www.archive-no-2012.com » NO » E » ELEVOMBUDENE

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 275 . Archive date: 2012-07.

 • Title: Rettigheter i privat skole - Kilder
  Descriptive info: Velkommen til.. Elev- og lærlingombudet i Buskerud.. Hjem.. For elever.. For lærlinger.. For elevråd.. Kontakt.. Rettigheter i privat skole - Kilder.. Artikkelindeks.. Rettigheter i privat skole.. Gratis skole.. Elevmedvirkning.. Skolemiljø.. Vurdering.. Fravær.. Klage på vurdering.. Inntak.. Refsing/ straff.. Skolepenger.. Forbrukerrettigheter.. Kilder.. Alle sider.. Side 12 av 12.. Kilder:.. Privatskoleloven.. Opplæringsloven (deler).. Forskrift til opplæringsloven (deler).. Forskrift til privatskoleloven..  ...   godkjent særskilt for skolen.. Skolens inntaksreglement (se skolens nettside).. Skolens ordensreglement (se skolens nettside).. Markedsføringsloven.. Avtaleloven.. Christian Vs Norske Lov.. Avtalen med skolen.. Forvaltningsloven.. Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.. v.. Se også.. Sosial- og helsedirektoratets veileder.. til denne forskriften.. Forrige.. - Neste.. Hovedmeny.. Rettigheter i offentlig skole.. Slik forandrer du noe.. Klageveileder.. Rettighetene dine..

  Original link path: /buskerud/for-elever/rettigheter-i-privat-skole?start=11
  Open archive

 • Title: Rettigheter i privat skole
  Descriptive info: Rettigheter i privat skole.. Disse sidene er tilpasset for deg som er elev på en vanlig privat videregående skole med godkjenning etter privatskoleloven.. Kontakt gjerne ombudet om du trenger mer informasjon eller om du ikke finner svar på det du lurer på.. Generelt.. Som elev i en privat videregående skole har du mange av de samme rettighetene som elever i offentlige skoler, men noen ting er forskjellig.. Privatskolene drives etter privatskoleloven og forskrift til den.. Mange av reglene er de samme som i opplæringsloven, blant annet reglene om vurdering.. Reglene i opplæringsloven om spesialundervisning og skolemiljø gjelder også for private skoler.. Når du går på en privatskole har du også en avtale med skolen, og denne avtalen styrer hva du har krav på, i tillegg til hva loven krever.. Fordi du har kjøpt en tjeneste av skolen, har du rett til å få det du har betalt for.. Hvis du kan dokumentere at du ikke har fått god nok opplæring og at skolen ikke har rettet opp i dette innen rimelig tid etter du har bedt om det, kan du ha krav på avslag i prisen, heving av avtalen eller erstatning.. Skolen kan ikke gjøre ulovlige eller urimelige avtalevilkår gjeldende, og kan heller ikke gi deg feil informasjon om hva du kjøper.. Rettighetene du finner her gjelder for deg som går på en vanlig privat videregående skole med parallell i offentlig skole, godkjent etter privatskoleloven.. Videregående opplæring skal være gratis.. Derfor skal det meste være dekket av skolen, og det som ikke dekkes av skolen får du støtte av Lånekassen til.. Skolepenger på private skoler er ikke omfattet av gratisprinsippet.. Se.. avsnittet om skolepenger.. for mer om dette.. Hva betyr dette i praksis?.. Du skal få alle nødvendige trykte og digitale læremidler av skolen.. For eksempel vil det si at du skal få tilgang på PC og internett, lærebøker, artikler dere bruker i undervisningen og lignende.. I tillegg skal skolen ha tilgang på nødvendig utstyr.. Dette gjelder også om du har krav på spesialundervisning.. Fylkeskommunen skal enten sørge for skoleskyss eller månedskort som maksimalt koster halvparten av månedskort for voksne.. Du har krav på stipend fra.. Lånekassen.. til å dekke annet nødvendig utstyr, som arbeidstøy, kalkulator, etc.. Størrelsen på stipendet varierer med utdanningsprogrammet du går på.. For skoleåret 2008-2009 er summen fra 820,- til 2 660,- per år.. Skolen kan kreve en egenandel på maks 820,- i året for å gi deg egen bærbar PC.. Når du er ferdig med videregående opplæring skal du få beholde PC-en, og hvis du slutter underveis skal du kunne kjøpe den for maks 2 460,- (820,- ganger 3).. For skoleåret 2008-2009 er det elever på Vg2 og Vg3 som får gratis lærebøker, utstyrsstipend og bærbar PC-ordning.. Fra skoleåret 2009-2010 gjelder det alle elever i videregående opplæring.. Hvor står det om dette?.. , §§.. 3-7.. og.. 6-2.. Opplæringsloven.. , §.. 7-2.. 6-1.. 6-3.. 6-4.. 10-1a.. Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2007-2008.. 16-4.. Du har krav på å få være med å bestemme hvordan opplæringa skal gjennomføres og hvordan du skal vurderes.. Gjennom elevrådet har du i tillegg krav på å få være med å bestemme hvordan skolen skal styres.. Skolen skal legge til rette for at du kan medvirke og gi deg kunnskapen du trenger for å gjøre det.. Du har selv ansvar for å være aktivt med.. Aktiv elevmedvirkning er god trening til arbeidslivet!.. Læreren skal diskutere arbeidsmetoder med deg.. Læreren skal sørge for at du vet hvilke valgmuligheter som finnes, og hvilke konsekvenser valgene får.. Du skal ha minst én elevsamtale i halvåret.. Læreren skal jevnlig diskutere med deg hvordan du utviklinger deg faglig og sosialt.. Skolen skal ha et styre hvor elevrådet kan møte med talerett og rett til å få protokollført sine meninger.. Det skal være minst fem representanter i elevrådet, og det skal velges innen tre uker etter skolestart.. Prinsipper for opplæringen.. 9a-5.. 1-1.. 2-3.. 5-1.. 5-3.. 4-1.. 4-5.. Bestemmelsene i opplæringslovens kapittel 9a om skolemiljøet gjelder fullt ut på de private skolene også.. I tillegg har privatskoleloven noen egne bestemmelser for de private skolene.. Du har krav på et godt skolemiljø.. Både det fysiske og det psykososiale miljøet må være bra nok til at du kan konsentrere deg om å lære.. Med fysisk skolemiljø mener vi alt du kan ta, se og føle på, for eksempel lys og lyd, møbler/inventar, renhold osv.. Med psykososialt skolemiljø mener vi forholdet du har til menneskene rundt deg.. Du skal ikke bli utsatt for noe som kan krenke deg, verken fra lærere eller elever.. Du har rett til nødvendig rådgivning og det utstyret du trenger.. Du skal trives på skolen, og skal ha en arbeidsplass som er tilpasset behovene dine.. Du har krav på å være med på både planlegging og gjennomføring av tiltak for å bedre skolemiljøet.. Alle som jobber i skolen har et ansvar for å hindre at du skades eller blir utsatt for noe som er krenkende.. Du skal ha en kontaktlærer som har ansvar for å følge deg opp.. Skolen skal gi deg nødvendig rådgivning om sosiale spørsmål og om karriere.. Du skal ha tilgang til det du trenger av læremidler og utstyr, som bøker, PC, pulter osv.. Reklame som forsøker å selge noe eller som kan påvirke hva du mener eller hvordan du oppfører deg, skal ikke finnes på skolen.. Luftkvalitet, lys, støy, temperatur, hygieniske forhold (vasker, toaletter, dusjer, garderober, renhold), pult- og stolhøyder m.. m.. skal følge anerkjente fagnormer.. Dette betyr for eksempel at: Det bør  ...   på høyere nivå (Vg2/Vg3) hvis de mener du har nok kompetanse.. Husk at du kan ha rett til særskilt eksamen hvis du har strøket i et fag (se Vurdering).. Husk også at du må ha bestått alle fag for å få vitnemål, uansett om du har gått alle årene.. Du har ikke rett til å komme inn på den skolen du ønsker eller til førstevalget ditt, hvis andre kan prioriteres over deg etter inntaksreglementet.. For å få læreplass, må du ha bestått Vg2 og tilfredsstille kravene som lærebedriften stiller – men de kravene må være saklige.. Det er fylkeskommunen som formidler læreplass.. Bedriftene har lov til å si nei.. Pass på at bedriften du vil være lærling i er en godkjent lærebedrift!.. 3-1.. 3-2.. 3-3.. 11-1.. Hvis du bryter skolens ordensreglement, kan skolen ”refse” (straffe) deg, men det er strenge regler for hva skolen har lov til å gjøre.. Skolen har plikt til å utarbeide et eget ordensreglement som slår fast hva som er dine rettigheter og plikter.. Skolen kan ikke refse deg på andre måter enn det som står i reglementet.. Du kan utvises i inntil fem dager av daglig leder hvis du alvorlig eller flere ganger bryter ordensreglene.. Daglig leder må ha snakket med lærerne dine først.. Hvis du gjør ting over lengre tid som i alvorlig grad forstyrrer ro og orden på skolen, eller begår svært alvorlige brudd på skolereglementet kan fylkeskommunen vedta utvisning for resten av året.. Hvis du blir utvist for resten av året, kan fylkeskommunen i tillegg fatte vedtak om å ta fra deg retten til videregående opplæring.. Utvisning og tap av rettigheter kan bare skje etter at andre tiltak er forsøkt gjennomført.. Lærer eller avdelingsleder har ikke lov til å utvise deg – bare daglig leder har lov til det.. Du kan klage til Fylkesmannen på vedtak om bortvisning.. Skolen skal ha informert deg om hvilke regler som er brutt og hvorfor du straffes.. Skolen kan bare straffe deg etter ordensreglene og privatskoleloven.. Skolen kan ikke straffe deg fysisk, men du kan bli satt til å gjøre arbeid som rydding, vasking etc.. Kollektiv avstraffelse er ikke lov.. Du har krav på å bli forelagt alle relevante opplysninger og få mulighet til å uttale deg, før det tas avgjørelse om straff.. og 3-10 (link).. De private videregående skolene kan ta skolepenger opp til en viss grense.. Grensen varierer med utdanningsprogrammet, men skal uansett ikke være mer enn 15% av et grunnbeløp fastsatt av Utdanningsdirektoratet.. Skolen kan ta et ekstra tillegg for husleie.. Betaler du ikke skolepengene kan de gå til inkasso og rettslig inndrivelse, men skolen kan ikke utvise deg på grunn av dette.. Unntak er om skolen har tatt dette inn i avtalen med deg og gjort deg kjent med det på forhånd.. Da kan du risikere å miste skoleplassen hvis betalingsmisligholdet er vesentlig og du har fått rimelig mulighet til å gjøre opp for deg.. Alt tilskudd skal komme elevene til gode.. Skolen kan ikke ta ut overskudd eller leie lokaler av eierne sine.. Opplæringa skal ellers være gratis.. Skolene kan ta følgende skolepenger, pluss 4 000 for husleie og kapitalkostnader:.. Gammel ordning (R94).. Ny ordning (Kunnskapsløftet).. Studieretning.. Beløp.. Utdanningsprogram.. Allmennfag.. 13639,-.. Studiespesialisering.. Byggfag.. 19143,-.. Bygg- og anleggsteknikk.. Elektrofag.. 20040,-.. Elektro.. Formgivingsfag.. 19211,-.. Design- og håndverksfag.. Helse- og sosialfag.. 17895,-.. Hotell- og næringsmiddelfag.. 19377,-.. Restaurant- og næringsmiddelfag.. Idrettsfag.. 13909,-.. Kjemi- og prosessfag.. 19965,-.. Medie- og kommunikasjonsfag.. 17943,-.. Medier og kommunikasjon.. Mekaniske fag.. Teknikk og industriell produksjon.. Musikk, dans og drama.. 19575,-.. Naturbruk.. 22899,-.. Salg- og servicefag.. 17909,-.. Service og samferdsel.. Tekniske byggfag.. Trearbeidsfag.. Steinerskole.. 15692,-.. Steinerskoler.. 3-10.. 10-1.. Utdanningsdirektoratets tilskuddssatser for private skoler for 2008.. Når du er elev på en privat videregående skole, så kjøper du også en tjeneste.. Det gir deg rettigheter og plikter som forbruker.. De konkrete rettighetene og pliktene følger av avtalen du har med skolen, men det er noen hovedregler som er viktige.. Du har rett til å få den tjenesten du har betalt for og normalt kan vente av en skole.. Det betyr at skolen må oppfylle alle krav i lover og forskrifter.. Du har krav på skikkelig veiledning om hva du kjøper, og skolen må gi deg det de har markedsført seg med.. Markedsrådet eller Forbrukerombudet kan hindre villedende markedsføring eller straffe skolen for feil markedsføring.. Hvis du ikke har fått det du har krav på, for eksempel dersom skolen ikke har gitt deg tilstrekkelig opplæring, ikke har gitt deg vitnemål eller lignende, bør du kreve at skolen retter opp feilen.. Kan eller vil ikke skolen gjøre det, bør den gi deg et avslag i prisen som tilsvarer tapet ditt.. Hvis det du får er svært mangelfullt, bør du kunne heve avtalen.. Da skal du få tilbake penger for det du ikke har fått, og du skal levere tilbake utstyr og lignende til skolen.. Hvis du på grunn av svikt hos skolen er nødt til å gå skoleåret om igjen, bør du kunne kreve erstattet det tap som følger av det, for eksempel gjennom tapt arbeidsinntekt.. For at dette skal være mulig, må du ha sørget for å dokumentere påstandene dine gjennom skriftlig kommunikasjon med skolen.. Hvis skolen ikke ønsker å imøtekomme deg, er siste utvei et privat søksmål for domstolene.. Dette kan imidlertid være både tids- og kostnadskrevende.. Er det flere som deler samme kravet mot skolen kan dere gå til gruppesøksmål.. Snakk alltid med en advokat før du vurderer søksmål.. Christian Vs norske lov.. 1.. cap.. , 2.. art.. Avtaleloven.. 2.. 3.. 12.. 13.. 14..

  Original link path: /buskerud/for-elever/rettigheter-i-privat-skole?showall=1
  Open archive

 • Title: Slik forandrer du noe
  Descriptive info: Slik forandrer du noe.. Hvis du ønsker å forandre på noe i din skoledag, så er det mange måter å gjøre det på.. Her er noen tips om hvordan gå fram.. Elev- og lærlingombudet kan hjelpe deg hvis du er usikker eller trenger hjelp til å ta opp noe.. Noen generelle tips.. Hvem som helst kan syte og klage.. De som får til noe, er de som er opptatt av å finne løsninger.. Lag forslag selv, eller still spørsmål om hvordan problemet kan løses.. Vær bevisst på hvordan du prater og oppfører deg når du tar opp en sak, enten du snakker med en medelev, en lærer, rektor eller andre.. Det er utrolig hvor langt du kommer med et hyggelig smil, en seriøs og saklig tone.. Lytt mer enn du snakker.. Hvis du både viser at du lytter og gjør det klart at du har oppfattet det som sies, kommer du langt.. Vis respekt - og du får lettere respekt tilbake.. Ta opp ting med én gang.. Ikke vent - det gjør bare vondt verre.. Snakk med den det gjelder først.. De fleste er ikke klar over at du er misfornøyd.. Vær konkret.. Snakk om problemet på en måte som gjør at det er mulig å skjønne hva du mener.. Blir du for generell, er det vanskelig å vite akkurat hva som er galt.. Når du ikke når  ...   for å veilede læreren.. Normalt vil avdelingsleder/ rektor ta det du kommer med på alvor, og gjennomføre en medarbeidersamtale med læreren det gjelder.. Da bør du se forbedringer over en periode på 2-4 uker.. Hvis du ikke kan se det, bør du ta kontakt med avdelingsleder/ rektor igjen - helst skriftlig.. Hvis du ikke blir hørt, eller problemet ikke blir bedret, kan det være på tide med en formell klage.. Eksempler på klagebrev finner du på denne siden.. link til klageveileder.. ) Klagen sendes til rektor.. Når du vil forandre saker skolen ikke kan gjøre noe med.. Noen ting er utenfor skolens kontroll.. Det kan være penger til nytt ventilasjonsanlegg (som ofte koster flere titalls millioner), skriftlige eksamensoppgaver, opptak til høyere utdanning og liknende.. Disse sakene styres høyere opp i systemet, og besluttes politisk.. Hvis du ønsker å forandre på slike ting, er det mye du kan gjøre.. Du kan:.. Ta saken opp i elevrådet, som evt.. kan bringe den videre i.. (hvis skolen er medlem).. Du kan også ta kontakt med Elevorganisasjonen direkte.. Ta kontakt med media eller skriv leserinnlegg i avisa.. Ta kontakt med politikere i kommunen, i fylkeskommunen eller på stortinget.. Engasjer deg i et politisk ungdomsparti eller en interesseorganisasjon som er enig med deg om saken din.. Bruk sosiale medier, lag facebookgruppe, twitre, lag blogg.. Det er mange politikere som er på sosiale medier!..

  Original link path: /buskerud/for-elever/slik-forandrer-du-noe?tmpl=component&print=1&page=
  Open archive

 • Title: Klageveileder
  Descriptive info: Klageveileder.. Før du vurderer å klage, bør du kikke på siden om hvordan du forandrer på noe.. link.. ) Ofte er det enklere og mer uformelle veier å nå frem på enn å skrive en klage.. Du har likevel rett til å klage på mange forhold ved opplæringen og opplæringsstedet, både som elev og som lærling.. Se mer om dette på rettighetssidene.. Når du klager setter du i gang en formell prosess hvor skolen/ lærebedriften, fylkeskommunen, Fylkesmannen og/ eller Arbeidstilsynet må forholde seg til det du tar opp.. Hvordan du klager og hvem som skal behandle klagen avhenger litt av hva du klager på.. Elev- og lærlingombudet kan hjelpe deg om du er usikker.. Klagen må være skriftlig og underskrevet av deg eller noen du har gitt fullmakt.. Sett opp klagen i et formelt brev.. Nedenfor finner du eksempler og maler for klagebrev som du kan laste ned.. Klager fra elever skal alltid sende til skolen.. Skolen er ansvarlig for å sende klagen videre til rett mottaker.. Klagen bør innledes med en kort forklaring på hva det klages på - for eksempel “Jeg ønsker å klage på ulovlig bruk av overtid” eller “Elevene i 2 SAA ønsker å klage på temperaturen i klasserommet vårt.. ”.. Deretter  ...   bør si noe om hvorfor du mener forholdene er feil - for eksempel “Arbeidstiden er langt utover det som tillates av lov eller avtale” eller “Temperaturen i klasserommet er for lav til at det er behagelig å være der.. Det mener vi er i strid med § 9a-2 i opplæringsloven.. Klagen bør si noe om hva du ønsker av tiltak.. For eksempel: “Jeg ber om at bruken av overtid begrenses, slik at den kommer inn under lovens rammer” eller “Vi ber skolen om å iverksette tiltak for å rette på temperaturforholdene.. ” Det er bra hvis du kan komme med forslag til løsninger.. Husk å underskrive klagen.. De du klager til skal svare innen rimelig tid, normalt innen ca 3 uker.. Hvis du ikke får medhold i en klage til en offentlig instans (skolen, fylkeskommunen, Fylkesmannen) kan du som regel klage på vedtaket (anke).. Får du ikke medhold i en klage til Arbeidstilsynet kan du ikke anke.. Send gjerne kopi av klagen til elev- og lærlingombudet, da har du gitt ombudet adgang til å ha innsyn og ombudet kan følge med i saken.. Bruk den hjelpen du kan få av.. elev- og lærlingombudet.. og fagforening/tillitsvalgt.. Brevmaler:.. Mal for klage til rektor.. Mal for klage til fylkesmannen..

  Original link path: /buskerud/for-elever/klageveileder?tmpl=component&print=1&page=
  Open archive

 • Title: Rettighetene dine som lærling
  Descriptive info: Rettighetene dine.. Som lærling er du både arbeidstaker og under opplæring.. Dermed har du to sett med rettigheter: Rettigheter etter opplæringsloven og rettigheter etter arbeidsmiljøloven.. Hvis bedriften har tariffavtale, er du også dekket av de rettighetene som følger den – for eksempel om lønn og arbeidstidsordninger.. Lærlinger har minst like mye nytte av å være medlem av en arbeidstakerorganisasjon som andre arbeidstakere.. Opplæring.. Fordi du er under opplæring fortsatt, har du krav på en opplæring som er tilpasset dine evner og forutsetninger, og du skal ha tilgang på PP-tjenesten og spesialundervisning hvis du trenger det.. Opplæringen skal ta utgangspunkt i læreplanen for det faget du tar.. Bedriften skal tilpasse opplæringen til dine evner og forutsetninger – altså hva du kan fra før, og hva som er spesielt for deg.. Produksjon og opplæring skal legges til rette for at målene i læreplanen blir nådd.. Bedriften må ha en intern plan for opplæringen, som du skal kjenne til.. 4-2.. 4-4.. Læreplanen for det enkelte faget.. Gratis opplæring.. Som lærling har du samme rett til gratis opplæring som elever, men du kan pålegges å holde deg med utstyr opplæringa gjør det nødvendig å ha, og som ikke går under trykte og digitale læremidler.. Det meste skal likevel holdes av lærebedriften.. Du kan få behovsprøvd stipend av.. på inntil kr 360,- per måned til å dekke utstyr som lærebedriften ikke har plikt til å holde, men som du trenger i opplæringa.. Lærebedriften eller skolen skal dekke materialer og andre utgifter i forbindelse med fag-/svenneprøve.. Arbeidsgiver skal holde personlig verneutstyr som er nødvendig for din sikkerhet.. Du skal ha tilgang på nødvendige hjelpemidler for å unngå uheldige fysiske belastninger.. Dette skal arbeidsgiver holde.. Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for skoleåret 2007/2008.. 16-2.. Arbeidsmiljøloven.. Forskrift om bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen.. 8.. Medvirkning.. Retten til medvirkning blir ikke mindre når du går fra opplæring i skole til opplæring i bedrift.. Faktisk blir den på enkelte områder større, fordi du får rettigheter som arbeidstaker.. Du skal delta aktivt i opplæringen, og være med på planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringen.. Bedriften skal sørge for at du får erfaring med ulike former for deltakelse og medvirkning i det daglige arbeidet.. Som arbeidstaker har du rett og plikt til å medvirke i HMS-arbeidet (Helse, miljø og sikkerhet), og har rett til selvbestemmelse, medinnflytelse og faglig ansvar.. Lærlinger skal være representert i yrkesopplæringsnemnda i fylket, som har viktige rådgivende oppgaver i fagopplæringa.. 1-2.. 3-4.. Krav til lærebedriften.. Lærebedriften får tilskudd for å ha lærlinger.. Til gjengjeld stilles det en del krav til lærebedriften som det kan være greit at du som lærling kjenner til.. Lærebedriften må være godkjent av fylkeskommunen.. Lærebedriften må kunne gi opplæring etter læreplanene og loven, og ha virksomhet og utstyr som gjør dette mulig.. Har den ikke det må den sammen med andre bedrifter i en opplæringsring eller et opplæringskontor kunne tilfredsstille disse kravene.. Lærebedriften må jevnlig vurdere hvordan organiseringa, tilrettelegginga og vurderinga av opplæringa bidrar til å nå målene i læreplanen.. Det må være en eller flere faglige ledere i bedriften, og en eller flere instruktører.. Hvis bedriften stanser eller ikke lenger kan oppfylle kravene som lærebedrift, må den straks si fra til fylkeskommunen.. Bedriften kan miste godkjenninga hvis den ikke lenger tilfredsstiller kravene eller kan gi god nok opplæring.. Arbeidstakernes representanter skal være med på å vurdere om opplæringa er god nok.. 4-3.. 1-3.. 2-1.. 11-4.. Du skal ha skikkelig tilbakemelding på jobben du gjør, slik at du kan bli bedre.. Du skal selv være med på å vurdere det du har gjort.. Opplæringa i bedrift skal også avsluttes med en fag- eller svenneprøve.. Underveisvurdering.. Du skal få tilbakemeldinger om hvordan du står i forhold til kompetansemåla i læreplanen på en måte som kan hjelpe deg å nå målene.. Du skal ha en utviklingssamtale med bedriften minst en gang i halvåret som dreier seg om utviklingen din i faget.. Bedriften må kunne dokumentere at du har fått underveisvurdering.. Du har krav på å delta i vurderinga av eget arbeid.. Fag-/svenneprøve.. Lærebedriften eller skolen du gikk på skal melde deg opp til den praktiske delen av fag-/svenneprøva.. For å kunne meldes opp til fag-/svenneprøve må du ha bestått alle fellesfag og programfag fra videregående (allmennfag og studieretningsfag).. Fag-/svenneprøven skal avvikles innen to måneder etter at du var ferdig som lærling.. Hvis du ikke består fag-/svenneprøven kan du ta ny prøve, og du kan avtale med lærebedriften å forlenge læretida.. Har du gyldig forfall, kan du få utsatt prøven.. Hvis du har spesielt behov for det, kan kommunen samtykke i særlig tilrettelegging av prøven.. Fagprøvens praktiske del har tre karakterer: Bestått meget godt, Bestått og Ikke bestått.. Teoridelen har tallkarakterene  ...   timer over fire sammenhengende uker og 200 timer i året.. Tillitsvalgte og Arbeidstilsynet kan i noen tilfeller tillate mer.. Du har lov til å jobbe mer frivillig, men ikke over 13 timer per dag og 48 timer per uke.. Arbeid utover avtalt arbeidstid skal bare gjennomføres når det er et særlig og tidsavgrenset behov for det.. Hvis bedriften gjennomgående trenger overtid, bør den altså heller ansette flere.. Læretiden for de fleste fag er 2 år i 100% stilling.. Det skal normalt ikke være behov for at lærlinger jobber overtid.. Overtid skal lønnes med minst 40% tillegg i lønna per time, og kan etter skriftlig avtale tas ut som avspasering.. For overtidstimer skal du lønnes som en ufaglært arbeider, ikke som lærling.. Du skal ha minst 11 timer sammenhengende arbeidsfri i døgnet.. I løpet av uka skal du ha en arbeidsfri periode på minst 35 sammenhengende timer, som helst inkluderer søndagen.. Der det er tariffavtale kan tillitsvalgte avtale kortere perioder, men da skal du kompenseres med andre hvileperioder eller annet passende vern.. Er arbeidsdagen over 5,5 time, skal du ha en halv times pause.. Hvis du ikke kan forlate arbeidsplassen i pausen, eller hvis det ikke er pauserom der skal du ha lønn for pausen.. Arbeider du mer enn to timer over det som er avtalt, har du krav på ekstra pause.. Er du under 18, skal du ikke utføre arbeid som kan medføre fare for din sikkerhet, helse eller utvikling.. Er du gravid har du rett til fri med lønn for svangerskapskontroll, samt 12 uker permisjon under svangerskapet og seks uker etter fødselen.. Far, eller den som bor sammen med moren, har rett til to ukers permisjon i forbindelse med fødselen.. Til sammen har foreldrene krav på 12 måneder lønnet permisjon i forbindelse med fødsel.. Hver av foreldrene har i tillegg rett på 12 måneder ekstra ulønnet permisjon.. Ammer du, kan du ta ammefri ca en time per dag.. Har du sykt barn eller de som passer barnet ditt blir syke, har du ekstra permisjonsrettigheter.. Du har rett til 20 dagers permisjon ved pleie av nære pårørende i hjemmet som er døende.. Avtjening av verneplikt eller møteplikt i offentlige organer (bydelsutvalg, meddommer etc.. ) gir deg også rett til permisjon.. Hvis du har avbrudd i læretiden på grunn av lengre permisjon, må fylkeskommunen godkjenne forlengelse av læretiden.. 4-6.. 1-9.. 2-5.. 7-1.. 10-4.. 10-6.. 10-8.. 10-9.. 10-10.. 10-11.. 12-1.. 12-2.. 12-3.. 12-4.. 12-5.. 12-8.. 12-9.. 12-10.. 12-12.. 13-1.. Menneskerettsloven.. Likestillingsloven.. Diskrimineringsloven.. Avtale/ kontrakt.. Utover det som følger av lov og regelverk, er det arbeidsavtalen og lærekontrakten som styrer hva du har rett og plikt til i læretida di.. Det er derfor viktig å passe på at du har begge disse avtalene, og at de inneholder alt de skal.. Lærekontrakten skal godkjennes av fylkeskommunen og skrives på fastsatt skjema, men arbeidsavtalen kan ha mange ulike former.. Dersom bedriften har tariffavtale skal det være nevnt i arbeidsavtalen.. Det er lurt å gjøre seg kjent med tariffavtalen, siden den har mye å si for arbeidsforholdene.. Arbeidsavtalen skal inneholde:.. Navn på arbeidsgiver og arbeidstaker.. Hvor arbeidsplassen er.. Beskrivelse av arbeidet, tittel og/eller stillingskategori.. Tidspunkt for arbeidsforholdets begynnelse og slutt (utløpet av læretida).. Bestemmelser om prøvetid inntil seks måneder hvis du er over 21 år.. Frister for oppsigelse i prøvetida, hvis du har det.. Opplysninger om rett til ferie og feriepenger og om reglene for fastsetting av ferietidspunktet.. Opplysninger om lønn, tillegg og godtgjøringer.. Opplysninger om daglig og ukentlig arbeidstid, samt pauser.. Opplysninger om særlige arbeidstidsordninger (gjennomsnittsberegning, fleksitid, el.. ).. Opplysninger om tariffavtaler som regulerer arbeidsforholdet.. Arbeidsavtalen kan bare sies opp/ heves hvis lærekontrakten heves.. Når læretida er over utløper arbeidsavtalen automatisk, og du må ha ny arbeidsavtale hvis du skal fortsette i bedriften.. Begge parter kan være enige om å heve lærekontrakten, men da mister du normalt retten til videregående opplæring.. Hevingen må uansett av fylkeskommunen.. Hvis kun en av partene ønsker å heve lærekontrakten, fatter fylkeskommunen vedtak etter søknad fra en av dere.. Den andre skal ha mulighet til å uttale seg.. Når en lærekontrakt heves på denne måten beholder lærlingen normalt retten til videregående opplæring.. Kontrakten kan bare heves hvis en av de følgende grunnene gjelder:.. Lærlingen eller lærebedriften har gjort vesentlige brudd på pliktene sine.. Lærlingen eller lærebedriften er ikke i stand til å fortsette læreforholdet.. Lærlingen gir skriftlig beskjed om at det er en vesentlig ulempe for han/ henne å fullføre opplæringen.. Hvis læretida avbrytes har du rett på attest for delen av kontraktstida du har gjennomført.. Hvis lærebedriften stanser, ikke lenger er godkjent som lærebedrift eller fylkeskommunen mener opplæringa ikke er tilfredsstillende, skal fylkeskommunen finne ny læreplass til deg.. 11-7.. 14-5.. 14-6.. ).. Ferieloven.. Skatteloven.. Skattebetalingsloven..

  Original link path: /buskerud/for-laerlinger/rettighetene-dine-laerling?tmpl=component&print=1&page=
  Open archive

 • Title: Rettighetene dine som lærling
  Descriptive info: Rettighetene dine - Opplæring.. Side 2 av 9.. -.. Neste..

  Original link path: /buskerud/for-laerlinger/rettighetene-dine-laerling?start=1
  Open archive

 • Title: Rettighetene dine som lærling
  Descriptive info: Rettighetene dine - Gratis opplæring.. Side 3 av 9..

  Original link path: /buskerud/for-laerlinger/rettighetene-dine-laerling?start=2
  Open archive

 • Title: Rettighetene dine som lærling
  Descriptive info: Rettighetene dine - Medvirkning.. Side 4 av 9..

  Original link path: /buskerud/for-laerlinger/rettighetene-dine-laerling?start=3
  Open archive

 • Title: Rettighetene dine som lærling
  Descriptive info: Rettighetene dine - Krav til lærebedriften.. Side 5 av 9..

  Original link path: /buskerud/for-laerlinger/rettighetene-dine-laerling?start=4
  Open archive

 • Title: Rettighetene dine som lærling
  Descriptive info: Rettighetene dine - Vurdering.. Side 6 av 9..

  Original link path: /buskerud/for-laerlinger/rettighetene-dine-laerling?start=5
  Open archive

 • Title: Rettighetene dine som lærling
  Descriptive info: Rettighetene dine - Arbeidsmiljø.. Side 7 av 9..

  Original link path: /buskerud/for-laerlinger/rettighetene-dine-laerling?start=6
  Open archive


 • Archived pages: 275