www.archive-no-2012.com » NO » F » FONTENE

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 697 . Archive date: 2012-07.

 • Title: Reform til det verre | fontene.no
  Descriptive info: Fontene.. no - forside.. Reform til det verre.. Endringene i velferdsstaten de siste åra fører til at folk som er fattige og syke får dårligere kår enn før.. Mange føler seg mistenkeliggjort når de må gå lenge på ytelser fra trygdekontoret, og de økonomiske ytelsene ved langvarig sykdom er blitt dårligere for de som har minst fra før.. Berit Dahle, Hovedfagsstudent i Sosialt arbeid v/NTNU, Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap.. Skriv ut.. Tips en venn.. Publisert 18.. 03.. 2005 kl 14:51 Oppdatert 06.. 11.. 2009 kl 13:34.. Tips en venn på e-post:.. Din kommentar.. I jobb som sosionom i psykiatrien, møter vi ofte mennesker som er avhengig av en av disse ytelsene og som er psykisk utslitt og oppgitt over å mangle mulighet til inntektsgivende arbeid.. De siste års kritikk av velferdsstaten er spesielt rettet mot utgiftene til sykepenger.. Folketrygdens totale utgifter til sykepenger var på 29 122 millioner kroner i 2003.. Det var en økning på 11,5 fra året før i flg.. Trygdeetatens nettsider.. De samme nettsider viser at det pr 31.. 12.. 03 var 301 214 uførepensjonister i landet.. Dette utgjør 10,4 prosent av befolkningen mellom 18-67 år.. De som mottar disse ytelsene skal ikke være ”passive mottakere av trygd”, men delta aktivt for å komme raskt tilbake til yrkeslivet.. Intensjonen høres flott ut.. De fleste er nok enig i at trygdeutgiftene bør reduseres.. Men er det riktig å fokusere så lite på årsak til at vanlig arbeidsomme mennesker kommer i den uholdbare situasjonen der de blir forsørget via trygd?.. Skal fort tilbake.. Den 1.. januar 2004 ble det innført krav om å vurdere behovet for yrkesrettet attføring så tidlig som mulig i en sykdomsfase.. Rehabiliteringspenger skal man ikke motta mer enn ett år, ved særlig behov inntil to år.. 1.. juli 2004 kom det nye regler ved sykmelding.. Den sykmeldte skal være i arbeidsrelatert aktivitet, og arbeidsgiver skal utarbeide oppfølgingsplan for å få den sykmeldte raskest mulig tilbake til arbeid.. Formålet er å få ned sykefraværet og hovedmålsettingen er dreining fra passivitet til aktivitet.. Den syke skal selv bidra for å komme tilbake i arbeid og samarbeide om hensiktsmessige tiltak.. Trygdekontoret kan kreve at den enkelte skal ta i mot foreslåtte tiltak for å bli raskt yrkesaktiv.. Men hva betyr det egentlig å ”ta i mot tilbud”? Det kan tenkes at noen er så syke og utslitt at du sier deg enig i noe de egentlig vet de ikke makter, for å imøtekomme de krav som stilles.. Hvis man gjør det, kan nederlaget bli stort når man ikke makter å gjennomføre det man tror man ønsker og det man tror andre krever av en.. Samfunnsforskning viser at presset er økt både i arbeidslivet og i familie/ nettverks situasjoner.. Effektivisering og omorganisering på alle plan har stått sterkt, et press ikke alle makter.. Mange arbeidstakere blir syke.. Sammenheng mellom psyke og soma er kjent.. Hva som fører til hva kan stadig diskuteres.. Ved sykdom er det mange som ikke ”når” å bli fort  ...   ytelsene i større grad enn før, skulle komme tilbake til ordinært arbeid.. Rapporten viser at de nye reglene for beregning av rehabiliterings- og attføringspenger i gjennomsnitt har gitt høyere dagsatser enn det gamle regelverket.. Det var forventet at reformen ville gi høyere ytelse til de som hadde lav inntekt.. Det har slått feil.. Det var ventet at reformen skulle være gunstig for de med relativt høy tidligere inntekt.. Dette ble som forventet.. Mindre til kvinner.. Generelt får man nå høyere gjennomsnittlig dagsats enn før.. Lange perioder på rehabiliteringspenger og attføring gir mindre økning enn for de med kortere perioder.. Generelt er ytelsen lavere for kvinner enn for menn, før og etter reformen.. Analysen viser at av de som har hatt relativ høy inntekt tidligere tjener mest i kroner og ører nå.. Jo lavere inntekt de siste år og dess flere barn man har, jo mindre er gevinsten.. De som taper er de med tre barn eller flere og de med vedvarende lav inntekt.. Enslige forsørgere og de som utfører ulønnet omsorgsarbeid og får omsorgspoeng kommer dårligere ut.. Grupper som er spesielt utsatt for å få lavere dagsats er de med flere av følgende kjennetegn:.. Flere barn under 18 år.. Tidligere lav inntekt.. Enslige forsørgere med overgangsstønad.. Mottakere som får godskrevet omsorgspoeng.. Mottakere av sosialhjelp.. Det ble beregnet at trygdemottakere med supplerende sosialstønad, får reduksjon fra ca 1000 kroner i måneden.. Høy inntekt foregående år gir økning på ca kr.. 3000.. - pr mnd.. Rapporten skulle finne svar på om mottakere av rehabiliteringspenger og attføringspenger kommer raskere tilbake i arbeide, og om de arbeider mer under det nye regimet i forhold til det gamle.. De data som ble funnet ga ikke svar, men ga en viss indirekte antydning.. Det ser ut til at regelformen ikke har hatt effekt på arbeidsrelatert inntekt.. Analysen viser også at gjennomsnittlige ytelser for disse gruppene ikke har økt, men har gått ned som følge av reformen.. Utstøting av fattige.. Det ser ut som flere av de tiltak man har gjort har hatt negativ effekt.. Kan det være slik at de kontrolltiltak man har gjort fører til økning av sykdom? Dette fordi mange opplever presset om økt aktivitet, før de er i stand til det, som en tilleggsfaktor de må slite med ved siden av sin sykdom?.. Når man også ser hvordan dette slår ut økonomisk i forhold til de som er mest utsatt, bør vi kanskje vurdere vårt trygdesystem på nytt.. Den sosialistiske tenkningen ser ut til å ha blitt borte.. Utviklingen kan sies å ha gått i retning av en utstøtingsmodell som skjules under betegnelsen velferdsgoder der sittende regjering har bidratt sterkt til å øke skille mellom fattig og rik.. I sin iver etter å fokusere økonomi og ikke på menneskelig verdi, har myndighetene gjort mange grep som rammer spesielt syke og de mest hjelpetrengende.. Det er med stor sorg man nå ser at de velferdsgoder som ble bygd opp etter krigen, er rasert på noen få år.. Mest lest nå..

  Original link path: /kronikker/article1510565.ece
  Open archive

 • Title: Kraften i samarbeidet | fontene.no
  Descriptive info: Kraften i samarbeidet.. Morten Levin, Tore Nilssen, Johan E.. Ravn, Lisbeth Øyum:.. Demokrati i arbeidslivet.. Den norske samfunnsmodellen som konkurransefortrinn.. Fagbokforlaget 2012.. Publisert 03.. 2012 kl 11:13 Oppdatert 03.. 2012 kl 12:59.. Foto: forlaget.. Forfatterne har tro på kraften i et samarbeidende demokrati.. De mener også at demokratiet medfører evne til endring til beste for norsk konkurranseevne.. Boka viser både at ledelsens styringsrett er anerkjent og at fagforeninger har en udiskutabel og legitim funksjon og posisjon.. Det er en sentral side ved det norske  ...   påvirker både samfunnsforhold og økonomi, men forfatterne mener de er for lite kjent blant allmennheten, og at store og sentrale spørsmål blir redusert til problemer hos særinteresser.. Derfor handler boka ikke bare om hvordan arbeidslivet skal organiseres i dag og i fremtiden, men også hvilke konsekvenser arbeidslivet politisk og sosialt har for samfunnet.. Boka legger også vekt på hvordan samspillet mellom partene har vært brukt til iknnovasjon og nyskaping, både når det gjelder utvikling av produkter og tjenester og hvordan arbeidet organiseres og ledes..

  Original link path: /b_ker/article6134005.ece
  Open archive

 • Title: Pensjon til rett tid | fontene.no
  Descriptive info: Pensjon til rett tid.. Knut Halvorsen:.. Førtidspensjon.. Valget er ditt.. Universitetsforlaget 2010.. Mia Paulsen, Fontene.. Profil.. E-post.. Publisert 11.. 08.. 2010 kl 15:17 Oppdatert 11.. 2010 kl 15:21.. Når er rett tidspunkt å pensjonere seg? Svaret avhenger helt av den enkeltes situasjon og muligheter.. Da handler det om både nåværende trivsel og framtidig økonomi.. Forfatteren ønsker med boka å hjelpe yrkesaktive til å fatte den rette beslutningen om pensjoneringstidspunkt.. Knut Halvorsen mener at  ...   igjennom ulike økonomiske sider ved pensjonering, men er mest opptatt av de mer psykososiale momentene knyttet til å bli pensjonist.. Hvordan kan man bruke den nye friheten på en konstruktiv måte?.. Boka slutter med en epilog som presenterer ti gode grunner til å velge førtidspensjon.. Knut Halvorsen er dr.. philos, sosiolog og pensjonist.. Han har forsket mye om arbeidslinje, arbeidsledighet og utstøting.. Målgrupper for boka er både potensielle pensjonister samt tillitsvalgte og personalledere..

  Original link path: /b_ker/article5219603.ece
  Open archive
 •  

 • Title: Hvilken funksjon? | fontene.no
  Descriptive info: Hvilken funksjon?.. Alexander Kwesi Kassah og Bente Liljan Lind Kassah:.. Funksjonshemning.. Sentrale ideer, modeller og debatter.. Fagbokforlaget 2009.. Publisert 30.. 06.. 2010 kl 15:29 Oppdatert 30.. 2010 kl 15:30.. Foto: Fagbokforlaget.. Hva er funksjonshemning, og hva er det som setter ned funksjonsevnen? Er funksjonshemning noe ved situasjonen, eller noe ved personen?.. Funksjonshemning har vært beskrevet som gapet mellom  ...   og ser på hvordan dette spørsmålet har vært debattert.. Den viser hvordan funksjonshemmede har vært diskriminert, og drøfter begrepet empowerment.. De gjennomgår også bioetikk og funksjonshemmedes rett eller manglende rett til liv.. Og de ser på inkludering i skolen og integrering i samfunnet generelt.. Ifølge forfatterne er boka særlig godt egnet for vernepleiestudenter samt studenter i sosialt arbeid..

  Original link path: /b_ker/article5177549.ece
  Open archive

 • Title: Å møte mennesker | fontene.no
  Descriptive info: Å møte mennesker.. Karen-Sofie Pettersen og Eva Simonsen:.. Anerkjennelse og profesjon.. Cappelen Akademisk.. 2010.. 2010 kl 14:31 Oppdatert 11.. 2010 kl 15:20.. Selv når vi utøver vår profesjon handler vi ofte på refleks.. Vi trenger å minnes på sentrale verdier og verktøy i velferdsprofesjonene.. Ett av dem er anerkjennelse.. Forfatterne tar utgangspunkt i synspunktene til den tyske sosialfilosofen Axel Honneth.. Gjensidighet er en vesentlig side ved anerkjennelse, mener han.. Honneths ideer blir delvis imøtegått av den canadiske politiske filosofen Nancy Fraser, som også er referert i boka.. Tanken er å reise spørsmål om hvordan profesjonsutøvere møter mennesker i sin yrkeshverdag..

  Original link path: /b_ker/article5219528.ece
  Open archive

 • Title: Finne identiteten | fontene.no
  Descriptive info: Finne identiteten.. Michael Nyquist:.. Når barnet har lagt seg.. Cappelen Damm 2010.. MP.. Publisert 04.. 05.. 2010 kl 10:41 Oppdatert 12.. 2010 kl 13:51.. Foto: Forlaget.. Michael Nyquist er kjent som en dyktig svensk skuespiller.. Her i Norge kjenner vi ham blant annet fra Millennium-filmene etter bøkene av Stieg Larsson.. I denne boka skriver han om hvordan han jaktet på sin identitet.. Nyquist er adoptivbarn og hadde aldri  ...   adoptert.. Som nybakt far fikk han sterkt behov for å finne opphavet sitt.. Han reiste til Italia for å finne faren.. Det var hans livs viktigste reise, men faren var på ferie.. Vel hjemme igjen etablerer de to kontakt på telefon.. Boka fikk gode kritikker da den kom ut i Sverige i fjor.. Michael Nyquist fikk ros for å være en god forteller med en historie å fortelle..

  Original link path: /b_ker/article5101223.ece
  Open archive

 • Title: Om tilbakeføring | fontene.no
  Descriptive info: Om tilbakeføring.. Randi Wågø Aas.. Raskt tilbake.. Kunnskapsbasert rehabilitering av sykmeldte.. Gyldendal Akademisk.. 2009.. Publisert 10.. 2010 kl 10:10 Oppdatert 10.. 2010 kl 10:10.. Utgangspunktet for boka er to resepter: Mer kunnskap og bedre oversikt på individ-, system- og samfunnsnivå, bedre sammenheng og helhet i  ...   av sykmeldte.. Hun påpeker at kombinasjonen «lenge borte», «ingen kontakt» og «ingen løsningsforsøk» er lite konstruktiv.. Forfatteren er opptatt av både forebygging og rehabilitering.. Hun gir en historisk og internasjonal oversikt over feltet i tillegg til mer praktisk/metodisk informasjon.. Randi Wågø Aas er ergoterapeut og forsker..

  Original link path: /b_ker/article5152704.ece
  Open archive

 • Title: Skrift i hud | fontene.no
  Descriptive info: Skrift i hud.. Camilla Heiberg Nilssen og Helene Storm:.. Kors på halsen.. Tre søstre om selvskading.. Dinamo Forlag 2010.. Publisert 28.. 04.. 2010 kl 14:55 Oppdatert 28.. 2010 kl 14:59.. Dette er en bok som beskriver hvordan det er å være søster til en som skader seg selv.. Hvordan kan man takle det?  ...   om seg selv og sine følelser.. Det er sterke tekster som i stor grad forteller om kjærlighet mellom søstre.. Likevel skjer det altså.. Selvskade er en skade på selvet, skriver psykiater Finn Skårderud i forordet til boka.. Han beskriver lidelsen som smittsom skrift i hud.. Boka har et etterord av psykolog Svein Øverland..

  Original link path: /b_ker/article5092966.ece
  Open archive

 • Title: Oppvekst i Norge | fontene.no
  Descriptive info: Oppvekst i Norge.. Reidar Hjermann og Knut Haanes, red.. :.. Barn.. Universitetsforlaget 2009 – 383 s.. Publisert 09.. 2009 kl 10:39 Oppdatert 01.. 02.. 2010 kl 18:15.. Barneombudets prosjekt er blitt en stor og flott bok, rikt illustrert med bilder tatt av elever ved Ringve videregående skole i Trondheim.. Boken er ment å gi innsikt i hvordan det er å være barn og ungdom i Norge i dag, med alle muligheter det gir for å trå både riktig og galt.. Barn og ungdom har gitt bidrag til boken, foruten  ...   familier.. Hun peker på at staten, i følge FNs barnekonvensjon, har ansvar for å sikre barn tilstrekkelig sosial hjelp og økonomisk støtte, og har plikt til å støtte foresatte slik at de kan gi barna det de har krav på av god levestandard.. Inntekten av boken går til UNICEF og kampanjen «Den 1ne» som henspeiler på at en eneste trygg voksenperson som ser et barn kan skape en positiv forandring i et barns liv.. Og da gjelder det jo å kjenne til barns behov – også i Norge i 2009..

  Original link path: /b_ker/article4750469.ece
  Open archive

 • Title: Faglig visittkort | fontene.no
  Descriptive info: Faglig visittkort.. Kort om barnevern.. Sveinung Horverak og Asgeir Solstad (red).. Universitetsforlaget 2008.. Anmeldt av Kirsten Horrigmo, Universitetet i Agder.. Publisert 05.. 10.. 2009 kl 14:46 Oppdatert 09.. 2009 kl 15:44.. Boka Kort om barnevern, redigert av Sveinung Horverak og Asgeir Solstad, består av et knippe artikler skrevet av de som kjenner feltet best; sosialarbeidere, jurister og forskere med lang erfaring fra barnevernsarbeid.. Gjennom faglig innsikt i barnevernets arbeid, og med forståelse for hva andre må vite om barnevernet for å få til det tverrfaglige samarbeidet, inviteres det til en felles forståelse for arbeidet med barnevernsbarna.. Boka byr på enkle beskrivelser av hvordan barnevernet er organisert, hvem barnevernet forholder seg til, og hvilke metoder de arbeider etter.. Forfatterne foretar en avdekking av «stammespråket» slik at bokstaver som BUP og BUF-etat, SLT, PMTO, ART og FFT blir meningsfulle for den som ikke er del av det daglige arbeidet med barnevernssaker.. Første artikkelen gir en historisk oversikt der forfatteren viser hvilke  ...   og hvilket lovgrunnlag arbeidet er basert på.. Boka går fra lovverk til lokal utforming av ulike tiltak, og hvem de forskjellige samarbeidspartnere kan være.. Barnevernets rammer for arbeidet blir innsiktsfullt belyst fra flere vinkler, noe som gjør boka lesbar, lærerik og nyttig for andre deler av forvaltningsapparatet som har de samme barna i sin brukergruppe.. Svakheten med boka er at andre samarbeidsinstanser blir presentert så kortfattet at de nesten ikke sier noe som helst om disse instansene.. Når det først er tatt med, kunne det for eksempel vært ønskelig å få vite noe om barnevernets forventninger til disse instansene.. Boka holder hva den lover, kort om barnevernet, men du verden så faglig presist og nyttig for den som skal samarbeide med barnevernet.. En annen fordel kan være at boka også kan benyttes som en oppslagsbok for barnevernets samarbeidspartnere.. Kanskje noen burde skrive en liknende sak om barnehagen, så barnevernet kunne få innsikt i hva de kan forvente fra barnehagen..

  Original link path: /b_ker/article4625934.ece
  Open archive

 • Title: Fattigdommens dynamikk | fontene.no
  Descriptive info: Fattigdommens dynamikk.. Ivan Harsløf og Sissel Seim (red.. ):.. Fattigdommens dynamikk.. Perspektiver på marginalisering i det norske samfunnet.. Universitetsforlaget 2008 – 307 s.. Publisert 15.. 01.. 2009 kl 11:54 Oppdatert 09.. I forordet i denne boken, som er en antologi med mange aspekter om fattigdommens dynamikk eller prosesser om man vil, skriver redaktørene at boken fokuserer på hvilke veier som leder til og hvilke veier som fører ut av fattigdom.. Med dette for øyet burde boken være pliktlesning for politikere på alle plan.. Alle forfatterne er forskere og har hatt tilknytning til Sosialforsk, Avdeling  ...   fattigdommens tegn er med, og risikofaktorene er flere og flere, selv om velferden tilsynelatende er blitt bedre og bedre.. Også velferdsorganisasjoner, private og offentlige drøftes, og ikke minst er egenorganisering og aksjonsmetoder beskrevet i boka.. Alle virkemidler for hjelp ut av fattigdommen beskrives, og det gjør også funn som viser hvorfor noen likevel faller igjennom.. Med denne boken i hånd, og kunnskapen i hodet, burde man komme enda lenger rent praktisk og metodisk i fattigdomsbekjempelsen og få til noen flere mål.. Boken burde kanskje være obligatorisk både i undervisning og samfunnsplanlegging på alle nivåer..

  Original link path: /b_ker/article4052648.ece
  Open archive •  


  Archived pages: 697