved hjelp av bl.. a.. MR - undersøkelse kan vise at skaden har oppstått på et mye tidligere tidspunkt.. Andre årsaker til at hjerneskade oppstår i perinatalperioden er infeksjoner i sentralnervesystemet eller andre alvorlige infeksjoner.. Kraftig gulsott i løpet av første leveuke var tidligere en ikke helt uvanlig årsak til cerebral parese av atetose-type, fordi høye konsentrasjoner av det gule fargestoffet, bilirubin, kunne skade enkelte typer nerveceller.. I dag kan man forebygge eller behandle gulsott, slik at den ikke når skadelige nivåer.. Ved moderne overvåking og behandling er det meget sjelden at slike skader opptrer.. På sykehuset kontrolleres bilirubinverdiene regelmessig, spesielt på premature barn, fordi den umodne hjernen tåler høye bilirubinkonsentrasjoner mye dårligere enn fullbårne.. Lysbehandling fører til at det skadelige bilirubinet omdannes og skilles ut, og er en effektiv behandling for å hindre hjerneskade.. Dersom lysbehandling ikke er tilstrekkelig effektivt, foretas utskiftningstransfusjon av barnets blod.. Postnatale årsaker.. Definisjonen av cerebral parese sier at skaden skal ha inntruffet før 2 års alder.. Denne begrensningen i alder brukes i internasjonal statistikk, slik at man skal kunne sammenlikne forekomsten fra land til land.. I praksis er det ikke noen fast aldersgrense, idet diagnosen brukes om skader som rammer en umoden hjerne.. Postnatale årsaker er infeksjoner i sentralnervesystemet, det vil si hjernebetennelse eller en komplisert hjernehinnebetennelse.. Hodeskader etter trafikkulykker er en aktuell årsak, likeledes drukningsulykker.. Også småbarn kan i sjeldne tilfeller få blødning eller blodpropp i hjernen, og det kan av og til være årsaken til en livsvarig hemiplegi.. Publisert: 08.. 2010 10:41:50.. "Årsaker"..

  Original link path: /index.asp?id=39228
  Open archive

 • Title: CP-foreningen
  Descriptive info: Senfølger, introduksjon.. Senfølger - trøtthet og utmattelse.. Senfølger - Fysisk aktivitet i voksen alder.. Senfølger - å bli dårligere til beins med årene.. Senfølger - smerter i muskler og skjelett.. Reidun Jahnsen, Seksjonsledende fysioterapeut, Barnenevrologisk seksjon, Berg gård, Rikshospitalet.. CP er en livsvarig funskjonshemming.. Likevel er det ingen systematisk oppfølging av personer med CP etter 18 års alderen.. Forestillingen om at CP er en ikke-progressiv tilstand har nok bidratt til at CP i stor grad har blitt betraktet som en barnesykdom.. Verken fagfolk eller personer med CP og deres familier har vært forberedt på å takle de endringene i funksjon som mange voksne med CP opplever med alderen.. Selv om hjerneskaden i seg selv er stabil, vil konsekvensene av den forandre seg gjennom årenes løp, og dette gir ulike behov for oppfølging på ulike alderstrinn gjennom hele livet.. Forskning i Norge og internasjonalt de siste 10 årene har beskrevet at mange voksne med CP opplever nye funksjonsproblemer i form av muskel-skjelettsmerter, trøtthet og reduksjon av ferdigheter de hadde før.. Disse senfølgene av å leve med en livsvarig funksjonshemming har kommet som en overraskelse på mange på grunn av forestillingen om at CP ikke forverrer seg.. Fra 1999 til 2003 finansierte CP-foreningen og Sunnaas sykehus en stor kartleggingsundersøkelse av voksne med CP i Norge.. Over 400 voksne med CP besvarte et omfattende spørreskjema som har gitt oss en mengde kunnskap om det å være voksen med CP.. Spørreskjemaet ble utviklet i samarbeid med en gruppe voksne med CP.. En del av spørreskjemaet var internasjonale standardiserte undersøkelsesverktøy.. Bruken av dem gjorde det mulig å sammenligne voksne med CP i Norge med voksne med CP i andre land, med andre diagnosegrupper og med resten av befolkningen.. Etter at CP-foreningen og norske forskere satte denne problematikken på dagsorden har Habiliteringstjenestene både for barn og voksne i en del fylker begynt å vise interesse for voksne med CP.. De nye norske forskningsresultatene er blitt formidlet på kursdager for Habiliteringstjenestene for barn og voksne i 13 av 19 fylker.. Det er også gjort presentasjoner på landskonferanser for fysioterapeuter og sykepleiere i Habiliteringstjenestene og på seminarer og leirer i CP-foreningens regi.. Dette har ført til at Habiliteringstjenestene for barn og voksne i større grad har begynt å samarbeide om systematiske overføringsprosedyrer, og Voksenhabiliteringstjenesten i flere fylker har begynt å tilby oppfølging av voksne med CP.. I denne forbindelse er det viktig at voksne med  ...   misfornøyde med tilbudet fra helsevesenet, over en tredjedel var nøytrale og resten var fornøyd.. En tredjedel ga uttrykk for at de ikke trengte noen spesiell oppfølging, en tredjedel hadde fått en utredning i voksen alder, mens en tredjedel hadde ønsket en utredning uten å få det.. Over halvparten av utredningene hadde blitt utført etter 1997, det vil si etter at den første artikkelsamlingen om voksne med CP var gitt ut av CP-foreningen i 1996.. Nesten halvparten av deltakerne oppga at de opplevde senfølger av CP i form av smerter, trøtthet og forverring av funksjonen i voksen alder.. Disse senfølgene blir beskrevet i hvert sitt kapittel på denne nettsiden.. Den norske kartleggingsstudien er publisert i form av fem artikler i internasjonale fagtidsskrifter, og seks artikler i CP-bladet.. Jahnsen R, Villien L, Stanghelle JK, Holm I.. Coping potential and disability Sense of Coherence in adults with cerebral palsy.. Disability and Rehabilitation 2002; 24: 511-18.. Fatigue in adults with cerebral palsy in.. Norway.. compared with the general population.. Developmental Medicine Child Neurology 2003; 45: 296-303.. Jahnsen R, Villien L, Aamodt G, Stanghelle JK, Holm I.. Physiotherapy and Physical activity experiences of adults with cerebral palsy with implications for children.. Advances in Physiotherapy 2003; 5: 21-32.. Jahnsen R, Villien L, Egeland T, Stanghelle JK, Holm I.. Locomotion skills in adults with cerebral palsy.. Clinical Rehabilitation 2003; In press.. Jahnsen R, Villien L, Aamodt G, Stanghelle JK,.. Holm.. I.. Musculo-skeletal pain in adults with cerebral palsy compared with the general population.. Journal of Rehabilitation Medicine 2003; 35: 1-7.. Jahnsen R, Villien L, Stanghelle JK, Holm I: Å være voksen med en barnesykdom en kartleggingsundersøkelse av voksne med CP.. CP-bladet nr 1/2002.. Jahnsen R, Villien L, Stanghelle JK, Holm I: Mestringspotensiale og funksjonshemming følelse av sammenheng hos voksne med cerebral parese.. Jahnsen R, Villien L, Stanghelle JK, Holm I: Fysisk trøtthet et problem for voksne med CP med konsekvenser for barn? CP-bladet nr 2/2002.. Jahnsen R, Villien L, Stanghelle JK, Geir Aamodt, Holm I: Smerter hos voksne med CP med implikasjoner for barn? CP-bladet nr 4/2002.. Jahnsen R, Haugen L, Villien L, Egeland T, Stanghelle JK, Holm I:Kommer hun til å kunne gå? CP-bladet nr 1/2003.. Jahnsen R, Haugen L, Villien L, Stanghelle JK, Geir Aamodt, Holm I: Hva kan voksne med CP lære oss om fysioterapi og fysisk aktivitet for barn med CP? CP-bladet nr 2/2003.. Publisert: 14.. 03.. 2010 12:40:51.. "Senfølger, introduksjon"..

  Original link path: /index.asp?id=38409
  Open archive

 • Title: CP-foreningen
  Descriptive info: Medikamentell spasmebehandling.. Hva er CPOP?.. Linker.. Cerebral parese kan ikke helbredes, men behandling kan hjelpe.. Tilbudene til mennesker med CP varierer.. Frem til fylte 18 år er det habiliteringstjenesten som har ansvaret for oppfølgingen av barn og unge med CP i samarbeid med kommunen, som gir behandlingstilbudet.. Siden de motoriske funksjonene er svekket, er det naturlig å starte opp med å stimulere disse.. Fysioterapeutisk stimulering er basis i den medisinske behandlingen når det gjelder det motoriske.. Trening og fysikalsk behandling er en vesentlig del av hverdagen til funksjonshemmede barn.. Du kan få dekket utgifter til fysioterapi.. Dette er lovfestet i folketrygdloven kapittel 5.. Fysioterapeutisk behandling for barn og unge kan du lese mer om på.. temasidene for barn med CP.. Barn med CP skal få tilbud om fysioterapi av kommunal barnefysioterapeut.. Samtidig skal de bli fulgt opp av barnehabiliteringstjenesten i fylket.. Når det gjelder voksne med CP er det mindre systematikk i oppfølgingen.. Noen steder blir voksne med CP fulgt opp av voksenhabiliteringstjenesten, men dettte er ikke likt over hele landet.. Det er mer vanlig at voksne forholder seg til fastlege og fysikalske institutter.. CP-foreningen erfarer at de aller fleste selv må oppsøke fysioterapeut og ta initiativ til egen trening.. Du finner noen tilbud spesielt for voksne med CP på temasider Voksen med CP.. Andre tiltak som kan iverksettes ved behov er:.. Botulinum toksin.. er et spasmehemmende medikament som gis som injeksjoner i utvalgte spastiske muskler.. Virkningen varer i tre-fire måneder.. Dette brukes i kombinasjon med bruk av ortoser (ortopediske hjelpemidler).. Baclofen.. brukes ved sterk spastisitet i hele kroppen.. Den har en mer generell virkning og gis gjennom en liten beholder som opereres inn under huden  ...   m.. fl.. 2003).. Dersom målet er å vedlikeholde bevegelighet, fysisk form og helse, kan intensiteten være lavere (Rimmer 2003).. Det er viktig at de som ikke har mulighet til å bevege seg selv, får hjelp til å bevege seg daglig, både med tanke på å forebygge tilstivning, feilstillinger, smerter og andre komplikasjoner og med tanke på generell fysisk form.. I voksen alder handler trening ofte om å vedlikeholde funksjon, helse og fysisk form ut fra personlige interesser og prioriteringer.. Operative inngrep.. : Ortopediske operasjoner har lenge vært brukt for å behandle feilstillinger og smerter forårsaket av spastisitet.. Ortopedene kan kutte eller forlenge sener som er for stramme, de kan flytte sener slik at en muskel får en annen og mer hensiktsmessig funksjon enn den opprinnelig hadde.. De kan avstive ledd som har blitt skjeve og de kan få på plass ledd som har kommet ut av stiling.. De kan også rotere på ben som har fått en uhensiktsmessig vridning.. Tiden etter et slikt inngrep kan være ganske krevende og derfor har man gått over til å gjerne gjøre flere operasjoner samtidig, operere på flere nivåer og flere ledd på en gang, noe som derfor kalles multileveloperasjoner.. Den samlede tiden i gips blir kortere om man gjør flere ting på en gang.. Alle gående blir tilbudt databasert ganganalyse før en multileveloperasjon.. Se også:.. Ganganalyse.. (Fra Til foreldre - fra foreldre.. Hvordan forberede seg til kirurgiske inngrep.. (Fra Til foreldre - fra foreldre ).. Overlege Bjørn Lofterød tok i 2009 doktorgrad om tredimensjonal databasert ganganalyse ved Universitetet i Oslo.. CI-håndfunksjon (Sonja Elkjær).. Ulike behandlingsmetoder.. ( Til foreldre - fra foreldre ).. Publisert: 12.. 04.. 2010 15:22:48.. "Behandling av CP"..

  Original link path: /index.asp?id=38407
  Open archive

 • Title: CP-foreningen
  Descriptive info: Baklofen: Spasmedemperen i magen.. Tannhelse.. Faglige ressurser.. Informasjonshefte om dyskinesi.. Mange med CP sliter med spastisk muskulatur.. En baklofenpumpe i mageregionen kan hjelpe en del.. Behandlingsmetoden startet i Norge i 1991, og siden den gang har både barn og voksne med CP vært en økende målgruppe.. Så mange som 90 % av alle med CP har spastisk muskulatur.. En av behandlingsmetodene er medikamentet Baklofen.. Det er et middel som både kan gis i form av tabletter eller i form av en baklofenpumpe, såkalt intratekal baklofenbehandling.. Fram til 1997 var det kun Rikshospitalet og Ullevål som implanterte baklofenpumper, men i dag tilbys behandlingen ved flere regionsykehus.. Rikshospitalet, og barnenevrologisk seksjon (BNS) har med sin lange erfaring likevel en særegen kompetanse om behandlingen.. Får en prøvedose.. Grad og type CP er avgjørende for om Baklofen kan være aktuelt.. Hver enkelt må utredes nøye for å finne ut om det er riktig å prøve behandling med medikamenter, og hvordan behandlingen eventuelt skal legges opp.. Men siden Baklofen virker på alle muskelgrupper, er målgruppen først og fremst de som har diagnosene spastisk kvadriplegi eller dyskinesi.. Spastisk kvadriplegi betyr at både armer og ben er spastiske.. Ved dyskinesi er også ofte hele kroppen affisert, men bildet preges av mye ufrivillige bevegelser og av at muskelspenningen er vekslende (tonusveksling).. - Baklofen brukes mest og best til de som er spastiske i store muskelgrupper på begge sider, i tillegg til de som har mye ufrivillige bevegelser, men her er det mye blandingsformer, mange har jo litt av begge deler, sier overlege ved BNS, Kjersti Ramstad.. Barn som har alvorlig grad av spastisitet som fører til smerter, vanskelig stell og av- og påkledning samt søvnproblemer kan ofte hjelpes med intratekal baklofenbehandling.. Målsetning med behandling kan i utvalgte tilfeller også være å bedre motoriske funksjoner, først og fremst håndfunksjon.. Hos enkelte med spastisk diplegi kan baklofen være aktuelt i et opplegg der man arbeider for å bedre gangfunksjonen.. - Men de fleste av barna vi har hatt inne er såpass dårlige at de er i hyppig kontakt med lege/fysioterapeut.. Legen i habiliteringstjenesten henviser til oss for vurdering og barna kommer til vurdering hos oss på barnenevrologisk seksjon.. Her vurderer barnelege, fysioterapeut, ergoterapeut og nevrokirurg sammen om intratekal baklofenbehandling er en egnet behandlingsform, forteller Ramstad.. Pumpe i mageregionen.. Alle pasienter får først en prøvedose satt inn i kateter i ryggen.. Hvis denne utprøvningen gir en ønsket effekt, vil de gis tilbud om å sette inn en baklofenpumpe.. Rikshospitalet har per i dag ventetid for slike vurderinger, og dersom testdosen gir god effekt kan det også gå noen uker før personen innkalles til nevrokirurgisk for å få operert inn pumpen og kateter.. Selve pumpen opereres inn under huden i mageregionen.. Kateteret fra ryggmargen trekkes frem under huden og festes til pumpen.. Slik lages et lukket system som ikke er synlig, bortsett fra selve pumpen som presser huden noe frem.. Inne i  ...   sier Ramstad.. Kan oppleve trøtthet.. Baklofen virker via nervetrådene i ryggmargen.. Det kan også gies i tablettform, men da når bare omlag tre prosent av virkestoffene frem til ryggmargskanalen.. - Praksis viser at tablettformen ofte gir utilstrekkelig virkning, og bivirkninger i form av blant annet døsighet og trøtthet kan være et problem, forteller Ramstad.. Pumpe kan gi effekt selv om tabletter ikke har gjort det.. Ved å gi Baklofen gjennom kateter direkte inn i ryggmargskanalen når cirka 95 % av det aktive medikamentet frem dit det skal virke.. - Det hender vi får pasienter som ikke har opplevd virkning med tablettene, men som erfarer at pumpen hjelper, antagelig fordi pumpen er mye mer effektiv.. Man sprøyter jo middelet rett inn i spinalkanalen, sier Ramstad.. Som ved bruk av dette medikamentet som alle andre er listen over potensielle bivirkninger lang, men alvorlige bivirkninger er likevel sjeldne.. - Noen opplever trøtthet/sløvhet, og mange foreldre synes barnet blir sløve i starten, men synes det retter seg etter en tid, sier overlege Kjersti Ramstad.. Andre negative mulige effekter av behandlingen er operasjonsrisikoen, som jo alltid er til stede ved kirurgiske inngrep.. Dessuten kan komplikasjoner oppstå, så som infeksjon eller at kateteret kan gå lekk.. - Men oppsummert vil jeg si at for nøye utvalgte barn er det er en veldig god behandling, sier Ramstad.. Oppfølging.. Når det gjelder oppfølgingen av behandlingen etter operasjon er den for barn ved Rikshospitalet på barnenevrologisk avdeling og for voksne på nevrologisk avdeling.. Men etterhvert skal andre sykehus overta noe av oppfølgingen.. - Vi følger opp til vi har funnet frem til riktig dose, og alt fungerer, deretter overtar eget regionsykehus eller i noen tilfeller mer lokale sykehus, forteller Ramstad.. Oppfølgingen krever tilgang til en spesiell datamaskin som styrer pumpen elektronisk.. Noen nevrologiske avdelinger har dette tilbudet, men ikke alle.. FAKTA OM BAKLOFEN.. :.. I 1991 fikk den første voksne i Norge implantert baklofenpumpe.. Totalt per år er det cirka 100 som får innlagt baklofenpumpe, og desidert flest personer i alle aldere får implantert pumpe ved Rikshospitalet i Oslo.. Behandlingen er aktuell for alle aldersgrupper, og for flere enn de som har CP.. Fram til 1997 var det kun Rikshospitalet og Ullevål som sto for implanteringen, men fra 1997 begynte også St.. Olavs i Trondheim og Haukeland i Bergen, tre år senere begynte UNN i Tromsø og i 2002 fulgte Stavanger.. Av totalt ca.. 400 implanterte pumper er nå en tredjedel barn, og Berit Silsand i firmaet Medtronic anslår at det totalt i dag er ca.. 200 barn som har en implantert SynchroMed pumpe.. Foto: Slik ser en baklofenpumpe ut når den er implantert i kroppen.. Omlag 100 personer får hvert år operert inn en slik pumpe i mageregionen.. Foto: Medtronic AS.. Informasjonen er basert på en tidligere publisert artikkel i CP-bladet av Solveig Espeland Ertresvaag.. LES VOKSNES ERFARINGER FRA BAKLOFEN-BEHANDLING.. Publisert: 27.. 2009 14:39:06.. "Baklofen: Spasmedemperen i magen"..

  Original link path: /index.asp?id=38410
  Open archive

 • Title: CP-foreningen
  Descriptive info: Kalender.. 28.. Voksentreff i Molde.. Kalender - Trøndelag.. JULI 2012.. Forrige måned.. Neste måned.. 08.. 2012 19.. 2012.. Trondsletten.. Cerebral Parese Foreningen Trøndelag inviterer også i år alle medlemmer med familie til Grillfest.. Sted: Trondsletten Når: Søndag 19.. August 2012 kl 14.. 00.. 09.. 2012 30.. Les mer her: http://www.. no/index.. asp?id=42932..

  Original link path: /index.asp?id=38512
  Open archive

 • Title: CP-foreningen
  Descriptive info: Kalender - Østfold.. 2012 06.. Kantina på nav østfold..

  Original link path: /index.asp?id=38632
  Open archive

 • Title: CP-foreningen
  Descriptive info: Aktivitetskalender.. Hovedkalender.. 02.. 06.. Dugnad på hytta vår Golia på Oppdal.. CP-Foreningen.. Hovedkalender - hele landet.. JUNI 2012.. 06.. 2012 02.. Les hele invitasjonen her: http://www.. no/novus/upload/file/Dugnad Golia 2012.. doc For at Golia hytta vår på Oppdal skal være i best murlig stand og at ute områd.. 2012 03.. Norges Idrettshøgskole.. Helgen 2.. - 3.. juni 2012 foregår juniorlekene på Norges Idrettshøgskole Klikk her for mer informasjon.. 03.. Badedag i Gurvika!.. Søndag 3.. juni inviterer CP-foreningene i Vestfold, Telemark og Buskerud til en herlig badedag i Gurvika! Grilling, bading, samvær, mat, drikke og vafler! Her finner du invitasjonen!.. 04.. 2012 04.. Sang og drama.. Vi møtes på Trondsletten kl 17,30 til pizza.. Kr 50 pr barn, ledsager betaler CP-foreningen for.. Vi fortsetter å øve på stykket vårt.. Vi avslutter kl 19.. 30 Påmelding til liseloekkeberg@hotmail.. com Ny ønskes velkommen.. Ta kontakt med liseloekkeberg@hotmail.. com  ...   no/novus/upload/file/Invitasjon til sommerfest 2012(2).. doc.. 11.. 2012 11.. 12.. 2012 12.. Ungdomsgruppa.. Sommeravsluttning.. Egon Tårnet.. asp?id=43091.. 13.. 2012 13.. asp?id=40492 Dette er siste onsdagsbading før sommerferien.. Oppstart igjen når skolen har begynt i august.. Åpent hus på Berg Gård.. 15.. 2012 17.. Familiehelg i Oppdal.. Her finner du informasjon om Familiehelgen i Oppdal og påmeldingstelefon!.. 16.. 2012 16.. Båttur med CP-Østfold.. Hei Lørdag 16.. juni 2012 blir det tur med Strømstad Sandefjord.. Avreise fra Strømstad kl.. 1400 Oppmøte senest 13.. 15 Det er bindende påmelding til cpostfold@masters1.. net innen 1.. juni I påmeldingen må det opplyses om: Fullt navn Alder br.. 17.. Bading Søndag.. Sommerfest med Sang og Drama gruppa.. Sang og Drama gruppa inviterer til sommerfest på Trondsletten kl 14.. De vil vise frem sin flotte forestilling Folk og røvere i Kardemomme by.. asp?id=38507 Påmelding innen 14.. Juni til liseloekkeberg@hotmail.. com eller tlf/sms 90147929..

  Original link path: /index.asp?id=38356&m=6&y=2012
  Open archive

 • Title: CP-foreningen
  Descriptive info: AUGUST 2012..

  Original link path: /index.asp?id=38356&m=8&y=2012
  Open archive

 • Title: CP-foreningen
  Descriptive info: Familieweekend på Beitostølen for CP-foreninga Oslo og Akershus.. 14.. 2012 - 16.. Beitostølen.. no/novus/upload/file/Program for familieveekend paa Beitostolen(2).. doc..

  Original link path: /index.asp?id=42598
  Open archive

 • Title: CP-foreningen
  Descriptive info: 2012 - 30.. Les mer her:.. asp?id=42932..

  Original link path: /index.asp?id=42933
  Open archive


 • Archived pages: 1221