www.archive-no-2012.com » NO » C » CP

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 1221 . Archive date: 2012-07.

 • Title: CP-foreningen
  Descriptive info: /.. Organisasjonen.. CP-kalenderen.. Grillfest.. Trøndelag.. Første møte etter sommerferien.. Østfold.. Velkommen til CP-foreningen i Norge.. Bli medlem.. Administrasjon.. Sentralstyret.. Landsmøtet.. Tilsluttede undergrupper.. Cerebral Parese-foreningens historie.. For media.. Strategi og styring.. CP-foreningen mener.. Likemannsarbeid.. Informasjonsmateriell.. Leirtilbud.. CP-bladet.. CP-konferansen.. Forskning og utviklingsarbeid.. Rehabiliteringsinstitusjoner.. Cerebral Parese-foreningen finnes over hele Norge og er organisert i 15 egne fylkesavdelinger.. Hver fylkesavdeling har et styre bestående av tillitsvalgte og alle fylkesavdelinger har egne vedtekter.. Når du melder deg inn i Cerebral Parese-foreningen, blir du automatisk medlem av foreningen i ditt fylke.. Det er i fylkesavdelingen flesteparten av aktivitetene skjer.. Det er fylkesavdelingen som lager møteplasser og arenaer der du som medlem møter andre medlemmer.. Hver fylkesavdeling i CP-foreningen har sin egenart og foreningen har et variert tilbud til medlemmene hele landet under ett.. Aktiviteten varierer alt ettersom hvilket fylke du hører til, men ulike temamøter, aktiviteter for barn, unge, voksne og foreldre drives av CP-foreningens tillitsvalgte landet over.. OVERSIKT OVER CP-FORENINGENS FYLKESAVDELINGER.. Flere av fylkesavdelingene i CP-foreningen jobber aktivt med lokale interessepolitiske saker og er viktige formidlere av erfaringsbasert kompetanse om å leve med cerebral parese.. Flere av fylkesavdelingene samarbeider nært og mange  ...   lokalt, mens andre saker oversendes foreningen sentralt for å få tatt opp saken med de rette myndighetene.. Fylkesledersamlingen:.. Hvert år inviteres fylkesledere fra alle avdelingene til en fylkesledersamling i Oslo.. Fylkesledersamlingen, hvor også sentralstyret og administrasjonen deltar skal være et forum erfaringsutveksling og organisasjonsutvikling.. Selv om hver fylkesavdeling har sin egenart, er det viktig at fylkesledere, medlemmer av sentralstyret og adminstrasjonen drøfter temaer som er felles for foreningen.. Publisert: 12.. 04.. 2010 15:22:36.. |.. Mer.. Diskutér denne artikkelen.. Du kommenterer.. "Fylkesavdelinger".. CP-foreningens moderator forbeholder seg muligheten til å slette kommentarer og innlegg som er upassende.. Navn.. Email (vises ikke).. Kommentar.. Hjelp til formateringskoder, legge inn bilder etc.. For å gjøre innlegget mer fiffig kan du bruke formateringskodene under.. Før teksten som skal formateres setter du inn [X], hvor X byttes ut med tegn for ønsket formatering.. Avslutt formateringen med [/X].. Dette gjelder ikke bilde og lenke.. Noen smileys blir og automatisk byttet ut med bilder.. Eksempel.. Resultat.. Fet.. [b]tekst[/b].. tekst.. Kursiv.. [i]tekst[/i].. Understreket.. [u]tekst[/u].. Bilde.. [bilde=http://www.. cp.. no/gfx/cp_logo.. gif].. Lenke.. [lenke=http://www.. no].. http://www.. no.. Farger.. [farge=red]tekst[/farge].. [farge=blue]tekst[/farge].. [farge=green]tekst[/farge].. [farge=yellow]tekst[/farge].. [farge=magenta]tekst[/farge].. Smilefjes.. :).. :(.. :D.. :P.. :o.. Forhåndsvis..

  Original link path: /index.asp?id=38452
  Open archive

 • Title: CP-foreningen
  Descriptive info: Cerebral Parese-foreningen har knyttet til seg noen smågrupper med særskilte diagnoser, i tillegg til den brede medlemsgruppen bestående av personer som har cerebral parese og deres pårørende.. En undergruppe bestående av støttemedlemmer i et avgrenset geografisk område er underlagt organisasjonen sentralt, og har vedtatt sine egne statutter.. SJELDNE DIAGNOSER:.. Sjeldne diagnoser vil si at de forekommer hos 500 mennesker eller færre i Norge, og at de representerer kroniske tilstander.. Mange av diagnosene er medfødte og/eller arvelige tilstander.. Personer med disse sjeldne diagnosene har tilbud på Frambu senter for sjeldne funksjonshemninger (bildet) -.. www.. frambu.. som tar imot og følger opp eller videreformidler henvendelser fra personer med diagnose, pårørende, fagpersoner og andre pr telefon, e-post og brev.. En kontaktperson på Frambu har også ansvar for å holde kontakt med foreninger, foreldregrupper og/eller kontaktpersoner for diagnosene.. MUKOPOLYSAKKARIDOSER (MPS).. MPS-sykdommene er en gruppe sjeldne, arvelige, fremadskridende stoffskiftesykdommer som omfatter flere undergrupper.. Hunters sykdom og Hurlers sykdom inngår i disse.. MPS-sykdommene skyldes en spesifikk enzymmangel forårsaket av et defekt gen.. Det fødes hvert år to til tre barn med MPS-sykdom i Norge.. Sykdommene arves i de fleste tilfeller recessivt, det vil si at begge foreldre er bærere  ...   en lang rekke typer der både hjerne, lillehjerne, ryggmarg og perifere nerver kan være affiserte.. De kan derfor være vanskelige å klassifisere.. AT forekommer hos 1 pr 40 000-100 000 levende fødte i vestlige land.. I noen områder er forekomsten høyere enn i andre, for eksempel i Hedmark.. Vi kjenner pr 2007 til 14 nålevende tilfeller i Norge.. AT skyldes en skade (mutasjon) i ATM-genet på kromosom 11.. Personer med diagnosen har arvet genfeilen både fra far og mor.. ÅLESUND OG SUNNMØRE HJELPELAG FOR CEREBRAL PARESE.. Ålesund og Sunnmøre Hjelpelag for Cerebral Parese ble på CP-foreningens landsmøte i 2005 godkjent som en undergruppe i CP-foreningen og er direkte underlagt hovedforeningen.. Formålet med hjelpelaget er å bidra til at medlemmene ved Haug boliger utenfor Ålesund får et bedre tilbud i hverdagen.. Hjelpelaget driver eget lokalt inntektsbringende tiltak.. Samtlige medlemmer av hjelpelaget er medlemmer i CP-foreningen på vanlig måte, og har dermed medlemsrettigheter i fylkesavdelingen i Møre og Romsdal.. Hjelpelaget avholder årlig eget årsmøte, og utarbeider beretning og fører sitt eget regnskap som revideres av revisor valg på årsmøtet, samt foretar valg av styre.. Hjelpelaget har egne statutter.. Publisert: 28.. 06.. 2011 14:47:06.. "Tilsluttede undergrupper"..

  Original link path: /index.asp?id=39262
  Open archive

 • Title: CP-foreningen
  Descriptive info: Cerebral Parese-foreningen (CP-foreningen) ble startet av ildsjeler blant foreldre og fagfolk 23.. februar 1950.. Foreningens navn var den gang Foreningen for Bekjempelse av Cerebral Barneparese.. En rekke dyktige ildsjeler fant sin plass innen “CP-bevegelsen” og dro lasset sammen.. Initiativtager og mangeårig sekretær i CP-foreningen, Kjell Boysen, lederen av foreningen Henny Ording, overlege Bjarne Andersen og ”Tante” Gunvor Nerbye var de mest fremtredende av pionerene.. I Verdens Gang i oktober 1949 skrev advokat Kjell Boysen om "De glemte barn".. Dette var barn med CP som den gang ikke hadde noe tilbud, verken når det gjaldt behandling, opplæring eller annen form for hjelp og støtte.. Artikkelen var banebrytende, vakte oppsikt og var foranledningen til at CP-foreningen ble stiftet i februar 1950.. I løpet av de neste 10-20 årene ble det tatt initiativ for å bygge opp institusjoner, og dermed kompetanse for å kunne gi et verdig tilbud for barn og ungdom med CP.. Dette var viktige og nødvendige tiltak der foreldre til barn med cerebral parese gikk foran og viste vei overfor det offentlige.. I denne tiden ble en rekke institusjoner bygget, bl.. a.. Berg Gård - Sentralinstituttet for cerebral parese i Oslo.. 50-årene.. I løpet av de første årene ble de første delmål oppnådd - problemene ble erkjent og behovene forstått.. I 1951 ble bl.. brosjyren Barna i skyggen utgitt.. Det ble etter hvert opprettet lokale arbeidsgrupper og deretter lokalavdelinger flere steder i landet.. Lokalavdelinger og arbeidsgrupper konsentrerte seg om å få opprettet behandlingshjem.. CP-instituttet Gladheim i Holmenkollen ble åpnet i 1957.. CP-barn og CP-ungdom møtes på Frambu i Østmarka for første gang 1957/58.. I 1957 ble det opprettet et Sentralregister som registerte alle personer med cerebral parese i landet som trengte behandling.. Foreningen satset bevisst på å bygge ut behandlingstilbudet i første omgang.. Ved utgangen av 50-årene fantes det 24 behandlingssentre for diagnosegruppen cerebral parese og fem daghjem.. 60-årene.. I 60-årene ble mange svake grupper i samfunnet i større grad enn før tilgodesett med tiltak, deriblant funksjonshemmede.. Spesielle gruppers levekår ble satt på den politiske dagsorden.. I 60-årene ble det satset på å opprette eller bidra til å støtte opp om behandlingshjem i distriktene, noe som innebar satsing på inntektsgivende arbeid.. Utover i 60-årene ble det fokusert spesielt på ungdommen og deres behov.. Det første mødrekurset ble holdt på Frambu i 1964.. Det ble et nært samarbeid mellom Frambu og CP-foreningen.. Begge parter ønsket bl.. å bidra til å gi funksjonshemmede større mulighet for å få arbeid.. Det ble satt i gang sysselsettingskurs, noe som bidro til at det ble fortgang i arbeidet med vernet virksomhet.. I 1966 ble det etterlengtede Ungdomshuset og Sentralinstituttet på Berg åpnet.. Internatavdelingen kunne motta ca.. 25 barn og unge opp til 16 år.. 70-årene.. Det ble lagt vekt på integrering i større grad enn tidligere, bl.. i grunnskoleloven fra 1971 hvor også spesialskoleloven ble innarbeidet i 1976.. Dette førte til en nedtrapping av spesialskolene og integrering av barn med funksjonshemninger i den vanlige skolen.. Fra å være fokusert på institusjonsbygging, ble alle ledd i organisasjonen opptatt av  ...   aktiviteten økte på slutten av 90-tallet.. Blant sakene kan nevnes: medisinsk tilbud til barn med CP, habiliteringstjenestenes funksjon overfor personer med cerebral parese, behandlingsreiser til syden, lovfestet bruk av personlig assistent, hjelpemiddelsentralenes funksjon.. Særlig viktig ble det for CP-foreningen å sette senfølger og livsløpsperspektivet på dagsorden.. CP-foreningen søkte og fikk midler til en rekke prosjekter, bl.. gjennom Stiftelsen Helse- og Rehabilitering: Barn med cerebral parese - diagnostisering, stimulering og foreldrenes mestring, fysiske og sosiale forhold hos personer med cerebral parese, Infeksjon i svangerskapet og CP, Voksne med CP- aldring og senskader.. I 1999 - etter 3-års forhandlinger - inngikk CP-foreningen og Staten kontrakt om leie av instituttbygningene på Berg Gård til Rikshospitalet (Barnenevrologisk Seksjon), noe som medførte betydelige faste inntekter for foreningen.. 2000.. Femti år og en dag etter den formelle stiftelsen av CP-foreningen - 24.. februar 2000 - gikk startskuddet for feiringen av 50-årsjubileet på konferansehotellet Soria Moria i Oslo.. Arrangementet varte i tre dager.. Det var lagt opp til en rekke faglige temaer av interesse for CP-saken.. Flere av temaene var studier som CP-foreningen enten selv hadde tatt initiativet til eller som var gjennomført i samarbeid med foreningen.. Dronning Sonja var til stede ved jubileets åpning.. Målsetting for CP-foreningen er bl.. å medvirke til å gi personer med CP de beste habiliteringstilbud i et livsløpsperspektiv.. Dette bygger på at man gir adekvat behandling og forebyggende tiltak for å begrense skadevirkningene ved cerebral parese.. Foreningen ser det også som en viktig oppgave å gi opplæring og informasjon til fagfolk og å stimulere til forskning om CP.. Generelt skal foreningen arbeide for en optimal hverdag med livskvalitet for personer med CP og deres familier.. Foreningens grunnprinsipp er ideen om et solidarisk samfunn som sikrer alle mennesker rett til frihet, sosial trygghet og samfunnsmessig deltakelse.. SALGET AV EIENDOMMEN BERG GÅRD.. Det har i perioden vært lagt ned et stort arbeid fra sentralstyrets side i forbindelse med salg av Berg gård, og påfølgende arbeid med å sikre en langsiktig og god forvaltning av foreningens kapital.. Dette arbeidet videreføres i 2009.. Etter møte med Oslo kommune den 19.. februar 2008 mottok foreningen signaler om at kommunen var interessert i å kjøpe bygningene.. CP-foreningen ønsket fortsatt å kunne disponere kontorlokaler i Gamle Berg gård.. I forbindelse med framforhandling av avtale med Oslo kommune om kjøp av hovedbygget og Låven, samt langsiktig leiekontrakt fram til 2062 som sikret foreningen kontorlokaler i Gamle Berg gård, ble advokathjelp innhentet.. På ekstraordinært landsmøtet den 20.. april 2008 fikk sentralstyret fullmakt til å sluttforhandle avtalen med Oslo kommune.. Den 30.. april 2008 vedtok sentralstyret å inngå avtale med Oslo kommune om salg av Berg Gård.. Eiendommen ble overdratt i juli 2008, og salgssummen var 90 mill kroner.. Disse bygningene har fra 1966 huset behandlings- og oppfølgingstilbud for barn, unge og voksne med CP.. De siste årene ble det drevet av Barnenevrologisk seksjon på Rikshospitalet.. Kontrakten med Rikshospitalet utløp i 2006 og ble ikke fornyet og Barnenevrologisk seksjon, Berg gård ble flyttet til Rikshospitalet på Gaustad fra 2007.. 2010 15:22:37.. "Cerebral Parese-foreningens historie"..

  Original link path: /index.asp?id=38656
  Open archive
 •  

 • Title: CP-foreningen
  Descriptive info: Henvendelser fra pressen skal rettes til CP-foreningens generalsekretær.. Eva Buschmann, tlf: 22 59 99 00/ 92 45 35 09 ,.. eva@cp.. Henvendelser om redaksjonelle saker eller tips til CP-bladet og nettsidene cp.. no kan sendes:.. marit@cp.. Kildehenvisning:.. Bruk av informasjon fra våre sider tillates med direkte link til relaterte artikkel og/eller kildeangivelse.. Vi ber om at cp.. no blir kreditert ved bruk.. Dette gjelder også bilder.. Har du spørsmål om CP?.. CP-foreningens nettsted har egne temasider om diagnosen CP.. De finner du.. her.. Ønsker du logo tilsendt,.. send Marit en epost.. 2011 14:50:19.. "For media"..

  Original link path: /index.asp?id=38657
  Open archive

 • Title: CP-foreningen
  Descriptive info: Program for CP-foreningen 2012-2013.. Vedtekter.. Årsplan 2011.. Fylkespermen.. CP-foreningens program vedtas av landsmøtet i CP-foreningen for en treårsperiode.. Programmet rulleres hvert år.. Last ned:.. Program for CP-foreningen 2012 - 2013.. 09.. 2011 13:15:30.. "Program for CP-foreningen 2012-2013"..

  Original link path: /index.asp?id=26782
  Open archive

 • Title: CP-foreningen
  Descriptive info: Årsplanen er et arbeidsredskap for Sentralstyret og administrasjonen i CP-foreningen.. Last ned Årsplan 2011.. pdf.. Publisert: 19.. 08.. 2011 12:34:21.. "Årsplan 2011"..

  Original link path: /index.asp?id=28268
  Open archive

 • Title: CP-foreningen
  Descriptive info: Fylkespermen er ment som en hjelp i arbeidet som tillitsvalgte i fylkesavdelingene utfører.. Opprinnelig ble fylkespermen laget i en papirutgave, og hver fylkesavdeling i CP-foreningen har tidligere fått et eksemplar av fylkespermen i papirformat.. Planen har hele tiden vært å lage permen elektronisk.. Nå er den her.. Det vil ikke minst bety at opplysningene her er så ferske som mulig.. Fylkespermen skal gi oversikt over hvilke bestemmelser som gjelder i Cerebral Parese-foreningen, for eksempel vedtekter og retningslinjer for arbeidet.. I tillegg inneholder Fylkespermen eksempler på brev, søknader, møteinnkallinger og annet skriftlig materiell som kan danne grunnlag for fylkesavdelingenes egne skriv.. I Fylkespermen har vi også lagt ved eksempler på hvordan årsberetning og andre årsmøtedokumenter kan skrives.. Innholdet i permen vil bli oppdatert fortløpende, slik at du på vår hjemmeside.. til en hver tid finner oppdatert informasjon du har bruk for.. For at fylkespermen skal bli et levende og nyttig arbeidsverktøy for fylkestillitsvalgte, er det fint om dere tipser oss om lure grep og nyttige erfaringer som kan komme andre til gode.. Ved å dele erfaringer kan vi utvikle organisasjonen vår sammen.. Innspill kan sendes til Cerebral Parese-foreningen via epost til:.. post@cp.. Merk henvendelsen Fylkespermen.. Lykke til med arbeidet!.. Hilsen Eva Buschmann,.. Generalsekretær i Cerebral Parese-foreningen.. Innhold.. Cerebral parese-foreningen sentralt.. 4.. Vedtekter for Cerebral Parese-foreningen.. Valgreglement for Cerebral Parese-foreningens landsmøte.. Normalvedtekter for fylkesavdelingene i Cerebral Parese-foreningen.. Strategisk plan for Cerebral Parese-foreningen.. 5.. Tillitsvalgte etter siste landsmøte.. Administrasjonen i Cerebral Parese-foreningen.. Medlemsregister.. 6.. Adresselapper.. Bestille utsending av medlemsinformasjon.. Likemenn for foreldre til barn med CP.. 7.. Likemenn for personer som selv har cerebral parese.. Smågrupper tilsluttet Cerebral Parese-foreningen.. Cerebral Parese-foreningens fylkesavdelinger.. Rapportering fra fylkesavdelingene til Sentralstyret i Cerebral Parese-foreningen.. Møteinnkalling og protokollføring i fylkesavdelingene.. 8.. Møteinnkalling.. Protokollføring.. Protokoller og årsberetninger er historisk materiale som tilhører foreningen.. 9.. Mal for innkalling til styremøte i fylkesavdelingen.. Mal for protokoll fra årsmøte i fylkesavdelingen.. 10.. Temamøter og aktiviteter for medlemmene i fylkesavdelingene.. 13.. Temamøter.. Lokale leir- og ferietilbud.. Møteplasser for erfaringsutveksling.. Interessepolitisk arbeid i fylkesavdelingene.. Medlemskontingent andel til fylkesavdelingen.. Møte med nye medlemmer.. 14.. Priser og utmerkelser i cerebral Parese-foreningen.. CP-prisen.. Planlegging av arbeidet i foreningen.. 18.. Årsoversikt over typiske aktiviteter i foreningen.. Planlegging av arbeidet i fylkesavdelingene.. Økonomi.. Tilskudd fra Regionalt Helseforetak (RHF).. Tilskudd fra fylkeskommunen.. Tilskudd fra kommunen.. Tilskudd til fylkesavdelingene fra Cerebral Parese-foreningen sentalt.. Tilskudd til voksenopplæringstiltak lokalt.. 20.. Tilskudd til likemannstiltak lokalt.. Samarbeid.. Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO).. Søsterorganisasjoner i andre land.. 21.. Undomsnettverk i CP-foreningen.. 22.. Cerebral Parese-foreningen er en interesseorganisasjon for personer som selv har cerebral parese, er pårørende eller på annen måte er berørt av cerebral parese.. Organisasjonen har som overordnet mål samfunnsmessig likestilling, det vil si at samfunnet må sikre alle borgere like rettigheter og muligheter uavhengig av bosted, økonomi og situasjon for øvrig,.. Organisasjonen er bygget opp av et sentralt ledd og fylkesavdelinger, som er underlagt foreningen sentralt.. Høyeste myndighet i foreningen er landsmøtet som holdes hvert år.. I mellom landsmøtene er det sentralstyret som er høyeste myndighet.. Sentralstyret har etablert en administrasjon som tar seg av løpende driftsoppgaver og bistår sentralstyret i deres arbeid.. Vedtektene er bestemmelser som vedtas av landsmøtet.. Vedtektene er organisasjonens lover og forteller hva slags formål foreningen har (formålsparagrafen).. Vedtektene sier videre hvordan organisasjonen er bygget opp, hvem som kan være medlemmer, og hvilke rettigheter og plikter medlemmene har.. Klikk her så får du opp CP-foreningens vedtekter.. Valgreglement er bestemmelser om hvordan valgene av tillitsvalgte i Cerebral Parese-foreningen skal foregå, og som sier noe om prosedyrene for å gjennomføre lovlig valg.. Valgreglementet innholder bestemmelser om hvordan fylkesavdelingene fremmer forslag på kandidater, hvilken rolle valgkomiteen har i landsmøtet, og hvordan valgene skal gjennomføres i landsmøtet.. CP-foreningens valgreglement.. Normalvedtektene er rammevedtekter for fylkesavdelingene i Cerebral Parese-foreningen.. Normalvedtektene vedtas av landsmøtet.. Den enkelte fylkesavdeling kan vedta særskilte vedtekter for sin fylkesavdeling, så sant disse ikke strider mot normalvedtektenes innhold og intensjon.. Vedtekter for fylkesavdelingen vedtas av årsmøtet i fylkesavdelingen, og oversendes Sentralstyret for endelig godkjenning.. Normalvedtekter for fylkesavdelingene.. For ditt fylkes vedtekter, kontakt din egen fylkesavdeling.. Oversikt over fylkesavdelingene finner du her.. Dersom fylkesavdelingen ikke har vedtatt egne vedtekter, er det normalvedtektene som gjelder.. Strategisk plan gjelder for en to års periode, og gir overordnede føringer for foreningens arbeid.. Strategisk plan inneholder en overordnet strategi for arbeidet, og tematiserer noen viktige områder Cerebral Parese-foreningen ønsker å arbeide mot i perioden.. Strategisk plan vedtas av landsmøtet, og rulleres hvert år.. Klikk her så får du opp dokumentet strategisk plan 2006-2008.. Landsmøtet velger sentralstyre, kontrollkomité, revisor og valgkomité.. Oversikt over valgte representanter på landsmøtet 2008 finner du her.. Her kan du kontakte sentralstyret i Cerebral Parese-foreningen.. Administrasjonen i Cerebral Parese-foreningen er lokalisert på Gamle Berg gård, Bergsalleen 21, Oslo.. Administrasjonen bistår fylkesavdelingene med praktisk arbeid i forbindelse med medlemsregister og utsendinger av medlemsmateriell, spørsmål om regnskap og økonomi, oppgaver rettet mot medlemmene og drift av fylkesavdelingene.. En viktig oppgave for administrasjonen er samarbeid med fylkesavdelingenes tillitsvalgte om interessepolitiske saker.. Opplæringsmateriell og tilrettelagt informasjon som kan gjøre arbeidet for tillitsvalgte mer effektivt vil utvikles fortløpende.. Ofte skjer dette etter initiativ fra og i samarbeid med lokale representanter.. Her finner du oversikt over ansatte og kontaktinformasjon i CP-foreningen.. Service- og Rådgivningstilbud til enkeltpersoner.. Enkeltpersoner kan henvises til kontakt med administrasjonen i Cerebral Parese-foreningen, for å få svar på spørsmål knyttet til medlemskap, behandlingstilbud og rettigheter.. Eventuelt kan disse bli henvist videre til andre som kan svare mer utfyllende.. Medlemsregistret føres sentralt.. Innmeldinger av nye medlemmer og endringer i medlemsregistret oversendes enklest via epost:.. Innmelding av nye medlemmer må ha med følgende informasjon:.. - Navn.. -.. Adresse.. Fødselsår på den som har cerebral parese.. - T.. elefon og epostadresse.. - Type medlemskap (enkeltmedlem, familiemedlem, institusjonsmedlem.. ).. Innkreving av medlemskontingent og purring på betaling skjer via administrasjonen sentralt.. Medlemmer som ikke har betalt kontingent strykes fra medlemsregistret automatisk.. Fylkesavdelingene får jevnlig tilsendt medlemsliste, vanligvis 8 ganger årlig.. Adresselapper for utsendelse av medlemspost kan bestilles.. Frist for å bestille adresselapper er 2 uker før utsending skal foretas, og sendes til.. , merket adresselapper.. Fylkesavdelingene kan bestille utsending av medlemsinformasjon, for eksempel invitasjon til møter og tilstelninger i fylkesavdelingen, hos administrasjonen sentralt.. Bestilling sendes til.. 2 uker før utsendingen må skje.. Fristen på 2 uker gjør det mulig for administrasjonen sentralt å planlegge slike oppgaver, som ellers kan kollidere med andre nødvendige oppgaver.. I tillegg til alle tillitsvalgte har CP-foreningen også en mer formalisert likemannsordning.. Disse likemennene eller.. telefonkontaktene.. og.. foreldrekontaktene.. har sagt seg villige til å bruke tiden sin på å dele erfaringer med andre i samme situasjon.. Telefonkontaktene/foreldrekontaktene har vært på likemannskurs i foreningen og har skrevet under på en taushetsavtale.. De er bevisste på at det er viktig å skille mellom egne og andres problemer og vet at fortrolige opplysninger ikke skal gis videre.. Likemennene kan gi informasjon om andre instanser som kan gi profesjonell hjelp når det er behov for det.. Fylkestillitsvalgte og administrasjonen kan henvise til likemenn når medlemmer og  ...   kompetansesentre".. Medlemskontingentens beløp bestemmes av landsmøtet.. Fylkesavdelingene får overført 40% av innbetalt medlemskontingent i Cerebral Parese-foreningen.. Medlemmene betaler inn kontingent til foreningen sentralt, som deretter foretar fordeling av til fylkesavdelingene ut fra antallet medlemmer som har betalt.. Kontingentandelen til fylkesavdelingene beregnes ved årets slutt, og overføres til fylkesavdelingene like etter årsskiftet.. Det vil framgå antallet betalende medlemmer totalt og fordelingen blant enkeltmedlemmer og familiemedlemskap, samt institusjonsmedlemmer.. Nye medlemmer mottar en velkomstpakke med velkomstbrev og brosjyrer, samt CP-bladet.. Velkomstpakken sendes ut fra administrasjonen sentralt.. Noen fylkeslag har som rutine å ta direkte kontakt med de nye medlemmene, for å gi informasjon om hvilke tilbud fylkesavdelingen har og for å gjøre seg mer kjent med de nye medlemmene.. Vedtatt av Sentralstyret i Cerebral Parese-foreningen 03.. 02.. 2000.. 1 Formål.. Cerebral Parese-foreningen (CP-foreningen) kan utdele en pris til kandidater som har gjort en verdifull og ekstraordinær innsats innenfor foreningens virkefelt og interesseområder til fordel for foreningen og dens medlemmer.. 2 Navn.. Prisens navn skal være CP-prisen , etterfulgt av årstallet for det år prisen utdeles.. 3 Prisen.. CP-prisen kan utdeles en gang per år, og gis i form av et reise-/utdanningsstipend på kr 25 000, samt et diplom.. 4 Finansiering.. Sentralstyret i CP-foreningen setter årlig av kr 50 000 til CP-prisen, og eventuelle ubenyttede midler fra et år avsettes til utdelinger de påfølgende år.. 5 Priskomite.. Sentralstyret i CP-foreningen velger en priskomite bestående av 3 representanter.. Generalsekretæren, eller den han utpeker fra administrasjonen, er sekretær for utvalget.. Sentralstyret utpeker komiteens leder, og fastsetter funksjonstid.. Priskomiteen skal i henhold til disse vedtektene velge prisvinner , og de(t) foretatte valg skal begrunnes.. Komiteen må ikke begrunne hvorfor innsendte forslag ikke tas til følge.. Komiteen skal innenfor de til enhver tid gjeldende økonomiske rammer for CP-prisen ( 4) velge flere prisvinnere, men da fortrinnsvis slik at begrunnelsene for utdelingen er tilnærmet likelydende.. Priskomiteens valg av prisvinner(e) er endelig, og valget skal holdes hemmelig inntil prisoverrekkelsen finner sted.. 6 Priskandidater.. Som aktuelle priskandidater regnes enkeltpersoner, grupper eller instanser som har utmerket seg i henhold til 1 i disse vedtektene.. 7 Kandidatutvelgelse.. Priskomiteen skal innen utgangen av februar måned tilskrive CP-foreningens fylkesavdelinger og sentralstyrets medlemmer for å be om forslag på kandidater.. CP-bladet skal også benyttes til informasjon om CP-prisen.. Priskomiteens medlemmer kan ikke selv foreslå kandidater.. Innsendte forslag må være begrunnet.. Alle medlemmer kan sende inn forslag.. 8 Overrekkelse.. CP-prisen overrekkes prisvinneren(e) på CP-foreningens Landsmøte eller et annet passende arrangement.. Priskomiteens leder, eller den han/hun utnevner, forestår overrekkelsen.. 9 Fortolkning og tvister.. Fortolkning av disse vedtektene kan kun skje av Sentralstyret i CP-foreningen.. Styret avgjør også eventuelle tvistemål reist i forbindelse med forvaltningen av CP-prisens vedtekter.. Planleggingen av arbeidet i foreningen skjer gjennom strategisk plan som vedtas av landsmøtet, årsplan som vedtas av sentralstyret og budsjettet som setter økonomiske rammer og prioriteringer av virksomheten.. Erfaringsmessig er det en viss årssyklus i oppgavene.. Det kan være greit å ha denne oversikten, fordi mange av oppgavene som settes i gang sentralt også berører fylkesavdelingene.. Figuren viser noen av de typiske aktivitetene i foreningen, og hvordan de fordeler seg i løpet av et år.. (Powerpoint-fil).. Årsmøtet i fylkesavdelingene skal i henhold til normalvedtektene behandle budsjett og årsplan.. I perioden mellom årsmøtene er det styret som står ansvarlig for prioritering og drift av virksomheten.. Fylkesavdelingene er ansvarlig for sin egen økonomi.. Inntekter kommer fra flere ulike kilder, og det er viktig at fylkesavdelingene benytter de kildene til inntekter som finnes.. På denne måten skapes økonomisk grunnlag som sikrer drift av tiltak som kommer medlemmene til gode.. Inntektskildene varierer fylkesavdelingene imellom, det er derfor nødvendig å foreta kartlegging lokalt.. Her finner du informasjon om noen muligheter som er gjengs over hele landet.. Søknad om midler til drift av fylkesavdelingen stiles til helseregionen fylkesavdelingen tilhører.. Under finner du link til helseregionenes nettsider der dere kan finne link til søknadsskjema og retningslinjer.. Søknadsfrist varierer fra region til region, det samme gjelder for kriteriene for hva det kan søkes tilskudd til.. Helse Sør-Øst.. Helse Vest.. Helse Midt-Norge.. Helse Nord.. Fylkeskommunen kan gi tilskudd til drift og aktiviteter.. Ta kontakt med egen fylkeskommune for mer informasjon.. I forbindelse med leir- og ferietilbud, og andre tiltak, kan det søkes om tilskudd fra kommunen for å dekke kostnader for enkeltdeltakere.. Kommunen står helt fritt til å vurdere om de vil yte slik støtte, det er derfor store variasjoner i tilskudd som ytes.. Ta kontakt med din kommune.. Tilskudd til fylkesavdelingene fra Cerebral Parese-foreningen sentralt.. Det er mulig å søke foreningen sentralt om tilskudd til bestemte aktiviteter, og det finnes retningslinjer for støtte som er vedtatt av sentralstyret i Cerebral Parese-foreningen.. Tilskudd fra foreningen sentralt annonseres overfor fylkesavdelingene, med søknadsfrist to ganger årlig.. Cerebral Parese-foreningen mottar støtte til drift og aktiviteter fra Fordelingsnemnda, og en del av dette tilskuddet er ment til lokale aktiviteter i fylkesavdelingene.. Kriteriene for tilskudd.. Søknadsskjema.. Cerebral Parese-foreningen er medlem av Funksjonshemmedes Studieforbund (FS) som mottar statlig støtte til voksenopplæringsaktiviteter i regi av frivillige organisasjoner.. Det gir mulighet for at også fylkesavdelingene kan søke gjennom foreningen sentralt om støtte til studieringer og kurs.. FS har etablert fylkesledd, som i noen fylker har opplæringstiltak hvor fylkesavdelingene av Cerebral Parese-foreningen kan delta.. Cerebral Parese-foreningen kan søke om tilskudd til likemannsaktiviteter.. Det kan ytes tilskudd til sentralt arrangerte tiltak, og i tillegg kan foreningen formidle tilskudd til likemannstiltak som fylkesavdelingene arrangerer.. Cerebral Parese-foreningen er tilsluttet paraplyorganisasjonen Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO).. Det innebærer at fylkesavdelingene også er tilsluttet FFO sine fylkesledd.. Det gir mulighet for å påvirke sakene FFO prioriterer, og for å kunne samarbeide om saker som angår flere ann egen medlemsgruppe.. Cerebral Parese-foreningen har mange dyktige representanter som gjør en viktig jobb for vår medlemsgruppe i fora der det er FFO som velger representantene, for eksempel brukerutvalg knyttet til helseforetak, nav, utdanning, transport.. FFO har fylkesledd i alle fylker.. Cerebral Parese-foreningen stiller med styrekandidater i fylkesldeddene.. FFO har også opplæringstilbud som er åpent for medlemsorganisasjonene.. FFO har etablert kommune-FFO i noen kommuner, der det også er mulig for Cerebral Parese-foreningen å delta med sine lokale representanter.. Det er viktig for våre kommunale FFO-representanter at fylkesavdelingen holder kontakten, og kan støtte dem i deres arbeid.. Det gir også mulighet for fylkesavdelingen å få innsikt i viktige saker som angår våre medlemmer, og kunne påvirke tilbudet for vår medlemsgruppe i kommunene.. FFOs rettighetssenter.. Enkelthenvendelser om rettighetsspørsmål kan i noen tilfelle være vanskelig å besvare.. Slik henvendelse kan enten henvises til foreningen sentralt, eller til.. der det er jurister som kan besvare henvendelsene.. Cerebral Parese-foreningen sentralt holder oversikt over og har en viss kontakt med søsterorganisasjoner i norden og andre deler av verden.. Ungdomsnettverk i CP-foreningen.. I november 2008 ble det arrangert en ungdomssamling på Haraldvangen.. Resultatet ble et nettverk og en arbeidsgruppe som i f.. ørste omgang.. vil bidra i neste CP-blad.. Ungdommene er fra hele landet.. Kontaktperson er.. David Heyerdahl.. Se.. ungdomssiden.. for mer informasjon.. Publisert: 27.. 01.. 2009 13:13:03.. "Fylkespermen"..

  Original link path: /index.asp?id=37249
  Open archive

 • Title: CP-foreningen
  Descriptive info: Høring – forslag til ny kommunal helse- og omsorgslov.. Uttalelser og medvirkningskanaler.. Uttalelse om CPOP Landsmøtet 2010.. Brev til Kunnskapsminister Kristin Halvorsen.. Uttalelser til Helse Sør Øst april 2010.. To uttalelser avgitt på Landsmøtet 2009.. Høringsuttalelse vedrørende forslag til ny veileder for voksenhabilitering.. Vedr innføring av systematisk motorisk oppfølging av barn med cerebral parese (CPOP) over hele landet.. Endringer i opplæringsloven og  ...   Trygdebilordningen - klasse 2 bil.. Brev til Barneombudet om sommerleir for barn og unge.. NOU 2005:8 Likeverd og tilgjengelighet.. Viktig gjennomgang av rehabiliteringsfeltet.. Habilitering Helse Sør.. Habilitering Helse Øst.. Samhandling innen helsetjenestene.. Brev til Helse Øst om habilitering.. Avgitt til Helse- og omsorgsdepartementet 18.. januar 2011.. LAST NED HELE HØRINGSUTTALELSEN HER (PDF).. 2011 12:51:03.. "Høring – forslag til ny kommunal helse- og omsorgslov"..

  Original link path: /index.asp?id=41012
  Open archive

 • Title: CP-foreningen
  Descriptive info: KLIKK HER FOR HELE UTTALELSEN.. 2010 13:34:27.. "Uttalelse om CPOP Landsmøtet 2010"..

  Original link path: /index.asp?id=39879
  Open archive

 • Title: CP-foreningen
  Descriptive info: Alternativ og supplerende kommunikasjon – retten til språkopplæring.. I denne saken er det retten til språkopplæring som er det sentrale.. Brukere av alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) må behandles på lik linje med andre språkbrukere.. Alternativ kommunikasjon er kommunikasjon uten talespråk, der tegn eller symboler av ulike slag erstatter det manglende talespråket.. Supplerende kommunikasjon kan være en støtte for eller et tillegg til  ...   språk: talespråk og tegnspråk og andre former for ikke-verbal kommunikasjon.. Dagens situasjon er at barn og voksne som ikke får tilgang til opplæring i bruk av alternativ og supplerende kommunikasjon, frarøves retten til språk.. Det innebærer i realiteten at disse personene får begrenset sin mulighet til å delta i samfunnet.. LES HELE BREVET I ORIGINALFORMAT HER.. 2010 14:21:38.. "Brev til Kunnskapsminister Kristin Halvorsen"..

  Original link path: /index.asp?id=39815
  Open archive

 • Title: CP-foreningen
  Descriptive info: Vedrørende strategi for Habilitering og rehabilitering.. Regional strategi, habilitering, april 2010.. Regional strategi for habilitering og rehabilitering, april 2010.. 2010 14:26:47.. "Uttalelser til Helse Sør Øst april 2010"..

  Original link path: /index.asp?id=39816
  Open archive •  


  Archived pages: 1221