www.archive-no-2012.com » NO » E » ELEVOMBUDENE

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 275 . Archive date: 2012-07.

 • Title: Rettigheter i offentlig skole | Elev- og lærlingombudet
  Descriptive info: Velkommen til.. Elev- og lærlingombudet i Finnmark.. Hjem.. For elever.. For lærlinger.. For elevråd.. Kontakt.. Rettigheter i offentlig skole - Vurdering.. Artikkelindeks.. Rettigheter i offentlig skole.. Rett til videregående opplæring.. Gratis skole.. Tilpasset opplæring.. Elevmedvirkning.. Skolemiljø.. Vurdering.. Fravær.. Klage på vurdering.. Refsing/ straff.. Kilder.. Alle sider.. Side 7 av 11.. Vurdering er alle tilbakemeldingene du får på arbeidet du gjør på skolen – både muntlige tilbakemeldinger fra læreren og karakterer.. Vurderingen skal være et grunnlag for tilpasset opplæring, og sluttvurderinga gir grunnlag for opptak til videre utdanning eller jobb.. Utgangspunktet for vurdering er prinsipper for opplæringen, generell del av læreplanen og læreplanen for de enkelte fagene.. Du har krav på god tilbakemelding og rettledning, og skal selv være med på vurderingen av deg.. Reglene skiller mellom vurdering underveis (underveisvurdering) og vurdering du får på slutten av skoleåret (sluttvurdering).. De skiller også mellom vurdering med karakter, og vurdering uten karakter.. Hva betyr dette i praksis?.. Generelt.. Du skal kunne delta i vurdering av eget arbeid.. Vurderingen skal hjelpe deg til å lære bedre og utvikle kompetansen din.. Når du får vurdering uten karakter skal den beskrive hvordan du står i forhold til målene i læreplanen.. Du skal ha karakter i alle fag, i orden og i atferd.. Karakterer.. Fagkarakteren skal vise hva du kan når den blir satt, i forhold til hva som er forventet da (altså skal karakteren etter 1.. termin vise hva du kan ut fra hva skolen kan vente av deg etter et halvt skoleår).. Standpunktkarakteren skal være basert på hva du kan på slutten av opplæringa, og skal derfor ikke være noen form for gjennomsnitt av terminkarakterer.. Dine forutsetninger, orden og oppførsel skal ikke trekkes inn i fagkarakteren (unntaket er hvis det er snakk om kompetansemål som går inn på samarbeid, omsorg etc.. ).. Høyt fravær kan gjøre at du mister karakteren i et fag, hvis det betyr at læreren ikke har grunnlag nok til å se hvordan du står i forhold til målene i læreplanen.. Midt i skoleåret skal du få terminkarakter.. De har du ikke rett til å klage på.. Alle karakterer du får underveis i skoleåret – om det er på prøver, presentasjoner, innleveringer eller andre ting – skal begrunnes, og du skal få veiledning om hvordan du kan bli bedre eller hva du må jobbe med.. På slutten av skoleåret skal du få standpunktkarakterer.. De har du rett til å klage på.. Hvis du risikerer å ikke få karakter på grunn av fravær, eller å bli satt ned i orden eller atferd (eller begge), må du og dine foreldre/foresatte (hvis du er under 18) få  ...   eksamen, skal du få vite om hvilket fag du trekkes til 48 timer før eksamen, og da skal lørdager, søndager og høytidsdager ikke telle med.. Eksamen skal være lagt opp slik at du kan få vist både bredde (at du kan mye forskjellig) og dybde (at du kan ting godt).. 1 i standpunktkarakter gir deg rett til særskilt eksamen hvis du ikke skal opp til eksamen i faget.. Står du på eksamen, står du i faget - selv om standpunktkarakteren blir stående på vitnemålet.. Får du 1 på eksamen, har du rett til ny eksamen, og får beholde standpunktkarakteren hvis du tar ny eksamen.. Dette må du gjøre ved første mulighet.. Tar du særskilt eller ny eksamen i løpet av skoletida, får du førstegangsvitnemål.. Hvis du må ta særskilt eller ny eksamen etter Vg2, får du ikke førstegangsvitnemål.. Har du fått dokumentert gyldig forfall til eksamen – dvs at du ikke kunne møte av grunner du ikke kunne vite om på forhånd, så har du rett til utsatt eksamen.. Særskilt, ny og utsatt eksamen holdes samtidig, og du må selv si fra til skolen at du vil ha slik eksamen.. Prøver du å fuske på eksamen, blir eksamen annullert, men du har rett til å fullføre prøven.. Du kan klage til Fylkesmannen på vedtak om annullering.. Hvis du ikke retter deg etter reglene på eksamen (for eksempel hvis du forstyrrer andre) kan du bli vist bort.. Hvis du mener det er gjort en feil, kan du klage til Fylkesmannen.. Vitnemål/kompetansebevis (dokumentasjon).. Du har rett til å få dokumentasjon fra skolen på hva du har oppnådd.. Du har også rett på ny dokumentasjon hvis du får nye karakterer, eller hvis du mister den gamle.. For å få vitnemål må du ha bestått alle fag og eksamener, bortsett fra hvis du har fått fritak i noen fag.. Førstegangsvitnemål får du bare hvis du har bestått på normal tid.. Hvis du går på yrkesfag, kan du i noen tilfeller få vitnemål selv om du mangler bestått i to fag, forutsatt at du enten har hatt fritak for vurdering i faget, eller at du har ”spesifikke lærevansker” (lese- og skrivevansker, mattevansker etc.. Kan du ikke få vitnemål, har du krav på kompetansebevis, som viser hvilke karakterer du har fått.. Tar du privatisteksamen, erstatter eksamenskarakteren alle tidligere karakterer i faget.. Hvor står det om dette?.. Forskrift til opplæringsloven.. , §§.. 4-1.. ,.. 4-4.. 4-5.. 4-6.. 4-7.. 4-8.. 4-9.. 4-10.. 4-15.. 4-16.. 4-20.. 4-21.. 4-22.. 4-25.. 4-26.. 4-27.. 4-30.. 4-31.. 4-31a.. 4-32.. 4-33.. 4-34.. Forrige.. -.. Neste.. Hovedmeny.. Rettigheter i privat skole.. Slik forandrer du noe.. Klageveileder.. Rettighetene dine..

  Original link path: /finnmark/for-elever/rettigheter-i-offentlig-skole?start=6
  Open archive

 • Title: Rettigheter i offentlig skole | Elev- og lærlingombudet
  Descriptive info: Rettigheter i offentlig skole - Fravær.. Side 8 av 11.. Alt fravær skal i utgangspunktet føres på dokumentasjonen din, men det er en del unntak.. Det viktigste er at du og lærerne dine er flinke til å snakke sammen om hvorfor du har vært borte, og at du er flink til å dokumentere fraværet når du har grunn til å være borte, slik at ikke gyldig fravær blir ført som ugyldig fravær, og dermed kan føre til nedsatt ordenskarakter.. Alt fravær skal føres i dager og timer.. Du kan kreve å få årsaken til fraværet ditt ført på dokumentasjonen, men da må du selv dokumentere grunnen (for eksempel legeerklæring ved sykdom, attest fra organisasjon ved organisasjonsarbeid over 10 dager etc.. Avtale med rektor eller faglærer om studiearbeid er ikke fravær i det hele tatt.. Skoleadministrative gjøremål (elevrådsarbeid, møter på skolen, møter hvor  ...   partier og organisasjoner, hjelpearbeid (for eksempel for Røde Kors), lovpålagt oppmøte (som sesjon eller møte i retten), helsegrunner (langvarig sykdom) eller velferdsgrunner (for eksempel alvorlig sykdom eller død i familien).. Rektor kan også gi deg fri av andre grunner, hvis han eller hun vil det.. Er du i et annet trossamfunn enn Den norske kirke, kan du bruke inntil to av de 10 dagene på religiøse høytider.. Hvis du får fri av skolen, bør skolen legge til rette for at du kan kompensere for at du har vært borte, slik at du får karakter i alle fag.. Skolen kan ikke sette opp en grense i prosent eller antall timer som skal til for å miste karakter i et fag.. Det skal foretas en individuell vurdering av om læreren har grunnlag for å vurdere deg eller ikke opp mot målene i læreplanen.. 4-35..

  Original link path: /finnmark/for-elever/rettigheter-i-offentlig-skole?start=7
  Open archive

 • Title: Rettigheter i offentlig skole | Elev- og lærlingombudet
  Descriptive info: Rettigheter i offentlig skole - Klage på vurdering.. Side 9 av 11.. Karakterer kan i noen tilfeller bli satt på feil grunnlag.. Når du mener at en karakter er urettferdig eller det har blitt gjort feil som har påvirket resultatet, har du gode muligheter til å klage.. Du kan klage på standpunktkarakter, eksamenskarakter, karakter på fag-/svenneprøve og vedtak om ikke å sette karakter.. Retten til å klage har du, den du gir fullmakt til eller foreldrene dine når du er under 18.. Resultatet av klagen kan være at karakteren settes opp eller ned, eller forblir uendret.. Resultatet av klagen er endelig, og du kan ikke klage på det.. Skolen skal informere deg om retten til å klage og reglene for hvordan du går fram.. Klagen skal sendes til skolen.. Fristen for å klage på eksamens- eller standpunktkarakterer er 10 dager fra du fikk vite om eller burde ha gjort deg kjent med  ...   du klager på, i tillegg til informasjon som gjør det mulig å avgjøre klagen.. Ved muntlig eksamen kan du klage på formelle feil som har hatt noe å si for resultatet.. Får du medhold, blir klagen annullert, og det blir gjennomført ny eksamen, med ny sensor.. Er det trekkeksamen, trekkes faget på nytt – du har altså ikke rett til å komme opp i det samme faget.. I forhold til standpunktkarakter, kan du bare klage på at du ikke har fått karakter, eller at rutinene for karakterfastsetting ikke er fulgt – for eksempel at du har blitt bedømt etter andre ting enn læreplanen, eller bare deler av den, at læreren ikke har gitt deg begrunnelse og rettledning underveis, at du ikke har blitt tatt med i vurderingen osv.. Får du medhold, skal rektor og faglærer sammen sette ny standpunktkarakter.. 5-1.. 5-2.. 5-3.. 5-4.. 5-5.. 5-6.. 5-7.. 5-8.. 5-9.. 5-10.. 5-11.. 5-12.. og.. 5-13..

  Original link path: /finnmark/for-elever/rettigheter-i-offentlig-skole?start=8
  Open archive

 • Title: Rettigheter i offentlig skole | Elev- og lærlingombudet
  Descriptive info: Rettigheter i offentlig skole - Refsing/ straff.. Side 10 av 11.. Refsing/straff.. Hvis du bryter skolens ordensreglement, kan skolen ”refse” (straffe) deg, men det er strenge regler for hva skolen har lov til å gjøre.. Du kan utvises i inntil fem dager av rektor hvis du alvorlig eller flere ganger bryter ordensreglene.. Rektor må ha snakket med lærerne dine først.. Hvis du gjør ting over lengre tid som i alvorlig grad forstyrrer ro og orden på skolen, eller begår svært alvorlige brudd på skolereglementet kan fylkeskommunen vedta utvisning for resten av året.. Hvis du blir utvist for resten av året, kan fylkeskommunen i tillegg fatte vedtak om å ta fra deg retten til videregående opplæring.. Utvisning og tap av rettigheter kan bare skje etter at andre tiltak er forsøkt gjennomført.. Lærer eller avdelingsleder har ikke lov  ...   til å gjøre arbeid som rydding, vasking og lignende.. Kollektiv avstraffelse er ikke lov.. Du kan straffes med:.. Muntlig eller skriftlig advarsel, enten fra lærer eller fra rektor.. Utvisning fra timen.. Utvisning resten av dagen.. Midlertidig eller permanent klasse- eller skolebytte.. Utvisning inntil 5 dager.. Utvisning resten av året.. Tap av rett til videregående opplæring.. Anmeldelse av ulovlige forhold.. Nedsatt karakter i orden eller i atferd.. Evt.. andre reaksjoner som er beskrevet i skolereglementet.. Ved mye forsentkomming eller fravær, skal kontaktlærer ha en samtale med deg hvor det settes opp referat med mål og tiltak til forbedring.. Trusler om vold, bruk av vold eller mobbing kan medføre bortvisning.. Du har krav på å bli forelagt alle relevante opplysninger og få mulighet til å uttale deg, før det tas avgjørelse om straff.. Opplæringsloven.. §§.. 3-7.. 3-8.. Skolereglementet..

  Original link path: /finnmark/for-elever/rettigheter-i-offentlig-skole?start=9
  Open archive

 • Title: Rettigheter i offentlig skole | Elev- og lærlingombudet
  Descriptive info: Rettigheter i offentlig skole - Kilder.. Side 11 av 11.. Kilder:.. Læreplanverket.. (.. generell del.. prinsipper for opplæringen.. faglæreplanene.. ).. Forvaltningsloven.. Kommuneloven.. Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, mv.. Se også.. Sosial- og helsedirektoratets veileder til denne forskriften.. - Neste..

  Original link path: /finnmark/for-elever/rettigheter-i-offentlig-skole?start=10
  Open archive

 • Title: Rettigheter i offentlig skole | Elev- og lærlingombudet
  Descriptive info: Rettigheter i offentlig skole.. Her kan du lese hvilke rettigheter du har som elev på en offentlig videregående skole.. Du finner også linker som kan være nyttige for deg.. Kontakt gjerne elev- og lærlingombudet om du trenger mer informasjon eller om du ikke finner svar på det du lurer på.. For å ha rett til videregående opplæring må du ha lovlig opphold i Norge og ha norsk grunnskole eller tilsvarende.. Har du lovlig opphold i Norge og norsk grunnskole eller tilsvarende, har du rett til tre års videregående opplæring som du må ta ut i løpet av fem sammenhengende år innen du fyller 24 år.. Hvis du skal ta deler av opplæringa i bedrift (gjelder yrkesfag), får du ett års ekstra rett, altså et år lenger å ta ut retten på.. Du har ikke rett til å fullføre alle tre år på den samme skolen.. Søknadsfristen for videregående opplæring er 1.. mars (1.. februar hvis du har behov for spesialundervisning eller har IOP og skal søke lærekandidat).. Du kan klage på vedtak om inntak til Fylkesmannen.. Du har lov til å gjøre omvalg én gang, uten at det går ut over retten din.. Dersom du slutter på skolen innen 1.. oktober har du ikke b.. Du må bestå alle fag på lavere nivå som et høyere nivå bygger på for å komme inn videre, men skolen kan likevel velge å gi deg plass på høyere nivå (Vg2/Vg3) hvis de mener du har nok kompetanse.. Husk at du kan ha rett til særskilt eksamen hvis du har strøket i et fag (se Vurdering).. Husk også at du må ha bestått alle fag for å få vitnemål, uansett om du har gått alle årene.. Første året (Vg1) har du rett til inntak på ett av tre prioriterte utdanningsprogram, forutsatt at du har søkt.. Andre året har du (hvis du har bestått Vg1) rett til inntak på Vg2 på programområder som bygger på Vg1-året ditt, forutsatt at du har søkt.. Tredje året har du (hvis du besto Vg2) rett til inntak på Vg3 på programområder som bygger på Vg2-året ditt, eller på læreplass i yrkesforberedende program.. Forutsetningen er stadig at du har søkt.. For å få læreplass, må du ha bestått Vg2 og tilfredsstille kravene som lærebedriften stiller – men de kravene må være saklige.. Det er fylkeskommunen som formidler læreplass.. Bedriftene har lov til å si nei.. Sjekk om bedriften du vil være lærling i er en godkjent lærebedrift! Det er fylkeskommunen som godkjenner lærebedrifter.. 6-6.. 6-7.. 6-9.. 6-10.. 6-13.. 6-22,.. 6-23.. 6-25.. 3-1.. Videregående opplæring skal være gratis.. Derfor skal det meste være dekket av skolen, og det som ikke dekkes av skolen får du støtte av Lånekassen til.. Du skal få alle nødvendige trykte og digitale læremidler av skolen.. For eksempel vil det si at du skal få tilgang på PC og internett, lærebøker, artikler dere bruker i undervisningen og lignende.. I tillegg skal skolen ha tilgang på nødvendig utstyr.. Dette gjelder også om du har krav på spesialundervisning.. Fylkeskommunen skal enten sørge for skoleskyss eller månedskort som maksimalt koster halvparten av månedskort for voksne.. Du har krav på stipend fra.. Lånekassen.. til å dekke annet nødvendig utstyr, som arbeidstøy, kalkulator, etc.. Størrelsen på stipendet varierer med utdanningsprogrammet du går på.. For skoleåret 2010-2011 er summen fra 870,- til  ...   4-5a.. Du har krav på et godt skolemiljø.. Både det fysiske og det psykososiale miljøet må være bra nok til at du kan konsentrere deg om å lære.. Med fysisk skolemiljø mener vi alt du kan ta, se og føle på, for eksempel lys og lyd, møbler/inventar, renhold osv.. Med psykososialt skolemiljø mener vi forholdet du har til menneskene rundt deg.. Du skal ikke bli utsatt for noe som kan krenke deg, verken fra lærere eller elever.. Du har rett til nødvendig rådgivning og det utstyret du trenger.. Du skal trives på skolen, og skal ha en arbeidsplass som er tilpasset behovene dine.. Du har krav på å være med på både planlegging og gjennomføring av tiltak for å bedre skolemiljøet.. Alle som jobber i skolen har et ansvar for å hindre at du skades eller blir utsatt for noe som er krenkende.. Du skal ha en kontaktlærer som har ansvar for å følge deg opp.. Skolen skal gi deg nødvendig rådgivning om sosiale spørsmål og om karriere.. Du skal ha tilgang til det du trenger av læremidler og utstyr, som bøker, PC, pulter osv.. Reklame som forsøker å selge noe eller som kan påvirke hva du mener eller hvordan du oppfører deg, skal ikke finnes på skolen.. Luftkvalitet, lys, støy, temperatur, hygieniske forhold (vasker, toaletter, dusjer, garderober, renhold), pult- og stolhøyder m.. m.. skal følge anerkjente fagnormer.. Dette betyr for eksempel at: Det bør være minst 2 m.. 2.. plass per elev - helst mer; temperaturen bør ligge mellom 19 og 26.. o.. C, og helst ikke over 22.. C (høyere temperaturer kan tolereres i totalt to uker i året om sommeren); lufthastigheten bør maksimalt være 0,15 m/s; det bør være minst ett vannklosett per 20 jenter og et per 20 gutter (eller et per 30 gutter og ett urinal).. Arbeidsplassen din (pult og stol, lys etc.. ) skal være tilpasset dine behov – dvs.. både hvor høy du er, synet ditt, hørselen din, om du har en funksjonshemning etc.. De som jobber i skolen har plikt til å gripe inn og varsle rektor hvis du blir utsatt for noe som er krenkende, både ord og handlinger, særlig vold, mobbing, diskriminering eller rasisme.. Det gjelder uansett om det er en elev eller en lærer som står for handlingen.. Hvis du eller foreldrene dine ber om at det gjøres noe med miljøet, fysisk eller psykososialt, må skolen behandle det som en vanlig klage.. Hvis skolen avviser eller lar være å behandle klagen kan du klage til Fylkesmannen.. Elevrådet kan oppnevne to skolemiljørepresentanter som kan møte i arbeidsmiljøutvalget på skolen.. De har rett til opplæring i jobben og fritak fra undervisning for å gjøre jobben sin godt nok.. Elevrådet skal holdes informert om ting som kan påvirke skolemiljøet.. Du har krav på å bli involvert i både planlegging og gjennomføring av HMS-arbeidet ved skolen (helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet).. Hvis skolen bryter reglene om elevenes arbeidsmiljø, risikerer de ansvarlige å bli straffet med bøter eller fengsel.. Det skal være gode steder å spise som også gjør at du kan være sosial under måltidet, og det skal være rom for både aktivitet og hvile.. 8-2.. 9-2.. 9-3.. 9-6.. 9a-1.. 9a-2.. 9a-3.. 9a-4.. 9a-5.. 9a-6.. 9a-7.. Kunnskapsdepartementets veileder.. til kapittel 9a.. 22-1.. 22-2.. 22-3.. Se.. Sosial- og helsedirektoratets veileder til forskriften.. for tekniske standarder..

  Original link path: /finnmark/for-elever/rettigheter-i-offentlig-skole?showall=1
  Open archive

 • Title: Rettigheter i privat skole
  Descriptive info: Rettigheter i privat skole.. Disse sidene er tilpasset for deg som er elev på en vanlig privat videregående skole med godkjenning etter privatskoleloven.. Kontakt gjerne ombudet om du trenger mer informasjon eller om du ikke finner svar på det du lurer på.. Som elev i en privat videregående skole har du mange av de samme rettighetene som elever i offentlige skoler, men noen ting er forskjellig.. Privatskolene drives etter privatskoleloven og forskrift til den.. Mange av reglene er de samme som i opplæringsloven, blant annet reglene om vurdering.. Reglene i opplæringsloven om spesialundervisning og skolemiljø gjelder også for private skoler.. Når du går på en privatskole har du også en avtale med skolen, og denne avtalen styrer hva du har krav på, i tillegg til hva loven krever.. Fordi du har kjøpt en tjeneste av skolen, har du rett til å få det du har betalt for.. Hvis du kan dokumentere at du ikke har fått god nok opplæring og at skolen ikke har rettet opp i dette innen rimelig tid etter du har bedt om det, kan du ha krav på avslag i prisen, heving av avtalen eller erstatning.. Skolen kan ikke gjøre ulovlige eller urimelige avtalevilkår gjeldende, og kan heller ikke gi deg feil informasjon om hva du kjøper.. Rettighetene du finner her gjelder for deg som går på en vanlig privat videregående skole med parallell i offentlig skole, godkjent etter privatskoleloven.. Skolepenger på private skoler er ikke omfattet av gratisprinsippet.. avsnittet om skolepenger.. for mer om dette.. For skoleåret 2008-2009 er summen fra 820,- til 2 660,- per år.. Skolen kan kreve en egenandel på maks 820,- i året for å gi deg egen bærbar PC.. Når du er ferdig med videregående opplæring skal du få beholde PC-en, og hvis du slutter underveis skal du kunne kjøpe den for maks 2 460,- (820,- ganger 3).. For skoleåret 2008-2009 er det elever på Vg2 og Vg3 som får gratis lærebøker, utstyrsstipend og bærbar PC-ordning.. Fra skoleåret 2009-2010 gjelder det alle elever i videregående opplæring.. Privatskoleloven.. 6-2.. Forskrift til privatskoleloven.. 6-1.. 6-3.. 6-4.. 10-1a.. Skolen skal ha et styre hvor elevrådet kan møte med talerett og rett til å få protokollført sine meninger.. Det skal være minst fem representanter i elevrådet, og det skal velges innen tre uker etter skolestart.. 1-1.. 2-3.. Bestemmelsene i opplæringslovens kapittel 9a om skolemiljøet gjelder fullt ut på de private skolene også.. I tillegg har privatskoleloven noen egne bestemmelser for de private skolene.. Dette betyr for eksempel at: Det bør være minst 2 m2 plass per elev - helst mer; temperaturen bør ligge mellom 19 og 26o C, og helst ikke over 22o C (høyere temperaturer kan tolereres i totalt to uker i året om sommeren); lufthastigheten bør maksimalt være 0,15 m/s; det bør være minst ett vannklosett per 20 jenter og et per 20 gutter (eller et per 30 gutter og ett urinal).. De som jobber i skolen har plikt til å gripe inn og varsle daglig leder hvis du blir utsatt for noe som er krenkende, både ord og handlinger, særlig vold, mobbing, diskriminering eller rasisme.. Skoleanleggene skal ligge samlet.. Du har rett på tilgang til den kommunale helsetjenesten (helsesøster).. Kunnskapsdepartementets veileder til kapittel 9a.. 2-4.. 3-9.. 7-1a.. for tekniske standarder.. Reglene for vurdering i privat skole er de samme som i offentlig skole.. Noen skoler kan drive opplæring etter andre læreplaner, godkjent særskilt av Utdanningsdirektoratet.. Disse skolene skal følge reglene om vurdering så langt de passer – det vil si at de har de samme reglene om alt annet enn karakterer.. Les mer om hva dette betyr i praksis.. her.. (link til vurdering i offentlig skole.. ).. §.. kapittel 4.. Reglene for fravær er de samme for offentlige og private skoler.. (link til fravær i offentlig skole.. Du har de samme klagerettighetene i privat som i offentlig skole.. (link til klage på vurdering i offentlig skole.. kapittel 5.. Inntak.. Hvis du går på privat videregående skole, bruker  ...   flere ganger bryter ordensreglene.. Daglig leder må ha snakket med lærerne dine først.. Lærer eller avdelingsleder har ikke lov til å utvise deg – bare daglig leder har lov til det.. Du kan klage til Fylkesmannen på vedtak om bortvisning.. Skolen kan bare straffe deg etter ordensreglene og privatskoleloven.. Skolen kan ikke straffe deg fysisk, men du kan bli satt til å gjøre arbeid som rydding, vasking etc.. Kollektiv avstraffelse er ikke lov.. og 3-10 (link).. Skolepenger.. De private videregående skolene kan ta skolepenger opp til en viss grense.. Grensen varierer med utdanningsprogrammet, men skal uansett ikke være mer enn 15% av et grunnbeløp fastsatt av Utdanningsdirektoratet.. Skolen kan ta et ekstra tillegg for husleie.. Betaler du ikke skolepengene kan de gå til inkasso og rettslig inndrivelse, men skolen kan ikke utvise deg på grunn av dette.. Unntak er om skolen har tatt dette inn i avtalen med deg og gjort deg kjent med det på forhånd.. Da kan du risikere å miste skoleplassen hvis betalingsmisligholdet er vesentlig og du har fått rimelig mulighet til å gjøre opp for deg.. Alt tilskudd skal komme elevene til gode.. Skolen kan ikke ta ut overskudd eller leie lokaler av eierne sine.. Opplæringa skal ellers være gratis.. Skolene kan ta følgende skolepenger, pluss 4 000 for husleie og kapitalkostnader:.. Gammel ordning (R94).. Ny ordning (Kunnskapsløftet).. Studieretning.. Beløp.. Utdanningsprogram.. Allmennfag.. 13639,-.. Studiespesialisering.. Byggfag.. 19143,-.. Bygg- og anleggsteknikk.. Elektrofag.. 20040,-.. Elektro.. Formgivingsfag.. 19211,-.. Design- og håndverksfag.. Helse- og sosialfag.. 17895,-.. Hotell- og næringsmiddelfag.. 19377,-.. Restaurant- og næringsmiddelfag.. Idrettsfag.. 13909,-.. Kjemi- og prosessfag.. 19965,-.. Medie- og kommunikasjonsfag.. 17943,-.. Medier og kommunikasjon.. Mekaniske fag.. Teknikk og industriell produksjon.. Musikk, dans og drama.. 19575,-.. Naturbruk.. 22899,-.. Salg- og servicefag.. 17909,-.. Service og samferdsel.. Tekniske byggfag.. Trearbeidsfag.. Steinerskole.. 15692,-.. Steinerskoler.. 3-10.. Utdanningsdirektoratets tilskuddssatser for private skoler for 2008.. Forbrukerrettigheter.. Når du er elev på en privat videregående skole, så kjøper du også en tjeneste.. Det gir deg rettigheter og plikter som forbruker.. De konkrete rettighetene og pliktene følger av avtalen du har med skolen, men det er noen hovedregler som er viktige.. Du har rett til å få den tjenesten du har betalt for og normalt kan vente av en skole.. Det betyr at skolen må oppfylle alle krav i lover og forskrifter.. Du har krav på skikkelig veiledning om hva du kjøper, og skolen må gi deg det de har markedsført seg med.. Markedsrådet eller Forbrukerombudet kan hindre villedende markedsføring eller straffe skolen for feil markedsføring.. Hvis du ikke har fått det du har krav på, for eksempel dersom skolen ikke har gitt deg tilstrekkelig opplæring, ikke har gitt deg vitnemål eller lignende, bør du kreve at skolen retter opp feilen.. Kan eller vil ikke skolen gjøre det, bør den gi deg et avslag i prisen som tilsvarer tapet ditt.. Hvis det du får er svært mangelfullt, bør du kunne heve avtalen.. Da skal du få tilbake penger for det du ikke har fått, og du skal levere tilbake utstyr og lignende til skolen.. Hvis du på grunn av svikt hos skolen er nødt til å gå skoleåret om igjen, bør du kunne kreve erstattet det tap som følger av det, for eksempel gjennom tapt arbeidsinntekt.. For at dette skal være mulig, må du ha sørget for å dokumentere påstandene dine gjennom skriftlig kommunikasjon med skolen.. Hvis skolen ikke ønsker å imøtekomme deg, er siste utvei et privat søksmål for domstolene.. Dette kan imidlertid være både tids- og kostnadskrevende.. Er det flere som deler samme kravet mot skolen kan dere gå til gruppesøksmål.. Snakk alltid med en advokat før du vurderer søksmål.. Christian Vs norske lov.. 1.. cap.. , 2.. art.. Avtaleloven.. Markedsføringsloven.. 3.. 12.. 13.. 14.. Opplæringsloven (deler).. Forskrift til opplæringsloven (deler).. ) og/eller læreplaner godkjent særskilt for skolen.. Skolens inntaksreglement (se skolens nettside).. Skolens ordensreglement (se skolens nettside).. Avtaleloven.. Christian Vs Norske Lov.. Avtalen med skolen.. Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.. v.. Sosial- og helsedirektoratets veileder.. til denne forskriften..

  Original link path: /finnmark/for-elever/rettigheter-i-privat-skole?tmpl=component&print=1&page=
  Open archive

 • Title: Rettigheter i privat skole - Gratis skole
  Descriptive info: Rettigheter i privat skole - Gratis skole.. Side 2 av 12..

  Original link path: /finnmark/for-elever/rettigheter-i-privat-skole?start=1
  Open archive

 • Title: Rettigheter i privat skole - Elevmedvirkning
  Descriptive info: Rettigheter i privat skole - Elevmedvirkning.. Side 3 av 12..

  Original link path: /finnmark/for-elever/rettigheter-i-privat-skole?start=2
  Open archive

 • Title: Rettigheter i privat skole - Skolemiljø
  Descriptive info: Rettigheter i privat skole - Skolemiljø.. Side 4 av 12..

  Original link path: /finnmark/for-elever/rettigheter-i-privat-skole?start=3
  Open archive

 • Title: Rettigheter i privat skole - Vurdering
  Descriptive info: Rettigheter i privat skole - Vurdering.. Side 5 av 12..

  Original link path: /finnmark/for-elever/rettigheter-i-privat-skole?start=4
  Open archive


 • Archived pages: 275