www.archive-no-2012.com » NO » E » ENERGINORGE

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 1069 . Archive date: 2012-07.

 • Title: Revisjonsstanser og pit stop vedlikehold i vannkraftverk - Energi Norge
  Descriptive info: Type.. Alle.. Publikasjoner.. Forskrifter/normer.. Brosjyrer.. Programvare.. EnergiForum.. Sikkerhetskort.. Fagområde.. (298).. Produksjon.. (74).. Ny fornybar energi.. (16).. Nett.. (150).. Elsikkerhet og HMS.. (46).. Marked.. (14).. Økonomi.. (9).. Ledelse og HR.. (18).. Øvrige.. (8).. EnergiForum.. (0).. Revisjonsstanser og pit stop vedlikehold i vannkraftverk.. Publikasjonsnr:.. 318-2011.. Tilgjengelig som fil:.. Ja.. Tilgjengelig som print:.. Type:.. Fagområde:.. ISBN:.. 978-82-432-0646-5.. En del aktiviteter ved vannkraftverk krever at aggregat stanses.. Denne typen aktiviteter kalles revisjonsstans og kan medføre tap av vann, redusert virkningsgrad og/eller tilgjengelighet.. Dette gir motivasjonen for å effektivisere revisjonsstanser.. Effektiviseringen av revisjonsstanser vil innebære både at tiden som brukes på ulike oppgaver må reduseres, og at unødvendige aktiviteter må fjernes.. Det siste punktet innebærer at kun aktiviteter som krever stans, skal utføres under en stans, mens alle  ...   stop vedlikehold innebærer mye av det samme som alltid har vært utført under en revisjonsstans, men på grunn av at ytre faktorer i økende grad spiller inn, som økt press på effektivisering, inntjening og krav om økt tilgjenglighet, er det sterkt fokus på å minimalisere nedetiden for anlegg.. Konseptet pit stop vedlikehold viser seg å være nyttig for å nå disse målene.. Dette konseptet har potensial også innenfor kraftbransjen.. Denne rapporten viser erfaringer med revisjonsstans i vannkraftverk, teori knyttet til pit stop vedlikehold og eksempler på pit stop vedlikehold som kan være aktuelt for vannkraftverk.. Medlem / Ikke medlem.. Generell informasjon.. 21.. 2009.. Levering.. Betalingsmåter.. Kjøpsbetingelser.. Kontaktpersoner.. Bjørnar Brattbakk.. Rådgiver.. ">Bjørnar Brattbakk.. Dir: 23088952.. Mob: 91609238.. Ingeborg Fjeld.. Salg publikasjoner.. ">Ingeborg Fjeld.. Dir: 23088966..

  Original link path: /produksjon/revisjonsstanser-og-pit-stop-vedlikehold-i-vannkraftverk-article8508-147.html
  Open archive

 • Title: Forvaltningspraksis ved norsk damsikkerhet. Et sammenlignende studium av regelverk og forvaltningspraksis rundt damsikkerhet i Norge - Energi Norge
  Descriptive info: Forvaltningspraksis ved norsk damsikkerhet.. Et sammenlignende studium av regelverk og forvaltningspraksis rundt damsikkerhet i Norge.. 316-2011.. 978-82-432-0644-1.. Rapporten oppsummerer FoU-forprosjektet med tittel Forvaltningspraksis ved norsk damsikkerhet - Et sammenlignende studium av regelverk og forvaltningspraksis rundt damsikkerhet i Norge.. Studien viser at rollemodellene har flere elementer ved  ...   av.. I studien defineres begrepet forvaltningspraksis som hele verdikjeden av interaksjonen og samspillet mellom regelverksutforming, bransjens etterlevelse av prinsippene, sikkerhetskulturen og hvordan myndighetene utøver sin tilsynsfunksjon.. Det er summen av dette samspillet som til sist vil bestemme den totale sikkerheten til bransjene.. Rapporten er gratis.. Kr /..

  Original link path: /produksjon/forvaltningspraksis-ved-norsk-damsikkerhet-et-sammenlignende-studium-av-regelverk-og-forvaltningspraksis-rundt-damsikkerhet-i-norge-article8583-147.html
  Open archive

 • Title: Scenarier for vannkraft mot 2030 - Energi Norge
  Descriptive info: Scenarier for vannkraft mot 2030.. 239-2007.. 978-82-432-0657-1.. Denne rapporten beskriver fem scenarier for vannkraft mot 2030:.. I scenariet.. Look to Scandinavia.. initierer myndighetene tiltak for å gjøre vannkraftbransjen mer attraktiv og moderne, og ikke minst for å gjøre anleggene mer driftssikre.. Fyll gasstanken.. fokuserer på bruk av ny teknologi og beskriver en utvikling innen mange ulike energiformer, også innenfor vedlikeholdsteknologi.. Natur og vann, hand i hand.. vektlegger miljøforhold der man ser for seg en framtid hvor miljøhensyn er styrende, også for utførelse av vedlikehold.. Grenseløs effekt.. har spesiell fokus på økonomi og marked.. Dette scenariet beskriver en sterk økning i verdien av effekt, med Norge og Sverige som effektpumper for Europa, med de utfordringer dette  ...   skaper et bevisst marked som etterspør grønn strøm.. Vannkraftbransjen sliter med rekrutteringen og klarer ikke å opprettholde kompetansen.. Effekt har høy verdi og gir god fortjeneste for kraftprodusentene.. Store energiselskaper, med mange energikilder og -bærere, dominerer bransjen, og leverandørmarkedet er internasjonalt.. Tilstandskontroll og pit stop vedlikehold er utbredt.. I tillegg bygger flere av scenariene opp til et slags vendepunkt.. Det er først en negativ utvikling som når et slags bunnivå, før myndighetene eller bransjen selv griper inn og snur den trenden.. Det femte scenariet ble laget for å beskrive en mulig negativ utvikling for vannkraft som en motpol til alle fellestrekkene i de fire første sceanriene.. Dette ble gjort for å utvide utfallsrommet av tenkelige hendelser..

  Original link path: /produksjon/scenarier-for-vannkraft-mot-2030-article8506-147.html
  Open archive

 • Title: Langtidsplanlegging i hydrotermiske system - En ny generasjon verktøy. Sluttrapport - Energi Norge
  Descriptive info: Langtidsplanlegging i hydrotermiske system - En ny generasjon verktøy.. Sluttrapport.. 305-2010.. 978-82-432-0633-5.. Prosjektet Langtidsplanlegging i hydrotermiske system - En ny generasjon verktøy har i løpet av prosjektperioden 2006-2009 medført en oppgradering av stokastiske modeller for produksjonsplanlegging i hydrotermiske kraftsystem.. Utviklingen har i første rekke vært konsentrert om ProdRisk, en modell for sesong- og langtidsplanlegging i vannkraftsystem basert på Stokastisk Dual Dynamisk  ...   til sesongplanlegging hos vannkraftprodusenter.. I tillegg er kvaliteten på resultater fra modellen nå slik at den anses som en god modell også for analyse av utbyggingsprosjekt i vassdrag.. Rapporten beskriver dette og annen aktivitet innenfor prosjektet.. Gjennomføring av prosjektet har medvirket både til å heve nivået på verktøy som brukes til produksjonsplanlegging i Norden og til å heve kompetansen hos deltagere..

  Original link path: /produksjon/langtidsplanlegging-i-hydrotermiske-system-en-ny-generasjon-verktoey-sluttrapport-article7815-147.html
  Open archive

 • Title: User’s Guide to Optimal Maintenance Tool Box. Version 2 - Energi Norge
  Descriptive info: User s Guide to Optimal Maintenance Tool Box.. Version 2.. 301-2009.. 978-82-432-0629-8.. This report is an update of the user s guide for a group of tools that are collectively known as Optimal Maintenance Tool Box.. The reason for the update is that the tools have undergone further development since the last user s guide was prepared.. The report contains a description of the following tools:.. Profitability (NPV-calulation): Calculation  ...   failure probability based on knowledge of a component s technical condition, etc.. Qualitative utility value: Calculation of qualitative utility value based on qualitative evaluation (HSE, etc.. ) of maintenance and refurbishment actions/projects, including tools for the creation of a decision-making model.. All tools have been developed using MS Excel / Visual Basic and Matlab.. This English translation of the user s guide and tools has been financed by SN Power..

  Original link path: /produksjon/user-s-guide-to-optimal-maintenance-tool-box-version-2-article6198-147.html
  Open archive

 • Title: Tiltak for reduksjon av oppskylling på dammer med glatt oppstrøms side - Energi Norge
  Descriptive info: Tiltak for reduksjon av oppskylling på dammer med glatt oppstrøms side.. 286-2009.. 978-82-432-0616-8.. Denne rapport er en oppsummering av aktiviteter i et EBL-prosjekt med tittel Redusert oppskylling på dammer med glatt oppstrøms side , som ble initiert i 2004 og avsluttet i 2007.. Aktivitetene har vært konsentrert om følgende hovedtema:.. I.. Middelverdier av vind for andre midlings-perioder enn standard 10  ...   av bølger i magasiner.. IV.. Metoder for beregning av oppskylling på dammer.. V.. Metoder for reduksjon av oppskylling på dammer.. Det er gitt anbefalinger om en revisjon av deler av formelverk i NVEs retningslinjer for Laster og Dimensjonering, anbefalinger om at bruk av alternative metoder tillates, og effekten av ulike typer tiltak på dammer er vurdert og kvantifisert gjennom modellforsøk..

  Original link path: /produksjon/tiltak-for-reduksjon-av-oppskylling-paa-dammer-med-glatt-oppstroems-side-article6846-147.html
  Open archive

 • Title: Bruk av UAV (ubemannet luftfartøy) i vassdragsanlegg. Inspeksjon og kartlegging av vanskelig tilgjengelig infrastruktur med bruk av ubemannede luftfartøy i vassdragsanlegg - Energi Norge
  Descriptive info: Bruk av UAV (ubemannet luftfartøy) i vassdragsanlegg.. Inspeksjon og kartlegging av vanskelig tilgjengelig infrastruktur med bruk av ubemannede luftfartøy i vassdragsanlegg.. 267-2008.. 978-82-432-0599-4.. I forbindelse med datafangst under oppmåling og pålagte inspeksjonsoppdrag ved ulike vassdragsanlegg kan det være vanskelig å komme til for inspektører og oppmålingspersonell.. Ved å benytte en kombinasjon av ubemannede luftfartøy og moderne sensorteknologi kan en rekke oppgaver effektiviseres, som f.. eks.. innhenting av detaljert dokumentasjon av overflater (f.. nedstrøms side av høye betongdammer) og presis posisjonering av konstruksjoner.. Vanskelig terreng er en utfordring ved detaljert terrengprofilering og kartproduksjon.. De bakkebaserte metodene hindres av fysisk tilgjengelighet og vegetasjon som hindrer sikt.. Da er tradisjonelle luftoperasjoner med bemannet fly/helikopter et alternativ, men disse kan også være vanskelige å gjennomføre i smale bekkekløfter og lignende.. I forbindelse med utbyggingsprosjekter er det også behov for å visualisere tiltaket i 3D.. En realistisk 3D-modell er en meget effektiv metode å kommunisere med berørte parter.. Bekkeinntak er også i en del sammenhenger vanskelig tilgjengelige, og inspeksjon gjennomføres med bemannet helikopter.. Dette er en kostbar, lite fleksibel løsning  ...   være seg digitale kamera, infrarøde kamera, multispektrale kamera, radar og laserscannerteknologi.. Sensorene blir stadig mindre og lettere da de bygges for å benyttes i ubemannede luftfartøy.. Denne rapporten gir en oversikt over mulighetene og begrensingene til teknologien.. Det er nyttig for energisektoren å følge utviklingen og faktisk ta i bruk de optimale løsningene som bransjens fagfolk etterspør.. I tillegg til å benytte kostnadsoptimale løsninger er dette teknologi som det er lett å skape oppmerksomhet om.. Det kan unyttes til å skape positiv omtale av energisektoren som miljøvennlig og teknologisk ledende.. Dette vil forbedre omdømme og kunne gi positivt utslag på rekruttering og politisk velvilje.. På initiativ fra Statkraft Energi utarbeidet Scandicraft et forprosjekt høsten 2007 for å utrede mulighetene for å benytte ubemannede luftfartøy til inspeksjon og kartlegging av vanskelig tilgjengelig infrastruktur i vassdragsanlegg.. Med utgangspunkt i resultatene fra forprosjektet er det etablert en prosjektsøknad for en videreføring av prosjektet.. Det vises til EBLs webside for omtale av dette prosjektet: Se under Forskning, FoU-katalogen 2008, Rehabilitering av betongdammer, Inspeksjon av vertikale betongflater med bruk av mini-UAV..

  Original link path: /produksjon/bruk-av-uav-ubemannet-luftfartoey-i-vassdragsanlegg-inspeksjon-og-kartlegging-av-vanskelig-tilgjengelig-infrastruktur-med-bruk-av-ubemannede-luftfartoey-i-vassdragsanlegg-article6827-147.html
  Open archive

 • Title: Produksjon - Energi Norge
  Descriptive info: Startkostnader og reservekrav i Samkjøringsmodellen.. 257-2007.. Fil / Print.. Det er utviklet en prototyp av Samkjøringsmodellen med modellering av startkostnader på termisk baserte kraftverk samt modellering av reservekrav.. Startkostnader og reservekrav er kun representert under simulering, ikke ved optimalisering av vannkraften, men virkningen av de vil trekkes inn i optimaliseringen ved anvendelse av automatisk kalibrering i Samkjøringsmodellen.. Endringene omfatter programmene Samsim og Samtap, samt relevante resultatprogram.. Flere detaljer ».. Evaluering av høgdegradient samt evaluering og korrigering av nedbørvarsel.. 254-2007.. Denne tekniske rapporten inneheld analyser av nedbørobservasjonar og nedbørvarsel (24h varsel, Hirlam 10 og ECMWF sin operative deterministiske modell) for Sør-Norge, og har tre deler; analyser av høgdeavhengighet for nedbør, evaluering av nedbørvarsel versus nedbørobservasjonar, og presentasjon av ein metodikk for korrigering av nedbørvarsel.. Regulerings- og oppgraderingsproblematikk i vannkraftverk.. 238-2007.. Målet med dette prosjektet har vert å:.. 1.. Øke kunnskapen om konsekvensen av ulike reguleringsstrategier i eksisterende og oppgraderte vannkraftanlegg.. 2.. Sette opp retningslinjer for styring og regulering av vannkraftanlegg hvor dimensjoneringskriteriene tilpasses den nye driftsituasjonen.. Stability and breaching of embankment dams.. Report on Sub-project 3.. 231-2007.. 000 / 2.. Sub-project 3: Breaching of embankment dams.. Rapporten beskriver i detalj dambruddsforløpet for fyllingsdammer av stein, grus, morene og leire.. Beskrivelsen er basert på laboratorieforsøk på  ...   for en Pelton-turbin.. Strømningsberegninger i Francis ledeapparat.. 224-2006.. Denne rapporten beskriver en numerisk undersøkelse av strømningen i et ledeapparat for Francis-turbiner.. Arbeidet er et delprosjekt i prosjektet Tapsanalyse og skalaeffekt som omhandler tapsutvikling i vannkraftturbiner.. Rapporten omhandler numeriske strømningsanalyser rundt ledeskovlprofiler både enkeltvis og i en kaskade.. Ulike spalteklaringer er undersøkt med ulik operasjonspunkt, dvs.. dellast, beste driftspunkt og fullast.. Tapsanalyse og skalaeffekt.. Virkningsgradsmålinger over tid.. 223-2006.. Denne rapporten inneholder resultatene fra en undersøkelse av omtrent 190 termodynamiske målinger i 75 kraftverk med Francis- eller Pelton-turbiner.. 60 av anleggene har Francis-turbiner, mens 15 har Pelton-turbiner.. Brukerveiledning Optimalt Vedlikehold.. 212-2006.. Kr 15.. 000 / 25.. Rapporten inneholder brukerveiledning for verktøyene med fellesbetegnelsen Optimalt vedlikehold utviklet i prosjektet Beslutningsstøtte for vedlikehold og rehabilitering innen vannkraft.. Langsiktig driftsplanlegging i det nordiske energimarkedet.. 206-2006.. Gjennom dette prosjektet har en i perioden 2002 2005 fått en oppgradering av modeller for produksjonsplanlegging på lang og mellomlang sikt i vannkraftsystem.. En har fått anvendelige modeller basert på stokastisk dual dynamisk programmering for lokal sesongplanlegging og for systemanalyse, med oppgradert funksjonalitet og større robusthet enn det man startet med i 2002.. I Samkjøringsmodellen er det innført en bedre representasjon av overføringslinjene mellom delområdene.. Viser 11-20 av 71 artikler.. 4.. 5.. neste side..

  Original link path: /produksjon/category147.html?categoryID=147&offset716=10
  Open archive

 • Title: Produksjon - Energi Norge
  Descriptive info: Tilsigsmodellering for SDDP-liknende modeller i driftsplanlegging i vasskraftverk.. 205-2006.. En har undersøkt mulighetene for å forbedre tilsigsmodellen som brukes ved driftsplanlegging ved hjelp av stokastisk dual dynamisk programmering (SDDP).. Det er tidligere observert at den vanlige tilsigsmodellen gir for lav varians, særlig når det er mange tilsig til systemet.. Utvikling av SDDP-baserte planleggingsmodeller 2002-2005.. 204-2006.. Gjennom prosjektet Langsiktig driftsplanlegging i det nordiske energimarkedet har en i perioden 2002-2005 fått anvendelige modeller for produksjonsplanlegging basert på stokastisk dual dynamisk programmering (SDDP).. Modellene har oppgradert funksjonalitet og større robusthet enn det man startet med i 2002.. ProdRisk, beregnet på detaljert sesongplanleggig i vannkraftsystem, er tatt aktivt i bruk hos 2 produsenter, mens den testes nå eller i nær framtid av 3 andre produsenter.. Samplan, en SDDP-basert variant av Samkjøringsmodellen, testes nå av en produsent.. Optimal innfasing av vedlikeholdsprosjekter i vannkraftverk.. 201-2006.. Kr 500 / 1.. Ved å vurdere flere år under ett ved prioritering av prosjekter fra en stor prosjektportefølje, kan man oppnå bedre resultater enn å vurdere hvert år for seg.. Med et stort antall prosjekter og mange hensyn som må tas ved beslutningen ved siden av lønnsomhet, blir det fort en kompleks planleggingsoppgave.. Ved å ta i bruk mer formaliserte metoder har man mulighet til å få støtte i denne prosessen.. Tilpasninger ved implementering  ...   av forventede kostnader knyttet til utfall (driftsavbrudd).. Veileder for innføring og effektiv utnyttelse av IKT-systemer for vedlikehold.. 198-2006.. Kr 2.. 000 / 3.. Denne rapporten er en veileder for kraftselskaper som vurderer innføring av nye tilstandskontrollsystemer, eller som ønsker en bedre utnyttelse av systemer og metoder som allerede er anskaffet.. Nytteverdi av tilstandskontrollsystemer.. 197-2006.. Rapporten presenterer en modell for nytteverdivurdering av tilstandskontrollsystemer.. Modellen omfatter vurdering av nytteverdier i form av økt tilgjengelighet, økt levetidsutnyttelse, økt produksjonseffektivitet, økt produksjonskapasitet, redusert vedlikehold, økt personsikkerhet, redusert miljøbelastning og bedre omdømme.. Kobling mellom HBV og Samkjøringsmodellen.. 193-2005.. HBV er en konseptuell modell for prognostisering av tilsig, basert på en tilstandsbeskrivelse og estimater for fremtidige verdier av temperatur og nedbør.. Rapporten beskriver hvordan en kobling mellom HBV og Samkjøringsmodellen er etablert, samt noen av de utfordringer som bruk av HBV medfører.. Bruk av geomembran som tetningsmedium ved rehabilitering av dammer.. 187-2005.. FoU-prosjektet Bruk av geomembran som tetningsmedium ved rehabilitering av dammer har vært å vurdere hvorvidt geomembraner er velegnet for bruk på dammer i Skandinavia.. Stabililty and breaching of embankment dams.. Report on Sub-project 2.. 186-2005.. 250 / 2.. 500.. Sub-prosject 2: Stability of downstream shell and dam toe during large through-flow.. Publikasjonen sammenstiller delprosjekt 2 (DP2) i FoU-prosjektet: Stabilitet og bruddforløp av dammer.. Viser 21-30 av 71 artikler..

  Original link path: /produksjon/category147.html?categoryID=147&offset716=20
  Open archive

 • Title: Produksjon - Energi Norge
  Descriptive info: En sammenligning av norsk vannkraft med andre energibærere.. Trinn 2: Miljøkostnader av norsk vannkraft.. 181-2004.. Print.. Miljøkostnader av norsk vannkraft - Trinn 2, er en videreføring av et prosjekt som hadde som mål å utvikle et estimat for miljøkostnader for norsk vannkraft, blant annet basert på økonomiske verdsettingsstudier av Sauda og Øvre Otta.. En konkluderte der med at det forelå for få verdsettingsstudier for norsk vannkraft.. CD: Stability and Breaching of Embankment Dams.. 179-2004.. Kr 875 / 875.. CD ble laget i forbindelse med den internasjonale konferansen Stability and Breaching of Embankment Dams.. Betongdammer - typiske nedbrytningsmekanismer, prinsipielle rehabiliteringsmetoder og erfaringer med ulike tiltak.. 163-2004.. 125 / 2.. 250.. Med relativt begrensede midler til disposisjon har prosjektet hatt som mål å gi en status på dagens viten omkring rehabilitering av dammer.. Med en sammensetning av prosjektutførende som angitt nedenfor og innspill fra styringsgruppen har man gjennom litteraturstudium, diskusjoner i møter og ved utarbeidelse av denne rapporten og statusbrosjyre ønsket å forene teori og praktiske erfaringer.. Aktuelle metoder for undervannsarbeider - rehabilitering av luker og dammer.. 162-2004.. Det er knyttet usikkerheter til kostnader, kvalitet, sikkerhet (HMS) og utførelse vedr.. arbeider under vann.. Dette i tillegg til planlagte rehabiliteringsarbeider på flere norske dammer ga impulser til oppstart av FoU-prosjektet Aktuelle metoder for undervannsarbeidet.. Sikkerhet ved produksjon, lagring og  ...   Publikasjonen sammenstiller delprosjekt 1 (DP1) i FoU-prosjektet: Stabilitet og bruddforløp av dammer.. Bruk av flermåls beslutningsanalyse til prioritering av vedlikeholdsprosjekter.. 122-2003.. Rapporten gir en innføring i bruk av flermåls beslutningsanalyse (FMBA) som verktøy for prioritering mellom vedlikeholdsprosjekter.. Flermåls beslutningsanalyse omfatter metoder for analyse av beslutningsproblem hvor det inngår flere (gjerne motstridende og lite sammenlignbare) vurderingskriterier.. Hydrogen storage and applications - An overview.. 116-2003.. 250 / 12.. Vi ser for oss en fremtid hvor energiforsyningen og energibruken i Norge blir mer sammensatt og mangfoldig enn den har vært frem til nå.. Stikkord for de nye elementene er bruken av vind, tidevann, gass, biomasse og HYDROGEN.. Sistnevnte er ikke en primær energikilde i seg selv men en energibærer som er et alternativ til hydrokarbonbaserte systemer for transport og stasjonært bruk.. Den store fordelen er, som alle vet, at man unngår ulempene med utslipp av CO2 og andre forurensninger.. Skademekanisme i pilarer.. Platedammer.. 113-2003.. På flere norske platedammer er det observert riss og sprekker i øvre deler av pilarene.. Sprekkene strekker seg ofte fra utsparingen for gangbanen og svakt hellende oppover og innover mot damplata.. I dette prosjektet er det forsøkt å kartlegge mulige årsaker til oppsprekkingsmønstret, samt å vurdere hvilken betydning dette har for dammens sikkerhetsnivå og tilsyns- og vedlikeholdsstrategi.. Viser 31-40 av 71 artikler.. forrige side.. 6..

  Original link path: /produksjon/category147.html?categoryID=147&offset716=30
  Open archive

 • Title: Produksjon - Energi Norge
  Descriptive info: Risikohåndtering ved feil og skader på 12 66 kV epoksyisolerte måletransformatorer.. 96-2002.. Kr 438 / 876.. Forslag til strategi for kontroll av epoksyisolerte måletransformatorer ved å angi hvordan tilstandsovervåking bør planlegges og gjennomføres.. Vedlikeholdsprosesser i Sira-Kvina kraftselskap.. 95-2002.. Hensikten med dette arbeidet har vært å kartlegge eksisterende arbeidsprosesser for gjennomføring av vedlikehold hos Sira-Kvina kraftselskap.. Denne beskrivelsen skal danne basis for videre arbeid hvor det skal settes fokus på forbedret effektivitet ved anvendelse av IKT-systemer og ved økt anvendelse av metoder for tilstandskontroll.. Kartlegging av utfordringer innen ledelse og kunnskapsforvaltning vedr.. drift og vedlikehold hos norske kraftselskap.. 94-2002.. Samfunnsmessige trender både nasjonalt og internasjonalt påvirker kraftbransjen.. Utvikling i retning av et globalisert samfunn med fri konkurranse er et viktig element.. I tillegg har også lovgivingen for kraftbransjen bidratt til å endre situasjonen vesentlig.. Innføring av Energiloven i 1991 har hatt store konsekvenser.. Effekten av alle disse ytre betingelsene er merkbare på alle nivå i kraftselskapene, ikke minst for de som skal velge strategi innen drift og vedlikehold.. De elektriske produksjonssystemene i Tyskland, Polen, Nederland og Belgia.. 93-2002.. Denne rapporten inneholder en beskrivelse av de elektriske produksjonssystemene i Tyskland, Nederland, Belgia og Polen.. Både situasjon per 31/12-2000 og historisk utvikling av produksjon og produksjonskapasitet er vist..  ...   dannes, forutsatt at ideelle markedsforhold gjelder.. Heating degree-days - Present conditions and scenario for the period 2021 2050.. 89-2002.. Kr 750 / 1.. This report presents an impact study of the change in the length of the heating season and the heating degree-days (HDD) due to global warming.. The time slice periods analysed is the recent standard normal period 1961-90, the twenty-year period 1981-2000 and the scenario period, 2021 2050.. Supplement basert på analsye ved Tafjord kraftstasjon.. 86a-2002.. Kr 250 / 250.. Del av 86-2002: Veiledning for dimensjonering av driftsvakten.. Denne rapporten (laget av Det Norske Veritas) er ment som en tilbakemelding i bruk og oppdatering av tidligere utgitte EBL-veileder: Veiledning for dimensjonering av driftsvakten.. Veiledning for dimensjonering av driftsvakten samt Supplement basert på analyse ved Tafjord Kraftproduksjon.. 86-2002.. 250 / 1.. 875.. Denne publikasjonen er resultat av prosjektet Driftsvaktnivået - konsekvenser for sikkerhet og lønnsomhet som ble startet i 2001 (P3.. 01.. 12.. 0/Y1.. 2.. 08).. Det er en praktisk veiledning for dem som vurderer å forandre/forbedre driftsvaktordningen.. Start- og stoppkostnader for vannkraftaggregat.. 85-2002.. 250 / 9.. 375.. Opprinnelig ble det norske vannkraftsystemet planlagt og dimensjonert for en mer kontinuerlig og sesongpreget drift enn det man har i dag.. Viser 41-50 av 71 artikler..

  Original link path: /produksjon/category147.html?categoryID=147&offset716=40
  Open archive


 • Archived pages: 1069