www.archive-no-2012.com » NO » E » ELEVOMBUDENE

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 275 . Archive date: 2012-07.

 • Title: Rettighetene dine som lærling
  Descriptive info: Hjem.. For elever.. For lærlinger.. For elevråd.. Kontakt.. Rettighetene dine.. Artikkelindeks.. Rettighetene dine.. Opplæring.. Gratis opplæring.. Medvirkning.. Krav til lærebedriften.. Vurdering.. Arbeidsmiljø.. Avtale/ kontrakt.. Kilder.. Alle sider.. Generelt.. Som lærling er du både arbeidstaker og under opplæring.. Dermed har du to sett med rettigheter: Rettigheter etter opplæringsloven og rettigheter etter arbeidsmiljøloven.. Hvis bedriften har tariffavtale, er du også dekket av de rettighetene som følger den – for eksempel om lønn og arbeidstidsordninger.. Lærlinger har minst like mye nytte av å være medlem av en arbeidstakerorganisasjon som andre arbeidstakere.. Fordi du er under opplæring fortsatt, har du krav på en opplæring som er tilpasset dine evner og forutsetninger, og du skal ha tilgang på PP-tjenesten og spesialundervisning hvis du trenger det.. Opplæringen skal ta utgangspunkt i læreplanen for det faget du tar.. Hva betyr dette i praksis?.. Bedriften skal tilpasse opplæringen til dine evner og forutsetninger – altså hva du kan fra før, og hva som er spesielt for deg.. Produksjon og opplæring skal legges til rette for at målene i læreplanen blir nådd.. Bedriften må ha en intern plan for opplæringen, som du skal kjenne til.. Hvor står det om dette?.. Opplæringsloven.. §§.. 1-1.. ,.. 4-2.. og.. 4-4.. Forskrift til opplæringsloven.. §.. 11-1.. Læreplanen for det enkelte faget.. Som lærling har du samme rett til gratis opplæring som elever, men du kan pålegges å holde deg med utstyr opplæringa gjør det nødvendig å ha, og som ikke går under trykte og digitale læremidler.. Det meste skal likevel holdes av lærebedriften.. Du kan få behovsprøvd stipend av.. Lånekassen.. på inntil kr 360,- per måned til å dekke utstyr som lærebedriften ikke har plikt til å holde, men som du trenger i opplæringa.. Lærebedriften eller skolen skal dekke materialer og andre utgifter i forbindelse med fag-/svenneprøve.. Arbeidsgiver skal holde personlig verneutstyr som er nødvendig for din sikkerhet.. Du skal ha tilgang på nødvendige hjelpemidler for å unngå uheldige fysiske belastninger.. Dette skal arbeidsgiver holde.. , §§.. 3-1.. Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for skoleåret 2007/2008.. , §.. 16-2.. Arbeidsmiljøloven.. Forskrift om bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen.. 8.. Retten til medvirkning blir ikke mindre når du går fra opplæring i skole til opplæring i bedrift.. Faktisk blir den på enkelte områder større, fordi du får rettigheter som arbeidstaker.. Du skal delta aktivt i opplæringen, og være med på planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringen.. Bedriften skal sørge for at du får erfaring med ulike former for deltakelse og medvirkning i det daglige arbeidet.. Som arbeidstaker har du rett og plikt til å medvirke i HMS-arbeidet (Helse, miljø og sikkerhet), og har rett til selvbestemmelse, medinnflytelse og faglig ansvar.. Lærlinger skal være representert i yrkesopplæringsnemnda i fylket, som har viktige rådgivende oppgaver i fagopplæringa.. 1-2.. 3-4.. Prinsipper for opplæringen.. 2-3.. Lærebedriften får tilskudd for å ha lærlinger.. Til gjengjeld stilles det en del krav til lærebedriften som det kan være greit at du som lærling kjenner til.. Lærebedriften må være godkjent av fylkeskommunen.. Lærebedriften må kunne gi opplæring etter læreplanene og loven, og ha virksomhet og utstyr som gjør dette mulig.. Har den ikke det må den sammen med andre bedrifter i en opplæringsring eller et opplæringskontor kunne tilfredsstille disse kravene.. Lærebedriften må jevnlig vurdere hvordan organiseringa, tilrettelegginga og vurderinga av opplæringa bidrar til å nå målene i læreplanen.. Det må være en eller flere faglige ledere i bedriften, og en eller flere instruktører.. Hvis bedriften stanser eller ikke lenger kan oppfylle kravene som lærebedrift, må den straks si fra til fylkeskommunen.. Bedriften kan miste godkjenninga hvis den ikke lenger tilfredsstiller kravene eller kan gi god nok opplæring.. Arbeidstakernes representanter skal være med på å vurdere om opplæringa er god nok.. 4-3.. 4-7.. 1-3.. 2-1.. 11-4.. Du skal ha skikkelig tilbakemelding på jobben du gjør, slik at du kan bli bedre.. Du skal selv være med på å vurdere det du har gjort.. Opplæringa i bedrift skal også avsluttes med en fag- eller svenneprøve.. Underveisvurdering.. Du skal få tilbakemeldinger om hvordan du står i forhold til kompetansemåla i læreplanen på en måte som kan hjelpe deg å nå målene.. Du skal ha en utviklingssamtale med bedriften minst en gang i halvåret som dreier seg om utviklingen din i faget.. Bedriften må kunne dokumentere at du har fått underveisvurdering.. Du har krav på å delta i vurderinga av eget arbeid.. Fag-/svenneprøve.. Lærebedriften eller skolen du gikk på skal melde deg opp til den praktiske delen av fag-/svenneprøva.. For å kunne meldes opp til fag-/svenneprøve må du ha bestått alle fellesfag og programfag fra videregående (allmennfag og studieretningsfag).. Fag-/svenneprøven skal avvikles innen to måneder etter at du var ferdig som lærling.. Hvis du ikke består fag-/svenneprøven kan du ta ny prøve, og du kan avtale med lærebedriften å forlenge læretida.. Har du gyldig forfall, kan du få utsatt prøven.. Hvis du har spesielt behov for det, kan kommunen  ...   over fire sammenhengende uker og 200 timer i året.. Tillitsvalgte og Arbeidstilsynet kan i noen tilfeller tillate mer.. Du har lov til å jobbe mer frivillig, men ikke over 13 timer per dag og 48 timer per uke.. Arbeid utover avtalt arbeidstid skal bare gjennomføres når det er et særlig og tidsavgrenset behov for det.. Hvis bedriften gjennomgående trenger overtid, bør den altså heller ansette flere.. Læretiden for de fleste fag er 2 år i 100% stilling.. Det skal normalt ikke være behov for at lærlinger jobber overtid.. Overtid skal lønnes med minst 40% tillegg i lønna per time, og kan etter skriftlig avtale tas ut som avspasering.. For overtidstimer skal du lønnes som en ufaglært arbeider, ikke som lærling.. Du skal ha minst 11 timer sammenhengende arbeidsfri i døgnet.. I løpet av uka skal du ha en arbeidsfri periode på minst 35 sammenhengende timer, som helst inkluderer søndagen.. Der det er tariffavtale kan tillitsvalgte avtale kortere perioder, men da skal du kompenseres med andre hvileperioder eller annet passende vern.. Er arbeidsdagen over 5,5 time, skal du ha en halv times pause.. Hvis du ikke kan forlate arbeidsplassen i pausen, eller hvis det ikke er pauserom der skal du ha lønn for pausen.. Arbeider du mer enn to timer over det som er avtalt, har du krav på ekstra pause.. Er du under 18, skal du ikke utføre arbeid som kan medføre fare for din sikkerhet, helse eller utvikling.. Er du gravid har du rett til fri med lønn for svangerskapskontroll, samt 12 uker permisjon under svangerskapet og seks uker etter fødselen.. Far, eller den som bor sammen med moren, har rett til to ukers permisjon i forbindelse med fødselen.. Til sammen har foreldrene krav på 12 måneder lønnet permisjon i forbindelse med fødsel.. Hver av foreldrene har i tillegg rett på 12 måneder ekstra ulønnet permisjon.. Ammer du, kan du ta ammefri ca en time per dag.. Har du sykt barn eller de som passer barnet ditt blir syke, har du ekstra permisjonsrettigheter.. Du har rett til 20 dagers permisjon ved pleie av nære pårørende i hjemmet som er døende.. Avtjening av verneplikt eller møteplikt i offentlige organer (bydelsutvalg, meddommer etc.. ) gir deg også rett til permisjon.. Hvis du har avbrudd i læretiden på grunn av lengre permisjon, må fylkeskommunen godkjenne forlengelse av læretiden.. 4-6.. 1-9.. 2-4.. 2-5.. 3-2.. kapittel 4.. 6-1.. 7-1.. 10-1.. 10-4.. 10-6.. 10-8.. 10-9.. 10-10.. 10-11.. 12-1.. 12-2.. 12-3.. 12-4.. 12-5.. 12-8.. 12-9.. 12-10.. 12-12.. 13-1.. Menneskerettsloven.. Likestillingsloven.. Diskrimineringsloven.. Utover det som følger av lov og regelverk, er det arbeidsavtalen og lærekontrakten som styrer hva du har rett og plikt til i læretida di.. Det er derfor viktig å passe på at du har begge disse avtalene, og at de inneholder alt de skal.. Lærekontrakten skal godkjennes av fylkeskommunen og skrives på fastsatt skjema, men arbeidsavtalen kan ha mange ulike former.. Dersom bedriften har tariffavtale skal det være nevnt i arbeidsavtalen.. Det er lurt å gjøre seg kjent med tariffavtalen, siden den har mye å si for arbeidsforholdene.. Arbeidsavtalen skal inneholde:.. Navn på arbeidsgiver og arbeidstaker.. Hvor arbeidsplassen er.. Beskrivelse av arbeidet, tittel og/eller stillingskategori.. Tidspunkt for arbeidsforholdets begynnelse og slutt (utløpet av læretida).. Bestemmelser om prøvetid inntil seks måneder hvis du er over 21 år.. Frister for oppsigelse i prøvetida, hvis du har det.. Opplysninger om rett til ferie og feriepenger og om reglene for fastsetting av ferietidspunktet.. Opplysninger om lønn, tillegg og godtgjøringer.. Opplysninger om daglig og ukentlig arbeidstid, samt pauser.. Opplysninger om særlige arbeidstidsordninger (gjennomsnittsberegning, fleksitid, el.. ).. Opplysninger om tariffavtaler som regulerer arbeidsforholdet.. Arbeidsavtalen kan bare sies opp/ heves hvis lærekontrakten heves.. Når læretida er over utløper arbeidsavtalen automatisk, og du må ha ny arbeidsavtale hvis du skal fortsette i bedriften.. Begge parter kan være enige om å heve lærekontrakten, men da mister du normalt retten til videregående opplæring.. Hevingen må uansett av fylkeskommunen.. Hvis kun en av partene ønsker å heve lærekontrakten, fatter fylkeskommunen vedtak etter søknad fra en av dere.. Den andre skal ha mulighet til å uttale seg.. Når en lærekontrakt heves på denne måten beholder lærlingen normalt retten til videregående opplæring.. Kontrakten kan bare heves hvis en av de følgende grunnene gjelder:.. Lærlingen eller lærebedriften har gjort vesentlige brudd på pliktene sine.. Lærlingen eller lærebedriften er ikke i stand til å fortsette læreforholdet.. Lærlingen gir skriftlig beskjed om at det er en vesentlig ulempe for han/ henne å fullføre opplæringen.. Hvis læretida avbrytes har du rett på attest for delen av kontraktstida du har gjennomført.. Hvis lærebedriften stanser, ikke lenger er godkjent som lærebedrift eller fylkeskommunen mener opplæringa ikke er tilfredsstillende, skal fylkeskommunen finne ny læreplass til deg.. 11-7.. 14-5.. 14-6.. Kilder:.. Læreplanverket.. (.. generell del.. prinsipper for opplæringen.. faglæreplanene.. ).. Forvaltningsloven.. Ferieloven.. Skatteloven.. Skattebetalingsloven.. Hovedmeny.. Rettigheter i offentlig skole.. Rettigheter i privat skole.. Slik forandrer du noe.. Klageveileder..

  Original link path: /telemark/for-laerlinger/rettighetene-dine-som-laerling?showall=1
  Open archive

 • Title: For elevråd
  Descriptive info: For elevråd.. Dette valget vil dessverre ikke vises tilfredsstillende.. Nettleseren din støtter ikke integrerte rammer..

  Original link path: /telemark/for-elevrad/mail
  Open archive

 • Title: Rettigheter i offentlig skole - Rett til videregående opplæring
  Descriptive info: Velkommen til.. Elev- og lærlingombudet i Vestfold.. Rettigheter i offentlig skole - Rett til videregående opplæring.. Rett til videregående opplæring.. Gratis skole.. Tilpasset opplæring.. Elevmedvirkning.. Skolemiljø.. Fravær.. Klage på vurdering.. Refsing/ straff.. Side 2 av 11.. For å ha rett til videregående opplæring må du ha lovlig opphold i Norge og ha norsk grunnskole eller tilsvarende.. Har du lovlig opphold i Norge og norsk grunnskole eller tilsvarende, har du rett til tre års videregående opplæring som du må ta ut i løpet av fem sammenhengende år innen du fyller 24 år.. Hvis du skal ta deler av opplæringa i bedrift (gjelder yrkesfag), får du ett års ekstra rett, altså et år lenger å ta ut retten på.. Du har ikke rett til å fullføre alle tre år på den samme skolen.. Søknadsfristen for videregående opplæring er 1.. mars (1.. februar hvis du har behov for spesialundervisning eller har IOP og skal søke lærekandidat).. Du kan klage på vedtak om inntak til Fylkesmannen.. Du har lov til å gjøre omvalg én gang, uten at det går ut over  ...   hvis du har strøket i et fag (se Vurdering).. Husk også at du må ha bestått alle fag for å få vitnemål, uansett om du har gått alle årene.. Første året (Vg1) har du rett til inntak på ett av tre prioriterte utdanningsprogram, forutsatt at du har søkt.. Andre året har du (hvis du har bestått Vg1) rett til inntak på Vg2 på programområder som bygger på Vg1-året ditt, forutsatt at du har søkt.. Tredje året har du (hvis du besto Vg2) rett til inntak på Vg3 på programområder som bygger på Vg2-året ditt, eller på læreplass i yrkesforberedende program.. Forutsetningen er stadig at du har søkt.. For å få læreplass, må du ha bestått Vg2 og tilfredsstille kravene som lærebedriften stiller – men de kravene må være saklige.. Det er fylkeskommunen som formidler læreplass.. Bedriftene har lov til å si nei.. Sjekk om bedriften du vil være lærling i er en godkjent lærebedrift! Det er fylkeskommunen som godkjenner lærebedrifter.. 6-6.. 6-7.. 6-9.. 6-10.. 6-13.. 6-22,.. 6-23.. 6-25.. 3-8.. Forrige.. -.. Neste.. Rettigheter i den offentlige skolen..

  Original link path: /vestfold/for-elever/rettigheter-i-den-offentlige-skolen?start=1
  Open archive

 • Title: Rettigheter i offentlig skole - Gratis skole
  Descriptive info: Rettigheter i offentlig skole - Gratis skole.. Side 3 av 11.. Videregående opplæring skal være gratis.. Derfor skal det meste være dekket av skolen, og det som ikke dekkes av skolen får du støtte av Lånekassen til.. Du skal få alle nødvendige trykte og digitale læremidler av skolen.. For eksempel vil det si at du skal få tilgang på PC og internett, lærebøker, artikler dere bruker i undervisningen og lignende.. I tillegg skal skolen ha tilgang på nødvendig utstyr.. Dette gjelder også om du har krav på spesialundervisning.. Fylkeskommunen skal  ...   til å dekke annet nødvendig utstyr, som arbeidstøy, kalkulator, etc.. Størrelsen på stipendet varierer med utdanningsprogrammet du går på.. For skoleåret 2010-2011 er summen fra 870,- til 2 800,- per år.. Skolen kan kreve en egenandel på maks 870,- i året for å gi deg egen bærbar PC.. Når du er ferdig med videregående opplæring skal du få beholde PC-en, og hvis du slutter underveis skal du kunne kjøpe den for maks 2 610,- (870,- ganger 3).. 5-9.. 7-2.. 10-2.. 10-3.. 19-6.. Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2007-2008.. 16-4..

  Original link path: /vestfold/for-elever/rettigheter-i-den-offentlige-skolen?start=2
  Open archive

 • Title: Rettigheter i offentlig skole - Tilpasset opplæring
  Descriptive info: Rettigheter i offentlig skole - Tilpasset opplæring.. Side 4 av 11.. Du har krav på at opplæringen skal være tilpasset dine evner og forutsetninger.. Skolen skal stimulere deg til å bli bedre til å lære, og du skal få jobbe med ulike arbeidsmetoder.. Du skal få oppgaver og utfordringer som er tilpasset hva du kan fra før.. Læreren skal hjelpe deg med å finne ut hvordan du lærer best..

  Original link path: /vestfold/for-elever/rettigheter-i-den-offentlige-skolen?start=3
  Open archive

 • Title: Rettigheter i offentlig skole - Elevmedvirkning
  Descriptive info: Rettigheter i offentlig skole - Elevmedvirkning.. Side 5 av 11.. Du har krav på å få være med å bestemme hvordan opplæringa skal gjennomføres og hvordan du skal vurderes.. Gjennom elevrådet har du i tillegg krav på å få være med å bestemme hvordan skolen skal styres.. Skolen skal legge til rette for at du kan medvirke og gi deg kunnskapen du trenger for å gjøre det.. Du har selv ansvar  ...   diskutere arbeidsmetoder med deg.. Læreren skal sørge for at du vet hvilke valgmuligheter som finnes, og hvilke konsekvenser valgene får.. Du skal ha minst én elevsamtale i halvåret.. Læreren skal jevnlig diskutere med deg hvordan du utviklinger deg faglig og sosialt.. Skolen skal ha et skolemiljøutvalg hvor elevene er i flertall.. Det skal være minst én representant i elevrådet per tjuende elev.. Elevrådet skal kunne holde allmøte.. 1-2,.. 11-5a.. 11-6.. 4-5a..

  Original link path: /vestfold/for-elever/rettigheter-i-den-offentlige-skolen?start=4
  Open archive

 • Title: Rettigheter i offentlig skole - Skolemiljø
  Descriptive info: Rettigheter i offentlig skole - Skolemiljø.. Side 6 av 11.. Du har krav på et godt skolemiljø.. Både det fysiske og det psykososiale miljøet må være bra nok til at du kan konsentrere deg om å lære.. Med fysisk skolemiljø mener vi alt du kan ta, se og føle på, for eksempel lys og lyd, møbler/inventar, renhold osv.. Med psykososialt skolemiljø mener vi forholdet du har til menneskene rundt deg.. Du skal ikke bli utsatt for noe som kan krenke deg, verken fra lærere eller elever.. Du har rett til nødvendig rådgivning og det utstyret du trenger.. Du skal trives på skolen, og skal ha en arbeidsplass som er tilpasset behovene dine.. Du har krav på å være med på både planlegging og gjennomføring av tiltak for å bedre skolemiljøet.. Alle som jobber i skolen har et ansvar for å hindre at du skades eller blir utsatt for noe som er krenkende.. Du skal ha en kontaktlærer som har ansvar for å følge deg opp.. Skolen skal gi deg nødvendig rådgivning om sosiale spørsmål og om karriere.. Du skal ha tilgang til det du trenger av læremidler og utstyr, som bøker, PC, pulter osv.. Reklame som forsøker å selge noe eller som kan påvirke hva du mener eller hvordan du oppfører deg, skal ikke finnes på skolen.. Luftkvalitet, lys, støy, temperatur, hygieniske forhold (vasker, toaletter, dusjer, garderober, renhold),  ...   jobber i skolen har plikt til å gripe inn og varsle rektor hvis du blir utsatt for noe som er krenkende, både ord og handlinger, særlig vold, mobbing, diskriminering eller rasisme.. Det gjelder uansett om det er en elev eller en lærer som står for handlingen.. Hvis du eller foreldrene dine ber om at det gjøres noe med miljøet, fysisk eller psykososialt, må skolen behandle det som en vanlig klage.. Hvis skolen avviser eller lar være å behandle klagen kan du klage til Fylkesmannen.. Elevrådet kan oppnevne to skolemiljørepresentanter som kan møte i arbeidsmiljøutvalget på skolen.. De har rett til opplæring i jobben og fritak fra undervisning for å gjøre jobben sin godt nok.. Elevrådet skal holdes informert om ting som kan påvirke skolemiljøet.. Du har krav på å bli involvert i både planlegging og gjennomføring av HMS-arbeidet ved skolen (helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet).. Hvis skolen bryter reglene om elevenes arbeidsmiljø, risikerer de ansvarlige å bli straffet med bøter eller fengsel.. Det skal være gode steder å spise som også gjør at du kan være sosial under måltidet, og det skal være rom for både aktivitet og hvile.. 3-7.. 8-2.. 9-2.. 9-3.. 9-6.. 9a-1.. 9a-2.. 9a-3.. 9a-4.. 9a-5.. 9a-6.. 9a-7.. Se også.. Kunnskapsdepartementets veileder.. til kapittel 9a.. 22-1.. 22-2.. 22-3.. Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, mv.. Se.. Sosial- og helsedirektoratets veileder til forskriften.. for tekniske standarder..

  Original link path: /vestfold/for-elever/rettigheter-i-den-offentlige-skolen?start=5
  Open archive

 • Title: Rettigheter i offentlig skole - Vurdering
  Descriptive info: Rettigheter i offentlig skole - Vurdering.. Side 7 av 11.. Vurdering er alle tilbakemeldingene du får på arbeidet du gjør på skolen – både muntlige tilbakemeldinger fra læreren og karakterer.. Vurderingen skal være et grunnlag for tilpasset opplæring, og sluttvurderinga gir grunnlag for opptak til videre utdanning eller jobb.. Utgangspunktet for vurdering er prinsipper for opplæringen, generell del av læreplanen og læreplanen for de enkelte fagene.. Du har krav på god tilbakemelding og rettledning, og skal selv være med på vurderingen av deg.. Reglene skiller mellom vurdering underveis (underveisvurdering) og vurdering du får på slutten av skoleåret (sluttvurdering).. De skiller også mellom vurdering med karakter, og vurdering uten karakter.. Du skal kunne delta i vurdering av eget arbeid.. Vurderingen skal hjelpe deg til å lære bedre og utvikle kompetansen din.. Når du får vurdering uten karakter skal den beskrive hvordan du står i forhold til målene i læreplanen.. Du skal ha karakter i alle fag, i orden og i atferd.. Karakterer.. Fagkarakteren skal vise hva du kan når den blir satt, i forhold til hva som er forventet da (altså skal karakteren etter 1.. termin vise hva du kan ut fra hva skolen kan vente av deg etter et halvt skoleår).. Standpunktkarakteren skal være basert på hva du kan på slutten av opplæringa, og skal derfor ikke være noen form for gjennomsnitt av terminkarakterer.. Dine forutsetninger, orden og oppførsel skal ikke trekkes inn i fagkarakteren (unntaket er hvis det er snakk om kompetansemål som går inn på samarbeid, omsorg etc.. Høyt fravær kan gjøre at du mister karakteren i et fag, hvis det betyr at læreren ikke har grunnlag nok til å se hvordan du står i forhold til målene i læreplanen.. Midt i skoleåret skal du få terminkarakter.. De har du ikke rett til å klage på.. Alle karakterer du får underveis i skoleåret – om det er på prøver, presentasjoner, innleveringer eller andre ting – skal begrunnes, og du skal få veiledning om hvordan du kan bli bedre eller hva du må jobbe med.. På slutten av skoleåret skal du få standpunktkarakterer.. De har du rett til å klage på.. Hvis du risikerer å ikke få karakter på grunn av fravær, eller å bli satt ned i orden eller atferd (eller begge), må du og dine foreldre/foresatte (hvis du er under 18) få beskjed om det i tide til at du kan forbedre deg.. Du har ikke krav på  ...   eksamen, skal du få vite om hvilket fag du trekkes til 48 timer før eksamen, og da skal lørdager, søndager og høytidsdager ikke telle med.. Eksamen skal være lagt opp slik at du kan få vist både bredde (at du kan mye forskjellig) og dybde (at du kan ting godt).. 1 i standpunktkarakter gir deg rett til særskilt eksamen hvis du ikke skal opp til eksamen i faget.. Står du på eksamen, står du i faget - selv om standpunktkarakteren blir stående på vitnemålet.. Får du 1 på eksamen, har du rett til ny eksamen, og får beholde standpunktkarakteren hvis du tar ny eksamen.. Dette må du gjøre ved første mulighet.. Tar du særskilt eller ny eksamen i løpet av skoletida, får du førstegangsvitnemål.. Hvis du må ta særskilt eller ny eksamen etter Vg2, får du ikke førstegangsvitnemål.. Har du fått dokumentert gyldig forfall til eksamen – dvs at du ikke kunne møte av grunner du ikke kunne vite om på forhånd, så har du rett til utsatt eksamen.. Særskilt, ny og utsatt eksamen holdes samtidig, og du må selv si fra til skolen at du vil ha slik eksamen.. Prøver du å fuske på eksamen, blir eksamen annullert, men du har rett til å fullføre prøven.. Du kan klage til Fylkesmannen på vedtak om annullering.. Hvis du ikke retter deg etter reglene på eksamen (for eksempel hvis du forstyrrer andre) kan du bli vist bort.. Hvis du mener det er gjort en feil, kan du klage til Fylkesmannen.. Vitnemål/kompetansebevis (dokumentasjon).. Du har rett til å få dokumentasjon fra skolen på hva du har oppnådd.. Du har også rett på ny dokumentasjon hvis du får nye karakterer, eller hvis du mister den gamle.. For å få vitnemål må du ha bestått alle fag og eksamener, bortsett fra hvis du har fått fritak i noen fag.. Førstegangsvitnemål får du bare hvis du har bestått på normal tid.. Hvis du går på yrkesfag, kan du i noen tilfeller få vitnemål selv om du mangler bestått i to fag, forutsatt at du enten har hatt fritak for vurdering i faget, eller at du har ”spesifikke lærevansker” (lese- og skrivevansker, mattevansker etc.. Kan du ikke få vitnemål, har du krav på kompetansebevis, som viser hvilke karakterer du har fått.. Tar du privatisteksamen, erstatter eksamenskarakteren alle tidligere karakterer i faget.. 4-9.. 4-10.. 4-15.. 4-16.. 4-20.. 4-21.. 4-22.. 4-25.. 4-26.. 4-27.. 4-30.. 4-31.. 4-31a.. 4-32.. 4-33.. 4-34..

  Original link path: /vestfold/for-elever/rettigheter-i-den-offentlige-skolen?start=6
  Open archive

 • Title: Rettigheter i offentlig skole - Fravær
  Descriptive info: Rettigheter i offentlig skole - Fravær.. Side 8 av 11.. Alt fravær skal i utgangspunktet føres på dokumentasjonen din, men det er en del unntak.. Det viktigste er at du og lærerne dine er flinke til å snakke sammen om hvorfor du har vært borte, og at du er flink til å dokumentere fraværet når du har grunn til å være borte, slik at ikke gyldig fravær blir ført som ugyldig fravær, og dermed kan føre til nedsatt ordenskarakter.. Alt fravær skal føres i dager og timer.. Du kan kreve å få årsaken til fraværet ditt ført på dokumentasjonen, men da må du selv dokumentere grunnen (for eksempel legeerklæring ved sykdom, attest fra organisasjon ved organisasjonsarbeid over 10 dager etc.. Avtale med rektor eller faglærer om studiearbeid er ikke fravær i det hele tatt.. Skoleadministrative gjøremål (elevrådsarbeid, møter på skolen, møter hvor  ...   partier og organisasjoner, hjelpearbeid (for eksempel for Røde Kors), lovpålagt oppmøte (som sesjon eller møte i retten), helsegrunner (langvarig sykdom) eller velferdsgrunner (for eksempel alvorlig sykdom eller død i familien).. Rektor kan også gi deg fri av andre grunner, hvis han eller hun vil det.. Er du i et annet trossamfunn enn Den norske kirke, kan du bruke inntil to av de 10 dagene på religiøse høytider.. Hvis du får fri av skolen, bør skolen legge til rette for at du kan kompensere for at du har vært borte, slik at du får karakter i alle fag.. Skolen kan ikke sette opp en grense i prosent eller antall timer som skal til for å miste karakter i et fag.. Det skal foretas en individuell vurdering av om læreren har grunnlag for å vurdere deg eller ikke opp mot målene i læreplanen.. 4-35..

  Original link path: /vestfold/for-elever/rettigheter-i-den-offentlige-skolen?start=7
  Open archive

 • Title: Rettigheter i offentlig skole - Klage på vurdering
  Descriptive info: Rettigheter i offentlig skole - Klage på vurdering.. Side 9 av 11.. Karakterer kan i noen tilfeller bli satt på feil grunnlag.. Når du mener at en karakter er urettferdig eller det har blitt gjort feil som har påvirket resultatet, har du gode muligheter til å klage.. Du kan klage på standpunktkarakter, eksamenskarakter, karakter på fag-/svenneprøve og vedtak om ikke å sette karakter.. Retten til å klage har du, den du gir fullmakt til eller foreldrene dine når du er under 18.. Resultatet av klagen kan være at karakteren settes opp eller ned, eller forblir uendret.. Resultatet av klagen er endelig, og du kan ikke klage på det.. Skolen skal informere deg om retten til å klage og reglene for hvordan du går fram.. Klagen skal sendes til skolen.. Fristen for å klage på eksamens- eller standpunktkarakterer er 10 dager fra du fikk vite om eller burde ha  ...   og må inneholde hva du klager på, i tillegg til informasjon som gjør det mulig å avgjøre klagen.. Ved muntlig eksamen kan du klage på formelle feil som har hatt noe å si for resultatet.. Får du medhold, blir klagen annullert, og det blir gjennomført ny eksamen, med ny sensor.. Er det trekkeksamen, trekkes faget på nytt – du har altså ikke rett til å komme opp i det samme faget.. I forhold til standpunktkarakter, kan du bare klage på at du ikke har fått karakter, eller at rutinene for karakterfastsetting ikke er fulgt – for eksempel at du har blitt bedømt etter andre ting enn læreplanen, eller bare deler av den, at læreren ikke har gitt deg begrunnelse og rettledning underveis, at du ikke har blitt tatt med i vurderingen osv.. Får du medhold, skal rektor og faglærer sammen sette ny standpunktkarakter.. 5-6.. 5-8.. 5-10.. 5-11.. 5-12.. 5-13..

  Original link path: /vestfold/for-elever/rettigheter-i-den-offentlige-skolen?start=8
  Open archive

 • Title: Rettigheter i offentlig skole - Refsing/ straff
  Descriptive info: Rettigheter i offentlig skole - Refsing/ straff.. Side 10 av 11.. Refsing/straff.. Hvis du bryter skolens ordensreglement, kan skolen ”refse” (straffe) deg, men det er strenge regler for hva skolen har lov til å gjøre.. Du kan utvises i inntil fem dager av rektor hvis du alvorlig eller flere ganger bryter ordensreglene.. Rektor må ha snakket med lærerne dine først.. Hvis du gjør ting over lengre tid som i alvorlig grad forstyrrer ro og orden på skolen, eller begår svært alvorlige brudd på skolereglementet kan fylkeskommunen vedta utvisning for resten av året.. Hvis du blir utvist for resten av året, kan fylkeskommunen i tillegg fatte vedtak om å ta fra deg retten til videregående opplæring.. Utvisning og tap av rettigheter kan bare skje etter at andre tiltak er forsøkt gjennomført.. Lærer eller avdelingsleder har  ...   bli satt til å gjøre arbeid som rydding, vasking og lignende.. Kollektiv avstraffelse er ikke lov.. Du kan straffes med:.. Muntlig eller skriftlig advarsel, enten fra lærer eller fra rektor.. Utvisning fra timen.. Utvisning resten av dagen.. Midlertidig eller permanent klasse- eller skolebytte.. Utvisning inntil 5 dager.. Utvisning resten av året.. Tap av rett til videregående opplæring.. Anmeldelse av ulovlige forhold.. Nedsatt karakter i orden eller i atferd.. Evt.. andre reaksjoner som er beskrevet i skolereglementet.. Ved mye forsentkomming eller fravær, skal kontaktlærer ha en samtale med deg hvor det settes opp referat med mål og tiltak til forbedring.. Trusler om vold, bruk av vold eller mobbing kan medføre bortvisning.. Du har krav på å bli forelagt alle relevante opplysninger og få mulighet til å uttale deg, før det tas avgjørelse om straff.. Skolereglementet..

  Original link path: /vestfold/for-elever/rettigheter-i-den-offentlige-skolen?start=9
  Open archive


 • Archived pages: 275