www.archive-no-2012.com » NO » F » FAMI

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 125 . Archive date: 2012-07.

 • Title: Tone Fløtten
  Descriptive info: Dr.. polit.. Tone Fløtten.. Present position: Research director at Fafo.. Selected relevant publications:.. Nuland, Bjørn Richard, Jens Lunnan Hjort, Tone Fløtten og Elisabeth Backe-Hansen (2009),.. Aktivitet og deltakelse for fattige barn og unge.. En evaluering av to statlige tilskuddsordninger.. Fami-rapport 2009:50.. Nettutgave.. (pdf 962kb).. Oslo: Fafo.. Fløtten, Tone og Axel West Pedersen (2008),.. Fattigdom som mangel på sosialt aksepterte levekår.. Kap 2 i:.. Fattigdommens dynamikk: perspektiver på marginalisering i det norske samfunnet.. Ivan Harsløf og Sissel Seim (red.. ).. Universitetsforlaget.. Skårberg, Anna og Tone Fløtten (2008),.. Et trappetrinn opp i livet , Evaluering av aktivisering- og arbeidstreningstiltak i regi av frivillige organisasjoner.. Fafo-rapport 2008:28.. (pdf 846kb).. Christensen, Johan, Tone Fløtten og Christer Hyggen (2008),.. Bekjempelse av fattigdom blant barn og unge.. Rapportering fra kommuner som får tilskudd fra Sosial- og helsedirektoratet og/eller Barne- og likestillings-departementet.. Fafo-notat 2008:20.. (230KB) Oslo: Fafo.. Hansen, Inger Lise Skog, Hanne Bogen, Tone Fløtten, Axel West Pedersen og Jardar Sørvoll (2008),.. Det er jo ingen som sulter her, men.. Kommunale strategier i arbeidet med å forebygge og bekjempe fattigdom.. Fafo-rapport 2008:18.. (pdf 738kb).. Fløtten, Tone, Espen Dahl og Thomas Lorentzen (2008), Poverty Dynamics and Social Exclusion: An Analysis of Norwegian Panel Data i.. Journal of Social Policy.. 37/02.. Sammendrag.. Fløtten, Tone og Bjørn Nuland (2006),.. Mainstreaming Social Inclusion: National Report Norway.. Report of a research project funded by the European Commission.. Fløtten, Tone (2006),.. Poverty and Social Exclusion Two Sides of the Same Coin? A Comparative Study of Norway and Estonia.. Doctoral Dissertation.. Fafo-report 487.. Web edition.. (pd 1.. 01.. Mb).. Fløtten, Tone (2006).. Ungdom og sosial inklusjon.. Foredrag på  ...   (2004),.. Vennskapets pris - fattigdom og sosial isolasjon i ungdomstida.. Tidsskrift for ungdomsforskning.. , 4(2):55-76.. Fløtten, Tone (2003),.. Hvordan har de fattige det?.. Samfunnsspeilet.. 6/2003.. Fløtten, Tone (2003), The relationship between poverty and social exclusion - a conceptual discussion i: Heggen m.. fl.. (red): Marginalization and Social Exclusion.. Conference report.. Volda: Møre research and Volda University College.. Fløtten, Tone (2003) Fattigdom i en velferdsstat.. Tidsskrift for velferdsforskning.. 2/2003, pp 71-89.. Fløtten, Tone (2003),.. The relationship between poverty and social exclusion.. Paper presented at the conference Marginalisation and Social Exclusion , Ålesund, Norway, 22-24 May.. Fløtten, Tone og Axel West Pedersen (2003) Presentasjon av Fami - senter for studier av fattigdom, minstesikring og sosial integrasjon.. , 6:2.. Fløtten, Tone (2002), Dilemmaer i fattigdomsdebatten.. Kronikk i.. Fontene.. , 1.. Fløtten, Tone (2002), Poverty and social exclusion in a comparative perspective.. Paper presented at RC19s session at the XV World Congress of Sociology, Brisbane, Australia, 7.. 13.. of July.. Fløtten, Tone (2001).. Hvem er fattige - og hvordan kan vi hjelpe?.. Horisont,.. Vol.. 2, no 4.. Fløtten, Tone, Espen Dahl og Arne Grønningsæter (2001),.. Den norske fattigdommen - hvordan arter den seg, hvem rammes og hva kan vi gjøre med det?.. Fafo-notat 2001:16.. (pdf 469k).. Fløtten, Tone og Aadne Aasland (2001), Ethnicity and Social Exclusion in Estonia and Latvia.. Europe-Asia studies.. , Vol.. 53, No.. 7:1023-1049.. Fløtten, Tone (1999), Fattigdom i Norge.. Problem eller bagatell? Fafo-rapport 303.. Fløtten, Tone (1999),.. Finnes det fattige i Norge? ,.. Kronikk i.. Velferd.. 2.. Fløtten, Tone (1999), Norsk fattigdomsgrense? Kronikk i.. Aftenposten.. , 16/6 (Feature article in Aftenposten).. Tilbake til førstesiden..

  Original link path: /cvfloetten.htm
  Open archive

 • Title: Axel West Pedersen
  Descriptive info: Axel West Pedersen, PhD.. Present position: Researcher at NOVA, Norwegian Social Research.. Bay, Ann-Helén and Axel West Pedersen (2006), The limits of social solidarity.. Basic income, immigration and the legitimacy of the universal welfare state.. Acta Sociologica, 49(4):419-436.. Sinfield, Adrian Sinfield og Pedersen, Axel West (2006), Child poverty - A persisting challenge.. European Journal of Social Security, 8(3):229-234.. Pedersen, Axel West (2006), Who says they are poor? A study of subjective poverty among non-Western immigrants.. Paper presented at the ESPanet Conference: `Migrations and social policies in Europe`.. Pamplona.. 08.. -10.. juni.. Hatland, Aksel og Axel West Pedersen, (2006), Er sosialhjelpen et effektivt virkemiddel i fattigdomsbekjempelsen? I.. Tidsskrift for.. Velferdsforskning 9.. årgang nr.. 2 2006, s.. 58-72.. Pedersen, Axel West og Hans Christian Sandlie (2006),.. Boutgifter, fattigdom og bostøttens treffsikkerhet.. I Gulbrandsen, L.. (red.. ):.. Bolig og levekår i Norge 2004.. En artikkelsamling.. Oslo: NOVA, s.. 87-115.. Pedersen, Axel West (2004), Inequality as relative deprivation.. A sociological approach to inequality measurement.. Acta Sociologica.. vol 47(1):31-49.. Pedersen, Axel West (2004), Fattigdom i 'verdens rikeste land'.. Plan (3): 24-29.. Pedersen, Axel West (2004), Ny behovsprøvd alderstrygd for innvandrere i Trygd Pensjon nr.. 6-2004.. Pedersen, Axel West (2003), The consensual approach to poverty revisited: A critical evaluation, a modified procedure, and an application to Norwegian data.. Paper presentert på konferansen Marginalisation and Social  ...   Social Policy.. Copenhagen November 14-15.. Gulbrandsen, Lars og.. (2003),.. Bostøtte og boutgifter.. NOVA-report no.. 19/03.. Oslo: NOVA.. (2003), Statlig bostøtte i en markedsstyrt og eierdominert boligsektor.. Paper presentert ved Nordisk seminarium om bostads- och urbanforskning.. Insititutet for bostads- och urbanforskning, Uppsala Universitet.. Gävle, October 22-24.. Pedersen, Axel West (2002), The consensual approach to poverty revisited: A critical evaluation, a modified procedure, and an application to Norwegian data.. Paper presentert på RC19 session i New trends in the study of poverty: definition, measurement, empirical results på XV World Congress in Sociology, Brisbane 7-13 juli.. Pedersen, Axel West (2002),.. Om fattigdomsbegrepet og dets implikasjoner for praktisk politikk.. Skriftserie 1/02 Oslo: Nova.. Pedersen, Axel West (2002) Regjeringens tiltaksplan mot fattigdom: Sosialpolitisk kursendring eller mer av det samme?.. Trygd og Pensjon.. 6.. Pedersen, Axel West (2001), Bokanmeldelse av B.. Gustafsson og P.. J.. Pedersen (Eds): Poverty and Low income in the Nordic Countries.. TsF.. , 42:327-337.. Pedersen, Axel West (2001), Om fattigdomsbegrepet og dets implikasjoner for praktisk politikk.. Innspill til Samarbeidsregjeringens idedugnad om fattigdomsbekjempelse.. Pedersen, Axel West (1999), The taming of inequality in retirement: A comparative study of pension policy outcomes.. Fafo-report 317.. Pedersen, Axel West og Jardar E.. Flaa (1999), Holdninger til ulikhet, pensjon og trygd.. Resultater fra en spørreundersøkelse.. Fafo-rapport 305.. Pedersen, Axel West (1997), Inntektsfordeling blant alderpensjonister i 9 OECD-land.. Fafo-rapport..

  Original link path: /cvpedersen.htm
  Open archive

 • Title: Fami-prosjekter
  Descriptive info: Andre prosjekter, knyttet til Fami.. I tillegg til de prosjekter som igangsettes direkte under Fami, har vi både ønsket å knytte til oss forskere som allerede jobber med prosjekter som omhandler Famis problemstillinger, samt å hente inn nye prosjekter.. Nedenfor følger Fami-relaterte prosjekter som er under arbeid i 2007, samt avsluttede prosjekter med link til prosjektpublikasjoner:.. Styrket innsats mot fattigdom blant barn, unge og familier - oppfølging av kommuner.. Som et virkemiddel i kampen mot barnefattigdom har Barne- og likestillingsdepartementet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Sosial- og helsedirektoratet invitert barnevernstjenesten og sosialtjenesten i 30 kommuner til å delta i et styrket samarbeid for å bedre situasjonen til barn, unge og familier.. I tillegg foregår det en innsats mot fattigdom i 23 byer/bydeler gjennom Barne- og likestillingsdepartementets tilskuddsordning Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn.. Kommunene kan blant annet søke om tiltaksmidler for å bedre muligheten til sosial deltakelse blant barn og unge som er berørt av fattigdomsproblemer og til tiltak som kan gi bedre tilknytning til arbeidslivet for unge med liten eller mangelfull utdanning.. Fafo har, sammen med NOVA, fått i oppdrag fra Barne og likestillingsdepartementet og Sosial- og helsedirektoratet å følge opp kommunene som deltar i satsingen.. Bjørn Nuland og Tone Fløtten (prosjektleder).. Avsluttes i 2008.. Oppdragsgivere: Barne og likestillingsdepartementet og Sosial- og helsedirektoratet.. Kunnskapsoppsummering om barnefattigdom i Norge.. Fafo har fått i oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet å lage en kunnskapsoversikt over barnefattigdom i Norge.. Thomas Lorentzen (prosjektleder) og Tone Fløtten.. Avsluttes i 2007.. Oppdragsgivere: Sosial- og helsedirektoratet.. Publikasjon:.. Barnefattigdom - nåtidige og framtidige konsekvenser.. Langtidseffekter av å vokse opp i familier som mottar sosialhjelp.. Prosjektet skal undersøke de langsiktige følgene av å vokse opp i familier som mottar sosialhjelp ved å fokusere på barnas egen inntekt og sosialhjelpsmottak som unge voksne.. Thomas Lorentzen (prosjektleder) og Roy Nielsen.. Oppdragsgiver: Sosial- og helsedirektoratet.. Publikasjon:.. Lorentzen, Thomas og Roy A.. Nielsen (2008).. Går fattigdom i arv? Langtidseffekter av å vokse opp i familier som mottar sosialhjelp.. Fafo-rapport 2008:14.. (pdf 2.. 85mb) Oslo: Fafo.. Den gode oppvekst? En studie av fattigdom og sosial eksklusjon i barnefamilier.. Hvordan fattigdom og sosial eksklusjon rammer barnefamilier og barn.. Vi fokuserer på opplevelsen av mestring og ressursfordeling i barnefamilier, og vi framskaffer kunnskap om barnefattigdommens varighet.. Forskere: Tone Fløtten, Hanne C.. Kavli,.. Thomas Lorentzen og Hanne Kjellås.. Avsluttet i 2005 / Oppdragsgiver: Norges forskningsråd.. Vennskapets pris - fattigdom og sosial isolasjon i ungdomstida.. Tidsskrift for Ungdomsforskning nr 2/2004: 55-76.. Midlertidig husvære.. Undersøkelsen skal studere kommunenes bruk av midlertidige boliger.. Følgende spørsmål vil bli behandlet: Hvilke typer boliger benytter kommunene for å ivareta sitt ansvar om å skaffe midlertidige boliger etter sosialtjenesteloves 4-5? Hvilke krav til kvalitet stilles til boligene som benyttes? Hvordan følger kommunene opp de personene som tilbys plass i midlertidig husvære?.. Forskere: Siri Ytrehus (prosjektleder) og Jon Anders Drøpping.. Avsluttet 2005 /.. Oppdragsgiver: Arbeids- og sosialdepartementet.. Jon Anders Drøpping (2005), Bo- og tjenestetilbud for bostedsløse.. Hvordan kommunene ivaretar sin plikt til å finne midlertidig husvære for dem som ikke klarer det selv.. Fafo-notat 2005:19.. Nettutgave.. (pdf 179k).. Poverty, social assistance and social inclusion developments in Estonia and Latvia.. Vi følger opp tidligere forskning om levekår i Baltikum.. I dette treårige samarbeidet mellom Fafo, Universitetet i Tarttu og Universitetet i Latvia skal vi studere sosialpolitiske endringer i Estland og Latvia.. Forskere: Liv Tørres, Arne Grønningsæter, Annette Brunowskis, Tone Fløtten.. Avsluttes 2006/Finansiering: Norges forskningsråd.. Integrering av innvandring; kvalifisering og et rommelig arbeidsmarked.. Strategisk instituttprogram ved Fafo.. To hovedutfordringer danner utgangspunktet for programmet: 1) Personer med minoritetsbakgrunn må tilføres nødvendig kompetanse for å bli etterspurt, og 2) arbeidsgivere må få kunnskap og erfaringer som reduserer den usikkerheten de opplever ved å skulle ansette personer med minoritetsbakgrunn.. Spriket mellom sjenerøse offentlige bevilgninger til integreringstiltak og den begrensede måloppnåelsen har etter hvert ført til et kritisk søkelys på innholdet i kvalifiseringsarbeidet, både fra forskerhold og på politisk nivå.. Forskningsresultater og politikkutforming peker i retning av en mer yrkesrettet, intensiv og individuelt tilpasset kvalifisering, der bedriftsintern kvalifisering spiller en klart sterkere rolle enn før.. Prosjektets mål er å få mer kunnskap om:.. * Hvordan få deltakere og bedrifter til å trekke i samme retning?.. * Hvilke krav må stilles til arbeidsgiver, arbeidstaker og utdanningssystem/hjelpeapparat for at opplæring på arbeidsplassen skal  ...   - en komparativ studie av Norge, Storbritannia og Tyskland.. Hensikten er å studere konsekvensene for inntektsnivå og inntektsfordeling av overgangen fra arbeid til pensjon og av variasjon i pensjoneringsatferd i tre land med forskjellige pensjonssystemer og med en forskjellig arbeidsmarkedssituasjon.. Hvilke inntektsmessige konsekvenser har selve overgangen fra arbeid til pensjonering på individuelt nivå, og hva skjer med den aggregerte inntektsfordelingen i det aldersintervallet man kan kalle tilbaketrekkingsfasen for en kohort av yrkesaktive? I tillegg til bearbeiding av relevant institusjonell informasjon vil prosjektet bli basert på analyser av longitudinelle mikrodata.. De norske dataene vil bli hentet fra den såkalte FD-trygd som er utviklet av Statistisk sentralbyrå, mens paneldata for Storbritannia og Tyskland vil bli hentet fra den såkalte Cross-National Equivalent File (CNEF).. Forsker: Axel West Pedersen.. Avsluttet 2004/Oppdragsgiver: Norges forskningsråd.. Publikasjoner:.. Pedersen, A.. W.. (2003).. Der Mix aus privaten und staatlichen Quellen der.. Einkommensicherung im Alter im internationalen Vergleich.. Zeitschrift für Sozialreform 49(1):109-133.. ISSN 0514-2776.. (2004).. The privatization of retirement income? Variation and trends in the income packages of old age pensioners.. Journal of European Social Policy, 14(1):5-23.. ISSN 0958-9287.. Mot et individorientert pensjonssystem? Økt.. grunnpensjon for ektepar og samboende pensjonister.. Trygd Pensjon.. 2-2003:12-14.. ISSN 0801-2881.. Pensjonsordninger: Et hinder for mobilitet mellom offentlig og privat sektor? Trygd Pensjon 4-2003: 8-9.. Favorisering av deltidsansatte i offentlige og private tjenestepensjonsordninger.. Trygd Pensjon 6-2003: 4-5.. Hensikten er å utrede behovet for en generell bostøtteordning i Norge.. Ved hjelp av data fra levekårsundersøkelsen 2001 undersøkes sammenhengen mellom inntektsfattigdom på den ene siden og variasjon i boutgifter og boliglevekår på den andre.. Videre analyseres nedslagsfeltet til dagens bostøtteordning, og det eksisterende regelverket diskuteres med utgangspunkt i sosialpolitiske og boligpolitiske målsetninger.. Forskere: Lars Gulbrandsen og Axel West Pedersen.. Avsluttet i 2003/Oppdragsgiver: Kommunal- og regionaldepartementet.. Pedersen, Axel West og Lars Gulbrandsen (2003),.. NOVA Rapport 19/03.. Barns levekår - betydningen av familiens økonomi for barns hverdag.. Hensikten er å undersøke sammenhengene mellom familiens økonomiske situasjon og barnas levekår og subjektive livskvalitet.. Prosjektets longitudinelle karakter gjør det mulig å studere både kortsiktige og langsiktige virkninger av økonomiske problemer i ulike faser av oppveksten.. Prosjektet består av tre hoveddeler:.. 1) En landsdekkende og representativ spørreundersøkelse med barn og foreldre som informanter.. Barnefamilier med vedvarende lav inntekt er systematisk overrepresentert i undersøkelsen.. Første runde med intervjuer ble gjennomført av Statistisk sentralbyrå våren 2003, og det samme utvalget skal etter planen intervjues ytterligere to ganger i løpet av den tiårsperioden prosjektet varer.. 2) Kvalitative intervjuer med et mindre antall barn og foreldre.. 3) En handlingsrettet del hvor man utvikler forslag til tiltak rettet mot barn og familier som befinner seg i en vanskelig økonomisk situasjon.. Forskere: Mona Sandbæk og Christin Knudsen Sture.. Avsluttes 2013/Oppdragsgiver: Norske Kvinners Sanitetsforening.. Sandbæk, Mona, red.. (2008).. Barns levekår.. Familiens inntekt og barns levekår over tid.. NOVA Rapport 7/2008.. Forfattere: Anne Skevik Grødem, Jon Ivar Elstad, Lars B.. Kristofersen, Mona Sandbæk, Sten-Erik Clausen og Anne Brita Thorød.. Mona Sandbæk (red) (2004),.. Hva betyr familiens inntekt?.. NOVA Rapport 11/2004.. Sture, Christin Knudsen Sture og Mona Sandbæk (2003),.. Teoretiske perspektiver på familieøkonomiens betydning for barns hverdag.. NOVA Skrift 9/2003.. Sandbæk, Mona (2002),.. Barn og unges levekår og velferd.. Kunnskapsbilder og forskningsbehov.. NOVA Rapport 1/2002.. Frivillige organisasjoners rolle i aktivisering og arbeidstrening - en litteraturstudie.. I regjeringens Tiltaksplan mot fattigdom framheves arbeidslivet som en hovedarena for skapelsen av et mer inkluderende samfunn.. Tilknytning til arbeidslivet ses som avgjørende for å unngå fattigdom for den enkelte.. Stortingsmeldingen framhever viktigheten av å samarbeide med frivillige organisasjoner for å løse sosiale problemer, ikke bare på det forebyggende plan, men også i forhold til å løse integrasjonsoppgaver for å bringe arbeidsuføre inn i arbeidslivet.. Som ett blant flere initiativ for å hjelpe personer som varig eller over lengre tid har stått utenfor arbeidslivet, nevnes muligheten for samarbeid med aktuelle frivillige organisasjoner om aktivisering og arbeidstrening.. I samarbeid med disse organisasjoner ønsker regjeringen i første omgang å vurdere muligheten for å øke frivillige organisasjoners rolle i arbeidsintegrasjonen.. Det er meningen at denne litteraturoversikt skal bidra til å styrke kunnskapsnivået på dette feltet.. Forsker: Ivan Harsløf.. Avsluttet 2003/Oppdragsgiver: Sosial- og helsedirektoratet.. Harsløf, Ivan (2003),.. De frivillige organisasjonenes rolle i aktivisering og arbeidstrening av personer med marginal eller ingen tilknytning til arbeidsmarkedet.. En litteraturstudie.. NOVA Skriftserie 7/03.. Tilbake til Fami-prosjekter..

  Original link path: /prosj-andre.htm
  Open archive

 • Title: Elisabeth Backe-Hansen
  Descriptive info: psychol.. Elisabeth Backe-Hansen.. Present position: Researcher at Norwegian Social Research (NOVA), responsible for NOVAs Strategic Institute Programme within the area of child research.. Selected relevant publications.. Backe-Hansen, Elisabeth (2006), Barn, ungdom og fattigdom i dagens Norge.. I Talseth, R.. Barn i risiko.. Barn i norge 2006.. Voksne for barn.. , side 8.. Backe-Hansen, Elisabeth (2006).. Forskerblikk på dagens tiltak mot ungdomsfattigdom.. Backe-Hansen, Elisabeth (2004),.. Barn og unges håndtering av vanskelige  ...   oppveksten innvirker på barn og unge.. Oslo: NOVA-Rapport 12/04.. Backe-Hansen, Elisabeth (2002),.. Barnefattigdom: En diskusjon av tilstandsbilder, konsekvenser og tiltak.. Skriftserie 1/02 Oslo: NOVA.. In press as a NOVA-publication, in collaboration with Axel West Pedersen.. 10-åringer i Norden: Kompetanse, risiko og oppvekstmiljø.. København: Nordisk Ministerråd, NOrdHELSE 1998:003.. Co-edited book with Terje Ogden.. Work in progress: Barns håndtering av vanskelige livsbetingelser.. A knowledge status, to be finalized by the end of 2002..

  Original link path: /cvbacke.htm
  Open archive

 • Title: Hanne Bogen
  Descriptive info: Hanne Bogen.. Present position: Researcher at Fafo.. Hansen, Inger Lise Skog, Hanne Bogen, Tone Fløtten, Axel West Pedersen, Jardar Sørvoll (2008),.. Bogen, Hanne (2007),.. Hadde det ikke vært for.. Jobben.. , hadde jeg vært drita før kl.. 10.. 00.. Jobben.. - Frelsesarmeens arbeidstreningstilbud for rusmiddelavhengige.. Fafo-notat 2007:20/Utgitt av Frelsesarmeens rusomsorg, region Øst..

  Original link path: /cvbogen.html
  Open archive

 • Title: Anne Britt Djuve
  Descriptive info: Cand.. oecon.. Anne Britt Djuve.. Present position: Researcher at Fafo.. Djuve, Anne Britt, Hanne Kavli, Monica Lund og Tina Østberg (2001), Fra sosialhjelp til lønnet kvalifisering.. Resultater fra forsøk med heldags introduksjonsprogram for flyktninger.. Fafo-rapport 364.. Djuve, Anne Britt og Hanne Kavli (2000), Styring over eget liv.. Fafo-rapport 344.. Midtsundstad, Tove, Espen Dahl og Anne  ...   Fafo-rapport 319.. Djuve, Anne Britt (1999), Etniske minoriteter og de nordiske velferdsstatene.. Fafo-rapport 304.. Djuve, Anne Britt og Hanne C.. Pettersen (1997), Virker tvang? Erfaringer med bruk av økonomiske sanksjoner i integreringsprogrammer for flyktninger.. Fafo-rapport 234.. Oslo: Fafo.. Djuve, Anne Britt og Kåre Hagen (1995), Skaff meg en jobb.. Levekår blant flyktninger i Oslo.. Fafo-rapport 184..

  Original link path: /cvdjuve.htm
  Open archive

 • Title: Margaret Ford
  Descriptive info: Margaret Ford.. Present position: Researcher at NOVA.. Research areas:.. Social security, social policy.. Active projects:.. Sosialhjelpsmottakere - brukererfaringer..

  Original link path: /cvford.html
  Open archive

 • Title: Anne Skevik Grødem
  Descriptive info: polit.. Anne Skevik Grødem.. Grødem, Anne Skevik (2008), Enslige forsørgere uten betalt arbeid: foreldrenes situasjon og barns trivsel,.. Barn,.. nr.. 3, 2008.. Sandb æk, Mona, red.. Grødem, Anne Skevik (2008), Household poverty and deprivation among children: how strong are the links?.. Childhood.. , 15(1):107-125.. Stefansen, Kari og Anne Skevik (2006), Barnefamilier i kommunale boliger.. I Nordisk Sosialt Arbeid, 26(3):241-252.. Skevik, Anne og Kari Stefansen (2006),.. Når fattige barn faller utenfor.. Kronikk i Klassekampen, 25.. 04.. 06.. (2004),.. NOVA Rapport 11:2004.. Forfattere: Jon Ivar Elstad, Mona Sandbæk, Anne Skevik og Kari Stefansen..

  Original link path: /cvskevik.htm
  Open archive

 • Title: Arne Grønningsæter
  Descriptive info: M.. A.. og sosionom Arne Grønningsæter.. Present position: Research Director at Fafo Institute for Labour and Social Research.. Grønningsæter, Arne (2003),.. Great Expectations.. Social exclusion and social policy in Estonia and Latvia.. Fafo-report 410.. (pdf - 1.. 44MB).. Grønningsæter, Arne, Aadne Asland og Zane Lo a (2001), We all agree, but no-one is grateful.. Developments of the Income Maintenance System  ...   vernepleiere - mellom lønnsforhandlinger og samfunnsengasjement.. Arbeidsnotat Fafo.. Grønningsæter, Arne og Riina Kiik (2001), Jeg liker å ha kontakt med folk, jungelen av problemer er en utfordring - Sosialarbeidere i Baltikum og Norden.. Paper for the fourth Nordic Symposium on research in social work Oslo november 2001.. Grønningsæter, Arne (editor and co-author) with Turid Eikvam (1987), Aids og samfunnet.. Oslo: Tano..

  Original link path: /cvgronning.htm
  Open archive

 • Title: Lars Gulbrandsen
  Descriptive info: Lars Gulbrandsen, dr.. philos..

  Original link path: /cvgulbrandsen.htm
  Open archive

 • Title: Torild Hammer
  Descriptive info: philos.. Torild Hammer.. Present position: Professor at NOVA, Norwegian Social Research.. Hammer, Torild og Einar Øverbye, (2006) (Red) Inkluderende arbeidsliv.. Erfaringer og strategier.. Oslo: Gyldendal/Akademiske.. Hammer, Torild og Christer Hyggen (2006), Stengte dører? Unge sosialklienters arbeidstilpasning i voksen alder.. I Hammer,T og Øverbye, E (2006) (Red) Inkluderende arbeidsliv.. Oslo:Gyldendal/Akademiske.. S 32-50.. Hammer, T.. Russel, H.. (2005), What are unemployed young Europeans up to? A comparative analysis of gender-specific differences in employment commitment.. DISKURS, (3)2994/2005:86-98.. Cork, J.. (2005), Youth unemployment within different European welfare communities.. I Bradley, H.. Hoof, J.. v.. ): Young People in  ...   sentralbyrå,.. Hammer, Torild (2004), Økonomiske problemer blant arbeidsledige unge i Norge og Europa.. Tidsskrift for Velferdsforskning.. Desember 2004.. Hammer, Torild, red.. (2002), Youth unemployment and social exclusion in Europe.. Bristole: Policy Press.. Hammer, Torild (2001), Arbeidsløse sosialklienter i de nordiske land.. Tidsskrift for velferdsforskning, 4,2:120-134.. Hammer, Torild (2000), Mental health and social exclusion among unemployed youth in Scandinavia.. A comparative study.. International Journal of Social Welfare, 9:53-63.. Hammer, Torild (1999), The influence of different compensation levels of unemployment benefits on job chances among unemployed youth.. A comparative study of the Nordic countries.. Acta Sociologica 42:2:123-134..

  Original link path: /cvhammer.htm
  Open archive


 • Archived pages: 125