www.archive-no-2012.com » NO » D » DBSKOLE

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 120 . Archive date: 2012-11.

 • Title: Skådalen skole for døvblindfødte
  Descriptive info: .. Logg inn.. Forside.. Skolen.. Informasjon om skolen.. Ansatte.. Nordisk definisjon av døvblindhet.. Stortingsmelding 18 kap 6.. SKOLETIDSPLAN.. Skoletidsplan 2009 2010.. Skoletidsplan 2010 2011.. Skoletidsplan 2011 2012.. SKOLETIDSPLAN 2012 2013.. Hjem-Skole.. Utvalg og møter.. Elever.. Skoleåret 2010 2011.. Skoleåret 2011 2012.. Skoleåret 2012 2013.. Fag.. IKT.. IKT bruk på vår skole.. Om SPRIDA og Sarepta.. Musikk.. TEMA.. ADVENT.. Advent 2010.. Advent 2011.. HØST.. Høsttema 2011.. VÅR og PÅSKE.. Påsketema 2012.. Vårtema 2011.. Aktiviteter.. Domkirken.. Leirskole.. Vinterlekene.. Artikler.. Andreas Wiese: Svik mot de svakeste.. Dagbladet 10.. februar 2011.. DbIs hederspris 2011.. Arkiv.. Skoleåret 2008 2009.. Tur til Badeland i Sarpsborg juni 2009.. Skoleåret 2009 2010.. Besøk fra Bulgaria juni 2009.. Julekonsert i Konserthuset 2009.. Båttur juni 2011.. Kanefart 2011.. Kristins time 7 9-2010.. Leirskole høst 2010.. Nordisk friluftsuke 2010.. Skolens 30 års jubileum høst 2010.. Båttur juni 2012.. Besøk fra Signo Døvblindesenter høst 2011.. BUA MI Skoleåret 2011 2012.. Kanefart 2012.. Leirskole mai 2012.. Geitekillingen som kunne telle til ti.. Bilder.. Skådalen skole for døvblindfødte..  ...   08.. 10.. 2012.. FORELDREMØTE 9.. oktober.. Invitasjon til foreldremøte tirsdag 9.. oktober kl 16.. 30 - 18.. 30.. Mer informasjon her.. 18.. 09.. Sansetap.. no.. 6.. september ble nettportalen sansetap.. no lansert!.. 10.. Geitekillingen som kunne telle til ti!.. Teater Grimsborken med vellykket musikalsk fortellerteater i gymsalen tirsdag 28.. august! Les mer om den morsomme opplevelsen for elevene våre!.. 30.. 08.. Skoletidsplan for skoleåret 2012/2013.. 14.. Arkiv.. Kalender.. Når.. Hva.. nov.. Kl.. 11:15 - 12:00.. 2012.. Minimusikantene i Operaen.. Miniforestilling av Musikantene kommer til byen av Torbjørn Egner.. 13.. des.. SKOLEFRI for elevene.. Lærerne deltar på fellesdag for nye Statped.. NYTTIGE LENKER.. Skådalen kompetansesenter.. Statped.. Stortingsmelding 18, kap 6.. Foreningen Norges døvblinde, avd Foreldre og søsken.. Alle har rett til et språk - stopp rasering av kompetanse for døvblinde.. Dovblindhet.. Videoillustrasjoner av tegn.. Tegnordboka.. Norsk tohåndsalfabet.. Tegn til tale.. Nordens välfërdscenter.. Døvblinde.. NVC konferanse NK12 Døvblindes hverdag.. Power point på NVC konferansen.. Drevet av Moava.. |.. Lenker for lærere.. Lenker for elever.. Lenker for foreldre..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Skådalen skole for døvblindfødte : Informasjon om skolen
  Descriptive info: OM SKOLEN.. SKÅDALEN SKOLE FOR DØVBLINDFØDTE.. 06.. 2009.. Skådalen skole for døvblindfødte gir tilbud på førskole, grunnskole og videregående nivå.. Skolen har skolefritidsordning som følger skoletidsplanen.. Skolen startet opp i 1980.. Skolen har utviklet en bred kompetanse innen kommunikasjons- og språkutvikling hos barn med alvorlig grad av sammensatt sansefunksjonssvikt.. Alle elevene i skolen er tatt inn i forhold til opplæringslova 5-1 Rett til spesialundervisning , ( 5-7 Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder ).. Skolen tar opp elever etter søknad fra lokale opplæringsansvarlige.. Eventuelle spørsmål rettes til skolens rektor Knut Nordlie, tlf 22 70 37 04, e-post: knut.. nordlie@statped.. Skolens elever er en svært sammensatt gruppe som befinner seg på ulike områder i sin utvikling.. Den enkelte sine forutsetninger for å nyttiggjøre seg eventuell syn/hørselsrest vil variere i stor grad.. Med utgangspunkt i Kunnskapsløftet  ...   eksempel musikk, gym, svømming, turer/utflukter og kulturelle markeringer.. Hovedmålsetting for skolen.. Undervisningen er basert på et nært samspill som preges av trygghet, tillit, tilknytning, kontinuitet, forutsigbarhet og gjentagelser.. Kommunikasjon er et overordnet mål i undervisningen.. Kommunikasjonen er tilpasset hver enkelt elev og varierer mellom kroppslige uttrykk, gester, taktile tegn og tale.. Elevene skal gis en reell opplevelse av å bli sett, forstått og kunne påvirke sin egen situasjon gjennom egne uttrykk og initiativ.. Vi ser det som vesentlig å gi elevene erfaringer gjennom varierte og gjentatte opplevelser.. I samarbeid med hjemmet arbeider vi aktivt for å:.. Styrke elevens kommunikative, kognitive, emosjonelle og sosiale kompetanse.. Dele kunnskap om elevens opplevelser og erfaringer gjennom daglig bruk av kontaktbøker og hyppige samarbeidsmøter.. I tillegg samarbeider vi med andre kompetansesentre og ulike instanser i eleven sin hjemkommune..

  Original link path: /index.php?pageID=32&page=Informasjon+om+skolen
  Open archive

 • Title: Skådalen skole for døvblindfødte : Ansatte
  Descriptive info: Ansatte skoleåret 2012 - 2013.. PEDAGOGISK PERSONALE SKOLEÅRET 2012/2013.. NAVN.. TELEFON ARBEID.. E-POSTADRESSSE.. Andersen, Vanja.. 22 70 36 86/ 87.. vanja.. andersen@statped.. Claussen, Andreas.. 22 70 36 86.. andreas.. claussen@statped.. Flood, Hege.. 22 70 36 85/ 86/ 87.. hege.. flood@statped.. Grongstad, Thora.. thora.. grongstad@statped.. Gullvik, Torill.. torill.. gullvik@statped.. Håve, Marie.. permisjon.. marie.. haave@statped.. Kadol,  ...   Wibecke.. wibecke.. larsen@statped.. Løvbrøtte, Anne Sofie Fjær.. anne.. lovbrotte@statped.. Melhuus, Eline Falch.. eline.. melhuus@statped.. Mjåland, John Robert.. john.. mjaaland@statped.. Nordlie, Knut (Rektor).. 22 70 37 04.. knut.. Rike, Bjørg Edna.. bjorg.. edna.. rike@statped.. Røste, Wivian.. wivian.. roste@statped.. Schou, Kirsten.. kirsten.. schou@statped.. Tengs, Anne Merete.. merete.. tengs@statped.. Torgerstuen, Karin.. karin.. torgerstuen@statped.. Zhirkova, Sargylana.. sargylana.. zhirkova@statped..

  Original link path: /index.php?pageID=42&page=Ansatte
  Open archive

 • Title: Skådalen skole for døvblindfødte : Nordisk definisjon av døvblindhet
  Descriptive info: En nordisk definisjon ble utarbeidet i 2007.. Definisjonen er funksjonell i den forstand at de praktiske og sosiale konsekvensene av funksjonshemmingen vektlegges sammen med den medisinske status på syns og hørsel.. På denne bakgrunn kan døvblindheten identifiseres, og slik danne grunnlag for den videre rehabiliteringen.. Det antas at et større antall eldre med aldersrelaterte syns- og hørselsvansker kommer innunder denne definisjonen.. Definisjonen :.. Døvblindhet er en spesifikk funksjonshemming.. Døvblindhet er en kombinert syns- og hørselshemming.. Den begrenser en persons aktiviteter og hindrer full deltakelse i samfunnet i et slikt omfang at det krever at samfunnet støtter med særlig tilrettelagte tjenestetilbud, tilpasning av omgivelsene og/eller tekniske hjelpemidler.. Kommentarer til og utdyping av definisjonen :.. 1.. Syn og hørsel er avgjørende for å kunne motta informasjon.. En nedsettelse av disse to sansene som gir informasjon over avstand vil derfor øke behovet for å bruke de sanser som er egnet til å motta informasjon  ...   andre funksjonshemminger og om den er stabil eller progredierende.. 3.. En person med døvblindhet kan være mer funksjonshemmet i én aktivitet og mindre funksjonshemmet i en annen.. Derfor er det behov for at hver enkelt aktivitet og deltakelse i denne vurderes hver for seg.. Varierende funksjonsevne i den enkelte aktivitet og deltakelse i denne kan videre være påvirket av forhold i omgivelsene samt av individuelle personlige forhold.. 4.. Døvblindhet medfører varierende behov for at alle aktiviteter tilpasses individuelt, og spesielt når det gjelder :.. enhver form for informasjon.. sosialt samspill og kommunikasjon.. orientering i rom og fri bevegelse.. dagliglivets gjøremål.. krevende nær-aktiviteter, herunder lesing og skriving.. Tilpasningene skal utføres i et likeverdig, involverende samarbeid mellom personer med døvblindhet og deres omgivelser.. Det er samfunnets ansvar at dette skjer.. 5.. Ved tilrettelegging av tjenestetilbud og tilpasning av omgivelsene er det behov for en tverrfaglig tilnærming, samt spesifikk kunnskap i tilknytning til døvblindhet..

  Original link path: /index.php?pageID=112&page=Nordisk+definisjon+av+d%26oslash%3Bvblindhet
  Open archive

 • Title: Skådalen skole for døvblindfødte : Stortingsmelding 18, kap 6
  Descriptive info: Stortingsmelding 18, kap.. 6 i Stortinget.. 15.. juni behandlet Stortinget innstillingen fra KUF-komiteen om kapittel 6 i stortingsmelding 18, Læring og fellesskap i dag.. Flertallet støttet innstillingen fra KUF-komiteen.. Onsdag 15.. juni behandlet Stortinget.. innstillingen fra KUF-komiteen om Læring og fellesskap - Tidlig innsats og gode læringsmiljøer for barn, unge og voksne med særlige behov.. Opposisjonen (H, Frp, Krf og V) markerte sin uenighet om døveskolene og antall regioner, men innstillingen gikk gjennom som den kom fra komiteen..  ...   til Kunnskapsdepartementets side om.. Stortingsmeldingen.. Lenke til.. kapittel.. 6 Det statlige støtteapparatet.. spesialpedagogisk kompetanse for hele landet.. Skådalen skole for døvblindfødte er nevnt spesielt under punkt 6.. 3.. 1.. i Stortingsmeldingen (på side 122).. Skolen for døvblinde på Skådalen (Oslo) er i en særstilling.. Der går 6 døvblinde elever fra Oslo og noen nærliggende kommuner.. Denne skolen opprettholdes som et statlig tilbud.. Statped må samtidig øke sin innsats på veiledning og støtte til.. kommuner på opplæring til døvblinde..

  Original link path: /index.php?pageID=150&page=Stortingsmelding+18%26%2344%3B+kap+6
  Open archive

 • Title: Skådalen skole for døvblindfødte : Skoletidsplan 2009/2010
  Descriptive info: Skoletidsplan 2009/2010.. Skoletidsplan Skådalen skole for døvblindfødte.. Skoleåret 2009/2010.. MÅNED.. ANTALL.. SKOLEDAGER.. FERIE OG FRIDAGER.. AUGUST.. 11.. SKOLESTART: mandag 17.. august kl.. 00.. SEPTEMBER.. 19.. HØSTFERIE f.. o.. m.. 28.. 09.. OKTOBER.. 20.. 09 t.. 02.. 09 (uke 40).. NOVEMBER.. 21.. DESEMBER.. JULEFERIE.. f.. man.. 21.. 12.. t.. 01.. 01.. 2010.. JANUAR.. Skolestart 04.. 01 kl.. FEBRUAR.. VINTERFERIE f.. 22.. 02.. 11 t.. 26.. 11 (uke 8).. MARS.. Påskeferie starter 29.. 03.. APRIL.. Påskeferie..  ...   (2.. pinsedag).. JUNI.. SISTE SKOLEDAG: fredag 18.. Drosjene henter kl.. 12.. 00.. Sum.. 190.. Ferier og fridager skoleåret.. Høstferie (uke 40).. Juleferie fom 21.. om.. Vinterferie (uke 8).. Påskeferie 29.. 09 05.. 04.. Fri torsdag 13.. mai (Kristi himmelfartsdag).. Fri fredag 14.. mai (inneklemt dag).. Fri mandag 24.. pinsedag).. Siste skoledag for elevene: fredag 18.. 2010.. Planleggingsdager skoleåret.. , 13.. , 14.. Aug 2009 (felles SKD).. Lørdag 31.. oktober (øst.. lærerst).. + to halve planleggingsdager..

  Original link path: /index.php?pageID=106&page=Skoletidsplan+2009%26%2347%3B2010
  Open archive

 • Title: Skådalen skole for døvblindfødte : Skoletidsplan 2010/2011
  Descriptive info: Skoletidsplan 2010/2011.. SKOLETIDSPLAN FOR SKOLEÅRET 2010/2011.. ANTALL SKOLEDAGER.. SKOLESTART ons.. 18.. 10 kl 10.. 22.. 16.. HØSTFERIE man 04.. 10 fre 08.. 10 (UKE 40).. JULEFERIE man 20.. 10 man 03.. 11.. JANUAR.. SKOLESTART tirs 04.. KL 10.. VINTERFERIE man.. fre.. 25.. (uke8).. 23.. PÅSKEFERIE man.. MAI.. FRI: 17.. FRI:.. tors.. 11 (Kr.. Himmelfart), fre.. 03.. (2.. SISTE SKOLEDAG: tors: 23.. Drosjene henter kl 12.. 190..

  Original link path: /index.php?pageID=107&page=Skoletidsplan+2010%26%2347%3B2011
  Open archive

 • Title: Skådalen skole for døvblindfødte : Skoletidsplan 2011/2012
  Descriptive info: Skoletidsplan 2011/2012.. SKOLETIDSPLAN FOR SKOLEÅRET 2011/2012.. SKOLESTART tors.. kl.. HØSTFERIE.. - fre.. 07.. (uke 40).. -.. 00 siste skoledag før juleferien.. SKOLESTART tirs.. 24.. 12 (uke 8).. 09.. tirs.. 05.. 17.. himmelf.. ).. SISTE SKOLEDAG:.. (Drosjene henter kl.. 00).. Planleggingsdager:.. Man.. Tirs.. Ons.. Lør.. 29.. 2 x ettermiddag (dato fastsettes senere)..

  Original link path: /index.php?pageID=108&page=Skoletidsplan+2011%26%2347%3B2012
  Open archive

 • Title: Skådalen skole for døvblindfødte : SKOLETIDSPLAN 2012/2013
  Descriptive info: SKOLETIDSPLAN 2012/2013.. SKOLETIDSPLAN FOR SKOLEÅRET 2012/2013.. SKOLESTART man.. HØSTFERIE man.. 05.. Fri: fre.. Fri: tors.. JULEFERIE man.. - tirs.. 13.. NB! fre.. 1200.. 13 kl.. 13 (uke 8).. FRI: ons.. pinsedag).. ons.. (felles).. 02 11.. lør.. (felles Statped)..

  Original link path: /index.php?pageID=149&page=SKOLETIDSPLAN+2012%26%2347%3B2013
  Open archive

 • Title: Skådalen skole for døvblindfødte : Utvalg og møter
  Descriptive info: Referater og møteinnkallinger.. Høringsuttalelse fra foreldregruppen.. Midtlyngrapporten, NOU 18.. Høringsuttalelse til NOU nr 18.. Møte i SU (Samarbeidsutvalg) 27.. Referat fra samarbeidsråd 10.. Her kan FAU legge ut egen informasjon.. FAU medlemmer kan legges inn som "eksterne brukere", og legg ut info til foreldre.. 2007.. [.. Lag nytt emne.. ].. Emne.. Svar/Visninger.. Av.. Lukk.. ].. Navn/alias:.. Emne:.. Melding:..

  Original link path: /index.php?pageID=27&page=Utvalg+og+m%26oslash%3Bter
  Open archive

 • Title: Skådalen skole for døvblindfødte : Skoleåret 2010/2011
  Descriptive info: Skoleåret 2010/2011.. Skoleåret 2010/2011 har skolen vår 7 elever.. En deltidselev på førskolenivå.. Seks heltidselever på grunnskolenivå, hvorav en på ungdomstrinnet..

  Original link path: /index.php?pageID=65&page=Skole%26aring%3Bret+2010%26%2347%3B2011
  Open archive


 • Archived pages: 120