www.archive-no-2012.com » NO » F » FONTENE

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 697 . Archive date: 2012-07.

 • Title: Gledelig støtte fra sosionomer | fontene.no
  Descriptive info: Fontene.. no - forside.. Debatt.. Utdanningsdebatt.. Gledelig støtte fra sosionomer.. Det ligger utenfor SRBs mandat å utvikle sosionom- og vernepleierutdanning, men vi vil støtte fullt ut de tiltak sosionomene og vernepleierne ønsker for sine utdanninger, skriver seksjonsrådet for barnevernpedagoger.. Publisert 28.. 05.. 2010 kl 15:14 Oppdatert 28.. 2010 kl 15:15.. Skriv ut.. Tips en venn.. Tips en venn på e-post:.. Din kommentar.. Som seksjonsråd for barnevernpedagoger (SRB) har vi bedt om innspill på vår utredning av utdanning av barnevernpedagoger.. SRB har de siste årene fått anerkjennende tilbakemeldinger og nyttige innspill fra blant annet barnevernpedagoger, vernepleiere, høgskolemiljøer, forskere, studenter og brukerorganisasjoner.. For første gang gir nå en gruppe sosionomer sin støtte til SRBs arbeid.. Det er sosionomene Fjærli, Vindegg, Nysæther, Nyhus, Hole, og Conradi, som gir sin støtte til kjenne (se forrige innlegg).. Det gir varme og næring til FO-fellesskapet.. I sosionomenes innlegg fremmes som en påstand at SRB ønsker profesjonshegemonier i barnevernet.. Påstanden er prioritert som overskrift og utgjør en stor del av innlegget.. Heldigvis ber de om å bli korrigert.. FOs prinsipprogram slår fast at sammensatte problemer krever flerfaglige tilnærminger.. Prinsippet er like selvfølgelig som det er viktig.. Derfor valgte SRB i den utdanningspolitiske utredning, som sosionomene gir sin kommentar til, å starte innledningen med å understøtte flerfagligheten.. Der står det at «barnevernpedagogenes arbeidsfelt er, og skal  ...   nevne noen.. Offentlige utredninger og forskning har gjennom en årrekke sett på kvaliteten i utdanningen av barnevernpedagoger.. Samtlige instanser konkluderer med at utdanningen må styrkes.. Flere foreslår nye fagemner og lengre utdanningsløp.. FOs barnevernpedagoger erkjente dette allerede i 1998.. I forbindelse med den offentlige utredningen om kompetanse i barnevernet (NOU 2009:8) har SRB børstet støv av vurderingene fra 90-tallet.. SRB har lagt til grunn at barnevernpedagoger jobber med svært sårbare og utsatte grupper.. Arbeidet er komplekst og mangfoldig.. Derfor må studentene gis kunnskaper og ferdigheter om barn, unge og familiers rettsikkerhet og medvirkning.. Tiden er overmoden for at dagens fagemner utvikles og styrkes.. Nivåheving av vitenskapsteorisk kunnskap kan for eksempel øke analytisk kompetanse hos studentene.. Finansieringen må styrkes og utdanningens lengde utvides.. Samtlige erkjennelser og forslag, får nå støtte av sosionomer med bred erfaring fra praksisfeltet, forskning og organisasjonslivet.. Innspillet etterlyser at FO skal gå for at også sosionom- og vernepleierutdanning utvikles i tråd med tiltakene nevnt over.. Sosionomene vet at dette er utenfor SRBs mandat å vurdere.. Men SRB vil selvfølgelig støtte fullt ut de tiltak sosionomene og vernepleierne ønsker for sine utdanninger.. Det er den samme støtten barnevernpedagogene forventer i FO-fellesskapet.. Innlegget fra sosionomene er et godt eksempel i så måte.. SRB vil takke for innspillet og håper på flere.. Seksjonsrådet for barnevernpedagoger (SRB).. Mest lest nå..

  Original link path: /debatt/utdanningsdebatt/article5135217.ece
  Open archive

 • Title: Er barnevernsfeltet tjent med profesjonshegemonier? | fontene.no
  Descriptive info: Er barnevernsfeltet tjent med profesjonshegemonier?.. Det er trist at SRB etter snart 20 år i et felles FO nører opp under profesjonsmotsetninger, framfor å utnytte styrken som ligger i det profesjonsfellesskapet som FO utgjør, skriver Kari Elisabeth Fjærli, Jorunn Vindegg, Mari Nysæther, Anne Nyhus, Astrid Hole og Hallgerd Conradi.. 2010 kl 13:24 Oppdatert 28.. 2010 kl 13:51.. I disse dager har utdanninger og andre instanser fått tilsendt Seksjonsrådet for barnevernspedagoger sin utdanningspolitiske utredning Styrket utdanning av barnevernspedagoger (SRB mars 2010).. Med debattheftet ønsker SRB å bidra til ” ? en åpen og konstruktiv debatt fram mot kongressen og tiden etter denne”.. Dette er en debatt som vi gjerne tar videre.. Utdanningspolitikk dreier seg bl.. a.. om fag, aktører, verdier, organisering, beslutningsveier og makt.. Ettersom det da dreier seg om politikkutforming, synes det viktig for oss at FO derfor får fram flere stemmer og synspunkter når det er tema som går langt utenfor den enkelte utdanning.. Som representanter for en av de andre utdanningsgruppene i FO – sosionomene - ønsker vi å komme med noen innspill i denne debatten.. Faglig sett representerer vi gjennom årelang yrkespraksis og utviklingsarbeid noe av bredden i sosialt arbeid; barnevern, rus, NAV, PPT, utdanning og forskning.. Som SRB, kjenner også vi utdanningsfeltet.. Og vi kan uten videre slutte oss til behovet for styrket utdanning, finansiering og forskning.. Men når det argumenteres for at det er hensynet til brukerne som må stå i sentrum for de utdanningspolitiske ambisjonene, er det mildt sagt underlig at SRB ikke har en videre horisont enn å kjempe for å lukke barnevernet som fagfelt.. I SRBs engasjement får vi et bestemt inntrykk at det kan leses inn at barnevern= barnevernspedagoger, og at sosialpedagogikk = barnevern.. Vi vil gjerne bli korrigert om vi tar feil.. Men på side 21 sies det: ”For SRB gir ikke en diskusjon om klare skiller mellom felt og fag mening.. ”.. Dette mener vi er en reduksjonistisk tenkning som vi synes er problematisk, ikke bare rent profesjonsmessig.. Vi savner selvsagt et sideblikk til det sosialarbeider- fellesskapet en er en del av, og synes det er trist at SRB etter snart 20 år i et felles FO nører opp under profesjonsmotsetninger, framfor å utnytte styrken som  ...   å nevne noen.. For oss framstår det som bakstreversk å kjempe for profesjonshegemonier for bestemte oppgaver, dertil er de for komplekse.. Vi deler SRBs ambisjoner om å bidra til å utvikle kunnskap både gjennom utdanning, forskning og i praksisfeltene.. Det sentrale må være større grad av brukerorientering, der arbeidsmåter innebærer at omgivelsene møter behov på andre og bedre måter - der brukere får hjelp til å bli aktører i eget liv.. Slik vi ser det og har erfaring med, skapes brukerorientert tverrfaglig tilbud i dynamiske prosesser mellom ulike profesjonsgrupper, der en eller flere av profesjonsgruppene gjerne ivaretar og videreutvikler kjernekompetansen uten å være enerådende.. Den beste forskningen og den beste kunnskapsutviklingen skjer i flerfaglige miljøer der forskere, undersvisningsansvarlige og praktikere henter inspirasjon og kunnskap fra hverandre.. Her kan det for eksempel vises til profesjonsforskningen og barnevernforskningen som med et flerfaglig fokus har bidratt med både komparative, systemkritiske og praksisnære studier for å bringe kunnskapen og praksisfeltene videre.. I et slikt perspektiv blir det vanskelig og til dels historieløst å se for seg at en av utdanningene skal dekke behovet i barnevernsfeltet ved å ensidig øke utdanningsnivå og utdanningslengde for en bestemt type kunnskap.. En slik hegemonisk situasjon er verken feltet, brukerne eller profesjonene tjent med.. Vi følger fullt og helt SRB når det reises spørsmål om å utvide utdanningene for å gi plass for flere kunnskapsdimensjoner.. Men det må gjelde alle de treårige profesjonsutdanningene, som orienterer seg mot et sammensatt praksisfelt.. Vi ser for oss at utvidelse av profesjonsstudiene innebærer at det gis anledning til fordyping av basiskompetansen til sentrale oppgaver i feltet, og at det legges ytterligere vekt på vitenskapsteoretisk skolering, analytisk og etisk refleksjonskompetanse.. Vi ser dette alt gjennom de mange tverrfaglige mastergradene som til nå er utviklet, der barnevern, rus og rehabilitering kan gi spesialisering uten at en utelukker kunnskapsfelt som ulike utdanninger gir.. Mastergradene er forskjellige – som grunnutdanningene er det.. Eller for å sitere tidligere undervisningsminister Gudmund Hernes: Der det tenkes likt, tenkes det ikke meget nytt.. Mye har skjedd i utdannings-Norge siden Kvalitetsreformen kom i 2004, og her trenger FO å videreutvikle en helhetlig utdanningspolitikk for sine yrkesgrupper.. Kari Elisabeth Fjærli, Jorunn Vindegg, Mari Nysæther, Anne Nyhus, Astrid Hole og Hallgerd Conradi..

  Original link path: /debatt/utdanningsdebatt/article5135002.ece
  Open archive

 • Title: Profesjonskamp eller sosionomer på offensiven for sitt eget fag? | fontene.no
  Descriptive info: Profesjonskamp eller sosionomer på offensiven for sitt eget fag?.. Sosionomer må slutte å kjempe mot barnevernpedagoger, og heller bruke kreftene på å utvikle politikk for sin egen profesjon, mener yrkesfaglig utvalg for sosionomer i FO Østfold.. Publisert 27.. 2010 kl 14:15 Oppdatert 07.. 06.. 2010 kl 11:18.. Vi kjenner oss ikke helt igjen i den linjen som nå har blitt fremmet av sosionomene i FOs utdanningspolitiske debatt.. Vi mener det er langt viktigere at sosionomer bruker tid på å utvikle politikk for egen profesjon, enn å kjempe mot barnevernpedagogene.. En situasjon der èn profesjon kjemper mot en annen, istedenfor å kjempe sammen kan verken FO, eller sosionomene som profesjon tåle.. Fra både forbundsleder og seksjonsrådet for sosionomer (SRS) hevdes det at utfordringer i fagfeltene der sosionomer jobber, først og fremst skyldes rammebetingelser for yrkesutøvelsen i form av antall stillinger.. Disse rammebetingelsene settes opp som motsetning til behovet for styrket grunnutdanning av sosionomer.. Sosionomene er på ville veier hvis vi ikke makter å se kritisk på egen kompetanse.. Mange av de samme offentlige utredningene og forskningen på utdanningene som barnevernpedagogene viser til i sitt arbeid, tar også for seg sosionomenes utdanning.. Dokumentasjonen på forbedringsbehov er overbevisende.. Hvordan kan vi tenke at vi kan ”NOK”? Det oppleves som utrolig arrogant.. Det kan virke som at seksjonsrådet for barnevernpedagoger (SRB) gjør en kardinal synd med å våge å stille spørsmål om vi som jobber i barneverntjenesten, har nok kunnskaper til å takle kompleksiteten vi møter i hver  ...   på dette, kommer vi oss heller ikke i posisjon til å påvirke utdanningspolitikken.. Når sosionomer ikke kan gjøre rede for sitt kunnskapsgrunnlag og har utfordringer med å møte behovet for spesialisert kompetanse, daler profesjonens legitimitet og status; vi mister troverdighet? Både NOU 2009:8 om kompetansebehovet i barnevernet, og Rambøll rapporten om kompetansebehovet i NAV, viser oss flere utfordringer vi har som sosionomer.. Dette er utfordringer vi må møte med åpenhet og ambisjoner.. Lengden på utdanningen er ikke vi i stand til å normere – den må følge som en naturlig konsekvens av hvor lang tid det tar å tilegne seg nødvendig kunnskap og ferdigheter – og den skal uansett besluttes av andre enn FO.. Men vi trenger ikke gå til forskningen for å oppdage behovet for en styrket utdanning.. Selv om sosionomene har en profesjonsrettet master, står sosionomer og sosialt arbeid svakt i å sette premisser for fagutviklingen og for utviklingen av egen profesjon i feltene.. ”Kampen for autorisasjon” har nå vært ført i flere tiår - uten å vinne frem.. Det er sosiologer, psykologer og andre med vitenskaplig kompetanse som setter dagsorden for utvikling av tjenestene og fagene, og som derfor setter premisser for sosionomene som profesjon.. Som profesjonsforbund, forventer vi at FO viser ambisjoner på sosionomenes vegne.. For alle ambisiøse, rause, uredde Østfold sosionomer.. Yrkesfaglig utvalg for sosionomer FO Østfold (Kjersti Merete Flor Nilsen, Dag Espen Thygesen, Anders Edin, Rebecca Brierly, Bjørn Tore Utne, Anne Mette Blix, Sylvi Hodnungseth og Rune Staal)..

  Original link path: /debatt/utdanningsdebatt/article5133375.ece
  Open archive
 •  

 • Title: FO-fellesskapet | fontene.no
  Descriptive info: FO-fellesskapet.. For å styrke forbundets evne til å stå på for medlemmenes interesser er det nødvendig at alle FOs organer ser hele organisasjonen, samarbeider og sikrer en nødvendig dialog i organisasjonen før bastante beslutninger tas, skriver forbundsleder Randi Reese og nestlederne Siv Karin Kjøllmoen og Mimmi Kvisvik.. Publisert 25.. 2010 kl 10:54 Oppdatert 25.. 2010 kl 10:54.. FOere er på de samme arbeidsplassene.. Barnevernpedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsarbeidere er i hovedsak representert på samme arbeidsplass, men fordelingen mellom profesjonene varierer litt fra område til område.. I barnevernet, både statlig og kommunalt, har barnevernpedagogene størst andel (ca.. 55 % og 55 %) mot sosionomene på ca 35 % og 41 % og vernepleierne ca 9 % og 3 %.. Det området som har mest markert overvekt av en profesjon er boliger for utviklingshemmede i kommunal sektor hvor vernepleierne har ca 71,8 % andel blant våre profesjoner, mens barnevernpedagogene og sosionomene er forholdsvis like i antall,14,9 og 13,3 %, og i NAV hvor sosionomene har ca 76 %, mens barnevernpedagogene har ca.. 15 % og vernepleierne litt over 8 %.. Dette er tall fra FOs eget medlemsregister.. At FOs yrkesgrupper har utdanning på bachelornivå, mange med videreutdanning og i overveiende grad er på samme arbeidsplass, gjør at FOs profesjoner deler de samme lønns- og arbeidsplassbetingelser, har de samme helse- og sosialfaglige rammebetingelser, samme yrkesetiske utfordringer mv.. Dette i motsetning til andre forbund som Utdanningsforbundet der lærerne er i skolen og førskolelærerne er i barnehagen, samt første trinn i skolen.. I for eksempel barnevernet – det kommunale – har barnevernpedagogene og sosionomene de samme stillingene.. Likeså i barne- og ungdomspsykiatrien hvor barnevernpedagoger og sosionomer kan ha samme stillinger i poliklinikkene, mens på klinikkene har barnevernpedagoger og vernepleiere samme stillinger.. I det statlige barnevernet har både barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere stillinger både i institusjonene, i fagteamene og i mer administrative stillinger i Bufdir og Bufetat ellers.. Dette fellesskapet fordrer at yrkesgruppene i handling viser et fellesskap/har felles profil for å forbedre sine forhold enten det er lønn, arbeidstid, tilgang til å ta videreutdanning, andre bestemmelser i tariffavtalen, bemanningssituasjon, andre rammebetingelser.. FO er bygd på dette fellesskapet; Sammen står vi sterkere.. Vårt inntrykk er at det har utviklet seg en sterk samhørighet mellom FOs yrkesgrupper over hele landet og på den enkelte arbeidsplass.. Det er samtidig stor respekt for at den enkelte yrkesgruppe har et særegent bidrag.. Fullmaktslinjer i FO.. Vedtektene avspeiler at FO er et forbund for alle yrkesgruppene forbundet organiserer og at helheten må ivaretas.. Det er kongressen som vedtar prinsipprogrammet, vedtektene og den overordnede politikken.. Landsstyret er FOs høyeste organ i kongressperioden og skal behandle og avgjøre saker som følge av at landsstyret er FOs øverste myndighet mellom kongressene.. Landsstyret skal vedta handlingsplaner på de ulike politikkområdene.. Arbeidsutvalget er FOs utøvende og høyeste organ mellom landsstyremøtene.. Arbeidsutvalget skal særlig  ...   i tråd med FOs vedtatte politikk.. SRB hadde ikke tatt initiativ til noen dialog om grunnutdanningens lengde med de andre seksjonsrådene før plattformen ble presentert på FOs felles yrkesfaglige konferanse oktober 2008 og deretter frontet utad.. I plattformen begrunner SRB sitt standpunkt om at utdanningen av barnevernpedagoger må være av 5 års varighet og gi mastergrad fordi ”arbeid med utsatte barn og unge og vern av deres liv og utvikling stiller svært høye krav til kunnskaper, ferdigheter og verdier??.. Kravene til tjenestene og profesjonsutøverne, sammen med FOs krav til utvikling av innholdet i utdanningen til barnevernpedagoger gjør det nødvendig med utvidet utdanningslengde og utdanningsgrad”.. SRBs vedtak om grunnutdanningens lengde på 5 år og masternivå og aktive markedsføring av denne, har medført store uklarheter og i flere tilfelle forårsaket feil forståelse av hva FO står for hos aktuelle politikere, i utdanningspolitiske miljøer og blant egne medlemmer.. Dette har sammenheng med at FO som forbund har hatt fokus på rammebetingelsene for tjenesteutøvelsen i praksis som f.. eks rett til veiledning og kritisk refleksjon, systematisk oppfølging av nyansatte, krav om kompetansenormer og bemanningsnormer.. Rett til å få styrket sin kompetanse gjennom videreutdanning, klinisk kompetanse, mastergrad mv.. FO har hevdet at FOerne ikke har tid og rom til å bruke sin kompetanse fullt ut på alt for mange arbeidsplasser og at bachelorstudiene er underfinansierte.. Med sitt vedtak fokuserer SRB på yrkesutøverens og studienes tilkortkommenhet.. Nå spør flere medlemmer om FO mener at de med utdanning på bachelornivå ikke er kompetente til å arbeide i barnevernet.. Utfordringene framover.. For å styrke forbundets evne til å stå på for medlemmenes interesser er det nødvendig at alle FOs organer ser hele organisasjonen og har en samarbeidsorientering og sikrer en nødvendig dialog i organisasjonen før bastante beslutninger tas.. Vi tror FO har kraft i seg til å lykkes med det.. Selvsagt skal vi ha takhøyde i debatter i FO.. Det har vi et ansvar for alle.. Takhøyden må gjelde alle.. Landsstyret har siden desembermøtet hatt en åpen utdanningspolitisk diskusjon på hvert møte.. Akkurat som vi har hatt tariffpolitiske debatter på hvert møte.. Ingen har blitt nektet ordet eller å fremme forslag til vedtak.. For å ivareta særegne yrkesfaglige saker har FO vedtektsbestemt at bare medlemmene fra aktuell seksjon har stemmerett.. I denne kongressperioden har det ikke blitt fremmet noen forslag til slik behandling i landsstyret.. I saker der det er konflikt mellom seksjonene, er det vedtektsbestemt at slike saker behandles av arbeidsutvalget, eventuelt også landsstyret.. Ingen slike saker er fremmet i denne kongressperioden.. Den aktuelle utdanningspolitiske saken dreier seg om at SRB har fattet et vedtak i strid med kongressens vedtatte prinsipprogram og frontet denne utad.. Dette uten forutgående dialog med de andre to seksjonsrådene.. Den saken har landsstyret til behandling nå.. Randi Reese, forbundsleder, Siv Karin Kjøllmoen, 1.. nestleder og Mimmi Kvisvik, 3.. nestleder..

  Original link path: /debatt/utdanningsdebatt/article5129287.ece
  Open archive

 • Title: Har vi en profesjonskamp i FO? | fontene.no
  Descriptive info: Har vi en profesjonskamp i FO?.. En god debatt er ikke farlig, men vi får ingen god og åpen debatt gjennom å håne den andres meninger eller synspunkter, skriver Laila Aamodt, medlem i seksjonsrådet for sosionomer.. Publisert 07.. 12.. 2009 kl 07:01 Oppdatert 07.. 2009 kl 07:01.. Det er med undring jeg leser innleggene i Fontene Nett den siste uken.. Ja, jeg skjønner rett og slett ikke hva som foregår.. Blant annet kan jeg lese at Olav Sannes Vika mener at sosionomene har så stor makt over utdanningspolitikken innad i FO at den kan true FO som profesjonsforbund.. Jeg undres naturligvis over innholdet i det han sier, men like mye undres jeg over formen og spissformuleringene.. Og framfor alt lurer jeg på hva som er den egentlige agendaen i alle utspillene.. Slik jeg oppfatter oss, barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere, er vi forskjellige.. Det er vi og det vil vi være.. Men  ...   er slik at vi kjemper for å få anerkjennelse ute i samfunnet, må vi i alle fall klare å anerkjenne hverandre.. Det innebærer å anerkjenne hverandres ulike kunnskap, kompetanse og meninger om hva som kan gjøre oss til gode praktikere.. En god debatt er ikke farlig, men vi får ingen god og åpen debatt gjennom å håne den andres meninger eller synspunkter!.. Jeg kan ikke med min beste vilje skjønne at den debatten som nå foregår i Fontene er oss verdig.. Vi må kunne utveksle meninger, drøfte, søke oss fram mot noen svar på vanskelige spørsmål uten å tråkke på hverandre.. Våre brukere fortjener faktisk at vi i det minste oppfører oss ordentlige overfor hverandre! Det gjør vi ikke nå! Og med dette ser jeg fram til en god og konstruktiv debatt på den utdanningspolitiske konferansen som landsstyret har invitert til den 9.. desember.. Laila G.. Aamodt, sosionom og medlem av SRS..

  Original link path: /debatt/utdanningsdebatt/article4745380.ece
  Open archive

 • Title: Utdanningsdebatten – FOs prøvelse | fontene.no
  Descriptive info: Utdanningsdebatten – FOs prøvelse.. Barnevernpedagoger undrer seg over at de blir framstilt som konfliktmakere.. Hvordan kan det skape slike fronter i en fagorganisasjon at en profesjon velger å se grundig på sin egen utdanning, skriver de i et innlegg signert åtte medlemmer av sekjonsrådet for barnevernpedagoger.. Publisert 03.. 2009 kl 12:26 Oppdatert 03.. 2009 kl 12:26.. Det pågår nå en nødvendig utdanningspolitisk diskusjon i FO.. Debatten er først og fremst nødvendig for å sikre at utdanningene er gode nok til å sette studenter godt i stand til yrkeslivet og videre utvikling.. Men debatten er også en prøve på organisasjonens evne til å ivareta profesjonene i FO familien.. De siste dagene har flere uttalt seg med ulike innspill i debatten og formen denne har tatt i organisasjonen.. Ett av innleggene er signert to tidligere sosionomer i FOs ledelse, der seksjonsrådet for barnevernpedagoger (SRB) omtales som konfliktmakere.. Det er uklart om beskyldningen er begrunnet med det grunnarbeidet SRB har gjort i arbeidet for en bedre grunnutdanning generelt, eller om det er utspillet SRB har hatt i Fontene med kritikk til rammene for debatten, som utløser beskyldningen.. SRB undrer seg over at det skaper slike fronter i en fagorganisasjon når en profesjon velger å se grundig på kvaliteten på sin egen utdanning.. Barnevernpedagogenes ønske om at FO familien skal støtte opp om dette prosjektet har tvunget seg frem i opplevelsen av at noen krefter jobber for det motsatte.. Det er leit at de tidligere sosionomlederne som kun ser prosessene utenfra, ikke er mer ydmyke for problemstillingene som er trukket opp.. Offentlige utredninger og forskning har sett på kvaliteten på dagens utdanning av barnevernpedagoger og konklusjonene deres er at dagens utdanning av barnevernpedagoger har store mangler.. Det må tas alvorlig og kan ikke avvises med konfliktmakeri.. SRB finner ikke belegg for å betvile svakhetene som avdekkes i utdanningen og ser at det er fare for at situasjonen på sikt vil svekke utdanningens legitimitet.. SRB vil derfor være aktør i arbeidet med å utvikle en langt bedre utdanning.. Noe annet ville stride mot den yrkesetiske plikten som hviler på en hver profesjon og ville ikke være et profesjonsforbund verdig.. Derfor er SRB glade for å se at FOs landsstyre har vedtatt en uttalelse som bekrefter at utdanningen må bli langt bedre.. Likevel omtales det som frekt at ansvarlig barneminister Anniken Huitfeldt hevder at utdanningene må bli bedre.. Det hevdes også at svikt i tjenestene ensidig skyldes rammebetingelser og ikke svikt i yrkesutøvernes kompetanse.. Da er det SRBs plikt å følge opp med å adressere bekymring.. Det skapes med dette et inntrykk av at det ikke er legitimt å være bekymret for kvaliteten i utdanningen og at det ikke er mulig å jobbe for både å styrke rammebetingelsene og samtidig arbeide for å styrke utdanningene.. SRB har aldri hevdet at en av disse faktorene alene vil  ...   seksuelle overgrep, barn som begår kriminalitet, barn med erfaring fra krig, tortur og flukt, kultursensitivitet, kommunikative ferdigheter, sosialpedagogisk teori og praksis, samt lengre og bedre praksisstudier.. SRB har også ønsket etablering av mastergrad og doktorgrad i barnevern.. Alle emneområdene og ønsket om spesialisering av kompetanse er nå vedtatt av FOs landsstyre og er anerkjent politikk i FO.. SRB har fått støtte av FOs landsstyre på at utdanningen av barnevernpedagoger må styrkes og utvides med flere nye fag.. SRB mener at dette ikke er mulig å realisere innenfor dagens utdanning på 3 år.. Derfor har vi ment at det i fremtiden vil være behov for at utdanningen blir en 5 - årig master.. Det er ingen politisk kraft som i dag jobber for en lengre utdanning av barnevernpedagoger, slik det er for lærerne.. Dette er derfor åpenbart ikke aktuelt, eller realiserbart før om tidligst 20 – 30 år.. Men det vil gå ytterligere tid, dersom ikke FO vedtar at de ønsker å være pådriver.. I mellomtiden må vi diskutere andre og mindre ”radikale” tiltak for en bedre utdanning.. I dette ligger det at SRB ikke er kategoriske på at det bare er 5- årig utdanning, men også kortere utvidelse av utdanningen som er fornuftig å jobbe for i første omgang.. SRB foreslår en bachelor som går over mer en 3 år, slik som lærernes utdanning, og hilser forslaget om turnus velkommen.. Innlegget fra de tidligere sosionomlederne viser til forpliktelser i Bologna prosessen.. Men de gir ikke til kjenne at Norge har Nordens korteste sosialarbeiderutdanninger, og at Bologna ikke begrenser bachelor til å være en 3-årig utdanning.. Bologna avtalen angir at graden bachelor til utdanning gir fra 160 - 240 studiepoeng.. For FOs profesjoner har vi i Norge lagt utdanningene mot det laveste nivået.. Det er her rom for en lengre utdanning på eksempelvis 4 år, som også vil være i tråd med Bologna.. Argumentet om at vi vil miste dyktige praktikere ved å bedre utdanningen er ikke SRB bekymret for.. SRB har ønsket et samarbeid, vi har vært åpne om diskusjonen og har flere ganger invitert til diskusjon både med andre seksjonsråd, med høyskolemiljøet og brukerorganisasjon.. La det avslutningsvis være klart; SRB har hatt en grundig diskusjon om barnevernpedagogenes utdanning, konklusjonene som i stor grad bygger på FOs gjeldende politikk, er nedfelt i en utdanningspolitisk plattform som i all hovedsak tar for seg innholdet til utdanningen, ikke lengde.. Vi har som kongressvalgt råd tatt for oss det profesjonsspesifikke ved vår utdanning og fulgt vårt mandat nedfelt i vedtektene.. Dette arbeidet er vi stolte av og vi mener det er et bidrag som er en profesjonsorganisasjon verdig.. SRB stiller seg bak målet om livskraftig profesjonsbygging, og vil bidra til at FOs prøvelse bestås.. Leena Husmo.. Hanneke Ørne Bruce.. Wivian Pettersen.. Hilde Sivertsen.. Jørn Jønsberg.. Hedvig Torvik Nilsen.. Anne Grønsund.. Heidi Ingebrigtsen Bordi..

  Original link path: /debatt/utdanningsdebatt/article4740313.ece
  Open archive

 • Title: Dette var nye takter, Randi! | fontene.no
  Descriptive info: Dette var nye takter, Randi!.. Jeg kan mene mye om hva som er lurt for sosionomer, men er likevel sikker på at sosionomer som profesjon selv er i stand til velge sin vei videre.. Jeg opplever dessverre ikke den samme tilliten andre veien, skriver Olav Sanness Vika, barnevernpedagog og landsstyrerepresentant FO Vestfold.. Publisert 01.. 2009 kl 09:28 Oppdatert 01.. 2009 kl 09:28.. Jeg er glad for at Randi Reese i sitt svar på min kritikk (Fontene 28.. 11.. 09), skriver at vi alle må bidra til å skape takhøyde for den utdanningspolitiske debatten i FO.. Jeg deler fullt ut hennes mål om at FOs nye utdanningspolitikk ”blir et fargerikt og slagkraftig dokument”.. Dette er viktige signaler til FOs medlemmer, seksjonsråd, representantskap og avdelinger om at vi fram mot kongressen kan diskutere våre tre profesjoner og velferdsarbeidernes videre utvikling med liv og ikke minst lyst.. Det er også bra at vi begge kan være enige om at vi ikke helt har lykkes så langt, og at diskusjonen i alle fall har blitt opplevd som farlig i AU, seksjonsråd, enkelte avdelinger og landstyret.. Rammene for diskusjonen vår er skapt av oss, og vi må alle ta ansvar for å engasjere organisasjonen og medlemmene.. Som forbundsleder for tre profesjoner og velferdsarbeidere har Randi Reese et særlig stort ansvar for at det skjer på en måte som gir alle rom.. I saksframstillinger, vedtak i landstyret, og diskusjoner som dette utøver vi begge makt.. Vi legger premissene for hva vi skal snakke om, og ikke minst for hva vi eller seksjonsrådet for barnevernspedagoger har lov til mene.. Flere har lurt på om seksjonsrådets vedtak har brutt med FOs prinsipprogram.. Som du selv skriver, skal landsstyret og kontrollkomiteen ta stilling til hvor fri rolle seksjonen skal ha frem mot kongressen.. Her har vi så langt vært uenige.. Jeg mener grunnideen med FO er at spørsmål om profesjonens utvikling og utdanningspolitikk skal drøftes, utvikles og bestemmes i seksjonene av profesjonens medlemmer.. Jeg har ikke tilstrekkelig kompetanse til å mene noe om vernepleiernes eller sosionomene utfordringer, selv om vi alle er del av FO-familien.. Tvillingfagene sosialt arbeid og sosialpedagogikken og tvillingprofesjonene barnevernspedagoger og sosionomer er i nær familie.. Det innbærer at vi har overlappende kunnskapsområder og arbeidsområder (felt).. Dette skaper utfordringer og interessemotsetninger, men det er for meg først og fremst berikende.. Jeg har lært mye av gode sosionomkolleger og av sosialt arbeids teori.. Jeg opplever dessverre ikke den samme tilliten andre veien.. Når sosionomene er i flertall og sier at alle sosialarbeidere må stå sammen i utdanningspolitikken, blir jeg bekymret for mitt rom til utvikle min profesjon.. Når sosionom og tidligere forbundsleder Oddrun Remvik sier at vi må diskutere å slå sammen våre profesjoner, og Mimmi Kvisvik, seksjonslederen for sosionomene, gjentar det i rundbordsdiskusjonen i Trondheim, blir jeg svært bekymra for ideen om en felles utdanningpolitikk.. Det er underlig at Mimmi Kvisvik som mener at barnevernpedagogene ikke selv har autonomi til å ønske en lengre utdanning, selv synes hun står fri til å ta opp sammenslåing av FOs profesjoner.. Vi går mot en ny kongress der vi har muligheten til å skape noe nytt sammen.. Diskusjonen om hva som er FOs politikk blir i det perspektivet meningsløs.. Formuleringer som at: ”Fram til nå har FO hevdet at det er først og fremst svikt i rammebetingelsene på arbeidsplassene og ikke svikt i yrkesutøverens kompetanse når  ...   på alvor.. Vi må styrke grunnutdanningene gjennom bedre finansiering, mer gruppe- og praksisbasert læring, og økt evne til kritisk refleksjon over både kunnskapssyn og egen teori og praksis.. Veiledet praksis som turnus, blir i dette perspektivet viktig.. Jeg tror vi også bør gjøre vår grunnutdanninger lengre, og mener at barnevernpedagogutdanningen må bli fire år på linje med lærerne.. Randi Reese problematiserer at hun ikke kan jobbe lønnspolitisk og samtidig jobbe for lengre utdanning.. Det virker historieløst.. For ca.. 30 år siden økte vi utdanningen med et år, med den eneste lønnsmessige følgen at alle to-åringene raskt ble behandlet og lønnet som 3-åringer.. Denne lønnspolitiske effekten er naturlig å forvente også 30 år senere om utdanningen på ny skulle bli utvidet med et år.. Minst like viktig er det at vi må sloss for at mange flere av oss får muligheten til å ta mastergrader (og noen dr.. grader) som er profesjonsrettet og videreutvikler vår praksis og kunnskapsgrunnlag.. Sosialt arbeid er den eneste masteren som så langt gjør dette.. Masteren gir ikke undervisning i sosialedagogikk eller barnevernspedagogenes barnefaglige og barnevernfaglige kunnskapsgrunnlag.. Vi kan ta masteren og selv ta ansvar for å skrive om vår faglighet.. Derfor er en nye master i barnevern en gylden anledning for barnevernspedagoger til få en profesjonsrettet master som er naturlig for oss.. Den skal selvfølgelig være åpen for sosionomer, vernepleiere og andre som vil fordype seg i arbeidsfeltet utsatte barn og unge.. At vernepleierne også trenger en profesjonsrettet master er for meg en selvfølge.. FO må ikke hindre barnevernspedagogene i å bruke en gylden mulighet.. Vi trenger rom og støtte i FO-familien.. En utfordring til forbundsleder Randi Reese er å følge opp landsstyrets positive vedtak.. Å styrke barnevernspedagogenes faglige utvikling, er ikke undergravende for sosionomenes profesjon.. Det er ”nok sosiale problemer” til oss alle!.. Vi tar saksbehandlingsdebatten i landstyret.. Vi er sikkert enige om at sakspapirer bør komme i god tid, og at alle fagkonsulentene med ansvar for profesjonene bør få innsyn og rom til sikre at profesjonens perspektiver blir ivaretatt.. Vi kan kanskje til og med dele et hårete, langsiktig mål om at masterutdanning blir det naturlige nivået for tvillingprofesjonene, selv om de som ønsker kan klare seg med en bachelor på 3 eller 4 år.. Det jeg vil utfordre vår felles forbundsleder på, er om seksjonen (profesjonene) kan få lov til å utforme sin utdanningspolitikk i tråd med profesjonens behov, og med ha ulike mål dersom de kommer frem til det? Den felles politikken må dreie seg om det barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleier og velferdsarbeider faktisk er enige om.. Jeg tror dette er en forutsetning for at vi skal kunne få en god diskusjon som ikke preges av makt og dominans, men av respekt, glede og gjensidighet.. Jeg tror ikke at det er så vanskelig for verden utenfor FO å forholde seg til at barnevernspedagoger, vernepleiere, sosionomer og velferdsarbeider mener ulikt om sine egne utdanninger.. FO som helhet skal fronte både det unike og de vi er helt enige om.. Internt har vi klart å gjøre forskjellen farlig.. Det kan vi velge å slutte med, ved å gi rom for hverandre.. Da kan det bli spennende og gøy å diskutere utdanningspolitikk, forskjeller og våre ulike tyngdepunkt.. For å si det med sosionomen og familieterapeuten Lynn Hofmann.. La oss legge makt og kontroll bak oss!.. Av Olav Sanness Vika, landstyrerepresentant, Vestfold og barnevernspedagog..

  Original link path: /debatt/utdanningsdebatt/article4735255.ece
  Open archive

 • Title: Krisemaksimering bidrar ikke til utvikling | fontene.no
  Descriptive info: Krisemaksimering bidrar ikke til utvikling.. Som sosionomer og tidligere tillitsvalgte med ansvar for både profesjonsspørsmål og FOs helhetlige politikk er det med undring vi følger det som nå utspiller seg mellom seksjonsrådet for barnevernpedagoger, landsstyret og forbundsledelsen, skriver Ingri-Hanne Brænne Bennwik og Jorunn Vindegg.. 2009 kl 09:19 Oppdatert 01.. 2009 kl 09:19.. For noen dager siden hevder en barnevernpedagog fra landsstyret og tre fra seksjonsrådet for barnvernpedagoger at forbundslederen legger lokk på den utdanningspolitiske debatten.. For oss som nå følger det som foregår fra utsiden, virker dette som en merkelig konklusjon.. Reportasjer i Fontene og protokoller fra LS, viser at utdanningspolitikk har vært tema på alle LS-møter de to siste årene.. Høstens spennende bokprosjekt mellom FO og Universitetsforlaget; Barnevernpedagog, sosionom, vernepleier – utvalgte temaer, må også leses som et initiativ fra forbundets side om å styrke den utdanningspolitiske debatten innenfor egne rekker.. Helt siden FO ble stifta i 1992 har det i perioder vært strid om hvordan spesifikke profesjonsspørsmål bør behandles.. Det er heller ikke nytt at ulike ordninger og forskjellige syn knyttet til kompetanseutvikling skaper debatt.. På kongressen i 2002 var det sterke krefter i gang for å harmonisere godkjenningsordningene fordi ulike krav skapte uheldige skiller i praksisfeltet og vansker i tilsettingssaker.. Det er derfor med undring vi nå konstaterer at seksjonsrådet for barnevernpedagogene mener det er helt uproblematisk at en yrkesgruppe går inn for 5-årig grunnutdanning mens de to andre holder på 3 pluss 2.. Vi synes også det er merkelig at dette standpunktet ikke ser ut til å ta hensyn til Bolognaprosessen og dagens etablerte gradsstruktur for høyere utdanning.. Seksjonsrådet for barnevernpedagogene sier de vil utvikle faget sitt.. Dette er både legitimt og viktig, men i denne sammenhengen er det vanskelig å få tak i hva barnevernpedagogene vil utvikle.. Det vi derimot oppfatter, er at de går inn for 5-årig grunnutdanning fordi barnevernet krever kompetanse som følger av 5-årig grunnutdanning.. FO har i flere år sagt at det er arbeidsoppgaver innenfor flere praksisfelt som fordrer sosialfaglig/sosialpedagogisk utdanning på master- og ph.. d- nivå.. Som følge  ...   å skape meningsfulle sammenhenger i studiene.. For å skape gode profesjonsutdanninger trengs det også bevissthet om og metoder for koplinger mellom undervisning og forskning.. Forskningsbasert undervisning bidrar til å forberede studenter på en kompleks verden der sammenhenger er innfløkte, og der forståelse for hvordan kunnskap skapes og formidles blir helt sentralt.. Praksisstudiene skal kople teoretisk kunnskap og ferdighetstrening til praktisk handlingskompetanse.. Vi snakker om kreativitet, evne til selv å formulere problemstillinger, etisk og moralsk bevissthet, selvstendig tenkning og kvalitetssikring av eget arbeid.. Ingen av profesjonene i FO må parkere debatten om utdanningslengde.. Men utdanningens lengde, må sees i sammenheng med innhold og hvordan profesjonskvalifisering foregår.. Det finnes ingen enkle løsninger på overgangen fra utdanning til yrkesliv.. Ingen er klare til å løse alle oppgaver i praksis enten utdanningen er 3-årig eller 5-årig.. Derfor må kvalifiseringen fortsette i yrkeslivet.. Der har FO gjennom godkjenningsordningene bidratt til gode modeller og også stimulert mange til videre kvalifisering.. Vi vil også framheve FOs arbeid for å få etablert relevante masterstudier og ph.. d-programmer for alle tre profesjoner samt initiativene for å skape nye modeller for samarbeid mellom utdanning, forskning og praksis.. Barnevernet er en velferdstjeneste som krever bred og flerfaglig kompetanse.. Barnevernet er som andre velferdstjenester, avhengig av spesialisert og teoretisk kunnskap, men barnevernet trenger ikke i yrkesutøvere som bygger barrierer mot andre yrkesgrupper og tjenester.. Barnevernet trenger generalister og spesialister fra flere faggrupper.. Framfor alt trenger barnevernet profesjonsutøvere som tilegner seg og opprettholder et utenfrablikk på sin egen praksis.. Tidligere ”eide” barnevernpedagogene barneverninstitusjonene, vernepleierne ”eide” helsevernet for psykisk utviklingshemmede og sosionomene ”eide” sosialkontorene.. Omfattende velferdsreformer har både avviklet og reorganisert tidligere tjenester.. Faggrenser er bygd ned og i de nye tjenestene tilbyr FOs profesjoner lik og ulik kompetanse til beste for brukerne.. Vi oppfordrer konfliktmakerne til å legge ned våpnene, avblåse profesjonskampen – og heller bidra til livskraftig profesjonsbygging.. Det konfliktmakeriet vi er vitne til nå, er ødeleggende for FO som organisasjon og utmattende for de som er valgt til å ivareta viktige oppgaver for fellesskapet.. Ingri-Hanne Brænne Bennwik og Jorunn Vindegg..

  Original link path: /debatt/utdanningsdebatt/article4735208.ece
  Open archive

 • Title: Reese svarer kritikerne | fontene.no
  Descriptive info: Forbundsleder Randi Reese.. Foto: Kaj Jacobsen.. Reese svarer kritikerne.. FO-leder Randi Reese ønker ikke å bli intervjuet av Fontene om kritikken framsatt av tillitsvalgte i forbindelse med FOs utdanningspolitiske debatt.. Hun har skrevet et innlegg som Fontene publiserer i sin helhet.. 2009 kl 14:32 Oppdatert 07.. 01.. 2011 kl 10:47.. Innlegg fra forbundsleder Randi Reese:.. FOs UTDANNINGSPOLITIKK.. Fontene har den siste uken intervjuet Leena Husmo, Anne Grønnsund, Heidi Ingebrigtsen og Wivian Pettersen fra seksjonsrådet for barnevernspedagogene og landsstyrerepresentant Olav Sannes Vika.. Jeg vil med dette innlegget kommentere deler av disse intervjuene, men tar selvsagt det forbehold at de som blir intervjuet, er riktig sitert.. Olav Sannes Vika sier friskt at ideen om en harmonisk felles utdanningspolitikk er feilslått.. Har Olav Sannes Vika glemt at FO har en felles utdanningspolitikk for hele FO nedfelt i prinsipprogrammet for FO som gjelder inneværende kongressperiode? Dette er en politikk som jeg er valgt på som forbundsleder.. Derfor fronter jeg denne politikken.. Verken Landsstyret eller Arbeidsutvalget kan gjøre vedtak i motstrid til kongressen.. Landsstyret og Arbeidsutvalget utdyper kongressens vedtak gjennom høringsuttalelser, notater mv.. Dette forplikter oss tillitsvalgte.. FO har i mange år hatt en klar og tydelig stemme i utdanningspolitikken inn mot besluttende myndigheter.. Vi har slåss for å få økt rammer for utdanningene, flere videreutdanninger og mastergrader.. FO administrerer godkjenningsordninger for veiledere, klinikere og spesialister.. Vi har stått på for at barnevernpedagogene og sosionomene skal få autorisasjon tilsvarende helsepersonell.. For å sikre et lærende og søkende arbeidsmiljø, har FO krevd at det opprettes sosialfaglige og vernepleiefaglige stillinger på arbeidsplassene som etterspør og betaler for kompetanse på ulike nivå: bachelor, videreutdanning, spesialistkompetanse og master.. Gjerne stipendiatstillinger.. Utdanningspolitisk dokument på kongressen 2010.. Landsstyret tok i desembermøtet 2008 en beslutning om å sette utdanningspolitikk på dagsorden i møtene framover.. Det har landsstyret gjennomført.. Målet med prosessen i LS er å formulere ut en innstilling til et utdanningspolitisk dokument som behandles på kongressen november 2010.. LS har ikke lagt opp til at vi skal konkludere underveis.. Som landsstyremedlem har også Olav Sannes Vika et ansvar som oss andre, at dette blir et fargerikt og slagkraftig dokument.. Ingen har lagt lokk på den utdanningspolitiske diskusjonen, heller ikke den politiske ledelsen som Olav Sannes Vika påstår.. Diskusjonen foregår bl a i fylkesavdelingene, i seksjonsrådene, i tariffpolitisk utvalg, i aktuelle faggrupper og i landsstyret og arbeidsutvalget.. FO studentene diskuterer også.. Det er ingen begrensninger fra arbeidsutvalget eller landsstyret for innholdet i diskusjonene.. Landsstyret har selv lagt en plan for innholdet av sine diskusjoner.. Olav Sannes Vikas påstander om uprofesjonell saksutredning til landsstyret fordi det er en sosionom som er saksutreder, faller på sin egen urimelighet.. Mange steder rundt omkring i landet har den politiske ledelsen innledet sammen og aleine om utdanningspolitikk.. Selv har jeg tatt utgangspunkt i gjeldende politikk, referert de få politikkområdene hvor seksjonsrådet for barnevernpedagoger har annet synspunkt enn kongressen og landsstyret, referert fra de andre seksjonsrådene og oppfordret til diskusjon om hva FO skal mene på kongressen i 2010.. Og det diskuteres.. Vi skal konkludere på FO-kongressen.. Som grunnlag for diskusjonene har Landsstyret og (fylkes)avdelingene har fått saksframlegg til den utdanningspolitiske debatten og materiell fra seksjonsrådene (f.. eks SRBs utdanningspolitiske plattform og utredning, SRVs undersøkelse mv).. Olav Sannes Vika gjør et nummer av at det ikke ble sendt  ...   kongressen på landsstyremøtet i mars 2010.. Vi foreslår at det innhentes uttalelser fra seksjonsrådene og kontrollkomiteen.. Master i sosialt arbeid og barnevern.. Både sosionomer og barnevernpedagoger tas opp på masterstudier i sosialt arbeid.. I tillegg kan bl.. søkere med nærliggende profesjoner bli vurdert.. Det er ikke forbeholdt sosionomer som en lett kan få inntrykk av når en leser utsagn fra Olav Sannes Vika og.. Lena Husmo.. Mange som tar mastergraden i sosialt arbeid skriver sin oppgave om barnevern, andre om sosialtjenesten osv.. Selv om de fleste som har tatt doktorgrad i sosialt arbeid er sosionomer, så har også minst en barnevernpedagog tatt doktorgrad i sosialt arbeid.. Et enstemmig landsstyre mener at master og dr.. grader i sosialt arbeid (cand.. polit) gir relevant kompetanse for å møte utfordringene i barnevernet.. Landsstyret hilser profesjonsrettet master og dr grader i barnevern for barnvernpedagoger, sosionomer og vernepleiere velkommen og forutsetter oppstart av utrednings- og utviklingsarbeid i forhold til dette.. Rettferdig lønn til FOere med bachelorgrad, videreutdanning, mastergrad.. Leena Husmo, Anne Grønnsund, Heidi Ingebrigtsen og Wivian Pettersen reagerer sterkt på at jeg siteres i Fontene for å ha sagt ”At bacheloren ikke holder, er veldig frekt å si, men vi hører det stadig vekk.. FO har alltid ment at svikt i tjenestene skyldes svikt i rammebetingelsene, ikke svikt i yrkesutøverens kompetanse.. Inntil noe annet er vedtatt må vi stå på det.. ” Dette var et sitat fra et innlegg jeg holdt på studentenes landsmøte siste helg der Fontenes redaktør var til stede og som ligger på Fontenes nettside.. Sitatet er unøyaktig og ikke plassert inn i sin sammenheng.. Jeg sa til studentene at jeg sjelden har hørt fra arbeidsgivere at FOere ikke er kompetente i de stillingene de har.. Men som det eneste eksemplet på en arbeidsgiver som har sagt vi ikke er kompetente med bachelorgrad, er daværende barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt i en debatt med meg i Dagsnytt 18 høsten 2009.. Hun begrunner at tilbudet til enslige mindreårige ikke kunne utvides fordi så få barnevernpedagoger og sosionomer har flerkulturell kompetanse.. Dette sa jeg til studentene at jeg syntes var frekt sagt av ministeren.. De yrkesgruppene som har bygget opp barnevernet og som har kompetanse til å arbeide der er våre profesjoner på bachelornivå.. FO har ikke argumentert for at vi er ferdig utlært når bachelorstudiene er avsluttet.. Vi vil ha kompetanseheving i jobben, stillinger på arbeidsplassene som etterlyser bachelornivå, relevant videreutdanning og mastergrad, og vi vil ha uttelling for differensiert formalkompetanse og realkompetanse.. Det er FOs oppgave å sørge for at våre medlemmer får lønn som fortjent.. Hvordan vil det bli i lønnsforhandlingene hvis FOs forbundsleder sier at medlemmer med bachelorgrad ikke er kompetente til å gå inn i ordinære sosialfaglige stillinger - enten det er barnevern eller tjenester for utviklingshemmede?.. Å gi sosialfaglig eller vernepleiefaglig bistand er ofte krevende.. Fram til nå har FO hevdet at det er først og fremst svikt i rammebetingelsene på arbeidsplassene og ikke svikt i yrkesutøverens kompetanse når tjenestene ikke er faglig gode.. Det er ikke nok tid og rom for å utøve faget.. Derfor har FO vært klinkende klar på at den sosialfaglige og vernepleiefaglige bemanningen må være tilstrekklig.. FO krever bemanningsnormer og kompetansenormer, veiledning på arbeidsplassen og særlig oppfølging av nyutdannede det første året i arbeidslivet..

  Original link path: /debatt/utdanningsdebatt/article4730027.ece
  Open archive

 • Title: Kritiserer forbundslederen | fontene.no
  Descriptive info: Nyheter.. KRITISKE: Leena Husmo (f.. v.. ), Anne Grønsund og Heidi Ingebrigtsen stiller seg kritiske til FO-lederens håndtering av utdanningsdebatten.. Foto: Mia Paulsen.. Kritiserer forbundslederen.. Randi Reese framstår ikke som noen samlende leder når hun legger lokk på utdanningsdebatten.. Det mener flertallet i barnevernpedagogenes seksjonsråd.. Mia Paulsen, Fontene.. Profil.. E-post.. Publisert 26.. 2009 kl 12:13 Oppdatert 01.. 2009 kl 08:17.. Relaterte Linker.. Krever åpenhet om profesjonskamp.. Krever bedre utdanning.. Fire representanter fra barnevernpedagogenes seksjonsråd går nå hardt ut mot FO-leder Randi Reese i forbindelse med FOs utdanningsdebatt.. De støtter Olav Sannes Vika, som nylig gikk ut i.. Fontene.. med kritikk av FO-ledelsens håndtering av denne saken.. Hvis ikke barnevernpedagogene får lov til å utvikle faget sitt, er det fare for FOs framtid som profesjonsforbund, sa Sannes Vika.. Beklagelig.. Barnevernpedagogene Heidi Ingebrigtsen Bordi, Wivian Pettersen, Anne Grønsund og Leena Husmo reagerer sterkt på at forbundslederen sier det er frekt å mene at bachelor-utdanningen ikke er god nok utdanning til barnevern.. "At bacheloren ikke holder, er veldig frekt å si, men vi hører det stadig vekk.. FO har alltid ment at svikt i tjenestene skyldes svikt i rammebetingelsene, ikke svikt i yrkesutøvernes kompetanse.. Inntil noe annet er vedtatt, må vi stå fast på det", sa Reese i sin innledning på.. FO-studentenes.. årsmøte i helgen.. – Hvis Reese er riktig sitert på at hun mener det er frekt å si at bachelor-utdanningen ikke er nok, så framstår hun ikke som noen samlende leder.. Det synes jeg er veldig beklagelig, sier Anne Grønsund, som representerer seksjonsrådet i landsstyret.. – Vi mener utdanningen må forbedres og at det må være lov å diskutere utdanningen vår.. – Stempler medlemmene.. Heidi Ingebrigtsen Bordi sier at Reese med slike ord stempler en stor del av FOs medlemmer.. – Vi har registrert at Reese synes det er problematisk at Seksjonsrådet for barnevernpedagoger mener sterkt om egen profesjon.. Vi har ønsket en åpen dialog, og har invitert henne til seksjonsrådsmøte for å være med på vår diskusjon.. Det er nesten ett år siden, men vi har ennå ikke fått noen respons.. Dette er noe vi beklager, sier Ingebrigtsen Bordi.. Ikke rom for forskjellighet.. Wivian Pettersen, vararepresentant i landsstyret, sa på landstyremøtet i juni at  ...   dag som møtet settes, noe som gjør det vanskelig å involvere seksjonsrådet i saker som angår dem.. –.. Betyr dette at dere ikke har tillit til Randi Reese som leder.. ?.. – Hun har kommet skjevt ut i denne debatten, men det er fortsatt mulig å snu.. Nå kan hun bidra til å skape den takhøyden og åpenheten som diskusjonen krever, sier Heidi Ingebrigtsen Bordi.. Vil ikke ha profesjonskamp.. Olav Sannes Vika sier at sosionomene driver profesjonskamp.. Er dere enige med ham.. – Hans opplevelse er kanskje knyttet til debatten i landsstyret.. Det får han stå fritt til å mene.. Men vår agenda er ikke å drive profesjonskamp, og vi ønsker ikke noen profesjonskamp, sier Husmo.. Hun understreker at hun unner sosionomene at de har fått en mastergrad i sosialt arbeid, og at det også er behov for å kunne ta master i barnevern.. I øyeblikket finnes en slik mulighet bare i Bergen.. – Vi synes det er naturlig å diskutere hvordan vår egen utdanning skal være.. Og så overlater jeg til sosionomene og vernepleierne å mene noe om sin utdanning.. Vi konkurrerer ikke.. Tvert om, vi vil helst samarbeide, sier hun.. Full tillit til Ostling.. Hvorfor er ikke lederen for seksjonsrådet med på dette utspillet.. – Kjetil Ostling sitter i forbundsledelsen.. Rollen som leder av seksjonsrådet og medlem av AU gjør det vanskelig for å han å uttale seg om en slik situasjon Jeg vil gjerne understreke at vi har fullt tillit til ham og at vi mener han gjør en formidabel jobb for barnevernpedagogene, sier Heidi Ingebrigtsen Bordi.. Selv sier Ostling at han ble orientert om utspillet, men at han valgte å avstå fra å delta i noen uttalelse.. Vil sprenge seg fram.. Barnevernpedagogene mener ikke at de med sitt utspill bidrar til å splitte FO.. – Vi er enige med Olav Sannes Vika i at man ikke kan legge lokk på meninger og debatter.. De vil sprenge seg fram.. Dessuten tror vi ikke denne diskusjonen oppleves som vanskelig på avdelingsnivå.. Der jobber vi side om side, sier de fire barnevernpedagogene.. Forbundsleder Randi Reese er gjort kjent med kritikken.. Tross gjentatte henvendelser har det ikke lyktes Fontene å få en kommentar fra Reese..

  Original link path: /nyheter/article4727318.ece
  Open archive

 • Title: Krever åpenhet om profesjonskamp | fontene.no
  Descriptive info: KREVENDE DEBATT: - AU har lagt opp debatten slik at forskjellene mellom oss har blitt farlige, fastslår Olav Sanness Vika, her i en av landsstyrets utdanningspolitiske debatter.. Foto: Solfrid Rød.. Sosionomenes makt over utdanningspolitikken truer FO som profesjonsforbund, mener landsstyrerepresentant Olav Sanness vika.. Han krever at barnevernpedagogene får rom til å utvikle faget sitt.. Solfrid Rød, Fontene.. Publisert 23.. 2009 kl 18:00 Oppdatert 01.. 2009 kl 08:16.. Presset øker i utdanningsdebatten.. Vil ha fem års utdanning.. Anbefaler turnusår og autorisasjon.. FO vil utrede turnusår.. – Det er mange stemmer som burde vært hørt om barnevernpedagogenes utdanning og kompetanse.. Likevel, alle sakspapirer til landsstyret er skrevet av tre sosionomer, sier Sanness Vika.. Han mener ideen om en harmonisk felles utdanningspolitikk er feilslått.. Et profesjonsforbund kan ikke utforme utdanningspolitikken sin som et minste felles multiplum bestemt av hvilken profesjon som er sterkest i ledelsen, fastslår den profilerte landsstyrerepresentanten fra Vestfold.. Krever åpenhet.. Som Fontene har omtalt flere ganger, har det skapt.. reaksjoner.. i FO at Seksjonsrådet for barnevernpedagoger i sin.. utdanningspolitiske plattform.. går for en femårig grunnutdanning.. Sanness Vika har i flere landsstyremøter kritisert den politiske ledelsen for å underkjenne seksjonsrådenes rolle og legge lokk på den underliggende profesjonskampen.. Nå krever han en langt mer åpen debatt der hver av de tre profesjonene får det rommet de trenger til å definere og utvikle sitt fag.. Farlig for FO.. AU har hele tiden lagt opp til at landsstyret skal finne ut hva FO kan samles seg om, og så kan hver profesjon uttale seg innenfor denne enigheten.. Det er å snu debatten helt på hodet, og det bidrar til å gjøre forskjellene mellom profesjonene farlige, mener Sanness vika.. Hvis ikke ledelsen nå snur, frykter han for FOs framtid som profesjonsforbund.. – Det som kjennetegner en profesjon er nettopp autonomi til å definere egen kompetanse og egne begrensninger.. Hvis vi ikke får lov til det innenfor FO-fellesskapet, vil mange barnevernpedagoger, meg selv inkludert, tenke at FO ikke ivaretar våre interesser.. Noen hevder at profesjonenes selvstendighet kan få FO til å sprekke.. – Jeg tenker stikk motsatt.. Hvis man bare ønsker en fagforening til lønnsforhandlinger, finnes det andre alternativ.. Det er profesjonsforbundet FO som er interessant.. Den dagen vi ikke klarer å ivareta profesjonsutviklingen, da sprekker FO.. Da er vi Utdanningsforbundet.. Er FO der nå, etter ditt syn.. – Debatten er der nå.. Men jeg håper vi kan snu.. Forskjeller og uenighet er ikke farlig.. Dårlige sakspapirer.. Sanness Vika mener sosionomene føler seg truet av barnevernpedagogene, og at de frykter å miste sin plass  ...   en grunnutdanning som møter behovene i feltet, sier Sanness Vika.. Han ser ikke bort fra at sosionomens arbeid i Nav og vernepleiernes håndtering av tvang også krever en tyngre akademisk ballast, men understreker at han som barnevernpedagog ikke skal mene noe om det.. Profesjoner under press.. I sitt arbeid som studieleder ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse Øst og Sør registrerer han at psykologer og andre profesjoner i økende grad fortrenger barnevernpedagoger.. – Jeg er ikke overbevist om at hele FO-ledelsen ser hvilket press det er mot våre profesjoner.. Etter mitt syn er de ute av takt med feltet.. Jeg har ikke møtt en eneste sosionom på mitt felt som ikke mener at utdanningen er for dårlig, sier Sanness Vika.. – Når jeg diskuterer med mine kandidater eller i min FO-avdeling, er dette ikke vanskelig.. Det er bare i FO sentralt det er det.. Dette må være et spøkelse fra Ålesund i 1992, da FO ble stiftet.. Det paradoksale er at den gangen var det sosionomene som slåss hardest for seksjonenes selvstendighet.. De har fått utvikle sin profesjon, de har fått master i sosialt arbeid.. Nå må de la oss få lov til å gjøre det samme.. Storesøster og lillebror.. Hvis sosionomene skal forhindre barnevernpedagogene i å jobbe for en profesjonsspesifikk master eller på andre måter jobbe politisk for å styrke sin egen profesjon, er det svært alvorlig, mener Sanness Vika.. Han minner om at diskusjonen må sees i lys av historien:.. – Sosionomene protesterte mot at barnevernpedagogene i det hele tatt skulle få lov til å jobbe på barnevernskontorene, og de motsatte seg at vi skulle få gå på Nic Wahl utdanningen.. Det er bare 4 år siden vi slapp inn der, sier Sanness Vika, som er den første studielederen for barnevernpedagoger i barn og unges psykiske helse.. – Det blir litt som i familien.. Storesøster må behandle lillebror med respekt, ikke prøve å kue han.. Stor makt.. Å lede et profesjonsforbund bestående av tre profesjoner krever ydmykhet og respekt overfor de to profesjonene man selv ikke kommer fra.. I denne saken har ikke forbundslederen vært tilstrekkelig opptatt av å ivareta alle tre, mener landsstyrerepresentanten.. At det alltid er to sosionomer i AU, mens vernepleieren og barnevernpedagogen står aleine, gir dem for stor makt, mener han.. For å skape en annen dynamikk i den politiske ledelsen bør AU utvides til fem personer, foreslår Sanness Vika.. Ingen kommentar.. Forbundsleder Randi Reese ønsker ikke å kommentere kritikken fra Sanness Vika.. Det gjør heller ikke leder for sosionomseksjonen, Mimmi Kvisvik..

  Original link path: /nyheter/article4721323.ece
  Open archive •  


  Archived pages: 697