www.archive-no-2012.com » NO » E » ENERGINORGE

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 1069 . Archive date: 2012-07.

 • Title: Laveste strømpris på fem år - Energi Norge
  Descriptive info: Tema.. Alle.. (1159).. Energiproduksjon.. (194).. Energi og klima.. (214).. Nett og system.. (340).. Marked og salg.. (139).. Internasjonalt.. (78).. Arbeidsliv.. (95).. Kompetanse.. (80).. (35).. Organisasjonsendringer.. (37).. (9).. Artikkeltyper.. Saker.. Presentasjoner.. Høringsuttalelser.. Brev.. Kommentarer.. Laveste strømpris på fem år.. Mandag 16.. april 2012.. Strømprisen i Norge var i første kvartal den laveste for perioden på fem år.. Det betyr rundt 2000 kroner spart for en vanlig familie.. En mild vinter og god magasinfylling har holdt prisene nede.. Tendensen ser ut til å fortsette frem mot sommeren.. Gjennomsnittlig systempris på den nordiske kraftbørsen Nord Pool Spot var i første kvartal 29 øre per kilowattime (kWh), mot 52 øre samme periode i fjor.. Medregnet strømselskapenes påslag og moms har en familie med et årsforbruk på 20 000 kWh betalt nærmere 2000 kroner mindre så langt i år, sammenliknet med samme periode i fjor.. Ikke siden 2007 har snittprisen i første kvartal vært lavere.. Mildt og vått.. - De lave prisene  ...   av forrige uke var fyllingsgraden i norske vannmagasiner 48,7 prosent, noe som er svært høyt for årstiden.. Medianverdien for tilsvarende tidspunkt i årene 1990-2011 var til sammenlikning 36,3 prosent, ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).. Trenger kabler.. - De siste årene har vi vært avhengige av import for å ha nok kraft gjennom vinteren.. Nå har vi overskudd og kan eksportere, noe som gir Norge gode inntekter.. Dette viser at vi trenger økt overføringskapasitet mellom Norge og resten av Europa, påpeker Ulseth.. Strømkundene kan uansett glede seg over lave priser helt frem til sommeren, slik prisbildet nå ser ut på Nasdaq OMX Commodities.. Fremtidsprisene for andre kvartal ligger rundt 22 øre/kWh, noe som er det laveste nivået på fem år sammenliknet med reelle historiske priser.. Arkivert under:.. ,.. Pressemeldinger.. Nøkkelord:.. Sluttbrukermarked.. Strømpris.. Kontaktpersoner.. Aslak Øverås.. Informasjonssjef.. ">Aslak Øverås.. Dir: 23088902.. Mob: 90086020.. Oluf Ulseth.. Adm.. direktør.. ">Oluf Ulseth.. Dir: 23088919.. Mob: 97620302.. Del på Facebook.. Del på Twitter..

  Original link path: /nyheter-om-stroemmarkedet/laveste-stroempris-paa-fem-aar-article9301-240.html
  Open archive

 • Title: Skuffende at Grieg-feltet godkjennes uten kraft fra land - Energi Norge
  Descriptive info: Skuffende at Grieg-feltet godkjennes uten kraft fra land.. Fredag 13.. Foto: Øyvind Hagen/ Statoil.. Regjeringen godkjente i dag utbyggingsplanen for oljefeltet Edvard Grieg, uten krav om utslippsfri kraftforsyning fra land.. Dette til tross for at en samlet utredning av elektrifisering av Utsirahøyden vil foreligge i løpet av kort tid.. - Vi forventer at regjeringen tar ansvar for å få frem en helhetlig løsning for elektrifisering som også omfatter Grieg-feltet.. Elektrifisering av nye offshoreinstallasjoner er blant de viktigste tiltakene vi har for å redusere nasjonale utslipp av klimagasser.. Norge skal bygge ut store mengder fornybar energi i årene som kommer.. Regjeringen må legge til  ...   at operatøren Lundin likevel pålegges å delta i utredningsarbeidet for en samlet elektrifisering av Utsirahøyden.. - Vi har forhåpninger om at operatøren nå avventer inntil fellesutredningen foreligger, slik at feltet kan drives med fornybar kraft fra dag én, avslutter Ulseth.. Edvard Grieg-feltet ble påvist i 2007 og ligger i den midtre delen av Nordsjøen, 180 kilometer vest for Stavanger.. Feltet bygges ut med en bunnfast plattform for prosessering av olje og gass, og de totale investeringene for utbyggingen beløper seg til 24 milliarder kroner.. Les pressemeldingen fra Olje- og energidepartementet.. Hans Olav Ween.. Næringspolitisk rådgiver kraftsystemer.. ">Hans Olav Ween.. Dir: 23088943.. Mob: 90984381..

  Original link path: /energi-og-klima/skuffende-at-grieg-feltet-godkjennes-uten-kraft-fra-land-article9300-437.html
  Open archive

 • Title: Energiutvalget med grundig rapport om fornybar fremtid - Energi Norge
  Descriptive info: Energiutvalget med grundig rapport om fornybar fremtid.. Torsdag 8.. mars 2012.. Olav Akselsen, leder av Energiutvalget.. Foto: Aslak Øverås.. Energi Norge mener Energiutvalget har gjort et grundig og viktig arbeid.. Rapporten fremhever betydningen av nettutbygging og nye utlandskabler.. Den peker på utfordringene ved et betydelig kraftoverskudd i 2020 og muligheten norsk fleksibel vannkraftproduksjon kan spille for Europa.. Det regjeringsoppnevnte Energiutvalget overleverte i dag sin utredning (NOU) til olje- og energiminister Ola Borten Moe.. Energi Norge mener dokumentet inneholder viktige føringer for energipolitikken de kommende årene.. Utvalget fastslår at det blir et betydelig kraftoverskudd i Norge i 2020 og peker på mulighetene dette gir for kraftintensiv industri og for at Norge gjennom magasinert vannkraft kan skape nye verdier som Europas batteri.. Dette forutsetter forsterking av kraftnettet og nye mellomlandsforbindelser, noe utvalget selv påpeker, sier administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge.. Raskere konsesjonsbehandling..  ...   å unngå dobbeltarbeid mellom NVE og OED.. Energi Norge mener dette er svært positive signaler.. Energipolitikken vil ha stor innflytelse på mulighetene for vekst og verdiskaping, forsyningssikkerhet og bekjempelse av klimaproblemene.. Mange av enkelttiltakene rapporten peker på, er godt nok utredet til at de kan iverksettes straks.. Det er ikke nødvendig å vente på en fremtidig stortingsmelding for å komme i gang, fastslår Ulseth.. Utslippsfri energibruk i 2050.. Skal vi etterlyse noe i rapporten, må det være en tydeliggjøring av at all energibruk må bli utslippsfri i 2050, og mer offensive tiltak for å konvertere fra fossil til fornybar energi.. Energipolitikken er kanskje det viktigste redskapet vi har for å løse klimaproblemene, og dette burde kommet tydeligere frem.. Vi må huske at de investeringene vi gjør i kraftsystemet i dag, får betydning 40 60 år frem i tid, avslutter Ulseth.. Les Energiutvalgets utredning..

  Original link path: /energi-og-klima/energiutvalget-med-grundig-rapport-om-fornybar-fremtid-article9228-437.html
  Open archive

 • Title: Mer sentralnett - men neppe raskere saksbehandling - Energi Norge
  Descriptive info: Mer sentralnett - men neppe raskere saksbehandling.. Fredag 2.. Foto: Statnett.. Regjeringens nettmeldingen bærer bud om forsterket kraftnett og flere utlandskabler.. Dette er viktig og riktig av hensyn til forsyningssikkerhet, verdiskaping og klimavennlig energibruk.. Tidlig involvering og bred høring av berørte parter i konsesjonsprosessen er bra, men omleggingen vil neppe bidra til raskere konsesjonsprosesser, mener Energi Norge.. Olje- og energiminister Ola Borten Moe presenterte i dag regjeringens stortingsmelding om nettubygging.. Energi Norge har lenge påpekt behovet for å forsterke kraftnettet i Norge.. Et hovedproblem i dag er at plan- og konsesjonsprosessene for nye kraftlinjer er uforutsigbare, preget av politiske omkamper og kan ta mange år.. I nettmeldingen legger regjeringen opp til at alle prosjekter skal kvalitetssikres av eksterne fagmiljøer tidlig i prosessen.. Olje- og energidepartementet (OED) skal dessuten på et tidlig tidspunkt avgjøre om det faktisk er behov for kraftlinjen det søkes om, før en går i gang med detaljplanlegging av trasévalg og andre forhold som skaper stort engasjement i berørte lokalsamfunn.. NVE vil ikke lenger tildele konsesjon, men avgi innstilling til regjeringen, med påfølgende beslutning  ...   større enn ved å investere i forkant.. Det er positivt at regjeringen legger dette til grunn for utviklingen av sentralnettet i årene fremover.. Nettmeldingen inneholder flere enkeltforslag som Energi Norge stiller seg positiv til:.. Forsyningssikkerheten i sentralnettet skal styrkes slik at det er mulig å opprettholde kraftforsyningen selv om én linje faller ut (n-1).. Regjeringen gir grønt lys til nye samfunnsøkonomisk lønnsomme mellomlandsforbindelser.. Dette er viktig for forsyningssikkerheten i Norge i år med lite nedbør (lav produksjon) og streng kulde (høyt forbruk).. Det legges også opp til en mer restriktiv bruk av jord- og sjøkabler i nye sentralnettprosjekter.. Dette er viktig for at samfunnet skal få best mulig forsyningssikkerhet igjen for investeringene.. Et robust sentralnett er et nasjonalt fellesansvar som kommer hele samfunnet til gode, samtidig som det legges til rette for skånsomme utbygginger.. Derfor skal det ikke innføres økonomisk kompensasjon til lokalsamfunn som berøres av sentralnettutbygging.. Nettmeldingen vil ventelig bli behandlet i Stortinget før sommeren.. Les mer på Olje- og energidepartementets nettsider.. Nett.. Nettregulering.. Einar Westre.. Direktør nett og marked.. ">Einar Westre.. Dir: 23088910.. Mob: 90515926..

  Original link path: /nyheter-om-nett-og-system/mer-sentralnett-men-neppe-raskere-saksbehandling-article9225-239.html
  Open archive

 • Title: NHOs energipanel krever økt satsing på fornybar energi - Energi Norge
  Descriptive info: NHOs energipanel krever økt satsing på fornybar energi.. Torsdag 1.. Christian Rynning Tønnensen (Statkraft) presenterer energipanelets rapport.. Foto: Elisabeth Sæther.. NHOs energipanel presenterte i dag næringslivets energipolitiske plattform.. Rapporten viser hvordan norske energiressurser og kompetanse gir grunnlag for langsiktig verdiskaping i Norge.. Energipanelet ble nedsatt i mars 2011 for å utvikle næringslivets helhetlige energipolitiske plattform som i et langsiktig perspektiv knytter sammen norsk energipolitikk, klimapolitikk og næringspolitikk.. De viktigste energinæringene i Norge, representert ved Norsk Industri, Oljeindustriens Landsforening og Energi Norge, står samlet bak rapporten.. Resultatet av arbeidet ble presentert under et seminar i Oslo i dag.. Les hele rapporten fra NHOs energipanel.. Norge må utvikle posisjonen som leverandør av fornybar kraft, fornybar fleksibilitet og naturgass som bidrag til energiforsyningssikkerhet og klimamål i Europa.. Økende andel fornybar energi og nedbygging av tradisjonell kraftproduksjon i Europa gir økt behov for både fleksibilitet og ny kraft.. Norge har betydelige muligheter for å øke produksjonen av både vannkraft, vindkraft og bioenergi, sier  ...   lavutslippssamfunn i 2050 basert på togradersmålet.. Denne målsettingen forutsetter en konsistent politikk med effektive beslutningsprosesser og stabile rammevilkår der energi, teknologiutvikling, arbeidsplasser og verdiskaping ses i sammenheng med den globale klimapolitikken, heter det i rapporten.. En balansert utvikling av kraftsystemet i Norge krever økte investeringer i kraftnettet og forsterkninger av mellomlandsforbindelsene.. I tillegg er det viktig å skaffe mer fornybar kraft til videreutvikling av industrien og konvertering fra fossil til fornybar energi, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i Statkraft.. Energipanelet har bestått av toppledere fra energinæringen, leverandørindustrien, forskningsmiljøer og kraftintensiv industri.. Kraftbransjen har vært representert av Christian Rynning-Tønnesen fra Statkraft, Christian Berg fra Hafslund, Tom Nysted fra Agder Energi og Sverre Devold fra Tafjord Kraft.. NHO-president Kristin Skogen Lund har ledet panelet.. En offensiv satsing på teknologiutvikling og implementering av ny teknologi er nødvendig for å realisere lavutslippssamfunnet.. Skal Norge fortsatt være en ledende energinasjon, er satsingen på utdanning og kompetanseutvikling avgjørende, skriver Skogen Lund i forordet til rapporten.. Vannkraft..

  Original link path: /energi-og-klima/nhos-energipanel-krever-oekt-satsing-paa-fornybar-energi-article9219-437.html
  Open archive

 • Title: Ekstremvær, beredskap, strømnett
  Descriptive info: Kraftbransjen diskuterte Dagmar med energiministeren.. januar 2012.. Mer effektive konsesjonsprosesser for nye kraftlinjer må på plass for å styrke forsyningssikkerheten i Norge.. Det planlegges investeringer for 110 milliarder kroner i nettet, men et tungrodd konsesjonssystem bremser utbyggingen.. Det var blant de viktigste budskapene da kraftbransjen møtte olje- og energiminister Ola Borten Moe i dag.. Representanter for nettselskapene og bransjeorganisasjonen Energi Norge møtte opp i Olje- og energidepartementet (OED) for å orientere om strømbruddene som fulgte av ekstremværet Dagmar , og diskutere hvordan kraftbransjen og myndighetene kan samarbeide om å forbedre kraftforsyningen i fremtiden.. Olje- og energiministeren benyttet anledningen til å rose nettselskapenes innsats for å få rettet opp strømutfallene.. Jeg vil gi heder, ære og takk til alle de som har stått på i romjulen, uttalte Borten Moe.. Mer effektiv konsesjonsbehandling.. Vi må være forberedt på mer ekstremvær enn tidligere på grunn av klimaendringene.. Det viktigste tiltaket for å bedre forsyningssikkerheten, er å bygge ut sentral- og regionalnettet.. Da må vi øke tempoet i konsesjonsbehandlingen, sier administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge.. I dag ligger nærmere 80 nettsaker til behandling hos Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).. Mange av dem har ligget i kø i flere år.. Grundige konsesjonsprosesser med høy  ...   nytt nett for å åpne for økt produksjon og bruk av fornybar energi.. Nettselskapene vil fortsette arbeidet med en økonomisk forsvarlig jordkabling av lokalnettet ved nyanlegg og modernisering.. Fikk strømmen tilbake etter 60 timer.. Ekstremværet Dagmar rammet over 200 000 strømkunder.. Det var særlig fylkene Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland, Hedmark, Buskerud og Akershus som ble berørt.. Uværet var det verste på nær 20 år, det ble målt vind på 2,5 ganger orkan styrke ved Mehuken i Sogn og Fjordane.. Den største årsaken til strømbrudd var trefall (særlig gran) over linjenettet.. Hundrevis av trær gikk over ende og rev med seg både strømledninger og master.. Nettselskapene mobiliserte raskt, flere steder stilte samtlige ansatte på jobb første juledag.. 70 prosent av kundene fikk strømmen tilbake innen 40 timer (halvannet døgn), 95 prosent hadde strømmen tilbake innen 60 timer (to og et halvt døgn).. Kostnadene for nettselskapene vil ifølge anslag fra NVE beløpe seg til over 400 millioner kroner.. Tilbakemeldingene vi har fått, tyder på at nettselskapenes beredskap fungerte godt.. Mange selskaper hadde imidlertid problemer med kommunikasjonen.. Vi vil derfor gå i dialog med teleselskapene og andre aktører for å se hvordan vi kan forbedre beredskapen her, oppsummerer Oluf Ulseth.. Beredskap..

  Original link path: /nyheter-om-nett-og-system/kraftbransjen-diskuterte-dagmar-med-energiministeren-article9141-239.html
  Open archive

 • Title: Kraftbransjen bygger nytt nett for 70 milliarder - Energi Norge
  Descriptive info: Kraftbransjen bygger nytt nett for 70 milliarder.. Tirsdag 3.. Foto: Camilla M.. Granheim.. Norske nettselskaper planlegger investeringer i lokal- og regionalnettet for 70 milliarder kroner frem til 2020.. Rundt halvparten av midlene vil gå til modernisering av nettet.. Dette vil bidra til økt forsyningssikkerhet når vi blir utsatt for ekstremvær i fremtiden.. - Antallet strømbrudd i Norge har gått betydelig ned de siste 15 årene.. Det er aldri målt færre avbrudd enn i 2010.. Det viser at nettselskapene gjør en solid jobb med å styrke forsyningssikkerheten.. Samtidig er det klart at vi må oppgradere nettet vårt for fremtiden, og da er det viktig med investeringer, sier Oluf Ulseth, administrerende direktør i Energi Norge.. En kartlegging Energi Norge har gjort hos medlemsbedriftene i 2011, viser at nettselskapene planlegger investeringer for ca.. 70  ...   næringsvekst i distriktene og for å bygge et mer klimavennlig energisystem hvor vi bruker mer fornybar og mindre fossil energi.. Alle gode krefter må nå bidra slik at planlagte linjer får konsesjon, sier Ulseth.. Energi Norge representerer ca.. 270 bedrifter som står for 99 prosent av kraftproduksjonen og dekker 90 prosent av nettkundene i Norge.. Vi har stor medfølelse med alle som har mistet strømmen i orkanen.. Vi kan forsikre om at nettselskapene har jobbet døgnet rundt og utnyttet alle tilgjengelige ressurser.. Nå har heldigvis de aller fleste fått strømmen tilbake.. Når nettselskapene får ryddet opp etter uværet, er vi klare til å sette oss ned og vurdere hvordan nettet og beredskapen i kraftforsyningen kan forbedres i fremtiden, avslutter Ulseth.. Nettorganisering.. Trond Svartsund.. Næringspolitisk rådgiver nett.. ">Trond Svartsund.. Dir: 23088915.. Mob: 95869042..

  Original link path: /nyheter-om-nett-og-system/kraftbransjen-bygger-nytt-nett-for-70-milliarder-article9118-239.html
  Open archive

 • Title: Laveste strømpris på syv år
  Descriptive info: Laveste strømpris i desember på syv år.. Mandag 2.. Foto: Anders Henriksen.. Gjennomsnittlig strømpris i desember var 26,1 øre per kilowattime (kWh), eksklusive påslag og moms.. Det er den laveste desemberprisen på syv år, og godt under halvparten av prisen samme måned i 2010.. Også i 2012 ser strømprisene ut til å holde seg lave.. En husstand med et årsforbruk på 20 000 kWh kan regne med ca 2000 kroner i lavere strømregning første kvartal sammenliknet med samme periode i fjor, basert på dagens prisprognoser.. - Årsaken er først og fremst at  ...   svensk kjernekraftproduksjon gått som normalt, sier administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge.. I 2010 produserte vi 7,5 TWh (milliarder kWh).. mindre.. enn vi brukte i Norge, grunnet lite nedbør og ekstrem kulde.. I 2011 ser situasjonen ut til å bli motsatt.. - Det er mye som tyder på at vi går mot større variasjoner i været fremover, noe som påvirker både produksjon og forbruk.. Det vil gjøre oss enda mer avhengige av utveksling av kraft med utlandet, for å sikre kraftforsyning i tørrår og avsetning av overskuddskraft i våtår, sier Ulseth..

  Original link path: /nyheter-om-stroemmarkedet/laveste-stroempris-paa-syv-aar-article9115-240.html
  Open archive

 • Title: Kraft og industri: Felles plattform for verdiskapning - Energi Norge
  Descriptive info: Kraft og industri: Felles plattform for verdiskapning.. Mandag 5.. desember 2011.. Ja til CO2-kompensasjon for industrien og ja til økt kraftutveksling, er blant kravene i en felles plattform for verdiskaping som i dag offentliggjøres av LO, Norsk Industri og Energi Norge.. De tre organisasjonene har for første gang kommet til enighet om en rekke energi- og næringspolitiske krav.. Kravene skal sikre en offensiv politikk for verdiskaping i kraftbransjen og industrien.. - Sektorpolitikken har utspilt sin rolle.. Nå må vi se klimapolitikk, energipolitikk og næringspolitikk i sammenheng.. En helhetlig politikk vil gi store muligheter for grønn verdiskaping i Norge, sier LO-leder Roar Flåthen, Stein Lier-Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri, og Oluf Ulseth, administrerende direktør i Energi Norge.. - Vi må gripe muligheten til å satse samlet på kraft- og industribedriftene, understreker de tre.. I.. Felles plattform for økt verdiskaping.. stiller de tre organisasjonene seg bak flere politiske krav, blant annet:.. Industrien må gis CO2-kompensasjon av hensyn til deres konkurranseevne.. Samfunnsøkonomisk lønnsomme mellomlandsforbindelser må bygges.. Nettutvikling kan ikke utsettes og krever politisk beslutningsevne.. Last ned bilder fra lanseringen (Flickr).. - Fram til nå har vi brukt mye tid på å være uenige om hvordan kraften skal brukes.. Det har stått i veien for en felles innsats for verdiskaping bygget på fornybar energi, og dette ønsker vi å rette på.. Plattformen er blitt til fordi vi ser at  ...   på den felles plattformen som særlig viktig for industriell innovasjon og teknologiutvikling i Norge.. Plattformen avklarer også en felles holdning til kraftutveksling og bygging av mellomlandsforbindelser.. - Det vi er enige om er at mellomlandsforbindelsene må styrkes, og at kabelprosjekter som er samfunnsøkonomisk lønnsomme, må realiseres før Europa finner andre løsninger på sitt kraftbehov.. Videre sier vi at det må skje på en balansert måte som ivaretar både verdiskapingen i kraftsektoren og konkurransekraften i industrien, sier Oluf Ulseth, som understreker at det haster med å komme i gang med de første prosjektene.. LO, Norsk Industri og Energi Norge organiserer til sammen over 870.. 000 arbeidstakere og rundt 2.. 500 energi- og industribedrifter.. De tre organisasjonene vil sammen og hver for seg arbeide for å få politisk gjennomslag for kravene som ligger i fellesplattformen.. Det er en klar forventning til at det offentlig nedsatte Energiutvalget som jobber med fremtidens energibehov, vil adressere og foreslå løsninger på flere av de problemstillingene som tas opp i plattformen.. Last ned presentasjoner fra lanseringen:.. Utfordringer for nettutvikling i Norge, v/Oluf Ulseth, adm.. direktør i Energi Norge.. Framtidig kraftbalanse og -priser, v/Håkon Taule, THEMA Consulting.. Framtidsutsikter for norsk kraftintensiv industri, v/Arvid Moss, konserndirektør i Norsk Hydro.. Kontaktpersoner:.. Tommy Skar.. , LO, tlf.. 905 06 449.. Finn Langeland.. , Norsk Industri, tlf.. 900 64 282.. , Energi Norge, tlf.. 900 86 020.. Utenlandsforbindelser..

  Original link path: /energi-og-klima/kraft-og-industri-felles-plattform-for-verdiskapning-article9030-437.html
  Open archive

 • Title: Forsinket nettutvikling rammer strømkunder og næringsvekst - Energi Norge
  Descriptive info: Forsinket nettutvikling rammer strømkunder og næringsvekst.. Foto: David Plas.. Statnett varsler ytterligere utsettelse av nytt sentralnett og nye forbindelser fra Nord-Europa.. Dette vil gi fortsatt ustabile strømpriser, for dårlig forsyningssikkerhet og svekker Norges mulighet til å bidra med klimavennlig energi til Europa.. Statnett påpeker i nettutviklingsplanen for 2011 at utfordringene i kraftnettet er større enn tidligere antatt, samtidig som kapasiteten til å løse dem er svekket.. Energi Norge mener dette er svært uheldig for det norske samfunnet, og etterlyser aktive tiltak.. Det må tas grep både i konsesjonsprosesser, prioriteringer, finansieringsløsninger og viljen til å slippe til flere aktører.. Her må både politikerne, energimyndighetene, Statnett og kraftbransjen komme sterkere på banen, sier administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge.. Stort etterslep i sentralnettet.. Energi Norge deler Statnetts vurdering av at sentralnettet i Norge trenger en vesentlig oppgradering, både av hensyn til forsyningssikkerheten, for å utløse verdiskaping og for å kunne erstatte fossil energibruk med klimavennlig elektrisitet i flere sektorer.. Nettet er ikke tilstrekkelig vedlikeholdt og gjenspeiler i dag ikke forbruksveksten i Norge de siste 20 årene, noe som har gitt et  ...   Tyskland og England utsettes med opptil tre år.. Dette henger ikke sammen, sier Ulseth.. Han peker på at det norske kraftmarkedet blir stadig mer integrert med det europeiske.. De to siste vintrene har vi vært avhengige av betydelig import, grunnet lite nedbør og streng kulde.. Det har gitt store prissvingninger, fra 5 øre per kilowattime på det laveste til nærmere 90 øre på det høyeste i år.. Flere kabler fra utlandet vil gi mer stabile strømpriser og mindre fare for en anstrengt kraftsituasjon.. Samtidig vil utbygging av mer uregulerbar vindkraftproduksjon både i Norge og Europa øke behovet for utveksling.. Konsesjonssystemet må endres.. Den største barrieren for å få fortgang i nettprosjektene, er at konsesjonsprosessene tar for lang tid.. I dag tar den ordinære konsesjonsbehandlingen som regel flere år.. I tillegg kommer en like langvarig klagebehandling på toppen.. Vi trenger en reform av konsesjonssystemet som hindrer dobbeltarbeid og trenering av prosessene, samtidig som berørte parter gis god anledning til å bli hørt.. Det er viktig at regjeringens nettmelding, som er varslet å komme i år, legger til rette for dette, sier Ulseth..

  Original link path: /nyheter-om-nett-og-system/forsinket-nettutvikling-rammer-stroemkunder-og-naeringsvekst-article9005-239.html
  Open archive

 • Title: Kraftbransjen foreslår handlingsregel for klima - Energi Norge
  Descriptive info: Juridisk rådgivning.. Arbeidsrett.. Inkluderende arbeidsliv.. Helse miljø og sikkerhet (HMS).. Lønn og tariff.. Pensjon.. Fagopplæring og rekruttering.. Verktøy.. Regelverk.. Energi Norge mener.. Kommunikasjonsverktøy.. Prosjektforslag 2012.. Pågående prosjekter.. Ferdigstilte prosjekter.. Om FoU.. Svarskjema 2012.. Nett og marked.. En grønn tråd.. Smart strøm (AMS).. Informasjon for energibransjen.. Spørsmål og svar.. Bakgrunn om smart strøm.. Relevante nyhetssaker.. Bakgrunn og formål.. For energibransjen.. Relaterte nyhetssaker.. Kraftbransjen foreslår handlingsregel for klima.. Tirsdag 1.. november 2011.. Foto: EU.. Norge må kutte minst 40 millioner tonn CO2-utslipp innen 2050 for å innfri internasjonale klimaforpliktelser.. Målet er klart, men Norge har ingen strategi for hvordan vi skal komme dit.. Kraftbransjen foreslår nå å innføre en handlingsregel for klima som leder mot nullutslipp fra energibruk.. Den eneste sjansen vi har til å nå klimamålene, er gjennom en stor omlegging av energisystemet.. Norge trenger en helhetlig, langsiktig strategi som ser klima- og energi i sammenheng.. Med en handlingsregel for klima de neste 40 årene vil vi kunne sikre et bærekraftig energisystem, sier administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge.. Handlingsregelen for klima er en del av rapporten En grønn tråd som Energi Norge presenterte den 2.. november under et seminar i Oslo.. Til stede var stortingspolitikere, samfunnsforskere, representanter for miljøbevegelsen, kraftbransjen og næringslivet for øvrig.. Rapporten har også internasjonal interesse i desember skal den presenteres under FNs klimatoppmøte i Sør-Afrika.. Verktøy for ansvarlig politikk.. En grønn tråd er et strategisk verktøy som forener energibehov med klimahensyn på nasjonalt, europeisk og internasjonalt nivå.. Verktøyet skal hjelpe politikere til å utforme en ansvarlig klima- og energipolitikk i et langsiktig perspektiv.. Utgangspunktet er at vi i 2050 må ha nådd klimamålene og samtidig utviklet et bærekraftig energisystem.. For å sikre at dagens tiltak kombinerer hensynene til klima, energi og verdiskapning, lanseres fem strategiske  ...   kommer fra energibruk.. Skal vi klare klimamålene, må energibruk bli utslippsfri i 2050.. Det betyr at CO2 må tas hånd om i produksjonsleddet, og at vi bare kan benytte CO2-nøytrale energibærere som elektrisitet, fjernvarme, bio og hydrogen.. I 2050 kan ingen personbiler kjøre på vanlig bensin.. Oljefyring må erstattes av varmepumper, fornybar fjernvarme og bioenergi.. Fangst og lagring av CO2 må være på plass, og petroleumsinstallasjoner må gå på strøm.. Prinsipp 3: Robust energisystem.. Elektrisitet som utslippsfri energibærer vil få en enda viktigere plass enn i dag.. Vi må derfor bygge et kraftnett som sikrer bedre flyt mellom landsdelene, som tåler større og bråere svinginger i produksjon og forbruk og som åpner for smartere energibruk.. Vi skal koble på mer uregulerbar vann- og vindkraft og erstatte fossil energibruk med fornybar.. Kraftnettet og mellomlandsforbindelsene vil være hovedpulsåren i fremtidens klimavennlige energisystem.. Prinsipp 4: Balansert utvikling.. Politikken må innrettes slik at vi får velfungerende energimarkeder som gjør at det blir noenlunde balanse mellom produksjon og forbruk av energi over tid.. Overskudd og underskudd påvirker prisene og gir usikre signaler til brukerne om valg av energiløsninger, og til næringslivet om investeringer i ny produksjon.. En balansert utvikling fører til at vi unngår feilinvesteringer i infrastruktur, bedriftsnedleggelser og feil incentiver til energieffektivisering.. Prinsipp 5: Effektiv ressursutnyttelse.. Alle omstillingstiltak medfører kostnader både i form av kapital, kompetanse og miljøinngrep.. Dette femte prinsippet er et hjelpemiddel for å prioritere mellom de politiske løsinger, virkemidler og tiltak som tilfredsstiller de første fire prinsippene i En grønn tråd.. Vi må velge de tiltakene som gir best ressursutnyttelse, slik at samfunnet får mest mulig klimavennlig energi for en lavest mulig kostnad og minst mulig naturinngrep.. Og vi må ha bedrifter med kunnskap og kapital til å levere gode løsninger..

  Original link path: /gronn-trad/kraftbransjen-foreslaar-handlingsregel-for-klima-article8912-590.html
  Open archive


 • Archived pages: 1069