www.archive-no-2012.com » NO » C » CP

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 1221 . Archive date: 2012-07.

 • Title: CP-foreningen
  Descriptive info: /.. CP-foreningen mener.. NOU 2005:8 Likeverd og tilgjengelighet.. CP-kalenderen.. Grillfest.. Trøndelag.. Første møte etter sommerferien.. Østfold.. Velkommen til CP-foreningen i Norge.. Bli medlem.. Organisasjonen.. Strategi og styring.. Uttalelser og medvirkningskanaler.. Høring – forslag til ny kommunal helse- og omsorgslov.. Uttalelse om CPOP Landsmøtet 2010.. Brev til Kunnskapsminister Kristin Halvorsen.. Uttalelser til Helse Sør Øst april 2010.. To uttalelser avgitt på Landsmøtet 2009.. Høringsuttalelse vedrørende forslag til ny veileder for voksenhabilitering.. Vedr innføring av systematisk motorisk oppfølging av barn med cerebral parese (CPOP) over hele landet.. Endringer i opplæringsloven og privatskoleloven.. BPA.. Brev om ASK.. Treningssenter for barn og unge.. Medikamentell spastisitetsbehandling.. Trygdebilordningen - klasse 2 bil.. Brev til Barneombudet om sommerleir for barn og unge.. Viktig gjennomgang av rehabiliteringsfeltet.. Habilitering Helse Sør.. Habilitering Helse Øst.. Samhandling innen helsetjenestene.. Brev til Helse Øst om habilitering.. Likemannsarbeid.. Informasjonsmateriell.. Leirtilbud.. CP-bladet.. CP-konferansen.. Forskning og utviklingsarbeid.. Rehabiliteringsinstitusjoner.. Justisdepartementet.. Lovavdelingen,.. Postboks 8005.. Dep.. 0030 Oslo Oslo, Berg Gård 21.. 12.. 05.. Høring: NOU 2005: Likeverd og tilgjengelighet.. Cerebral Parese-foreningen (CP-foreningen) viser til høringsbrev av 7.. juli d.. å.. og takker for invitasjonen til å gi vår høringsuttalelse i forbindelse med Forslag til lov om forbud mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne.. (NOU 2005: 8 Likeverd og tilgjengelighet.. ) Det vil kreve for mye ressurser for vår forening å gå dypt inn i alle deler av forslaget til ny lov, og vi har derfor valgt å vektlegge noen få områder som berører våre medlemmer i spesiell stor grad.. Her er våre synspunkter på forslaget:.. CP-foreningen setter pris på arbeidet som er gjort av utvalget og støtter forslaget om å innføre en egen diskriminerings- og tilgjengelighetslov i Norge.. Vår forening representerer mennesker som både rammes av holdnings- og handlingsdiskriminering og våre medlemmer vil kunne profitere på en lov som gir et effektivt rettslig vern av funksjonshemmede.. CP-foreningen understreker imidlertid viktigheten av at en slik lov følges opp med økonomiske virkemidler, råd - og veiledningstilbud, samt en ombudsordning med en faglig sterk kompetanse på området for at loven skal få en reell og positiv effekt for mennesker med nedsatt funksjonsevne.. Videre ser vi det som avgjørende at det i tillegg til tidsfrister innføres nødvendige sanksjonsmuligheter.. Vi er  ...   delta i samfunnslivet.. Cerebral Parese- foreningen ivaretar interessene også til personer med til dels store språk- og kommunikasjonsvansker.. Stadig flere offentlige og private virksomheter overlater til hver enkelt av oss å betjene oss selv.. Mange opplever å bli hemmet på grunn av de kravene som stilles til mestringsevne.. Mennesker med synshemninger, kognitive og nevrologiske funksjonsnedsettelser rammes derved spesielt hardt.. Vi ønsker å understreke nødvendigheten av at det stilles krav til eksempelvis programvare, internettløsninger og billetteringssystemer som bidrar til at også mennesker med store og sammensatte funksjonsforstyrrelser skal kunne benytte dem.. Mange av våre medlemmers livskvalitet, evne til å kommunisere og være i aktivitet er avhengig av en slik tilrettelegging.. Rettslig vern mot diskriminering kan også nedfelles i annen lovgivning, jfr.. utvalgets forslag til andre lovendringer.. Mennesker med cerebral parese kan ha talevansker, spasmer og ufrivillige bevegelser som kan forveksles med overdreven alkohol- eller pillebruk.. Denne gruppen vil være spesielt utsatt for diskriminering og utestengning for eksempel ved at de nektes adgang på restauranter og lignende.. CP-foreningen beklager derfor at utvalget ikke går inn for endringer i Straffelovens 135a og 349 slik at funksjonshemmede får samme grad av vern mot diskriminering som andre utsatte grupper.. CP-foreningen støtter endringer i andre lover som er foreslått i NOU 2005:8.. Likeverd og tilgjengelighet.. Med hilsen Cerebral Parese-foreningen.. Ewy Halseth og.. Knut Wærstad.. Styreleder og Generalsekretær.. Telefon: 22 59 99 00 Faks: 22 59 99 01 E-post:.. post@cp.. no.. Internett:.. www.. cp.. org.. nr.. 960570391.. Publisert: 22.. 2005 10:00:42.. |.. Mer.. Diskutér denne artikkelen.. Du kommenterer.. "NOU 2005:8 Likeverd og tilgjengelighet".. CP-foreningens moderator forbeholder seg muligheten til å slette kommentarer og innlegg som er upassende.. Navn.. Email (vises ikke).. Kommentar.. Hjelp til formateringskoder, legge inn bilder etc.. For å gjøre innlegget mer fiffig kan du bruke formateringskodene under.. Før teksten som skal formateres setter du inn [X], hvor X byttes ut med tegn for ønsket formatering.. Avslutt formateringen med [/X].. Dette gjelder ikke bilde og lenke.. Noen smileys blir og automatisk byttet ut med bilder.. Eksempel.. Resultat.. Fet.. [b]tekst[/b].. tekst.. Kursiv.. [i]tekst[/i].. Understreket.. [u]tekst[/u].. Bilde.. [bilde=http://www.. no/gfx/cp_logo.. gif].. Lenke.. [lenke=http://www.. no].. http://www.. Farger.. [farge=red]tekst[/farge].. [farge=blue]tekst[/farge].. [farge=green]tekst[/farge].. [farge=yellow]tekst[/farge].. [farge=magenta]tekst[/farge].. Smilefjes.. :).. :(.. :D.. :P.. :o.. Forhåndsvis..

  Original link path: /index.asp?id=26314
  Open archive

 • Title: CP-foreningen
  Descriptive info: I 2004 fikk Sunnaas Sykehus oppdraget med å utrede det fremtidige rehabiliteringstilbudet i Helse Øst.. Cerebral Parese ble definert som en av hovedgruppene i en bred anlagt prosess som har involvert over 100 fagpersoner og brukere.. – Prosjektrapporten gir en samlet presentasjon av hva voksne med CP har behov for som vi aldri før har sett i Norge, sier generalsekretær i CP-foreningen, Knut Wærstad.. Prosjektet som fikk navnet Utvikling av rehabiliteringstjenestene (URT), skal vektlegge tiltak for å forbedre behandlingskjedene, blant annet gjennom en beskrivelse av faglige standarder.. Arbeidet ble forankret i det overordnede målet: "Rett pasient på rett sted, til rett tid" - i henhold til strategisk fokus for Helse Øst.. Siden startskuddet før sommerferien har det blitt jobbet iherdig.. Utredningen var delt inn etter diagnoser og CP var en av 13 grupper.. Generalsekretær.. og seniorrådgiver Randi Væhle Rodriguez (bildet) har representert CP foreningen i gruppen som har sett på tilbudet til voksne med CP i Helse Øst.. De mener deltakelsen i arbeidet har vært svært viktig.. - Helse Øst la opp til nært samarbeid mellom fagpersoner fra de ulike helseforetakene, private helseinstitusjoner og brukerorganisasjonene.. Alle har fått kommet til orde i denne prosessen, sier Wærstad.. Utredningsfasen i prosjektet går nå mot slutten.. Samlerapporten overleveres fra Sunnaas til Helse Øst i slutten av november.. I løpet av 2006 skal Helse Øst vedta ny oppgave- og funksjonsfordeling.. Det gjenstår å se hvordan helseregionen vil prioritere mellom de ulike behovene og hensynene som er beskrevet.. Knut Wærstad fremholder at utredningen har synliggjort alvorlige mangler i tilbudet til voksne med CP:.. - Utredningen synliggjør et stort spekter av behov, og viser tydelig at det for voksne med CP er en alvorlig underdekning både innenfor habilitering og rehabilitering, sier han.. Han mener også at arbeidet som er gjort i Helse Øst bør få landsdekkende konsekvenser.. - Dette gjelder Helse Øst, men beskrivelsene gjelder for alle helseregionene, og det skjer parallelle prosesser i alle regioner.. Dette blir et dokument som vi kan bruke for å dokumentere behovene blant voksne med CP uansett hvor man bor i landet, sier Wærstad.. (Artikkel fra CP-bladet nr.. 4-05).. I TILKNYTNING TIL URT-PROSJEKTET HAR CP-FORENINGEN GITT FØLGENDE TILLEGGSUTTALELSE:.. URT.. Kommentar/innspill fra Cerebral Parese-foreningen til prosjektgruppa, 24.. 11.. Rehabiliteringspoliklinikk.. Tanken om å utvikle rehabiliteringspoliklinikker i Helse Øst var ett av punktene som ble løftet  ...   for denne gruppen.. Det følger mange negative konsekvenser av denne situasjonen.. Man risikerer:.. - underforbruk av tjenester med en forverring av helsetilstanden for den enkelte som konsekvens.. - behandlingstiltak som kommer i konflikt med hverandre, og kanskje motvirker hverandre.. - overforbruk av deltjenester som på grunn av manglende systematikk og helhetsvurdering av pasienten ikke gir god nok effekt, og som både belaster den enkelte pasient og hjelpeapparatet unødig.. CP-foreningen vurderer en rehabiliteringspoliklinikk som et meget interessant mulig svar på de manglene man står overfor.. Det finnes naturligvis mange måter å organisere en slik tjeneste på - og mange organisatoriske utfordringer.. Vi ser i alle fall for oss at poliklinikken skal ha et tverrfaglig personale som etter henvisning fra kommunalt fagpersonell kan gjennomføre en basis vurdering av pasienten, og hvilke nærmere utredninger og tiltak som kan være aktuelle.. Umiddelbart virker det nærliggende å tenke seg følgende profesjoner representert i basisteamet: fysioterapeut, ergoterapeut, psykolog (evt.. spesielt kvalifisert pedagog) samt sosionom og evt.. sykepleier.. Der vurderingen viser at pasienten trenger ulike typer spesialiserte tjenester med behov for faglig samordning, arrangerer man en bredere poliklinikk der også spesialiserte enkeltprofesjoner/fagavdelinger er representert.. Det er et vesentlig poeng her at man lykkes med å få de ulike spesialistene inn i de tverrfaglige vurderingene samtidig.. Dette vil kreve godt forarbeid både faglig og koordineringsmessig fra basisteamets side.. Lokalt fagpersonell vil inngå naturlig som deltakere i gjennomføring av poliklinikker for sin pasient.. Dette vil både styrke de faglige vurderingene i poliklinikken, og styrke kompetansen på det kommunale nivået.. Vi ser for oss at både fastlege og annet lokalt helsepersonell skal ha anledning til å henvise til rehabiliteringspoliklinikken.. Det er en kjent problemstilling at mange fastleger ikke møter i ansvasgruppene.. Det er ofte deltakerne i ansvarsgruppen som kjenner pasienten best, og best ser helheten i pasientens problemstillinger, og som derfor også bør ha anledning til å henvise til en spesialisert tjeneste.. Arbeidsdelingen mellom basisteamet og lokalt personell når det gjelder videre oppfølging av pasienten er det vanskelig å gå i detalj på.. Det må imidlertid ligge som en klar forutsetning at det kommunale nivået involveres i de vurderingene som gjøres, og både settes i stand til, og forpliktes til å følge opp de vurderingene og de eventuelle henvisningene som gjøres i poliklinikken.. Generalsekretær Knut Wærstad.. Publisert: 30.. 2005 12:32:10.. "Viktig gjennomgang av rehabiliteringsfeltet"..

  Original link path: /index.asp?id=26258
  Open archive

 • Title: CP-foreningen
  Descriptive info: Tiltaksplan for mennesker med kroniske tilstander - uttalelse.. Helse Sør RHF.. Pb 2825.. Kjørbekk, 3701 Skien.. Gamle Berg Gård, 10.. 04.. Cerebral Parese-foreningen er den landsdekkende interesseorganisasjonen for personer med cerebral parese og deres nærmeste.. Vi ser at Helse Sør har lagt ned et stort arbeid i planen.. Vi registrerer også at man i hovedrapporten velger å omtale produktet som en visjonær plan med vekt på overordnede vurderinger.. Et hovedstikkord er tilbudsfokusert tilnærmingsmåte.. Tenkningen som ligger bak dette kan vi se gode argumenter for.. Vi vil imidlertid sterkt advare mot faren for at enkelte grupper av brukere kan bli usynliggjort innenfor en slik filosofi.. Det må være helseregionens klare ansvar å se til at det utvikles tilstrekkelig kompetanse også om den enkelte diagnosegruppe, og at alle grupper fanges opp i de systemene som etableres.. Når det gjelder den gruppen vi representerer: Barn, unge og voksne med cerebral parese, savner vi en vurdering både av antallet personer som trenger oppfølging fra spesialisthelsetjenesten, og hva oppfølgingsbehovet består i.. Vi mener at utforming av det fremtidige tjenestetilbudet må baseres på oppdatert informasjon om forekomst og behov hos pasientgruppen.. Vi avgrenser vår uttalelse til delrapport habilitering.. Kort om cerebral parese.. CP er en kompleks tilstand som for de aller fleste gir sammensatte og til dels kompliserte problemstillinger, med behov for tverrfaglig, livslang oppfølging fra spesialisthelsetjenesten.. CP skyldes en varig skade i hjernen som har oppstått før, under eller like etter fødselen.. Hvert år fødes det om lag 100 barn som får diagnosen i Norge.. Vi regner med at det finnes minst 2000 barn under 18 år og 4000 voksne som har CP her i landet.. Tilsvarende tall for Helse Sør skulle rundt regnet bli 500 barn og 1000 voksne.. Tilstanden gir vansker på mange av livets områder.. Begrenset selvhjulpenhet og mobilitet, smerter og økt trettbarhet, kommunikasjonsvansker og kognitive og perseptuelle vansker er viktige stikkord.. De som har CP utgjør en sammensatt gruppe som inkluderer alle grader fra omfattende funksjonshemninger med behov for daglig hjelp på de fleste av livets områder, til mer avgrensete helsemessige problemstillinger.. Dagens situasjon.. Barn med CP kan generelt sies å få betydelig oppmerksomhet i spesialisthelsetjenesten i Helse Sør.. Vår erfaring er at flesteparten av barna som har sammensatte behov henvises til barnehabiliteringstjenesten, og tilbys en adekvat utredning der.. Den største generelle svakheten ved dagens tilbud er for lite systematikk og helhet i oppfølgingen.. Brudd i tiltakskjeden og mangelfull planlegging og oppfølging av livsfaseoverganger rapporteres som et gjennomgående problem.. Vi opplever dessverre også at avstanden mellom spesialisthelsetjenesten og det pedagogiske apparatet, inkludert tjenester fra det spesialpedagogiske støttesystemet, fortsatt er for stor.. Selv om barnehabiliteringstjenestene har bred faglig orientering, opplever vi at oppfølgingen i for liten  ...   til å forsinke og begrense en slik negativ utvikling.. Vi håper at vurderingen av hvilke oppgaver som ivaretas godt nok, og hvilke som er mangelfullt ivaretatt (s.. 21 i delrapport habilitering), skal forstås som kvalitetsmål og ikke som kapasitetsmål.. Vi utelukker ikke at de tverrfaglige utredningene som foretas i tjenestene er gode nok.. At det samlede tilbudet om tverrfaglige utredninger er godt nok ivaretatt for voksne med cerebral parese er derimot ikke riktig.. Vi forutsetter at det regionale helseforetaket sørger for at spesialisthelsetjenestene i regionen får øynene opp for denne gruppen, og forholder seg til de spesielle utfordringene den representerer.. Vi ber om at Helse Sør tar grep som gjør de aktuelle tjenestene i stand til hjelpe voksne med cerebral parese til et selvstendig og verdig liv til tross for en sammensatt funksjonshemning.. Vi støtter forslaget om å utvikle overordnede oppfølgingsplaner/livsløpsplaner (s.. 15), som et felles tiltak for voksen- og barnehabiliteringstjenestene.. CP er en tilstand som tydelig illustrerer behovet for denne type helhetlige oppfølgingsprogrammer.. Tilbudet til denne gruppen, og kunnskapen om den, ville profitere vesentlig på å utvikle et enhetlig oppfølgingsprogram som både tar hensyn til bredden av problemstillinger, og som konsekvent forankrer tiltakene i et livsløpsperspektiv.. Vi er åpne for at utviklingen av det enkelte program forankres i ett eller noen få fagmiljøer, og derigjennom delvis får karakter av oppgavefordeling og spisskompetansefunksjoner.. Det er positivt at arbeidsgruppen tar opp temaet brukersamlinger.. Tidligere møttes familier som har barn med CP på Frambu.. Da Frambu som møteplass ble reservert for sjeldne funksjonshemninger, ble det fremholdt at det var mer hensiktsmessig at de større gruppene hadde samlinger på regional basis.. Vi gir vår fulle tilslutning til arbeidsgruppen som fremholder faglig baserte brukersamlinger som et fullverdig innslag i habilitering.. Vi synes det er relevant å vise til rapporten fra forsøk med gruppebaserte behandlingsreiser til Syden for personer CP.. Før oppholdet ble det for eksempel målt en stor forskjell mellom barna med CP og den øvrige barnebefolkningen når det gjelder mental helse og selvbilde.. Under og etter oppholdet er denne forskjellen visket ut.. Denne effekten holder seg etter 6 måneder.. De gruppebaserte behandlingsreisene ser altså ut til å ha hjulpet disse utsatte barna - målt i gjennomsnitt - fra å være barn med betydelige sosiale, atferdsmessige og trivselsmessige vansker, til å ha det som andre barn.. CP-foreningen stiller seg til rådighet for det videre arbeidet med å utvikle kronikertilbudet i Helse Sør.. Vi bidrar gjerne både skriftlig og muntlig med vår kunnskap om situasjonen for dem som har cerebral parese og deres nærpersoner, og hva som kan være gode tiltak for denne gruppen.. Med vennlig hilsen.. Cerebral Parese-foreningen ved Generalsekretær Knut Wærstad.. Publisert: 29.. 2004 11:31:30.. "Habilitering Helse Sør"..

  Original link path: /index.asp?id=25419
  Open archive

 • Title: CP-foreningen
  Descriptive info: Uttalelse fra Cerebral Parese-foreningen til prosjektrapport med vedlegg, 25.. 03.. Helse Øst.. Postboks 404.. 2303 Hamar.. Att: Kari Olsen.. Cerebral Parese-foreningen er en landsdekkende service- og interesseorganisasjon for barn, unge og voksne som har Cerebral Parese, og deres familier.. Vi konsentrerer vår uttalelse om forholdet mellom pasientgruppens behov på den ene siden, og eksisterende og foreslåtte tilbud på den andre.. - CP-foreningen registrerer at rapporten dokumenterer betydelige mangler i tilbudet til personer med Cerebral Parese, i særdeleshet tilbudet til voksne over 18 år.. Vedlegg 8 fastslår for eksempel at voksne med CP er blant dem som spesielt trenger økt innsats fra habiliteringstjenestene i regionen (vedlegg 8, s.. 73).. - CP-foreningen ber om at betraktningene i vedlegg 7, s.. 72 om situasjonen for pasienter med CP får oppmerksomhet på lik linje med de gruppene som allerede har et utviklet tilbud (ved blant annet Sunnaas sykehus).. Det må være pasientgruppenes behov som skal danne utgangspunkt for komponeringen av det fremtidige habiliteringstilbudet, og ikke hvilke tilbud som allerede eksisterer (som er det utgangspunktet utvalget tar i sine forslag på s.. 46 i hovedrapporten).. - CP-foreningen savner konkrete forslag i hovedrapporten til hvordan tilbudet til personer med Cerebral Parese og deres pårørende skal videreutvikles i Helse Øst, og hvilke aktører/helseforetak som bør få et spesielt ansvar for dette.. Voksne med Cerebral parese, fra hele landet, har hatt et begrenset utredningstilbud ved Sunnaas sykehus.. Vi registrerer at administrasjonens forslag til fremtidig ansvar for Sunnaas (i foretakets uttalelse til prosjekt 20, som er tilgjengelig på sykehusets nettside) ikke inkluderer noe tilbud til CP-gruppen i det hele tatt.. - CP-foreningen forutsetter at CP-pasientenes behov for kvalifisert vurdering og kartlegging på ulike stadier i livsløpet blir imøtekommet i regionens fremtidige habiliteringstilbud, gjennom konkrete tiltak for denne gruppen.. Dette må ivareta alle i pasientgruppen, også dem  ...   og med å utvikle et tilbud som setter Helse Øst i stand til å ivareta rettighetene til personer med Cerebral Parese.. - CP-foreningen er for øvrig enig med utvalgets påpekning på s.. 32 i hovedrapporten av at man for barn med CP som har komplekse, sjeldne eller alvorlige problemstillinger mangler et tilstrekkelig tilbud i helseregionen.. I dag kjøpes tjenester i stort volum fra blant andre Rikshospitalets Berg Gård, der barn med Cerebral Parese utgjør den største pasientgruppen.. Vi er enig med utvalget når man ser dette i sammenheng med den øvrige argumentasjonen for å styrke kapasiteten og kompetansen for disse gruppene i Helse Øst.. Dette poenget forsterkes av at kapasiteten på Berg Gård er svært presset, med økende ventelister med barn fra hele landet.. I materialet fra prosjekt 20 savner vi imidlertid oppmerksomhet mot de sammensatte funksjonsvanskene som følger av Cerebral Parese.. I anbefalingen på s.. 47 i hovedrapporten tar utvalget for eksempel til orde for å utrede et.. intensivt barnehabiliteringstilbud.. der.. hvert senter bør ha mulighet for å kunne gi intensiv trening innen området fysisk funksjonshemning og området gjennomgripende utviklingsforstyrrelse.. Vi ber om at det i denne sammenhenges tas hensyn til at Cerebral Parese verken er en ren fysisk funksjonshemning eller en gjennomgripende utviklingsforstyrrelse.. Derimot står vi overfor en sammensatt tilstand, der alle har motoriske vansker i større eller mindre grad, samtidig som de fleste også har mer eller mindre omfattende kognitive vansker, i tillegg til følgeproblemer innenfor områder som syn, hørsel, tale, ernæring og epilepsi.. Tiltak som inkluderer intensiv trening for barn og unge med Cerebral Parese fordrer derfor inngående kjennskap til tilstandens ytringsformer og progresjon, inkludert kvalifisert kunnskap om livsløpet til mennesker som har Cerebral Parese.. Med vennlig hilsen,.. Cerebral Parese-foreningen.. Gunnar Tanum Knut Wærstad.. Styreleder Generalsekretær.. Publisert: 24.. 09.. 2004 10:58:59.. "Habilitering Helse Øst"..

  Original link path: /index.asp?id=25312
  Open archive

 • Title: CP-foreningen
  Descriptive info: Uttalelse fra Cerebral Pareseforeningen, 06.. 03.. Det regjeringsoppnevnte "samhandlingsutvalget" skal levere sin innstilling innen 31.. Utvalget ønsket innspill fra utvalgte brukerorganisasjoner.. Utgangspunktet er brukernes erfaringer med samhandling mellom spesialisthelsetjenestene og kommunehelsetjenestene, og mellom ulike tjenester internt i kommunene.. Samhandlingsutvalget.. Sosial og Helsedirektoratet.. Innspill fra Cerebral Parese-foreningen - 06.. Vi takker for tilsendt materiale, og invitasjon til å komme med innspill ved oppstarten av utvalgets arbeid.. Foreningen har 2300 medlemskap.. Cerebral parese skyldes en skade i hjernen som har oppstått før, under eller like etter fødselen.. Cerebral parese er en kompleks tilstand som gir vansker på mange av livets områder.. De som har CP utgjør en sammensatt gruppe som inkluderer alle grader fra omfattende handikap med behov for daglig hjelp på de fleste av livets områder, til mer avgrensete helsemessige problemstillinger.. I Norge er det 6000 personer som har cerebral parese.. Hver år fødes det om lag 100 barn som får diagnosen.. I vårt innspill vil vi skille mellom behandlingskjedene for barn og for voksne.. Barn med CP - Manglfull samhandling mellom helse, sosial og skole.. For barn med cerebral parese (og flere andre tilstander som for eksempel barn med ryggmargsbrokk/hydrocephalus og hjertesyke barn) må hjelpen som er forankret i helselovgivningen ses i sammenheng med tjenester som ytes av aktører i skole- og barnehagesektoren på kommunalt nivå (PPT, lærere og virksomhetsledere).. For mange av disse barna er pedagogisk tilrettelegging like viktig som fysisk-motorisk behandling.. Det er alvorlig når vi ser at skole- og barnehagesektoren avstår fra å gjøre enkeltvedtak forankret i opplæringsloven selv for barn som har fått avdekket individuelle behov i spesialisthelsetjenesten.. Vi ser dessverre ofte barn og unge som sliter alvorlig sosialt, personlig og med skolefag uten å få tilstrekkelig hjelp, til tross for at spesialisthelsetjenesten har identifisert behov for oppfølging og tilrettelegging på disse områdene.. Flere av gruppene som utredes i spesialisthelsetjenesten har ikke noe eget kompetansesenter innenfor Statped-systemet.. Habiliteringstjenesten ved helseforetakene blir derfor ofte den viktigste kunnskapskilde og premissleverandør for skolene og PP-tjenestene.. CP-foreningen mener på denne bakgrunn at skole- og barnehagesektoren, inkludert spesialpedagogiske tjenester, må trekkes inn i fokus når temaet er samhandling innen helserelaterte tjenester.. Felles hjemling av individuell plan både i helse-, sosial- og opplæringslovgivningen ville være et godt grep for å knytte den pedagogiske sektoren klarere til den innsatsen som gjøres av helse- og sosialtjenestene.. Oppgraderingen av habiliteringstjenestene for barn og unge de siste 10 til 15 årene har en del steder bidratt positivt til innholdet i de helsetjenestene funksjonshemmete barn mottar i hjemkommunen.. Fagutvikling og organisasjonsutvikling i spesialisthelsetjenesten er imidlertid lite verd hvis den ikke møtes av kommuner som ser og forstår sitt ansvar og sin rolle i behandlings- og oppfølgingskjeden.. Ordningen med ansvarsgrupper og retten til individuell plan etter helse- og sosiallovgivningen er i seg selv positivt.. Ordningene blir imidlertid ikke bedre enn de ressursene som legges i  ...   tilværelse med så stort fravær av helseplager som mulig.. Hvis man ser landet under ett, er vår erfaring at kommunene har lite å by på ut over det som går på forsvarlig pleie og stell i egen bolig.. I dagens situasjon opplever vi at de ulike tjenestenivåene nærmest lever i et taust kompaniskap.. Dette er selvfølgelig ikke intendert.. Like fullt er voksne med cerebral parese ofre for denne gjensidige tausheten.. Spesialisthelsetjenesten får i liten grad henvisninger fra primærlegen/lokal helsetjeneste.. Kommunene på sin side får tilsvarende lite tilbake av utfordringer via personer utredet i spesialisthelestjenesten.. Vårt hovedbudskap er at det finnes aktuelle tjenesteytere både i kommunal helse- og sosialsektor, og i spesialisthelsetjenesten som i alt for liten grad mobiliseres for voksne med cerebral parese.. Vi ber om at man i utredningen av samhandling innenfor helsetjenestene vurderer hva som kan gjøres for å rette på dette.. Vi avstår i denne omgang fra å gi en mer detaljert beskrivelse av behovene slik de er dokumentert i nyere artikler og publikasjoner.. CP-foreningen ønsker naturligvis å bidra med supplerende informasjon til utvalget hvis vi får spørsmål om det.. Vi velger imidlertid å løfte frem ett område spesielt.. Dette handler om psykologisk og psykiatrisk hjelp til voksne med cerebral parese og en del andre livsvarige funksjonshemninger.. Psykiske vansker i varierende form og alvorlighetsgrad inngår som en del av helhetsbildet for denne gruppen.. Depresjoner, resignasjon og dårlig mestring av sin sosiale og helsemessige situasjon vil ofte inngå i beskrivelsen av situasjonen for voksne med cerebral parese.. Vår erfaring er at de psykiske og psyko-sosiale vanskene som ofte følger tilstanden ikke får nevnerverdig oppmerksomhet i behandlingsapparatet.. Vi ser kun spredte forsøk på å hjelpe, ikke sjelden i form av medikamentell behandling som kan synes løsrevet fra andre tiltak.. Alt i alt opplever vi at den alvorlige psykologiske situasjonen en del voksne med cerebral parese erfarer blir usynliggjort i et ingenmannsland mellom første- og andrelinjetjenesten.. Kanskje oppfatter hjelpeapparatet vanskene som sekundære i forhold til hoveddiagnosen cerebral parese? Kanskje er bakgrunnen at det finnes få spesialiserte tilbud å henvise til? Kanskje den enkelte voksne med CP har vanskelig for å synliggjøre denne siden av sin egen situasjon?.. Vi oppfordrer utvalget til å undersøke hvor samhandlingen mellom tjenestene svikter på dette området.. Vi håper at et styrket fokus på psyko-sosiale problemstillinger for voksne med CP, og ansvarliggjøring av aktører i behandlingskjeden, kan forbedre situasjonen og redusere de store menneskelig omkostningene som følger av at denne siden ved funksjonshemningen i liten grad blir plukket opp.. CP-foreningen stiller seg til rådighet for utvalget i det videre utredningsarbeidet.. Hvis det er behov for det, ønsker vi både skriftlig og muntlig å bidra med vår kunnskap om cerebral parese og beslektede tilstander, og disse gruppenes erfaringer med samhandlingen i helsetjenestene.. Med vennlig hilsen Cerebral Parese-foreningen.. Generalsekretær.. Publisert: 15.. 2004 22:23:49.. "Samhandling innen helsetjenestene"..

  Original link path: /index.asp?id=24798
  Open archive

 • Title: CP-foreningen
  Descriptive info: Helse Øst Postboks 404 2303 Hamar.. Gamle Berg Gård 4.. mars 2004.. Oppfølging av prosjekt 20/2003 Habilitering og Rehabilitering.. Vi viser til prosjektrapporten, Cerebral Parese-foreningens uttalelse til rapporten og telefonsamtale med Martha Østbye 02.. Cerebral Parese-foreningen er den landsdekkende interesseorganisasjonen for personer med cerebral parese og dere nærmeste.. I region Øst har foreningen aktive fylkesavdelinger i Østfold, Oslo/Akershus og Hedmark/Oppland.. CP-foreningen ønsker å bli holdt orientert om utviklingen av tjenester i Helse Øst som relaterer seg til vår gruppe.. Vi mener at så vel utgangspunktet for prosjekt 20 med fokus på oppgaver og funksjonsfordeling, som beskrivelsen av mangler ved det eksisterende tilbudet for pasienter med cerebral parese i sluttrapporten, gir grunn til å be om at vi holdes orientert i den videre prosessen.. CP-foreningen ser det som sin oppgave og plikt på vegne av medlemmene å bidra til en best mulig komponering av tilbud som skal imøtekomme behovene hos dem som har cerebral parese og deres familier.. CP-foreningen stiller seg derfor til rådighet for Helse Øst i det videre arbeidet med habilitering og rehabilitering.. Vi ønsker å bidra med vår kunnskap om brukergruppens behov i arbeidet med å sikre kvalitet og relevans i et helhetlig og fornuftig tilpasset tilbud.. Som et foreløpig bidrag ønsker vi å fokusere på tre områder som vi mener det er spesielt viktig å løfte fram i det videre arbeidet i Helse Øst.. Det første handler om et alt for dårlig utbygget spesialisthelsetilbud til voksne med CP der Helse Øst og foretakene slik CP-foreningen ser det har et åpenbart hull å fylle.. Det andre handler om noe som det allerede arbeides med i de regionale helseforetakene, nemlig et intensivt habiliteringstilbud.. Det tredje handler om en bekymring for kommunenes oppfølging av barn med cerebral parese som har vært til utredning i spesialistheletjenesten, spesielt innenfor skole- og barnehageområdet, inkludert PPT.. 1.. Et alt for dårlig utbygget spesialisthelsetilbud til voksne med CP.. Beskrivelse:.. Cerebral Parese er en kompleks tilstand som gir vansker på mange av livets områder.. Funksjonshemningen varierer fra omfattende handikap med behov for daglig hjelp på de fleste av livets områder, til mer avgrensete helsemessige problemstillinger.. Hvis vi løfter blikket fra de rent medisinske problemstillingene, til temaer som livskvalitet, selvstendighet og deltakelse i samfunnslivet generelt, er bildet dessverre nokså nedslående.. Den harde realitet for mange unge og voksne med cerebral parese er sosial isolasjon og en innholdsfattig tilværelse preget av senskader, psykisk og fysisk slitasje og manglende medisinsk oppfølging og tilrettelegging i det daglige.. Vår erfaring er at habiliteringstjenestene for voksne har dårlig beredskap i forhold til denne gruppen, får få henvisninger og har generelt lite å by på.. Dette bekreftes i rapporten fra prosjekt 20.. Forslag.. CP-foreningen ber om at Helse Øst prioriterer denne forsømte gruppen i det videre arbeid med å tilpasse tjenestene til befolkningens behov.. Vi ser blant annet behov for:.. Styrket tilbud om kvalifisert, bredt faglig fundert utredning (i et livsløpsperspektiv).. Muligheter for habiliterings/treningsopphold av lengre varighet også for dem som ikke er selvhjulpne ved opphold i institusjon.. Utvikling av tilbud rettet, mot psyko-sosiale konsekvenser av det å leve med cerebral parese.. Synliggjøring av kommunehelsetjenestens/primærlegenes ansvar for generell medisinsk oppfølging av denne gruppen.. Deler av disse oppgavene ligger naturlig til voksenhabiliteringstjenestene ved de enkelte foretakene.. Videre ser CP-foreningen behov for ett sterkt fagmiljø som kan spesialisere seg på relevante problemstillinger for denne gruppen, og være et ressursmiljø for resten av regionen, og eventuelt for resten av landet.. Vi har dessuten forventninger til den bebudede gjennomgangen av status og oppgaver for opptreningsinstitusjonene.. Vi satser på at det innenfor en av opptreningsinstitusjonene skal finnes muligheter for å utvikle habiliteringsopphold for voksne med cerebral parese.. Mestringsdimensjonen og fokus på psyko-sosiale konsekvenser må slik vi ser det inngå i slike opplegg.. På grunn av kompleksiteten i tilstanden, kan voksne med CP være en utfordrende gruppe.. Det er derfor avgjørende at slike opphold utvikles og gjennomføres i nært samarbeid med et solid faglig miljø.. 2..  ...   Det er slik vi ser det ønskelig å få mer oppmerksomhet mot denne ordningen, og å utnytte den bedre.. For mange barn med cerebral parese er pedagogisk tilrettelegging like viktig som fysisk-motorisk trening og behandling.. Det er alvorlig når vi ser at skoler og barnehager avstår fra å gjøre enkeltvedtak forankret i helselovgivningen selv for barn som har fått avdekket individuelle behov i spesialisthelsetjenesten.. Videre er vi bekymret for kommunenes evne til å benytte verktøyet individuell plan for å sikre helhetlig tilpassede tjenester, der de samlede krefter som mobiliseres rundt et barn utnyttes som en helhetlig pakke til barnets og familiens beste.. Som et ledd i oppgaven med å utvikle sammenhengende behandlingskjeder, og tjenester på laveste effektive omsorgsnivå, håper vi at Helse Øst vil spille en aktiv rolle for å stimulere kommunene til å samordne tjenestene på en hensiktsmessig måte, og ta sitt ansvar for å følge opp de faglige anbefalinger som gis av spesialisthelsetjenesten, også på det pedagogiske og sosiale området.. Samfunnet som helhet må ha en plikt til å utnytte den kunnskapen som er etablert om cerebral parese til å forebygge en negativ helsemessig og sosial utvikling gjennom ungdomstiden og i voksen alder.. Det har begrenset verdi å få en god utredning og gode forslag til tiltak for et barn hvis skolen, barnehagen, helsetjenesten og andre lokale aktører ikke tar sitt medansvar for det enkelte barns utvikling.. På en liknende måte ser vi det som sløsing med ressurser hvis den ene hånden i kommunen ikke vet hva den andre gjør.. Saksbehandlere, fagpersoner og ufaglært personell bør så langt som mulig basere sine bidrag på den samme informasjonen, og de samme målene for det enkelte barn, i tråd med prinsipper og retningslinjer gitt i forskrifter og veiledere.. Selv om ansvaret formelt ligger hos kommunene, mener vi at det her er avgjørende med et godt samspill mellom spesialisthelsetjenesten og de kommunale aktørene.. Effekten av spesialisthelsetjenestens innsats begrenses hvis kommunene ikke plukker opp ballen, og tar et helhetlig grep og utnytter regelverket til beste for den enkelte bruker gjennom løsninger som gjør at ressursene rundt ett enkelt barn trekker i samme retning, og forsterker hverandre positivt.. Habiliteringstjenesten blir derfor ofte den viktigste kunnskapskilde og premissleverandør for skolene og PP-tjenestene.. Den kommunale oppfølgingen innenfor denne sektoren må slik CP-foreningen ser det settes tydeligere på dagsorden som en integrert del av behandlingskjeden innenfor Helse Øst.. Forslag: Gjennomføre en regional habiliteringskonferanse.. Vi foreslår at Helse Øst prioriterer å gjennomføre en konferanse med kommunale etatsjefer, saksbehandlere og virksomhetsledere som hovedmålgruppe.. Fagpersoner fra kommunene og helseforetakene bør også delta på en slik konferanse.. Fagutvikling og organisasjonsutvikling i spesialisthelsetjenesten må møtes av kommuner som ser og forstår sitt ansvar og sin rolle i behandlings- og oppfølgingskjeden.. I dagens bilde ser vi et spesielt behov for å fokusere på barn med mindre uttalte og delvis skjulte vansker innenfor området kognitive og sosiale ferdigheter.. Vi ser dessverre ofte barn og unge som sliter alvorlig sosialt og personlig uten å få tilstrekkelig hjelp, til tross for at habiliteringstjenestene har avdekket individuelle behov.. Kommunalt ansatte med ansvar innenfor sektorene skole, barnehage og PPT er derfor spesielt viktige å nå med en slik konferanse.. Konferansen kan med fordel gjennomføres i samråd og samarbeid med brukerorganisasjonene.. Fra erfaring vet vi at bredt presenterte enkelteksempler kan være et godt pedagogisk grep i en slik sammenheng, kombinert med solide faglige bidrag fra helsepersonell og pedagoger.. En gjennomgang av hovedprinsipper i gjeldende lover og regelverk hører også med.. CP-foreningen bidrar gjerne aktivt i planleggingen og forberedelsene til en slik konferanse.. Vi tenker at andre aktuelle samarbeidspartnere kan være interesseorganisasjonene for barn med ryggmargsbrokk og hjertesyke barn.. Dette er grupper som utredes og følges opp i de spesialiserte helsetjenestene, og som samtidig er avhengig av innsiktsfull og fornuftig pedagogisk tilrettelegging i sitt hverdagsmiljø for å begrense de negative konsekvensene av funksjonshemningen.. Cerebral Parese-foreningen, Knut Wærstad, generalsekretær.. 2004 10:25:27.. "Brev til Helse Øst om habilitering"..

  Original link path: /index.asp?id=24802
  Open archive

 • Title: CP-foreningen
  Descriptive info: Sommerleir for barn.. Sommerleir for ungdom.. Sommerleir for voksne.. CP-foreningens sommerleir for barn er et tilbud til foreningens medlemmer.. Under forutsetning av fortsatt offentlig støtte - arrangerer CP-foreningen hvert år sommerleir for barn og unge mellom 11 og 18 år på Risøy folkehøyskole.. Risøy Folkehøyskole ligger ved sjøen i Tvedestrand kommune.. Sommerleiren for barn på Risøya er et meget populært tilbud.. Deltakerne kommer fra hele landet og de siste årene har det vært rundt 40 barn og unge i alderen 11 til 18 år som har tilbrakt 10 dager sammen på leir.. Den faste operative leirsjefen på barneleiren heter Arnljot Austvik og han har med seg 5 andre voksne i lederteamet.. Barneleiren 2011 gjennomføres i uke 25 og 26.. Deltakerne ankommer leiren fredag 24.. juni fra klokken 1000.. Avreise fra leiren er lørdag 2.. juli innen klokken 1300.. Søknadsfristen var 1.. februar - og det er nå for sent å søke plass for 2011.. VIL DU BLI HJELPER PÅ BARNELEIREN 2011?.. SE HER!.. Lederteamet er satt sammen av personer med både erfaring fra leirvirksomhet og kompetanse  ...   slik at både barn og foresatte opplever leiren som et trygt og godt sted å være.. - Tilrettelegge aktiviteter slik at alle barna skal kunne delta på alle aktivitetene på leiren.. - Gi barna positive opplevelser sammen med likesinnede.. Deltakerne på barneleiren har store variasjoner i grad av funksjonshemming og oppfølgingsbehov.. Mange har særskilt store hjelpebehov, Målsettingen på leiren er å kunne gi individuell oppfølging slik at både barnet selv føler seg vel på leiren og at foresatte skal være trygge på at barna blir godt ivaretatt de 10 dagene leiren varer.. Foreningens og leirleders gode kontakt med foresatte i forkant av leiren er en viktig forutsetning for at leirene blir så vellykkede hvert eneste år.. CP-foreningens ansvarlige for sommerleirene for barn på Risøya er Margaretha Nicolaysen.. Har du spørsmål, ta kontakt med henne eller administrasjonen i foreningen på tlf: 22 59 99 00 eller send en e-post til: post@cp.. Publisert: 10.. 02.. 2011 11:49:00.. "Sommerleir for barn".. Av:.. thea marie johannessen.. 21.. 01.. 11 | 11:19.. Når blir søknad for hjelpere lagt ut?.. Upassende innhold?..

  Original link path: /index.asp?id=38659
  Open archive

 • Title: CP-foreningen
  Descriptive info: Ungdomsleiren er for ungdom fra 18 til 30 år som har CP eller lignende diagnose og er medlem i CP-foreningen.. Leiren arrangeres hvert år i juli måned på Røde Kors, Eidene senter på Tjøme.. Leiren arrangeres med økonomisk støtte fra Helsedirektoratet og Funksjonshemmedes studieforbund.. Dette betyr at vi arrangerer et kurs i forbindelse med leiren.. Tema i kurset vil ha stor tilknytning til aktiviteter og erfaringsutveksling mellom deltakerne på leiren.. Aktivitetene er mye uteliv med bading, padling, båttur, soling på brygga og lunsj på stranden.. Det er ofte mye pent vær på Tjøme om sommeren.. Riding på verdens ende stall er også et mulig tilbud.. Innendørsaktiviteter er dans, musikk, film m.. m.. Det unike med CP-leiren er at alle, uansett  ...   som har mulighet til samhandling med andre deltakere, slik at alle kan ha glede av hverandre.. Eidene er godt tilrettelagt i forhold til bruk av rullestol og andre hjelpemidler både inne og ute.. Deltakerne bor på romslige dobbeltrom med store bad.. Erfaringsmessig er dette en leir med mye aktivitet, latter og glede.. Vi har dessverre ikke plass til alle som søker hvert år, med de midlene vi har til rådighet.. Det kan derfor, slik det ser ut for tiden, ta fra to til tre år mellom hver gang man kan delta.. UNGDOMSLEIREN 2011 ARRANGERES 18.. - 27.. JULI, søknadsfristen var 1.. februar, og det er nå for sent å søke plass på årets ungdomsleir.. Publisert: 02.. 2011 10:15:48.. "Sommerleir for ungdom"..

  Original link path: /index.asp?id=38660
  Open archive

 • Title: CP-foreningen
  Descriptive info: Dette er et tilbud til voksne over 30 år med cerebral parese eller lignende funksjonshemning, som er medlem i CP-foreningen.. Leiren arrangerer hvert år i overgangen juli/agust på Røde Kors, Eidene senter på Tjøme.. Innendørsaktiviteter er dans, musikk, film, samtalegrupper m.. Deltakerne kan selv velge hva de er med på av aktiviteter.. Dersom du heller vil kose deg på stranden framfor en oppsatt bytur, kan du velge det.. Mange  ...   til 6.. august.. Siste søknadsfrist var 1.. februar, og det er nå for sent å søke plass på årets voksenleir.. 2011 10:16:26.. "Sommerleir for voksne".. Morten Fuglaas Olstad.. 27.. 11 | 04:04.. Vil bare si at det kan gå¨både ett og tå år føre man kommer inn på denne leiren og.. Det er ikke bare ungdomsleiren som det kan ta mange år før man kommer inn på.. Hilsen Morten..

  Original link path: /index.asp?id=38661
  Open archive

 • Title: CP-foreningen
  Descriptive info: Halvor Hanisch - vår faste skribent.. CP-bladet, et aktualitetsmagasin fra CP-foreningen.. Annonsere i CP-bladet?.. Halvor Hanisch er utdannet sosiolog og jobber ved Høyskolen i Oslo, avdeling for helsefag.. I 2007 startet han opp med å skrive for CP-bladet, og etter oppfordring har vi lagt ut alle artiklene hans i elektronisk versjon.. Alle filene er i PDF-format.. CP-bladet nr 1-2012: Et gledelig ubehag.. CP-bladet nr 3-2011: Alene med fremtidskroppen.. CP-bladet nr 1-2011: Som de andre.. CP-bladet nr..  ...   helhet.. 4-2009:.. En skrøpelig jul.. 3-2009:.. Hva kan unge med CP lære oss om vennskap?.. 2-2009:.. Like egnet som andre?.. 1-2009: Kjæresteri.. 3-2008: Fordommer og avstand: hvorfor er det så mange med CP som ikke får jobb?.. 2-2008:.. Forbilder i det fjerne.. 1-2008:.. De andres blikk.. 4-2007:.. En farlig pappa.. 3-2007: Fornuft og ufornuft.. (I CP-bladet nr.. 4-2008 var det ingen sak av Halvor Hanisch.. ).. Publisert: 27.. 2012 10:44:45.. "Halvor Hanisch - vår faste skribent"..

  Original link path: /index.asp?id=41290
  Open archive

 • Title: CP-foreningen
  Descriptive info: CP-bladet utgis fire ganger i året.. Opplaget er på 3600.. Bladet sendes til alle medlemmer.. Medlemsmassen omfatter både privatpersoner og sentrale fagmiljøer innenfor helse- og skolesektoren.. Bladet er et aktualitetsmagasin med en blanding av reportasjer fra fylkesavdelingene og fagmiljøene, presentasjoner fra seminarer og fagkonferanser, leserinnlegg, bokomtaler og fagartikler.. Alle sider i bladet trykkes i fire farger.. Sideantallet varierer, men er gjennomsnittlig på 36 - 40 sider.. CP-bladet utgis av Cerebral Parese-foreningen.. Bladet går til alle medlemmer.. Opplaget er 3800, men leses av mange flere! Under finner du frister, priser og formater på annonser i CP-bladet.. Ønsker dere å annonsere eller har dere spørsmål? Da er dere velkommen til å kontakte oss!.. redaktør Marit Helene Gullien, tlf 22 59 99 06, e-post:.. marit@cp.. Annonsefrister i 2012:.. CP-bladet 1-2012: 20.. februar.. Utgivelse ca.. 23.. mars.. CP-bladet 2-2012: 22.. mai.. 22.. juni.. CP-bladet 3-2012: 20.. 14.. CP-bladet 4-2012: 20.. desember.. Størrelse på annonser.. :  ...   mm.. Filtyper:.. Høyoppløst PDF er aller best, men tiff, jpeg og eps går også.. Annonsepriser (fra 1.. 1-2012).. Helside: 8500.. Halvside: 5500.. Kvartside: 3500.. Tillegg for omslag: 20 % for halv og kvartside.. Ikke tillegg for hel side.. Rabatt ved flere innrykk av samme annonse: 25 % på alle etter første innrykk.. Tidligere forsider, CP-bladet:.. 2011 11:04:21.. "Annonsere i CP-bladet?".. Aud Christensen.. 26.. 12 | 18:53.. Hei.. Jeg er en godt fungerene dame med CP (lett grad).. Jeg er gående uten hjelpemidler til bevegelse.. Jeg har lett Hemiplegi i Venstre side.. Er det noen kvinner og menn som også er gått fungerende og savner kontakt med noen som også fungerer bra.. Jeg er 52 år og jobber på en kiwi butikk moen timer i uka.. Der fyller jeg varer i hyllene og gjør ellers forefallende arbeid.. jeg bor i egen bolig uten tilsyn og kjører bil i nærmiljø.. MVh Aud Christensen..

  Original link path: /index.asp?id=25619
  Open archive


 • Archived pages: 1221