www.archive-no-2012.com » NO » F » FAMI

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 125 . Archive date: 2012-07.

 • Title: Inger Lise Skog Hansen
  Descriptive info: Cand.. polit Inger Lise Skog Hansen.. Present position: Researcher at Fafo.. Selected relevant publications:.. Hansen, Inger Lise Skog, Hanne Bogen, Tone Fløtten, Axel West Pedersen og Jardar Sørvoll (2008),.. Det er jo ingen som sulter her, men.. Kommunale strategier i arbeidet med å forebygge og bekjempe fattigdom.. Fafo-rapport 2008:18.. Nettutgave.. (pdf 738kb).. Oslo: Fafo.. Ytrehus, Siri, Hans Christian Sandlie og Inger Lise Skog Hansen (2008),.. På rett vei.. Evaluering av Prosjekt bostedsløse to år etter.. Fafo-rapport 2008:06.. (pdf 1.. 11mb).. Hansen,  ...   fra evaluering av statlig tilskudd til oppfølgingstjenester i bolig for bostedsløse og rusmisbrukere.. Fafo-rapport 2007:38.. (pdf 915kb).. Ytrehus Siri, Inger Lise Skog Hansen, Åsmund Langsether, Hans Christian Sandlie og Anna Skårberg (2007),.. Tjenester til bostedsløse i ti kommuner.. , delevaluering 2, Fafo-rapport 2007:23.. (pdf 721k).. Hansen, Inger Lise Skog (2004),.. Evaluering av dagpengeordningen innenfor SATS-prosjektet Arbeid og Velferd i Verdal.. Fafo-notat 2004:25.. (pdf 243k).. Friestad, Christine og Inger Lise Skog Hansen (2004),.. Levekår blant innsatte.. Fafo-rapport 429.. (pdf 511k).. Tilbake til førstesiden..

  Original link path: /cvskoghansen.htm
  Open archive

 • Title: Gudmund Hernes
  Descriptive info: Prof.. Gudmund Hernes.. Pedersen, Axel West, Tone Fløtten og Gudmund Hernes (2006), Vi trenger en ny fattigdomsdefinisjon.. Kronikk i Velferd 5/2006.. Models of Social Change , forthcoming in The International Encyclopedia of the Social Behavioral Sciences Pergamon Press, 2002.. Types of Social Change , forthcoming in The International Encyclopedia of the Social Behavioral Sciences, Pergamon Press.. 2002.. Hernes, Gudmund og Knud Knudsen (1997), National Identity and Xenophobia:  ...   World Community.. Essays for Ørjar Øyen.. Scandinavian University Press.. Hernes, Gudmund og Knud Knudsen (1990), Svart på hvitt.. Om holdninger til innvandrere, flyktninger og asylsökere.. Hernes, Gudmund, Tom Colbjørnsen og Knud Knudsen (1982), Klassestruktur og klasseskiller Oslo: Universitetsforlaget.. Hernes, Gudmund og Willy Martinussen (1980), Demokrati og politiske ressurser.. Levekårsundersøkelsen Oslo: NOU 1980: 7.. Hernes, Gudmund og Knud Knudsen (1976), Utdanning og ulikhet.. Levekårsundersøkelsen Oslo: NOU 1976: 26..

  Original link path: /cvhernes.htm
  Open archive

 • Title: Christer Hyggen
  Descriptive info: Christer Hyggen.. Hyggen, Christer (2009),.. Bekjempelse av fattigdom blant barn og unge.. Rapport for 2007.. Rapportering fra kommuner som får tilskudd fra Sosial- og helsedirektoratet og/eller Barne- og likestillingsdepartementet.. Fafo-notat 2009:6.. (pdf 573kB) Oslo: Fafo.. Christensen, Johan, Tone Fløtten og Christer Hyggen (2008),.. Rapport for 2006.. Rapportering fra kommuner som får tilskudd fra Sosial- og helsedirektoratet og/eller Barne- og likestillings-departementet.. Fafo-notat 2008:20.. (230KB) Oslo: Fafo.. Hyggen, Christer (2008).. Change and Stability in Work Commitment in Norway: from Adolescence to Adulthood.. I Journal of Social Policy (2008), 37: 103-123 Cambridge University Press.. Published online by Cambridge University Press.. Hammer, Torild og Christer  ...   Oslo:Gyldendal/Akademiske.. S 32-50.. Hyggen, Christer (2005), Arbeidsledighet blant ungdom et spørsmål om holdninger til lønnsarbeidet? Tidsskrift for ungdomsforskning,.. nr.. 2/2005.. Hyggen, Christer (2003), Work commitment among unemployed youth in Norway and Denmark.. Paper presentert på konferansen Marginalisation and Social Exclusion , Ålesund 22-24 mai.. Hyggen, Christer (2003), Young Social Benefit Recipients in the European Welfare State - a life course perspective.. Paper presentert på konferansen New Challenges to Welfare.. Trends, Concepts and Policies.. Final Conference COST A13, Oslo, 9 - 12 Oktober.. Paper presentert på 6th conference of the European Sociological Association Ageing Societies.. New Sociology September 23th - 26th, Murcia..

  Original link path: /cvhyggen.htm
  Open archive

 • Title: Hanne Cecilie Kavli
  Descriptive info: polit.. Hanne Cecilie Kavli.. Present position: Research director at Fafo.. Kavli, Hanne (2004),.. Hvordan gikk det etterpå? En oppfølging av 317 tidligere deltakere i forsøk med introduksjonsprogram gjennom intervjuer og offentlige register.. Fafo-notat 2004:24.. (pdf 774k).. Kavli, Hanne (2004), Barrierer for innvandrerkvinners yrkesaktivitet , Barrierer på arbeidsmarkedet for kvinner med innvandrerbakgrunn.. Konferanserapport, ANP 2004/706, København: Nordisk Ministerråd.. Fløtten, Tone and Hanne Kavli (2004), Poverty and  ...   Oxford, September.. Djuve, Anne Britt, Hanne Kavli, Monica Lund og Tina Østberg (2001), Fra sosialhjelp til lønnet kvalifisering.. Resultater fra forsøk med heldags introduksjonsprogram for flyktninger.. Fafo-rapport 364.. Djuve, Anne Britt og Hanne Kavli (2000), Styring over eget liv.. Fafo-rapport 344.. Djuve, Anne Britt og Hanne C.. Pettersen (1997), Virker tvang? Erfaringer med bruk av økonomiske sanksjoner i integreringsprogrammer for flyktninger.. Fafo-rapport 234.. Oslo: Fafo..

  Original link path: /cvkavli.htm
  Open archive

 • Title: Åsmund Langsether
  Descriptive info: oecon.. Åsmund Langsether.. Present position: Researcher at Norwegian Social Research (NOVA).. Langsether, Åsmund og Anna Skårberg (2007),.. Kommunen som boligeier.. Praksis og rutiner ved utleie av kommunalt disponerte boliger.. NOVA Rapport 5/07.. Langsether, Åsmund og Hans Christian Sandlie (2006), Boforhold i leiemarkedet.. I Gulbrandsen, L.. (red.. ): Bolig og levekår i Norge 2004.. En artikkelsamling.. Oslo: NOVA, s.. 131-172..

  Original link path: /cvlangsether.htm
  Open archive

 • Title: Roy A. Nielsen
  Descriptive info: Roy A.. Nielsen.. Present position: Researcher at Fafo.. Selected relevant publications:.. Lorentzen, Thomas og Roy A.. Nielsen (2008).. Går fattigdom i arv? Langtidseffekter av å vokse opp i familier som mottar sosialhjelp.. Fafo-rapport 2008:14.. (pdf 2.. 85mb) Oslo: Fafo.. Dølvik, Tor, Marjan Nadim og Roy A.. Nielsen (2008),.. Levekår og sosialhjelp.. Hopning av levekårsproblemer blant individer og kommuner effekt på sosialhjelpsutgifter.. Fafo-rapport 2008:02.. (pdf 637KB).. Bråthen, Magne, Anne Britt Djuve, Tor Dølvik, Kåre Hagen, Gudmund Hernes, Roy A.. Nielsen (2007),.. Levekår på vandring.. Velstand og marginalisering i Oslo.. Fafo-rapport 2007:05..

  Original link path: /cvnielsen.html
  Open archive

 • Title: Bjørn Nuland
  Descriptive info: Bjørn Nuland.. Master of Arts, International Relations, San Francisco State University.. Nuland, Bjørn Richard, Jens Lunnan Hjort, Tone Fløtten og Elisabeth Backe-Hansen (2009),.. Aktivitet og deltakelse for fattige barn og unge.. En evaluering av to statlige tilskuddsordninger.. Fami-rapport 2009:50.. (pdf 962kb).. Nuland, Bjørn Richard (2009),.. Rapport for 2008.. Rapportering fra kommuner som får tilskudd fra Arbeids- og velferdsdirektoratet og/eller Barne- og likestillingsdepartementet.. Fafo-notat 2009:21.. (pdf 476kb).. Tackling unemployment and child poverty.. Peer Review: The City Strategy for tackling unemployment and child poverty, United Kingdom.. European Commission.. Nuland, Bjørn (2008),.. Når nøden skaper overskrift.. Medienes dekning av frivillige organisasjoners arbeid med  ...   716k).. Fløtten, Tone og Bjørn Nuland (2006),.. Mainstreaming Social Inclusion: National Report Norway.. Report of a research project funded by the European Commission.. Blichfeldt, I.. , Høylo Larsen, G.. , Kosstad.. M, Nuland, B.. , Skar, A.. (2006), Sammen om å redusere utkastelser - et pilotprosjekt.. Prosjektrapport for Samarbeidsprosjektet - Færre utkastelser, Bydel Gamle Oslo.. (2006), Hva skjer med beboerne etter en utkastelse og hvordan oppleves det? Prosjektrapport for Samarbeidsprosjektet - Færre utkastelser, Bydel Gamle Oslo.. (2006), Statistikkrapport for Samarbeidsprosjektet - færre utkastelser 2005: Nedgang i antall begjæringer og gjennomførte utkastelser.. Rapport for Samarbeidsprosjektet - Færre utkastelser, Bydel Gamle Oslo..

  Original link path: /cvnuland.htm
  Open archive

 • Title: Mona Sandbæk
  Descriptive info: Dr.. Mona Sandbæk.. Present position: Researcher at Norwegian Social Research (NOVA).. Sandbæk, Mona, red.. (2008).. Barns levekår.. Familiens inntekt og barns levekår over tid.. NOVA Rapport 7/2008.. Forfattere: Anne Skevik Grødem, Jon Ivar Elstad, Lars B.. Kristofersen, Mona Sandbæk, Sten-Erik Clausen og Anne Brita Thorød.. Sammendrag.. (2004),.. Hva betyr familiens inntekt?.. NOVA Rapport 11:2004.. Forfattere: Jon Ivar Elstad, Mona Sandbæk, Anne Skevik og Kari Stefansen.. Sandbæk, Mona og Sture, Christin Knudsen (2003).. Teoretiske perspektiver på familieøkonomiens betydning for barns hverdag.. NOVA skriftserie 9/03.. Oslo:  ...   NOVA Rapport 1/02.. Sandbæk, Mona (red.. ) (2001), Fra mottaker til aktør: brukernes plass i praktisk sosialt arbeid og forskning.. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2001.. (343 s.. ).. Einarsson, Jóna Hafdis og Mona Sandbæk (1997), Forebyggende arbeid og hjelpetiltak i barneverntjenesten : med vekt på en myndiggjørende praksis.. Temahefte/NOVA; 2/97.. Sandbæk, Mona og Gunnar Tveiten (red.. ) (1996), Sammen med familien : arbeid i partnerskap med barn og familier.. - Oslo: Kommuneforlaget.. Sandbæk, Mona (1993), Forebyggende barnevern som virkemiddel.. Sosionomen 38: 13, (1993).. S.. 12-19..

  Original link path: /cvsandbek.htm
  Open archive

 • Title: Hans Christian Sandlie
  Descriptive info: polit.. Hans Christian Sandlie.. Present position: stipendiat at NOVA.. Ytrehus, Siri, Hans Christian Sandlie og Anna Skårberg (2007),.. Fra bostedsløs til egen bolig.. Delevaluering av tilskudd til oppfølgingstjenester.. Fafo-rapport 2007:07.. (pdf 883k).. Pedersen, Axel West og Hans Christian Sandlie (2006),.. Boutgifter, fattigdom og bostøttens treffsikkerhet.. ):.. Bolig og levekår i Norge 2004.. 87-115.. Øverås, Siv, Anders Brede Fyhn og Hans Christian Sandlie (2004),.. Trenger du hjelp? Oppstartevaluering av Samarbeidsprosjektet færre utkastelser.. Fafo-rapport 469.. (pdf 253k)..

  Original link path: /cvsandlie.htm
  Open archive

 • Title: Anna Skårberg
  Descriptive info: polit Anna Skårberg.. Present position: Researcher at NOVA.. Arbeidsområder: Boligsosialt arbeid, velferdspolitikk.. Prosjekter.. Bo- og tjenestebehov blant personer med psykiske lidelser.. Evaluering av boligsosialt arbeid/tilskudd til oppfølgingstjenester til bostedsløse i kommunene.. Skårberg, Anna og Tone Fløtten (2008),.. Et trappetrinn opp i livet , Evaluering av aktivisering- og arbeidstreningstiltak i regi av frivillige organisasjoner.. Fafo-rapport 2008:28.. (pdf 846kb)..

  Original link path: /cvskarberg.htm
  Open archive

 • Title: Mira Sletten
  Descriptive info: Mira Sletten.. Sletten, Mira (2007), Utsatt familieliv - dårlig råd og problematferd blant ungdom.. Tidsskrift for ungdomsforskning,.. nr 1/2007.. Sletten, Mira, Tone Fløtten og Anders Bakken (2004), Poverty and social exclusion among young Norwegians the role of consumption.. Paper presented at Inequality Summer Institute, Harvard University, June 17-18.. Sletten, Mira, Tone Fløtten og Anders Bakken (2004),.. Vennskapets pris - fattigdom og sosial isolasjon i ungdomstida.. Tidsskrift for ungdomsforskning.. , 4(2):55-76..

  Original link path: /cvsletten.htm
  Open archive


 • Archived pages: 125