www.archive-no-2012.com » NO » E » EE-REGISTERET

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 47 . Archive date: 2012-12.

 • Title: EE-registeret
  Descriptive info: .. Produsentregister for elektriske og elektroniske produkter.. Forside.. Om EE-registeret.. Plikter for produsenter og importører.. Hvilke produkter omfattes?.. Ofte stilte spørsmål.. Spesielt for eksportører.. Plikter for returselskap.. Kollektivt finansierte returselskap.. Individuelt finansierte returselskap.. Godkjenning av returselskap.. Godkjente returselskap.. Medlemmer i returselskap.. Lover og regler.. Statistikk og rapporter.. ARKIV rapporter.. Innrapportering.. Årsrapport.. Lenker.. Nyheter.. Nyhetsarkiv.. Kontakt oss.. Information in English.. Informasjon for sertifiseringsorgan og returselskap.. EE-registeret produsentregisteret for elektriske og elektroniske produkter.. Produsenter og importører av EE-produkter skal være medlem i returselskap.. Elektriske og elektroniske produkter kan inneholde miljøgifter.. Når disse produktene blir avfall skal de samles inn og behandles på en forsvarlig måte.. For å sikre separat innsamling, utsortering og behandling har forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) egne bestemmelser om EE-avfall.. Det er EE-bransjen som har ansvaret for å samle inn og håndtere EE-avfall.. Alle produsenter og importører av EE-produkter plikter å være organisert i returselskap for EE-avfall.. Under.. plikter for produsenter og importører.. finnes mer informasjon om hvordan du som produsent eller importør skal oppfylle de krav som er gitt i avfallsforskriften.. Returselskaper for EE-avfall.. Ansvaret for selve innsamlingen og behandlingen av EE-avfallet er lagt på returselskapene og avfallsforskriften stiller en rekke krav til disse.. Mer om dette finnes under.. plikter for returselskap.. EE-registeret.. For å følge opp produsenter og importører av EE-produkter og returselskapene har.. Klima- og forurensningsdirektoratet.. etablert EE-registeret.. EE-registeret skal ha oversikt over alle produsenter og importører av EE-produkter og informere om hvilke plikter avfallsforskriften pålegger disse.. EE-registeret utarbeider oversikter over produsenter og importører som ikke oppfyller sine forpliktelser og rapporterer dette til Klima- og forurensningsdirektoratet.. EE-registeret henter også inn og systematiserer data fra returselskapene for å holde oversikt over innsamlede og behandlede mengder EE-avfall.. EE-registeret eies av.. og driftes av.. COWI AS.. Siste nytt:.. 17.. desember 2012:.. Det er lagt ut oppdaterte dokumenter om innrapportering til EE-registeret.. Det gjelder Notat  ...   2011.. Dette tilsvarer 29,9 kg per innbygger.. Det ble behandlet 145 075 tonn EE-avfall og av dette er 83 prosent materialgjenvunnet.. 4.. juni 2012.. :.. EE-registerets Årsrapport for 2011 er offentilgjort.. Den kan lastes ned fra siden.. 10.. februar 2012:.. Europaparlamentet ble 19.. januar 2012 enige om revidert direktiv fra EU-parlamentet og Europarådet om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE) (omarbeiding) (07906/2/2011 - C7-0250/2011 - 2008/0241 (COD)).. Les mer under.. februar:.. Toll og avgiftdirektoratet har en del endringer i Tolltariffen for 2012 som berører EE-produkter.. EE-registerets varenummerliste har fått 5 nye/ endrete varenummer, og det er fjernet.. 11 varenumre fra listen fra 2011.. Varelisten blir grunnlaget for EE-registerets import/ eksport data fra TAD i 2012.. Oppdatert vareliste er lagt ut på EE-registerets hjemmesider.. Hvilke produkter omfattes.. ?.. januar 2012:.. Returselskapene skal innen 15.. februar 2012 rapportere data om innsamlet og behandlet EE-avfall til EE-registeret.. Det er gjort noen endringer for rapportering av behandlete materialtyper avfallsfraksjoner fra 2010.. Følgende rapporter skal leveres:.. - Medlemmer av returselskap per 31.. 2011.. - Medlemmenes innenlands produksjon av EE-produkter i 2.. halvår 2011.. - Mengde innsamlet EE-avfall i 2.. - Fordeling av innsamlet EE-avfall i 2.. - EE-produkter til fratrekk fra EE-registerets importdata i 2.. - Behandlet EE-avfall (etter produktgruppe) i hele 2011.. - Behandlete materialtyper/ avfallsfraksjoner i hele 2011 (endret).. - Behandlingsanlegg for EE-avfall i hele 2011.. - Ombruk av EE-produkter i hele 2011.. Flere detaljer om rapporteringene.. finnes i dataimportspesifikasjonen og i notatet om returselskapenes datarapportering til EE-registeret.. Dokumentene finnes under.. 16.. desember 2011:.. Elretur AS har inngått en avtale med Norsk Gjenvinning Metall AS og W3E Europe AS om overdragelse av alle aksjer i Eurovironment AS.. Overdragelsen til Elretur vil ha regnskapsmessig virkning fra 1.. januar 2012.. Transaksjonen gjennomføres så raskt som mulig og under forutsetning av aksept fra Konkurransetilsynet.. Skriv ut.. Tlf: 40 61 82 00.. E-post:.. eereg@cowi.. no..

  Original link path: /ShowHTML.aspx?file=Hjem.htm
  Open archive

 • Title: EE-registeret
  Descriptive info: Bakgrunn.. Europaparlamentets og Rådets direktiv om Waste Electric and Electronic Equipment, det såkalte.. WEEE-direktivet.. ble vedtatt i januar 2003.. Samtidig ble.. RoHS-direktivet.. (Restriction of Hazardous Substances), som forbyr 6 farlige stoffer i nye EE-produkter, utarbeidet.. EØS-avtalen forplikter Norge til å implementere begge disse direktivene.. Fra 1.. juli 2006 innføres derfor endringer i kapittel 1 i avfallsforskriften som ivaretar WEEE-direktivet.. Endringer i produktforskriften ivaretar kravene fra RoHS-direktivet.. WEEE-direktivet krever at det etableres et produsentregister som skal samle inn, oppsummere og sammenstille data om produksjon, import og eksport av nye EE-produkter, samt data om innsamling og behandling av EE-avfall.. I Norge er EE-registeret et slikt produsentregister.. I tillegg har EE-registeret fått i oppgave å følge opp  ...   og forurensningsdirektoratet (Klif).. og driftes av COWI AS.. EE-registeret har følgende hovedoppgaver:.. Innhente data fra Toll- og avgiftsdirektoratet og andre kilder for å identifisere og følge opp produsenter og importører som ikke oppfyller sine forpliktelser.. Motta og sammenstille data fra returselskaper om medlemmenes innenlandske produksjon av EE-produkter, samt om hvilke mengder EE-avfall som er innsamlet, behandlet og sendt til ulike typer disponering.. Beregne hvor store mengder EE-produkter som tilføres det norske markedet.. Veilede produsenter og importører om deres forpliktelser og om hvilke returselskaper som er godkjent for å dekke aktuelle EE-produkter.. Opptre nøytralt i forholdet mellom konkurrerende returselskaper.. Nærmere detaljer om de EE-registerets oppgaver finnes i avfallsforskriftens 1-22.. Forskriftsteksten finnes under.. lover og regler..

  Original link path: /ShowHTML.aspx?file=OmEEregister.htm
  Open archive

 • Title: EE-registeret
  Descriptive info: Alle som ervervsmessig importerer eller i Norge produserer EE-produkter til det norske markedet er forpliktet til å finansiere innsamling og håndtering av EE-avfall.. Dette produsentansvaret kan ivaretas på to måter:.. 1.. Delta i et kollektivt finansiert returselskap som er godkjent av Klima- og forurensningsdirektoratet.. 2.. Delta i et individuelt finansiert returselskap som er godkjent av.. Kollektivt finansiert returselskap.. Å delta i et kollektivt finansiert returselskap innebærer at produsenten/importøren kjøper tjenester av et godkjent returselskap og overlater størstedelen av ansvaret for å oppfylle avfallsforskriftens krav til dette selskapet.. En oversikt over kollektive returselskap finnes under.. Individuelt finansiert returselskap.. Å delta i et individuelt finansiert returselskap betyr at produsenten/importøren påtar seg et individuelt produsentansvar.. Det vil si at produsenten/importøren forplikter seg til å finansiere avfallshåndteringen av sine egne produkter  ...   bli regnet som medlem må produsenten/importøren inngå avtale om kjøp av tjenester fra et godkjent returselskap, eller så må produsenten/importøren selv drive et godkjent returselskap.. Medlemskapet skal dekke de.. produktgrupper.. som produseres eller importeres.. Andre plikter.. Produsenter/importører er også forpliktet til å informere om at EE-avfall ikke skal kastes sammen med annet avfall, bl.. a.. i sitt salgs- og informasjonsmateriell.. Denne informasjonen skal mellom annet si noe om hvor EE-produktene kan leveres når de er kassert, at produktene inngår i en returordning og at de tas imot vederlagsfritt.. Nærmere detaljer om krav om medlemskap i returselskap finnes i avfallsforskriftens 1-10.. Plikten til å informere finnes i 1-12.. Både kollektivt finansierte returselskap og individuelt finansierte returselskap er pålagt en rekke krav.. Se under.. for mer informasjon om dette..

  Original link path: /ShowHTML.aspx?file=Importorer.htm
  Open archive

 • Title: EE-registeret
  Descriptive info: Hvilke produkter omfattes av kravene?.. Med EE-produkter menes:.. Produkter og komponenter som er avhengige av elektrisk strøm eller elektromagnetiske felt for korrekt funksjon.. Utrustning for generering, overføring, fordeling og måling av disse strømmer og felt, herunder deler som er nødvendige for avkjøling, oppvarming, beskyttelse m.. m.. av de elektriske eller elektroniske delene.. Norge har et videre virkeområde enn WEEE-direktivet.. I utgangspunktet er alle elektriske og elektroniske produkter omfattet av avfallsforskriften.. Unntak finnes i 1-1.. Kjøretøy som biler, drift av jernbane og småbåter er blant annet ikke omfattet av forskriften.. EE-produkter som er fastmontert i innretninger som kan registreres i registre nevnt i forskriften omfattes heller ikke av disse bestemmelsene.. Dette kan for eksempel være fastmonterte innretninger som skip, oljeplattformer og luftfartøyer.. EE-produkter og EE-avfall deles inn i følgende grupper og undergrupper:.. Produktgruppe.. Beskrivelse.. Store husholdningsapparater.. 1a.. Kuldemøbler.. 1b.. Andre store husholdningsapparater.. Som andre store husholdningsapparater regnes komfyrer, mikrobølgeovner, vaskemaskiner, klimaanlegg og andre apparater av lignende art og størrelse.. Små husholdningsapparater.. Som små husholdningsapparater regnes støvsugere og andre rengjøringsapparater, strykjern, kaffemaskiner, brødristere, barbermaskiner, ur og andre apparater av lignende art og størrelse.. 3.. Databehandlings-, telekommunikasjons- og kontorutstyr.. 3a.. Datamonitorer.. 3b.. Andre.. databehandlings-,.. telekommunikasjons- og kontorutstyr.. Som andre databehandlings-, telekommunikasjons- og kontorutstyr regnes PC-er, skrivere, kopieringsutstyr, kalkulatorer, telefonapparater, mobiltelefoner og andre produkter og utstyr av lignende art.. Lyd- og bildeutstyr.. 4a.. Fjernsynsapparater.. 4b.. Andre lyd- og bildeutstyr.. Som  ...   og kontrollinstrumenter.. 10a.. Røykvarslere.. 10b.. Andre overvåknings- og.. kontrollinstrumenter.. Som andre overvåknings- og kontrollinstrumenter regnes, termostater, justeringsapparater og andre apparater og instrumenter av lignende art.. 11.. Salgsautomater.. Som salgsautomater regnes salgsautomater for drikkevarer og mat, minibanker og andre typer apparater som automatisk leverer produkter.. 12.. Kabler og ledninger.. Som kabler og ledninger regnes isolerte elektriske ledere, optiske fiberkabler eller kabler og ledninger av lignede art.. 13.. Elektroteknisk utstyr.. Som elektroteknisk utstyr regnes person- og vareheiser, rulletrapper, vinsjer og annet utstyr av lignende art.. 14.. Fastmontert utstyr for oppvarming, aircondition og ventilasjon.. Som fastmontert utstyr for oppvarming, aircondition og ventilasjon regnes varmtvannsberedere, ulike luftkondisjoneringsapparat, varmepumper, termometer og annet fastmontert utstyr av lignende art.. De tre siste produktgruppene er ikke i en del av WEEE-direktivet, men omfattes av det norske regelverket.. Denne oversikten over produktgrupper finnes i avfallsforskriftens kapittel 1, vedlegg 1.. I denne.. Excel listen.. (oppdatert 01.. 01.. 2012) finnes en oversikt over relevante varenumrene i tolltariffen.. Ervervsmessig produksjon eller import av disse varene utløser i de fleste tilfeller krav om medlemskap i returselskap.. Listen inneholder også en oversikt over hvilke produktgrupper de ulike varenumrene faller inn under.. NB: Listen er ikke uttømmende.. Det er altså.. ikke.. slik at alle produkter som ikke finnes i denne listen er fritatt fra produsentansvaret.. Også erversmessig import/produksjon av EE-produkter som ikke finnes på denne listen er omfattet av kravene i avfallsforskriften..

  Original link path: /ShowHTML.aspx?file=Produkter.htm
  Open archive

 • Title: EE-registeret
  Descriptive info: Vi har fått brev fra EE-registeret.. Hva gjør vi nå?.. Hvilket returselskap for EE-avfall skal vi melde oss inn i?.. Skal vi registrere oss i EE-registeret?.. Hva innebærer det å delta i et returselskap?.. Hva koster det å være medlem i returselskap for EE-avfall?.. Hvorfor får vi brev når vi allerede er medlem i returselskap for EE-avfall?.. Vi kjenner ikke igjen varenumrene som EE-registeret oppgir at vi har importert.. Vi kjenner ikke igjen produktgruppene som EE-registeret oppgir.. Store deler av vår produksjon/import eksporteres ut av landet igjen.. Vi importerer vanligvis ikke EE-produkter trenger vi da melde oss inn?.. Vi selger ikke EE-produkter videre.. Må vi være medlem i returselskap for EE-avfall da?.. Vi selger kun EE-produkter videre til andre.. Må vi da være medlem i returselskap?.. Alle virksomheter som tilfører EE-produkter til det norske markedet, plikter å være medlem i returselskap for EE-avfall.. Virksomheten må selv ta direkte kontakt med.. returselskap.. for å inngå avtale om medlemskap.. Medlemskapet eller medlemskapene skal dekke alle de.. som importeres/produseres.. En oversikt over hvilke produktgrupper det er registrert import av finnes i brevets vedlegg 1.. EE-registeret får ukentlig oppdaterte medlemslister fra returselskapene og nye medlemmer registreres dermed i EE-registeret.. Importører/produsenter av EE-produkter har også mulighet til å opprette et individuelt finansiert returselskap.. Mer informasjon om hvilke krav som settes til individuelt finansierte returselskap finnes.. Tilbake til toppen.. En oversikt over eksisterende returselskaper for EE-avfall finnes i brevets vedlegg 2.. Oversikten finnes også.. Alle returselskap for EE-avfall skal sertifiseres og siden.. godkjennes av.. Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).. innen 1.. juli 2007.. Klif har godkjent returselskapene Elretur AS, Eurovironment AS, Ragn-Sells Elektronikkretur AS og RENAS AS.. Virksomheten står fritt til å velge medlemskap i et eller flere av returselskapene for EE-avfall.. Avfallsforskriften krever at medlemskapet/medlemskapene skal dekke de.. som produseres/importeres.. I Norge er det ikke nødvendig for produsenter / importører av EE-produkter å registrere seg direkte i EE-registeret.. Produsenter og importører av EE-produkter skal tegne medlemskap i et returselskap for EE-avfall.. Det er disse returselskapene som i sin tur rapporterer sine medlemslister til EE-registeret.. Importører og produsenter av EE-produkter er pliktige til finansiere innsamling og håndtering av EE-avfall og dette skal gjøres ved å delta i et returselskap for EE-avfall.. Å være medlem i et returselskap innebærer at importører/produsenter av EE-produkter finansierer de kostnader returselskapene har i forbindelse med innsamling og behandling av EE-avfall.. Vederlag som innbetales til returselskapene avsettes ikke til fremtidige kostnader, men skal dekke den innsamling og behandling av EE-avfall som skjer i dag.. Bakgrunnen for ordningen med returselskaper og miljøgebyr er at EE-avfall kan inneholde miljøgifter.. EE-produkter skal derfor samles inn og behandles på en forsvarlig måte.. Kostnadene  ...   det samme som et avfallselskap/renovatør som henter avfall hos bedriften.. Det oppstår fra tid til annen forvirring rundt dette, særlig knyttet til Ragn-Sells som både driver returselskap for EE-avfall og ordinær renovasjonsarbeid.. Det samme gjelder Veolia Miljø Metall som tidligere drev både returselskap for EE-avfall og renovasjonsarbeid.. Det finnes kun 4 godkjente returselskap for EE-avfall og en oversikt over disse finnes.. Kontroller at eksisterende medlemskap dekker alle de.. som importeres.. Varenumrene (tolltariffnumrene) som er oppgitt på vedlegg 1 i brevet, er de som er registrert hos Toll- og avgiftsdirektoratet (TAD) på det oppgitte organisasjonsnummer (virksomhetsnummer).. Dersom dere ikke kjenner igjen varenumrene, bør speditør kontaktes for å avklare valget av varenumre med dem.. Virksomheter er selv ansvarlig for at det benyttes korrekte varenumre ved import.. Er det tvil om de varenummer som brukes ved importen, kan det være nyttig å diskutere med returselskap hvilke varenummer som kan/bør brukes ved import.. EE-registeret plasserer hvert enkelt varenummer i en produktgruppe.. Noen varenummer i tolltariffen er utformet slik at det kan innføres en rekke ulike typer produkter på varenummeret.. I slike tilfeller er varenummeret plassert i den produktgruppen hvor brorparten av produktene som innfortolles på varenummeret hører hjemme.. På grunn av dette kan det oppstå der tilfeller importerte EE-produkter plasseres i en produktgruppe de ikke passer inn i.. EE-registeret ber allikevel importørene skaffe seg medlemskap for de produktgrupper som oppgis av oss.. En oversikt over hvilken produktgruppe hvert enkelt varenummer er plassert i finnes på.. denne siden.. (se link til Excel-ark nederst på siden).. Forskriftens krav om medlemskap i returselskap for produsenter / importører av EE-produkter knytter seg til de EE-produkter som blir tilført det norske markedet.. Produkter som blir eksportert er ikke omfattet av forskriften.. De fleste returselskapene har ordninger (for eksempel refusjonsordninger eller rapporteringssystemer) som tar høyde for at deler av produksjonen/importen eksporteres og dermed ikke skal belastes med miljøgebyr.. Alle som ervervsmessig tilfører det norske markedet EE-produkter er pliktige til å være medlem i returselskap for EE-avfall.. Kravet gjelder også de som sjelden eller kun i enkelttilfeller importerer EE-produkter.. Dersom for eksempel en bedrift importerer elektriske maskiner i forbindelse med oppføring av ny fabrikk vil det utløse krav om medlemskap i returselskap selv om dette kun er en engangsforeteelse.. Avfallsforskriftens krever at produsenter og importører av EE-produkter skal være medlem i returselskap.. Også ervervsmessig import av EE-produkter som brukes i egen bedrift (for eksempel elektriske maskiner som brukes i egen produksjon, datamaskiner som brukes i bedriften, belysningsutstyr i butikker osv), er omfattet av forskriftens krav om medlemskap i returselskap.. Ja.. Avfallsforskriften pålegger alle som erversmessig importerer eller i Norge produserer EE-produkter å være medlem i et returselskap..

  Original link path: /ShowHTML.aspx?file=oss.htm
  Open archive

 • Title: EE-registeret
  Descriptive info: Spesielt for eksportører av EE-produkter.. Ikke plikt til å delta i returselskap.. Alle som ervervsmessig omsetter EE-produkter til det norske markedet er pliktige til å delta i enten et kollektivt eller individuelt finansiert returselskap.. De produktene som eksporteres ut av landet omfattes ikke av produsentansvaret.. Plikt til å følge mottakerlands krav.. Dersom EE-produkter ervervsmessig omsettes til private husholdninger i andre EØS-land ved hjelp av postordresalg, netthandel eller tilsvarende, skal eksportør sikre at mottakerlandets krav om finansiering  ...   kravene til eksportbedrifter finnes i avfallsforskriftens 1-11.. Ingen egen rapportering til EE-registeret.. I henhold til avfallsforskriftens 1-11 er bedrifter som ervervsmessig omsetter EE-produkter til andre EØS-land forpliktet til å rapportere mengder og typer eksporterte EE-produkter til EE-registeret såfremt ikke et returselskapet ivaretar denne rapporteringen.. Som følge av endringer i måten EE-registeret innhenter data på er det for øyeblikket ikke nødvendig for eksportører å levere slike data til EE-registeret.. Nødvendig informasjon hentes inn fra Toll- og avgiftsdirektoratet..

  Original link path: /ShowHTML.aspx?file=Unntak.htm
  Open archive

 • Title: EE-registeret
  Descriptive info: Avfallsforskriften setter en rekke krav til returselskapene.. Punktene under gjelder for.. både.. kollektivt.. og.. individuelt finansierte returselskap.. Se egne menyvalg for plikter som gjelder spesielt for.. kollektivt finansierte returselskap.. og.. Det stilles en rekke krav til returselskapene både i forskriften og i vedleggene til forskriften.. Under følger de viktigste kravene til alle returselskap.. Alle returselskap skal:.. Registreres som egen enhet i Enhetsregisteret.. Godkjennes av.. For å bli godkjent av.. må returselskapet dokumentere oppfyllelse av en rekke kriterier.. Dette skal dokumenteres gjennom sertifisering av et sertifiseringsorgan.. Mer dette finnes under.. godkjenning av returselskap.. Sørge for sortering, transport, ombruk, gjenvinning og annen forsvarlig behandling av EE-avfall.. Dette inkluderer bl.. å sørge for at alle materialer og komponenter i EE-avfallet som er farlig avfall skal sorteres ut og håndteres i godkjent behandlingsanlegg.. Det kreves  ...   i et system for retur og gjenvinning og at de mottas vederlagsfritt.. Dekke kostnader ved drift av EE-registeret med en andel tilsvarende medlemmenes andel av total varetilførsel.. Rapportere til EE-registeret:.. Hvilke produsenter/importører som melder seg inn og ut, samt hvilke.. inn- eller utmeldingen omfatter.. Mengder innsamlet og behandlet EE-avfall.. Dette skal fordeles på bl.. innsamlingsfylke, kommune, behandlingsmåte, behandlingsanlegg, behandlingsland, produktgrupper og kilde (husholdninger eller næring).. Mengder EE-produkter som er gjenbrukt.. Medlemmenes produksjon og eksport av EE-produkter.. En fullstendig oversikt over rapporteringsplikten finnes i avfallsforskriftens 1-19.. Rapporteringsplikten er også spesifisert i vedlegg 2 del C.. Forskriftsteksten og vedleggene finnes under.. En nærmere oversikt over de data som skal innrapporteres til EE-registeret finnes også under.. innrapportering.. Nærmere detaljer om de særskilte pliktene for alle returselskap finnes i avfallsforskriftens 1-13 og 1-18 til 1-21..

  Original link path: /ShowHTML.aspx?file=Returselskap.htm
  Open archive

 • Title: EE-registeret
  Descriptive info: Kollektivt finansierte returselskap.. I et kollektivt finansiert returselskap finansierer en eller flere produsenter/importører avfallshåndteringen i forhold til sin markedsandel av EE-produkter og mengde oppstått EE-avfall samme år.. I tillegg til pliktene som er felles for alle returselskap skal kollektivt finansierte returselskaper:.. Sørge for vederlagsfri henting av EE-avfall fra forhandlere og kommuner.. Ta imot EE-avfall vederlagsfritt fra virksomheter som driver innsamling av avfall.. Hente og motta EE-avfall i tilsvarende geografiske områder av landet hvor medlemmenes EE-produkter blir  ...   enhver tid ha finansielle reserver som sikrer at selskapet kan oppfylle forpliktelsene for sine medlemmer.. Sørge for at innsamlet EE-avfall behandles i henhold til de krav som er gitt i forskriftens 1-18.. Hente og motta en andel av totalt innsamlet mengde EE-avfall som tilsvarer medlemmenes andel av total varetilførsel i det samme geografiske området.. Denne hente- og mottaksplikten gjelder for hver.. produktgruppe.. Nærmere detaljer om de særskilte pliktene for kollektivt finansierte returselskapene finnes i avfallsforskriftens 1-14..

  Original link path: /ShowHTML.aspx?file=Kollektivt.htm
  Open archive

 • Title: EE-registeret
  Descriptive info: I et individuelt finansiert returselskap finansierer en eller flere produsenter / importører avfallshåndteringen av sine egne produkter.. I tillegg til pliktene som er felles for alle returselskap, har individuelt finansierte returselskaper følgende plikter:.. Innsamling av avfall.. Returselskapet har ansvar for EE-produkter som hvert av medlemmene har produsert i Norge eller importert etter at vedkommende produsent / importør ble medlem i returselskapet.. Ansvaret gjelder til disse EE-produktene blir kassert eller eksportert, og uavhengig av om produsenten fortsatt er medlem i returselskapet.. Returselskapet må etablere og drive innsamlingsordninger som gjør det overveiende sannsynlig at de EE-produktene selskapet har ansvar for, returneres til returselskapet ved kassering.. Returselskapet kan ikke kreve at forhandlere eller kommuner sorterer ut og/eller overleverer kasserte EE-produkter av et bestemt merke eller fabrikat til returselskapet.. Returselskapet kan heller ikke basere sannsynliggjøringen i punktet over på slik utsortering og/eller overlevering.. Nærmere detaljer om plikten til å samle inn EE-avfall finnes i avfallsforskriftens 1-15.. Finansiell garanti.. Returselskapet skal sikre at det for hvert EE-produkt som medlemmene produserer i Norge eller importerer, stilles  ...   får tilbakebetalt finansiell garanti, skal nødvendig beløp brukes til å samle inn og håndtere EE-avfallet.. Nærmere detaljer om plikten til å avsette finansiell garanti finnes i avfallsforskriftens 1-16.. Delta i finansiering av kollektive returselskaper.. Individuelt finansierte returselskaper skal delta i finansiering av kollektivt finansierte returselskaper for å dekke kostnader knyttet til avfall fra EE-produkter som er produsert i Norge eller importert før hvert av medlemmene sluttet seg til selskapet, samt kostnader for alt EE-avfall som det ikke er mulig å knytte til en eksisterende produsent.. Denne kollektive forpliktelsen beregnes av returselskapet ut fra antatt gjennomsnittlig levetid for hvert av de aktuelle produktene.. Den kollektive forpliktelsen skal betales til EE-registeret for fordeling til de kollektivt finansierte returselskapene etter deres markedsandel.. Nærmere detaljer om plikten til å delta i finansieringen av kollektive returselskaper finnes i avfallsforskriftens 1-17.. Formelen som skal benyttes for å beregne dette finnes i avfallsforskriftens vedlegg 2, del C, kriterium 5.. EE-registerets administrative kostnader forbundet med finansiell garanti og kollektiv forpliktelse skal dekkes av det enkelte individuelle returselskap på timebasis..

  Original link path: /ShowHTML.aspx?file=Individuelt.htm
  Open archive

 • Title: EE-registeret
  Descriptive info: Alle returselskap, både kollektivt og individuelt finansierte, skal godkjennes av.. For å oppnå en slik godkjenning må returselskapene være sertifisert.. En sertifisering innebærer at returselskapene dokumenterer overfor et sertifiseringsorgan at det drives i samsvar med en rekke kriterier.. Disse kriteriene for sertifisering er gitt i forskriftens vedlegg 2, del C.. For eksisterende returselskaper var fristen for å sertifisere  ...   returselskapene Elretur AS, Eurovironment AS, RENAS AS og Elsirk AS og ERP Norge AS.. Det er returselskapet som skal dekke alle kostnader i forbindelse med sertifiseringen og periodiske revisjoner.. Vedlegg 2, del B.. inneholder regler for sertifisering av returselskap og krav til sertifiseringsorgan.. Vedlegg 2, del C.. inneholder de kriterier som returselskapene skal oppfylle for å bli sertifisert..

  Original link path: /ShowHTML.aspx?file=Sertifisering.htm
  Open archive

 • Title: EE-registeret
  Descriptive info: For å oppfylle de plikter man har som produsent / importør av EE-produkter, kan man melde seg inn i et kollektivt finansiert returselskap.. Under finnes en oversikt over hvem disse er og hvordan man kommer i kontakt med dem.. Alle returselskap tar ansvar for innsamling og behandling av alt EE-avfall.. (*,**).. Følgende kollektivt finansierte returselskapene er godkjent av.. Elretur AS.. Postboks 6454 Etterstad.. 0605 Oslo.. Telefon: 400 04 201 Faks: 92 97 42 01.. adm@elretur.. Hjemmeside:.. http://www.. elretur.. no/.. Elsirk AS.. (tidl.. Ragn-Sells Elektronikkretur AS).. Postboks 49.. 2001 Lillestrøm.. Telefon: 67 91 01 00 Faks: 67 91 01 01.. post@elsirk.. elsirk.. ERP Norway AS.. Bragenes Torg 4.. 3017 Drammen..  ...   15 07.. renas@renas.. renas.. Eurovironment AS.. Postboks 567 Skøyen.. 0214 Oslo.. Telefon: 800 82 090.. Faks: 22 12 96 65.. post@evm.. evm.. * Elretur tok tidligere ansvar for innsamling av EE-produkter i produktgruppene 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a, 4b, 8, 9 og 11.. Elretur ble i desember 2007 godkjent av.. som returselskap for alle produktgrupper og tilbyr dermed avtale om ansvar for innsamling av alle produktgrupper i avfallsforskriften.. ** RENAS tok tidligere ansvar for innsamling av EE-produkter i produktgruppene 5, 6, 7, 10 (a og b), 12, 13 og 14.. RENAS ble i desember 2007 godkjent av.. Klima- og forurensningsdirektoratet.. Per i dag finnes det ingen individuelt finansierte returselskaper..

  Original link path: /ShowHTML.aspx?file=Eksisterende.htm
  Open archive


 • Archived pages: 47