www.archive-no-2012.com » NO » F » FAMI

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 125 . Archive date: 2012-07.

 • Title: Fami
  Descriptive info: .. Fami-prosjektet er sluttført.. Senter for studier av fattigdom, minstesikring og sosial integrasjon (Fami) har vært et forskningssamarbeid mellom.. Fafo.. og.. NOVA.. (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring).. Fami har sett på hvilke mekanismer som fører til og vedlikeholder fattigdom og sosial eksklusjon, og på ulike overføringsordninger eller andre tiltak som kan bidra til beskyttelse mot slike prosesser.. Vår ambisjon har vært å utvikle et miljø i den internasjonale forskningsfronten på utvalgte deltemaer, og vår brede kunnskapsbase har gjort det mulig til enhver tid å presentere de mest aktuelle problemstillingene og de nyeste forskningsresultatene på området.. Fami ble tildelt miljøstøtte fra Norges forskningsråd ved Velferdsforskningsprogrammet for perioden 2003-2008.. Den siste Fami-rapporten ble publisert 16.. november 2009, og med den rapporten ble Fami-prosjektet sluttført.. Dermed avsluttes også arbeidet  ...   USA som arbeider med.. tematikken.. Fra NOVA kan dere abonnere på elektronisk nyhetsbrev om temaene Levekår og velferdsstater og Trygd og sosialpolitikk.. Les mer.. Fra Fafo kan dere abonnere på invitasjoner til seminarer og konferanser om temaene Omsorg, fattigdom, sosiale spørsmål.. Fami takker for følget!.. (Fami, 22.. 12.. 09).. Nyheter.. Famis nyhetstjeneste har lagt ut nyhetsklipp om fattigdom og sosial esklusjon fra norske og skandinaviske medier i perioden 2004-2009.. Se.. Nyhetsarkiv.. Nyheter om og fra Fami.. finner du i tillegg på.. Nytt fra Fami.. Fami.. Senter for studier av fattigdom, minstesikring og sosial integrasjon (Fami) var et forskningssamarbeid mellom.. i perioden 2003-2009.. Mer om Fami og fami.. no.. Mer om Famis forskningsprofil.. Prosjektledere var.. Tone Fløtten.. Fafo (tlf 22088609).. Axel West Pedersen.. NOVA (tlf 22541240).. Søk i Fami.. powered by.. FreeFind..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Om Fami
  Descriptive info: Om Fami.. Senter for studier av fattigdom, minstesikring og sosial integrasjon (Fami) ser på hvilke mekanismer som fører til og vedlikeholder fattigdom og sosial eksklusjon, og på ulike overføringsordninger eller andre tiltak som kan bidra til beskyttelse mot slike prosesser.. Vår ambisjon er å utvikle et miljø i den internasjonale forskningsfronten på utvalgte deltemaer, og vi har en bred kunnskapsbase som gjør det mulig til enhver tid å presentere de mest aktuelle problemstillingene og de nyeste forskningsresultatene på området.. Senteret er et forskningssamarbeid mellom.. (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring), og vi er tildelt miljøstøtte fra Norges forskningsråd ved  ...   22541240).. Se også:.. - To miljøer skal gi muskler til fattigdomsforskning.. (Norges forskningsråd, 01.. 02.. 03).. Velferdsforskningsprogrammet 2004-2008.. Tilbake til førstesiden.. Om fami.. fami.. no har en bred kunnskapsbase.. Se.. Prosjekter.. for de mest aktuelle problemstillingene på området.. Publikasjoner.. for de nyeste forskningsresultatene, og publikasjoner utgitt tidligere år.. Linker.. for oversikt over web-sites til forskning og offisiell informasjon både i Norge, Skandinavia, Europa og USA.. no har nytt om fattigdom og sosial eksklusjon.. Nyheter.. med nyhetsklipp fra norske og skandinaviske medier, samt informasjon om seminarer, ny statistikk og nye rapporter.. for nyheter fra forrige uke, måned, år.. for nyheter om og fra Fami..

  Original link path: /omfami.htm
  Open archive

 • Title: Fami-prosjekter
  Descriptive info: Kommunale strategier i arbeidet med å forebygge og bekjempe fattigdom.. Formålet med studien er å belyse variasjoner i utfordringer og strategier i kommunenes innsats mot fattigdom.. Studien skal bidra til et bedre kunnskapsgrunnlag for politikkutformingen på området, herunder utvikling av gode virkemidler i statens rolle som tilrettelegger for lokal innsats.. Forskere: Inger Lise Skog Hansen, Hanne Bogen, Axel West Pedersen, Tone Fløtten (prosjektleder).. Avsluttes i 2008.. Oppdragsgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet.. Publikasjon:.. Hansen, Inger Lise Skog, Hanne Bogen, Tone Fløtten, Axel West Pedersen og Jardar Sørvoll (2008),.. Det er jo ingen som sulter her, men.. Fafo-rapport 2008:18.. Nettutgave.. (pdf 738kb).. Oslo: Fafo.. De frivillige og de fattige.. En kartlegging av frivillige organisasjoners innsats overfor fattige.. I prosjektet kartlegges organisasjonenes innsats når det gjelder økonomisk nødhjelp (utdeling av mat, penger ol).. Forskere: Bjørn Nuland og Tone Fløtten (prosjektleder).. Avsluttes 2007.. Oppdragsgiver: Sosial- og helsedirektoratet.. Publikasjoner:.. Nuland, Bjørn Richard (2007),.. Ansikt til ansikt med fattigdommen.. Frivillige organisasjoners hjelpetiltak overfor fattige.. Fafo-rapport 2007:18.. (pdf 716k).. Lund, Monica (2006),.. Fafo-rapport 528.. Nettversjon.. (pdf 1MB).. Gautun, Heidi, Jon Anders Drøpping og Tone Fløtten (2005),.. Når nøden er størst.. En analyse av frivillige organisasjoners hjelp og tilbud til fattige.. Fafo-rapport 476.. (pdf 538k).. Medienes dekning av det frivillige arbeidet.. Medieoppmerksomheten rundt de frivillige organisasjonenes arbeid i forhold til fattige/ekskluderte er til tider svært stor.. Prosjektet har til formål å rede grunnen for en diskusjon av medienes betydning for oppfatningen av fattigdomsproblemet.. Prosjektet vil baseres på to ulike datakilder: Overvåkning av mediedekningen og en undersøkelse blant utvalgte frivillige organisasjoner om deres mediestrategier.. Forskere: Bjørn Nuland, Anna Skårberg og Tone Fløtten (prosjektleder).. Avsluttes i 2007.. Oppdragsgivere: Sosial- og helsedirektorat.. Nuland, Bjørn (2008),.. Når nøden skaper overskrift.. Medienes dekning av frivillige organisasjoners arbeid med fattigdom.. Fafo-rapport 2008:11.. (pdf 817kb).. Arbeidstrening i regi av frivillige organisasjoner.. En rekke frivillige organisasjoner har fått tilskudd til å drive aktivisering og arbeidstrening for personer med liten eller ingen tilknytning til arbeidsmarkedet.. Fami har fått i oppdrag å evaluere et utvalg av disse tiltakene, blant annet med hensyn til måloppnåelse, brukererfaringer, samarbeid og oppfølging av brukerne.. Forskere: Anna Skårberg og Tone Fløtten.. Avsluttes 2008.. Skårberg, Anna og Tone Fløtten (2008),.. Et trappetrinn opp i livet , Evaluering av aktivisering- og arbeidstreningstiltak i regi av frivillige organisasjoner.. Fafo-rapport 2008:28.. (pdf 846kb).. Evaluering av boligsosiale tjenester.. Den kommunale tilskuddsordningen som ble etablert i forbindelse med Tiltaksplan mot fattigdom skal bidra til styrking og utvikling av oppfølgingstjenester tilknyttet boliger for bostedsløse og rusmisbrukere.. Fami har fått i oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet å evaluere denne ordningen og vurdere 1) om den har medført at situasjonen til bostedsløse i kommunene har blitt bedre, 2) om den har bidratt til utvikling av et faglig godt boligsosialt arbeid i kommunene, 3) om arbeidet for å forhindre bostedsløshet er avhengig av statlig initiativ og støtte, 4) om kommunene har håndtert tilskuddet i tråd med de kravene som ble stilt..  ...   integreringen av unge sosialklienter på arbeidsmarkedet.. Prosjektet fokuserer spesielt på to spørsmål:.. * Fører langtidsledighet i ung alder til en varig utstøting fra arbeidsmarkedet, hvor hjelpeapparatet bidrar til en passiv godtakelse av rollen som arbeidsløs?.. * Hvilke veier går inn i arbeidslivet igjen, på hvilken måte og under hvilke betingelser?.. Forsker: Torild Hammer.. Sosialhjelpsklienters livsløp.. Dette doktorgradsprosjektet vil være basert på analyser av data fra prosjektet arbeid, livsstil og helse.. Datamaterialet gir mulighet til å studere både seleksjon til og virkninger av mottak av sosialhjelp.. Det gir anledning til å skille mellom sambruk og vekselbruk, og å analysere forbruket av sosialhjelp ut fra tilpasning på arbeidsmarkedet og endringer i familiesituasjonen.. Materialet egner seg spesielt godt til studier av det videre livsløpet til de som har mottatt sosialhjelp tidlig i livet.. Hva kjennetegner de som blir sosialhjelpsmottakere en eller flere ganger i perioden, versus de som ikke er forbrukere? Har forbruk av sosialhjelp i ung alder konsekvenser for evne til å forsørge seg selv senere i livet? Her vil vi særlig studere unge sosialhjelpsklienters videre karriere på arbeidsmarkedet sammenliknet med andre unge i normalbefolkningen.. Vi vil videre studere samspillet mellom sosialhjelp, trygd og inntektsgivende arbeid over tid.. Fungerer sosialhjelp passiviserende, og hva kjennetegner gjengangerne i sosialhjelpsystemet? I hvilken grad kan forbruket av sosialhjelp forklares ved endringer i familiesituasjonen og dermed endringer i inntektsgrunnlaget over tid?.. Stipendiat: Christer Hyggen.. Barnefattigdom i et dynamisk perspektiv.. Prosjektet omhandler inntektsdynamikk blant sosialhjelpsmottakere med barn.. * Følger et kohort av barneforeldre der minst en av foreldrene mottar sosialhjelp fra 1995 til 2000.. * Belyse hvordan sosialhjelpsmottakere med barn klarer seg økonomisk over en årrekke.. * Inntektssammensetning og endringer i inntektssammensetningen over flere år.. * Spesielle grupper som utmerker seg ved permanent inntektsfattigdom?.. Forsker: Thomas Lorentzen.. Evaluering av Namsmannsprosjektet.. FAMI evaluerer Samarbeidsprosjektet - færre utkastelser på oppdrag av SHDir.. Samarbeidsprosjektet har som målsetting å redusere antallet begjæringer om utkastelse fra bolig og faktiske utkastelser i de tre indre-øst bydelene i Oslo (Gamle Oslo, Grünerløkka og Sagene).. Prosjektet er basert i et samarbeid mellom Namsmannen i Oslo og disse tre bydelene, som er valgt ut på grunn av det høye antallet begjæringssaker og utkastelser.. De ansatte i prosjektet har blant annet som oppgave å styrke oppfølgingsarbeidet ved utkastelsesbegjæringer, samt utprøve samarbeidsmetoder og -rutiner mellom Namsmann, bydeler, utleiere og beboere.. Prosjektperioden er på to år (2004 og 2005).. I evalueringen skal FAMI studere i hvilken grad og på hvilken måte Samarbeidsprosjektet klarer å nå sine målsettinger om å redusere antall utkastelsesbegjæringer og antall utkastelser.. Videre skal evalueringen undersøke hvilke egenskaper ved brukere, prosjektet og dets omgivelser som påvirker prosjektets mulighet for måloppnåelse.. Evalueringen består av en prosess- og en effektevaluering.. Forskere: Axel West Pedersen, Anders Brede Fyhn, Siri Ytrehus.. Siv Øverås, Anders Brede Fyhn og Hans Christian Sandlie (2005),.. Trenger du hjelp?.. Oppstartevaluering av Samarbeidsprosjektet - færre utkastelser.. Fafo-rapport 469.. (pdf 253k).. Andre prosjekter, knyttet til Fami..

  Original link path: /prosj.htm
  Open archive

 • Title: Fami-stab
  Descriptive info: , prosjektleder, Fafo.. e-post:.. tone.. floetten@fafo.. tlf: 22088609.. , prosjektleder, NOVA.. awp@nova.. tlf: 22541240.. Elisabeth Backe-Hansen.. , NOVA.. elisabeth.. backe-hansen@nova.. tlf: 22541307.. Hanne Bogen.. , Fafo.. hanne.. bogen@fafo.. tlf: 22088687.. Anne Britt Djuve.. anne.. britt.. djuve@fafo.. tlf: 22088713.. Margaret Ford.. margaret.. ford@nova.. tlf: 22541266.. Anne Skevik Grødem.. , NOVA (permisjon).. Arne Grønningsæter.. , Fafo.. arne.. groenningsaeter@fafo.. tlf: 22088715.. Lars Gulbrandsen.. lars.. gulbrandsen@nova.. tlf: 22541284.. Torild Hammer.. torild.. hammer@nova.. tlf:  ...   hernes@fafo.. tlf: 22088707.. Christer Hyggen.. christer.. hyggen@fafo.. tlf: 22088639.. Hanne C.. Kavli.. kavli@fafo.. tlf: 22088727.. Åsmund Langsether.. asmund.. langsether@nova.. tlf: 22541247.. Roy A.. Nielsen.. roy.. nielsen@fafo.. tlf: 22088663.. Bjørn Nuland.. bjorn.. nuland@fafo.. tlf: 22088662.. Mona Sandbæk.. mona.. sandbak@nova.. tlf: 22541297.. Hans Christian Sandlie.. hans.. c.. sandlie@nova.. no.. tlf: 22541219.. Anna Skårberg.. anna.. skarberg@nova.. tlf: 22541270.. Mira Sletten.. mira.. sletten@nova.. tlf: 22541202.. Christin Knudsen Sture.. Siri Ytrehus.. , Fafo (permisjon)..

  Original link path: /stab.htm
  Open archive

 • Title: Fami-publikasjoner hovedside
  Descriptive info: P.. ublikasjoner.. Sortert etter forfatternavn.. Sortert etter tema.. Arbeidsintegrasjon.. Barn og unge.. Begrepsdiskusjon og måling.. Bolig og hjemløshet.. Etniske minoriteter.. Frivillige organisasjoner.. Holdninger.. Komparative studier.. Levekår.. Offentlige tjenester/ytelser.. Trender i fattigdom og eksklusjon/dynamiske perspektiver.. Sortert etter år.. 2008.. *.. 2007.. 2006.. *.. 2005.. 2004.. 2003.. 2002.. 2001.. 2000.. 1999 og tidligere.. Engelskspråklige.. Annen relevant litteratur..

  Original link path: /pub_index.htm
  Open archive

 • Title: Fami-linker
  Descriptive info: Norske web-sites.. forskning og offisiell informasjon.. Gjennom midler fra Velferdsprogrammet i Norges forskningsråd er det etablert to kjerneforskningsmiljøer på forskning om fattigdom og sosial eksklusjon: Senter for studier av fattigdom, minstesikring og sosial integrasjon (FAMI) i regi av Fafo og NOVA, og Gruppe for inkluderende velferd (GIV).. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA).. Gruppe for inkluderende velferd, Høgskolen i Oslo (GIV).. Statistisk sentralbyrå.. SSBs side med både rapporter og statistikk, deriblant.. Inntektsindikatorer for ulike grupper, 1996-2006.. som ble frigitt 27.. 06.. 08.. Sosialforsk, Høgskolen i Oslo.. Sosialforsk er en oppdragsavdeling ved avdeling for økonomi-, kommunal- og sosialfag (ØKS), som utfører forskning, utredning, evaluering og dokumentasjon for offentlig sektor og frivillige organisasjoner.. Arbeidsforskningsinstituttet AS.. (AFI) er et heleid statlig aksjeselskap.. AFI utvikler forskningsbasert kunnskap om arbeidsmiljø, organisasjon og  ...   Velferdspolitikk.. Velferdsmeldingen: St.. meld.. nr.. 9 (2006-2007).. Arbeid, velferd og inkludering.. Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om arbeid, velferd og inkludering.. Innst.. S.. nr.. 148 (2006-2007).. Fattigdom.. Handlingsplan mot fattigdom.. Vedlegg til St.. prp.. 1 (2006-2007) Statsbudsjettet 2007.. Fattigdomsmeldinga.. St.. 6 (2002-2003) Tiltaksplan mot fattigdom.. Utjamningsmeldinga.. St meld nr 50 (1998-99) Utjamningsmeldinga.. Om fordeling av inntekt og levekår i Noreg.. Bufetat.. s temaside om :.. Kommunale tiltak mot barnefattigdom.. NAV.. Sosiale tjenester.. deriblant:.. Barnefattigdom.. Boligsosialt arbeid.. Tettere individuell oppfølging.. (TIO).. Økonomisk stønad - sosialhjelp.. Kvalifiseringsprogrammet.. s temaside om:.. Fattigdom.. Norske web-sites organisasjoner.. AleneMedBarn.. Blå Kors.. Fattighuset.. Foreningen Fattignorge.. Frelsesarmeen.. Kirkens Bymisjon.. Redd Barna.. Røde Kors.. Stiftelsen Rettferd for tapere.. Velferdsalliansen.. link.. Andre linker.. Skandinaviske web-sites.. Europeiske web-sites.. Europeiske web-sites organisasjoner.. USA web sites.. USA web sites organisasjoner.. Internasjonale organisasjoner.. web sites..

  Original link path: /linker.htm
  Open archive

 • Title: Fami - about Fami
  Descriptive info: Fami - Norwegian Centre for Research on Poverty and Social Assistance.. is a research collaboration between Fafo - Institute for Applied Social Science and NOVA - Norwegian Social Research.. Fami receives funding from the Norwegian Research Council over a period of six years from 2003 to 2008.. It is our ambition that the centre shall foster research of high international standards, and we are at the same time concerned that the centre's activities shall help inform the Norwegian public debate and be of relevance for the development of policy strategies and specific measures to confront problems of poverty and social exclusion.. The activities of Fami will be focussed on the following main topics.. 1.. Concepts, measurement and normative issues.. - What constitutes an acceptable living standard and minimum income in contemporary society?.. - What do the trends towards increasing individualisation and cultural heterogeneity imply for poverty measurement for strategies to combat economic and social exclusion?.. 2.. The process of  ...   youth to adulthood and from work to retirement connected: what are the decisive mechanisms?.. 3.. Poverty and social exclusion among ethnic minority groups.. - Labour market exclusion among minority groups: external barriers or dependency cultures?.. - The anatomy and dynamics of poverty among minority groups: similar story or different worlds?.. 4.. The system of income protection and activation policies.. - Poverty prevention and incentive effects of the interplay between social security, housing allowance and social assistance.. - What are the long term effects of social assistance recipience in early adulthood.. -How do clients perceive the welfare apparatus and do their aspirations coincide with official goals?.. 5.. Reporting and documentation.. Fami is planning to establish a documentation centre on the web where the public can follow development of a range of poverty and social exclusion indicators and have information about relevant policy trends in Norway and internationally.. For more information please contact Fami's two project directors.. Fafo.. +47.. 22088609.. NOVA.. 22541240..

  Original link path: /aboutfami.htm
  Open archive

 • Title: Fami - kontakt oss
  Descriptive info: Kontakt oss.. Prosjektledere og web-redaktører:.. , Fafo, tlf 22 08 86 09.. , NOVA, tlf 22 54 12 40.. Redaksjonell medarbeider.. :.. Tina Østberg.. , Fafo, tlf 22 08 86 65.. Ønsker du kontakt med andre i Fami, se.. Stab.. Her finner du kontaktinformasjon, og link til CV.. Senter for studier av fattigdom, minstesikring og sosial integrasjon (Fami) er et forskningssamarbeid mellom.. Postboks 2947 Tøyen.. 0608 Oslo.. Tlf: 22 08 86 00.. Fax: 22 08 87 00.. www.. fafo.. Postboks 3223 Elisenberg.. 0208 Oslo.. Tlf: 22 54 12 00.. Fax: 22 54 12 01.. nova..

  Original link path: /kontakt.htm
  Open archive

 • Title: Fami nyhetsarkiv
  Descriptive info: Nyheter fra Famis førsteside 2009.. Desember.. November.. Oktober.. September.. August.. Juni.. Mai.. April.. Mars.. Februar.. Januar.. Nyheter fra Famis førsteside 2008.. Juli.. Nyheter fra Famis førsteside 2007.. Nyheter fra Famis førsteside 2006.. Nyheter fra Famis førsteside 2005.. Mai-august.. Nyheter fra Famis førsteside 2004..

  Original link path: /nyhetsarkiv.htm
  Open archive

 • Title: Fami - nytt fra Fami
  Descriptive info: Innvandring øker fattigdommen.. - Sett i globalt perspektiv blir fattigdom i Norge et marginalt problem.. Men for de det gjelder er det alvorlig, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken på lansering av boken Barnefattigdom.. Auditoriet hos Gyldendal forlag var fullt av akademikere og et par politikere.. De var der for å høre oppdragsforskere fra Fafo, SSB og NOVA innlede under tittelen Barnefattigdom, i tillegg til fire ungdommer som har bidratt til boka ved samme navn.. Lysbakken forklarte fattigdommen med økte inntektsforskjeller de siste 20 årene.. Forsker Jon Epland ved SSB hadde en annen forklaring.. Økningen i barn av innvandrere driver hele økningen i antall barn som lever i lavinntektshusholdninger, sa han.. (Fri Fagbevegelse, 16.. Ungdommer skrev bok om barnefattigdom.. 09).. Les mer om boken i saken nedenfor.. Bok om den norske barnefattigdommen lanseres i dag.. Barnefattigdom er et voksende problem i Norge, til tross for at velstanden øker.. I følge siste rapport fra Fafo lever 85 000 norske barn under EU sin fattigdomsgrense.. Det vil si at en enslig foreldre har mindre enn 130 000 kroner i disponibel inntekt, eller at en familie har mindre enn 220 000 kroner i året å rutte med.. Mange av barna som rammes har mat og klær, men savner mer samvær med foreldre som jobber mye.. Boka Barnefattigdom lanseres i dag.. Her forteller blant annet fem ungdommer om hvordan det er å vokse opp som fattig i Norge.. Jeg tenker at selv om du ikke har status, utseende og penger, er du et menneske på lik linje med andre (Line, 19 år).. Intituttsjef ved Fafo, Tone Fløtten, er redaktør for boken.. (TV2, 16.. Boklansering 16.. desember 2009: Barnefattigdom.. Hva skal til for at et barn kan kalles fattig i Norge? Hvilke barn har særlig høy fattigdomsrisiko? Hva kan gjøres for å bekjempe fattigdom? Hvordan oppleves fattigdom av barn og unge selv? Disse spørsmålene vil bli belyst når boken Barnefattigdom presenteres på.. Gyldendalhuset, Sehesteds gate 4 i Oslo onsdag 16.. desember kl.. 09.. 00-10.. 30.. Boka er utgitt av Gyldendal Akademisk med støtte fra Arbeids- og velferdsdirektoratet, Barne- og likestillingsdepartementet, Fami, Framfylkingen, Gjensidigestiftelsen, Helse og Rehabilitering og Redd Barna.. Lanseringen er åpen for alle.. Ingen påmelding.. (Fami, 09.. Les mer om boken.. Bokens forord og innholdsfortegnelse.. Program.. 09:00 Velkommen ved forlagsredaktør Vibeke Høegh-Omdal.. 09:05 Redaktør av boka Barnefattigdom, Fafo-forsker Tone Fløtten, om bokas rolle og tema.. 09:15 Intervju med fem ungdommer som skriver i boka.. 09:35 Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken om barnefattigdom i Norge.. 09:45 Jon Epland / Mads Ivar Kirkeberg om fattigdomsutviklingen.. 09:55 Anne Skevik Grødem om barnefattigdom i et rettighetsperspektiv.. 10:05 Hanne Kavli om fattige barns sosiale deltakelse.. 10:15 Redd Barna v/ Marianne Borgen om arbeidet med barnefattigdom.. 10:20 Framfylkingen v/ Kristian Tangen om arbeidet med barnefattigdom.. 10:25 Spørsmål og avslutning.. Fattigdom - handler ikke bare om penger.. Flatskjermen på 55 tommer dekker nesten hele kortveggen i stuen til Markko Waltila (27).. Det smaker fryktelig godt å kjøpe noe som du har ønsket deg veldig lenge.. Han har kjent kulden når fyrstikkene blir oppbrent.. Kjent mørket og ensomheten, kjent at et varmt fang var et annet sted.. Han er en av de unge bidragsyterne til antologien Barnefattigdom redigert av Fafo-forsker Tone Fløtten.. Boken lanseres neste uke.. For første gang i norsk sammenheng presenteres et opinionsbasert barnefattigdomsmål.. Det gjør Fafo-forsker Tone Fløtten sammen med NOVA-forsker Axel West Pedersen i boken med undersøkelsen som viser hva folk flest mener er nødvendige materielle goder i barns oppvekst.. (Aftenposten, 12.. Lansering 16.. desember,.. program.. Kommunenenes kunnskap om barnefattigdom er økt.. Statlige tiltaksordninger har bidratt til å øke bevisstheten omkring barnefattigdom i norske kommuner, viser en ny rapport utarbeidet av forskere fra NOVA og Fafo.. Samtidig har få kommuner iverksatt tiltak rettet spesifikt mot barn og unge med minoritetsbakgrunn.. Dette er et tankekors når vi samtidig vet at denne gruppen er sterkt overrepresentert blant fattige barn, sier Elisabeth Backe-Hansen, som er en av forfatterne av rapporten.. (NOVA, 16.. 11.. Se også saken nedenfor med hyperlink til rapporten.. Ny Fami-rapport: Aktivitet og deltakelse for fattige barn og unge.. I en ny rapport har Fami-forskerne Bjørn Richard Nuland, Jens Lunnan Hjort, Tone Fløtten og Elisabeth Backe-Hansen sett på to tilskuddsordninger for å forebygge og redusere fattigdom blant barn, unge og familier.. De finner stor variasjon i måten tilskuddsmidlene er brukt på i kommunene og bydelene.. Det er satt i gang en rekke tiltak med ulike mål og for ulike grupper, og kommunene har vist stor evne til å se satsinger i sammenheng og på denne måten utnytte midlene godt.. Arbeidet har vært organisert forskjellig, men med et utbredt samarbeid mellom etater.. Kunnskapen om effektene av barnefattigdom og betydningen av å sette inn mottiltak har økt, og prosjektene ser særlig ut til å ha lykkes der det har vært en ildsjel med i arbeidet.. Rapporten er skrevet innenfor forskningssamarbeidet Fami mellom Fafo og NOVA.. (Fami, 16.. Les mer om rapporten.. Last ned rapporten.. Fattigdomskonferanse 12.. -13.. november 2009.. Det er arrangert flere konferanser om temaet barnefattigdom og prosjektet Styrket innsats mot fattigdom blant barn, unge og familier innenfor barnevernet.. 12.. og 13.. november 2009 vil det bli arrangert en ny fattigdomskonferanse på Gardermoen.. Blant innlederne er Fafo- og Fami-forskerne Tone Fløtten og Bjørn Richard Nuland.. (Fami, 03.. Bekjempelse av barnefattigdom.. Fafo-forsker Bjørn Richard Nuland oppsummerer i et nytt notat hvordan offentlige tiltaksmidler gjennom tilskuddsordningen Kompetanse- og utviklingstiltak i barnevernet og sosialtjenesten for å forebygge og redusere fattigdom blant barn og unge er blitt brukt i norske kommuner i 2008.. Sammenliknet med 2006 og 2007 var det en økning i midler som ble overført, men det var færre kommuner som deltok, og en liten nedgang i antall gjennomførte tiltak.. Totalt 52 kommuner/bydeler rapporterer om midler via ordningen, og 211 tiltak ble igangsatt.. For øvrig følger utviklingen i stor grad funnene fra 2007.. Andelen nye tiltak er mindre, noe som skyldes videreføring.. Nesten alle kommunene sier de vil videreføre de fleste tiltakene.. En større evaluering av satsingen vil bli offetliggjort senere i høst.. (Fami, 13.. 10.. Last ned notatet.. Fafo og NOVA evaluerer tilskuddsordningen.. Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn.. Fafo-forsker Bjørn Richard Nuland leder prosjektet som skal evaluere departementets særlige satsing rettet mot barn, unge og familier berørt av fattigdom innenfor tilskuddsordningen Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn.. Et av hovedformålene med denne ordningen er å utvikle kunnskap om gode målrettede tiltak som kan motvirke og dempe konsekvensene av fattigdom for barn og unge.. Det overordnede formålet med studien er å få mer innsikt i resultatene av departementets fattigdomssatsing.. Fra Fafo deltar i tillegg Tone Fløtten og Kaja Reegård, mens Hans Christian Sandlie og Axel West Pedersen deltar fra NOVA.. (Fami, 08.. Antall fattige barn i Oslo er fordoblet.. Ifølge EUs fattigdomsmål er nesten 15 prosent av alle barn i Oslo er fattige.. Det er nesten dobbelt så mange som på landsbasis, opplyser Fafo-forsker Roy A.. - Oslo utmerker seg, så vi kan godt si at hovedstaden har et stort problem i forhold til resten av landet, sier Nilsen.. En fersk Fafo-rapport viser at 16 000 barn i Oslo levde i fattigdom i 2006.. Fra 2000 til 2006 har det blitt nesten dobbelt så mange fattige barn i Oslo.. (NRK Østlandssendingen, 08.. 09.. Ny Fafo-rapport om barnefattigdom.. Nesten 100 var til stede i salen da Fafo i dag lanserte en ny rapport om barnefattigdom.. Mens de fleste i Norge har fått økt velstand, har det blitt flere fattige barn.. Dette har skjedd på tross av stor oppmerksomhet rundt barnefattigdom, ikke minst blant politikerne.. Fafo har undersøkt omfanget av barnefattigdom, hvordan dette har endret seg og hvilke grupper av barn som er spesielt utsatt.. På frokostseminaret presenterte Fafo-forskerne Marjan Nadim og Roy A.. Nielsen funn fra studien.. (Fami, 02.. Last ned sammendragsrapporten.. Programmet for frokost-seminaret.. Lysark.. (.. pdf) fra Fafo-forskernes presentasjon.. Den nye Fafo-rapporten er omtalt i flere media:.. Ap vil hjelpe fattige barn med ferie- og fritidsaktiviteter.. (Aftenposten, 02.. Barneombudet: De har alle sviktet disse barna.. (Aftenposten/NTB, 02.. Stadig flere fattige barn i Østfold.. (NRK Østfold, 02.. Barneombudet: Alle har sviktet.. (ANB-NTB-melding gjengitt i Fremover, 02.. Barnefattigdom økende problem.. , og:.. Kommunene må ta tak.. (RadioRiks, 02.. - Barnefattigdom er en skam.. , sier Marianne Borgen (her gjengitt i Nettavisen.. Feil retning.. (LO-Aktuelt, 02.. KrF tar ansvar for barnefattigdom.. (ANB-NTB-melding gjengitt i Ringerikes Blad (og flere media), 02.. Flere fattige børn i Norge.. (Danmarks Radio intervjuer Roy Nielsen, 02.. 85 000 fattige barn i Norge.. (TV 2 Nyhetene, 02.. Stadig flere barn lever i fattigdom i Norge.. (Dagbladet, 02.. Barnefattigdommen øker.. Barnefattigdom et økende problem.. (Stavanger Aftenblad, 02.. Flere fattige barn i Norge.. , (Avisen Agder/NTB, 02.. 09-09).. Slik rammer fattigdommen.. Stavanger Aftenblad, 02.. Slår full alarm om fattige barn.. (Dagsavisen, 02.. Kronikk: Barn har ikke råd til å vente.. (Dagsavisen 02.. Slår alarm om fattige barn.. (Aura Avis/ANB, 02.. Barnefattigdommen øker i Norge.. (Nettavisen, 02.. (P4, 02.. Fattige barn mer vanlig i Norge.. (TV2 Nyhetene, 02.. Nyhetssaker i papirutgaver:.. Antall fattige barn i Norge økte med 35 000 (Stavangeravisen, 02.. Fattig politikk, og: 677 fattige barn i Tromsø (Bladet Tromsø, 02.. Flere barn som lever i fattigdom i Norge (Aftenposten, 02.. Fafo-frokost om barnefattigdom 2.. september 2009.. Rapportlansering og presentasjon av funn fra studien på seminaret på Fafo onsdag 2.. september kl 08.. 30-09.. 45.. Rapporten er forfattet av Fafo-forskerne Marjan Nadim og Roy Nielsen.. (Fami, 20.. Program og påmeldingsinformasjon.. Fafo-forsker: - Den norske fattigdommen kan ikke fjernes uten å ta valg som svir.. - Det er ikke enkelt å løse fattigdomsproblemet utelukkende med arbeidslinjepolitikk.. For en del fattige er forsørgelse gjennom eget arbeid neppe realistisk, skriver Tone Fløtten (forskningssjef ved Fafo og prosjektleder i Fami) i dagens Agendasak i Dagbladet.. - Noen må, som i dag, hjelpes ut av fattigdom med stønader.. Satser man på å heve offentlige stønader over fattigdomsgrense kan nok store deler av fattigdommen fjernes, men de bakenforliggende problemene er ikke løst, skriver Fløtten.. (Dagbladet, papirutgaven, 28.. Fleire unge får uføretrygd.. Talet på unge som får uførepensjon har auka under den raudgrøne regjeringa.. Berre i fjor fekk Noreg 1200 nye uføre under 30 år.. - Auken er eit problem for samfunnet fordi ein stor del unge uføre aldri kjem til å kome seg ut i jobb, seier Fafo-forskar Tone Fløtten.. - Det trur eg det er god grunn til å tru.. Dei som har fått uførediagonsen i så ung alder har ein alvorleg sjukdom eller liding, og eg reknar med at mange av dei ikkje vert å sjå i arbeidslivet.. (NRK, 20.. Fra skole til trygdekontor.. (NRK, Troms og Finnmark, 20.. Fattigdomsforskere: Tøft fattigdomsarbeid gjenstår.. Fafo-forsker Tone Fløtten mener Regjeringen så langt kun har avskaffet den enkle delen av fattigdommen, tross målsetningene om å avskaffe alt.. Mens pensjonistene løftes ut av fattigdom gjennom bedre opptjente rettigheter blant nye grupper eldre, henger andre grupper fortsatt igjen.. -De gruppene hvor det øker mest er blant andre barnefamilier og enslige forsørgere.. Her har fattigdomsraten vært økende, forklarer NOVA-forsker Axel West Pedersen.. (NRK, 17.. Hjelp til utsatt ungdom.. Et utviklingsarbeidet som tar sikte på å motvirke fattigdomsproblemer og reproduksjon av fattigdom, prøves nå ut i åtte kommuner.. NOVA har fått i oppdrag å evaluere prosjektet, og har publisert en midtveisrapport som kartlegger tiltakene og kommer med anbefalinger for det videre arbeidet.. (NOVA, 02.. Les mer om og last ned rapporten.. Utsatte unge 17-23 år i overgangsfaser.. Nytt Fafo-notat: Bekjempelse av barnefattigdom.. Fami- og Fafo-forsker Christer Hyggen oppsummerer i et nytt notat hvordan offentlige tiltaksmidler for å bekjempe barnefattigdom er blitt brukt i norske kommuner i 2007.. Siden forrige rapportering (for 2006) kan man se en økning i antall kommuner og bydeler som inkluderes i satsningen og i størrelsen på overføringene fra BLD og SHdir.. Antallet enkelttiltak har økt fra 203 til 223.. Man kan også se en liten dreining i tiltak for barn til tiltak for ungdom.. Andelen nye tiltak er betydelig mindre i 2007 enn den var i 2006, noe som kan skyldes at mange av de tiltakene som ble igangsatt i 2006 videreføres.. 05.. Rapport fra Fordelingsutvalget:.. Kampen mot sosial ulikhet begynner i barnehagen.. Finansminister Kristin Halvorsen mottok i dag Fordelingsutvalgets utredning.. Fordelingsutvalget ble nedsatt for et år siden for å utrede årsaker til økonomiske forskjeller.. Utvalget ble også bedt om å komme med forslag på tiltak innenfor et bredt spekter av politikkområder; blant annet sysselsetting, oppvekst og utdanning samt skattepolitikk.. Noe av det som har kommet klarest frem, er at barnehager og resten av utdanningssystemet har stor innvirkning på sosiale forskjeller senere i livet.. Blant tiltakene som foreslås er gratis kjernetid i barnehage, gradvis avvikling av kontantstøtten og høyere barnetrygd.. Riksmeklingsmann Svein Longva ledet utvalget fra april 2008 til desember 2008.. Longva trakk seg da fra utvalgsarbeidet på grunn av sykdom.. Utvalget har etter dette vært ledet av forskningsdirektør Ådne Cappelen.. Famis prosjektledere, Fafo-forsker Tone Fløtten og NOVA-forsker Axel West Pedersen (bildet) har sittet i utvalget.. (Fami, 06.. Les mer:.. Fordelingsutvalgets pressemelding.. (06.. Fordelingsutvalgets rapport.. NOU 2009: 10, Fordelingsutvalget (30.. 04.. Lysark fra pressekonferansen.. (Fordelingsutvalget, 06.. Rapport fra Fordelingsutvalget til finansministeren i dag.. (FD, 06.. - Overdreven tro på arbeidslinjen.. Køen for å få gratis mat på Fattighuset blir lengre for hver uke, og folk sliter med å få pengene sine fra Nav.. Men SV-leder Kristin Halvorsen mener partiet har gjort mye for å avskaffe fattigdom.. Forskningsleder Tone Fløtten ved Fafo sier at Regjeringen har gjort mye mot fattigdom, og at den har fulgt opp arbeidet Bondevik-regjeringen startet.. Mitt ankepunkt er at de har overdreven tro på arbeidslinjen.. Man klarer ikke å få alle over fattigdomsgrensen ved å følge arbeidslinjen.. Man kommer ikke utenom økte overføringer til dem som ikke kommer i jobb, sier hun.. (Aftenposten, 19.. 03.. Ny rapport: Kreftrammedes levekår.. Fafo-rapporten "Kreftrammedes levekår" ble offentliggjort i dag og har tatt for seg hvordan jobbsituasjon, økonomi og familiesituasjon påvirkes av en kreftsykdom.. Kreft rammer svært ulikt og dette påvirker kreftrammedes levekår.. Hva skjer med jobbsituasjon og økonomi? Hva slags oppfølging får den enkelte? Og hva med barna når mor eller far rammes av kreft? Fafo har, på oppdrag fra Kreftforeningen og i samarbeid med Høgskolen i Vestfold og Telemarksforskning gjennomført en bred undersøkelse blant kreftpasienter.. Undersøkelsen viser at mye fungerer bra i oppfølgingen av kreftpasienter, men det er også behov for forbedringer innen helsevesenet, NAV og arbeidslivstilrettelegging, sier fungerende generalsekretær i Kreftforeningen, Ole Alexander Opdalshei.. (Fami, 18.. Det er publisert fire rapporter fra prosjektet:.. Vanvittig mye å finne ut av.. Barn og unge i kreftrammede familier.. Kreftrammedes levekår.. Kreft og levekår.. Et sammendrag.. Se også nyhetssakene:.. Kreft = lavere lønn.. (ABC Nyheter, 18.. Kreftsyke klarer seg bra i arbeidslivet.. (Dagsavisen, 18.. Jobb og kreft fungerer bra.. (LO-Aktuelt, 18.. Fafo-konferansen 2009: Arbeidslinja under press?.. 26.. februar i Oslo Kongressenter.. Finanskrise og nedgangskonjunktur fører til nedbemanning i flere bedrifter.. Hvilke konsekvenser får dette for aktiviseringspolitikk og arbeidslinja? Kan det forventes at virksomhetene tar sosialt ansvar for å inkludere utsatte grupper på arbeidsmarkedet? Er NAVs er tiltaksapparat tilpasset konsekvensene av nedbemanning og et tøffere arbeidsmarked? Disse spørsmålene vil bli belyst på parallellsesjonen Innenfor og utenfor arbeidslinja under press? når Fafo arrangerer heldagskonferanse i Oslo Kongressenter/Folkets Hus torsdag 26.. februar.. (Fami, 04.. Les om sesjonene.. Konferanseprogram og påmeldingsinformasjon.. Forsker: - Ikke send unge på sosialen.. Arbeidsløse må vente i to til tre måneder på dagpenger, og blir henvist til sosialkontoret for å ha noe å leve av.. Arbeidsledigheten øker blant undom, og ifølge Fami- og NOVA-forsker Torild Hammer bør de ikke bli henvist til sosialkontoret.. - Vi vil få en stor ungdomsledighet framover.. Jeg er veldig opptatt av at ungdom må få en arbeidssøkerstønad, slik de har i Sverige og Finland framfor å sende dem på sosialkontoret og lære dem å bli sosialklienter.. (NRK, 11.. Evaluering av kommunale tiltak mot barnefattigdom.. Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) og Arbeids- og velferdsdirektoratet har fra hhv 2005 og 2006 bevilget penger til kommunale tiltak mot barnefattigdom.. BLD har ansvar for å følge opp Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).. Arbeids- og velferdsdirektoratet NAV følger opp med bistand fra fylkesmennene.. Bufdir gir tilskudd til tiltak forankret i barnevernet mens NAV gir tilskudd til tiltak forankret i sosialtjenesten.. Nå skal Fafo i samarbeid med NOVA evaluere satsingen.. Fra Fafo deltar forskningssjef Tone Fløtten og forsker Bjørn Nuland, og fra NOVA deltar forsker Elisabeth Backe-Hansen og forskningsassistent Jens Lunnan Hjort.. (Fami, 10.. Les mer om satsingen og evalueringen.. F.. v.. forskningssjef i Fafo Tone Fløtten, Fafo-forsker Bjørn Nuland, NOVA-forsker Elisabeth Backe-Hansen og forskningsassistent ved NOVA Jens Lunnan Hjort.. Fattigdom som salgsvare.. Fami- og NOVA-forsker Axel West Pedersen (bildet) og ISF-forskerne Ann-Helén Bay og Jo Saglie ved ISF har gitt ut boken Når velferd blir politikk.. Der har de undersøkt ulike sider av hvordan politikk blir til på fattigdomsfeltet.. De kom fram til at fattigdom er blitt et sentralt tema i politikken og media fra 2001, men at det ikke har en bred velgerappell.. Kun to prosent av velgerne er opptatt av fattigdom.. Likevel har KrF, Venstre og SV fattigdom som en av kjernesakene.. Fokus på fattigdom er langsiktig merkevarebygging for partiene, sier forsker ved Institutt for samfunnsforskning (ISF) Rune Karlsen.. (Vårt Land, 27.. 01.. Se også:.. Frank Aarebort: - Oppriktig engasjement fra politikerne.. Boklansering 28.. januar i Oslo: Hjernen er alene.. I boka.. Hjernen er alene.. Institusjonalisering, kvalitet og relevans i norsk velferdsforskning.. skriver og reflekterer et knippe ledende norske velferdsforskere over egen virksomhet.. Bidragene inneholder skarpt stilte spørsmål og illustrerende eksempler.. Fafo-forskerne Bjørn Nuland, Bent Sofus Tranøy og Johan Christensen har redigert boka, og andre bidragsytere fra Fafo er Tone Fløtten, Gudmund Hernes og Kaja Reegård.. Famis prosjektledere Tone Fløtten (Fafo) og Axel West Pedersen (NOVA) har sammen med Ivar Lødemel (HiO/GiV) skrevet kapitlet som handler om forholdet mellom språk, politikk og forskning på fattigdomsfeltet.. Boka lanseres på en konferanse i regi av forskningsrådet onsdag 28.. januar.. Les om konferansen.. Les om og bestill boka hos Universitetsforlaget.. Kronikk: Fattigdom - valgkamptema uten velgerappell.. - Bare en liten del av befolkningen er personlig berørt av fattigdom.. Og svært få velgere sier fattigdom er viktig for deres stemmegivning.. Hvorfor da denne oppmerksomheten om fattigdom i norsk politikk? spør Fami- og NOVA-forsker Axel West Pedersen (bildet) samt Ann-Helén Bay, Rune Karlsen og Jo Saglie fra Institutt for samfunnsforskning i en kronikk i Dagsavisen 20.. (NOVA/Dagsavisen, 20.. Les kronikken.. Lanseringsseminar 20.. januar i Oslo: Når velferd blir politikk.. - Interesserer mediene, politikerne og velgerne seg for fattigdomsbekjempelse spesielt og velferdspolitikk generelt, og hvordan behandler de disse temaene? Abstrakt forlag, NOVA og Institutt for samfunnsforskning (ISF) inviterer til seminar 20.. januar kl 14.. 30-16.. 00 på ISF i Oslo i anledning utgivelsen av "Når velferd blir politikk.. Partier, organisasjoner og opinion".. Boken er redigert av ISF-direktør Ann-Helén Bay, Fami- og NOVA-forsker Axel West Pedersen, og ISF-forsker Jo Saglie.. Program og påmeldingsinformasjon.. Se også Abstrakts nettsider:.. Om boken.. Innholdsfortegnelse.. Ny artikkel: Tøft for barna til arbeidsløse eneforeldre.. Mange eneforeldre sliter med helseplager, dårlig økonomi og sosial isolasjon.. Barna deres har oftere enn andre barn atferdsvansker, de starter tidligere å eksperimentere med alkohol og andre rusmidler og trives dårligere på skolen.. Dette kommer fram i en ny artikkel fra Fami- og NOVA-forsker Anne S.. Grødem.. Studien er publisert i tidsskriftet.. Barn.. (nr.. 3, 2008) og har hentet data fra NOVA-prosjektet.. Barns levekår - betydningen av familiens økonomi for barns hverdag.. Les mer.. Forsøker å skjerme barna fra fattigdom.. Eneansvar for ungene, dårlig økonomi og helseplager.. Det er tøft å være alenemor uten jobb.. Og barna er taperne.. NOVA-rapporten.. Barns levekår.. Familiens inntekt og barns levekår over tid.. viser at ungene til enslige foreldre uten arbeid oftere enn andre trives dårlig på skolen, har mindre tillit til læreren, oftere har atferdsproblemer og eksperimenterer tidligere med rus.. - For familier som har lite sosialt nettverk og mangler penger til ordentlig feiring, blir julehøytiden en sterk påminnelse om alt man ikke har, sier NOVA- og Fami-forsker Anne Skevik Grødem.. (Bergens Tidende, 30.. 08).. Matkøene blir stadig lengre.. Stadig flere trenger hjelp for å klare seg i hverdagen.. I fjor var 100 personer innom Fattighuset i Oslo for å få mat hver eneste uke.. I år er tallet 1000.. Fafo- og Fami-forsker Bjørn Nuland har studert frivillige organisasjoner som jobber med fattigdom.. Det munnet ut i en rapport som ble offentliggjort i fjor.. Fra kontoret sitt vis-à-vis Fattighuset ser han at matkøen er blitt lengre.. Det er flere årsaker til at organisasjonene opplever økt pågang.. Vi ser en klar sammenheng mellom oppmerksomhet i media for å gjøre hjelpetiltaket kjent og flere besøkende.. I tillegg har politikere og media hatt fokus på fattigdom i flere år.. Han mener det gjør terskelen for å motta hjelp lavere.. Nye grupper med etnisk minoritetsbakgrunn er også kommet til, ifølge Nuland.. (Aftenposten, 20.. Last ned Fafo-rapporten.. Frykter bølge av nyfattige.. Fafo- og Fami-forsker Tone Fløtten tror folk som har høye boliglån og som plutselig havner i en krise er spesielt utsatt i tiden som kommer.. De som skiller seg, mister jobben eller blir syk og uføretrygdet.. Forskeren mener vi må lære av den vanskelige boligsituasjonen som skapte mange nyfattige på 80-tallet.. - Her ligger ansvaret helt klart på myndighetene, sier Fløtten.. (TV 2 Nyhetene, 05.. Veien ut av fattigdom - formidlingskonferansen 2008.. Kvalifiseringsprogrammet er hovedtema når direktoratet inviterer til Formidlingskonferansen 2008.. Hvordan få til gode program? Hva innebærer helhetlig oppfølging? Arbeidsgivere  ...   er politikkens forutsetninger for styring innenfor velferdsfeltet, og særlig dagens utfordringer i pensjonspolitikken og fattigdomsbekjempelsen.. Det andre temaet er rettsliggjøring; dens omfang og virkninger for politisk styring.. Blant innlederne er Fami- og NOVA-forsker Axel West Pedersen.. Konferansen arrangeres av NOVA, Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo og Institutt for samfunnsforskning.. Konferansested: Radisson SAS Scandinavia Hotell, Oslo.. Påmeldingsfrist: 8.. oktober (Fami, 12.. Debatt: Ulikhet og politikk.. - Kjetil Rolness raljerer i Dagbladet lørdag 1.. september over vår kronikk Rikdom i Likhets-Norge.. Vi skriver at det har oppstått en ny rikdom de siste 15 årene, samtidig som likheten blant det store flertallet består.. Rolness oppfatter dette som en bortforklaring av at forskjellene øker.. Vi ønsker slett ikke å bortforklare de økende forskjellene, vi søker å forklare dem, skriver Fafo- og Fami-forsker Tone Fløtten (bildet), og Fafo-forskerne Johan Christensen og Jon M.. Hippe i et innlegg i Dagbladet (10.. Bortsett fra de rike, er vi nesten like (Dagbladet (papirutgaven), 01.. Kronikk: - Rikdom i likhets-Norge.. (Aftenposten, 24.. Foredrag om inkluderende arbeidsliv 13.. Tone Fløtten, forskningssjef ved Fafo og prosjektleder for Fami, holder 13.. september foredrag om.. Arbeidsliv, inkludering og sosial ulikhet.. , på arrangementet Aktivitetskonferanse og Folkehelsedager 2007 , som arrangeres 12.. september i Grimstad.. Konferansen er åpen for alle interesserte.. Les mer og last ned program.. Kronikk: - Rikdom i Likhets-Norge.. - Den offentlige debatten gir et bilde av rekordhøye lederlønninger og kapitalinntekter, større inntektsforskjeller, stadig flere fattige og en fordelingspolitikk som svikter.. Men Likhets-Norge har ikke gått i oppløsning.. Men kan det bevares uten en ny politikk for den nye rikdommen? Dette spørsmålet stiller Fafo- og Fami-forsker Tone Fløtten, og Fafo-forskerne Johan Christensen og Jon M.. Hippe (bildet) i en kronikk i Aftenposten i dag.. (24.. Ny Fami-rapport: Tjenester til bostedsløse i ti kommuner.. I denne Fami-rapporten presenteres resultatene fra en caseundersøkelse av ti kommuner som har mottatt tilskudd fra den statlige ordningen til boligsosialt arbeid, tilskudd til oppfølgingstjenester til bostedsløse i kommunene.. Rapporten er forfattet av Fafo-forskerne Siri Ytrehus, Inger Lise Skog Hansen og Anna Skårberg og NOVA-forskerne Åsmund Langsether og Hans Christian Sandlie.. Dette er den andre rapporten fra evalueringen som Fami gjennomfører på oppdrag av Sosial- og helsedirektoratet.. Foredrag om forskning på barnefattigdom 12.. juni.. Tone Fløtten, forskningssjef ved Fafo og prosjektleder for Fami, holder foredraget:.. Forskning rundt temaet fattigdom blant barn.. , på dialogkonferanse om forebygging av fattigdom, Stavanger kommune, tirsdag 12.. Nordisk konferanse om barnefattigdom 18.. -19.. april.. Velstandens paradoks.. er tittelen på en nordiske konferanse om barnefattigdom.. Fafo og NOVA arrangerer konferansen i regi av Nordisk Ministerråd, Barne- og likestillingsdepartementet og Sosial- og helsedirektoratet.. Barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellom åpner konferansen.. Blant innlederene er NOVA- og Fami-forskerne Axel West Pedersen og Elisabeth Backe-Hansen og Fafo- og Fami-forskerne Tone Fløtten og Hanne C.. Last ned programmet her.. Artikkel: Er ungdom i fattige familier oftere involvert i problematferd?.. Er ungdom i fattige familier oftere involvert i problematferd? Hvis ja - hva kan det skyldes? Dette er temaet for en artikkel i Tidsskrift for ungdomsforskning forfattet av NOVA- og Fami-forsker Mira Aaboen Sletten.. Sletten har studert data fra.. Ung i Norge 2002.. , og hennes studie viser at unge i familier med dårlig råd noe oftere enn andre har deltatt i ulike typer skoleopposisjon, hærverk, tyveri og vold.. Analyser tyder på at det ikke er dårlig råd i seg selv som påvirker problematferd, i stedet påvirker det indirekte ved at økonomisk stress i familien virker negativt på forholdet mellom foreldre og barn.. (Fami, 11.. Ny Fami-rapport: Fra bostedsløs til egen bolig.. I en ny rapport fra Fami har Fafo-forskerne Siri Ytrehus og Anne Skårberg og NOVA-forsker Hans Christian Sandlie sett på hvordan kommuner har brukt statlig tilskudd til å følge opp bostedsløse og rusmiddelmisbrukere i egen bolig.. De har spurt om hvilke brukergrupper som får hjelp, om kommunen har opprettet oppsøkende hjelp for bostedsløse, hvilke virkninger tilskuddet har hatt for brukergruppen og om brukermedvirkning.. Dette er den første rapporten fra evalueringen som Fami gjennomfører på oppdrag av Sosial- og helsedirektoratet.. Folkehelsekonferansen 2007.. Folkehelsekonferansen 2007 arrangeres i Oslo 22.. -23.. mars.. Temaet for konferansen er Ja, det nytter! og tar for seg virkningen av dagens folkehelsearbeid.. Blant innlederne er Fami- og Fafo-forsker Tone Fløtten (bildet).. Hun skal delta på sesjonen Arbeidsliv, inkludering og sosial ulikhet med foredraget.. Sosial eksludering eller materiell nød - hva er hovedproblemet?.. Folkehelsekonferansen arrangeres hvert år, med forskjellig tema fra år til år.. Målet med konferansene er å samle både praktikere, forskere og andre ansatte innenfor folkehelsearbeidet.. 07) Konferanseprogrammet finner du.. Temanummer om barnefattigdom.. Fami- og NOVA-forsker Axel West Pedersen (bildet) har sammen med Adrian Sinfield redigert et temanummer om barnefattigdom i European Journal of Social Security (vol 8 no.. 3).. De to redaktørene har skrevet en kort introduksjon om Child poverty - A persisting challenge.. Nummeret inneholder ellers 5 vitenskapelige artikler om ulike sider ved tema.. En av dem er Fami- og Fafo-forsker Thomas Lorentzens artikkel: Income dynamics in Norwegian families on social assistence: A panel data study of a social assistance cohort.. (Fami, 23.. Artikkel om borgerlønn.. NOVA- og Fami- forsker Axel West Pedersen har sammen med sin tidligere kollega ved NOVA, Ann-Helén Bay, skrevet en artikkel om holdninger til borgerlønn blant norske velgere.. Den er publisert i det nyeste nummeret av Acta Sociologica: Bay, Ann-H.. og Pedersen, A.. W.. The limits of social solidarity.. Basic income, immigration and the legitimacy of the universal welfare state.. Acta Sociologica vol 49(4): 419-36.. Ny rapport: Poverty and Social Exclusion Two Sides of the Same Coin?.. Tone Fløtten - prosjektleder i Fami og forskningssjef ved Fafo - disputerte våren 2006 for dr.. polit.. -graden ved Universitetet i Oslo med avhandlingen Poverty and social exclusion - two sides of the same coin? A comparative study of Norway and Estonia.. Formålet med studien er å klargjøre forholdet mellom fattigdom og sosial eksklusjon.. Nettutgaven av avhandlingen er nå tilgjengelig (Fami, 14.. 06).. Last ned nettutgave.. Mb).. Ny rapport: Social assistance dynamics in Norway.. Fafo- og Fami-forsker Thomas Lorentzen disputerte i høst for PhD graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen Social assistanse dynamics in Norway.. Nettutgaven av avhandlingen er nå tilgjengelig.. (Fami, 07.. 06).. nettutgave.. (pdf 1,23MB).. Fami-forsker disputerer.. Fafo- og Fami- forsker Thomas Lorentzen disputerer den 20.. oktober for PhD graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen Social assistance dynamics in Norway.. Dynamiske studier av sosialhjelpsmottakere i Norge og deres løpebaner innen trygdesystemet og arbeidsmarkedet er temaet for dette doktorgradsarbeidet.. Prosjektet er en del av Fami.. Avhandlingen omtales i Klassekampen (papirutg 18.. okt):.. Utfordrande forskarfunn.. Drammens Tidende (papirutg 19.. Kortsiktige tiltak virker dårlig.. Klapp på skuldra til utskjelt gruppe.. (Bergens Tidende, 18.. - Naivt å tro at tiltak fungerer.. - Sosialhjelp fungerer.. (forskning.. no, 18.. Kronikk: - Vi trenger en ny fattigdomsdefinisjon.. Ingen kan være i tvil om at Stoltenberg-regjeringen ønsker å vise handlekraft i kampen mot fattigdom.. Men hvor vil de legge lista? Er målet likeverdig deltakelse eller tilfredsstillelse av basisbehov? Kronikk i Velferd 5/2006 av NOVA- og Fami-forsker Axel West Pedersen, og de to Fafo- og Fami-forskerne Tone Fløtten og Gudmund Hernes (bildet).. Velferd 5/2006 ble utgitt i begynnelsen av september, og kronikken er nå lagt ut på nettstedet til Velferd (Fami, 17.. Les kronikken her.. Fattige merker lite.. Få fattige vil i 2007 merke stor forskjell på Bjarne Håkon Hanssens og Dagfinn Høybråtens fattigdomspolitikk, tror eksperter Aftenposten har snakket med.. - Dette er ikke et stort brudd med tidligere politikk, akkurat, sier NOVA- og Fami- forsker Aksel West-Pedersen (bildet).. Han mener Hanssen bare viderefører Høybråtens politikk.. Kollegaene Ivar Lødemel (Høgskolen i Oslo), og Tone Fløtten (Fafo og Fami) er enige.. (Aftenposten, 07.. Det nye klasseskillet.. - Fattigdommen er ikke blitt redusert her i landet, til tross for at det har vært et uttalt politisk mål, fastslår Fafo- og Fami-forsker Tone Fløtten i Fafo.. En undersøkelse som Fafo har gjennomført for Dagbladet viser at det fra 1993 til 2004 har skjedd en eksplosiv inntektsøkning blant de rikeste i Norge.. Landets rikeste tjener nå 39 ganger så mye som gjennomsnittsnordmannen.. I morgendagens budsjettale vil finansminister Kristin Halvorsen (SV) gjenta regjeringenes forpliktelser om en jevnere lønnsfordeling og en økt kamp mot fattigdom.. Fafos nye tall viser at målene langt fra er innfridd.. Politikernes fokus på fattige og lavinntektsgrupper bommer også på målet, ifølge rapporten.. Det er nemlig ikke fattigdom og lønnsforskjellene som skaper de store ulikhetene i Norge.. Fafo-rapporten Rikdom på nye veier II er utarbeidet av Fafo-leder Jon Hippe, Johan Christensen og Tone Fløtten.. (Dagbladet, 05.. Rikdom på nye veier II.. (pdf 865k).. Sammendrag.. Ny rapport: - Innvandrere er fattige.. Innvandrere som gruppe er fattigere enn nordmenn.. En ny undersøkelse blant barn som vokser opp i lavinntektsfamilier gir grunn til å tro at den typiske veien inn i fattigdom er forskjellig for nordmenn og innvandrere: for nordmenn går veien ofte gjennom samlivsbrudd, for innvandrere gjennom det å ha flere familiemedlemmer å forsørge.. Bak undersøkelsen og rapporten står NOVA- og Fami-forsker Anne Skevik Grødem, og NOVA-forskerne Tormod Øia og Olve Krange (Utrop, 27.. Veien til fattigdom er forskjellig for nordmenn og innvandrere.. (NOVA, 26.. Konferanse: Unge fattige.. Hver femte sosialhjelpsmottaker er under 25 år, meldte Dagsnytt i august.. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets (Bufdir) konferanse i Folkets Hus 12.. oktober, har nettopp fokus på unge mellom 16 og 25 år.. Oppvekst til fattigdom - ungdom på vei inn i eller ut av fattigdom? er konferansetittelen, og blant innlederne er NOVA- og Fami-forsker Elisabeth Backe-Hansen (bildet) og Fafo- og Fami-forsker Tone Fløtten.. (Bufdir/Fami, 19.. Les mer og last ned foredragene.. Kronikk: - Vi trenger en ny fattigdomsdefinisjon.. Men hvor vil de legge lista? Er målet likeverdig deltakelse eller tilfredsstillelse av basisbehov?.. Kronikk i Velferd 5/2006 av NOVA- og Fami-forsker Axel West Pedersen, og de to Fafo- og Fami-forskerne Tone Fløtten og Gudmund Hernes (bildet).. Innledning: Fattigdom og sosial eksklusjon.. Tone Fløtten, forskningssjef ved Fafo og prosjektleder for Fami, innleder om:.. Fattigdom og sosial eksklusjon.. , på nettverkssamling hos Sosial- og helsedirektoratet, Holmenkollen Park Hotell Rica, mandag 4.. Ny Fami-rapport: Færre utkastelser.. Dette er en ny underveisevaluering av Samarbeidsprosjektet færre utkastelser et prosjekt med mål om å få ned antallet begjæringer om utkastelse og gjennomførte utkastelser i de tre bydelene i Oslo indre øst.. Fafo- og Fami-forsker Anders B.. Fyhn har skrevet rapporten.. Ny Fami-rapport: De frivillige og de fattige.. I denne nye rapporten fra Fami, forfattet av Fafo- og Fami-forsker Monica Lund, kartlegges frivillige organisasjoners innsats overfor fattige i ni norske byer i oktober og desember 2005.. Vi ser her på hva slags hjelp som ytes av de frivillige organisasjonene i form av naturalytelser og økonomisk bistand.. Videre ser vi på hvem som er mottakerne av den hjelpen som gis.. Blikket rettes også mot kjennetegn ved de organisasjonene som tilbyr hjelp når det gjelder omfang, finanisering av tilbudet og tilgjengelighet.. Les mer og last ned rapporten her.. Artikkel: Sosialhjelp - effektiv fattigdomsbekjempelse?.. - Er sosialhjelpen et effektivt virkemiddel i fattigdomsbekjempelsen?, spør NOVA-forsker Aksel Hatland og NOVA- og Fami-forsker Axel West Pedersen (bildet) i en artikkel i Tidsskrift for Velferdsforskning, Nr.. 2, 2006.. - Økonomisk sosialhjelp er i dag et sentralt virkemiddel i kampen mot fattigdom.. Den skal fange opp økonomiske problemer som ikke løses gjennom markedet, familien eller trygdesystemet.. I denne artikkelen dokumenteres imidlertid at svært mange fattige ikke oppebærer sosialhjelp.. Av langtidsfattige i treårsperioden 2001-2003, var det nærmere 40 prosent som ikke mottok sosialhjelp noen av årene, og blant de som faktisk mottok hjelp var den ofte utilstrekkelig til å bringe dem over fattigdomsgrensen.. I følge forfatterne er en vesentlig årsak til sosialhjelpens begrensede effektivitet at svært mange mennesker har sterke motforestillinger mot å søke sosialhjelp hvis de kommer i økonomiske vansker.. (Fami, 26.. Tidsskrift for velferdsforskning.. Nasjonal konferanse: Helseulikheter og velferdsstat.. 10.. og 11.. oktober 2006 arrangerer NOVA, Sosial- og helsedirektoratet (SHdir), Høgskolen i Oslo og Nasjonalt folkehelseinstitutt i samarbeid en nasjonal konferanse med tittelen Helseulikheter og velferdsstat.. Plenumsinnledere vil være professor Johan Mackenbach (Rotterdam), professor Johan Fritzell (Stockholm), forskningssjef Tone Fløtten (Oslo) og professor George A.. Kaplan (Michigan).. Tone Fløtten (bildet), prosjektleder i Fami og forskningssjef ved Fafo, skal innlede 11.. (Fami, 19.. Les mer nettsiden til SHdir,.. klikk her.. Erfaringskonferanse fra På vei til egen bolig.. Torsdag 15.. juni avholdes erfaringskonferansen Dette nytter! Nedgang i begjæringer og gjennomførte utkastelser hos Sosial- og helsedirektoratet (SHDir).. En av innlederne er Fami- og Fafoforsker Anders B.. Fyhn (bildet).. Fami har evaluert.. Samarbeidsprosjektet - færre utkastelser.. på oppdrag av SHDir, og Fyhn skal presentere evalueringen.. Konferanseprogram finner du.. Husbankens temaside om bostedsløshet.. Regjerings strategidokument På vei til egen bolig.. (pdf).. Mainstreaming Social Inclusion.. Sosial- og helsedirektoratet (SHdir) har siden 2004 vært partnerorganisasjon i det EU-finansierte prosjektet Mainstreaming Social Inclusion.. Hovedmålet er å styrke forståelsen av hvordan arbeidet for sosial inkludering kan inkluderes i politikk på ulike nivåer, og hvordan dette arbeidet kan vurderes og evalueres.. Fami/Fafo er utførende forskninginstitusjon her i landet og er i full gang med den norske delen av evalueringen.. (SHdir, 01.. Prosjektet har opprettet en egen nettside, adresse: www.. europemsi.. org.. Ny rapport om barnefattigdom.. En normal barndom? Foreldrestrategier for å skjerme barn fra konsekvenser av å leve med lav inntekt er tittelen på en ny rapport fra NOVA.. Rapporten baserer seg på kvalitative intervjuer med foreldre og barn fra 26 familier med lav husholdningsinntekt.. Det er NOVA- og Fami-forsker Anne Brita Thorød som har forfattet rapporten, som er en delrapport fra prosjektet Barns levekår - betydningen av familiens økonomi for barns hverdag.. Prosjektet utføres på oppdrag fra Norske Kvinners Sanitetsforening og finansieres av N.. og NOVA.. Les mer om prosjektet og rapporten.. Rapportsammendrag.. Kronikk: Når fattige barn faller utenfor.. Å gi barn fra de vanskeligstilte familiene en god bolig bør være overkommelig i Norge, skriver NOVA-forsker Kari Stefansen og NOVA- og Famiforsker Anne Skevik (bildet) i en kronikk i Klassekampen.. - Hvordan fungerer den norske velferdspolitikken, sett fra et barneperspektiv? Nettopp dette spørsmålet har stått sentralt i prosjektet Barns levekår - betydningen av familiens inntekt for barns hverdag , som forskningsinstituttet Nova har gjennomført i samarbeid med Norske Kvinners Sanitetsforening.. (Klassekampen, 25.. Barn vokser opp i dårlige kommunale boliger.. (NOVA, 24.. Rapport: Bolig og levekår i Norge.. NOVA har på oppdrag fra Husbanken analysert data fra SSBs levekårsundersøkelse fra høsten 2004, og nylig kom NOVA-rapporten Bolig og levekår i Norge.. Rapporten gir en tilstandsrapport om boforholdene i Norge, og inneholder artikler om boligstandard, boligenes tilgjengelighet, boligøkonomi, bostøtte, boligetablering og leiemarked.. Artikkelen Boutgifter, fattigdom og bostøttens treffsikkerhet er skrevet av NOVA- og Famiforskerne Axel West Pedersen og Hans Christian Sandlie.. (Fami, 27.. Artikkeloversikt og link til nedlasting av rapporten finner du her.. Foredrag på Stortinget.. Ny forskning om inkluderende arbeidsliv var tittelen på foredraget Torild Hammer - professor ved NOVA og Famiforsker - holdt for Arbeids- og soialkomiteen på Stortinget 29.. mars 2006.. (Fami, 05.. Foredrag på Europarådets høring.. Torild Hammer - professor ved NOVA og Famiforsker - holdt foredrag på Europarådets høring 10.. European Council: Hearing on femininisation of poverty in Europe.. Foredraget Femininisation of poverty in Europe? skal inngå i en rapport fra høringen (Fami, 05.. Høringsprogrammet finner du her.. Kronikk: IA-avtalen når ikke de svakeste.. Det er de mest ressurssvake som marginaliseres i arbeidslivet.. Unge sosialklienter, langtidssykemeldte og uførepensjonister har klart dårligere helse, lavere utdanning, lavere inntekt og dårligere arbeidsforhold enn andre arbeidstakere.. Disse gruppene har også lavere sannsynlighet for å vende tilbake i arbeid, konstaterer dr.. philos Torild Hammer, forsker ved NOVA og Fami i en kronikk i LO-Aktuelt 28.. Fullt mulig å avskaffe fattigdommen.. To av Norges fremste fattigdomsforskere er intervjuet i Kommunalrapport.. - Teknisk sett er det mulig å avskaffe fattigdommen i Norge.. Men jeg tror ikke det er politisk mulig, sier professor Ivar Lødemel ved Høgskolen i Oslo.. - Arbeid er det viktigste virkemidlet for å motvirke fattigdom, fastslår Tone Fløtten, prosjektleder i Fami og forskningssjef ved Fafo.. Les intervjuene - og flere artikler om fattigdom - i:.. Tema fattigdom.. (Bilag til Kommunal Rapport nr 12/2006).. Disputas: Poverty and social exclusion - two sides of the same coin?.. Tone Fløtten - prosjektleder i Fami og forskningssjef ved Fafo - disputerte for dr.. -graden over avhandlingen Poverty and social exclusion - two sides of the same coin? A comparative study of Norway and Estonia , fredag 3.. mars, ved Universitetet i Oslo.. Ved å anlegge et komparativt perspektiv, blir det diskutert hvilke konsekvenser det har for knapphet på andre levekårsressurser å være fattig i samfunn med ulikt velstandsnivå, ulik velferdspolitikk og ulik makroøkonomisk struktur.. Studien baserer seg på levekårsdata fra Norge og Estland (Fami, 06.. Myten om de fattige.. Selv om du er fattig, trenger du ikke være ekskludert fra samfunnet.. Men det betyr ikke at det ikke er grunn til bekymring, mener Tone Fløtten, prosjektleder i Fami og forskningssjef ved Fafo.. Fattigdomsdebatten i Europa, også i Norge, dreier seg i stor grad om fattigdommens sosiale konsekvenser.. Ifølge Fløtten har det gått så langt at begrepet sosial eksklusjon har tatt over for fattigdomsbegrepet i flere sammenhenger.. Dette gir et galt bilde av fattigdommen i Norge, hevder hun.. Ny rapport: Fattigdom blant barn, unge og famillier.. Fattigdom blant barn, unge og famillier - et kunnskaps og erfaringshefte ble lansert av Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) i dag.. Heftet retter seg mot barn, unge og familier berørt av fattigdomsproblemer.. Blant forskerbidragene finner vi artikler av Fami-forskerne Tone Fløtten, Elisabeth Backe-Hansen og Christer Hyggen.. Pressemelding.. (BLD, 02.. Fattigdom blant barn, unge og familier et kunnskaps- og erfaringshefte.. Seminar: - Kan fattigdom avskaffes?.. Redd Barna inviterer organisasjoner, forskningsmiljøer og andre fagmiljøer som jobber med fattigdom i Norge til et åpent møte 24.. januar kl.. 00-12.. 00.. Temaet for møtet er: Kan fattigdom avskaffes? Innledninger ved.. Tone Fløtten (Fafo), Ivar Lødemæl (Høgskolen i Oslo) og Hilde Bojer (Universitet i Oslo).. Informasjon om påmelding finner du her.. Høring om fattigdom mandag 9.. Som et ledd i regjeringens arbeid med å legge frem en helhetlig plan for avskaffelse av fattigdom, inviterte arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen frivillige organisasjoner, kunnskapsmiljøer og etater til en høring i dag.. Høringen var åpen for pressen.. Program for høringen.. Intervju med en av innlederne på høringen, Tone Fløtten, prosjektleder i Fami, på TV2 nyhetene, 09.. Nyhetssaken - Fattigdom vil finnes.. (Saken er ikke lenger tilgjengelig på TV2s nettside).. Se også nyhetssaken:.. Skarp kritikk mot Hanssens arbeidslinje.. (Bergensavisa, 09.. Kvinnehelse og integrering av innvandrerkvinner.. - Vi inviterer den nye regjeringen til å ta oss i bruk! skriver Lillian Vilnes, generalsekretær i Norske Kvinners Sanitetsforening (N.. ) i en kronikk i Gjengangeren i dag.. N.. har 95 000 damer og 1500 lokalforeninger over hele landet som arrangerer kulturkvelder, tur- og bakedager og andre aktiviteter som bidrar til sosial inklusjon.. (Gjengangeren, 22.. 05).. er også finansiør av en rekke forskningsprosjekter, deriblant en omfattende fattigdomsundersøkelse der Mona Sandbæk, NOVA og Fami, blant annet ser på forholdet mellom livsstil og helse.. Her er innvandrerne en av de gruppene som kommer dårligst ut.. Levekårsundersøkelsen er landsdekkene, og har tre datainnsamlinger, den første i 2002 og den siste i 2012.. Første rapport kom i 2004.. Mer informasjon om Levekårsundersøkelsen.. finner du her.. Nyhetssak:.. - Foreldrene strekker seg langt.. (N.. , 22.. 04).. Rapport:.. Hva betyr familiens inntekt?.. NOVA rapport 11:2004.. Størst økonomiske problemer, minst sjanse for å få jobb.. Ungdom som verdsetter lønnsarbeid høyt har størst sannsynlighet for å komme i arbeid etter arbeidsledighet.. - De som hadde flest økonomiske problemer og opplevde situasjonen som arbeidsledig tyngst, hadde de dårligste jobbsjansene, sier NOVA- og Fami-forsker Christer Hyggen, aktuell med artikkel i Tidsskrift for ungdomsforskning nr.. 2 - 2005.. (Nyheter fra Velferdsforskning - uke 48).. Les artikkelen her.. Elle, melle, fattigfelle.. Hvem er fattig i landet her? spør A-magasinet i en stor artikkel om fattigdom 25.. Det finnes flere definisjoner på fattigdom, og mange forskjellige fattige.. - Det finnes ikke noe samfunn uten fattigdom, sier Tone Fløtten og Axel West Pedersen (bildet), prosjektledere i Fami.. De mener Regjeringen har mange gode tiltak, men at det er naivt å ha som mål å avskaffe fattigdom.. Fløtten og Pedersen oppfordrer politkerne til å vedta et sett indikatorer på fattigdom, slik at man får en målestokk for hvor vellykket politikken er.. Utdrag av artikkelen i A-magasinet er lagt ut på Aftenpostens nettutgave (25.. - Lite fattigdom i Norden.. Forskningssjef Tone Fløtten i Fafo opplyser at de nordiske landene, med Norge i spissen, har desidert færrest fattige i verden.. (Bergensavisen, 30.. Seminar 3.. juni 2005.. NOVA, Fafo og Sosialforsk inviterer til sommerseminar: A critical assessment of Francis G.. Castles new book: The future of the welfare state: Crisis myths and crisis realities (Oxford 2004).. A joint summer seminar by NOVA, Fafo and Sosialforsk, at NOVA, Munthes gate 31, Friday 3 June, 13.. 30 - 14.. Programmet finner du her.. Annen generasjons fattige.. Finnes det mekanismer som bidrar til at fattigdom overføres fra en generasjon til neste? Dette er ett av spørsmålene forskere fra NOVA og Fafo ønsker å finne svar på gjennom samarbeidsprosjektet Fami.. Jeg regner med at slike mekanismer finnes, og at de vil være størst for personer som opplever langvarig fattigdom, sier Fafo-forsker og doktorgradstipendiat Thomas Lorentzen.. (Embla-Fontene/Fri Fagbevegelse, 26.. 05).. Fafo-prosjekter om sosialpolitikk og velferdsproduksjon.. Ny rapport: Frivillige organisasjoners fattigdomsinnsats.. I den nye rapporten Når nøden er størst har Heidi Gautun, Jon Anders Drøpping og Tone Fløtten kartlagt de frivillige organisasjonenes innsats overfor fattige.. 2005).. Last ned rapporten her:..

  Original link path: /nyttomfami.htm
  Open archive

 • Title: Fami - forskningsprofil
  Descriptive info: Famis forskningsprofil.. Sosiale prosesser og politiske tiltak.. En av senterets hovedoppgaver er å bidra til økt kunnskap om de mekanismer og prosesser som i dagens samfunn fører inn i og vedlikeholder fattigdom og utestenging fra hovedstrømmene i samfunnets sosiale og politiske liv.. Når det gjelder tiltakssiden er vi opptatt av å se sosialhjelpen som en del av den samlede innsatsen for økonomisk minstesikring og arbeidsmarkedsintegrasjon i Norge.. Uttrykket minstesikring inngår i navnet til senteret nettopp for å signalisere at vi er interessert i samspillet mellom ulike overføringssystemer.. Vi ønsker altså å studere i hvilken grad det offentlige overføringssystemet og tiltaksapparatet for øvrig gir beskyttelse mot økonomisk fattigdom og om det fremmer integrasjon i arbeidsmarkedet.. Herunder er vi opptatt av å avdekke eventuelle spenninger mellom disse to sentrale målsetninger i dagens velferdspolitikk.. Teoretiske og metodiske utfordringer.. En økende grad av kulturelt og etnisk mangfold reiser nye utfordringer for utviklingen av en legitim og effektiv politikk for fattigdomsbekjempelse og sosial integrasjon.. Den etniske dimensjonen i fattigdommen og dens implikasjoner for mulighetene til å forebygge og avhjelpe fattigdom har derfor en sentral plass i senterets aktiviteter.. Det blir vanskeligere å definere målsetningene for sosialpolitikken når samfunnet blir mer heterogent i kulturell forstand, virkningene av ulike tiltak blir antakelig mer usikre og differensierte.. Forskningen på fattigdom og sosial marginalisering må etter vår oppfatning anlegge et aktørperspektiv og den må være prosessorientert.. Livsløpsperspektivet vil bli brukt som en sentral teoretisk ramme i studiene av de prosessene som fører inn i og eventuelt vedlikeholder tilstander av fattigdom og sosial eksklusjon.. Det er en sentral antakelse innen denne tradisjonen at sosiale utfall er et resultatet av individuelle handlingsvalg.. Disse handlingsvalgene er imidlertid på den ene siden strukturert av hva individet bærer med seg i form av kulturelle føringer, adaptive preferanser og kumulerte ressurser.. På den andre siden er de strukturert av det mulighetsrommet som de samfunnsmessige omgivelsene, utdanningssystemet, arbeidsmarkedet, boligmarkedet og den offentlige politikken for øvrig, til enhver tid åpner for den enkelte.. Varighet er en helt avgjørende egenskap når det gjelder selve definisjonen og målingen av fenomener som fattigdom og sosial eksklusjon.. Det er stor forskjell på om  ...   gang nye prosjekter finansiert av miljøstøtten fra NFR og eventuelt fra andre finansieringskilder:.. 1) Begrepsutvikling og normative perspektiver.. Et forskningsprogram på dette feltet må vie stor oppmerksomhet til utvikling av begreper, teorier og metoder og til diskusjoner av de normative perspektiver disse bygger på.. Vi planlegger blant annet en større intervjuundersøkelse om befolkningens syn på hva som konstituerer en akseptabel levestandard og minimumsinntekt i dagens samfunn.. I tillegg følger vi opp pågående arbeid med å studere forholdet mellom objektive og subjektive indikatorer på fattigdom og sosial eksklusjon.. 2) Marginaliseringsprosesser og kritiske livsfaser.. Barndom og ungdom vies spesiell oppmerksomhet fordi de negative konsekvensene av barnefattigdom må antas å være spesielt store, og fordi det er her man må søke etter mekanismene som bidrar til overførsel av fattigdom og av sosial eksklusjon fra én generasjon til den neste.. I tillegg har prosjekter knyttet til overgangen fra utdanning til arbeid og til overgangen fra arbeid til pensjonering.. 3) Fattigdom og eksklusjon i et multietnisk perspektiv.. Vi gjennomfører en rekke større og mindre prosjekter som tar sikte på å avdekke hvilke mekanismer som fører til en forhøyet risiko for fattigdom og sosial eksklusjon blant etniske minoritetsgrupper.. Målet er å bidra til større kunnskap om hvordan den norske arbeidsmarkeds- og velferdspolitikken kan utformes for å forebygge og kompensere for slike marginaliseringsprosesser.. 4) Økonomisk minstesikring og tiltak mot sosial eksklusjon.. Vi er opptatt av å studere samspillet mellom de offentlige institusjoner og tiltak som har til oppgave å sørge for økonomisk minstesikring og arbeidsmarkedsintegrasjon.. Spørsmål om fordelings- og insentivvirkninger krever et helhetlig perspektiv på ordningene og deres samspill med andre samfunnsmessige institusjoner.. En av hovedsatsningene her er en studie av sosialhjelpsdynamikk i overgangen fra ungdom til voksenlivet.. Vi planlegger videre å starte prosjekter om brukererfaringer med og brukerperspektiver på det offentlige tiltaksapparatet.. 5) Løpende rapportering og oppbygging av kunnskapsbank.. Vår ambisjon er å opprette en kunnskapsbank om fattigdom, minstesikring og sosial eksklusjon, der offentligheten kan hente informasjon om faktisk utvikling i Norge og andre land, om den politiske utviklingen på området og om hvilke tiltak og virkemidler som til enhver tid iverksettes for å redusere de sosiale problemene..

  Original link path: /profil.htm
  Open archive


 • Archived pages: 125