www.archive-no-2012.com » NO » D » DB

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 276 . Archive date: 2012-10.

 • Title: Dagbladet.no - forsiden
  Descriptive info: .. D.. a.. g.. b.. l.. d.. e.. t.. n.. o.. Velg sted.. Søk etter eller velg sted:.. Søk.. Oslo.. Bergen.. Trondheim.. Vis flere steder.. Til værtjenesten.. Nyheter.. Sport.. Kultur.. dbtv.. LIVE.. Vær.. A-Å.. Filmtrailere.. Live fotball.. Magasinet.. Tegneserier.. Tippespill.. 6 Trivielle.. Trafikk.. TV-program.. Valutakurser.. Tips oss 2400.. Innstillinger.. Ma lala (14) kri ti serte Taliban på blogg.. ble skutt.. Hen nes liden skap for ut danning falt ikke i smak hos Taliban, som forbød ut danning for jen ter i hen nes hjemby.. King (18) bor i ei kis te på 1,4 m.. 2.. Og be ta ler 1000 kro ner i måneden.. Les mer og se bildeserie.. VÅGÅ-RETTS SA KEN:.. - Hele sa ken har vært hysj-hysj og ikke snakket om i bygda.. Sambygding Gry Ram stad me ner over g reps sa ken mot Rune Øygard har blitt lagt lokk på i Vågå.. Tre nye døde av hjernehinnebe tennel se i USA.. År sa ken antas å være forurenset steroidpreparat.. Bursdags fei rin gen holdt på å kos te Gaby (18) li vet.. Måt te fjer ne sto re de ler av mage sekken et ter at hun fikk i seg flyten de nitro gen.. Les mer og se video.. Skal ha misbrukt barn i et tiår:.. Bar ne-TV-stjer ne kan mis te adels tittelen et ter over g reps skan dale.. LANDSLAGSGUT TA FRYK TER SEXSPØKER:.. - Må kan skje låse mobilen inn i ska pet.. La ger.. hele.. «World of Warcraft» i «Minecraft».. 68 milliarder blok ker er allere de på plass.. Her er nordmenns desidert mest po pulære vin ter reisemål.. Kap rer førsteplas sen igjen, og over 200 000 drar hit i året.. Prøvde å lure alle med kryptisk melding.. Men fikk ja fra mo dellkjæresten.. Hjerne spisen de amøbe her jer i stor by.. Risiko en for å dø er 98 pro sent.. - Kunne sco ret mer.. Toppsco rer Riise ikke for nøyd med ut tellin gen.. Ny melding om «lokke man nen» i Porsgrunn.. Skal ha forsøkt å få med seg kvinne i 40-åra kort tid et ter å ha prøvd seg på 15-åring.. Gjør tv-comeback et ter kri tikken.. Su per stjernen er nesten ikke til å kjenne igjen.. Støt tet seg på mor på vei ut av kir ken.. Ner d rum måt te forlate ret ten.. Her brek ker «71 gra der nord»Henning nak ken.. - Jeg kjen te det knakk som Wasa knekkebrød.. Derfor smaker øl og brus bedre fra glass.. Jo, det er sant - og her er forklarin gen.. Midt i de blodige opptøy ene dukket denne karen opp.. Vold som me sammen støt og én nakenløper i Athen i dag.. Ikke ba re prisen som er bra på denne SUV-en.. Vi har prøvekjørt den nye fol ke-SUV-en.. Testvinneren er blant de bil ligs te.. Vi har tes tet de åt te mest solgte håndkremene.. SKULLE KAS TE SEG UT FRA 36 500 ME TER:.. Her avlyser han re kordforsøket.. Fe lix Baumgart ner ville forsøke å bryte lydmuren under re kordhopp.. Ra net gull smedbutikk med slegge.. Fikk med seg et ukjent antall gullrin ger.. Du tror vel det te er greit.. Men ett glass rødvin kan ødelegge tre nin gen.. Les hvor for.. Politi et: Det er den størs te cannabis plan ten vi har sett!!.. Eldre par trodde de stel te en helt vanlig plante.. Dril lo rob bet.. - En vel dig ubeha gelig fø lel se.. - Ret ten skal avgjøre om han er den  ...   talte Vågå-ordføreren Rune Øygard er nå av slut tet for i dag.. Vi fulgte retts sa ken i vårt.. nyhetsstudio.. Får minst tre år hvis han er skyldig.. Her startet ordførerens overgrepsdrama.. - Det er mer enn ord mot ord.. Slik blir rettssaken.. Vitnebråk i retten.. - Det er ikke ordføreren som sitter på tiltalebenken.. Hvem vil ret ten tro på?.. Man nen el ler jenta? Anne Mar te Blind heim kommen terer.. Denne mu sta sjen får du snart se for sis te gang.. Dramatisk farvel med Poirot til våren.. Spoileradvar sel!.. Data proble mer stengte norske nettbanker.. Var ikke mulig å logge seg inn på nettbank, bruke SMS-tje nes ter el ler kontofon.. Her er bil mer ket vi stoler mest på.. Gjør comeback på toppen av lis ta.. Om Zaid Ali har endt i hel vete el ler Hellfjord må du se episoden for å finne ut.. Se premieren av «Hellfjord» i dag!.. Det te ka meraet er helt over le gent.. I forhold til mobilkameraene det kon kur rerer mot.. ALLE NORWEGI AN-FLY I NOR GE KAN BLI STÅEN DE:.. Slik kan en Norwegi an-kabin streik ramme deg.. Mek lingsfrist går ut ved mid natt.. - 15-årig jen te forsøkt lokket med i bil av skal let mann.. Politi et ser me get al vorlig på hen de l sen.. Hva vil.. DU.. at han skal be ta le for?.. Send oss dine bil der og vi deo er av det du vil stats budsjet tet skal be ta le!.. Fikk stem mer for 170 000 kro ner fra samme num mer.. Samtidig be talte Flatland til sva ren de sum til et tele sel skap.. Ald ri før har Oslo-politi et mot tatt så mange voldtekts anmeldel ser.. Ny rapport set ter det i sammen heng med me dieoppslag.. Ønskes som for sidepike i manne blad et ter sextweet.. Stabæk-keeper ble lurt av lagvenn in nene.. Man nen som truet med å drepe Federer ber om unn skyldning.. Ten nis stjernen omrin ges av vak ter i Kina.. - Det mangler et vitne i Øygard-sa ken.. Og det er stats minis ter Jens Stoltenberg, skri ver Anne Mar te Blind heim.. Kommentar.. Det bes te showet i verden i hvert fall på tv.. Men er ameri kansk fotball noe mor somt å.. spille.. ?.. Anmeldelse av «Madden NFL 13».. UD vil at Sudans am bassade sen der hjem diplomat.. Skal være inn blan det i flyktningspiona sje.. TIPS OSS.. 2400.. - At Ma ta ikke er her, vi ser hvor vans kelig det er å komme med.. Landslags kollega ikke i tvil.. Har du kontroll på ka loriene?.. Sik ker?.. Ta den store, skumle kaloriquizen.. El leve EU-land vil inn føre «spekulant skatt».. Her er de bes te SUV-ene.. SUV'ene har skyhøy mar keds an del i Nor ge.. Dis se er best.. - Han ble ikke behand let som sjefen.. Misnøye førte til Cavendishs Sky-exit, hevder lagkamerat.. Fare for streik i Norwegian.. Nytt treningsanlegg skal gjøre Norge bedre.. Bjørn Helge Riise er ute av landslagstroppen.. King (18) bor i ei kiste på 1,4 kvadratmeter.. Malala (14) kritiserte Taliban på blogg - ble skutt.. Fortsatt en av verdens beste.. TEST: Dette mener vi om iPhone 5.. [IT-avisen].. - For oss er 4G allerede gammelt.. Nå går startskuddet for 5G-forskning.. [Digi].. Vi pakker ut Samsungs rørforsterker!.. Endelig har den kommet på testbenken.. [Dinside].. IT-avisen.. Digi.. DinSide.. Tilbake til toppen.. Til web-utgaven.. m.. db.. no.. Ansvarlig redaktør:.. John Arne Markussen.. 2012.. DB.. Medialab..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title:
  Descriptive info: Vaer.. 3.. 7.. Kl 09:00.. 7.. Kl 15:00.. 11.. Kl 21:00.. 5.. Langtidsvarsel.. 09:00.. 10.. oct.. 3.. Lettskyet.. 0 mm nedbør.. 8% skydekke.. 15:00.. 11.. 10.. Sol.. 0% skydekke.. 12.. 26% skydekke.. 13.. 6.. Halvskyet.. 0.. 2 mm nedbør.. 72% skydekke.. 14.. 4.. Skyet.. 4 mm nedbør.. 100% skydekke.. 15.. 2.. Sludd.. 4.. 16.. 8.. 6 mm nedbør.. 17.. 1 mm nedbør.. 18.. Lett regn.. 1.. Malala (14) kritiserte Taliban på blogg ble skutt.. Hennes lidenskap for utdanning falt ikke i smak hos Taliban, som forbød utdanning for jenter i hennes hjemby.. - Det vil få konsekvenser for avviklingen av trafikken, uten tvil.. Og betaler 1000 kroner i  ...   Uansett om han blir dømt skyldig eller ikke, er kontakten mellom de to spesiell, mener hun.. - Tilknytning til Norge kan bety mer enn grov krim.. Justisministerens svar om Bislett-drapet.. Spørsmål i retur: Hvem skal utvises da ?.. Vil bryte lydmuren i fritt fall fra 36.. 576 meter.. Følg Felix Baumgartners rekordforsøk.. Hjernespisende amøbe herjer i storby.. Risikoen for å dø er 98 prosent.. Eldre par trodde de stelte en helt vanlig plante i hagen.. Politiet: Det er den største cannabisplanten vi har sett!!.. Elizabeth limte datteren (2) til veggen - risikerer livstidsstraff.. Ble rasende fordi jenta gjorde i buksa.. Det 65.. vitnet.. Det mangler et vitne i Øygard-saken..

  Original link path: /vaeret/
  Open archive

 • Title: Dagbladet.no - forsiden
  Descriptive info: Fare for streik i Norwegi an.. - Det vil få kon sekven ser for avvik lin gen av trafikken, uten tvil.. King (18) bor i ei kis te på 1,4 kvad ratme ter.. Ma lala (14) kri ti serte Taliban på blogg ble skutt.. Sambygdning Gry Ram stad me ner over g reps sa ken mot Rune Øygard har blitt lagt lokk på i Vågå.. Uansett om han blir dømt skyldig el ler ikke, er kontakten mel lom de to spe si ell, me ner hun.. - Til knytning til Nor ge kan bety mer enn grov krim.. Jus tisministerens svar om Bislett-drapet.. Spørsmål i re tur: Hvem skal utvises da ?.. Bri tisk bar ne-TV-stjer ne skal ha misbrukt barn i et tiår.. Bri tenes stats minis ter David Ca me ron åp ner for å fra ta den avdøde TV-stjernen adels tittelen som følge av over g reps skan dalen.. Politi et le ter et ter en mann med grå hettegen ser, tynn sort lue, stri pe te sekk og sort bukse.. Li ket av Her iber to Laczano ble stjå let kun få ti mer et ter han ble drept i et vold somt skyte oppgjør.. Sand usky må sone minst 30 år i feng sel.. Den tidligere fotballtre neren kan ikke søke om prøveløs latel se før han er fylt 98 år.. Eldre par trodde de stel te en helt vanlig plante i ha gen.. Det var ikke mulig å logge seg inn på nettbank, bruke SMS-tje nes ter el ler kontofon.. - 15-årig jen te forsøkt lokket med i bil.. Politi et ber om tips fra publi kum.. Man nen og jenta.. Angrepene mot norske nettbankkunder øker.. - Får du epost fra banken din der du blir bedt om å trykke på en lenke, må du ikke trykke på lenken el ler fylle ut noe.. Kabin streik kan ramme Norwegi an-fly  ...   sel i Kle metsrud-sa ken.. Fransk mann og ameri ka ner de ler fysikk prisen.. Årets nobel pris i fysikk er til delt Serge Haroche fra Frank rike og David Wineland fra USA.. De får prisen for sitt arbeid med kvantefysikk, opp lyser komi teen som de ler ut prisen.. Et terfors ker over fal let som hatvold.. Onsdag vil politi et snak ke med Eli (23) et ter den dramatis ke hen de l sen i Trond heim.. PST har pågrepet en sudansk mann for flyktningespiona sje.. Tatt i Trond heim.. - Det er ikke ordføreren som sit ter på til talebenken.. Øygard er en fol kets mann, men det er privatper so nen som er til talt, si er forsva rer Met te Yvonne Larsen.. 576 me ter.. Følg Fe lix Baumgartners re kordforsøk.. - Fle re av dis se vitnene har ikke relevans.. På talemyndigheten øns ker å kut te fle re av forsva rets vit ner i retts sa ken mot over g reps sik te de Rune Øygard.. - Over 32.. 000 drepte i Syria.. Ifølge en menneskeret tighets gruppe som forsøker å over våke tallene.. Solhjell tar over for Gis ke i Ent ra-sa ken.. Bård Ve gar Solhjell blir sette s tasråd for Trond Gis ke i den be ten te Ent ra-sa ken.. - Iran kan lage atom bombe på ett år.. Men det kan ikke skje uten at vesten oppda ger det, ifølge ny rapport.. Svensk politi sen der regning til ofre.. Eldre ut satt for kriminali tet må be ta le for politi ets hjelp.. Zetas-le der trolig skutt og drept av mexicanske solda ter.. Samtidig ble den fryk te de gjengle deren «Ekor net», som står bak massa kren av 72 migran ter, pågrepet.. Rune Øygard får minst tre år hvis han er skyldig.. Rette sa ken mot Øygard star ter klokka 9 i dag..

  Original link path: /nyheter/
  Open archive

 • Title: Dagbladet.no - forsiden
  Descriptive info: Nytt tre nings anlegg skal gjøre Nor ge bedre.. NFF vil bygge stort anlegg som samler alle landsla gene.. Bjørn Helge Riise er ute av landslags troppen.. Sliter med skade.. Busquets ute stengt i to kamper for Barcelona.. Et ter rødt kort i Champions Le ague.. - Må kan skje legge mobilen i et låst skap.. Landslags prof fer fryk ter at Stabæks sextweet in spi rerer andre.. Dril lo rob bet i Oslo sentrum.. Sundmo ens kneskade betyr seks ukers pause.. - Mye bedre enn jeg hadde trodd.. Selv Rober to Carlos kom mer til kort mot John Ar ne Riise.. Ven streback en er landsla gets toppsco rer.. Owen Coyle fikk spar ken i Bolton.. Et ter elendig start på seson gen.. Drib let fire spille re før han banket bal len i net tet.. Men er det run dens mål?.. Støt tes av gamle kol le ger et ter «svarting»-ut ta lel ser.. Kommenta to ren som slapp Bo Hansson inn i bua mis ter jobben.. Boa sson Ha gen spur tet til tredjeplass i Kina.. Elia Vivi ani vant åpnings etappen.. Morten Gamst Pe dersen og Renate Strand er blitt kjæres ter.. - Ja, vi er kjæres ter.. Birmingham vil kvit te seg med problembar net Morrison.. Et ter ba re tre måneder.. Cole får spille for Eng land et ter unn skyldning.. Krøp for FA-sjefen.. Til talt idretts kjen dis møt te ikke opp i ret ten i dag.. Forsva reren: - Følte seg syk.. - Vi har ikke fått poen gene vi skulle ha hatt.. Men Ag ger me ner Liverpool spiller bra..  ...   bort fra Brugge.. Vurderer klubb skifte i janu ar.. Bolly og Johan sen inn i U21-troppen.. Er stat ter Martin Lin nes og Va l on Berisha.. Denne man nen over går Messi og Ronaldo.. - Prisen øker for hver enes te kamp.. Van Persie slipper straff et ter albue mot Cabaye.. Dom mer Webb så re prisen og me ner det ikke er rødt kort.. Er ferdig et terforsket i Gunnar sson-sa ken.. Stats advokaten har inn stillin gen klar i løpet av ok tober.. Bolt dropper lengdepla nene i Rio-OL.. Vil hel ler forsvare sprintgullene.. Ronaldo forstuet skul deren.. Lan det vondt et ter brasseforsøk.. - Vi var lo vet et idretts løft.. Slik ble det ikke.. Idretts pre si den ten er misfor nøyd med stats budsjet tet.. FA vil straffe Cole et ter Twit ter-utbruddet.. Skjel te ut forbun det.. - Skulle gjer ne hatt ei frihelg.. Men en sliten Tarik Elyounoussi vurderer ikke landslagsforfall.. Moa spiller ikke mot Sveits og Ky p ros.. Berisha inn i troppen.. Solbak ken vil hen te Köln-tre ner til Wol ves.. Pat rick Wei ser kan er stat te Ter ry Conn or.. Somen Tchoyi prøvespiller for Ståle i Wol ves.. Ble fri stilt fra WBA i mai.. - Han hadde massive psykis ke proble mer.. Tidligere topp idretts utø ver erkjen ner delvis straffskyld i over g reps sak.. Skofte rud måt te sy sju sting et ter klø ne te fall.. - Det te er ba re flaut.. Tidligere idretts profil erkjen ner over grep.. Erkjen ner straffskyld for seksuell omgang med slektning under 16 år..

  Original link path: /sport/
  Open archive

 • Title: Dagbladet.no - forsiden
  Descriptive info: Hans-To re Bjerk aas kan inn kas se re over 12,3 millio ner kro ner de nes te årene.. Or ket ikke mer.. Ida Maria (28) vil hjelpe musi kere med alkohol- og rus proble mer.. Ber om støt te fra bran sjen.. SVi ker heltids studen ten.. Studen tene som ikke kan regne med støt te fra sine for eldre må job be stadig mer ved si den av studiene.. «Sen ter par ti ets for svar for norsk land bruk kan ende lig of res, til for del for kraf tig inte gra sjon med EØS».. Slik ville det sett ut om småparti ene røk ut av Stor tin get.. Kronikk.. Denne filmen vant Nordisk råds film pris.. Utkon kur rerte «Kompani Or heim» og «En kon gelig af fære».. - Det te er en krig.. Men hva med for so ning?.. Dag to i Ner d rum-sa ken.. - Hvis han får ut «fin gern», så kan skje.. Se Jenny Skavlans parade når Asbjørn Brekke spør om barnepla ner.. Slik forklares de nye Ner d rum-bevi se ne.. Ner d rums advokat måt te svare for seg i ting ret ten.. NRK-lisen sen øker med 243 kro ner på tre år.. TV-seer ne må be ta le mer allere de nes te år.. «Få tips av selv es te Jus tin Bieber om hvor dan.. kan slå gjennom som pop stjer ne!».. Opp dra gel se er ikke hva det engang var.. Opplev «Rødhet te og ulven» på en helt ny måte.. Vi har tes tet nye ap per for barn.. Klas sisk, men in gen klassi ker.. Far og dat ter Ha ge rup er mye proffere enn ny ska pen de.. Kje de lig lek tor-pappa blir rødvins drik ken de homofjols.. «Pitbull-Ter je»-forfat teren har gjort et kunst stykke.. Alt klaf fer i denne barneboka.. Løp og kjøp!.. Scenekunst og musikk blant de sto re kulturbudsjettvinner ne.. Se de andre budsjettvinner ne her.. - Folke skikk går begge vei er.. De  ...   d rum.. I dag star ter Odd Ner d rums skatte sak mot staten.. «Ta ken 2» tok kino toppen.. Eksplosiv åpning for Liam Neeson-thriller.. Hadia over ras ket med stats stipend på døra.. Nå får Mari Boine 416 000 statlige kro ner i året til hun blir pen sjonist.. - Jeg fryk tet at denne dommen kunne komme.. Derfor ville Odd Ner d rum ha fagdommere.. Byg ger opp, ri ver ned.. Re gje rin gen ruster opp det kommunale barnever net for 200 millio ner i 2013.. Ak ku rat nå kut ter det statlige barnever net for like mye, skri ver Anne Mar te Blind heim.. Jeg blir ig norert av milliarder på net tet.. In ternettroll, jeg vet hvor for du er så sint.. - Jeg var vel dig klar på at det te ikke ville bli noen vanlig NRK-serie.. For vent blod sprut i «Hellfjord», si er regissør Tommy Wirkola.. Nei, Facebo ok leg ger ikke ut private meldin ger på tids linja.. Men det betyr ikke at nettsamfun net re spekterer privat sfæren din.. Hårrei sen de uryddighet.. - Tida er inne for at Trond Gis ke ser seg i spei let.. - Vi kan ikke et ter gå enh ver forklaring Ner d rum kom mer med.. Derfor spo ret ikke politi et opp Ner d rum-dokumen tene.. Denne man nen lærte oss at smis king er ve gen opp og fram.. I 1936 skreiv han alle sjølvhjelpsbøkers mor.. Den gode monark.. Å være snill er vanligvis et lite opp sikts vekken de karak ter trekk.. Er du adelig, der imot.. Den del te bydel.. På Sagene leker naturlige nøstebarn med kamufler te fat tigbarn.. Eventyr i episoder.. Den Nationale Sce nes «Snø dron nin gen» er en eventyrfor telling full av fine bil der.. Håper søn nen blir revi sor.. Li vet som musi ker er ikke den let tes te vei en å gå, si er Vinni.. Nå er han ak tuell med sitt førs te norsks pråklige album..

  Original link path: /kultur/
  Open archive

 • Title: Filmtrailere
  Descriptive info: Kjendis.. Været.. Nyeste filmtrailere.. Søk i filmtrailere.. Viser 1 til 10 av 1311.. Neste 10.. /301/ Mo/ved/ Pe/rma/nen/tly/.. /.. Mo/ved/ Pe/rma/nen/tly/.. T/he /doc/ume/nt /has/ mo/ved/.. h/ere/.. Moved Permanently.. The document has moved.. here.. /78_115.. jpg" />.. Bambieffekten Bakomfilm4.. (NOR 2011).. Veronica og Cecilie har truffet hverandre p internett.. Ingen av dem er tilfreds med livet sitt, og en eller annen radikal l sning.. Les mer og se trailer.. Hjelp, vi er i filmbransjen.. Glenn har blitt dumpet av kj resten, er ensom og fryktelig kjip ha med gj re.. Han bor i kollektiv sammen med tre andre slacker.. Melancholica.. (DNK 2011).. En vakker film om verdens undergang Justine (Kirsten Dunst) og Michael (Alexander Skarsg rd) feirer et  ...   Verndal, Lene Nystr m, Vegard Hoel samt Trond Espen Seim og Bj rn Floberg spiller alle i Veum-filmen D dens drabanter, basert.. Om filmen 1: Pirates of the Caribbean: On Stranger Tid.. Johnny Depp vender tilbake i sin ikoniske rolle som Kaptein Jack Sparrow i en handlingsmettet beretning om sannhet, forr deri, beg.. Square Grouper: The Godfathers of Ganja.. Se trailer.. The Big Bang.. Judy Moody and the NOT Bummer Summer.. F lg Felix Baumgartners rekordfors k.. Hjernespisende am be herjer i storby.. Risikoen for d er 98 prosent.. Politiet: Det er den st rste cannabisplanten vi har sett!!.. Det mangler et vitne i ygard-saken.. 2012 DB Medialab AS.. Ansvarlig redaktør Dagbladet/Dagbladet.. no:.. Utviklet av: DB medialab..

  Original link path: /film/trailere/
  Open archive

 • Title: Livesending
  Descriptive info: Live nå.. Ingen kamper følges for øyeblikket.. Kommende kamper.. Ingen flere kamper i dag eller i morgen.. Terminlister.. Tippeligaen.. Premier League.. Ferdig spilt.. Viking - Aalesund (0-0).. Stab k - Troms (0-0).. Sogndal - Lillestr m (0-0).. Molde - Sandnes Ulf (0-0).. Brann - H nefoss (0-0).. Newcastle - Manchester United (0-0).. Tottenham - Aston Villa (0-0).. Southampton - Fulham (0-0).. West Ham - Arsenal (0-0).. Wigan - Everton (0-0).. West Bromwich - Queens Park Rangers (0-0).. Swansea - Reading (0-0).. Liverpool - Stoke (0-0).. Chelsea - Norwich (0-0).. Manchester City - Sunderland (0-0).. Adeccoligaen.. Tromsdalen - Bryne (0-0).. Str mmen - Ullensaker/Kisa (0-0).. Start - Mj ndalen (0-0).. Sarpsborg 08 - Sandefjord (0-0).. Ranheim - Notodden (0-0).. Kongsvinger - Bod /Glimt (0-0).. Hamarkameratene - H dd (0-0).. B rum - Alta (0-0).. Skotsk Premier League.. St.. Johnstone - St.. Mirren (0-0).. Motherwell - Dundee United (0-0).. Kilmarnock - Aberdeen (0-0).. Inverness - Ross County (0-0).. Hibernian - Dundee FC (0-0).. Celtic - Hearts (0-0).. Segunda division.. Ponferradina - Sabadell (0-0).. Numancia - Lugo (0-0).. Murcia - Santander (0-0).. Mirandes - Elche (0-0).. Las  ...   Guingamp - Laval (0-0).. GFCO Ajaccio - Nantes (0-0).. Arles-Avignon - Clermont Foot (0-0).. Mer fotball.. Kamper, tabell og toppscorer.. B rs.. Cupen.. Nyheter fra Tippeligaen.. England.. FA-cupen.. Andre engelske fotballnyheter.. Champions League.. Kampene.. Tabellene.. Toppscorer.. Italia - Serie A.. Spania - Primera Division.. Tyskland - Bundesliga.. Norsk 2.. og 3.. divisjon.. Oversikt.. NFF vil bygge stort anlegg som samler alle landslagene.. Busquets utestengt i to kamper for Barcelona.. Etter rødt kort i Champions League.. - Må kanskje legge mobilen i et låst skap.. Landslagsproffer frykter at Stabæks sextweet inspirerer andre.. - Spissene og midtbanen kunne scoret mer.. Toppscorer Riise ikke fornøyd med uttellingen foran mål.. nskes som forsidepike i manneblad etter sextweet.. Stab k-keeper ble lurt av lagvenninnene.. - Jeg har r det henne til takke nei til FHM.. Stab k-leder overrasket over medias fokus etter sextweet.. Birmingham vil kvitte seg med problembarnet Morrison.. Etter bare tre m neder.. Fellah fikk r dt kort for munnbruk - etter kampen.. - Han mistet hodet, sier VIF-leder.. St ttes av gamle kolleger etter svarting -uttalelser.. Kommentatoren som slapp Bo Hansson inn i bua mister jobben..

  Original link path: /live/
  Open archive

 • Title: Dagbladet.no - forsiden
  Descriptive info: Alt for Nor ge!.. Kokkelandsla get har of ret fami lieliv, fri tid og nattesøvn.. Når kokke-OL bryter løs, skal den mins te gulrotbit og beve gel se være perfekt.. - Jeg var redd for å gjøre alt galt.. Harry Pot ter-forfat ter J.. K.. Rowling (47) om pen gene, pres set og man nen som for and ret li vet hen nes.. Opera sjon åpning.. Denne uka ble Stor tin get åp net for 157.. gang.. Det var litt av en jobb.. Pris til egen bak.. Indis ke Odis se seve rer litt for ordinær mat som koster litt for mye.. Fort gjort.. Hast verk er mester verk.. To si der av samme barn.. Fireårin gen har byt tet barnehage, og føler seg utrygg.. Men det hjelper lite å konfron tere perso na let.. En som og selv de struktiv.. Sønnen røyker hasj og skusler bort li vet sitt.. Hva kan mor gjøre for å oppmun tre ham til å få orden på li vet igjen?.. «De mest fra støten de mennes ker jeg kan tenke meg».. Maga si net ble med Jahn Ot to Johan sen hjem for å se på bok hyllene.. - Hiv-diagnosen har gjort meg lyk keligere og mer tolerant.. Åpenhjertig Bre de Bøe i Port ret tet.. Her ba lanse rer Es kil (33) under en varmluftsballong.. Nord man nen står bak noen av verdens mest spektakulære stunt.. Alltid uten sikring.. På det te rom met bor et barn som har begått seksuelle over grep.. Nesten halv par ten av alle over grepene mot barn begås av andre barn.. Hvis de får behandling reduse res faren dras tisk for at de for griper seg igjen.. Vi har møtt "John" (51), som ald ri ble stoppet.. - Jeg ble et monster, si er han.. - Vel dig norsk å kri ti se re folk som spiller på sex.. Alexand ra Jo ner vil bli like stor som Lady Gaga.. Mor til besvær.. Sønnen har flyt tet ut, men mo ren tør ikke slippe kontrol len.. - Jeg har mis ta et tosif ra antall ven ner til over dose.. Men nå har Odd-Magnus Williamson fun net kjærligheten.. Man nen, myten og museet.. Den ukjen te milliardæren Hans Rasmus Ast rup (73) bru ker millio ner på kunst.. Og har la get bron sebys te av sin bes te jakthund.. Fan to met.. Norges ak tuelle Pe ter  ...   Skilsmis sen end ret li vet til Gunn-Helen Øye (58).. - Jeg har desig ner-pussy, sa Git te stolt.. Lesbesex og drapspla ner.. Les et ut drag fra Alexia Bohwims «Golddig ger».. Ka nal-tur med for viklin ger.. Har du ikke tid til å se Telemarks kanalen mi nutt for mi nutt på NRK? Da kan du ta turen her.. Her har Hellstrøm ryddet opp.. Vi sjekket om me ster kokkens besøk har gjort noe med ma ten.. Gull i munn.. Et ter en grå som mer kom mer en gyllen høst.. Det er gylne tider.. Pliktløpet.. At barn får an svar for ulike typer husarbeid, er bra.. Og først og frem st er det bra for barnas egen ut vikling og verdighet.. Kvinnekamp.. Forfat ter.. Alexia Bohwim.. (43) kaller seg stein al derfemi nist.. Hun vil selv vel ge hvil ken mann som skal sjefe over henne.. Ungdoms kil den.. In ger Lise Rypdal.. (62) røper hemmelighetene: Bo tox, barne tro, yoga og sex i mo den al der.. Det sis te opp dra get.. Et ter fle re måneder i kri gen i Afghani stan skulle.. Thomas.. (30) en de lig hjem til kjæresten.. Ca roline.. (28) - med en over ras kel se i baga sjen.. Ba re ett opp drag gjen sto.. Eks trem sport å få barn.. Når Guro Foster vold Tved ten (38) er til ba ke på TV, må håndball proff Håvard ta større an svar på hjemmebane.. Hva er det med Tøyen?.. Med jev ne mel lom rom pøses det inn pen ger for å gjøre Tøyen til et bedre sted å vokse opp.. Hvor for er det te fort satt Oslos tøffes te opp vekstmiljø?.. Elsk din nis te.. Det er tid for en revolu sjon i mat bok sen.. Schankekur.. Før skeiet.. Guri Schanke.. (50) ut med cola.. Nå har hun slut tet med det også.. - Gode gamle Führer hadde rett når det gjel der de folka her.. I Namibia fin nes det fort satt tyskere som tror på Hit lers ord om herrefolk.. - Li vet er et hel vete.. Stel la Mwangi gikk i studio for å bearbeide sor gen et ter at faren ble påkjørt og drept.. - Jeg kan få ukontroller te sinne anfall.. Men Agnes Kittel sen har fun net ut hva det handler om.. Det te er en båt.. Og den heises opp et ter pipa..

  Original link path: /magasinet/
  Open archive

 • Title: SPILL
  Descriptive info: Ntspill.. Resultater.. Lotto.. Vikinglotto.. Joker.. Extra.. Norsk Rikstoto resultater.. Tippekupongen..

  Original link path: /sport/spill/
  Open archive

 • Title: 6 trivielle
  Descriptive info: Tp.. 6 trivielle 09.. oktober.. Hva viste en studie av eneggete tvillinger at r yking framskynder?.. Vis svarene.. Hvilken amerikansk skuespiller, f dt i 1974, spilte i b de This Boy s Life og The Man in the Iron Mask?.. Hvem var fra 1997 USAs f rste kvinnelige utenriksminister?.. Hva heter  ...   i USA?.. Hva kalte guttene som l p hitlistene sommeren 1997 med sangen Mmmbop seg?.. Hvilken B rumsgutt ble OL-mester i slal m i Nagano?.. Spørsmål fra.. dagen før.. Hva betyr kategoriene?.. 2006 Horn Abbot International Limited.. Et Horn Abbot -spill, lisensiert av Horn Abbot International Limited, eier av varemerket "Trivial Pursuit"..

  Original link path: /tp/
  Open archive

 • Title: Trafikk
  Descriptive info: Trafikk og Veimeldinger.. Valg.. Viktigste meldinger.. Ditt fylke.. Redusert framkommelighet.. Helgetrafikken til Oslo.. Helgetrafikken fra Oslo.. Midl.. stengt/kolonnekj ring.. Fjelloverganger, S r-Norge.. Fjelloverganger, Nord-Norge.. Søk veistrekning.. Vei:.. Viktigste meldinger.. Vis meldinger fra:.. Østfold.. Akershus.. Oslo.. Hedmark.. Oppland.. Finnmark.. Nordland.. Sogn og Fjordane.. Vestfold.. Buskerud.. Alle.. Ev 6 Sarpsborg - Moss, ved Rygge.. stfold - Redusert framkommelighet.. Ett felt stengt p grunn av vedlikeholdsarbeid.. Arbeidet ventes avsluttet 11.. 10.. 2012.. [.. Vis kart.. ].. Ev 6 Vinterbro - Moss, ved [15] Sonsveikrysset, i retning mot Moss.. Akershus - Midlertidig stengt.. Stengt p grunn av dekkelegging.. Omkj ring er skiltet.. Gjelder fra 10.. 2012 klokken 19:00 til 11.. 2012 klokken 14:30.. okt kl 19:00 [.. Ev 6 Nordbytunnelen - Akershus, ([20] Vassumkrysset - [21] Vinterbrokrysset).. Stengt p grunn av vedlikeholdsarbeid.. 2012 klokken 22:00 til 11.. 2012 klokken 05:30.. okt kl 22:00 [.. Ev 6 N stvedttunnelen - Akershus, ([21] Vinterbrokrysset - [20] Vassumkrysset).. Gjelder fra 11.. 2012 klokken 22:00 til 12.. Ev 6 Vinterbro - Oslo (Ulven), ([32] Ryenkrysset - [37] Ulvenkrysset).. Oslo - Redusert framkommelighet.. Toveis trafikk i ett l p p grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 05:30 (neste dag).. Arbeidet ventes avsluttet 19.. Ev 6 Operatunnelen under Ekeberg, ([63] Lodalsbrua - [3] S renga ), i retning mot Alnakrysset.. Toveis trafikk i ett l p p grunn av vedlikeholdsarbeid.. Gjelder fra 09.. 2012 klokken 22:00 til 10.. Ev 6 Minnesundbrua - Skaberud vegkryss.. Akershus/Hedmark - Redusert framkommelighet.. Redusert framkommelighet og stedvis manuell dirigering p grunn av vegarbeid.. Arbeidet ventes avsluttet i midten av 2014.. Stengt i perioder p inntil 30 minutter p grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 09:00 til 15:00 og fra 18:00 til 22:00.. Fredag fra 09:00 til 13:00.. L rdag fra 08:00 til 18:00.. Tirsdag 9.. 0ktober vil det sprenges klokken 18.. 05 ved Langset og Korslund, klokken 11 og 18 mellom Br haug og Strandlykkja, klokken 13.. 05, 13.. 55, 18.. 55 og 20 mellom Strandlykkja og Labbdalen.. Ev 6 Hamar - Lillehammer, (Mj sbrua - Moelvtunnelen).. Oppland/Hedmark - Midlertidig stengt.. Stengt p grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag).. Omkj ring er skiltet, ruteg ende trafikk kan passere.. Arbeidet ventes avsluttet 12.. 2012 klokken 06:00.. Ev 6  ...   for k.. Arbeidet ventes avsluttet i slutten av oktober.. Ev 18 Operatunnelen.. Oslo - Midlertidig stengt.. Stengt p grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 21:00 til 22:00.. L rdag fra 08:00 til 09:00.. Anbefalt omkj ring via Rv 150.. K m p regnes.. Ev 18 Sandvika - Oslo (S renga), (Langkaia - [4] R dhusgata).. Manuell dirigering p grunn av dekkelegging.. Ev 18 Oslo - rje, (Melleby - H rland).. Stengt i korte perioder p grunn av sprengningsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00.. Arbeidet ventes avsluttet 01.. 12.. Ev 39 Lavik - Vadheim, (Torvund, In - Teigen).. Sogn og Fjordane - Redusert framkommelighet.. Kan bli stengt i perioder p inntil 30 minutter p grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 07:00 til 21:00.. Torsdag fra 07:00 til 15:00.. Fredag fra 07:00 til 19:00.. L rdag fra 07:00 til 17:00.. Gjelder fra 24.. 09.. 2012 klokken 00:48 til 12.. 2012 klokken 19:00.. Arbeidet ventes avsluttet i l pet av 2012.. Ev 39 Lavik - F rde, (Bogstunnelen - Vadheim).. Stengt i perioder p inntil 30 minutter p grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:30 til 16:30.. Gjelder fra 25.. 2012 klokken 07:30 til 02.. 2012 klokken 16:30.. Rv 2 Kongsvinger - Skarnes, ved yset.. Hedmark - Midlertidig stengt.. Anbefalt omkj ring via Fv 175.. Arbeidet ventes avsluttet 22.. Gjelder fra 15.. okt kl 00:00 [.. Rv 4 Lunner - Gj vik, (Bruflat - Reinsvoll).. Oppland - Midlertidig stengt.. Arbeidet ventes avsluttet 10.. Rv 5 J lster - Sogndal (Fj rlandstunnelen).. Stengt i perioder p inntil 30 minutter p grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:30 til 18:00.. Fredag fra 07:30 til 15:00.. 2012 klokken 07:30 til 12.. 2012 klokken 18:00.. Rv 15 Strynefjellet.. Oppland/Sogn og Fjordane - Redusert framkommelighet.. Stengt i perioder p inntil 5 timer p grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til l rdag fra 06:00 til 18:00.. pen for kolonnekj ring fra vest ca kl 10:15, 13:00 og 15:45.. Retur fra st ca kl 10:45, 13:30 og 16:15.. Siste kolonne fra st ca kl 17:15.. Rv 23 Oslofjordtunnelen - Akershus, (Verpen - M nakrysset), i retning mot M nakrysset.. Buskerud/Akershus - pen for trafikk.. pen for trafikk etter bilberging.. Kilde: Statens Vegvesen..

  Original link path: /vei/
  Open archive


 • Archived pages: 276