www.archive-no-2012.com » NO » E » ELEVOMBUDENE

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 275 . Archive date: 2012-07.

 • Title: Rettigheter i privat skole
  Descriptive info: Rettigheter i privat skole.. Disse sidene er tilpasset for deg som er elev på en vanlig privat videregående skole med godkjenning etter privatskoleloven.. Kontakt gjerne ombudet om du trenger mer informasjon eller om du ikke finner svar på det du lurer på.. Generelt.. Som elev i en privat videregående skole har du mange av de samme rettighetene som elever i offentlige skoler, men noen ting er forskjellig.. Privatskolene drives etter privatskoleloven og forskrift til den.. Mange av reglene er de samme som i opplæringsloven, blant annet reglene om vurdering.. Reglene i opplæringsloven om spesialundervisning og skolemiljø gjelder også for private skoler.. Når du går på en privatskole har du også en avtale med skolen, og denne avtalen styrer hva du har krav på, i tillegg til hva loven krever.. Fordi du har kjøpt en tjeneste av skolen, har du rett til å få det du har betalt for.. Hvis du kan dokumentere at du ikke har fått god nok opplæring og at skolen ikke har rettet opp i dette innen rimelig tid etter du har bedt om det, kan du ha krav på avslag i prisen, heving av avtalen eller erstatning.. Skolen kan ikke gjøre ulovlige eller urimelige avtalevilkår gjeldende, og kan heller ikke gi deg feil informasjon om hva du kjøper.. Rettighetene du finner her gjelder for deg som går på en vanlig privat videregående skole med parallell i offentlig skole, godkjent etter privatskoleloven.. Gratis skole.. Videregående opplæring skal være gratis.. Derfor skal det meste være dekket av skolen, og det som ikke dekkes av skolen får du støtte av Lånekassen til.. Skolepenger på private skoler er ikke omfattet av gratisprinsippet.. Se.. avsnittet om skolepenger.. for mer om dette.. Hva betyr dette i praksis?.. Du skal få alle nødvendige trykte og digitale læremidler av skolen.. For eksempel vil det si at du skal få tilgang på PC og internett, lærebøker, artikler dere bruker i undervisningen og lignende.. I tillegg skal skolen ha tilgang på nødvendig utstyr.. Dette gjelder også om du har krav på spesialundervisning.. Fylkeskommunen skal enten sørge for skoleskyss eller månedskort som maksimalt koster halvparten av månedskort for voksne.. Du har krav på stipend fra.. Lånekassen.. til å dekke annet nødvendig utstyr, som arbeidstøy, kalkulator, etc.. Størrelsen på stipendet varierer med utdanningsprogrammet du går på.. For skoleåret 2008-2009 er summen fra 820,- til 2 660,- per år.. Skolen kan kreve en egenandel på maks 820,- i året for å gi deg egen bærbar PC.. Når du er ferdig med videregående opplæring skal du få beholde PC-en, og hvis du slutter underveis skal du kunne kjøpe den for maks 2 460,- (820,- ganger 3).. For skoleåret 2008-2009 er det elever på Vg2 og Vg3 som får gratis lærebøker, utstyrsstipend og bærbar PC-ordning.. Fra skoleåret 2009-2010 gjelder det alle elever i videregående opplæring.. Hvor står det om dette?.. Privatskoleloven.. , §§.. 3-7.. og.. 6-2.. Opplæringsloven.. , §.. 7-2.. Forskrift til privatskoleloven.. 6-1.. ,.. 6-3.. 6-4.. 10-1a.. Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2007-2008.. 16-4.. Elevmedvirkning.. Du har krav på å få være med å bestemme hvordan opplæringa skal gjennomføres og hvordan du skal vurderes.. Gjennom elevrådet har du i tillegg krav på å få være med å bestemme hvordan skolen skal styres.. Skolen skal legge til rette for at du kan medvirke og gi deg kunnskapen du trenger for å gjøre det.. Du har selv ansvar for å være aktivt med.. Aktiv elevmedvirkning er god trening til arbeidslivet!.. Læreren skal diskutere arbeidsmetoder med deg.. Læreren skal sørge for at du vet hvilke valgmuligheter som finnes, og hvilke konsekvenser valgene får.. Du skal ha minst én elevsamtale i halvåret.. Læreren skal jevnlig diskutere med deg hvordan du utviklinger deg faglig og sosialt.. Skolen skal ha et styre hvor elevrådet kan møte med talerett og rett til å få protokollført sine meninger.. Det skal være minst fem representanter i elevrådet, og det skal velges innen tre uker etter skolestart.. Prinsipper for opplæringen.. 9a-5.. 1-1.. 2-3.. 5-1.. 5-3.. 4-1.. 4-5.. Skolemiljø.. Bestemmelsene i opplæringslovens kapittel 9a om skolemiljøet gjelder fullt ut på de private skolene også.. I tillegg har privatskoleloven noen egne bestemmelser for de private skolene.. Du har krav på et godt skolemiljø.. Både det fysiske og det psykososiale miljøet må være bra nok til at du kan konsentrere deg om å lære.. Med fysisk skolemiljø mener vi alt du kan ta, se og føle på, for eksempel lys og lyd, møbler/inventar, renhold osv.. Med psykososialt skolemiljø mener vi forholdet du har til menneskene rundt deg.. Du skal ikke bli utsatt for noe som kan krenke deg, verken fra lærere eller elever.. Du har rett til nødvendig rådgivning og det utstyret du trenger.. Du skal trives på skolen, og skal ha en arbeidsplass som er tilpasset behovene dine.. Du har krav på å være med på både planlegging og gjennomføring av tiltak for å bedre skolemiljøet.. Alle som jobber i skolen har et ansvar for å hindre at du skades eller blir utsatt for noe som er krenkende.. Du skal ha en kontaktlærer som har ansvar for å følge deg opp.. Skolen skal gi deg nødvendig rådgivning om sosiale spørsmål og om karriere.. Du skal ha tilgang til det du trenger av læremidler og utstyr, som bøker, PC, pulter osv.. Reklame som forsøker å selge noe eller som kan påvirke hva du mener eller hvordan du oppfører deg, skal ikke finnes på skolen.. Luftkvalitet, lys, støy, temperatur, hygieniske forhold (vasker, toaletter, dusjer, garderober, renhold), pult- og stolhøyder m.. m.. skal følge anerkjente fagnormer.. Dette betyr for eksempel at: Det bør være minst 2 m2 plass per elev - helst mer; temperaturen bør ligge mellom 19 og 26o C, og  ...   bestått alle fag for å få vitnemål, uansett om du har gått alle årene.. Du har ikke rett til å komme inn på den skolen du ønsker eller til førstevalget ditt, hvis andre kan prioriteres over deg etter inntaksreglementet.. For å få læreplass, må du ha bestått Vg2 og tilfredsstille kravene som lærebedriften stiller – men de kravene må være saklige.. Det er fylkeskommunen som formidler læreplass.. Bedriftene har lov til å si nei.. Pass på at bedriften du vil være lærling i er en godkjent lærebedrift!.. 3-1.. 3-2.. 3-3.. 11-1.. Refsing/ straff.. Hvis du bryter skolens ordensreglement, kan skolen ”refse” (straffe) deg, men det er strenge regler for hva skolen har lov til å gjøre.. Skolen har plikt til å utarbeide et eget ordensreglement som slår fast hva som er dine rettigheter og plikter.. Skolen kan ikke refse deg på andre måter enn det som står i reglementet.. Du kan utvises i inntil fem dager av daglig leder hvis du alvorlig eller flere ganger bryter ordensreglene.. Daglig leder må ha snakket med lærerne dine først.. Hvis du gjør ting over lengre tid som i alvorlig grad forstyrrer ro og orden på skolen, eller begår svært alvorlige brudd på skolereglementet kan fylkeskommunen vedta utvisning for resten av året.. Hvis du blir utvist for resten av året, kan fylkeskommunen i tillegg fatte vedtak om å ta fra deg retten til videregående opplæring.. Utvisning og tap av rettigheter kan bare skje etter at andre tiltak er forsøkt gjennomført.. Lærer eller avdelingsleder har ikke lov til å utvise deg – bare daglig leder har lov til det.. Du kan klage til Fylkesmannen på vedtak om bortvisning.. Skolen skal ha informert deg om hvilke regler som er brutt og hvorfor du straffes.. Skolen kan bare straffe deg etter ordensreglene og privatskoleloven.. Skolen kan ikke straffe deg fysisk, men du kan bli satt til å gjøre arbeid som rydding, vasking etc.. Kollektiv avstraffelse er ikke lov.. Du har krav på å bli forelagt alle relevante opplysninger og få mulighet til å uttale deg, før det tas avgjørelse om straff.. og 3-10 (link).. Skolepenger.. De private videregående skolene kan ta skolepenger opp til en viss grense.. Grensen varierer med utdanningsprogrammet, men skal uansett ikke være mer enn 15% av et grunnbeløp fastsatt av Utdanningsdirektoratet.. Skolen kan ta et ekstra tillegg for husleie.. Betaler du ikke skolepengene kan de gå til inkasso og rettslig inndrivelse, men skolen kan ikke utvise deg på grunn av dette.. Unntak er om skolen har tatt dette inn i avtalen med deg og gjort deg kjent med det på forhånd.. Da kan du risikere å miste skoleplassen hvis betalingsmisligholdet er vesentlig og du har fått rimelig mulighet til å gjøre opp for deg.. Alt tilskudd skal komme elevene til gode.. Skolen kan ikke ta ut overskudd eller leie lokaler av eierne sine.. Opplæringa skal ellers være gratis.. Skolene kan ta følgende skolepenger, pluss 4 000 for husleie og kapitalkostnader:.. Gammel ordning (R94).. Ny ordning (Kunnskapsløftet).. Studieretning.. Beløp.. Utdanningsprogram.. Allmennfag.. 13639,-.. Studiespesialisering.. Byggfag.. 19143,-.. Bygg- og anleggsteknikk.. Elektrofag.. 20040,-.. Elektro.. Formgivingsfag.. 19211,-.. Design- og håndverksfag.. Helse- og sosialfag.. 17895,-.. Hotell- og næringsmiddelfag.. 19377,-.. Restaurant- og næringsmiddelfag.. Idrettsfag.. 13909,-.. Kjemi- og prosessfag.. 19965,-.. Medie- og kommunikasjonsfag.. 17943,-.. Medier og kommunikasjon.. Mekaniske fag.. Teknikk og industriell produksjon.. Musikk, dans og drama.. 19575,-.. Naturbruk.. 22899,-.. Salg- og servicefag.. 17909,-.. Service og samferdsel.. Tekniske byggfag.. Trearbeidsfag.. Steinerskole.. 15692,-.. Steinerskoler.. 3-10.. 10-1.. Utdanningsdirektoratets tilskuddssatser for private skoler for 2008.. Forbrukerrettigheter.. Når du er elev på en privat videregående skole, så kjøper du også en tjeneste.. Det gir deg rettigheter og plikter som forbruker.. De konkrete rettighetene og pliktene følger av avtalen du har med skolen, men det er noen hovedregler som er viktige.. Du har rett til å få den tjenesten du har betalt for og normalt kan vente av en skole.. Det betyr at skolen må oppfylle alle krav i lover og forskrifter.. Du har krav på skikkelig veiledning om hva du kjøper, og skolen må gi deg det de har markedsført seg med.. Markedsrådet eller Forbrukerombudet kan hindre villedende markedsføring eller straffe skolen for feil markedsføring.. Hvis du ikke har fått det du har krav på, for eksempel dersom skolen ikke har gitt deg tilstrekkelig opplæring, ikke har gitt deg vitnemål eller lignende, bør du kreve at skolen retter opp feilen.. Kan eller vil ikke skolen gjøre det, bør den gi deg et avslag i prisen som tilsvarer tapet ditt.. Hvis det du får er svært mangelfullt, bør du kunne heve avtalen.. Da skal du få tilbake penger for det du ikke har fått, og du skal levere tilbake utstyr og lignende til skolen.. Hvis du på grunn av svikt hos skolen er nødt til å gå skoleåret om igjen, bør du kunne kreve erstattet det tap som følger av det, for eksempel gjennom tapt arbeidsinntekt.. For at dette skal være mulig, må du ha sørget for å dokumentere påstandene dine gjennom skriftlig kommunikasjon med skolen.. Hvis skolen ikke ønsker å imøtekomme deg, er siste utvei et privat søksmål for domstolene.. Dette kan imidlertid være både tids- og kostnadskrevende.. Er det flere som deler samme kravet mot skolen kan dere gå til gruppesøksmål.. Snakk alltid med en advokat før du vurderer søksmål.. Christian Vs norske lov.. 1.. cap.. , 2.. art.. Avtaleloven.. Markedsføringsloven.. 2.. 3.. 12.. 13.. 14.. Kilder:.. Opplæringsloven (deler).. Forskrift til opplæringsloven (deler).. Læreplanverket.. (.. generell del.. prinsipper for opplæringen.. faglæreplanene.. ) og/eller læreplaner godkjent særskilt for skolen.. Skolens inntaksreglement (se skolens nettside).. Skolens ordensreglement (se skolens nettside).. Avtaleloven.. Christian Vs Norske Lov.. Avtalen med skolen.. Forvaltningsloven.. Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.. v.. Sosial- og helsedirektoratets veileder.. til denne forskriften..

  Original link path: /buskerud/for-elever/rettigheter-i-privat-skole?tmpl=component&print=1&page=
  Open archive

 • Title: Rettigheter i privat skole - Gratis skole
  Descriptive info: Velkommen til.. Elev- og lærlingombudet i Buskerud.. Hjem.. For elever.. For lærlinger.. For elevråd.. Kontakt.. Rettigheter i privat skole - Gratis skole.. Artikkelindeks.. Rettigheter i privat skole.. Kilder.. Alle sider.. Side 2 av 12.. Forrige.. -.. Neste.. Hovedmeny.. Rettigheter i offentlig skole.. Slik forandrer du noe.. Klageveileder.. Rettighetene dine..

  Original link path: /buskerud/for-elever/rettigheter-i-privat-skole?start=1
  Open archive

 • Title: Rettigheter i privat skole - Elevmedvirkning
  Descriptive info: Rettigheter i privat skole - Elevmedvirkning.. Side 3 av 12..

  Original link path: /buskerud/for-elever/rettigheter-i-privat-skole?start=2
  Open archive

 • Title: Rettigheter i privat skole - Skolemiljø
  Descriptive info: Rettigheter i privat skole - Skolemiljø.. Side 4 av 12..

  Original link path: /buskerud/for-elever/rettigheter-i-privat-skole?start=3
  Open archive

 • Title: Rettigheter i privat skole - Vurdering
  Descriptive info: Rettigheter i privat skole - Vurdering.. Side 5 av 12..

  Original link path: /buskerud/for-elever/rettigheter-i-privat-skole?start=4
  Open archive

 • Title: Rettigheter i privat skole - Fravær
  Descriptive info: Rettigheter i privat skole - Fravær.. Side 6 av 12..

  Original link path: /buskerud/for-elever/rettigheter-i-privat-skole?start=5
  Open archive

 • Title: Rettigheter i privat skole - Klage på vurdering
  Descriptive info: Rettigheter i privat skole - Klage på vurdering.. Side 7 av 12..

  Original link path: /buskerud/for-elever/rettigheter-i-privat-skole?start=6
  Open archive

 • Title: Rettigheter i privat skole - Inntak
  Descriptive info: Rettigheter i privat skole - Inntak.. Side 8 av 12..

  Original link path: /buskerud/for-elever/rettigheter-i-privat-skole?start=7
  Open archive

 • Title: Rettigheter i privat skole - Refsing/ straff
  Descriptive info: Rettigheter i privat skole - Refsing/ straff.. Side 9 av 12..

  Original link path: /buskerud/for-elever/rettigheter-i-privat-skole?start=8
  Open archive

 • Title: Rettigheter i privat skole - Skolepenger
  Descriptive info: Rettigheter i privat skole - Skolepenger.. Side 10 av 12..

  Original link path: /buskerud/for-elever/rettigheter-i-privat-skole?start=9
  Open archive

 • Title: Rettigheter i privat skole - Forbrukerrettigheter
  Descriptive info: Rettigheter i privat skole - Forbrukerrettigheter.. Side 11 av 12..

  Original link path: /buskerud/for-elever/rettigheter-i-privat-skole?start=10
  Open archive


 • Archived pages: 275