www.archive-no-2012.com » NO » E » ELEVOMBUDENE

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 275 . Archive date: 2012-07.

 • Title: Rettighetene dine - Krav til lærebedriften
  Descriptive info: Velkommen til.. Elev- og lærlingombudet i Akershus.. Hjem.. For elever.. For lærlinger.. For elevråd.. Kontakt.. Rettighetene dine - Krav til lærebedriften.. Artikkelindeks.. Rettighetene dine.. Opplæring.. Gratis opplæring.. Medvirkning.. Krav til lærebedriften.. Vurdering.. Arbeidsmiljø.. Avtale/ kontrakt.. Kilder.. Alle sider.. Side 5 av 9.. Lærebedriften får tilskudd for å ha lærlinger.. Til gjengjeld stilles det en del krav til lærebedriften som det kan være greit at du som lærling kjenner til.. Hva betyr dette i praksis?.. Lærebedriften må være godkjent av fylkeskommunen.. Lærebedriften må kunne gi opplæring etter læreplanene og loven, og ha virksomhet og utstyr som gjør dette mulig.. Har den ikke det må den sammen med  ...   opplæringa bidrar til å nå målene i læreplanen.. Det må være en eller flere faglige ledere i bedriften, og en eller flere instruktører.. Hvis bedriften stanser eller ikke lenger kan oppfylle kravene som lærebedrift, må den straks si fra til fylkeskommunen.. Bedriften kan miste godkjenninga hvis den ikke lenger tilfredsstiller kravene eller kan gi god nok opplæring.. Arbeidstakernes representanter skal være med på å vurdere om opplæringa er god nok.. Hvor står det om dette?.. Opplæringsloven.. §§.. 3-4.. ,.. 4-3.. 4-4.. og.. 4-7.. Forskrift til opplæringsloven.. 1-3.. 2-1.. 11-1.. 11-4.. Forrige.. -.. Neste.. Hovedmeny.. Rettigheter i offentlig skole.. Rettigheter i privat skole.. Slik forandrer du noe.. Klageveileder..

  Original link path: /akershus/for-laerlinger/rettighetene-dine?start=4
  Open archive

 • Title: Rettighetene dine - Vurdering
  Descriptive info: Rettighetene dine - Vurdering.. Side 6 av 9.. Du skal ha skikkelig tilbakemelding på jobben du gjør, slik at du kan bli bedre.. Du skal selv være med på å vurdere det du har gjort.. Opplæringa i bedrift skal også avsluttes med en fag- eller svenneprøve.. Underveisvurdering.. Du skal få tilbakemeldinger om hvordan du står i forhold til kompetansemåla i læreplanen på en måte som kan hjelpe deg å nå målene.. Du skal ha en utviklingssamtale med bedriften minst en gang i halvåret som dreier seg om utviklingen din i faget.. Bedriften må kunne dokumentere at du har fått underveisvurdering.. Du har krav på å delta i vurderinga av eget arbeid.. Fag-/svenneprøve.. Lærebedriften eller skolen du gikk på skal melde deg opp til den praktiske delen av fag-/svenneprøva.. For å kunne meldes opp til fag-/svenneprøve må du ha bestått alle fellesfag og programfag fra videregående (allmennfag og studieretningsfag)..  ...   særlig tilrettelegging av prøven.. Fagprøvens praktiske del har tre karakterer: Bestått meget godt, Bestått og Ikke bestått.. Teoridelen har tallkarakterene 1-6.. Har du bestått fag-/svenneprøven, skal du ha både vitnemål og fag-/svennebrev.. Fusker, eller prøver du å fuske, blir prøven annullert og ikke bestått.. Du kan klage på karakteren på fag-/svenneprøven hvis du har ”Ikke bestått”.. Klagen kan føre til at karakteren endres til Bestått, at du ikke får medhold, eller at du får ny prøve.. Klagen sendes til yrkesopplæringsnemnda.. Klagefristen er 3 uker fra du får vite karakteren eller fra du får begrunnelse for karakteren.. Hvis det er formelle feil som har påvirket resultatet på prøven, kan du få prøven annullert og mulighet til å gå opp til ny prøve så snart som mulig.. , §§.. 4-1.. 4-5.. 4-8.. 4-47.. 4-48.. 4-52.. 4-56.. 4-57.. 4-58.. 4-59.. 4-60.. 4-63.. 4-64.. 4-65.. 5-1.. 5-2.. 5-3.. 5-4.. 5-5.. 5-7.. 5-14..

  Original link path: /akershus/for-laerlinger/rettighetene-dine?start=5
  Open archive

 • Title: Rettighetene dine - Arbeidsmiljø
  Descriptive info: Rettighetene dine - Arbeidsmiljø.. Side 7 av 9.. Som lærling har du et ekstra sterkt lovvern mot dårlig fysisk og psykisk arbeidsmiljø, ettersom du både har rettigheter etter opplæringsloven og etter arbeidsmiljøloven.. Alle som er knyttet til bedriften skal hindre at lærlinger kommer til skade eller utsettes for krenkende ord eller handlinger.. Du har vern mot diskriminering for politisk syn, medlemskap i arbeidstakerorganisasjon, seksuell orientering, funksjonshemming, alder, fordi du er lærling, kjønn, nasjonal opprinnelse, hudfarge, språk, religion og livssyn.. Du kan ikke avtale dårligere vilkår – muntlig eller skriftlig – enn det som står i arbeidsmiljøloven.. Du har rett og plikt til å medvirke i forhold til HMS-arbeidet (helse, miljø og sikkerhet).. Du og alle andre rundt deg skal si fra til arbeidsgiver og verneombud med én gang hvis du oppdager feil eller mangler som kan medføre fare for liv og helse eller hvis du oppdager trakassering eller diskriminering.. Du har rett til å varsle offentlige myndigheter om kritikkverdige forhold, og arbeidsgiver har ikke lov til å straffe deg på noen måte for å gjøre det.. Arbeidsgiver skal sørge for et systematisk HMS-arbeid sammen med arbeidstakerne (deg) og deres tillitsvalgte.. Arbeidsmiljøet skal være fullt ut forsvarlig, og skal utvikles og forbedres kontinuerlig.. Skader og sykdommer skal forebygges, og uheldige fysiske og psykiske belastninger skal unngås.. Det skal være tilrettelegging for begge kjønn og for funksjonshemmede, for eksempel i forhold til garderober/ dusjer og lignende.. Du skal få løpende informasjon om og opplæring i alle systemer som brukes til planlegging og gjennomføring av arbeidet.. Du skal også kunne medvirke i utformingen av dem.. Du skal ha muligheter for faglig og personlig utvikling i arbeidet.. Arbeidet skal tilrettelegges ut fra din arbeidsevne, kyndighet (hva du kan), alder og øvrige forutsetninger.. Du skal ha variasjon og mulighet til å se sammenhengen mellom ulike oppgaver.. Når det skjer endringer som påvirker din arbeidssituasjon, skal du ha tilstrekkelig informasjon og opplæring til å gjøre jobben.. Du skal ha muligheter for kontakt og kommunikasjon med andre i virksomheten.. Du skal beskyttes mot vold, trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre, for eksempel i butikk- eller vekterjobb.. Bygninger, utstyr, lys, støy, stråling osv.. skal være fullt forsvarlig i forhold til din helse, miljøet, sikkerhet og velferd.. Du skal ha tilgang på nødvendige hjelpemidler, for eksempel gode løfte- og bæreanordninger.. Ensformig gjentakelsesarbeid,  ...   per dag og 48 timer per uke.. Arbeid utover avtalt arbeidstid skal bare gjennomføres når det er et særlig og tidsavgrenset behov for det.. Hvis bedriften gjennomgående trenger overtid, bør den altså heller ansette flere.. Læretiden for de fleste fag er 2 år i 100% stilling.. Det skal normalt ikke være behov for at lærlinger jobber overtid.. Overtid skal lønnes med minst 40% tillegg i lønna per time, og kan etter skriftlig avtale tas ut som avspasering.. For overtidstimer skal du lønnes som en ufaglært arbeider, ikke som lærling.. Du skal ha minst 11 timer sammenhengende arbeidsfri i døgnet.. I løpet av uka skal du ha en arbeidsfri periode på minst 35 sammenhengende timer, som helst inkluderer søndagen.. Der det er tariffavtale kan tillitsvalgte avtale kortere perioder, men da skal du kompenseres med andre hvileperioder eller annet passende vern.. Er arbeidsdagen over 5,5 time, skal du ha en halv times pause.. Hvis du ikke kan forlate arbeidsplassen i pausen, eller hvis det ikke er pauserom der skal du ha lønn for pausen.. Arbeider du mer enn to timer over det som er avtalt, har du krav på ekstra pause.. Er du under 18, skal du ikke utføre arbeid som kan medføre fare for din sikkerhet, helse eller utvikling.. Er du gravid har du rett til fri med lønn for svangerskapskontroll, samt 12 uker permisjon under svangerskapet og seks uker etter fødselen.. Far, eller den som bor sammen med moren, har rett til to ukers permisjon i forbindelse med fødselen.. Til sammen har foreldrene krav på 12 måneder lønnet permisjon i forbindelse med fødsel.. Hver av foreldrene har i tillegg rett på 12 måneder ekstra ulønnet permisjon.. Ammer du, kan du ta ammefri ca en time per dag.. Har du sykt barn eller de som passer barnet ditt blir syke, har du ekstra permisjonsrettigheter.. Du har rett til 20 dagers permisjon ved pleie av nære pårørende i hjemmet som er døende.. Avtjening av verneplikt eller møteplikt i offentlige organer (bydelsutvalg, meddommer etc.. ) gir deg også rett til permisjon.. Hvis du har avbrudd i læretiden på grunn av lengre permisjon, må fylkeskommunen godkjenne forlengelse av læretiden.. 1-2.. 4-6.. Arbeidsmiljøloven.. 1-9.. 2-3.. 2-4.. 2-5.. 3-1.. 3-2.. kapittel 4.. 6-1.. 7-1.. 10-1.. 10-4.. 10-6.. 10-8.. 10-9.. 10-10.. 10-11.. 12-1.. 12-2.. 12-3.. 12-4.. 12-5.. 12-8.. 12-9.. 12-10.. 12-12.. 13-1.. Menneskerettsloven.. Likestillingsloven.. Diskrimineringsloven..

  Original link path: /akershus/for-laerlinger/rettighetene-dine?start=6
  Open archive

 • Title: Rettighetene dine - Avtale/ kontrakt
  Descriptive info: Rettighetene dine - Avtale/ kontrakt.. Side 8 av 9.. Utover det som følger av lov og regelverk, er det arbeidsavtalen og lærekontrakten som styrer hva du har rett og plikt til i læretida di.. Det er derfor viktig å passe på at du har begge disse avtalene, og at de inneholder alt de skal.. Lærekontrakten skal godkjennes av fylkeskommunen og skrives på fastsatt skjema, men arbeidsavtalen kan ha mange ulike former.. Dersom bedriften har tariffavtale skal det være nevnt i arbeidsavtalen.. Det er lurt å gjøre seg kjent med tariffavtalen, siden den har mye å si for arbeidsforholdene.. Arbeidsavtalen skal inneholde:.. Navn på arbeidsgiver og arbeidstaker.. Hvor arbeidsplassen er.. Beskrivelse av arbeidet, tittel og/eller stillingskategori.. Tidspunkt for arbeidsforholdets begynnelse og slutt (utløpet av læretida).. Bestemmelser om prøvetid inntil seks måneder hvis du er over 21 år.. Frister for oppsigelse i prøvetida, hvis du har det.. Opplysninger om rett til ferie og feriepenger og om reglene for fastsetting av  ...   fortsette i bedriften.. Begge parter kan være enige om å heve lærekontrakten, men da mister du normalt retten til videregående opplæring.. Hevingen må uansett av fylkeskommunen.. Hvis kun en av partene ønsker å heve lærekontrakten, fatter fylkeskommunen vedtak etter søknad fra en av dere.. Den andre skal ha mulighet til å uttale seg.. Når en lærekontrakt heves på denne måten beholder lærlingen normalt retten til videregående opplæring.. Kontrakten kan bare heves hvis en av de følgende grunnene gjelder:.. Lærlingen eller lærebedriften har gjort vesentlige brudd på pliktene sine.. Lærlingen eller lærebedriften er ikke i stand til å fortsette læreforholdet.. Lærlingen gir skriftlig beskjed om at det er en vesentlig ulempe for han/ henne å fullføre opplæringen.. Hvis læretida avbrytes har du rett på attest for delen av kontraktstida du har gjennomført.. Hvis lærebedriften stanser, ikke lenger er godkjent som lærebedrift eller fylkeskommunen mener opplæringa ikke er tilfredsstillende, skal fylkeskommunen finne ny læreplass til deg.. 4-2.. §.. 11-7.. 14-5.. 14-6..

  Original link path: /akershus/for-laerlinger/rettighetene-dine?start=7
  Open archive

 • Title: Rettighetene dine - Kilder
  Descriptive info: Rettighetene dine - Kilder.. Side 9 av 9.. Kilder:.. Læreplanverket.. (.. generell del.. prinsipper for opplæringen.. faglæreplanene.. ).. Forvaltningsloven.. Ferieloven.. Skatteloven.. Skattebetalingsloven.. - Neste..

  Original link path: /akershus/for-laerlinger/rettighetene-dine?start=8
  Open archive

 • Title: Rettighetene dine
  Descriptive info: Rettighetene dine.. Generelt.. Som lærling er du både arbeidstaker og under opplæring.. Dermed har du to sett med rettigheter: Rettigheter etter opplæringsloven og rettigheter etter arbeidsmiljøloven.. Hvis bedriften har tariffavtale, er du også dekket av de rettighetene som følger den – for eksempel om lønn og arbeidstidsordninger.. Lærlinger har minst like mye nytte av å være medlem av en arbeidstakerorganisasjon som andre arbeidstakere.. Fordi du er under opplæring fortsatt, har du krav på en opplæring som er tilpasset dine evner og forutsetninger, og du skal ha tilgang på PP-tjenesten og spesialundervisning hvis du trenger det.. Opplæringen skal ta utgangspunkt i læreplanen for det faget du tar.. Bedriften skal tilpasse opplæringen til dine evner og forutsetninger – altså hva du kan fra før, og hva som er spesielt for deg.. Produksjon og opplæring skal legges til rette for at målene i læreplanen blir nådd.. Bedriften må ha en intern plan for opplæringen, som du skal kjenne til.. 1-1.. Læreplanen for det enkelte faget.. Som lærling har du samme rett til gratis opplæring som  ...   trenger i opplæringa.. Lærebedriften eller skolen skal dekke materialer og andre utgifter i forbindelse med fag-/svenneprøve.. Arbeidsgiver skal holde personlig verneutstyr som er nødvendig for din sikkerhet.. Du skal ha tilgang på nødvendige hjelpemidler for å unngå uheldige fysiske belastninger.. Dette skal arbeidsgiver holde.. Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for skoleåret 2007/2008.. , §.. 16-2.. Forskrift om bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen.. 8.. Retten til medvirkning blir ikke mindre når du går fra opplæring i skole til opplæring i bedrift.. Faktisk blir den på enkelte områder større, fordi du får rettigheter som arbeidstaker.. Du skal delta aktivt i opplæringen, og være med på planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringen.. Bedriften skal sørge for at du får erfaring med ulike former for deltakelse og medvirkning i det daglige arbeidet.. Som arbeidstaker har du rett og plikt til å medvirke i HMS-arbeidet (Helse, miljø og sikkerhet), og har rett til selvbestemmelse, medinnflytelse og faglig ansvar.. Lærlinger skal være representert i yrkesopplæringsnemnda i fylket, som har viktige rådgivende oppgaver i fagopplæringa.. Prinsipper for opplæringen..

  Original link path: /akershus/for-laerlinger/rettighetene-dine?showall=1
  Open archive

 • Title: Elev- og lærlingombudene
  Descriptive info: Lukk vindu.. Send denne lenken via e-post til en venn.. E-post til:.. Avsender:.. Din e-postadresse:.. Emne:.. Send.. Avbryt..

  Original link path: /component/mailto/?tmpl=component&link=b01ab1c55be383d90a168d837b2a0eee75ce2d78
  Open archive

 • Title: Slik forandrer du noe
  Descriptive info: Slik forandrer du noe.. Hvis du ønsker å forandre på noe i din arbeidshverdag, så er det mange måter å gjøre det på.. Her er noen tips for å få til endring.. Elev- og lærlingombudet kan hjelpe deg hvis du er usikker på hvordan du skal gå frem eller trenger hjelp til å ta opp noe.. Noen generelle tips.. Hvem som helst kan syte og klage.. De som får til noe, er de som er opptatt av å finne løsninger.. Lag forslag selv, eller still spørsmål om hvordan problemet kan løses.. Vær bevisst på hvordan du prater og oppfører deg når du tar opp en sak, enten du snakker med en medelev, en lærer, rektor eller andre.. Det er utrolig hvor langt du kommer med et hyggelig smil, en seriøs og saklig tone.. Lytt mer enn du snakker.. Hvis du både viser at du lytter og gjør det klart at du har oppfattet det som sies, kommer du langt.. Vis respekt - og du får lettere respekt tilbake.. Ta opp ting med én gang.. Ikke vent - det gjør bare vondt verre.. Snakk med den det gjelder først.. De fleste er ikke klar over at du er misfornøyd.. Vær konkret.. Snakk om problemet på en måte som gjør  ...   eksempel har problemer med opplæringen i bedriften:.. Sett opp noen stikkord over hva som er problemet.. Hvis det gjelder flere enn deg, så få de andre med på å lage stikkord.. Sett også opp noen stikkord om hva som fungerer bra i dag.. Sett opp noen forslag til hvordan problemet kan løses.. Ta med lista med stikkord og løsninger og gå til instruktøren eller faglig leder i bedriften.. De har ansvar for opplæringen og for å veilede de andre fagarbeiderne i bedriften som driver med opplæring.. Normalt vil faglig leder ta det du kommer med på alvor og ta en prat med den det gjelder.. Da bør du se forbedringer over en periode på et par uker.. Hvis du ikke kan se det, bør du ta kontakt med faglig leder igjen - gjerne skriftlig.. Hvis bedriften er medlem av et opplæringskontor, kan det være på tide å ta kontakt med dem også.. Hvis du ikke blir hørt, eller problemet ikke blir bedret, kan det være på tide med en formell klage til fylkeskommunen eller Arbeidstilsynet.. Eksempler på klagebrev finner du på denne siden.. (link).. NB! Alvorlige brudd på arbeidsmiljøloven bør varsles til bedriftsledelsen med en gang, og hvis de ikke gjør noe, meld fra til Arbeidstilsynet med en gang..

  Original link path: /akershus/for-laerlinger/slik-forandrer-du-noe?tmpl=component&print=1&page=
  Open archive

 • Title: Klageveileder
  Descriptive info: Klageveileder.. Før du vurderer å klage, bør du kikke på siden om hvordan du forandrer på noe.. link.. ) Ofte er det enklere og mer uformelle veier å nå frem på enn å skrive en klage.. Du har likevel rett til å klage på mange forhold ved opplæringen og opplæringsstedet, både som elev og som lærling.. Se mer om dette på rettighetssidene.. Når du klager setter du i gang en formell prosess hvor skolen/ lærebedriften, fylkeskommunen, Fylkesmannen og/ eller Arbeidstilsynet må forholde seg til det du tar opp.. Hvordan du klager og hvem som skal behandle klagen avhenger litt av hva du klager på.. Elev- og lærlingombudet kan hjelpe deg om du er usikker.. Klagen må være skriftlig og underskrevet av deg eller noen du har gitt fullmakt.. Sett opp klagen i et formelt brev.. Nedenfor finner du eksempler og maler for klagebrev som du kan laste ned.. Klager fra elever skal alltid sende til skolen.. Skolen er ansvarlig for å sende klagen videre til rett mottaker.. Klagen bør innledes med en kort forklaring på hva det klages på - for eksempel “Jeg ønsker å klage på ulovlig bruk av overtid” eller “Elevene i 2 SAA ønsker å klage på temperaturen i klasserommet vårt.. ”.. Deretter  ...   bør si noe om hvorfor du mener forholdene er feil - for eksempel “Arbeidstiden er langt utover det som tillates av lov eller avtale” eller “Temperaturen i klasserommet er for lav til at det er behagelig å være der.. Det mener vi er i strid med § 9a-2 i opplæringsloven.. Klagen bør si noe om hva du ønsker av tiltak.. For eksempel: “Jeg ber om at bruken av overtid begrenses, slik at den kommer inn under lovens rammer” eller “Vi ber skolen om å iverksette tiltak for å rette på temperaturforholdene.. ” Det er bra hvis du kan komme med forslag til løsninger.. Husk å underskrive klagen.. De du klager til skal svare innen rimelig tid, normalt innen ca 3 uker.. Hvis du ikke får medhold i en klage til en offentlig instans (skolen, fylkeskommunen, Fylkesmannen) kan du som regel klage på vedtaket (anke).. Får du ikke medhold i en klage til Arbeidstilsynet kan du ikke anke.. Send gjerne kopi av klagen til elev- og lærlingombudet, da har du gitt ombudet adgang til å ha innsyn og ombudet kan følge med i saken.. Bruk den hjelpen du kan få av.. elev- og lærlingombudet.. og fagforening/tillitsvalgt.. Brevmaler:.. Mal for klage til rektor.. Mal for klage til fylkesmannen..

  Original link path: /akershus/for-laerlinger/klageveileder?tmpl=component&print=1&page=
  Open archive

 • Title: Klageveileder
  Original link path: /akershus/for-elevrad/klageveileder?tmpl=component&print=1&page=
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: For elevråd
  Descriptive info: For elevråd.. Dette valget vil dessverre ikke vises tilfredsstillende.. Nettleseren din støtter ikke integrerte rammer..

  Original link path: /akershus/for-elevrad/mail
  Open archive


 • Archived pages: 275