www.archive-no-2012.com » NO » E » ENERGINORGE

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 1069 . Archive date: 2012-07.

 • Title: CEDREN - Energi Norge
  Descriptive info: Juridisk rådgivning.. Arbeidsliv.. Fagopplæring og rekruttering.. Kommunikasjonsverktøy.. Prosjektforslag 2012.. Pågående prosjekter.. Ferdigstilte prosjekter.. Om FoU.. Svarskjema 2012.. Nett og marked.. Energi og klima.. Smart strøm (AMS).. CEDREN.. Mandag 6.. desember 2010.. Centre for Environmental Design of Renewable Energy.. Ordningen med forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) er et initiativ for å etablere tidsbegrensede forskningssentre som utfører fokusert og langsiktig forskningsinnsats på høyt internasjonalt nivå for å løse utfordringer på energi- og miljøområdet.. Sentrene ble valgt ut gjennom en detaljert vurderingsprosess administrert av Norges forskningsråd.. Vitenskapelig kvalitet, relevans og potensial for innovasjon og verdiskaping var de viktigste kritereine for å bli valgt.. CEDREN er ett av de 8 sentrene som ble opprettet  ...   høy forskningskvalitet, aktiv og god kommunikasjon med interessenter på alle nivåer og samfunnsplan bidra til at de gode energiløsningene kan bli utviklet og gjennomført.. CEDRENs løsninger skal være banebrytende både nasjonalt og internasjonalt.. Prosjektene er for tiden:.. HydroPEAK.. TOOLS.. EnviPEAK.. EnviDORR.. BirdWind.. OPTIPOL.. GOVREP.. En nærmere omtale av senteret og enkeltprosjektene finnes på.. www.. cedren.. Utførende institutt.. SINTEF Energi.. NINA.. NTNU.. NIVA.. Uni Research.. LFI Oslo.. Samt flere internasjonale partnere.. Partnere.. Norges forskningsråd.. Agder Energi.. BKK.. Direktoratet for naturforvaltning.. E-CO Vannkraft.. Eidsiva Vannkraft.. Norsk Hydro.. NVE.. Sira-Kvina kraftselskap.. Statkraft.. Statnett.. TrønderEnergi.. Kontaktpersoner.. Energi Norge: Geir Taugbøl -.. gt@energinorge.. - tlf: 23 08 89 12.. Del på Facebook.. Del på Twitter..

  Original link path: /skjulte-paagaaende-prosjekter/cedren-article8349-560.html
  Open archive

 • Title: FoU ved Vannkraftlaboratoriet (NTNU) - Energi Norge
  Descriptive info: FoU ved Vannkraftlaboratoriet (NTNU).. Torsdag 2.. Den forskningsbaserte undervisningen ved Vannkraftlaboratoriet ved NTNU er en viktig forutsetning for å opprettholde et faglig høyt, moderne undervisningsmiljø innenfor fagområdet vannkraftmaskinteknikk.. Målet med prosjektet er å demonstrere at teknologiutvikling innenfor området vannkraftturbiner kan øke verdien av norsk vannkraft.. Denne verdien er grunnleggende sett knyttet til tre viktige egenskaper som påvirker totalregnskapet for kraftselskapene.. Strømningstap.. Fleksibilitet.. Skader.. Reduserte tap betyr at mer strøm kan produseres med samme vannmengde.. Mer fleksibilitet, spesielt mulighet til å regulere turbinen over et bredt driftsområde muliggjør en bedre optimalisering i forhold til markedet.. En bedre forståelse av skademekanismene vil redusere uplanlangt nedetid og dermed heve tilgjengeligheten på utstyret hvilket igjen gir mulighet for økt produksjon.. De tre faktorene er ikke uavhengige siden tap ofte er knyttet til skarpe gradienter og virvler som igjen øker de dynamiske lastene.. Dette er ofte mer utpreget på dellast og overlast.. Høye hastigheter gir større friksjonstap, og vil samtidig medføre økt slitasje i vassdrag med sand og silt.. Fleksibilitet forstås her som muligheten til å operere utstyret i driftssituasjoner som avviker fra merkeverdien eller beste driftspunkt.. For turbinen (maskinteknisk installasjon) gjelder  ...   Dette er viktig for økt integrasjon av intermittente fornybare energikilder som vind-, bølge- og tidevannskraft i energisystemet.. Et felles arbeid som omfatter de tre områdene med ulike innfallsvinkler men med utstrakt samarbeid og informasjonsutveksling styrker muligheten for å oppnå konkrete resultat som kan testes ut i norske kraftstasjoner.. Tett samarbeid med deltagerne i prosjektet som innbefatter mange norske kraftselskap, de mest betydelige konsulentene samt de viktigste leverandørene muliggjør fullskala uttesting i norske kraftverk.. Sluttresultat.. Bedre forståelse av frekvensavhengig demping i rørstrømning.. Bedre forståelse om rotor-stator interaksjon og dynamiske laster i Francis turbiner.. Bedre kunnskap om virkningsgradsmålinger ved lave fallhøyder.. Bedre forståelse av forholdet mellom design og turbinkarakteristikker.. Skademodeller for sandslitasje og forståelse av design endringer som kan redusere skadene.. Bedre forståelse av vake strømning og hvordan strømningskontroll kan brukes for å redusere disse tapene.. Analytisk og eksperimentell kunnskap om strømning og tap i Pelton turbiner.. Budsjett.. 5.. 3 millioner (2011), totalbudsjett 26,6 millioner.. Prosjektperiode.. 2010 2014.. Vannkraftlaboratoriet, NTNU.. Kraftselskap, leverandøreer og konsulenter.. Energi Norge: Bjarne Børresen -.. bbo@energinorge.. - tlf: +47 23 08 89 54.. NTNU: Torbjørn Nielsen -.. torbjorn.. nielsen@ntnu.. - tlf: +47 73 59 35 72..

  Original link path: /skjulte-paagaaende-prosjekter/fou-ved-vannkraftlaboratoriet-ntnu-article8330-560.html
  Open archive

 • Title: Fremtidens analysemiljø for vedlikeholds- og reinvesteringsbeslutninger (FRAM) - Energi Norge
  Descriptive info: Fremtidens analysemiljø for vedlikeholds- og reinvesteringsbeslutninger (FRAM).. Prosjektet skal demonstrere hvordan kraftselskaper kan implementere og nyttiggjøre seg et fremtidsrettet analysemiljø for vedlikeholds- og reinvesteringsbeslutninger innen vannkraft og vindkraft basert på world class metoder, verktøy og datagrunnlag fra bl.. a.. tidligere FoU-prosjekter.. I prosjektet inngår storskala utprøving hos flere selskaper.. Delmål i prosjektet er:.. Rammeverk som beskriver krav til metoder, verktøy, datagrunnlag, kompetanse og roller vedrørende analysemiljøer for vedlikeholds- og reinvesteringsbeslutninger.. Metoder og verktøy for å fastlegge og synliggjøre nytteverdier av vedlikehold og reinvesteringer med hensyn til lønnsomhet, sikkerhet og miljø, samt spesifikasjon av tilhørende webtjenester for integrasjon i vedlikeholdssystemer (FDV/ERP).. Kunnskapsbase og webportal med prosjektanalyseeksempler, datagrunnlag og opplæringsmateriell.. Kriterier og indikatorer for World Class Maintenance (WCM) og tilhørende metode for evaluering av vedlikeholdsfunksjonen i kraftselskaper.. Erfaringsrapport med resultater og anbefalinger fra utprøvingscase hos kraftselskaper, samt vurdering av hvordan ledende bedrifter i andre bransjer løser tilsvarende oppgaver.. Utfordring og nytteverdi.. Vedlikeholds- og reinvesteringsbeslutninger innen kraftproduksjon må baseres på  ...   utvikles i prosjektet.. Optimale vedlikeholds- og reinvesteringsbeslutninger betyr mye for lønnsomhet, sikkerhet og miljø i kraftbransjen.. Prosjektet skal bidra til at kraftselskapene kan realisere potensialet som ligger i resultatene fra mange års FoU ved å demonstrere hvordan et fremtidsrettet analysemiljø for vedlikeholds- og reinvesteringsbeslutninger innen kraftproduksjon kan bygges opp basert på world class metoder, verktøy og datagrunnlag fra bl.. tidligere prosjekter.. Disse skal tilpasses beslutningsprosessen og vedlikeholdssystemene som benyttes.. Erfaringer fra utprøving og opplæring i tidligere prosjekter viser nemlig at mangelfull tilpasning begrenser anvendelsen og nytten i betydelig grad.. Kraftselskapene må etablere analysemiljø med ressurser, prosedyrer, roller og kompetanse for å sikre at metoder og verktøy brukes på en effektiv måte.. Prosjektet tilbyr en FoU-arena der denne utfordringen kan løses av forskere, brukere og leverandører i fellesskap.. 4,1 millioner (2011), totalt 13,2 millioner.. 2011 2013.. For mer informasjon, se fullstendig søknad til Forskningsrådet.. SINTEF Energi: Eivind Solvang -.. eivind.. solvang@sintef.. - tlf: +47 73 59 71 81..

  Original link path: /skjulte-paagaaende-prosjekter/fremtidens-analysemiljoe-for-vedlikeholds-og-reinvesteringsbeslutninger-fram-article8323-560.html
  Open archive

 • Title: JUNCUS – Er problemvekst av krypsiv i vassdrag forårsaket av økt nitrogen - Energi Norge
  Descriptive info: JUNCUS Er problemvekst av krypsiv i vassdrag forårsaket av økt nitrogen.. Fredag 30.. oktober 2009.. Problemvekst av krypsiv er økende både i regulerte og uregulerte vassdrag i Sør-Norge.. I flere sørlandsvassdrag er bruksverdien redusert både for friluftsliv og kraftproduksjon, og vassdrags-reguleringer har vært nevnt som en hovedårsak til den økte veksten.. I øvre Otra er regulanten pålagt å betale et eget krypsivfond på 21 mill.. kroner for bekjempelse av krypsivproblemet.. Nyere forskningsresultater har imidlertid vist at problemvekst også oppstår i uregulerte vassdrag, og det er resultater som  ...   krypsiv.. Hensikten er å undersøke om årsakene til problemvekst av krypsiv kan være utløst av økte nitrogentilførsler til vassdragene, hvor nytteverdien er kunnskap om årsakssammenhengen vil føre til bedre tiltak for å redusere problemene for brukerinteressene i de berørte vassdrag, og øke kunnskapen om hvordan en kan unngå problemet i andre vassdrag.. Prosjektet er pågående og har en samlet ramme på 5,250 mill.. over 4 år.. Fylkesmannen i Vest-Agder.. Krypsivprosjektet på Sørlandet.. Utførende: Edgar Vegge -.. eve@fmva.. - tlf: 38 17 60 00.. Relaterte artikler.. Prosjektets hjemmeside..

  Original link path: /skjulte-paagaaende-prosjekter/juncus-er-problemvekst-av-krypsiv-i-vassdrag-foraarsaket-av-oekt-nitrogen-article7020-560.html
  Open archive

 • Title: Korttids produksjonsplanlegging – beslutningsstøttemodell for daglig drift - Energi Norge
  Descriptive info: Korttids produksjonsplanlegging beslutningsstøttemodell for daglig drift.. Torsdag 9.. Foto: Sintef.. Prosjektet fokuserer på videreutvikling av beslutningsstøtteverktøy (SHOP) for å optimalisere daglig drift av kraftstasjoner og vassdrag.. Prosjektet støttes av norske kraftselskaper og Energi Norge.. SINTEF Energi har sammen med Energi Norge og e-verkene utviklet SHOP (Short-term Hydro Operation Planning) fra konseptmodell til en operativ modell med over 100 brukere.. SHOP er en modell for korttids produksjonsplanlegging for vannkraft og takler kompliserte seriekoblede vassdrag.. Hovedfokuset er å videreutvikle modellen slik at den møter alle utfordringene som oppstår i daglig operativt bruk.. Hovedutfordringene de neste årene er: tilpassing til nye markeder, forbedret kobling mot sesongplanlegging, hensyn til nye restriksjonstyper og med fokus på å få ny funksjonalitet i bruk.. Målet med SHOP-modellen er å øke inntekten for brukeren og bedre utnyttelsen av vannkraftsystemet.. Modellens nytteverdi vil vise seg som forbedret konkurranseevne og energieffektivitet for de som bruker modellen operativt.. Prosjektet organiseres med en styringsgruppe sammensatt av bidragsyterne, Energi Norge og SINTEF.. Bidragsyterne får mulighet til å fremme sine ønsker og behov, og styringsgruppen bestemmer innholdet i prosjektet og påvirker utviklingen av SHOP-modellen.. Når det  ...   holde møtene hos de ulike deltagerne, i tillegg til årlige workshops.. Prosjektet vil føre til nyutviklede funksjoner i SHOP for å dekke bidragsyternes behov og daglige utfordringer.. De nye funksjonene vil dokumenteres i notater og rapporter.. Viktige resultater vil inngå i internasjonale publiseringer.. Budsjettet for 2011 er på 1.. 200 kkr og totalbudsjettet på 3.. 900 kkr.. År.. 2011.. 2012.. 2013.. 1.. 200.. 300.. 400.. Finansieringsmodell.. Prosjektet er fullfinansiert av deltakerne i prosjektet evt.. med tilskudd fra Energi Norge.. Det jobbes mot at prosjektet gjennom Energi Norge kan søke om BIP-midler, men det foreligger ikke konkrete forslag om dette.. Prosjektet har en varighet på 3 år med start i 2011 og prosjektslutt 2013.. SINTEF Energi.. Statkraft Energi AS.. Agder Energi Produksjon AS.. E-CO Vannkraft AS.. Norsk Hydro Produksjon AS.. TrønderEnergi Kraft AS.. Skagerak Kraft AS.. BKK Produksjon AS.. HelgelandsKraft AS.. NTE Energi AS.. Tafjord Kraftproduksjon AS.. Vedlegg.. For mer informasjon se prosjektbeskrivelse.. Last ned fil.. SINTEF Energi: Michael Belsnes -.. michael.. belsnes@sintef.. - tlf: 73 59 72 87.. Energi Norge: Knut Ola Aamodt (NVE) -.. knaa@nve.. - tlf: 22 95 92 54..

  Original link path: /skjulte-paagaaende-prosjekter/korttids-produksjonsplanlegging-beslutningsstoettemodell-for-daglig-drift-article8358-560.html
  Open archive

 • Title: Miljøvirkninger av effektkjøring og balanseregulering - Energi Norge
  Descriptive info: Miljøvirkninger av effektkjøring og balanseregulering.. Foto: Bigfoto.. Klimaverdien av regulerbar kraft har fått økende oppmerksomhet i den senere tid, samtidig er myndighetene oppmerksom på at det må gjennomføres tiltak for å dempe de negative virkningene lokalt.. Energiproduksjonen i Europa skal utvikles i retning av mer fornybar energi, og det finnes planer for storstilt utbygging av offshore vindkraft utenfor Norges kyst.. Dette vil kreve en viss mengde regulerbar kraft som balanse, og norsk vannkraft kan tenkes å fungere som balanse mot Europa og offshore vind.. Det vil i så fall gi et økt behov for korttidsregulering og effektkjøring, noe som gjør det nødvendig å øke kunnskapen rundt miljøvirkninger av raske vannstandsendringer i  ...   hva som gir uheldige miljøvirkninger av raske vannstandsendringer og effektkjøring.. Denne kunnskapen skal gjøres lettere tilgjengelig.. Ulike avbøtende tiltak skal vurderes.. Kraftverk som er godt egnet for effektutvidelser med hensyn til miljø, skal identifiseres.. Hovedtema i prosjektet vil være:.. Dynamikk i tørrleggingsprosesser knyttet til effektkjøring, Bunnforhold og erosjonsprosesser, Vanntemperatur og isforhold, Vannstandsvariasjoner og sirkulasjonsforhold i magasin, innsjøer og fjorder, Virkninger på bunndyr og elvemusling, Virkninger på fisk (gyteforhold, habitatforhold, langtids- og populasjonseffekter), Virkninger på fugl og vanntilknyttede pattedyr, Effekter på friluftsliv, Modellutvikling, Tiltak.. Prosjektet er pågående og har en samlet ramme på 6 mill.. SINTEF Energi AS.. LFI.. UiO.. Utførende: Atle Harby -.. atle.. harby@sintef.. - tlf: 73 59 72 15..

  Original link path: /skjulte-paagaaende-prosjekter/miljoevirkninger-av-effektkjoering-og-balanseregulering-article7023-560.html
  Open archive

 • Title: Pk2.0 – pumpekraft demoanlegg – forprosjekt - Energi Norge
  Descriptive info: Pk2.. 0 pumpekraft demoanlegg forprosjekt.. Energi21s.. innsatsgruppe fornybar kraft,.. vannkraftgruppa.. har foreslått et demonstrasjonsanlegg for pumpekraft som en prioritert FoU-oppgave.. Dette er et stort og ambisiøst prosjekt som vil kreve betydelig offentlig og privat finansiering.. På den andre siden vil et slikt prosjekt kunne være en viktig motor for vannkraftforskning i årene framover.. Dette gjelder både på systemsiden, utvikling av teknisk utstyr samt drift og vedlikehold.. Energi21s hovedrapport vil bli lagt fram sommeren 2011, og det er usikkert når nye program fra Forskningsrådet vil bli etablert.. Forprosjektet vil legge grunnlaget for et slikt demonstrasjonsanlegg og framskaffe kunnskap, data og planer som skal sikre at et konkret prosjektforslag av god kvalitet kan framlegges så raskt som mulig.. Forprosjektets hovedmål vil være:.. Etablere teknologivurderinger (hva er state-of-the-art ?) innenfor de ulike teknologiområdene som et slikt demonstrasjonsanlegg vil innbefatte.. Etablere forskningsmessige mål med prosjektet, både i utviklingsfasen og den forskningsmessige driftsfasen.. Etablere en systemmodell for et pumpekraftverk med klare tekniske krav til  ...   fra partnerne i prosjektet.. Det vil bli opprettet en styringsgruppe som får ansvar for planlegging og gjennomføring av ulike delprosjekt.. Endelig omfang av prosjektet vil være avhengig av størrelse på finansiering.. Styringsgruppen vil være ansvarlig for prioritering av oppgaver.. En plattform for videreutvikling av et demonstrasjonsanlegg i form av rapporter som omhandler forskningsmessige utviklingsmål og teknologivurdering for relevante fagområdet.. Systemmodell for demonstrasjonsanlegg som tillater kvantitativ evaluering av design valg.. Anbefalt lokalitet for et demonstrasjonsanlegg og plan for videre utvikling.. 1 millioner kroner/år (totalt 2 millioner).. Totalt prosjektomfang vil være avhengig av finansiering.. Prosjektet vil løpende vurdere muligheten til å søke offentlig støttet.. Vi vil også oppfordre partnerne i prosjektet til å vurdere muligheten til å knytte nærings Ph.. D er opp mot prosjektet.. Frivillige bidrag fra selskapene i form av egeninnsats og/eller direkte bidrag.. 2011 2012 (to år, evt.. til en formell utlysning er på plass).. Energi Norge (høgskoler og forskningsinstitutt; leverandører og konsulenter for delprosjekt).. Kraftselskap, leverandører og konsulenter..

  Original link path: /skjulte-paagaaende-prosjekter/pk2-0-pumpekraft-demoanlegg-forprosjekt-article8309-560.html
  Open archive

 • Title: System for tilstands- og levetidsrelaterte data for kraftsystemkomponenter (SysLife) - Energi Norge
  Descriptive info: System for tilstands- og levetidsrelaterte data for kraftsystemkomponenter (SysLife).. Utvikling og implementering av et analyse- og databasesystem for innsamling, lagring, bearbeiding og rapportering av data/informasjon om levetid, teknisk tilstand, degradering og svikt av kraftsystemkomponenter.. Nytteverdi.. Nytt system med enkelt og brukervennlig grensesnitt som knytter sammen eksisterende systemer og verktøy.. Veiledning for gjennomføring av tilstandskontroll og tolkning av teknisk tilstand gjennom at håndbøker for tilstandskontroll og skadeatlas med bilder av relevante skadetyper implementeres i systemet.. Forbedrede levetidsanalyser gjennom utnyttelse og bearbeiding av data og informasjon som ligger i eksisterende vedlikeholdssystemer.. Etablering av forbedret data- og informasjonsgrunnlag for estimering av sviktsannsynlighet og (rest)levetid til kraftsystemkomponenter.. Optimalisering av vedlikehold, forbedret planlegging av rehabilitering og fornyelse, samt optimert bruk av ressurser.. Bakgrunn.. Modeller og verktøy utviklet i pågående prosjekter (Verdiskapende vedlikehold innen kraftproduksjon og Tilstandskontroll og restlevetid for nettkomponenter):.. Tilstandskontrollhåndbøker og system for tilstandsangivelse.. Tilstandskarakterer (1 5): Etablert standard for tilstandsangivelse.. Levetidskurver: Modellering av tilstandsutvikling/degradering.. Sviktmodell og verktøy for estimering av sviktsannsynlighet.. Beregning av sviktsannsynlighet pr.. år og restlevetid basert på aktuell tilstand til komponenten som vurderes.. Etablering av levetidskurver basert på ekspertvurderinger og tilstandsdata.. Verktøy for beregning av lønnsomhet av vedlikeholdstiltak.. Optimal bruk av ressurser til riktig tid på de riktige komponentene.. Dagens situasjon.. Tilstandskontrollhåndbøkene og eksisterende prototyper av verktøy er utviklet og laget i ulike programvarer.. Utveksling av data og resultater mellom disse verktøyene er ikke automatisert og skjer til dels manuelt.. For å unngå utveksling imellom mange ulike systemer skal det lages ett  ...   tilrettelegging og prosessering av data og informasjonen til bruk i slike analyser.. Slike funksjoner og tjenester fordrer at det utvikles et nytt system.. Ut over dette kan det være ønskelig å forbedre datagrunnlaget for analyser.. Selskapene som eier anleggene har kun tilgang til en begrenset og i stor grad utilstrekkelig datamengde.. Det nye systemet SysLife åpner mulighet for at selskaper utnytter synergieffekter ved å opprette en felles database i SysLife.. Dette vil gi selskapene tilgang til mer data.. Systembeskrivelse.. SysLife samler eksisterende systemer i et nytt verktøy, samt at håndbøker for tilstandskontroll og skadeatlas integreres i det nye systemet.. Med SysLife kan informasjon ( rådata , f.. eks.. tilstands- og feilregistreringer, utført vedlikehold og fornyelse, anleggsdesign, driftsmønster, mm) utnyttes fra de eksisterende FDV-systemene hos kraft- og nettselskapene.. Rådata overføres til det nye systemet hvor dataene analyseres og prosesseres av anleggseksperter for å generere inngangsdata/prosesserte data (levetidskurver, feilstatistikk, mm) for levetidsanalyser og optimalisering av vedlikehold.. SysLife kan enten brukes internt i selskapene for å samle, lagre og bearbeide data for levetidsanalyser, eller av flere selskaper i samarbeid for å etablere et felles/nasjonalt databasesystem.. Anonymiserte rådata blir samlet i SysLife, og prosesserte data genereres vha.. systemet.. Prosesserte data kan brukes som underlag for videre analyser, som f.. levetidsanalyser, risikoanalyser og vedlikeholdsoptimalisering.. 5 mill.. (2011), totalt 12 mill.. Kraftselskap, nettselskap, konsulenter og leverandører.. For mer informasjon, se fullstendig prosjektsøknad til Forskningsrådet.. SINTEF Energi: Thomas Welte -.. thomas.. welte@sintef.. - tlf: +47 73 59 72 70..

  Original link path: /skjulte-paagaaende-prosjekter/system-for-tilstands-og-levetidsrelaterte-data-for-kraftsystemkomponenter-syslife-article8316-560.html
  Open archive

 • Title: Verdien av fleksibel vannkraft i et marked med kortsiktig prisvariasjon - Energi Norge
  Descriptive info: Verdien av fleksibel vannkraft i et marked med kortsiktig prisvariasjon.. Bygging av ny dam, Stolsvatn - tatt mot dalen.. Foto: Aerosport / E-CO.. Større innslag av ikke regulerbar kraft (vind, småskala vannkraft) kombinert med en sterkere kobling til Europa (nye kabler for eksport, utveksling av balansetjenester) vil gi økende kortsiktige svingninger i etterspørselen etter regulerbar kraftproduksjon, og dermed i kraftpriser.. Variasjonen vil på grunn av et økende innslag av ikke regulerbar kraft bli mindre predikterbar.. Slike kortsiktige variasjoner med betydelig usikkerhet vil gi økt verdi av produksjon med stor fleksibilitet.. Planleggingsmodeller som ikke tar tilstrekkelig hensyn til de kortsiktige svingningene, vil ikke fange opp den riktige verdien av fleksibilitet i slike anlegg.. Utviklingen av ny programvare vil i stor grad baseres på eksisterende modeller for langtids- og sesongplanlegging,  ...   lokale overføringsrestriksjoner og samspillet mellom forskjellige markeder.. Noen teoretiske og metodemessige utfordringer blir representasjon av stokastiske prosesser (tilsig, temperatur, vind, pris) og sammenhengen mellom disse på en forsvarlig måte, behandling av tilstandsavhengige restriksjoner i vassdrag innenfor de stokastiske optimaliseringsmetoder man må benytte seg av, samtidig behandling av flere markeder (spot, regulerkraft, reserve), samt vassdrag som splittes mellom flere prisområder.. Nye modeller skal designes for utnyttelse av parallell datamaskinarkitektur, slik at man får tilstrekkelig regnekraft til å løse aktuelle problemstillinger.. Parallellprosessering i større skala tas i bruk for å holde modellenes regnetid på et akseptabelt nivå.. Prosjektet har en planlagt ramme på 14,440 mill.. E-CO Vannkraft.. Vattenfall AB.. Hydro Energy.. Agder Energi Produksjon.. BKK Produksjon.. Statkraft Energi.. Prosjektbeskrivelse.. Utførende: Arne Haugstad -.. arne.. haugstad@sintef.. - tlf: 73 59 71 75..

  Original link path: /skjulte-paagaaende-prosjekter/verdien-av-fleksibel-vannkraft-i-et-marked-med-kortsiktig-prisvariasjon-article7026-560.html
  Open archive

 • Title: Videreutvikling av prinsipper, metoder og kunnskap for framtidig samfunnsoptimal damsikkerhet - Energi Norge
  Descriptive info: Videreutvikling av prinsipper, metoder og kunnskap for framtidig samfunnsoptimal damsikkerhet.. Prosjektet er utarbeidet på bakgrunn av konklusjonene i forprosjektet: Forvaltningspraksis ved norsk damsikkerhet et sammenliknende studium av regelverk og forvaltningspraksis rundt damsikkerhet i Norge.. Forprosjektet identifiserte mulige utfordringer og visjoner for framtidig forvaltning av norsk damsikkerhet.. Rapportering fra forprosjektet er ferdig i januar 2011 og vil bli publisert gjennom Energi Norge.. Samfunn, kunnskapsgrunnlag, tekologi og klimaendringer påvirker damsikkerhet og er i kontinuerlig endring, samtidig som damparken og vassdragsanleggene eldes.. Prinsipper og kunnskap for å overvåke og styre damsikkerhet, må derfor være basert på dynamiske prosesser.. Formålet med hovedprosjektet.. Fremskaffe kunnskap og metoder som kan bidra til større grad av systematisk, individuell vurdering av funksjonaliteten og sikkerheten til enkeltanlegg, og slik bidra til bedre sikkerhetsstyring og mer optimal ressursbruk i forhold til damsikkerhet.. Dagens regelverk er utarbeidet for å omfatte alle dammer på et generelt grunnlag.. Regelverket beskriver tekniske krav, der kompenserende konstruksjonsmessig tiltak skal iverksettes for eksisterende dammer som ikke oppfyller kravene.. Regelverket vil dermed være konservativt i mange tilfeller.. Dette medfører at vurderinger gjennomført i samsvar med regelverket, ikke nødvendigvis gir et jevnt og kvantifiserbart sikkerhetsnivå.. Trolig gjennomføres kostbare tiltak som ikke er nødvendig.. Et målrettet, systematisk og nyansert arbeid med damsikkerhet er en forutsetning for en riktig utnyttelse av resursene for best mulig sikkerhet i forhold til investeringene.. Dette er i samsvar med formålsparagrafen til Vannresursloven om å sikre en samfunnsmessig forsvarlig bruk og forvaltning av vassdrag.. Hovedprosjektet er todelt.. Del A: Prinsipper og metoder for damsikkerhet.. Delprosjektet har som hovedmål å arbeide frem prinsipper og forvaltning som i større grad  ...   ulike metoder for individuell vurderinger av hver enkelt dam og vassdragsanlegg.. sikre tilstrekkelig rekruttering for å møte økt aktivitet innen bransjen.. De to første punktene vil bl.. bygge på og delvis videreføre tidligere FoU-prosjekter i Energi Norges regi.. Det tredje punktet beskriver ny teknisk og metodisk tilnærming for å kvantifisere sikkerhetsnivået for eksisterende dammer og for ressursoptimale oppgraderinger.. Siste punktet vil i særlig grad oppnås ved tett samarbeid med universitet(ene) i prosjektet.. B1 Instrumentering og overvåkning.. B2 Flommer i et fremtidig klima.. B3 Optimal og sikker rehabilitering av betong- og murdammer.. B4 Rasgenererte bølger i magasin.. B5 Overtopping og plastring av fyllingsdammer - Feltlaboratorium i fullskala.. Gjennomføring.. Prosjektutførende vil være flere konsulenter med spisskompetanse på dammer og sikkerhet (såsom Norconsult, Sweco, DNV).. Prosjektet vil gjennomføres i tett samarbeid mellom energiselskaper, dameksperter, konsulenter, NVE og NTNU og muligens andre universiteter.. Vi vil tilstrebe å få master og PhD-stipendiater med i prosjektet.. Brukergrupper.. Det vil bli organisert brukergrupper for oppfølging av hovedprosjekt og/eller underprosjekt avhengig av hva brukerne mener er hensiktsmessig.. Delprosjekter og underprosjekter vil bli igangsatt i den grad og rekkefølge brukergruppen vi foretrekke.. Finansiering.. Hovedprosjektet vil gjennomføres som fellesfinansiert FoU-prosjekt i regi av Energi Norge.. Alle medlemmene til Energi Norge vil bli invitert til å delta.. Det vil bli søkt Forskningsråds-støtte på de underprosjektene der det finnes Forskningsråds- programmer som passer.. År/.. Finansieringskilde.. 2014.. Brukere:.. Energiselskap og andre.. 2 mill.. Norges forskningsråd (2 x PhD).. 1,6 mill.. Flere konsulenter slik som Norconsult, Sweco, DNV.. Energiselskaper.. Dameksperter.. Konsulenter.. Muligens andre universiteter.. Energi Norge: Hans Erik Horn -.. heh@energinorge.. - tlf: 23 08 89 33..

  Original link path: /skjulte-paagaaende-prosjekter/videreutvikling-av-prinsipper-metoder-og-kunnskap-for-framtidig-samfunnsoptimal-damsikkerhet-article8313-560.html
  Open archive

 • Title: Vindforsk III - Energi Norge
  Descriptive info: Vindforsk III.. Foto: StatoilHydro.. Vindforsk III er et vindforskningsprogram som finansierer grunnleggende og anvendt vindkraftsforskning.. Interesserte kan sende inn søknad om prosjektmidler til programmet.. Norske aktører har fått midler fra programmet, og prosjektet RAMS-database som har søknad inne hos Forskningsrådet, er kommet frem innen området Drift og vedlikehold i programmet.. Programmet løper over fire år fra 2009 2012, og har en total ramme på 80 mill.. SEK.. Programmet finansieres 50 % av Energimyndigheten (Sverige), og resten av energiselskaper og andre med tilknytning til vindkraft.. Programmets formål er å styrke vindkraftens forutsetninger, og administreres av Elforsk (Energi Norges søsterorganisasjon i Sverige).. Ved prosjekter som tildeles støtte, ønsker Vindforsk III å styrke vindkraftens forutsetninger gjennom å:.. Fremskaffe generaliserbare resultater ved vindkraftens egenskaper og muligheter.. Understøtte at forskningen som bedrives skal skje på den internasjonale front på et antall tekniske områder.. Bevare  ...   underhåll.. 4.. Vindkraft i kraftsystemet.. Omvärldsbevakning och standardisering.. EnergiAkademiet v/Solgun Furnes er leder for område 3, og sitter derigjennom i styret for Vindforsk III.. Neste frist for søknad om prosjektmidler er 10.. desember, for behandling i styremøte 20.. januar.. Link til søknadsinformasjon for utlysning av 1.. november 2010:.. http://www.. vindenergi.. org/underlag/Utlysning_vindforsk_101101.. pdf.. Hjemmeside Vindforsk III:.. org/.. Prosjektsøkere til Vindforsk III.. ABB.. Arise windpower.. AQSystem.. E.. ON Elnät.. ON Vind Sverige.. Energi Norge AS.. Falkenberg Energi.. Fortum.. Fred.. Olsen Renwables.. Gothia wind.. Göteborg Energi.. HS Kraft.. Jämtkraft.. Karlstads Energi.. Luleå Energi.. Mälarenergi.. O2.. Rabbalshede Kraft.. Skellefteå Kraft.. Stena Renewable.. Svenska Kraftnät.. Tekniska Verken i Linköping.. Triventus.. Wallenstam.. Varberg Energi.. Vattenfall Vindkraft.. Vestas Northern Europe.. Öresundskraft.. Energimyndigheten.. Vindforsk III: Anders Björk -.. anders.. bjorck@elforsk.. se.. - tlf: 08-677 27 61.. Energi Norge: Solgun Furnes -.. sf@energinorge.. - tlf: 414 31 887..

  Original link path: /skjulte-paagaaende-prosjekter/vindforsk-iii-article8337-560.html
  Open archive


 • Archived pages: 1069