www.archive-no-2012.com » NO » C » CP

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 1221 . Archive date: 2012-07.

 • Title: CP-foreningen
  Descriptive info: /.. Foreldreboken.. 4.. Støtteordninger og tiltak.. Til foreldre - fra foreldre.. 1.. Forord.. 2.. Foreldre forteller.. 3.. Om CP.. 1 Oversikt over støtteordninger.. 2 Rehabilitering/habilitering.. 3 Tips når du søker.. 4 Ansvarsgruppe.. 5 Individuell plan.. 6 Støttekontakt og avlastning.. 7 Borgerstyrt personlig assistanse.. 8 Ledsagerbevis.. 9 Grunnstønad og hjelpestønad.. 10 Omsorgslønn.. 11 Godskriving av pensjonspoeng.. 12 Omsorgspenger, pleiepenger og opplæringspenger.. 13 Fysikalsk behandling.. 14 Refusjon av reiseutgifter til undersøkelse og behandling.. 15 Særfradrag på skatten.. 16 Bil og transport.. 17 Bolig.. Referanser og linker:.. 5.. Hjelpemidler.. 6.. Barnehage og skole.. 7.. Å bli 18 år.. 8.. Møteplasser, fritid og ferie.. Til foreldre - fra foreldre, en nyttebok.. Etat.. Hjemlet i lov av.. Kommentar.. NAV.. Grunnstønad.. Folketrygdloven (Ftl).. 6-3.. Kompensasjon for ekstra utgifter.. Hjelpestønad.. Ftl.. 6-4 / 6-5.. Pga.. særlig tilsyn/pleie.. Omsorgspoeng.. 3-16.. 3  ...   til undersøkelse og behandling.. 10-6 / 10-7.. Til bedring av funksjonsevnen i dagliglivet.. Bil.. 10-7 h).. gangvansker /fysisk funksjonshemming.. Kjøreopplæring.. 10-6.. Kan gis tilskudd.. Kommunen.. Individuell plan.. Sosialtjenesteloven (Stl.. ).. 4-3 a).. Helhetlig og oversiktlig plan (habiliteringsplan).. Støttekontakt.. Stl.. 4-2 c).. Hjelp til fritidsaktiviteter o.. l for den funksjonshemmede.. Avlastning.. 4-2 b).. Avlaste familien i omsorgen.. BPA.. 4-2 a).. En måte å organisere praktisk og personlig hjelp.. Omsorgslønn.. 4-2 e).. Lønn til personer med tyngende omsorgsarbeid.. Andre tjenester fra kommunen.. Ansvarsgruppe.. En måte å samordne ressurser på.. Ledsagerbevis.. Kort som gir ledsager fri adgang til arrangementer.. Parkeringstillatelse.. Gir deg mulighet til å parkere på plasser reservert bevegelseshemmede.. Transporttjenesten (TT.. Dør til dør tjeneste med drosje.. Ligningskontoret.. Særfradrag på skatten.. Skatteloven 6-83.. ekstrautgifter ved funksjonshemming.. Husbanken.. Tilskudd/ lån.. Utbedringer til bolig.. Forrige side.. Neste side..

  Original link path: /index.asp?id=38643
  Open archive

 • Title: CP-foreningen
  Descriptive info: 1 Barnehagen.. 2 Barneskolen.. 3 Ungdomskolen.. 4 Videregående skole.. Foreldre til funksjonshemmede barn har ulike opplevelser rundt integrering og inkludering av barna i barnehage, skole og skolefritidsordning.. Barn med spesielle behov vil gi utfordringer både når det gjelder organisering, faglig kompetanse, samarbeidsevne, kreativitet og holdninger.. Skal barnehage og skole lykkes i å ivareta funksjonshemmede barn, er ikke kunnskap og informasjon alene nok.. Barn med CP er også enkeltindivider med individuelle interesser og behov.. Et godt samarbeid mellom foreldre, som kjenner barnet best, og barnehage/ skole blir derfor viktig for å få til et helhetlig tilbud.. Når foreldre kjenner barnas rettigheter, vil det også være lettere å komme frem med behov, ønsker og krav i forhold til opplæringstilbudet.. TIPS BARNEHAGE OG SKOLE:.. Engelsk - norsk ordbok på cd-rom: Kunnskapsforlaget har utgitt et cd-rom med engelsk-norsk/norsk-engelsk ordbok.. Denne legges inn på pc n og er et flott alternativ til de som har vanskeligheter med å bruke vanlige ordbøker.. L-97: Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen (L-97) inneholder prinsipper og retningslinjer for opplæringen i grunnskolen.. Den viser innhold og oppbygging i de ulike fagene og hva som er målsettinger på de ulike klassetrinn.. Når du skal i samtale med skolen for å utarbeide IOP, eller tilrettelegge fag på andre måter, er det en fordel å vite hva som er mål i de ulike fagene.. Det er ikke alltid læreren er klar over hva som står i L-97, så du har en fordel om i alle fall du vet det.. Papirutgaven kan kjøpes i bokhandelen.. Du kan også laste ned de forskjellige fagene på:.. http://www.. utdanningsdirektoratet.. no.. Paragraf 5-elever? For å gi et inntrykk av at du kjenner rettighetene til barnet ditt, kan du på skolen stille følgende spørsmål: Har dere hatt 5- barn her før?.. Rabatt på blekkpatroner: Bruker barnet ditt PC fordi  ...   Hvordan opplever foreldre til barn med store funksjonshemminger møtet med skolen? Kan bestilles på.. hbf.. Hjerne og atferd.. Utviklingsforstyrrelser hos barn og ungdom i et nevrobiologisk perspektiv av Bente Gjærum og Bjørn Ellertsen.. Universitetsforlaget.. Ulike temahefter fra Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG).. Se også referanseliste.. and so what?.. Høyskoler: Det har blitt mer vanlig at også funksjonshemmede studerer ved universiteter og høyskoler.. Mange trenger fysisk tilrettelegging.. En del har behov for å søke om opptak på særskilt vurdering.. Ta kontakt med den aktuelle høyskolen/universitetet for nærmere opplysninger.. Sosial- og helsedirektoratet har laget et informasjonshefte som er rettet mot ungdom med funksjonsnedsettelser som ønsker å ta høyere utdanning.. Heftet heter Snart student? og kan lastes ned på.. helsedirektoratet.. Folkehøyskoler: På mange av folkehøyskolene er det funksjonshemmede elever.. Opphold på folkehøyskole kan godkjennes som attføringstiltak, hvis det er ledd i videre utdanning.. Dette gjelder også hvis folkehøyskolen er nødvendig og hensiktsmessig for å avklare videre yrkesplaner.. Folkehøyskolen er karakter- og eksamensfri.. Elevene får vitnemål for fullført skoleår og dette gir også tre tilleggspoeng ved opptak til høyere utdanning.. For å få en oversikt over ulike folkehøyskoler og hvilke linjer/fag de har tilbud om, klikk deg inn på:.. folkehogskole.. Se også kapittel 7:.. Referanser.. :.. CP-bladet nr.. 3-2004.. FUG: Barn med behov for særskilt tilrettelagt opplæring.. Veiledning til Foreldre , 2000.. Håndbok for foreldre med barn i grunnskolen , 2000.. HBF: Rettighets og veiledningsperm for foreldre til barn med funksjonshemming.. Tilrettelagt undervisning i barnehage og skole , 2000.. Hvordan opplever foreldre til barn med store funksjonshemminger møte med skolen? , 1998.. Sosial- og helsedirektoratet: Snart student? Informasjon om høyere utdanning.. og funksjonsnedsettelse , 2004.. Statens råd for funksjonshemmede: Rettigheter for barn og unge med Funksjonshemming , 1990.. Telemark Fylkeskommune: Din videregående opplæring , 2005.. Vestre Toten kommune: Rutiner ved overganger.. Nyttige linker:.. lovdata.. skolenettet..

  Original link path: /index.asp?id=38647
  Open archive

 • Title: CP-foreningen
  Descriptive info: 1 Fra barnehabilitering til voksenhabilitering.. 2 Oversikt over støtteordninger:.. 3 Uføretrygd og arbeidsavklaring.. 4 Tilrettelegging og hjelp på arbeidsplassen.. 5 Videre studiemuligheter.. 6 Myndiggjøring eller umyndiggjøring.. 7 Bolig.. 8 Førerkort og bil.. 9 Venner og fritid.. 10 Seksualitet.. 11 CP - en tilstand som ikke forverres?.. 12 Sunnaas sykehus - vurdering for voksne med CP.. 13 ”Du må bli normalspesiell - hører du det!!”.. Ungdomstiden er gjerne en periode som er preget av løsrivelse og økende uavhengighet fra ungenes side.. Vi foreldre er ofte litt redde for hva som vil skje.. Det er derfor ikke like enkelt å finne en balansegang mellom beskyttelse og overbeskyttelse.. Graden av funksjonshemming vil også ha betydning for hvor stor grad av selvstendighet det er mulig å oppnå.. Nye livsfaser må forberedes både for ungdommene og vi som foreldre.. Når barnet ditt fyller 18 år betyr det overgang til det voksne liv.. Men hva innebærer det? Og  ...   omtale noen av de støtteordninger og tiltak som kan være aktuelle for deg/dere i denne perioden.. For å få til god livskvalitet må det med utgangspunkt i den funksjonshemmede skapes gode betingelser på de fire livsarenaer:.. * Opplæring.. * Sysselsetting/arbeid.. * Bolig.. * Fritid.. Dette innebærer at flere instanser må samarbeide.. Eksempler på aktører: Habiliteringsteam, trygdekontor, hjelpemiddelsentral, hjemmetjenester, arbeidsmarkedsetat, PPT, statlige kompetansesentre, kulturkontor, sosialkontor.. For å samle ressursene bør habiliteringstjenesten være en viktig aktør.. Behovene for de ulike ordningene vil være avhengig av den funksjonshemmedes funksjonsnivå, ressurser, ønsker og bosted.. I dette kapitlet omtales:.. 2 Oversikt over støtteordninger.. 3 Uføretrygd og attføring.. 4 Tilrettelegging og hjelp på arbeidsplassen.. 5 Videre studiemuligheter.. 6 Myndiggjøring eller umyndiggjøring.. 7 Bolig.. 8 Førerkort og bil.. 9 Venner og fritid.. 10 Seksualitet.. 11 CP- en tilstand som ikke forverres?.. 12 Sunnaas sykehus - vurdering for voksne med CP.. 13 Egne erfaringer om å bli voksen med CP (historier)..

  Original link path: /index.asp?id=38648
  Open archive
 •  

 • Title: CP-foreningen
  Descriptive info: 1 Møteplasser i offentlig regi.. 2 Møteplasser i regi av frivillige organisasjoner.. 3 Eksempler på ulike møteplasser for foreldre/familien.. 4 Eksempler på møteplasser som du også kan sette i gang med selv.. 5 Hvordan få til god fritid for barnet?.. 6 Hva finnes av støttetiltak for organisering av fritida?.. 7 Hvordan få hjelp og hva finnes av lokale tilbud?.. 8 Hva slags type organiserte fritidsaktiviteter/tiltak finnes der du bor?.. 9 Ferie.. Å få et funksjonshemmet barn snur opp ned på mange forventninger og forestillinger om et familieliv.. Den første tiden etter barnet har fått en diagnose vil oppleves som sjokkartet og uvirkelig.. Dette er en krisetid for hele familien.. Behovet for informasjon og et ønske om å treffe andre i samme situasjon vil dukke opp.. Da melder også spørsmålene seg.. Hvor kan man finne informasjon om diagnosen? Hvor kan man treffe noen i samme  ...   flere organisasjoner.. Det ble viktig for meg å oppsøke steder hvor jeg visste det fantes andre funksjonshemmede barn, og hvor jeg kom i kontakt med andre foreldre.. Visst hadde jeg venner og familie.. Men de kunne ikke fatte hvordan hverdagen vår egentlig var.. Det kunne jeg ikke forvente heller.. Behovet for å snakke med noen som visste eksakt hvordan det var ble viktig.. Det var godt å få tømt seg for frustrasjoner og spørsmål.. Det var godt å se unger som var mer funksjonshemmet enn min, og det gav håp å se eldre unger som hadde kommet seg fremover.. Ikke minst fikk jeg utrolig mye nyttig informasjon og tips i disse samlingene.. Vi er flere foreldre som har holdt kontakten i mange år.. Vi utveksler erfaringer og gir hverandre støtte.. Vi har laget flere møteplasser og prøver å få til treff i ulike sammenhenger..

  Original link path: /index.asp?id=38649
  Open archive

 • Title: CP-foreningen
  Descriptive info: Kilder og andre nyttige henvisninger.. Foreldre til barn med cerebral parese og andre funksjonshemninger har omfattende kunnskaper og erfaringer.. Disse ressursene kan utnyttes både av foreldre og av fagfolkene rundt barna våre.. Mange foreldre har uttrykt et ønske om en håndbok, samtidig som de ønsket å komme med bidrag for å realisere den.. Dette var bakgrunnen for at Anne-Petrine Spilling og undertegnede, som begge er foreldre til et funksjonshemmet barn, tok initiativet til å lage en nyttebok.. Innholdet bygger på foreldreerfaringer og hva foreldre ønsker å videreformidle til andre som får funksjonshemmede barn.. Til foreldre - fra foreldre" ble oppdatert i 2010 i forbindelse med at innholdet ble gjort elektronisk tilgjengelig på CP-foreningens nettsted.. Hensikten med boka er:.. - Å bidra til å gi funksjonshemmede barn et bedre liv.. - Å gi foreldre tilgang på nyttig informasjon, slik at de bruker minst mulig tid og frustrasjoner på å finne frem i en uoversiktlig jungel.. - Foreldre skal få del i andre foreldres erfaringer.. - Å gi konkrete tips og ideer.. - Vise fagfolk at foreldre er en viktig ressurs som innehar mye kunnskap om det å ha et funksjonshemmet barn.. Boka startet med et noe annet utgangspunkt enn det jeg endte opp med.. Dette fordi innspillene underveis gjorde at retningen ble noe endret.. Det har ikke vært mulig å få med alle ønsker og innspill, men jeg håper likevel innholdet er relevant for målgruppen.. Innholdet vil nok bære preg av at det er skrevet av en forelder og at alle vurderinger dermed antagelig ikke vil deles av fagfolk.. Meningene i boka står for min regning og hefter ikke for utgiveren..  ...   er hentet (og fritt oversatt) fra den danske boken Livet med en hjerneskadet ti beretninger om at være pårørende av Julie Lindegaard:.. Prøv å hold fast på nettverket ditt og fortsett med de tingene som gjør deg glad, selv om du får et funksjonshemmet barn.. Finn en eller flere fortrolige som har tid og lyst til å lytte til deg når du trenger det.. Fortell hvordan du har det.. Hvis det finnes pårørendegrupper der du bor, så meld deg inn i en slik en.. Be om hjelp.. Si eventuelt til folk at det er vanskelig å be om hjelp, og at det er fint om de kommer med forslag om hva de kan hjelpe til med på eget initiativ.. (Passe barn, slå gresset, handle).. Tenk hver dag på en ting som gjør deg glad.. Gi deg selv lov til å være lei deg.. Gi deg selv noen gode opplevelser uten at barnet ditt er med.. Spør andre pårørende om råd.. En spasertur i frisk luft eller mosjon gjør godt.. Ikke bli slått ut ved første nei.. Både i kommunen, trygdeetaten og andre offentlige etater tar ting tid!.. Legg bort terapeutrollen og vær forelder.. Råd til familie og venner i omgangskretsen (gjelder også fagfolk):.. Tilby deg å hjelpe med konkrete oppgaver.. Da slipper pårørende (foreldre) å be om hjelp når det er nødvendig.. Avlast med praktiske gjøremål.. Ha forståelse for at pårørende (foreldre) kan være følelsesmessige ustabile i lange perioder.. Ikke si pass på deg selv , hvis du ikke har konkrete forslag til hvordan man gjør det.. Spør gjerne etter det funksjonshemmede barnet, men ikke glem foreldrene!.. Lytt til foreldrene..

  Original link path: /index.asp?id=38665
  Open archive

 • Title: CP-foreningen
  Descriptive info: 2012.. CP-kalenderen.. Grillfest.. Trøndelag.. Første møte etter sommerferien.. Østfold..

  Original link path: /index.asp?id=42672
  Open archive

 • Title: CP-foreningen
  Original link path: /index.asp?id=42667
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: CP-foreningen
  Original link path: /index.asp?id=42664
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: CP-foreningen
  Original link path: /index.asp?id=42647
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: CP-foreningen
  Original link path: /index.asp?id=42631
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: CP-foreningen
  Descriptive info: Arkiv.. 2011.. 2010.. 2009.. 2008.. 2007.. 2006.. 2005.. 2004.. 2003.. Sommerleire 2012!.. Nå har vi mottatt søknadene til alle sommerleirene!.. Vil du forbedre det digitale læringsmiljøet?.. Da kan du gjennom å ta en liten test i regi av selskapet «Funka», være til stor hjelp! Du trenger ikke å være flink med data, eller ha hørt om læringsplattformer før, men du må bruke et eller annet hjelpemiddel i forbindelse med pc og være i grunnskolealder.. Kanskje du finner noe du ønsker å forbedre.. Leketreff på Trondsletten.. Vi inviterer barn som bruker grafiske symboler i kommunikasjon og i dagliglivet/skole, og deres søsken og foreldre til å komme og leke med oss i Trondsletten Barnehage, Åkerveien 4 b, 7046 Trondheim, 13/11 fra 1400-1700.. Arrangementet er gratis! Les mer.. Kommentarer til Statsbudsjettet fra FFO.. oktober ble forslag til statsbudsjett for 2012 lagt fram for Stortinget.. FFO har vært på flere høringer i forbindelse med Statsbudsjettet, og har i den forbindelse levert en rekke merknader til budsjettet, adressert til de ulike komiteene på Stortinget.. Klikk deg inn og les FFOs merknader til de ulike komiteene.. Posten vil godta signaturstempel.. Folk som ikke kan signere for hånd har til nå ikke kunne hente rekommanderte banksendinger hos Posten.. Diskriminering, mener FFO, som klaget saken inn til Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO).. Etter at FFO fikk medhold på sin klage hos Likestillings- og diskrimineringsombudethar Posten snudd, og ønsker nå å godta signaturstempel som underskrift.. Nettsted for familier med barn med nedsatt funksjonsevne.. Nettstedet www.. familienettet.. no er for alle som faglig eller personlig er knyttet til familier som har barn med nedsatt funksjonsevne, enten det dreier seg om barn som har funksjonsvansker, funksjonshemming, psykiske vansker eller kronisk sykdom.. Nå har nettstedet fått nytt innhold, nytt utseende og ny organisering av innholdet.. , forteller Familienettet.. Les mer og sjekk selv.. Posten må godta Signatur-stempel.. Folk som ikke kan signere for hånd har frem til nå ikke kunnet hente rekommanderte banksendinger hos Posten.. Dette er diskriminering, mener FFO, og klaget saken for Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO).. Etter at FFO fikk medhold på sin klage hos LDO har Posten snudd, og vil nå godta signaturstempel som underskrift.. FFO: Ikke rør friinntekten!.. Mandag 17.. oktober deltok FFO på høring i Stortingets arbeids- og sosialkomité.. Høringen gjaldt forslaget til ny uføremelding.. FFO ba Stortinget gå i mot regjeringens forslag, som går ut på å redusere uføres mulighet til å ha en såkalt friinntekt på 1G ved siden av uføretrygd.. CP-foreningen på «Hjernelørdag».. Sist lørdag arrangerte Hjernerådet (der CP-foreningen er medlem) «Hjernelørdag» på teknisk museum.. Hjernerådet inviterte til alt fra LEGO-bygging til foredrag, og CP-foreningen var tilstede.. Statsbudsjettet 2012: Særfradragene fases ut.. I Statsbudsjettet for neste år foreslås at ordningen med særfradrag for store utgifter i forbindelse med sykdom skal fases ut, over de neste tre årene.. Statsbudsjettet 2012: God vilje, men vil det monne?.. Finansministeren er nettopp gått av talerstolen i Stortinget, etter å ha presentert årets statsbudsjett.. «I CP-foreningen registrerer vi ett og annet positivt trekk i det finansministeren skisserte, men vår entusiasme er foreløpig behersket», kommenterer generalsekretær Eva Buschmann.. Hjernelørdag på Teknisk Museum 8.. oktober.. Hva skjer hvis vi mister språket? Hvor i hjernen ligger egentlig «språksenteret»? Språket er tema for Hjernerådet på Teknisk Museum i Oslo, lørdag 8.. oktober 13.. 00 - 15.. 00.. Hør foredrag av lege og forsker Frank Becker, Sunnaas sykehus og UiO, kl.. 13.. og kl.. 14, bli med på forskerkafé, dissekér en grisehjerne, test LEGO-språket og prøv en talemaskin.. Historisk pålegg om bedre tilgjengelighet.. Hitra camping og Sengemakeriet Gullaksen møbler i Trondheim har brutt Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.. Nå må de to virksomhetene få på plass universell utforming i sine lokaler, leser vi på Likestilings- og diskrimineringsombudets nettsider.. Riksrevisjonen med skarp kritikk av norske kommuner.. Riksrevisjonen retter i en rapport kraftig kritikk mot norske kommuner i forbindelse med at mange elever nektes spesialundervisning.. Reiksrevisjonen mener norske kommuner begår lovbrudd når elever nektes rettighetsfestede undervisningstilbud.. Bor du i en «åpen» kommune?.. Det er stor forskjell på norske kommuner med hensyn til hvor åpne de er med tanke på innsyn i dokumenter og svar på spørsmål.. Vi kan i dag presentere Åpenhetsindeksen, der norske kommuner rangeres etter hvor åpne de er, for presse og innbyggere.. Hvordan ligger det an i din kommune? Sjekk indeksen!.. Fikk medhold om rullestolbil i Trygderetten.. Etter fire års kamp fikk en familie nylig medhold i Trygderetten om tildeling av rullestolbil.. Nå vurderer NAV å se på regelverket for tildeling av rullestolbiler med heis og rampe på nytt.. En regelendring vil også bli lagt fram for Stortinget i høst, skriver FFO på sine nettsider.. Les mer.. Historisk CP-treff ga mersmak!.. CP-foreningens første «Storsamling» ble arrangert i helgen.. Medlemmer fra hele landet, mange med foreldre, søsken, barn og/eller assistenter, møttes på Thon Hotell Arena på Lillestrøm.. Og at arrangementet ga mersmak, er det liten tvil om.. Ungdom møter ungdom på Beitotølen.. På Beitostølen er de opptatt av å bringe unge mennesker sammen, til opphold med fokus på unge menneskers behov.. Derfor har de nå utviklet 5 opphold i 2012 spesielt rettet mot ungdom og unge voksne i alder 17-30 år.. Søker du opphold i disse periodene får du tilbud sammen med andre unge, med relevant innhold.. Nasjonal konferanse om barnehabilitering.. NTNU og de nasjonale kompetansesentrene for barnehabilitering ved Oslo Universitetssykehus arrangerer forskningsseminar.. Hovedtema i år blir integrering av forskning og klinikk.. Ikke egenandeler  ...   lov om helse- og omsorgstjenester i kommunene argumenterer Helse- og omsorgsdepartementet imot å gi den enkelte bruker en lovfestet rett til selv å bestemme om deres behov for praktisk assistanse skal organiseres som brukerstyrt personlig assistanse (BPA).. I et innlegg i Dagsavisen betegner FFOs generalsekretær Liv Arum forslaget som umyndiggjøring av funksjonshemmede og for å tilhøre en annen tid.. Sommerjobb på CP-foreningens leire?.. Vi du være hjelper på CP-foreningens barneleir på Risøya 24.. juni – 2.. juli 2011?.. "På hjul med sin glede".. Tom Fidje (32) har cerebral parese, men lar ikke diagnosen stå i veien for drømmejobben i barnehagen.. I et intervju med nettstedet barnehage.. no sier han blant annet "Jeg burde tatt mer hensyn.. Nå har jeg rundet 30 år, og merker min aktive livsstil på kroppen".. Første "blandede" telefonkontakt-samling.. ”Dette var helt topp” og ”kjempenyttig samling”.. Det sier to av deltakerne på likemannssamlingen for telefonkontaktene som ble gjennomført i helgen 11.. – 13.. februar.. Samlingen, som ble arrangert i Tromsø var den første likemannssamlingen for telefonkontaktene i CP-foreningen hvor foreldrekontaktene og likemenn som selv har CP fikk møte hverandre.. Forskningsprosjekt om funksjonshemning og ensomhet.. Høgskolen i Molde holder på med et forskningsprosjekt ”Virtuelle områder for å bygge vennskap og lære om livslang funksjonshemning”.. Nå ønsker forskerne å komme i kontakt med personer med livslang funksjonshemming over 18 år som kan bruke PC eller har potensial til å bruke PC.. Sommerjobb 2011?.. Er du funksjonshemmet, student og så smått har begynt å tenke på sommerjobb? Unge Funksjonshemmede har igangsatt et sommerjobbprosjekt, og Torunn Berg i UF (bildet) ønsker derfor kontakt med interesserte sommerjobbsøkere.. Bachelorstudent søker ungdom.. Peik Strømøy er student ved Høgskolen i Oslo og studerer idrett, friluftsliv og helse.. Han ønsker kontakt med unge i alderen 10-19 år som har CP.. CP-foreningen støtter boikott av Norwegian.. Norwegian pålegger bevegelseshemmede passasjerer å betale dobbel pris for en flybillett.. CP-foreningen mener dette diskriminerer funksjonshemmede, og støtter derfor opp om Norges Handikapforbunds boikott av Norwegian, som pålegger bevegelseshemmede passasjerer å betale dobbel pris for en flybillett.. Trenger flere søkere til gruppeopphold.. Sunnaas sykehus på Nesodden planlegger gruppeopphold for deg som har cerebral parese av ”lett til moderat grad” og som er selvhjulpen i dagliglivet.. Overordnet tema er å leve med CP i et livsløp.. Neste gruppeopphold vil arrangeres 6.. mars - 11.. mars 2011, men nå er søknadsfristen utvidet grunnet for få søkere.. Husk søknadsfristen til sommerleirene.. Det er viktig å søke plass på CP-foreningens leire innen 1.. Mange har allerede søkt, og også i år vil det bli ventelister.. I løpet av mars vil det bli klart hvem som får tilbud om plass på de tre leirene for barn, unge og voksne med CP.. Ny runde med "Ingen grenser".. I midten av juni reiser Lars Monsen ut på en ny ekspedisjon med «Ingen Grenser».. Påmeldingene fra interesserte strømmer inn til NRK, og fristen for å søke plass på en ny runde med villmarkstur er 28.. ”Åpent hus” for foreldre til barn med CP.. CP-foreningen inviterer til ”Åpent hus” for foreldre til barn med CP onsdag 16.. Det blir informasjon og erfaringsutveksling, og møtet skal tilrettelegges for minoritetsspråklige.. Foredrag fra CP-konferansen 2011.. Her er presentasjonene som ble holdt på CP-konferansen 2011.. Ny studie skal se på sammenhengen mellom gener og CP.. CP-registeret og NTNU i Trondheim startet i januar en ny studie som skal se på sammenhengen mellom CP og gener.. Dersom du har barn med CP som er født mellom 1996 og 2003 og som er registrert i CP-registeret, vil du trolig på nyåret bli spurt om å delta i forskningsprosjektet.. Nye ASK-kurs fra høsten.. Høgskolen i Vestfold starter med både ASK1 og ASK 2 utdanning høsten 2011.. Studiene i alterativ og supplerende kommunikasjon er lagt opp som deltidsstudier, og er tidligere gjennomført av både foreldre og fagfolk.. CP-foreningen ønsker rettighetsfesting av BPA.. I sin høringsuttalelse til Helse- og Omsorgsdepartementet i forbindelse med forslag til ny kommunal helse- og omsorgslov, kommer CP-foreningen med flere kritiske innvendinger.. Dette gjelder blant annet at BPA ikke foreslås som en rettighet.. Forslaget til ny lov, som legger føringer på det kommunale tjenestetilbudet, ble også diskutert på CP-foreningens fylkesledersamling (bildet), som ble arrangert i Oslo helgen 15.. - 16.. januar.. Ønsker kontakt med rullestolbrukere.. Gjennom mastergradsprosjektet ”Fysisk aktivitet og manuelle rullestoler” ønsker Cathrine Dunker Furuly (bildet) ved Norges idrettshøgskole i Oslo å undersøke aktivitetsnivå og funksjonalitet i rullestol blant personer som bruker manuell rullestol.. Nå er hun på jakt etter flere informanter.. Vel blåst for CP-konferansen 2011.. Til sammen 520 mennesker fra inn- og utland fikk med seg CP-konferansen 2011, som gikk av stabelen fredag 14.. Aller siste sjanse.. Påmeldingsfristen til CP-konferansen gikk ut fredag, og nå er vi godt over 500 deltakere.. Ut torsdag er det fremdeles mulighet for etternølerne, men bare vær klar over at navnet ditt ikke blir med i deltakerlisten som alle får utdelt på fredag.. Siste mulighet til å bli med på CP-konferansen.. Nesten 300 har hittil meldt sin interesse for CP-konferansen, som går av stabelen i Oslo fredag 14.. Det er plass til flere, og siste mulighet til å melde deg på er fredag 7.. Høyere utdanning og på jakt etter jobb?.. Traineeprogrammet 2011 er et tilbud for personer med redusert funksjonsevne som ønsker å jobbe i forvaltningen.. 24 virksomheter deltar i programmet med 33 spennende traineestillinger, enten som fast stilling eller engasjement.. Søknadsfristen er 14..

  Original link path: /index.asp?id=41014
  Open archive •  


  Archived pages: 1221