www.archive-no-2012.com » NO » E » ENERGINORGE

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 1069 . Archive date: 2012-07.

 • Title: Oversikt over problemer med ulike kabeltyper og kabelutstyr - Energi Norge
  Descriptive info: Type.. Alle.. Publikasjoner.. Forskrifter/normer.. Brosjyrer.. Programvare.. EnergiForum.. Sikkerhetskort.. Fagområde.. (298).. Produksjon.. (74).. Ny fornybar energi.. (16).. Nett.. (150).. Elsikkerhet og HMS.. (46).. Marked.. (14).. Økonomi.. (9).. Ledelse og HR.. (18).. Øvrige.. (8).. EnergiForum.. (0).. Oversikt over problemer med ulike kabeltyper og kabelutstyr.. Publikasjonsnr:.. 314-2011.. Tilgjengelig som fil:.. Ja.. Tilgjengelig som print:.. Type:.. Fagområde:.. ISBN:.. 978-82-432-0642-7.. Denne repporten kom i stand etter ønske fra Arbeidsgruppe AG1.. 3 Tilstandskontroll av kabel , som ønsket en systematisert oversikt over kabeltyper og tilhørende utstyr, og hvilke problemer som var observert for de ulike komponenter over år; hvilke kabler  ...   kV kabler.. Både masse- og PEX-kabler beskrives kort; ulike typer kabelutstyr for PEX-kabler blir også beskrevet.. Man har så gått inn på aldringsmekanismer og typiske feiltyper og feilmekanismer som opptrer for de ulike komponenter og hvilke driftserfaringer som finnes.. Det er videre gitt eksempler på ulike diagnosemetoder som kan brukes for de ulike komponentene.. Til slutt er det tatt med et kapittel om høyspentkabler og utstyr.. Medlem / Ikke medlem.. Generell informasjon.. 21.. 2009.. Levering.. Betalingsmåter.. Kjøpsbetingelser.. Kontaktpersoner.. Bjørnar Brattbakk.. Rådgiver.. ">Bjørnar Brattbakk.. Dir: 23088952.. Mob: 91609238.. Ingeborg Fjeld.. Salg publikasjoner.. ">Ingeborg Fjeld.. Dir: 23088966..

  Original link path: /nett/oversikt-over-problemer-med-ulike-kabeltyper-og-kabelutstyr-article8403-142.html
  Open archive

 • Title: Nett - Energi Norge
  Descriptive info: Evaluering av energileddet i sentralnettstariffen og bruk av marginaltapssatser.. 312-2010.. Fil / Print.. I denne rapporten foretar vi en evaluering av energileddet i sentralnettstariffen og bruken av marginaltapssatser.. Flere detaljer ».. Methodology for establishing life curves based on condition monitoring data and expert judgements.. 310-2010.. Remaining lifetime and probability of failure of components in the power system are important issues for planning of maintenance and refurbishment.. Forstudie for fremtidig nettregulering.. 309-2010.. I dette arbeidet er det påpekt at det kan forventes betydelige omlegginger av energisystemene i mange land og at nettreguleringen vil ha betydning for en slik omlegging.. Et hovedscenario er at det er behov for store investeringer og reinvesteringer og innføring av ny teknologi for å nå de overordende mål som stilles til energisystemet.. EnergiAkademiets beregningsmodell for netteffektivitet.. For pris: Se tab.. i teksten.. 308-2010.. Fil.. EnergiAkademiets beregningsmodell for netteffektivitet er et brukervennlig verktøy som gir nettselskapene muligheter til å øke kunnskapen  ...   for nettkunde med lav avbruddskostnad ved avbrudd i strømforsyningen.. 432h-2009.. EnergiAkademiet har i samarbeid med Advokatfirmaet Thommesen utarbeidet en mal med veiledning for individuell kompensasjon for nettkunde med lav avbruddskostnad ved avbrudd i strømforsyningen.. Optimal dimensjonering av jordelektroder i høyspennings fordelingsnett.. 302-2009.. Anbefaling om valg av elektrodeløsninger for å bedre overspenningsvernet gjennom effektiv avledning av lyn- og feilstrømmer.. FASIT-skjema 33 kV.. 299-2009.. Kr 150 / 300.. Skjemaene fra 2009 er revidert.. Dette skjemaet er beregnet til bruk på everkene i forbindelse med FASIT - Feil- og avbruddsregistrering.. Det dekker feil i regional- og sentralnettet.. FASIT-skjema 1-22 kV.. 298-2009.. Det dekker alle typer feil i det høyspennings fordelingsnettet opp til 22 kV.. Versjon 2010.. 297-2009.. Rapporten inneholder kravspesifikasjon for FASIT programvare.. Dette omfatter både eksisterende krav og nye krav som gjelder fra og med 2010.. Rapporten erstatter alle eldre utgaver av FASIT kravspesifikasjon.. Viser 11-20 av 147 artikler.. 1.. 2.. 4.. 5.. neste side..

  Original link path: /nettbutikk/nett/?offset716=10
  Open archive

 • Title: Nett - Energi Norge
  Descriptive info: Analyse og dokumentasjon av nytteverdier av vedlikehold og fornyelse i fordelingsnett.. 296-2009.. Rapporten presenterer en oppgaverettet modell for analyse og dokumentasjon av nytteverdier av vedlikehold og fornyelse i fordelingsnett som bygger på risikoanalyse.. Nytteverdimodellen omfatter både økonomisk nytteverdi og nytteverdier i form av bedre leveringspålitelighet, bedre spenningskvalitet, bedre personsikkerhet, mindre miljøbelastning, bedre omdømme og mindre effekt- og energitap.. Frekvensrespons for måletransformatorer og fordelingstransformatorer i tilnytning til måling av spenningskvalitet.. 295-2009.. Det er mange årsaker til at det i dag foretas flere målinger av spenningskvalitet enn tidligere.. En av de viktigste årsakene er innføringen av forskrift om leveringskvalitet (FoL) i 2005.. Mange av de spesialiserte instrumentene for å måle leveringskvalitet som er tilgjengelige på markedet per mai 2009, er så nøyaktige at den største utfordringen ved spenningskvalitetsmålinger i høyspenningsnett er begrensningen i frekvensresponsen til måletransformatorene.. Denne problemstillingen er hovedtema for denne rapporten.. Inspection of conductors adjacent to suspensions and fittings.. 294-2009.. Sub-title: Description of known failure modes, causes of damages, degradation rates, inspection techniques, operational criteria and exclusion limits.. Common characteristic damages and time dependent deteriorations in suspensions can be recognized as galvanic corrosion, crevice corrosion, pitting, AC corrosion, fretting and fatigue.. Erfaringer fra fullskala etablering av toveiskommunikasjon (TVK).. 289-2009.. Denne rapporten er utarbeidet i delprosjekt 2 i FoU-prosjektet Markedsbasert Forbrukstilpasning (MabFot).. I rapporten beskrives erfaringer fra tre norske og tre svenske nettselskap som har eller er i ferd med å bygge ut toveiskommunikasjon (TVK)..  ...   question in the Nordic countries as well as the EU.. Efficient integration of DG is a necessary condition for a well-functioning Nordic electricity market that provides security of supply at a lowest possible cost, including environmental costs.. Status and Scenarios for the Nordic powermarket.. 281-2008.. Efficient integration of DG is a necessary condition for a well-functioning Nordic electricity market that provides security of supply at lowest possible cost, including environmental costs.. In that context, there is a need to understand more about several aspects of DG integration.. Spenningskvalitet i svake lavspenningsnett.. 279-2008.. Antall målepunkt (789) i spenningskvalitetsdatabasen (2003-2006) ved SINTEF er såpass anselig at tidligere presentert statistikk fra databasen med stor sannsynlighet vil være ganske korrekt og beskrivende for spenningsforholdene hos kunder i det norske lavspenningsnettet.. Håndtering av personsikkerhet i nettvirksomheten - Utfordringer og anbefalinger.. 277-2008.. Rapporten beskriver aktuelle utfordringer vedrørende håndtering av personsikkerhet i nettvirksomheten.. Behandlingen av hvert tema starter med en oversikt over forskriftsmessig forankring og aktualitet.. Deretter gis det en beskrivelse av problemstillinger og bransjemessige behov, og til slutt noen anbefalinger.. Veileder til analyse av risiko knyttet til personsikkerhet i nettvirksomheten.. 276-2008.. Rapporten er et forslag til veileder for praktisk bruk av ulike typer risikoanalyser rettet mot personsikkerhet hos nettselskaper og entreprenører innen nettvirksomheten.. Rapporten dekker interne behov i selskapene knyttet til håndtering av personsikkerhet, samt behovet for dokumentasjon overfor myndighetene, og da i første rekke DSB.. Viser 21-30 av 147 artikler..

  Original link path: /nettbutikk/nett/?offset716=20
  Open archive

 • Title: Nett - Energi Norge
  Descriptive info: Produksjon og distribusjon av fjernvarme.. Data, sammenliknende analyser og regulering.. 264-2008.. I denne rapporten presenteres resultatene fra en sammenliknende analyse av norske fjernvarmeselskap basert på data fra fjernvarmestatistikken.. KILE-ordningen.. Incentiver og aktuelle problemstillinger.. 263-2008.. Energi Norge AS har gjennomført et fellesfinansiert FoU-prosjekt i 2007 knyttet til KILE-ordningen.. KILE-ordningen bidrar til at nettselskapene setter fokus på leveringskvalitet og gir incentiver til å utvikle leveringskvaliteten i en samfunnsøkonomisk ønskelig retning.. Regulatorisk regnskap og kostnadsbase.. 262-2008.. Hovedutfordringene ved dagens rapportering av kostnadsbasen ifm.. inntektsrammereguleringen er knyttet til finansregnskapets iboende begrensninger.. Nynorsk utgave: Energi Norges standard avtale for levering av elektrisk kraft.. 432g-2007.. Kr 10 / 20.. Stortinget har vedtatt at forbrukerkjøpsloven skal gjelde for nettselskapenes tjenester til forbrukerkunder fra 1.. 1.. 2007.. Energi Norge har forhandlet med Forbrukerombudet og Forbrukerkjøpsloven, og de nye standardavtalene skal ivareta interessene til forbrukerkundene.. De nye standardavtalene gir forbrukerkunder  ...   of Electrical Grid Components.. 260-2007.. 000 / 2.. Sub-title: Survey of Diagnostic Techniques and Evaluation of Methods.. The aim of this report is to give a comprehensive and compact overview of diagnostic methods used to assess the condition of high voltage components in electrical energy transmission and distribution grids.. It presents the results from a literature study and interviews with experts on the different components.. Hakkespettskader på trestolper.. 258-2007.. Hensikten er å klarlegge årsaken til hakkespettangrep i trestolper og komme fram til anbefalinger om hensiktsmessige tiltak.. Undersøkelsen er basert på erfaringer, litteraturstudie og bøyeforsøk.. Økt priselastisitet hos husholdningskunder.. Kunderespons og endring i forbruksmønster i pilottester.. 255-2007.. I denne rapporten er resultatene fra tre testprosjekter (piloter) presentert og diskutert med fokus på kundenes respons på nye prissignaler og bruk av ny målings- og styringsteknologi.. Viser 31-40 av 147 artikler.. forrige side.. 6..

  Original link path: /nettbutikk/nett/?offset716=30
  Open archive

 • Title: Nett - Energi Norge
  Descriptive info: Analyser og simuleringer i inntekts-rammereguleringsmodellen for nettbransjen fra 2007.. 252-2007.. I denne rapporten er det gjennomført analyser på inntektsrammereguleringsmodellen for nettselskapene i Norge som ble innført 1.. januar 2007.. Rapporten går nøye gjennom reguleringsmodellens behandling av normkostnaden i modellen, og ser særlig på effektivitetsanalysene som gjennomføres ved en såkalt Data Envelopment Analysis-modell (DEA).. I rapporten argumenteres det for at det kan eksistere aldersskjevheter i datasettet, og at disse bør og kan justeres for i effektivitetsanalysene.. Forfatterne viser at denne justeringen kan gjøres ved å innføre en aldersparameter i datasettet.. Laboratorietesting av 12 kV overgangsskjøter.. 251-2007.. Det er utført montasje og elektrisk typeprøving av til sammen åtte overgangsskjøter av fire ulike fabrikat (to av hvert fabrikat).. Skjøtene ble montert mellom 12 kV 3-fase massekabel og 12 kV enleder PEX-kabel.. Alle åtte skjøtesettene besto typetesten etter CENELEC HD 629.. 2 S2.. Ny nettregulering fra 2007: Effektivitetsmåling av regional- og distribusjonsnett.. 249-2007.. Undertittel: Gjennomsnittlig effektivitet, aldersparameter, fellesmåling, kostnadsvariasjon og kalibrering.. Denne utredningen, som er gjennomført av Samfunns- og næringslivsforskning (SNF) i Bergen, behandler sentrale problemstillinger knyttet til den nye nettreguleringen fra 2007.. Dette gjelder insentivegenskaper generelt og investeringsinsentivene spesielt.. Usikkerhet og variasjon i dataene sett i forhold til effektivitetsmålingen er behandlet.. Måleverditilgjengelighet ved toveiskommunikasjon.. 248-2007.. Kr 600  ...   1 i FoU-prosjektet Markedsbasert Forbrukstilpasning (NFR/BIP 2005-2008).. Dataformat og kvalitetskrav til måleverdikjeden.. 243-2007.. Denne rapporten er utarbeidet under delprosjekt II i FoU-prosjektet Markedsbasert forbrukstilpasning (MabFot) i delaktivitet Effektivisering av måleverdikjeden.. Formålet med aktiviteten er å komme frem til anbefalte tiltak for å bidra til kostnadseffektive løsninger for automatisk måleravlesing.. Standardisering av dataformat og oppfylling av kvalitetskrav til innsamling av måleverdier er meget viktige elementer i denne sammenheng.. Veileder for bruk av marginaltap ved tariffering.. 242-2007.. Veilederen er utarbeidet av ECgroup AS på oppdrag fra Energi Norge.. Den er basert på NVEs forskrift og rundskriv.. Veilederen omtaler tarifforskriften, tariffering generelt og marginaltapsprinsippet.. Veileder for beregning av anleggsbidrag ved tilknytning av uttakskunder.. 241-2007.. Kr 800 / 1.. 600.. Veilederen omtaler forskriftsbestemmelser, incentiver for anleggsbidrag og fordelingsprinsipper.. Beregning av anleggsbidrag ved tilknytning av uttakskunder i distribusjonsnettet er drøftet mht.. nyanlegg, oppgradering av eksisterende og fremskynding av fremtidige investeringer.. Restverdiproblematikk er også omhandlet.. Veileder for beregning av anleggsbidrag ved tilknytning av produksjon.. 240-2007.. Beregning av anleggsbidrag ved tilknytning av produksjon i distribusjonsnett er drøftet mht.. EnergiAkademiets DEA-modell.. 237-2007.. EnergiAkademiets DEA-modell er et brukervennlig verktøy som gir nettselskapene muligheter til å øke kunnskapen om NVEs effektivitetsmålinger med DEA-modell, uten rammevilkårskorrigering for grenseskille, småkraft og øyer.. Viser 41-50 av 147 artikler..

  Original link path: /nettbutikk/nett/?offset716=40
  Open archive

 • Title: Anleggsmaskiner og elektriske anlegg - Energi Norge
  Descriptive info: Anleggsmaskiner og elektriske anlegg.. 268-2008.. 978-82-432-0600-7.. Energi Norge hadde tidligere en publikasjon om anleggsmaskiner og luftledninger.. Denne er nå revidert og utvidet til å gjelde anleggsmaskiner som benyttes nær alle elektriske anlegg.. Begrepet anleggsmaskiner er også utvidet til å gjelde helikoptere, vanningsanlegg m.. v.. Publikasjon har som formål å gi informasjon om faremomenter og forholdsregler som kan bidra til å forebygge ulykker der maskiner og anleggsutstyr brukes i farlig nærhet av luftledninger, kabelanlegg og andre elektriske anlegg.. Det skjer fortsatt mange ulykker i forbindelse med bruk av anleggsmaskiner og annet utstyr i nærheten av elektriske anlegg.. Dessuten skjer det en rekke nestenulykker som bare tilfeldigheter gjør at disse ikke forårsaker personskader.. Vårt håp er derfor at publikasjonen vil bidra til å øke sikkerheten ved bruk av anleggsmaskiner m.. i nærheten av elektriske anlegg.. Publikasjonens virkeområde er som  ...   regne med at det fortsatt skjer uønskede hendelser.. Under den samme tematiseringen har vi derfor også beskrevet hvordan man skal forholde seg dersom en ulykkessituasjon skulle oppstå.. Fra 01.. 01.. 2001 innførte NVE KILE-ordningen som gir nettselskapene økonomisk straff dersom det oppstår avbrudd hos sluttbrukerne.. Denne typen avbrudd kan forårsakes av anleggsmaskiner.. Anleggsentreprenøren vil da kunne bli gjort økonomisk ansvarlig overfor eier av forsyningsanlegget.. I publikasjonens kap.. 5 har vi gjennom to eksempler forsøkt å synliggjøre hvilke erstatningssummer det kan dreie seg om.. Vi håper at eiere av forsyningsanlegg sørger for at publikasjonen blir gjort kjent blant offentlige organer, byggeplanleggere og entreprenører, brukere av anleggsmaskiner og kraner, skogsarbeidere m.. I etterkant av denne publikasjonen vil det bli laget enkle foldere som egner seg for å dele ut til entreprenører som opererer i forsyningsområdet.. Kr 100 / 150..

  Original link path: /elsikkerhet-og-hms/anleggsmaskiner-og-elektriske-anlegg-article6828-143.html
  Open archive

 • Title: Skruskjøtehylser for 50 og 240 mm2 aluminiumsleder - Energi Norge
  Descriptive info: Skruskjøtehylser for 50 og 240 mm2 aluminiumsleder.. 222-2006.. 82-436-0557-6.. Undertittel: Elektrisk testing etter IEC-norm for å vurdere og sammenligne hylsenes kvalitet.. Seks typer skruskjøtehylser for 50 og 240 mm2 aluminiumsleder aktuelle for det norske markedet er blitt testet.. Testen ble utført i henhold til den elektriske delen av IEC 61238-1-normen, med ett avvik; to ledertyper (en hard og en myk) ble benyttet i stedet for én type slik det er spesifisert i  ...   som normen foreskriver.. En hylsetype for 50 mm2 og tre for 240 mm2 Al-leder holdt seg ikke innenfor grenseverdiene gitt i IEC 61238-1-normen.. Etter modifiseringer ble det i kompletterende tester vist at samtlige hylsetyper for 50 mm2 og fem av de seks for 240 mm2 Al-leder holdt seg innenfor grenseverdiene gitt i IEC 61238-1-normen.. Hylsetype E for 240 mm2 er ikke blitt testet på ny og er trukket fra det norske markedet..

  Original link path: /elsikkerhet-og-hms/skruskjoetehylser-for-50-og-240-mm2-aluminiumsleder-article6777-143.html
  Open archive

 • Title: Høyspenning livsfare. VHS- og DVD-format - Energi Norge
  Descriptive info: Høyspenning livsfare.. VHS- og DVD-format.. 134-2003.. 82-436-0484-7.. Som kjent skjer det en del ulykker i høyspenningsanlegg hvor barn er involvert.. Dette kan for eksempel være klatreulykker i master, barn som tar seg inn i utendørs koblingsanlegg m.. Selv om det ikke dreier seg om så mange ulykker, får de fleste ulykkene tragisk utfall når de først skjer.. I 2002 skjedde det for eksempel en tragisk ulykke ved av to gutter på 7 og 8 år tok seg inn i et utendørs 132 kV koblingsanlegg og kom i berøring med spenningssatte anleggsdeler.. Den ene gutten døde, mens den andre ble alvorlig skadet.. I samarbeid med Statnett har Energi Norge produsert en ny film om høyspenning livsfare som retter seg mot barn fra skolepliktig alder og oppover.. Filmen produseres med støttet av flere nettselskap, energibransjens forsikringsselskap og Jernbaneverket.. Filmen er nå ferdigprodusert og foreligger for salg.. Fokus i filmen rettes mot de farer barn kan utsettes for dersom de ikke respekterer advarselsskiltene i høyspenningsanlegg.. Handlingen er lagt opp slik at barna utfører aktiviteter som gjør at de kommer i kontakt med de fleste typer høyspenningsanlegg.. Filmen begynner pent med beskjedne personskader, men ender tragisk ved at et av barna omkommer  ...   MVA pr.. eks.. Filmen er anbefalt benyttet i informasjonsøyemed i skolen av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).. I tilknytning til filmen er det også laget en brosjyre med situasjonsbilder fra filmen.. Meningen er at barna skal få utlevert hver sin brosjyre etter at de har sett filmen.. Brosjyren koster 300,- kr + porto + MVA pr.. pakke.. Hver pakke inneholder 100 brosjyrer.. For bestilling av brosjyren, se publ.. 140-2003.. Både film og brosjyre er laget slik at disse kan benyttes i opplysnings- og undervisningsøyemed av for eksempel skolene selv.. Materialet er så vidt illustrativt at det nødvendigvis ikke er behov for ytterligere kommentarer.. Men som en hjelp vil DSB utarbeide et faktaark som om kort tid vil bli lagt ut på DSBs hjemmesider.. En måte å drive forebyggende arbeid på fra nettselskapets eller DLEs side vil kunne være å oppsøke skolene m.. i forsyningsområdet og presentere materialet.. En fin gest fra nettselskapet overfor skolene m.. vil være å legge igjen en film og en del brosjyrer etter et besøk.. Alternativet kan være å dele ut en film og en del brosjyrer til hver av skolene i forsyningsområdet uten å foreta noe spesielle besøk.. Kr 500 / 500..

  Original link path: /elsikkerhet-og-hms/hoeyspenning-livsfare-vhs-og-dvd-format-article6317-143.html
  Open archive

 • Title: Arbeidsperm for behandling av EE-avfall i energiverk - Energi Norge
  Descriptive info: Arbeidsperm for behandling av EE-avfall i energiverk.. 120-2003.. 82-436-0473-1.. Permen er ment som et hjelpemiddel for energiverkene i arbeidet med å systematisere avfallshåndteringen, med et spesielt fokus på håndteringen av elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall).. Permen er delt inn i fem hovedavsnitt:.. Bak flik 1.. i permen finnes Veileder for behandling av EE-avfall i energiverk.. Denne gis ut som egen publikasjon og har egen omtale.. Se publikasjon 119-2003.. Bak flik 2.. finnes vedleggene til veilederen.. Denne omfatter noen nyttige adresser, litt mer  ...   informasjon for de som ønsker å sette seg dypere inn i regel- og avtaleverket som regulerer håndteringen av EE-avfallet, samt noen praktiske hjelpemidler og informasjon.. Bak flik 3.. finnes de mest aktuelle forskriftene som omtales i veilederen.. Bak flik 4.. finnes avtalen mellom importører og produsenter av EE-produkter og Miljøverndepartementet vedr.. håndtering av EE-avfall.. Bak flik 5.. finnes eksempler på tilgjengelige plakater etc.. som kan benyttes ved merking av oppsamlingsutstyr for EE-avfall, samt annen informasjon fra RENAS.. Kr 3.. 750 / 3.. 750..

  Original link path: /elsikkerhet-og-hms/arbeidsperm-for-behandling-av-ee-avfall-i-energiverk-article6304-143.html
  Open archive

 • Title: Elsikkerhet og HMS - Energi Norge
  Descriptive info: Veileder for behandling av EE-avfall i energiverk.. 119-2003.. Kr 938 / 938.. Energiverkene er forbrukere av og håndterer store mengder elektriske og elektroniske produkter, såkalte EE-produkter.. Gjennom utskiftinger og vedlikeholdsarbeid oppstår store mengder avfall i form av kasserte elektriske og elektroniske produkter.. Dette har betegnelsen EE-avfall.. Installasjons-/tilknytningsregler.. 101-2002.. Kr 188 / 188.. De nye Installasjons-/tilknytnings-reglene erstatter de tidligere Installasjonsregler av mai 1994 som var utgitt som publikasjon nr.. 19-1994 (DLE 4, 1/94).. Kodeliste for: Forskrift om bruk og vedlikehold av elektromedisinsk utstyr.. 41-9-2001.. Print / Abonnement.. Kr 313  ...   Kr 250 / 375.. Kodeliste for: Forskrift for elektriske anlegg - maritime installasjoner (FEA-M).. 41-7-2001.. Kodeliste for: Forskrift om elektrisk lavspenningsanlegg med veiledning (FEL).. 41-6-2001.. Kodeliste for: Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk med veiledning (FKE).. 41-5-2001.. Kodeliste for: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften).. 41-4-2001.. Kr 188 / 288.. Kodeliste for: Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av lavspenningsanlegg (FSL).. 41-3-2001.. Kodeliste for: Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av høyspenningsanlegg med veiledning (FSH).. 41-2-2001.. Viser 11-20 av 34 artikler..

  Original link path: /elsikkerhet-og-hms/category143.html?categoryID=143&offset716=10
  Open archive

 • Title: Elsikkerhet og HMS - Energi Norge
  Descriptive info: Kodeliste for: Forskrift for elektriske anlegg - forsyningsanlegg (FEA-F).. 41-1-2001.. Kodeliste: Totalpakke som består av 9 publikasjoner.. 41-0-2001.. 875 / 2.. 813.. Kodelister for forskrifter på elsikkerhetsområdet.. NEK TR 50404 Statisk elektrisitet i eksplosjonsfarlige områder.. NEK.. Kr 710 / 710.. Normen er en oversettelse av en teknisk rapport som er utarbeidet av CENELEC på området statisk elektrisitet i Ex-områder.. Abonnementspris for 2004-utg.. LEXI-norm.. LEXI.. 460 / 1.. 460.. Dette er en CD hvor en rekke forskrifter og normer er samlet og kan fås i to utgaver Elsikkerhet og Telekommunikasjons-anlegg.. Brukerguide for FSE og NEK EN 50110-1:2005 Lavspenning.. FSE/L.. Kr 250 / 250.. Guiden er i fellesskap utarbeidet av bransjen og må brukes i sammenheng med FSE og NEK EN 50110-1:2005.. Guiden gir råd om hvordan forskriftens bestemmelser for lavspenningsanlegg kan oppfylles.. Metodene er akseptert av DSB.. Abonnementspris for 2006-utg.. Brukerguide for FSE og NEK EN 50110-1:2005 - Høyspenning.. FSE/H.. Guiden gir råd om hvordan forskriftens bestemmelser  ...   om maritime elektriske anlegg (FME).. FME.. Kr 120 / 120.. Forskriften er en rammeforskrift fra 2002 og må brukes sammen med relevante normer.. En relevant norm er NEK 410 (se under normer).. Abonnementspris for 2002-utg.. Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk (FKE).. FKE.. Kr 75 / 75.. Forskriften er dels fra 1993 og dels fra 2005.. Hele forskriften er nå under revisjon og vil bli utsendt når den er fastsatt og ferdig trykket.. Dette vil forhåpentligvis skje rundt årsskiftet 2009/10.. Forskriften gir rammene for fagutdanning på elektrosiden.. I tillegg vil hjemmelsgrunnlaget for registrering av virksomheter bli tatt inn i denne forskriften.. Abonnementspris for 2005-utg.. Forskrift om elektrisk utstyr (FEU), samt veiledninger til LVD- og EMC-direktiver.. FEU.. Kr 440 / 440.. Forskriften regulerer import og omsetning av det meste avspenningsutstyr.. Revidert forskrift kom i 2011.. Denne tilbys nå i trykket utgave sammen med norsk oversettelse av veiledningene til LVD- og EMC-direktivene.. Abonnementspris kr 440.. Viser 21-30 av 34 artikler..

  Original link path: /elsikkerhet-og-hms/category143.html?categoryID=143&offset716=20
  Open archive


 • Archived pages: 1069