www.archive-no-2012.com » NO » D » DOFFIN

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 1755 . Archive date: 2012-07.

 • Title: Doffin: OI-nyheter
  Descriptive info: .. Søk i OI-nyheter:.. Kunngjøringssøk.. |.. Publisere Kunngjøring.. Registrere.. Logge inn.. Veiledning.. Om oss.. Assistanse.. Doffin-hjemmeside.. OI-nyheter.. Temaoversikt.. Nyhetsarkiv.. Nyhetsbrev.. Kontaktinformasjon.. Mest lest.. Staten får nye EØS-terskelverdier.. Viktig milepæl for internasjonal standardisering av e-handel i sikte.. Seminarhjelp, terskelverdier og flyttefot.. Sjekket miljøkrav i 600 anbud.. Miljøhensyn i Opera-innkjøp.. Finsliper vilkår for kommunal kontrakttildeling.. Tydelig om rammeavtaler.. Set småkunngjeringar utanfor lova.. Aktuelle temaer.. Regelverk.. Sverige.. KOFA.. Danmark.. Leverandør.. Direktoratet for forvaltning og IKT.. Rapport.. Undersøkelse.. Innovasjon.. Leverandørutviklingsprogram.. RSS.. OI-nyheter via RSS.. Riksrevisjonen om Jernbaneverket.. Ikke fornøyd med leverandørkontrollen.. Publisert 29.. June 2012 07:00.. Det kan stilles spørsmål ved om Jernbaneverket har etablert tilfredsstillende rutiner for å følge opp at nødvendige kontroller av leverandører og underleverandører gjennomføres.. Det er Riksrevisjonens vurdering etter å ha undersøkt forholdene.. Når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår i leverandørkjeden, arbeider Jernbaneverket med å få klarhet i statens forventninger til lønnsnivå, og opplever det som vanskelig å finne et entydig svar, ifølge Riksrevisjonen.. Les mer.. Stor prisskilnad ved tevlingsutsetjing.. Ein vanleg laboratorieanalyse kostar 33,57 SEK på det dyraste i Sverige, den same på det billegaste 4,31.. Den siste prisen finst der slike tenester har vore tevlingsutsett, den andre der tenestene ikkje har vore innom tevling i marknaden.. Dette går fram av ei kartlegging som Konkurrensverket nyleg har gjort, og som òg syner at kvalitetskrava vert tydelegare når tenestene vert tevlingsutsett.. Aktuelt i kortform om offentlige innkjøp.. Innkjøpspris, terskelverdier og livsløp.. For andre år på rad fikk Klima- og forurensingsdirektoraret Svaneprisen for beste innkjøper, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet kunngjør justerte EU/EØS-terskelverdier fra 1.. juli, og flyruten Røros-Oslo sendes ut i konkurranse på nytt.. Framtidens Byer og Nasjonalt program for leverandørutvikling samarbeider om en møteserie om innovasjon.. KS arrangerer oppfølgingsdager om offentlige innkjøp, og en undersøkelse viser at livssyklusplanlegging er viktig ut over de offentlige innkjøpernes rekker.. I Sverige har en kalkulator som beregner miljøkrav sett dagens lys, og i Danmark vurderer regjeringen nye og enklere regler for innkjøp og for klager på innkjøp.. Vonbrot over at treskelverdiane ikkje vert auka.. Det er eit vonbrot at ikkje treskelverdiane vert lyfte opp på eit høgare nivå.. Det må no vere eit prioritert føremål ved dei komande tingingar om ein ny avtale om offentlege innkjøp i verdshandelsorganisasjonen.. Dette går fram av ei tilråding til eit møte i regionnemnda i EU.. Her vert EU-kommisjonen sterkt kritisert for at det nye framlegget til innkjøpsdirektiv er vanskeleg å forstå og svært så detaljert.. Variert virkning av konkurranseutsetting.. Publisert 28.. June 2012 09:00.. Danske forskere trenger i en ny analyserapport dypere ned i virkningene av kommunal konkurranseutsetting innenfor de «myke sektorene».. Det viser seg at det ikke er entydig om kommunene får høyere eller lavere utgifter som følge av å la private firmaer klare offentlige oppgaver.. I noen sektorer får kommunene lavere, i andre økte utgifter.. Det hele avhenger av hvilke velferdsoppgaver i hvilke sektorer som overlates til de private, fremgår det av forskernes rapport.. Myntavtale må ut på EØS-anbud.. Publisert 27.. Når avtalen med Det Norske Myntverket løper ut neste år, taler alt for at Norges Bank igjen må kunngjøre en konkurranse om en ny avtale etter EU/EØS-reglene.. Juridiske vurderinger finner ikke grunnlag for unntak.. Det slo finansminister Sigbjørn Johnsen fast i et svar til Stortinget, og konstaterte at det således ikke er anledning til bruk av direkteanskaffelse i dette tilfellet.. Innføring av e-innkjøp høyt prioritert i EU.. Publisert 26.. Når de nye, reviderte innkjøpsdirektivene er på plass i de nasjonale lovverkene i EU/EØS-landene, skal all flagging av muligheter for offentlige oppdrag foregå elektronisk.. Det blir pliktig å bruke slik kommunikasjon, på samme måte som for innsending av tilbud, ifølge en felles arbeidsgruppe mellom Europarlamentet og Ministerrådet.. For det danske formannskapet er e-innkjøp ett av de aller høyest prioriterte målene.. Tilfreds med sentraliserte medisinkjøp.. Publisert 25.. Riksrevisjonen i Danmark er tilfreds med den sentraliserte innkjøpsordningen for sykehusmedisin som de danske regionene har og de rabattene som dermed oppnås.. Men potensialet for ytterligere besparelser er til stede, heter det i en revisjonsberetning.. Revisjonen sikter til mer standardisering og økt bruk av felles medisiner på tvers av regionene.. Revisjonen er mindre tilfreds med de statlige myndigheter, som gjorde avtale med legemiddelindustrien uten å oppnå den lovende rabatten.. EU-innspill: Fjern kriteriet «laveste pris»!.. Publisert 22.. June 2012 07:45.. Sett en  ...   at mer enn 50 prosent av ruteproduksjonen med buss da var er anbudsbasert.. Opposisjonen i Stortinget:.. Å øke KOFA-gebyr er «ikke velbegrunnet».. Publisert 15.. Vi kan ikke se at forslaget om økning av gebyrene for saksbehandling i KOFA er velbegrunnet.. Dette slår en samlet opposisjon i Stortinget fast.. De mener at målsetningen om å redusere KOFAs saksbehandlingstid og restanser må løses gjennom å tilføre KOFA ressurser.. Det fremgår imidlertid av innstillingen fra finanskomiteen i Stortinget at.. Fornyings-, administrasjons- og kirkekomiteen får grønt lys for å iverksette de nye gebyrsatsene for klager til KOFA fra 1.. juli i år.. Universell utforming ved kjøp av reiser.. Ei ny rettleiing for korleis offentlege oppdragsgjevarar skal ta inn omsyn til universell utforming når dei kjøper, er no lagt ut på nettet.. Det er Samferdselsdepartementet som står bak den nyopna nettstaden reisekjeden.. no, som gjeld reiser, infrastruktur, passasjerar og transportmiddel.. Det er ei «steg-for-steg»-rettleiing anten ein ser det får ein reiseståstad eller frå ståstaden til ein offentleg innkjøpar.. Håndheving, KOFA og leverandører.. En omfattende modenhetsundersøkelse av privat og offentlig innkjøp er i gang, Riksrevisjonen lover å følge praktiseringen av de nye håndhevingsreglene tett og Nasjonalt program for leverandørutvikling tester leverandørdialog.. Helse Vest kjøper tjenester fra private, Hovedorganisasjonen Virke minner om at habilitetsreglene gjelder gjennom hele anskaffelsen, og i KOFA er det nå nær ett års ventetid for vanlige, rådgivende saker.. Upphandlingsstödet i Sverige arbeider med veiledning i innovasjonsanskaffelser, og i Danmark er det gjort beregninger som viser at det kostet IKT-leverandører til sammen en milliard å være med i nær 360 EU-konkurranser.. Får kritikk for direktekjøp-oppfølging.. Svenske statlege verksemder får revisjonskritikk fordi dei ikkje følgjer godt nok med på om kjøpa dei gjer, samla sett går over den øvste grensa for direktekjøp.. Like eins har revisjonen merknader til korleis kjøp av bygg- og ombyggingsoppdrag på lokale som staten leiger, vert følgd opp.. Og det vert streka under at innkjøpsreglane er så krevjande at berre personar med utdanning i reglane bør ha lov til å kjøpe og lage avtalar.. Åtte kommuner må dele milliongebyr fra KOFA.. Publisert 14.. Over fire millioner kroner må åtte Hordalands-kommuner til sammen ut med i overtredelsesgebyr til KOFA for ulovlig direkteanskaffelse.. Bergen kommune står alene for 3,5 millioner av dette.. Det gjaldt en avtale om renovasjonstjenester som ikke hadde vært kunngjort, men inngått med et felleseid kommunalt selskap.. Først da et politisk parti sendte klage til klagenemnda, ble den ulovlig inngått avtalen sagt opp.. Nye regler, mer effektiv håndhevelse.. Publisert 13.. De nye håndhevingsreglene som trer i kraft her hjemme 1.. juli i år, har som formål å gjøre håndhevelsen av offentlige anskaffelser mer effektiv, blant annet ved å sikre leverandører bedre muligheter for å gripe inn før kontrakter inngås.. Nye sanksjoner innføres, og hovedregelen i tilfelle grove brudd på anskaffelsesregelverket, blir at domstolen kan få den ulovlig inngåtte kontrakten annullert, alternativt avkortet kontraktens løpetid eller ilegge overtredelsesgebyr.. Sunn fornuft-regler med verktøy-tilnærming.. Publisert 12.. Verktøy-tilnærming og sunn fornuft-regler.. Disse merkelappene har EU-kommisjonen hengt på sitt forslag til revisjon av reglene for offentlige innkjøp.. Det kunne Georg Riekeles fra Kommisjonen fortelle under en stor konferanse i Oslo forleden.. Blant temaene på konferansen var små og mellomstore bedrifter og offentlige innkjøp.. Avdelingsdirektør Dag Strømsnes fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) la vekt på at erfaringer fra Sverige viser at det er mulig med sentraliserte rammeavtaler med betydelige innslag av småbedrifter.. Sparsom dokumentasjon, men:.. Fant ingen generell gevinst av konkurranseutsetting.. Publisert 11.. Hverken i Danmark eller Sverige er det påvist noen generell gevinst ved å la private firmaer levere hjemmehjelp, drift av omsorgsboliger eller barnepass.. Dette fremkommer av en ny analyse som nå er lagt fram i Danmark.. Forskerne bak analysen understreker imidlertid at effekten av konkurranseutsettingen generelt er meget sparsomt dokumentert, og at det er et uttalt behov for flere og mer omfattende analyser.. Vil vurdere å forenkle norske innkjøpsregler.. Publisert 8.. June 2012 08:00.. Regjeringen vil vurdere å forenkle hele det norske regelverket for offentlige anskaffelser, men vil vente med dette arbeidet til EU har vedtatt de nye direktivene som Norge er forpliktet til å gjennomføre.. Dette signaliserte fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud i et svar på et skriftlig spørsmål fra Stortinget.. All gjenbruk av materiale på denne nettsiden må avtales med.. redaksjonen..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Doffin: Temaoversikt
  Descriptive info: Personer.. Virksomheter.. Næringer, sektorer og bransjer.. Avtaler, retningslinjer og lovgivning.. Geografiske områder.. Produktklassifisering.. Systemløsninger.. Annet.. Her finner du en oversikt over mange av de temaene som er ofte omtalt på OI-nyheter.. Klikk på et tema for å se artikler som omtaler temaet.. André Hoddevik.. Anne-Grete Strøm-Erichsen.. Anneline Vingsgård.. Ansatte.. Arbeidsgruppe.. Arbeidstakere.. Arnhild D.. Gjønnes.. Bestiller.. Bjørg Ven.. Brukere.. Dag Nordby.. Dag Strømsnes.. Dagfinn Sivertsen.. Ekspertgruppe.. Entreprenør.. Erling Grimstad.. Gerd Buflod.. Grete Faremo.. Gunn-Lise Jacobsen.. Heidi Grande Røys.. Helen Bjørnøy.. Innvandrere.. Ivar Brynhildsvoll.. Kai Krüger.. Kjøpermakt.. Liv Signe Navarsete.. Lærling.. Rekruttering.. Rigmor Aasrud.. Robert Myhre.. Stein Erik Fjeldstad.. Sylvia Brustad.. Tillitsvalgte.. Trygve Olavson Laake.. Ungdom.. Varslere.. Weltzien.. Wenche Lyngholm.. Yngvild Thue.. Achilles.. Advokaforeningen.. Almega.. Anskaffelsesmyndighet.. Arbeids- og inkluderingsdepartementet.. Arbeidsdepartementet.. Arbeidstilsynet.. Asker kommune.. Asplan Viak.. Avinor.. Banedanmark.. Bankforbindelse.. Barne- og likestillingsdepartementet.. Barnehage.. Bedriftsforbundet.. Bergen kommune.. BI.. Brixen.. Brønnøysundregistrene.. BTV Innkjøp.. Byggenæringens Landsforening BNL.. Bærum kommune.. Client Earth.. Daginstitusjoner.. Dansk Byggeri.. Dansk Industri.. Danske Regioner.. Departementene.. Direktorat.. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.. Distribusjon.. DSS.. ECON.. EFTA.. EFTA-domstolen.. Ehandel.. no.. Ehandelssekretariatet.. EIPA.. EPD.. ESA.. EU-kommisjonen.. Euro Info Centre.. Europaparlamentet.. Europarådet.. Fafo.. Fagsamling.. Fengsel.. Finansdepartementet.. Finnmark fylkeskommune.. Fiskeri- og kystdepartementet.. Flytoget.. FN.. Forening.. Fornyings- og administrasjonsdepartementet.. Forsvarets logistikkorganisasjon.. Forsvarsbygg.. Forsvarsdepartementet.. Forsvarsindustri.. Forsyning.. Forum for offentlige anskaffelser.. Framtiden i våre hender.. Framtidens byer.. Fredrikstad kommune.. Frivillige.. Fylkeskommunalt Innkjøpsforum.. Fylkesmann.. Företagarna.. GIEK.. Global Compact.. Grimstad kommune.. GRIP.. Grønt Punkt.. GS1 Norway.. Halden kommune.. Helse Bergen.. Helse Midt-Norge.. Helse Nord.. Helse Stavanger.. Helse Sør.. Helse Sør-Øst.. Helse Vest.. Helse Øst.. Helsedepartmentet.. Helsedirektoratet.. Helseforetak.. HILMA.. HINAS.. Hjelpetjeneste.. Hordaland fylkeskommune.. HSH.. Husbanken.. Høyesterett.. Høyskole.. IBX.. ICLEI.. Ideelle virksomheter.. IKON.. IKT-Norge.. Innkjøperklubb.. Innkjøpskontor.. Innkjøpssentral.. Innovasjon Norge.. Interkommunalt samarbeid.. Jernbaneverket.. Justisdepartementet.. Justitieombudsmannen.. Karteller.. Kionor AS.. Kirkerådet.. Klagenævnet for Udbud.. Klima- og forurensingsdirektoratet.. KLP Forsikring.. Kollektivtransport.. Kommersielle virksomheter.. Kommerskollegiet.. Kommunal- og regionaldepartementet.. Kommunalteknisk Forening.. Kommunernes Landsforening.. Kongsvinger kommune.. Konkurransetilsynet.. Konkurrencestyrelsen.. Konkurrensverket.. Konsortium.. KPMG.. KS.. KS Bedrift.. KSI.. Kunnskapsdepartementet.. Kystverket.. Leverandørforeningen for helsesektoren.. LIS.. LO.. Maskinentreprenørene.. Mattilsynet.. Mercell.. Microsoft.. Miljöstyrningsrådet.. Miljøforum.. Miljøinnkjøp.. Miljøstyrelsen.. Miljøverndepartementet.. Millstream.. Moderniseringsdepartementet.. Myntverket.. NATO.. NAV.. NHO.. NIBR.. NIMA.. Norconsult.. Nordisk Ministerråd.. Norges skogeierforbund.. Norsk Hanveforbund.. Norsk Tipping.. NorStella.. NRK.. NTNU.. Nämnden för offentlig upphandling.. Nærings- og handelsdepartementet.. Næringslivets hovedorganisasjon.. OECD.. Offentligrettslig organ.. Olje- og energidepartementet.. Ombudsmann.. Omsorgsbygg.. Oppdragsgivere.. Oppegård kommune.. Oppland fylkeskommujne.. Oslo kommune.. Overvåkingsorgan.. Panelet for miljøbevisste innkjøp.. Patentstyret.. Planlegging.. Politiet.. Posten.. Private.. Proff.. Public Procurement Network.. PwC.. Rammeavtalesenter.. Regjeringen.. Regjeringsadvokaten.. Riksdagen.. Riksrevisjonen.. Samferdselsdepartementet.. Sandnes kommune.. Seminar.. Senter for statlig økonomistyring.. Servicebedriftenes Landsforening.. SIMAP.. SINTEF.. Sivilombudsmannen.. Skoler.. SOLVIT.. Sosial og helsedirektoratet.. Sosiale entreprenører.. Språkrådet.. Standard Norge.. Staten.. Statens og Kommunernes IndkøbsService.. Statens senter for økonomistyring.. Statens vegvesen.. Statistisk Sentralbyrå.. Statkraft.. StatoilHydro.. Statsbygg.. Statskonsult.. Statsskog.. Stavanger kommune.. Stiftelse.. Stortinget.. Studentsamskipnaden.. Sveriges Offentlige Inköpare.. Sykehjem.. Sykehus.. Sykehuset Innlandet.. Sykehuspartner.. Taxiforbundet.. Tekna.. Telekom.. Telemarksforskning.. Tilbyder.. Tingretten.. Toll- og avgiftsdirektoratet.. Trans-Q.. Transparency International.. Transportbedriftenes Landsforening.. Transportøkonomisk Institutt.. Troms fylkeskommune.. Trondheim kommune.. Tønsberg kommune.. Udbudsrådet.. UDI.. UNICE.. Universitet og høyskoler.. Universitetet i Oslo.. Universitetssektoren.. Upphandlingsstödmyndighet.. Utbyggingsselskap.. Utdannings- og forskningsdepartementet.. Utenriksdepartementet.. Varemottak.. Vaskeri.. Virke.. Visma.. Vägverket.. Østfoldsykehus.. Abelia.. Ambulanse.. Arbeidsmarkedsbedrifter.. Arkitekter.. Barnevern.. Bufetat.. Business Europe..  ...   Miljøhensyn.. Miljøkrav.. Miljøkriterier.. Miljøledelse.. Miljømål.. Miljøpolitikk.. Miljørevisjon.. Minikonkurranser.. Modell.. Modernisering.. Myndighetsutøvelse.. Måling.. Nasjonal Transportplan.. NS3430.. Offentlig støtte.. Offentlig-offentlig samarbeid.. Offentlig-privat samarbeid.. Offentlige anskaffelser.. Offentlighetslov.. OFU-kontrakter.. Oppdragsdokument.. Oppfølging.. oppsigelse.. Ordensstraff.. Oversikt.. Overtid.. Overtredelsesgebyr.. Partnerskap.. Pasientinformasjon.. Plan- og designkonkurranse.. Prekvalifisering.. Prinsipper.. Pris.. Produktnavn.. Proporsjonalitet.. Prosedyre.. Protokollplikt.. Rammeavtale.. Rammevilkår.. Raskere tilbake.. Redegjørelse.. Regelbrudd.. Regelrevisjon.. Regulering.. Reserverte kontrakter.. Retningslinjer.. Rettigheter.. Returordning.. Rutiner.. Rådgivning.. Samarbeid.. Samhandlingsavtale.. Samkjøpsavtale.. Sammenlikning.. Samordning.. Sanksjoner.. Selvstyre.. Sertifisering.. Sjekkliste.. Skal-krav.. Sosial dumping.. Sosiale hensyn.. Sosiale klausuler.. Sosiale krav.. Sosiale kriterier.. Sosialt ansvar.. Spesifikasjon.. Standardisering.. Standardkontrakter.. Statsavtaler.. Statsbudsjettet.. Statsstøttte.. Stikkprøve.. Straffedømt.. Støttefunksjoner.. Svanen.. Svart arbeid.. Taushetsplikt.. Terskelverdi.. Tidsfrist.. Tilbudsåpning.. Tildelingskriterier.. Tilskudd.. Tilsyn.. Tiltak.. Tiltaksplan.. Totalentreprise.. Underskrift.. Universell utforming.. Unntak.. Utbyggingsavtaler.. Uten virkning.. Utfordringsrett.. Utleie.. Utvalg.. Utvekslingsprogram.. Utviklingskontrakt.. Varsel.. Vederlag.. Vedståelsesfrist.. Veiledende kunngjøring.. Vekting.. Verifikasjon.. Virksomhetsoverdragelse.. Yrkesutøvelse.. Åpen kildekode.. Åpen standard.. Åpenhet.. Økonomi.. Agder.. Akershus.. Akershus fylkeskommune.. Arendal.. Aust-Agder fylkeskommune.. Australia.. Belgia.. Bergen.. Bodø.. Brasil.. Bulgaria.. Buskerud.. Canada.. Distrikt.. Drammen kommune.. E6.. Eiendom.. England.. EU.. Europa.. Finland.. Finnmark.. Frankrike.. Gjøvikregionen.. Grenland.. Göteborg.. Hedmark.. Hellas.. Hordaland.. Indre marked.. Irland.. Island.. Italia.. Japan.. Kina.. Kristiansand kommune.. København kommune.. Lokalmiljø.. London.. Maastricht.. Manchester.. Molde kommune.. Møre og Romsdal.. Nederland.. Nord Norge.. Nord Trøndelag.. Norden.. Nordland fylkeskommune.. Nordre Land.. Odense.. Oslo.. Regioner.. Rogaland.. Roma.. Romania.. Russland.. Sandefjord kommune.. Ski.. Skottland.. Sogn og Fjordane fylkeskommune.. Spania.. Stavanger.. Stockholm.. Storbritannia.. Sveits.. Sør-Trøndelag.. Sørlandet.. Telemark.. Tredjeland.. Tromsø.. Tsjekkia.. Tyskland.. USA.. Vest-Agder.. Vestfold.. Ålesund.. Østerrike.. Østersjøregionen.. Østfold.. Apps.. Avfall.. Avhandling.. B-tjenester.. Bilkjøp.. Bioenergi.. Brosjyre.. Bru.. CPV.. Database.. Drikke.. E-læring.. E-portal.. E-signatur.. Ecolabel.. Effektmåling.. El-bil.. Elektronikkvarer.. Emballasje.. Energi.. EU-blomsten.. Fairtrade.. Film.. Fjernvarme.. Flykjøp.. Forsvarskjøp.. Funksjonskrav.. GAR.. Gassferger.. Grønne innkjøp.. Grønne tjenester.. Helsekjøp.. Hjelpemidler.. Håndbok.. IKT.. Infrastruktur.. Innkjøpskatalog.. Innkjøpskort.. Inventar.. Juridiske tjenester.. Kalkulator.. Kjemikalier.. Kollektivtrafikk.. Kontorutstyr.. Laboratorium.. Legemidler.. Maler.. Masteroppgave.. Materiellkjøp.. Matinnkjøp.. Medisin.. Medisinsk utstyr.. Miljøbiler.. Miljøfyrtårn.. Miljømerking.. Miljøteknologi.. Møbel.. NESUBL.. Næringsmidler.. Papir.. PC-kjøp.. Programvare.. Publikasjon.. Rehabilitering.. Skjema.. Smarthus.. Spørsmål og svar.. Sykehusmedisin.. Tilleggsarbeider.. Togtrafikk.. Tre.. Trygghetsalarm.. Tunnel.. UNSPSC.. Utstyr.. Vaksinekjøp.. Velferdsteknologi.. Webportal.. Økokjøp.. Økomat.. Administrasjon.. Altinn II.. anskaffelser.. Anskaffelsesportal.. Digital ID.. Doffin.. E-auksjon.. E-dialog.. E-faktura.. E-handel.. E-innkjøp.. E-markedsplass.. E-møter.. E-valg.. Ehandelsplattformen.. Helpdesk.. Helsenett.. Innkjøpsorganisering.. Innkjøpsstrategi.. Konkurransegjennomføringsverktøy.. Leverandørbase.. Logistikk.. Lønn.. Nettportal.. Norsk lysingsblad.. TED.. UBL.. udbud.. dk.. Universitetet i Bergen.. Zanzibar.. Akademia.. Analyse.. Anbudssamarbeid.. Ansvar.. Arbeidsklausuler.. Avknopping.. Barriere.. Beredskap.. Beslutningsstøtte.. Bestikkelser.. Bryllup.. Byråkrati.. Bærekraft.. CIP.. Dialog.. Digitale krav.. Dobbeltrolle.. Dokumentasjon.. Domstolstrass.. E-awards.. E-verktøy.. Effektivisering.. Eksempler.. Erfaringer.. Etikkpris.. Finansiering.. Fleksibilitet.. Forbruksmønster.. Forretningsskikk.. Forsinkelse.. Forutsigbarhet.. Funksjonshemmede.. Gevinster.. Gjenvinning.. Glassbjørnen.. Gransking.. Grenseløs handel.. Holdninger.. ICTPSP.. Informasjon.. Innkjøperdag.. Innkjøperpris.. Innkjøpsfond.. Innkjøpsfunksjon.. Innkjøpsindeks.. Innkjøpsnettverk.. Innkjøpspolitikk.. Innkjøpsportal.. Innsparing.. Innstilling.. Interessekonflikt.. Investering.. Kartlegging.. Kjønnsbalanse.. Klima.. Knutepunkt.. Kommunalreform.. Konferanser.. Konkurransegrunnlag.. Kontroll.. Koordinering.. Kostnader.. Kunnskap.. Kurs.. Kvalitet.. Ledelse.. Leveringssikkerhet.. Lojalitet.. Marked.. Miljøpris.. Miljøvirkning.. Momskompensasjon.. Mål.. Nettverk.. Nulltilbud.. Nyskaping.. Offentlighet.. Omdømme.. Omorganisering.. Omsorg.. Omstilling.. Opplæring.. Organisering.. Pensjon.. PEPPOL.. Potensial.. Premiering.. Pressen.. Prisfiksing.. Program.. Prosjekt.. Påvirkning.. Rettferdig handel.. Revisjon.. Risiko.. Rolleavklaring.. Saksbehandling.. Samfunnsansvar.. Samling.. Samråd.. Samspill.. Sentralisering.. Seriøsitet.. Sertifikat.. Sikkerhet.. Skatt.. Skjønn.. SMB.. Småkjøp.. Spørreskjema.. Statistikk.. Status.. Stipend.. Strategi.. Studie.. Subsidiering.. Tankesmie.. Tilbud.. Toppledermøte.. Transaksjoner.. Transaksjonskostnader.. Utredning.. Utslipp.. Uttalelse.. Valgfrihet.. Vann og avløp.. Velferd.. Verktøy.. Visjon.. Vurdering.. Workshop.. Ytelse.. Årsmelding.. \"Kjøp nasjonalt\".. Økonomisk kriminalitet..

  Original link path: /index.php?path=11
  Open archive

 • Title: Doffin: Nyhetsarkiv
  Descriptive info: Artikler fra juni 2012.. Bla i arkivet:.. Forrige måned.. | Velg måned direkte:.. Måned.. januar.. februar.. mars.. april.. mai.. juni.. juli.. august.. september.. oktober.. november.. desember.. År.. 2004.. 2005.. 2006.. 2007.. 2008.. 2009.. 2010.. 2011.. 2012.. Riksrevisjonen om Jernbaneverket: Ikke fornøyd med leverandørkontrollen.. (29.. June 2012 07:00).. Aktuelt i kortform om offentlige innkjøp: Innkjøpspris, terskelverdier og livsløp.. (28.. June 2012 09:00).. (27.. (26.. (25.. (22.. June 2012 07:45).. Aktuelt i kortform om offentlige innkjøp: Årskonferanse, dialog og forskning.. (21.. Innkjøp for å fremme innovasjon?: Trenger kulturendring i det offentlige.. (20.. (19.. (18.. Opposisjonen i Stortinget:: Å øke  ...   men:: Fant ingen generell gevinst av konkurranseutsetting.. (11.. ( 8.. June 2012 08:00).. Uklart for mange hva som er tjenestekonsesjon.. Aktuelt i kortform om offentlige innkjøp: Toppmøte, anskaffelser.. no og kontrakter.. Auke i klager på lokale oppdragsgjevarar.. Regelunntak for noen energiprodusenter.. ( 7.. NHO raser: Småbedriftsfiendtlig gebyrøkning.. ( 6.. Tett markedsdialog før ny busstjeneste-kontrakt.. ( 5.. Innkjøp som verktøy til å nå klimamålene.. ( 4.. Domstolene overtar 1.. juli, men:: Fortsatt straffegebyr fra KOFA.. ( 1.. June 2012 07:40).. Domstol-ja til langtrekkjande dyrevernkrav.. Aktuelt i kortform om offentlige innkjøp: Konferanse, kontroll og «innkjøpspass».. Svensk nulltoleranse mot korrupsjon..

  Original link path: /index.php?path=8
  Open archive

 • Title: Doffin: Nyhetsbrev
  Descriptive info: Her kan du melde deg som abonnent til nyhetsbrevet.. OI-nyheter sendes ut hver fredag, og inneholder alle ukens nyheter oppsummert.. Dersom du allerede er abonnent, kan du melde deg av ved å oppgi epostadressen du får nyhetsbrevet til og sende en epost til.. info@ehandel.. med avmelding OI-nyheter i emnefeltet.. OI-nyhetene er en tjeneste fra Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).. Abonnentskjema.. Felter merket med * er obligatoriske å fylle ut.. Epostadresse*.. Navn.. Virksomhet..

  Original link path: /index.php?path=10
  Open archive

 • Title: Doffin: Kontaktinformasjon
  Descriptive info: Kontakt redaksjonen.. Journalist.. Lennart Hovland.. Telefon: 32 15 73 92.. E-post:.. redaksjonen@ehandel.. Ansvarlig redaktør.. dag.. stromsnes@difi.. Ansvarlig utgiver.. Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI).. Postboks 8115 DEP.. N-0032 Oslo..

  Original link path: /index.php?path=7
  Open archive

 • Title: Doffin: OI-nyheter
  Descriptive info: Skriv ut.. January 2006 09:00.. Norge innfører nye EU/EØS-terskelverdier (anbudsgrenser) for statlige etater med umiddelbar virkning, fremgår det av et brev som Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) sender ut i disse dager.. Samtidig skriver departementet at man forventer at de nye forskriftene for offentlige anskaffelser vil kunne tre i kraft til sommeren.. Norge er forpliktet gjennom EØS-avtalen til å oppdatere terskelverdiene eller anbudsgrensene hvert andre år.. Justeringen skjer etter referanseverdier i EURO.. Den nye terskelverdien for sentrale statlige etaters vare- og tjenestekjøp i de klassiske sektorene er på 1,1 million kroner.. Det er aldri så lite lavere enn den som har vært gjeldende de siste par årene.. For bygg og anlegg er den nye terskelverdien for de samme oppdragsgiverne 41,25 millioner kroner noe høyere enn den grensen som har vært gjeldende fram til nå.. De tilsvarende terskelverdiene for oppdragsgivere innenfor forsyningssektorene transport (sporveier og buss), drikkevanns- og elektrisitetsforsyning og terminalanlegg (sjø, elv og luft) er heretter henholdsvis 3,45 millioner kroner (litt  ...   Nye forskrifter til sommeren.. Departementet opplyser også om at de nye forskriftene for offentlige anskaffelser ventelig ikke trer i kraft før til sommeren.. Samtidig minner FAD om at regjeringen har vedtatt å videreføre den nasjonale terskelverdien for å kunngjøre offentlige innkjøp på 500 000 kroner, og at det ikke skal innføres en plikt til forenklet kunngjøring under den nasjonale anbudsgrensen.. - Regjeringen har også vedtatt at ved anskaffelser over 100 000 kroner skal alle leverandører legge fram skatteattest, og den valgte leverandøren skal legge fram en egenerklæring om helse, miljø og sikkerhet.. I tillegg innføres protokollplikt for kjøp over 100 000 kroner, fremgår det av departementets brev, der det legges til at de nye pliktene skal tas inn i forskriftene og først tre i kraft samtidig med disse.. Temaramme.. Temarammen gir deg mulighet til å lese mer om de temaene som er omtalt i denne artikkelen.. Klikk på en lenke for å vise flere artikler innen samme temaområde.. ,.. Tilbake..

  Original link path: /index.php?path=2&resource_id=1967
  Open archive

 • Title: Doffin: OI-nyheter
  Descriptive info: Publisert 5.. December 2006 09:00.. Seniorrådgiver Knut Øyvind Granli i Ehandelssekretariatet.. Foto: Scanpix.. Timeplanen holder for arbeidet med å utvikle en felles nordeuropeisk implementering av den åpne, internasjonale standarden for elektronisk handel, UBL versjon 2.. 0.. En smule forsinkelse, men ikke av betydning.. Utviklingen går på skinner.. Dessuten viser flere andre land og EU-kommisjonen, interesse for samme standard og det arbeidet som gjøres for å tilrettelegge for effektiv bruk av denne i det nord-europeiske samarbeidet, hvor Norge deltar aktivt.. 2.. 0-versjon av UBL-standarden inneholder 31 meldingstyper, så det er litt av hvert å velge mellom til bruk på ulike stadier i en innkjøpsprosess.. Nylig var det hele tre møter i Allerød utenfor København med en eller annen tilknytning til arbeidet med elektronisk handel og fakturering i det offentlige.. Det ene gjaldt det nord-europeiske samarbeidet å sikre felles bruk av UBL 2.. 0-standarden for elektroniske kataloger, ordreflyt og elektronisk faktura (NES-samarbeidet).. I dette samarbeidet deltar Finland, Sverige, Danmark, Island, Storbritannia og Norge.. Formålet er å få opp felles regler for entydig bruk (subset) av den omfattende UBL 2.. 0-standarden, slik at denne effektivt kan benyttes ved elektronisk handel på tvers av landegrensene og både i privat og offentlig sektor.. Så hadde EU-programmet IDABC møte (IDABC er en forkortelse for Interoperable Delivery of European eGovernment Services to public Administrations, Businesses and Citizens), og i tillegg var det et internasjonalt UBL-seminar med deltagelse fra 22 ulike nasjoner (Universal Business Language er navnet på en åpen, internasjonal standard for elektronisk meldingsutveksling).. Bakgrunnen for at de tre møtene var lagt til Danmark, er danske myndigheters tunge satsing på bruk av UBL-baserte standarder i eget arbeid med elektronisk  ...   å prioritere etablering av felles regler for entydig bruk av et begrenset antall meldingstyper.. Blant disse er katalog og faktura, og underveis har det i Norge vært arrangert to åpne høringsseminarer med bred deltakelse fra både standardiseringsmiljøer, systemleverandører, offentlige oppdragsgivere og næringsliv.. På NES-møtet i Danmark ble det besluttet å videreføre samarbeidet, og i prioriteringen av det videre arbeidet er fokus dels på å bidra til en harmonisering mellom UBL og tilsvarende standarder fra FN-organet UN/CEFACT.. I tillegg vil NES etablere felles regler for entydig bruk av flere av de tilgjengelige meldingstypene i UBL 2.. Ehandelssekretariatet vil i samarbeid med NorStella delta i dette arbeidet.. Internasjonal interesse.. Selv om UBL-seminaret og NES-møtet var nyttige nok, er det inntrykk fra IDABC-møtet som Granli først og fremst vil videreformidle:.. - Etter å ha presentert NES-samarbeidet, registrerte vi betydelig interesse på møtet for vårt arbeid og våre løsninger.. IDABC kan åpenbart være en mulig kanal for spredning av resultatene fra NES-samarbeidet videre ut i Europa.. Særskilt var Spania interessert i forbindelse med sitt prosjekt for elektronisk handel.. Portugal virket også interessert i dialog i forbindelse med det prosjektet som er i gang der, og som omfatter hele innkjøpkjeden.. EU-kommisjonen er også oppmerksomme på NES-samarbeidet.. Som et ledd i oppfølgingen av sin i2010-plan jobbes det fra Kommisjonens side med å etablere et full-skala pilotprosjekt for offentlig ehandel på tvers av landegrenser.. Der ønsker man deltakelse fra myndigheter i minst seks EU/EØS-land, og det var stort fokus i IDABC-møtet på om NES-samarbeidet kunne være en mulig plattform for slik deltakelse.. Går alt etter planen vil Kommisjonen invitere til deltakelse i pilotprosjektet i løpet av første halvår 2007..

  Original link path: /index.php?path=2&resource_id=2322
  Open archive

 • Title: Doffin: OI-nyheter
  Descriptive info: December 2007 09:01.. Nå får du tilbud om seminarhjelp til å lage mål, strategier og planer for innkjøpsvirksomheten din.. EU-kommisjonen har revidert sine terskelverdier, og Ehandelssekretariatet får ny adresse i Oslo.. Likeledes har Asker kommune vedtatt å gi Norlandia ny tillit når det gjelder drift av Risenga bo- og omsorgssenter.. Dette er noen av nyhetene innenfor det offentlige innkjøpsområdet akkurat nå.. Finnene utreder dessuten bruk av e-auksjoner og dynamiske innkjøpssystemer, og til uken skal EF-domstolen si noe om den såkalte Vaxholm-saken og det kan få føringer for bruken av arbeidsklausuler i offentlige kontrakter.. Seminarhjelp til mål, planer og strategier.. Regjeringen har som mål at alle offentlige virksomheter så raskt som mulig skal utstyre seg med mål, strategier og planer for sine innkjøp.. Ehandelssekretariatet inviterer derfor de som ønsker å komme i gang med dette arbeidet, til å melde seg på de målrettede arbeidsseminarene i innkjøpsstrategi (MAS).. Målet med seminarrekken er et ferdig utarbeidet beslutningsdokument for den enkelte virksomhet, slik at ledelsen kan beslutte målsetninger, strategier og planer for sine innkjøp som inkluderer bruk av elektroniske prosesser.. Serien består av fire seminarer, hver av cirka 3 timers varighet, med etterarbeid og oppgaver i mellom disse.. Første kursdag er allerede den 10.. januar 2008.. Målgruppene for MAS 1 og 2 er økonomiledere, innkjøpsledere og prosjektledere med en viss kjennskap til innkjøpsfaget og til virksomhetens egne innkjøpsaktiviteter.. I MAS 3 og 4 deltar også toppledelsen.. Les.. her.. EU med nye terskelverdier.. EU-kommisjonen har i en forordning foretatt sin årlige revisjon av terskelverdiene.. De nye tersklene trer i kraft ved kommende årsskifte, og er som følger (i euro): Statlige myndigheters kjøp av varer og tjenester 133 000, øvrige myndigheters tilsvarende  ...   tariffavtaler og andre reguleringer når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår, fortsette med det når arbeiderne virker utenfor eget lands grenser? Eller skal arbeiderne da lønnes etter vertslandets tariffavtaler m.. m.. ? Her hjemme er dette en av diskusjonene i forbindelse med innføring av krav om arbeidsklausuler i kontraktene fra 1.. Ehandelssekretariatet flytter.. Fra 1.. januar går Ehandelssekretariatet inn i Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI).. Den nye adressen blir da Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI), Postboks 8115 Dep.. ,0032 Oslo, mens besøksadressen endres til Stensberggata 25 i Oslo.. Hovedtelefonnummeret endres til 22 45 10 00, mens alle e-postadresser som slutter med @ehandel.. no fremdeles vil være gyldige.. Fornyet tillit i Asker.. Formannskapet i Asker har vedtatt å tilby Norlandia Omsorg ny avtale om drift av Risenga bo- og omsorgsenter i Asker, heter det i en pressemelding.. Avtalen gjelder for 5 år med opsjon på ytterligere to år.. Norlandia overtok driften av Risenga sommeren 2002, og den nåværende avtale med Norlandia om driften løper ut 1.. april neste år.. Det kom inn fem bud, og tilbudene varierte prismessig med seks prosent.. Av tildelingskriteriene gikk det fram at Asker kommune ville vekte kvalitet med 75 % og pris 25 %.. Finland utreder e-auksjoner.. Regjeringen i Finland har nedsatt en arbeidsgruppe for å utarbeide nærmere retningslinjer for bruk av e-auksjoner og dynamiske innkjøpssystem, fremgår det av en melding fra Handels- og industriministeriet.. Gruppen skal levere sine forslag innen 29.. Bakgrunnen er at EU-direktivet som ligger til grunn for den nye innkjøpslovgivningen, også i Norge, åpner for bruk av disse metodene.. Nå ønsker finnene å få på bordet nærmere regulering for bruken disse innenfor de rammer som direktivet gir..

  Original link path: /index.php?path=2&resource_id=2678
  Open archive

 • Title: Doffin: OI-nyheter
  Descriptive info: Publisert 30.. September 2005 09:00.. Stiftelsen Miljømerking har sjekket miljøkravene i 600 offentlige anbud i 2004 og 2005.. Konklusjonen etter gjennomgåelsen er at det fortsatt er mange offentlige innkjøpere som ikke stiller slike krav, selv om regelverket legger til rette for bruk av miljømerkekrav ved offentlige innkjøp.. Når det gjelder miljøkrav, viser undersøkelsen at staten er marginalt bedre enn kommunen til stille miljøkrav, men at kommunen er litt bedre til å etterspørre Svanen og Blomsten.. - Prosjektet Grønn stat skulle føre til at statlige innkjøpere ble mer bevisste på å stille miljøkrav.. Men her har vi fortsatt en lang vei å gå, sier direktør Alvhild Hedstein i Stiftelsen Miljømerking.. Lov om miljøinformasjon kan brukes som begrunnelse for å kreve innsyn i de miljøkravene som blir stilt ved offentlige innkjøp - og Miljømerking har nå gjennomgått kravene stilt ved om lag 600 offentlige innkjøp.. Kravene til Svanen og til den tilsvarende europeiske Blomsten er de mest brukte miljøkravene i anskaffelsene som Stiftelsen Miljømerking har sett nærmere på.. Det har også vært en økning i bruken av Svanen og Blomsten som kravspesifikasjoner i løpet av det siste året.. - Vi vet at bruk av miljømerkekriteriene ved offentlige innkjøp av produkter og tjenester vil gjøre tilværelsen enklere for både leverandører og innkjøpere.. I tillegg vil slike krav trolig også føre til at flere leverandører velger å miljømerke varene og  ...   ser det offentliges ambisjoner om å gjøre grønne innkjøp - og følger opp med å tilby miljømerkede varer og tjenester i større grad.. Både norske og europeiske myndigheter har slått fast at de offisielle miljømerkene Svanen og Blomsten er godt egnet til bruk i kravspesifikasjoner i offentlige anskaffelser.. Likevel gjennomføres mange offentlige anskaffelser uten at de offisielle miljømerkekravene blir benyttet.. Det siste året har det imidlertid vært en økning i denne bruken av miljømerkene.. Noe av dette skyldes trolig at Stiftelsen Miljømerking i Norge i 2004 og 2005 har lagt ned tid og ressurser i å gjøre informasjon om miljø og innkjøp tilgjengelig for innkjøpere i offentlig sektor.. Etter å ha gjennomført i overkant av 25 møter med ulike innkjøpsmiljøer vinteren 2004 og et pilotprosjekt våren 2004, gjennomførte Stiftelsen Miljømerking i perioden juni 2004 mars 2005 en kartlegging av samtlige kunngjøringer på Doffin som omfattet varer og tjenester det finnes svane- eller blomstkrav for.. Alle som lyste ut konkurranser som gjaldt slike varer eller tjenester, ble kontaktet på epost med spørsmål om hvilke miljøkrav de stilte til anskaffelsen.. - Dette omfattet 401 anbud i 2004, av disse fikk vi svar fra 297, og 212 anbud i 2005, hvorav 105 svarte.. Oppfølgingen av de anbyderne som har svart, viser en økning i bruken av Svanen og Blomsten som miljøkrav, fremgår det av undersøkelsesrapporten.. (Stiftelsen Miljømerking Blomsten Svanen)..

  Original link path: /index.php?path=2&resource_id=106
  Open archive

 • Title: Doffin: OI-nyheter
  Descriptive info: GRIP Forum 11.. Publisert 17.. March 2006 09:00.. Den nye Operaen får Norges hittil største solcellepanel! Operahuset har aldri vært tenkt som et prestisjebygg når det gjelder miljø, men det er satset spesielt på energieffektivisering.. mai skal gi tilhørerne et dypdykk i innkjøpsprosessene i forbindelse med den nye Operaen.. Det er Statsbygg som er operaens byggherre, og som har ansvar for at miljøhensyn blir ivaretatt i prosjektet.. Offentlig sektor som miljøpådriver er hovedtemaet på neste GRIP forum - GRIP Forum 2006, som arrangeres i Oslo 11.. Hvis offentlige virksomheter etterspør miljøvennlige løsninger, er det et kjempeløft for utvikling av produkter der miljøhensyn er ivaretatt og et viktig bidrag til å vitalisere norsk næringsliv, heter det i forhåndsomtalen for arrangementet.. I tillegg til en rekke fagseminarer byr GRIP Forum denne gang på innblikk i innkjøpsprosesser i forbindelse med den nye Operaen.. Roar Bjordal, prosjektdirektør for Operaen, Randi Merete Rogstad, prosjektansvarlig, Brukerutstyrsprosjektet Operaen, og.. Mette Nordhus, informasjonsansvarlig Operaprosjektet - alle fra Statsbygg, stiller opp for å gi tilhørerne på forumet godt innsyn i prosessene.. Fagseminarer og Glassbjørnen.. Mens plenumsdelen er viet operaprosjektet, må man velge blant alle fagseminarene.. Det er neppe mulig å få med seg alle! GRIP Forum presenterer praktiske og konkrete eksempler og viser hvordan miljøvalg kan gi  ...   Operaens brukerutstyrsprosjekt.. Her skal innkjøpspris, brukeregenskaper, holdbarhet, driftskostnader, miljøhensyn og avfallshåndtering veies opp mot hverandre.. Utfordringen blir å finne fram til de gode miljøkriteriene i innkjøpsprosessen.. Norges største solcelle-panel.. Operahuset har aldri vært tenkt som et prestisjebygg når det gjelder miljø, men det er satset spesielt på energieffektivisering.. Operaen får Norges hittil største solcellepanel som skal integreres i en 450 kvadratmeter stor glassfasade på operaens sørside.. Operaen er med i EU-prosjektet ECO-culture som setter søkelyset på energieffektiv teknologi i kulturbygninger i Europa.. I tillegg til det gigantiske solcellepanelet er målet med prosjektet at nye systemer skal hindre at det brukes mer lys, varme, ventilasjon og kjøling enn nødvendig.. Dette vil redusere strømforbruket med ca 75 kWh/m2 per år og utgjøre en besparelse på 25 %.. Statsbygg er operaens byggherre og har ansvar for at miljøhensyn blir ivaretatt i prosjektet.. Statsbygg har tidligere blitt uthengt i media på grunn av at entreprenører har brukt regnskogtømmer i offentlige bygg.. Til gjengjeld har de fått mye positiv omtale og Glassbjørnen i forbindelse med utbyggingen av Pilestredet Park.. Dette viser hvordan det å ta miljøansvar kan bidra til positivt omdømme.. Det bør både offentlige og private virksomheter i større grad se verdien av, skriver GRIP i sin forhåndsomtale for GRIP Forum 2006..

  Original link path: /index.php?path=2&resource_id=2076
  Open archive

 • Title: Doffin: OI-nyheter
  Descriptive info: October 2009 09:00.. EF-domstolen fortsetter finslipingen av vilkårene for at kommunene skal slippe å gå veien om anbud når de vil tildele et oppdrag til et selskap de eier.. Domstolen har tidligere sagt at dersom det er private på eiersiden i selskapet, er det ikke lenger å regne for egenregi og anbud må til.. Nå sier domstolen at det er ok at det står i statuttene at private kan bli eiere, men dersom private kommer inn på eiersiden underveis i en kontraktperiode, må kontrakten ut på anbud.. Likeledes presiseres hva slags type oppgaver et slikt selskap kan påta seg for private i tillegg til hovedtyngden, som skal utføres for de offentlige eierne.. Det er i sak C-573/07 (Ponte Nossa) at EF-domstolen kommer med sine signaler.. Fram til nå har det vært gjort klart fra domstolen at det bare er på spesielle vilkår at en kommune kan overlate en oppgave til et selskap uten forutgående anbudskonkurranse: Eieren eller eierne må kunne utøve samme kontroll over selskapet som over egen forvaltning, selskapet, og det må ha det alt overveiende av virksomheten knyttet til oppdrag fra eierne.. Ponte Nossa-saken gjelder et italiensk aksjeselskap, Setco, som driver med avfallshåndtering, og det eies av italienske kommuner.. Kommunen Ponte  ...   innebærer at dersom en kommune er minoritetseier i et heleiet offentlig aksjeselskap, kan kontrollkriteriet likevel oppfylles.. Når det så gjelder muligheten for private på eiersiden, fastslår EF-domstolen at dersom dette bare er en teoretisk mulighet, utelukker ikke det at kravet til kontroll kan tilfredsstilles.. Hvis det så kommer private inn på eiersiden underveis i kontraktperioden, betyr det imidlertid endring i de grunnleggende vilkårene for kontrakten, heter det, og da må kontrakten igjen ut på anbud.. Oppdrag fra andre.. Domstolen kommer også med en presisering når det gjelder kontrollkriteriet og det å påta seg oppdrag for andre enn de offentlige eierne.. Det er bare, ifølge Ponte Nossa-dommen, at dersom tjenestene til private økonomiske aktører er et supplement til den offentlige hovedvirksomheten at kontrollkriteriet kan anses for oppfylt.. Det er de tidligere Teckal-kriteriene som videreutvikles i den nye dommen.. Men også i andre dommer (C-234/07 Coditel, C-26/03 Stadt Halle, C-410/04 ANAV, C-29/04 Mödling og C-464/06 Pressetext) har EF-domstolen videreutviklet vilkårene for unntak fra regelverket for offentlige anskaffelser når det gjelder forholdet mellom kommuner og kommunale/interkommunale selskaper.. Samtidig er dette et hett politisk tema i kommune-Europa, fordi det berører den kommunale selvråderetten.. Kommunene vil gjerne selv få organisere sin tjenesteproduksjon uten innblanding fra det offentlige innkjøpsregelverket..

  Original link path: /index.php?path=2&resource_id=3292
  Open archive


 • Archived pages: 1755