www.archive-no-2012.com » NO » F » FAMI

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 125 . Archive date: 2012-07.

 • Title: Fami-publikasjoner tema
  Descriptive info: Publikasjoner om.. Levekår.. Backe-Hansen, Elisabeth (2004),.. Barn og unges håndtering av vanskelige livsvilkår.. Kunnskapsbidrag fra 34 studier av hvordan økonomisk knapphet i hele eller deler av oppveksten innvirker på barn og unge.. Oslo: NOVA-Rapport 12/04.. Backe-Hansen, Elisabeth (2002),.. Barnefattigdom: En diskusjon av tilstandsbilder, konsekvenser og tiltak.. Skriftserie 1/02 Oslo: NOVA.. Djuve, Anne Britt og Kåre Hagen (1995), Skaff meg en jobb.. Levekår blant flyktninger i Oslo.. Fafo-rapport 184.. Oslo: Fafo.. Fløtten, Tone og Axel West Pedersen (2008),.. Fattigdom som mangel på sosialt aksepterte levekår.. Kap 2 i:.. Fattigdommens dynamikk: perspektiver på marginalisering i det norske samfunnet.. Ivan Harsløf og Sissel Seim (red.. ).. Universitetsforlaget.. Fløtten, Tone and Hanne Kavli (2004), Poverty and social exclusion among children from ethnic minority groups.. Paper presented at Espanet conference in Oxford, September.. Fløtten, Tone (2003),.. Hvordan har de fattige det?.. Samfunnsspeilet.. 6/2003.. Fløtten, Tone (2003), The relationship between poverty and social exclusion - a conceptual discussion i: Heggen m.. fl.. (red): Marginalization and Social Exclusion.. Conference report.. Volda: Møre research and Volda University College.. Fløtten, Tone (2003) Fattigdom i en velferdsstat.. Tidsskrift for velferdsforskning.. 2/2003, pp 71-89.. Fløtten, Tone (2003),.. The relationship between poverty and social exclusion.. Paper presented at the conference Marginalisation and Social Exclusion , Ålesund, Norway, 22-24 May.. Fløtten, Tone (2002),  ...   Hammer, Torild, red.. (2002), Youth unemployment and social exclusion in Europe.. Bristole: Policy Press.. Hammer, Torild (2000), Mental health and social exclusion among unemployed youth in Scandinavia.. A comparative study.. International Journal of Social Welfare.. , 9:53-63.. Nadim, Marjan (2008).. Levekår i Groruddalen.. Fafo-rapport 2008:27.. (1000kb).. Sandbæk, Mona, red.. (2004),.. Barns levekår.. Hva betyr familiens inntekt?.. NOVA Rapport 11:2004.. Forfattere: Jon Ivar Elstad, Mona Sandbæk, Anne Skevik og Kari Stefansen.. Sandbæk, Mona og Sture, Christin Knudsen (2003).. Teoretiske perspektiver på familieøkonomiens betydning for barns hverdag.. NOVA skriftserie 9/03.. Oslo: Norske Kvinners Sanitetsforening og NOVA.. Sandbæk, Mona (2002),.. Barn og unges levekår og velferd.. Kunnskapsbilder og forskningsbehov.. Oslo: NOVA Rapport 1/02.. Sletten, Mira, Tone Fløtten og Anders Bakken, Poverty and social exclusion among young Norwegians the role of consumption.. Paper presented at Inequality Summer Institute, Harvard University, June 17-18.. Sletten, Mira, Tone Fløtten og Anders Bakken,.. Vennskapets pris - fattigdom og sosial isolasjon i ungdomstida.. Tidsskrift for ungdomsforskning.. , 4(2):55-76.. Tilbake til førstesiden.. Tilbake til Publikasjoner.. Temaer:.. Arbeidsintegrasjon.. Barn og unge.. Begrepsdiskusjon og måling.. Bolig og hjemløshet.. Etniske minoriteter.. Frivillige organisasjoner.. Holdninger.. Komparative studier.. Offentlige tjenester/ytelser.. Trender i fattigdom og eksklusjon/dynamiske perspektiver.. År:.. 2008-2009.. *.. 2007.. 2006.. *.. 2005.. 2004.. 2003.. 2002.. 2001.. 2000.. 1999 og tidligere.. Engelskspråklige.. Annen relevant litteratur..

  Original link path: /pubtema_7.htm
  Open archive

 • Title: Fami-publikasjoner tema
  Descriptive info: Backe-Hansen, Elisabeth og Axel West Pedersen (2003), Barnefattigdom: En diskusjon av tilstandsbilder, konsekvenser og tiltak.. Under trykking hos NOVA.. Christensen, Johan, Tone Fløtten og Christer Hyggen (2008),.. Bekjempelse av fattigdom blant barn og unge.. Rapportering fra kommuner som får tilskudd fra Sosial- og helsedirektoratet og/eller Barne- og likestillings-departementet.. Fafo-notat 2008:20.. (230KB) Oslo: Fafo.. Dahl, Espen og Thomas Lorentzen (2003),.. Dynamics of Social Assistance: the Norwegian Experience in Comparative Perspective.. , 12:4.. Dahl, Espen og Thomas Lorentzen (2003) Explaining transition to work among social assistance recipients: heterogeneity or time dependency?.. Artikkelen er antatt av.. European Sociological Review.. Dahl, Espen og Thomas Lorentzen (2003) How long do social assistance beneficiaries receive aid? A descriptive analysis of a Norwegian cohort of recipients 1992-1999.. Djuve, Anne Britt og Hanne Kavli (2000), Styring over eget liv.. Fafo-rapport 344.. Djuve, Anne Britt (1999), Etniske minoriteter og de nordiske velferdsstatene.. Fafo-rapport 304.. Djuve, Anne Britt og Hanne C.. Pettersen (1997), Virker tvang? Erfaringer med bruk av økonomiske sanksjoner i integreringsprogrammer for flyktninger.. Fafo-rapport 234.. Oslo: Fafo.. Drøpping, Jon Anders, (2005), Bo- og tjenestetilbud for bostedsløse.. Hvordan kommunene ivaretar sin plikt til å finne midlertidig husvære for dem som ikke klarer det selv.. Fafo-notat 2005:19.. (179k).. Drøpping, Jon Anders og Espen Dahl (2001), The Norwegian Work Approach in the 1990s: Rhetoric and Reform.. I: Gilbert, N.. og R.. Van Voorhis, red.. , Activating the Unemployed.. A Comparative Appraisal of Work-Oriented Policies.. New Jersey: Transaction Publishers.. Drøpping, Jon Anders, Espen Dahl and Ivar Lødemel (2001), Norway: Relevance of the Social Development Model for Post-war Welfare Policy.. , 10/4.. Drøpping, Jon Anders, B.. Hvinden og W.. van Oorschot (2000), Reconstruction and Reorientation.. Changing Disability Policies in the Netherlands and Norway.. European Journal of Social Security.. , 2/1.. Drøpping, Jon Anders og J.. A.. Nervik (1995), Hva skjer med sosialhjelpen? Forskning om sosialhjelp 1989-1994.. INAS-rapport 1.. Oslo: Institutt for sosialforskning.. Dølvik, Tor, Marjan Nadim og Roy A.. Nielsen (2008),.. Levekår og sosialhjelp.. Hopning av levekårsproblemer blant individer og kommuner effekt på sosialhjelpsutgifter.. Fafo-rapport 2008:02.. (pdf 637KB).. Fløtten, Tone (2002), Dilemmaer i fattigdomsdebatten.. Kronikk i.. Fontene.. , 1.. Fløtten, Tone (2001).. Hvem er fattige - og hvordan kan vi hjelpe?.. Horisont,.. Vol.. 2, no 4.. Grønningsæter, Arne, Aadne Asland og Zane Lo a (2001), We all agree, but no-one is grateful.. Developments of the  ...   Tiltak for barn og unge i større bysamfunn.. En kartlegging av tilskuddsordningen Ungdomstiltak i større bysamfunn.. Fafo-notat 2004:29.. (pdf 384k).. Kristofersen, Lars B.. og Sten-Erik Clausen (2008),.. Barnevern og sosialhjelp.. NOVA-notat 3/08.. (pdf).. Lorentzen, Thomas og Roy A.. Nielsen (2008).. Går fattigdom i arv? Langtidseffekter av å vokse opp i familier som mottar sosialhjelp.. Fafo-rapport 2008:14.. (pdf 2.. 85mb) Oslo: Fafo.. Lorentzen, Thomas (2007),.. Kunnskapsstatus for sosialhjelpsforskningen.. Fafo-rapport 2007:33.. (pdf 441kb).. Lorentzen, Thomas (2006),.. Social assistance dynamics in Norway.. Doctoral dissertation.. Doctoral thesis.. Fafo-report 546.. (pdf 1,23MB).. Lorentzen, T.. and E.. Dahl (2005),.. Active labour market programmes in Norway: are they helpful for social assistance recipients?.. Journal of European Social Policy, 15 (1): 27-45.. Lorentzen, Thomas (2003), Active Labour Market Programmes in Norway: Are they helpful for the disadvantaged? Paper presentert på Workshop on Social Work with Long-term Recipients of Social Assistance, Stockholm, Sweden, February 2.. Lorentzen, Thomas (2003), Active Labour Market Programmes in Norway: Are they helpful for the disadvantaged? Paper presentert på Hawaii International Conference of Social Science, June 12 - 15, 2003.. Lorentzen, Thomas og Jorun Andreassen (2002),.. Vi går et stykke vei sammen med dem, ikke for dem.. En kartlegging av arbeidsmarkedstiltaket arbeidsforberedende trening - AFT.. Fafo-rapport 384.. Midtsundstad, Tove, Espen Dahl og Anne Britt Djuve (1999), Jakten på storbyfaktoren En analyse av sosialhjelpsforbruket i Norge.. Fafo-rapport 319.. Pedersen, Axel West (2004), Ny behovsprøvd alderstrygd for innvandrere i Trygd Pensjon nr.. 6-2004.. Pedersen, Axel West (2002) Regjeringens tiltaksplan mot fattigdom: Sosialpolitisk kursendring eller mer av det samme?.. Trygd og Pensjon.. 6.. Pedersen, Axel West (2001), Om fattigdomsbegrepet og dets implikasjoner for praktisk politikk.. Innspill til Samarbeidsregjeringens idedugnad om fattigdomsbekjempelse.. Pedersen, Axel West (1999), The taming of inequality in retirement: A comparative study of pension policy outcomes.. Fafo-report 317.. Ytrehus, Siri og Jon Anders Drøpping (2004),.. Den vanskelige fortsettelsen.. En kartlegging av tjenester til tidligere bostedløse.. Fafo-rapport 448.. (pdf 1.. 25M) Se også kortversjonen, Fafo-rapport 465.. Kortversjon og eksempelsamling fra Prosjekt bostedsløs.. Fafo-rapport nr.. 465.. Ytrehus, Siri og Drøpping, Jon Anders (2004), Bostedsløshet - Kunnskapsstatus og aktuelle problemstillinger.. Fafo-notat 2004.. Øverås, Siv, Anders Brede Fyhn og Hans Christian Sandlie (2004),.. Trenger du hjelp? Oppstartevaluering av Samarbeidsprosjektet færre utkastelser.. Fafo-rapport 469.. (pdf 253k).. Øverås, Siv (2001), STA-prosjektet i bydel Gamle Oslo Evaluering av tverretatlig samarbeid om langtids sosialklienter.. Fafo-notat 2001:2..

  Original link path: /pubtema_10.htm
  Open archive

 • Title: Fami-publikasjoner tema
  Descriptive info: Hyggen, Christer (2003), Young Social Benefit Recipients in the European Welfare State - a life course perspective.. Paper presentert på konferansen New Challenges to Welfare.. Trends, Concepts and Policies.. Final Conference COST A13, Oslo, 9 - 12 Oktober.. Paper presentert på 6th conference of the European Sociological Association Ageing Societies.. New Sociology September 23th - 26th, Murcia.. Ytrehus Siri (2004),.. Fattige barn i Norge.. Hvem er de og hvor bor de?.. Fafo-rapport 445.. 43MB) Se også sammendragsrapporten, Fafo-rapport 442.. Hvem er de og hvor bor de? Sammendragsrapport.. Fafo-rapport 442.. 39MB)..

  Original link path: /pubtema_9.htm
  Open archive

 • Title: Fami - publikasjoner 2008
  Descriptive info: Publikasjoner, 2008-2009.. Nuland, Bjørn Richard, Jens Lunnan Hjort, Tone Fløtten og Elisabeth Backe-Hansen (2009),.. Aktivitet og deltakelse for fattige barn og unge.. En evaluering av to statlige tilskuddsordninger.. Fami-rapport 2009:50.. (pdf 962kb).. Forskerne har sett på to tilskuddsordninger for å forebygge og redusere fattigdom blant barn, unge og familier.. De finner stor variasjon i måten tilskuddsmidlene er brukt på i kommunene og bydelene.. Det er satt i gang en rekke tiltak med ulike mål og for ulike grupper, og kommunene har vist stor evne til å se satsinger i sammenheng og på denne måten utnytte midlene godt.. Arbeidet har vært organisert forskjellig, men med et utbredt samarbeid mellom etater.. Kunnskapen om effektene av barnefattigdom og betydningen av å sette inn mottiltak har økt, og prosjektene ser særlig ut til å ha lykkes der det har vært en ildsjel med i arbeidet.. Grødem, Anne Skevik (2008), Enslige forsørgere uten betalt arbeid: foreldrenes situasjon og barns trivsel,.. Barn,.. nr.. 3, 2008.. Dette er en av to bøker som utgis i forbindelse med Sosialforsks 20-årsjubileum.. Boken presenterer en rekke analyser om fattigdom og marginalisering i det norske velferdssamfunnet.. Forfatterne fokuserer på ulike grupper som er fattige eller i faresonen for å bli det: arbeidsledige, langtidsmottakere av sosialhjelp, brukere av de frivillige organisasjonenes hjelpetiltak, etniske minoriteter og barn.. NOVA-notatet.. viser at mangelfull utdanning og vesentlige helseproblemer ser ut til å være en viktig kilde til senere problemer hos tidligere barnevernsklienter.. Hele 65 prosent av dem har mottatt sosialhjelp minst én gang i perioden 1997-2005, mens tilsvarende tall i befolkningen forøvrig var 15 prosent.. Notatet er forfattet av NOVA-forskerne Sten-Erik Clausen og Lars B.. Kristofersen.. Skårberg, Anna og Tone Fløtten (2008),.. Et trappetrinn opp i livet , Evaluering av aktivisering- og arbeidstreningstiltak i regi av frivillige organisasjoner.. Fafo-rapport 2008:28.. (pdf 846kb).. Fafo- og Fami-forskerne Anna Skårberg og Tone Fløtten belyser i en ny rapport den statlige tilskuddsordningen til aktiviserings- og arbeidstreningstiltak i regi av frivillige organisasjoner.. Ordningen ble opprettet i 2005 som et ledd i tiltaksplanen mot fattigdom.. Frivillige organisasjoner mottar tilskudd til aktivisering og arbeidstrening av personer med liten eller ingen tilknytning til arbeidsmarkedet.. Dette har vært vellykket, viser evalueringen.. (1000kb).. Groruddalen har lenge blitt sett på som et problemområde, og dette er noe av bakgrunnen for at Oslo kommune og staten har inngått et samarbeid om en tiårig satsing på området.. Fafo-forsker Marjan Nadim har i en ny rapport sett på om levekårene i Groruddalen skiller seg fra resten av byen, eventuelt på hvilken måte, og om det er viktige levekårsforskjeller innad i Groruddalen.. Rapporten inngår som en del av oppstartsdokumentasjonen for Groruddalssatsingen, og er en videreføring av Fafos levekårskartlegging i Oslo fra 2007.. (2008).. Familiens  ...   som barnevernsklienter, har dårligere levekår enn personer som ikke har vært i barnevernet.. Dette er hovedkonklusjonen i et omfattende forskningsprosjekt som NOVA-forskerne Sten-Erik Clausen og Lars B.. Kristofersen nå presenterer funn fra.. - Vi finner store forskjeller når det gjelder utdanning, inntekt, bruk av sosialhjelp og arbeidsledighet.. Tidligere klienter har også større helseproblemer enn befolkningen for øvrig, forteller Clausen.. 70 prosent av de tidligere barnevernsbarna har mottat sosialhjelp en eller flere ganger i perioden 1997-2005.. Tilsvarende andel for sammenlikningsutvalget er 12 prosent.. I en ny rapport fra Fami presenterer forskerne Inger Lise Skog Hansen, Hanne Bogen, Tone Fløtten, Axel West Pedersen og Jardar Sørvoll hvordan et utvalg norske kommuner arbeider med å forebygge og bekjempe fattigdom.. Hensikten har vært å drøfte hvordan disse kommunene forstår fattigdom, å se på hvilke utfordringer de møter og på hva som er deres erfaringer med å iverksette og gjennomføre en lokal fattigdomspolitikk.. Nuland, Bjørn (2008),.. Når nøden skaper overskrift.. Medienes dekning av frivillige organisasjoners arbeid med fattigdom.. Fafo-rapport 2008:11.. (pdf 817kb).. I en ny rapport fra Fami ser Bjørn Nuland på medienes dekning av frivillige organisasjoner som jobber med fattige.. Det frivillige arbeidet med fattigdom får stor plass i norske medier, og det er grunn til å tro at medienes måte å presentere problemene på kan påvirke befolkningens oppfatning av hva som utgjør det norske fattigdomsproblemet.. Ytrehus, Siri, Hans Christian Sandlie og Inger Lise Skog Hansen (2008),.. På rett vei.. Evaluering av Prosjekt bostedsløse to år etter.. Fafo-rapport 2008:06.. 11mb).. I en ny Fami-rapport presenterer forskerne Siri Ytrehus, Hans Christian Sandlie og Inger Lise Skog Hansen en evaluering av.. Prosjekt bostedsløse.. Dette prosjektet ble opprettet i 2000 som et fireårig, nasjonalt forsøk i den hensikt å utvikle metoder og modeller for arbeidet med å motvirke og forebygge bostedsløshet.. De syv største norske kommunene og tre frivillige organisasjoner har deltatt i prosjektet.. I en ny rapport undersøker forskerne Tor Dølvik (Agenda), Marjan Nadim og Roy A.. Nielsen (Fafo) sammenhengen mellom levekårsproblemer og sosialhjelp.. De stiller tre hovedspørsmål: Hvem er sosialhjelpsmottakere, hvilke levekårsproblemer har de, og fører hopning av levekårsproblemer til at andelen sosialhjelpsmottakere øker? Forfatterne analyserer hvilken betydning levekårsproblemer og kombinasjoner av slike har å si for stønadsnivået til den enkelte.. Fløtten, Tone, Espen Dahl og Thomas Lorentzen (2008), Poverty Dynamics and Social Exclusion: An Analysis of Norwegian Panel Data i.. Journal of Social Policy.. 37/02.. Grødem, Anne Skevik (2008), Household poverty and deprivation among children: how strong are the links?.. Childhood.. , 15(1):107-125.. Hyggen, Christer (2008).. Change and Stability in Work Commitment in Norway: from Adolescence to Adulthood.. I Journal of Social Policy (2008), 37: 103-123 Cambridge University Press.. Published online by Cambridge University Press.. 2008-2009 *.. 2007..

  Original link path: /pub2008.htm
  Open archive

 • Title: Fami - publikasjoner 2007
  Descriptive info: Publikasjoner, 2007.. Hansen, Inger Lise Skog, Heidi Gautun, Åsmund Langsether og Hans Christian Sandlie (2007),.. Ikke bare bare å bo.. Sluttrapport fra evaluering av statlig tilskudd til oppfølgingstjenester i bolig for bostedsløse og rusmisbrukere.. Fafo-rapport 2007:38.. (pdf 915kb).. I sluttrapporten.. Ikke bare bare å bo.. evalueres den statlige tilskuddsordningen til oppfølgingstjenester i bolig for bostedsløse og rusmisbrukere.. Hovedspørsmålet er om ordningen bidrar til å utvikle et godt boligsosialt arbeid og oppfølgingstjenester som det er mulig å opprettholde i tiltakskommunene, også etter at de statlige midlene opphører.. Fafo-forskerne Inger Lise Skog Hansen og Heidi Gautun, NOVA-forskerne Åsmund Langsether og Hans Christian Sandlie har skrevet rapporten.. I denne Fami-rapporten oppsummerer Thomas Lorentzen status for sosialhjelpsforskningen i Norge og situasjonen for mottakerne av sosialhjelp.. I rapporten drøftes utfordringer som sosialhjelpen står overfor, og Lorentzen gjennomgår blant annet resultatene fra evalueringer som er gjort av aktive arbeidsmarkedstiltak rettet mot sosialhjelpsmottakere.. Nuland, Bjørn Richard (2007),.. Ansikt til ansikt med fattigdommen.. Frivillige organisasjoners hjelpetiltak overfor fattige.. Fafo-rapport 2007:18.. (pdf 716k).. I denne Fami-rapporten kartlegger Fafo-forsker Bjørn Richard Nuland frivillige organisasjoners innsats overfor fattige i ni norske byer i oktober og i desember 2006.. Undersøkelsen  ...   Lise Skog Hansen og Anna Skårberg og NOVA-forskerne Åsmund Langsether og Hans Christian Sandlie, presenteres resultatene fra en caseundersøkelse av ti kommuner som har mottatt tilskudd fra den statlige ordningen til boligsosialt arbeid, tilskudd til oppfølgingstjenester til bostedsløse i kommunene.. Forfatterne beskriver hvordan tilskuddet er brukt og hvordan tjenestene er utformet og gjort tilgjengelig for brukerne.. De gir også en vurdering av ordningen, basert på funn fra de ti casekommunene.. Dette er den andre rapporten fra evalueringen som Fami gjennomfører på oppdrag av Sosial- og helsedirektoratet.. Ytrehus, Siri, Hans Christian Sandlie og Anna Skårberg (2007),.. Fra bostedsløs til egen bolig.. Delevaluering av tilskudd til oppfølgingstjenester.. Fafo-rapport 2007:07.. (pdf 883k).. I denne Fami-rapporten har Fafo-forskerne Siri Ytrehus og Anne Skårberg og NOVA-forsker Hans Christian Sandlie sett på hvordan kommuner har brukt statlig tilskudd til å følge opp bostedsløse og rusmiddelmisbrukere i egen bolig.. De har spurt om hvilke brukergrupper som får hjelp, om kommunen har opprettet oppsøkende hjelp for bostedsløse, hvilke virkninger tilskuddet har hatt for brukergruppen og om brukermedvirkning.. Dette er den første rapporten fra evalueringen som Fami gjennomfører på oppdrag av Sosial- og helsedirektoratet.. * 2007 *..

  Original link path: /pub2007.htm
  Open archive

 • Title: Fami - publikasjoner 2006
  Descriptive info: Publikasjoner, 2006.. Bay, Ann-Helén and Axel West Pedersen (2006), The limits of social solidarity.. Basic income, immigration and the legitimacy of the universal welfare state.. Acta Sociologica, 49(4):419-436.. Fløtten, Tone og Bjørn Nuland (2006),.. Mainstreaming Social Inclusion: National Report Norway.. Report of a research project funded by the European Commission.. Fløtten, Tone (2006),.. Poverty and Social Exclusion Two Sides of the Same Coin? A Comparative Study of Norway and Estonia.. Doctoral Dissertation.. Fafo-report 487.. Web edition.. (pd 1.. 01.. Mb).. Fyhn, Anders Brede (2006),.. Fra kunnskapsoppbygging til mobilisering av ansvar.. Underveisevaluering av Samarbeidsprosjektet færre utkastelser.. Fafo-rapport 533.. (pdf 491k).. Dette er den andre av tre rapporter fra Fami hvor Samarbeidsprosjektet færre utkastelser evalueres på oppdrag av Sosial- og helsedirektoratet.. Samarbeidsprosjektet har som mål å få ned antallet begjæringer om utkastelse og gjennomførte utkastelser i de tre bydelene i Oslo indre øst.. Rapporten er en underveisevaluering som beskriver og vurderer Samarbeidsprosjektet fra 2004 til våren 2006, med særlig henblikk på prosjektets aktiviteter og arbeidsmetodikk for å oppnå delmål knyttet til kartlegging og metodeutvikling på individ- og systemnivå.. Hammer, Torild og Einar Øverbye, (2006) (Red).. Inkluderende arbeidsliv.. Erfaringer og strategier.. Oslo: Gyldendal/Akademiske.. Hammer, Torild og Christer Hyggen (2006), Stengte dører? Unge sosialklienters arbeidstilpasning i  ...   hjelp.. Pedersen, Axel West (2006), Who says they are poor? A study of subjective poverty among non-Western immigrants.. Paper presented at the ESPanet Conference: `Migrations and social policies in Europe`.. Pamplona.. 08.. -10.. juni.. Pedersen, Axel West, Tone Fløtten og Gudmund Hernes (2006), Vi trenger en ny fattigdomsdefinisjon.. Kronikk i Velferd 5/2006.. Pedersen, Axel West og Hans Christian Sandlie (2006),.. Boutgifter, fattigdom og bostøttens treffsikkerhet.. I Gulbrandsen, L.. (red.. ):.. Bolig og levekår i Norge 2004.. En artikkelsamling.. Oslo: NOVA, s.. 87-115.. Sinfield, Adrian Sinfield og Pedersen, Axel West (2006), Child poverty - A persisting challenge.. European Journal of Social Security, 8(3):229-234.. Stensholt, Ingunn Torgerstuen (red) (2006),.. Fattigdom blant barn, unge og familier et kunnskaps- og erfaringshefte.. Barne- og likestillingsdepartementet.. Heftet retter seg mot barn, unge og familier berørt av fattigdomsproblemer.. Blant forskerbidragene finner vi artikler av Fami-forskerne Tone Fløtten, Elisabeth Backe-Hansen og Christer Hyggen.. Thorød, Anne Brita (2006),.. En normal barndom? Foreldrestrategier for å skjerme barn fra konsekvenser av å leve med lav inntekt.. , NOVA Rapport 2/06.. En delrapport fra prosjektet Barns levekår - betydningen av familiens økonomi for barns hverdag.. Rapporten baserer seg på kvalitative intervjuer med foreldre og barn fra 26 familier med lav husholdningsinntekt.. * 2006 *..

  Original link path: /pub2006.htm
  Open archive

 • Title: fattigdomspublikasjoner
  Descriptive info: Publikasjoner, 2005.. Cork, J.. Hammer, T.. (2005), Youth unemployment within different European welfare communities.. I Bradley, H.. Hoof, J.. v.. ): Young People in Europe.. Bristol: Policy Press 2005.. Gautun, Heidi, Jon Anders Drøpping og Tone Fløtten, (2005),.. Når nøden er størst.. En analyse av frivillige organisasjoners hjelp og tilbud til fattige.. Fafo-rapport 476.. (pdf 538k).. Denne rapporten er resultat av en kartleggingsundersøkelse av de frivillige organisasjonenes innsats overfor fattige, gjennomført på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoretet.. Rapporten  ...   up to? A comparative analysis of gender-specific differences in employment commitment.. DISKURS, (3)2994/2005:86-98.. Hyggen, Christer (2005), Arbeidsledighet blant ungdom et spørsmål om holdninger til lønnsarbeidet? Tidsskrift for ungdomsforskning,.. 2/2005.. Øverås, Siv, Anders Brede Fyhn og Hans Christian Sandlie (2005),.. Rapporten er første delrapport av tre hvor Fami evaluerer Samarbeidsprosjektet færre utkastelser på oppdrag av Sosial- og helsedirektoratet.. Samarbeidsprosjektet har som målsetting å minske antallet begjæringer om utkastelse og gjennomførte utkastelser i tre bydeler i Oslo i 2004 2005.. D..

  Original link path: /pub2005.htm
  Open archive

 • Title: Fami - publikasjoner 2004
  Descriptive info: Publikasjoner, 2004.. Hammer, Torild (2004), Ungdom, ledighet og marginalisering i Europa.. Samfunnsspeilet Nr.. 1 (2004):18-23.. Oslo: Statistisk sentralbyrå.. Hammer, Torild (2004), Økonomiske problemer blant arbeidsledige unge i Norge og Europa.. Tidsskrift for Velferdsforskning.. Desember 2004.. Kavli, Hanne (2004),.. Hvordan gikk det etterpå? En oppfølging av 317 tidligere deltakere i forsøk med introduksjonsprogram gjennom intervjuer og offentlige register.. Fafo-notat 2004:24.. (pdf 774k).. Kavli, Hanne  ...   innvandrerbakgrunn.. Konferanserapport, ANP 2004/706, København: Nordisk Ministerråd.. Pedersen, Axel West (2004), Inequality as relative deprivation.. A sociological approach to inequality measurement.. vol 47(1):31-49.. Pedersen, Axel West (2004), Fattigdom i 'verdens rikeste land'.. Plan (3): 24-29.. Sletten, Mira, Tone Fløtten og Anders Bakken (2004), Poverty and social exclusion among young Norwegians the role of consumption.. Sletten, Mira, Tone Fløtten og Anders Bakken (2004) ,..

  Original link path: /pub2004.htm
  Open archive

 • Title: Fattigdomspublikasjoner
  Descriptive info: Publikasjoner, 2003.. Bay, Ann-Helén og Axel West Pedersen (2003), The limits of social solidarity: Popular attitudes towards basic income in a Nordic welfare state.. Paper prepared for the Annual Conference of The Network for European Social Policy Analysis.. Changing European Societies: The Role for Social Policy.. Copenhagen November 14-15.. Dahl, Espen og Thomas Lorentzen (2003) Explaining transition to work among social assistance recipients : heterogeneity or time dependency?.. Fløtten, Tone og Axel West Pedersen (2003) Presentasjon av Fami - senter for studier av fattigdom, minstesikring og sosial integrasjon.. , 6:2.. Harsløf, Ivan (2003),.. De frivillige organisasjonenes rolle i aktivisering og  ...   youth in Norway and Denmark.. Paper presentert på konferansen Marginalisation and Social Exclusion , Ålesund 22-24 mai.. Paper presentert på konferansen New Challenges to Welfare.. Pedersen, Axel West (2003), The consensual approach to poverty revisited: A critical evaluation, a modified procedure, and an application to Norwegian data.. Paper presentert på konferansen Marginalisation and Social Exclusion , Ålesund 22-24 mai.. Pedersen, Axel West (2003), La desigualdad como privación relativa: aspectos teóricos y consecuencias para la investigación empirica , pp.. 179-214 in Ana M.. Guillén Rodriguez and Santiago Átvarez Garcia (eds).. Viejas y nuevas desibualtades: retos para la protecion social.. Madrid Thomson Civitas..

  Original link path: /pub2003.htm
  Open archive

 • Title: fattigdomspublikasjoner
  Descriptive info: Publikasjoner, 2002.. Pedersen, Axel West (2002), The consensual approach to poverty revisited: A critical evaluation, a modified procedure, and an application to Norwegian data.. Paper presentert på RC19 session i New trends in the study of poverty: definition, measurement, empirical results på XV World Congress in Sociology, Brisbane 7-13 juli.. Pedersen, Axel West (2002),.. Om fattigdomsbegrepet og dets implikasjoner for praktisk politikk.. Skriftserie 1/02 Oslo: Nova.. 2008..

  Original link path: /pub2002.htm
  Open archive

 • Title: fattigdomspublikasjoner
  Descriptive info: Publikasjoner, 2001.. Djuve, Anne Britt, Hanne Kavli, Monica Lund og Tina Østberg (2001), Fra sosialhjelp til lønnet kvalifisering.. Resultater fra forsøk med heldags introduksjonsprogram for flyktninger.. Fafo-rapport 364.. Pedersen, Axel West (2001), Bokanmeldelse av B.. Gustafsson og P.. J.. Pedersen (Eds): Poverty and Low income in the Nordic Countries.. TsF.. , 42:327-337..

  Original link path: /pub2001.htm
  Open archive


 • Archived pages: 125