www.archive-no-2012.com » NO » E » E6-DOVREBANEN

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 123 . Archive date: 2012-12.

 • Title: E6-Dovrebanen
  Descriptive info: .. Hjem.. Prosjektet.. Reguleringsplan.. Stange.. Eidsvoll.. Massedeponi Minnesund.. Oversiktkart.. Tegninger Stange.. Tegninger Eidsvoll.. Aktuelt.. Bibliotek.. Referanser.. Kommunedelplan.. Planprogram.. Kartarkiv.. Merknader.. Kontakt oss.. Fellesprosjektet E6 - Dovrebanen i Eidsvoll og Stange.. Statens vegvesen og Jernbaneverket har i samarbeid utarbeidet kommunedel, reguleringsplaner og byggeplaner for bygging av firefelts E6 og dobbeltsporet jernbane mellom Minnesund og Kleverud/Labbdalen.. De to etatene vil også samarbeide om å forestå selve byggingen av veg og bane på denne strekningen.. For å sørge for en helhetlig planlegging og utbygging av veg og bane langs Mjøsa, har de to etatene dannet Fellesprosjektet E6-Dovrebanen.. Nyheter.. 13..  ...   Fra 24.. november klokken 06.. 45 til 25.. november klokken 18.. 45 vil det være stans i togtrafikken på Dovrebanen.. I denne perioden vil det gjøres ulike arbeider mellom Minnesund og Kleverud i forbindelse med bygging av dobbeltsporet jernbane.. Registrer partikkelspredning i Mjøsa.. Fellesprosjektet E6-Dovrebanen har fått tillatelse til mudring av masser i Mjøsa.. I forbindelse med mudringen, registreres partikkelspredningen kontinuerlig.. Interesserte utenfor prosjektet kan også følge med på registreringene.. Forrige side.. 1.. 2.. 3.. 4.. 5.. 6.. 7.. Neste side.. Parsellen på Dovrebanen tilhører hovedprosjektet.. Eidsvoll-Hamar.. Parsellen på E6 tilhører hovedprosjektet.. E6 Gardermoen - Biri..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: E6-Dovrebanen
  Descriptive info: Fellesprosjektet E6 - Dovrebanen.. På strekningen mellom Minnesund og Kleverud ligger traseen for veg og jernbane svært nærme hverandre.. Statens vegvesen og Jernbaneverket skal derfor sørge for en helhetlig og samtidig planlegging og utbygging av E6 og Dovrebanen på strekningen.. Samtidig utbygging betyr en besparing på flere hundre millioner kroner, noe som blant annet skyldes kortere avstand for masseflytting.. Samtidig planlegging og utbygging er også av positiv betydning for trafikanter og lokalbefolkning fordi de vil oppleve kun en periode med de ulemper en anleggsperiode innebærer.. For å utføre denne oppgaven har de to etatene etablert Fellesprosjektet E6-Dovrebanen.. Samtidig som veg og bane mellom Minnesund og Kleverud bygges, vil Statens vegvesen utvide E6 på strekningen Kleverud-Labbdalen til en firefelts veg med midtdeler.. Tre delstrekninger.. Fellesprosjektet E6-Dovrebanen har i anleggsperioden delt strekningen Minnesund-Kleverud/Labbdalen inn i følgende tre strekninger:.. Minnesund/Langset - Brøhaug.. På denne strekningen skal det i hovedsak bygges:.. Ca 6,3 kilometer firefelts E6 med midtdeler.. I hver kjørebane vil det være en tunnel på 630 meter ved Korslund.. Ca.. 5,2 kilometer dobbeltsporet jernbane.. For jernbanen inngår en 580 meter lang tunnel på Molykkja og søndre portaler av Ulvintunnelen for Dovrebanen.. Denne portalsonen er på ca.. 110 meter.. En overgangsbru  ...   til Brøhauggrenda.. Diverse avbøtende tiltak.. Blant de avbøtende tiltakene er tilbakeføring av E6 til terreng etter at dagens E6 over Morskogen er lagt i ny tunnel.. Strandlykkja - Kleverud/Labbdalen.. 9,6 kilometer firefelts E6.. En vegtunnel med to tunneløp med en lengde på 650 meter.. Ett toplanskryss på Espa og ett toplanskryss på Strandlykkja.. Begge kryssene har akselerasjonsfelt og felt hvor de som skal svinge av E6 i disse kryssene kan senke hastigheten.. 4,75 kilometer med dobbeltsporet jernbane.. I jernbanedelen av konkurransen inngår alt arbeidet opp til skinnegangen, mens det mer jernbanetekniske blir lyst ut som et eget oppdrag.. 11,4 kilometer lokalveg.. 4,4 kilometer Mjøstråkk (gang- og sykkelveg).. To rasteplasser tilknyttet E6.. Der tunnel erstatter eksisterende veg ved Espa, skal entreprenøren gjøre om området der E6 går i dag til ett område som står i samsvar med det øvrige terrenget i området.. Kart over strekningen vises.. her.. Ett prosjekt som inngår i andre prosjekt.. Jernbanebiten og vegbiten i Fellesprosjektet E6-Dovrebanen er en del av et større prosjekt både i Statens vegvesen og i Jernbaneverket.. Vegbiten er en del av prosjektet.. E6 Gardermoen-Biri.. , mens jernbanebiten er en del av prosjektet.. Dorvrebanen, Eidsvoll-Hamar.. Flyfoto.. Last ned.. - Kart over prosjektet.. pdf..

  Original link path: /Prosjektet
  Open archive

 • Title: E6-Dovrebanen
  Descriptive info: Reguleringsplan i Stange.. Reguleringsplanen for utbyggingen av E6 og Dovrebanen på strekningen Akershus grense-Espa ble vedtatt av kommunestyret i Stange onsdag 3.. november 2010.. Denne planen er overens med kommunedelplanen fastsatt av Miljøverndepartementet i februar 2009.. Under finner du reguleringsplanen og relevante dokumenter og detaljerte kart over utbyggingen i Stange.. - Oversendelsesbrev til Stange kommune (17.. 9.. 2010).. - Reguleringsplan med bestemmelser Stange (vedtatt 3.. -  ...   - Oversiktskart Stange.. jpg.. - Reguleringsplankart 1 Stange.. - Reguleringsplankart 2 Stange.. - Reguleringsplankart 3 Stange.. - Reguleringsplankart 4 Stange.. - Reguleringsplankart 5 Stange.. - Reguleringsplankart 6 Stange.. - Reguleringsplankart 7 Stange.. - Risiko- og sårbarhetsanalyse Stange.. - Plan for ytre miljø (revidert 17.. - Støyrapport Minnesund-Kleverud.. - Støyrapport Kleverud-Labbdalen med vedlegg.. - Beregning av anleggsstøy.. - Anleggstøy Vedlegg A-G.. - Anleggstøy Vedlegg I og H..

  Original link path: /Reguleringsplan/Stange
  Open archive

 • Title: E6-Dovrebanen
  Descriptive info: Reguleringsplan i Eidsvoll.. Reguleringsplanen for utbyggingen av E6 og Dovrebanen på strekningen Minnesund-Hedmark grense ble vedtatt av kommunestyret i Eidsvoll tirsdag 9.. Under finner du reguleringsplanen og relevante dokumenter og detaljerte kart over utbyggingen i Eidsvoll.. - Oversendelsesbrev til Eidsvoll kommune (17.. - Reguleringsplan med bestemmelser Eidsvoll (vedtatt 9.. - Sammendrag av uttalelser Eidsvoll (17.. - Planendringer Eidsvoll (17.. - Innspill for planvarsel Eidsvoll.. - Oversiktskart Eidsvoll.. - Reguleringsplankart 1 Eidsvoll.. - Reguleringsplankart 2 Eidsvoll.. - Reguleringsplankart 3 Eidsvoll.. - Reguleringsplankart 4 Eidsvoll.. - Reguleringsplankart 5 Eidsvoll.. - Reguleringsplankart 6 Eidsvoll.. - Reguleringsplankart 7 Eidsvoll.. - Risiko- og sårbarhetsanalyse Eidsvoll..

  Original link path: /Reguleringsplan/Eidsvoll/Reguleringsplan
  Open archive

 • Title: E6-Dovrebanen
  Descriptive info: Reguleringsplan for massedeponi ved Minnesund.. Planforslaget legger til rette for å etablere et midlertidig deponi for steinmasser fra utbyggingen av E6 og Dovrebanen fra Langset og nordover, for framtidig utbygging av dobbeltsporet Eidsvoll st – Minnesund.. Dessuten tilrettelegger planen for et jernbaneteknisk riggområde på Jernbaneverkets egen grunn ved Minnesund stasjon.. I tilknytning til reguleringsplanene for E6 og Dovrebanen på strekningen Langset – Espa/Labbdalen.. er det utarbeidet egen plan for ytre miljø.. Miljøtiltak som er beskrevet i denne planen, forutsettes lagt til grunn for arbeider også i foreliggende plan.. Presiseringer er omtalt i kap 3..  ...   Konklusjonene er gjengitt i kap 4.. 9, se vedlegg under.. Reguleringsplanen er fremmet av Jernbaneverket med hjemmel i pbl § 3-7, 3.. ledd.. Eidsvoll kommune skal som planmyndighet sluttbehandle planforslaget etter høring og offentlig ettersyn.. Planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i perioden.. februar – 21.. mars 2011.. Uttalelser til planforslaget sendes Jernbaneverket Utbygging, postboks 217 Sentrum, 0103 Oslo.. Plandokumenter til reguleringsplan massedeponi ved Minnesund.. - Planbeskrivelse - Minnesund massedeponi.. - Plankart - Minnesund massedeponi.. - Kulturminneregistreringer - Minnesund massedeponi.. - Geoteknisk rapport - Minnesund massedeponi.. - ROS-analyse - Minnesund massedeponi..

  Original link path: /Reguleringsplan/Eidsvoll/Massedeponi
  Open archive

 • Title: E6-Dovrebanen
  Descriptive info: Oversiktskart.. Under finnes oversiktskart overutbyggingen av veg og bane fra Minnesund til Labbdalen.. Oversiktskartene har bokser med som er nummererte.. Disse numrene henviser til mer detaljerte tegninger som ligger under fanen "Tegninger".. Oversikts kart i Eidsvoll og Stange kommuner.. - B101 Oversikt Minnesund-Morskogen.. PDF.. - B102 Oversikt Morskogen-Strandlykkja.. - B103 Oversikt Strandlykkja-Espa.. - B901 Oversikt turveg Minnesund-Morskogen.. - B902 Oversikt  ...   - B502 Oversikt Dovrebanen Eidsvoll.. - B503 Oversikt Dovrebanen Eidsvoll.. - B504 Oversikt Dovrebanen Stange.. - B505 Oversikt Dovrebanen Stange.. - B506 Oversikt Dovrebanen Stange.. - B111 Oversikt E6 Eidsvoll.. - B112 Oversikt E6 Eidsvoll.. - B113 Oversikt E6 Eidsvoll.. - B115 Oversikt E6 Stange.. - B114 Oversikt E6 Stange.. - B201 Oversikt E6 Kleverud-Labbdalen.. - B202 Oversikt E6 Kleverud-Labbdalen..

  Original link path: /Reguleringsplan/Oversiktkart
  Open archive

 • Title: E6-Dovrebanen
  Descriptive info: Plantegninger i Stange.. Stange kommune, Akerhus grense - Espa.. C-tegninger til Dovrebanen (C516-C528) og E6 (C116-C123).. C-tegninger E6 Kleverud-Labbdalen (C301-307).. K (konstruksjoner).. X (støysoner).. T (perspektivskisser).. F (normalprofiler).. Filene kan være tunge, last ned fila først i din egen maskin og åpne deretter.. Plantegninger:.. - C516 Plantegning Dovrebanen Stange.. - C517 Plantegning Dovrebanen Stange.. - C518 Plantegning Dovrebanen Stange.. - C519 Plantegning Dovrebanen Stange.. - C520 Plantegning Dovrebanen Stange.. - C521 Plantegning Dovrebanen Stange.. - C522 Plantegning Dovrebanen Stange.. - C523 Plantegning Dovrebanen Stange.. - C524 Plantegning Dovrebanen Stange.. - C525 Plantegning Dovrebanen Stange.. - C526 Plantegning Dovrebanen Stange.. - C527 Plantegning Dovrebanen Stange.. - C528 Plantegning Dovrebanen Stange.. - C116 Plantegning E6 Stange.. - C117 Plantegning E6 Stange.. - C118 Plantegning E6 Stange.. - C119 Plantegning E6 Stange.. - C120 Plantegning E6 Stange.. - C121 Plantegning E6 Stange.. - C122 Plantegning E6 Stange.. - C123 Plantegning E6 Stange.. - C301 Plantegning E6 Kleverud-Labbdalen.. - C302 Plantegning E6 Kleverud-Labbdalen.. - C303 Plantegning E6 Kleverud-Labbdalen.. - C304 Plantegning E6 Kleverud-Labbdalen.. - C305 Plantegning E6 Kleverud-Labbdalen.. - C306 Plantegning E6 Kleverud-Labbdalen.. - C307 Plantegning E6 Kleverud-Labbdalen.. - K201 Espatunnelen.. Portal sør - Plan og lengdesnitt.. - K202 Espatunnelen Portal sør-Tverrsnitt.. - K40570 Portal Hestnes sør Plan og lengdesnitt.. - K40580 Portal Hestnes nord Plan og lengdesnitt.. - K40590 Portal jernbanetunnel Hestnes Typisk snitt.. - K-50901 E6 Morstua bru.. - K-51001 E6 Postbekken undergang.. -  ...   - X013 Støysoner E6 og DB Dagens situasjon.. - X014 Støysoner E6 og DB Dagens situasjon.. - X015 Støysoner E6 og DB Dagens situasjon.. - X107 Støysoner E6 og DB Fremtidig år 2034 med tiltak Morstua.. - X108 Støysoner E6 og DB Fremtidig år 2034 med tiltak Strandlykkja.. - X109 Støysoner E6 og DB Fremtidig år 2034 med tiltak Strandlykkja N.. - X111 Støysoner E6 og DB Fremtidig år 2034 med tiltak Kleverud N.. - X010 Støysoner E6 og DB Fremtidig år 2034 med tiltak Kleverud S.. - X112 Støysoner E6 og DB år 2034 med tiltak.. - X113 Støysoner E6 og DB år 2034 med tiltak.. - X114 Støysoner E6 og DB år 2034 med tiltak.. - X115 Støysoner E6 og DB år 2034 med tiltak.. - T105 Perspektivskisse Strandlykkja.. - T106 Perspektivskisse Kleverud.. - T107 Perspektivskisse Hestnes.. - T108 Perspektivskisse Espa.. - F101 E6 Normalprofiler jordskjæring fylling.. - F102 E6 Normalprofiler fjellskjæringlling.. - F107 E6 Normalprofiler Strandlykkja.. - F111 Ramper Normalprofiler.. - F112 Lokalveger Normalprofiler.. - F113 Adkomstveger driftsveger normalprofiler.. - F201 Normalprofiler E6 4-felt.. - F202 Normalprofiler E6 og ramper.. - F203 Normalprofiler Lokalveger Drift- adkomst-og GS-veger.. - F204 Normalprofiler Espatunnelen 2 x T11,75.. - F511 Dovrebanen Normalprofil Skrårud og Strandlykkja.. - F513 Dovrebanen Normalprofil Strandlykkja-Kleverud og Espa.. - F909 Typiske snitt Strandlykkja.. - F911 Typiske snitt Strandlykkja N - Kleverud.. - F913 Typiske snitt Strandlykkja N - Kleverud..

  Original link path: /Reguleringsplan/Tegninger+Stange
  Open archive

 • Title: E6-Dovrebanen
  Descriptive info: Plantegninger i Eidsvoll.. Eidsvoll kommune, Langset - Hedmark grense:.. C-tegninger til Dovrebanen (C501-C515) og E6 (C101-C115).. - Tegningsliste Langset-Hedmark grense.. - C501 Plantegning Dovrebanen Eidsvoll.. - C502 Plantegning Dovrebanen Eidsvoll.. - C503 Plantegning Dovrebanen Eidsvoll.. - C504 Plantegning Dovrebanen Eidsvoll.. - C505 Plantegning Dovrebanen Eidsvoll.. - C506 Plantegning Dovrebanen Eidsvoll.. - C507 Plantegning Dovrebanen Eidsvoll.. - C508 Plantegning Dovrebanen Eidsvoll.. - C509 Plantegning Dovrebanen Eidsvoll.. - C510 Plantegning Dovrebanen Eidsvoll.. - C511 Plantegning Dovrebanen Eidsvoll.. - C512 Plantegning Dovrebanen Eidsvoll.. - C513 Plantegning Dovrebanen Eidsvoll.. - C515 Plantegning Dovrebanen Eidsvoll.. - C101 Plantegning E6 Eidsvoll.. - C102 Plantegning E6 Eidsvoll.. - C103 Plantegning E6 Eidsvoll.. - C104 Plantegning E6 Eidsvoll.. - C105 Plantegning E6 Eidsvoll.. - C106 Plantegning E6 Eidsvoll.. - C107 Plantegning E6 Eidsvoll.. - C108 Plantegning E6 Eidsvoll.. - C109 Plantegning E6 Eidsvoll.. - C110 Plantegning E6 Eidsvoll.. - C111 Plantegning E6 Eidsvoll.. - C112 Plantegning E6 Eidsvoll.. - C113 Plantegning E6 Eidsvoll.. - C114 Plantegning E6 Eidsvoll.. - C115 Plantegning E6 Eidsvoll.. - K40100 Portal Korslund nord Plan.. - K40110 Portal Korslund sør Plan.. - K40112 Portal Korslund sør Nordgående løp.. - K40104 Portal Korslund nord Sørgående løp.. - K40102 Portal Korslund nord Nordgående løp.. - K40114 Portal Korslund sør Sørgående løp.. - K40120 Portal Morskogen sør Plan.. - K40122 Portal Morskogen sør Nordgående løp.. - K40124 Portal Morskogen sør Sørgående løp.. - K40130 Portal  ...   - X001 Støysoner E6 og DB Dagens situasjon Minnesund-Langset.. - X002 Støysoner E6 og DB Dagens situasjon Ørbekk-Molykkja.. - X003 Støysoner E6 og DB Dagens situasjon Korslund.. - X004 Støysoner E6 og DB Dagens situasjon Brøhaug.. - X005 Støysoner E6 og DB Dagens situasjon Morskogen-Ulvin.. - X006 Støysoner E6 og DB Dagens situasjon Skrårud.. - X101 Støysoner E6 og DB Fremtidig år 2034 med tiltak Minnesund-Langset.. - X102 Støysoner E6 og DB Fremtidig år 2034 med tiltak Ørbekk-Molykkja.. - X103 Støysoner E6 og DB Fremtidig år 2034 med tiltak Korslund.. - X104 Støysoner E6 og DB Fremtidig år 2034 med tiltak Brøhaug.. - X105 Støysoner E6 og DB Fremtidig år 2034 med tiltak Morskogen-Ulvin.. - X106 Støysoner E6 og DB Fremtidig år 2034 med tiltak Skrårud.. - X401 Holdeplass Langset Dovrebanen, Skisse.. - T101 Perspektivskisse Ørbekk.. - T102 Perspektivskisse Korslund.. - T103 Perspektivskisse Brøhaug.. - T104 Perspektivskisse Ulvin-Skrårud.. - F101 E6 Normalprofiler jordskjæring.. - F102 E6 Normalprofiler fjellskjæring.. - F103 E6 Normalprofiler støytiltak Ørbekk.. - F105 E6 Normalprofiler støytiltak ved kryss og langs Skrårud.. - F104 E6 Normalprofiler støytiltak Korslund og Brøhaug.. - F106 E6 Normalprofiler fjelltunneler.. - F503 Dovrebanen Normalprofil Fylling Langset og Langset holdeplass.. - F505 Dovrebanen Normalprofil Molykkja og Korslund.. - F901 Typiske snitt Minnesund - Langset og Ørbekk.. - F903 Typiske snitt Korslund.. - F905 Typiske snitt Korslund N.. - F907 Typisk snitt Brøhaug..

  Original link path: /Reguleringsplan/Tegninger+Eidsvoll
  Open archive

 • Title: E6-Dovrebanen
  Descriptive info: Fellesprosjektet E6-Dovrebanen sender jevnlig ut nyhetsbrev i posten.. Nyhetsbrevene blir lagt ut på denne siden etter at de er sendt ut.. Sammen med nyhetsbrev, sendte prosjektet også en brosjyre om tunnelbygging.. Den brosjyren ligger også i listen under.. Det er også laget video om prosjekt i strekning.. Akershus grense-Labbdalen i Stange kommune.. og i strekning.. E6 Minnesund-Hedmark grense i Eidsvoll kommune.. - Nyhetsbrev desember 2012.. -  ...   - Oppstartsbrosjyre mars 2012.. - Nyhetsbrev 12 desember 2011.. - Nyhetsbrev 11 september 2011.. - Nyhetsbrev 10 juli 2011.. - Nyhetsbrev 9 april 2011.. - Nyhetsbrev 8 desember 2010.. - Nyhetsbrev 7 september 2010.. - Nyhetsbrev 6 juli 2010.. - Nyhetsbrev 5 april 2010.. - Nyhetsbrev 4 desember 2009.. - Nyhetsbrev 3 september 2009.. - Nyhetsbrev 2 august 2009.. - Nyhetsbrev 1 mars 2009.. - Tunnelbrosjyre..

  Original link path: /Aktuelt
  Open archive

 • Title: E6-Dovrebanen
  Descriptive info: Referanse- og plandokumenter.. Referanse- og plandokumenter:.. - Fylkesdelplan for transportkorridoren.. - Konsekvensutredning 14.. 04.. 2004.. - Formingsveileder E6 Gardermoen-Biri.. - Fastsatt planprogram Eidsvoll og Stange (pdf-fil).. - Vedtatt kommunedelplan Stange (pdf-fil 8Mb).. - Vedtatt kommunedelplan Eidsvoll (pdf-fil 11Mb).. - Kortversjon av kommunedelplan Eidsvoll.. - Kortversjon av kommunedelplan Stange.. - Landskap Kommunedelplan (pdf-fil).. - Naturmiljo Kommunedelplan (pdf-fil).. - Nærmiljo Kommunedelplan (pdf-fil).. - Kulturminner Kommunedelplan (pdf-fil).. - Naturressurser Kommunedelplan (pdf-fil).. - Hydraulikk Kommunedelplan (pdf-fil).. - Utbyggingsmonster Kommunedelplan (pdf-fil).. - Store bruer Kommunedelplan (pdf-fil).. - Risiko Kommunedelplan (pdf-fil).. - Anleggsgjennomforing Kommunedelplan (pdf-fil).. - Støy Kommunedelplan (pdf-fil)..

  Original link path: /Bibliotek/Referanser
  Open archive

 • Title: E6-Dovrebanen
  Descriptive info: Fastlagt planprogram.. Samferdselsdepartementet har 30.. 05.. 2006 fastlagt planprogrammet i det vesentlige som foreslått av tiltakshaverne, Statens vegvesen og Jernbaneverket.. Nå når planprogrammet er fastlagt kan arbeidet med kommunedelplan med konsekvensutredning fullføres.. Endelig plan forventes lagt ut til offentlig ettersyn mot slutten av 2006.. Det vil bli avholdt åpne møter under det offentlige ettersynet.. Planprogram og oversiktskart:.. - Oversiktkart Eidsvoll (pdf-fil).. - Oversiktkart Stange (pdf-fil)..

  Original link path: /Bibliotek/Kommunedelplan/Planprogram
  Open archive


 • Archived pages: 123