www.archive-no-2012.com » NO » F » FONTENE

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 697 . Archive date: 2012-07.

 • Title: Anbefaler turnusår og autorisasjon | fontene.no
  Descriptive info: Fontene.. no - forside.. Arkiv.. Edvard Befring overrakte i formiddag ekspertutvalgets anbefalinger for utdanning til barnevern til barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt.. Foto: Tri D Nguyen.. Anbefaler turnusår og autorisasjon.. Autorisasjon pluss et turnusår med lønn på toppen av bacheloren.. Det foreslår Befringutvalget, som har vurdert utdanningene til barnevern.. Solfrid Rød, Fontene.. Profil.. E-post.. Skriv ut.. Tips en venn.. Publisert 30.. 04.. 2009 kl 15:45 Oppdatert 06.. 11.. 2009 kl 13:34.. Tips en venn på e-post:.. Din kommentar.. Relaterte Linker.. NOU 2009: 08 Kompetanseutvikling i barnevernet.. FO: - Et kompetanse- og statusløft.. – Det er ikke i tvil om at det i dag er høy kvalitet i utdanningene.. Men det er heller ingen tvil om at det er en uakseptabel stor variasjon i det som blir gjort av opplæring, sa leder av ekspertutvalget, Edvard Befring da han i formiddag overrakte NOU-en til barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt.. Farlig verden.. Befring understreket hvor krevende det er å arbeide i barnevernet og hvor viktig det er for både enkeltmennesker og for samfunnet at barnvernet har tilstrekkelig kompetanse til å forebygge og til å hjelpe barn og familier som trenger det.. – Utfordringene vil fortsette å øke.. Samfunnsutviklingen gjør at det rett og slett er veldig farlig å bli født inn i denne verden, mener Befring.. Må bruke mer penger.. Undervisningen skal holde høyere kvalitet, og det skal bli mer gruppe- og kasusorientert studieopplegg og veiledet praksis.. – Det har vært et stadig tilbakevendende tema i utvalgsarbeidet at rammefinansieringen av utdanning til barnevern er altfor dårlig.. At de som utdannes til å stå i noen av de aller  ...   likhet med helsepersonell og vernepleiere må også sosionomer og barnevernpedagoger få autorisasjon, mener utvalget.. De foreslår en ordning med resertifisering av autorisasjon, hvor det stilles krav om jevnlig faglig oppdatering og utvikling.. Forskningsbasert og praksisnær.. Utvalget anbefaler å løfte barnevernets profesjonelle kompetanse til et akademisk nivå og stille større og mer forpliktende krav til hva en bachelorutdanning i barnevern skal inneholde.. Utdanningen skal være både forskningsbasert og praksisnær.. Mens det i dag er store variasjoner mellom høgskolene, anbefaler utvalget nasjonale krav til grunnutdanningene.. Ekspertutvalget har ikke differensiert mellom sosionom- og barnevernpedagogutdanningen, men anbefaler å sikre en felles innholdsdel 14 obligatoriske emneområder.. 14 obligatoriske emner.. Utvalget konkretiserer hvordan utdanningsinstitusjonene kan sikre at framtidas barnevernarbeidere har bedre kompetanse.. – Det blir litt meningsløst å bare si at vi trenger mer kompetanse.. Derfor har vi konkretisert dette i 14 obligatoriske emneområder, sier Befring.. Blant de 14 er kunnskap om barnevernet, velferdsstaten og rettighetene til barn og unge, det juridiske grunnlaget, barn og unges arenaer, forebyggende arbeid, omsorg, utvikling og køring, institusjonsarbeid, forskningsmetode og etikk for forskning.. Bedre samspill.. For enkelte oppgaver i barnevernet må det stilles krav om gjennomført masterutdanning, konkluderer utvalget.. Befring understreker at master og doktorgrad i barnevern må utvikles i de fagmiljøene som tilbyr bachelorutdanning.. – Bedre samspill mellom praksis, utdanning og forskning er veldig viktig.. Premissen for forskning og utdanning ligger i praksisfeltet, påpeker Befring.. For å samordne utdanningene og bidra til høyere kvalitet, foreslås et nasjonalt fagråd for barnevernfeltet.. Utvalget foreslår at 20 prosent av studieplassene forbeholdes menn og at utvikles en nasjonal strategi for å øke antall studenter med innvandrerbakgrunn.. Mest lest nå..

  Original link path: /arkiv/article4299071.ece
  Open archive

 • Title: FO vil utrede turnusår | fontene.no
  Descriptive info: FO er begeistret for Befringutvalgets ambisjoner, men mener noen av forslagene må utredes grundigere.. Her fra overleveringen til barne- og likestillingsminister Anniken Huitfelt.. Til høyre professor Edvard Befring.. Foto: Tri D.. Nguyen.. FO vil utrede turnusår.. Befringutvalgets forslag om feltautorisasjon er et blindspor, mener FO.. Men holder døra på gløtt for et turnusår etter grunnutdanningen.. Solfrid Rød.. Publisert 12.. 06.. 2009 kl 14:31 Oppdatert 06.. Presset øker i utdanningsdebatten.. FOs uttalelse.. Dette er klart etter at landsstyret i to dager har diskutert utdanningspolitikk.. Ekspertutvalget som har vurdert utdanning til barnevern,.. Befringutvalget.. , anbefaler et turnusår på toppen av den treårige bachelorutdanningen.. Utvalget vil også ha autorisasjon for barnevernpedagoger og sosionomer som jobber i barnevernet.. Den autorisasjonsordningen som beskrives i den nylig framlagte NOU-en er en feltautorisasjon, en godkjenningsordning for arbeid i barnevernfeltet.. Dette i motsetning til FOs mangeårige krav om en profesjonsautorisasjon for barnevernpedagoger og sosionomer, uavhengig av arbeidsfelt.. Mulig brekkstang.. 2.. nestleder Kjetil A.. Ostling argumenterte for at FO sekundært kan gå inn for en.. feltautorisasjon.. Han mener denne igjen kan brukes som brekkstang for å få på plass den.. profesjonsautorisasjonen.. forbundet har krevd i 33 år.. Men resten av den politiske ledelsen advarte sterkt mot å åpne for feltautorisasjon.. De viser til at Helsedirektoratet i fjor gikk inn for en autorisasjonsordning for sosionomer og barnevernpedagoger, og mener FO må holde fast på sitt opprinnelige krav.. – Med helsedirektørens støtte i autorisasjonskravet er vi nærmere målet enn noen gang.. Den muligheten må vi ikke skusle bort, sa Randi Reese.. Flere av landsstyrerepresentantene påpekte at en autorisasjon du mister når du går ut av barnevernfeltet vil gjøre det vanskelig for sosionomer og barnevernpedagoger å bytte jobb.. – Feltautorisasjon hindrer ikke at  ...   av flere tiltak for å lette overgangen fra utdanning til yrkespraksis.. Veiledning, introduksjonsprogram og differensiert ansvars- og oppgavemengde må også vurderes, mener FO.. Og legger i sin uttalelse til at nyutdannede må skjermes fra de aller mest komplekse og konfliktfylte oppgavene.. Et eventuell turnusordning må defineres som arbeid, utløse lønn på bachelornivå og gi lønnsansiennitet, anbefaler FO.. Den samlede kompetansen.. I.. uttalelsen.. fra landsstyret heter det at FO stiller seg bak ambisjonene om kompetanseløft for barnevernet og i hovedsak støtter Befringutvalgets anbefalinger.. FO presiserer at både barnevernpedagoger og sosionomer skal jobbe i barnevernet også i framtida.. «Noen tolker Befringutvalget slik at utvalget mener det er ønskelig å satse på en utvikling av barnevernpedagogutdanningen med det siktemål at denne skal være enerådende innen barnevernsfeltet», skriver FO i sin uttalelse.. FO tolker ikke Befringutvalget på denne måten, men ser det likevel nødvendig å understreke at de to profesjonenes nødvendige plass både i det kommunale barnevernet og i institusjonene.. Etterlyser familieperspektiv.. De 14 obligatoriske emneområdene Befringutvalget foreslår vil gi viktig kunnskap for arbeid i barnevernet, mener FO.. Forbundet mener imidlertid at ekspertutvalget ikke legger tilstrekkelig vekt på familiens levekår, boforhold, arbeidsledighet og fattigdom.. «Fagkunnskap, metoder og ferdigheter for å bistå familier i å styrke sine levekår er lite betont i Befringutvalgets rapport.. Denne kompetansen er viktig å styrke i sosionomenes bidrag i barnevernet», heter det i landsstyrets uttalelse.. Bedre betingelser.. Befringutvalget anbefaler å løfte utdanningene til barnevern ut av laveste finansieringskategori og ønsker langt bedre samspill mellom praksisfelt, høgskoler og forskningsmiljøer.. Slike ambisjoner vekker begeistring i FO.. Forbundet minner imidlertid om at ikke bare utdanningsinstitusjonene, men også barnevernet, trenger bedre økonomiske rammer.. Rammebetingelser for yrkesutøvelsen har fått for liten oppmerksomhet i NOU-en, mener FO..

  Original link path: /arkiv/article4395648.ece
  Open archive

 • Title: Kutt ble til økning | fontene.no
  Descriptive info: Nyheter.. UREDD: Ungdomskonsulent Øystein Bryde tok sjansen på å si fra offentlig om svikt i prioritering av barne- og ungdomsarbeid.. Foto: Torbjørn Olsen.. Kutt ble til økning.. Ungdomskonsulent Øystein Bryde i Lillehammer brukte avisa og meldte fra om at planlagte kutt i ungdomssektoren var uakseptable.. Han ble hørt.. Mia Paulsen, Fontene.. Publisert 23.. 2010 kl 14:02 Oppdatert 23.. 2010 kl 14:22.. Uredde stemmer.. FO ønsker å sette søkelys på svikt i velferdsstaten.. På forbundets kongress, som starter i morgen, vil delegatene diskutere hvordan de kan mobilisere medlemmene til å bli uredde stemmer i denne kampanjen.. Hensikten er å styrke velferdsstaten med utgangspunkt i FOs yrkesetiske retningslinjer, prinsipprogram og handlingsprogram.. I forbindelse med Uredde stemmer har FO dessuten bedt Fafo utrede velferdspolitiske utfordringer under tittelen Nye velferdssignaler, som er en oppfølging av en tilsvarende utredning som ble presentert i 1994.. Har det skjedd kvalitative endringer i velferdspolitikken de siste 15 åra? spør FO.. Bakgrunnen er blant annet debatter om brukermedvirkning, arbeidslinja og New Public Management, og temaene som utredes spenner over stor deler av det velferdspolitiske området.. Forbundet har i mange år jobbet systematisk for å påvirke helse- og sosialpolitikken, og har blant annet utviklet et helse- og sosialpolitisk påvirkningskurs som inngår i verktøykassa for kampanjen.. Hans offentliggjøring førte til at administrasjonen trakk forslaget om å kutte 0,5 millioner og i stedet økte innsatsen til barn og unges fritidsaktiviteter med 0,5 millioner kroner.. — Fortsatt trengs det 1,5 millioner for at kommunen skal komme opp på gjennomsnittsnivå, og jeg håper politikerne bevilger disse pengene når de ser hvordan rådmannsgruppa endret syn, sier Bryde.. Sist — igjen?.. Det var april, og administrasjonen hadde atter en gang foreslått å spare penger ved å kutte i barne- og ungdomsarbeid.. Det var ikke første gang, og etter ti år satte barnevernpedagogen foten ned.. -Skal barn og ungdom komme sist igjen? spurte Bryde over en helside i lokalavisa Gudbrandsdalen Dagningen.. Bruker mindre.. — Forebyggende barne- og ungdomsarbeid har vært nedprioritert i Lillehammer i mange år, og jeg hadde tatt det opp ved flere anledninger.. Vi bruker mindre enn andre Mjøs-kommuner både på fritidsaktivitater for barn og unge og på inkluderingsarbeid med barn fra minoritetsfamilier, sier Øystein Bryde.. Han viser til klare tall i Kostra-statistikken hvor Lillehammer ligger godt under nabokommunene.. Lite kriminalitet.. Kanskje er noe av grunnen til den lave prioriteringen at Lillehammer har hatt  ...   kommunalsjefen var til stede.. —De sa at dette ikke var noe de hadde ønsket at jeg gjorde, men at det var et ryddig innlegg.. Jeg synes de tok det på en grei måte.. Tatt opp flere ganger.. Øystein Bryde mener det har vært en fordel at han kunne dokumentere å ha tatt opp saken mange ganger med rådmannsgruppa før han gikk ut offentlig.. Dessuten var det viktig å ikke henge ut enkeltpersoner i administrasjonen.. — Men jeg ble overrasket over at de var negative på min egen avdeling, og det var tøft å bli sett skjevt på der.. Desto mer oppløftende var den støtten jeg fikk fra andre, sier Øystein Bryde.. Oppmuntring.. Han forteller at det kom oppmuntring fra både kolleger og brukere.. Også FO Oppland, hvor han er organisert, sendte blomster og rosende ord.. De skrev også et avisinnlegg.. Det betydde mye for ham.. Øystein Bryde mener det er viktig for de demokratiske prosessene at ansatte har anledning til å si fra når det er mangler ved tjenestene, særlig slike tjenester hvor brukerne kan ha problemer med å bli hørt.. Nådde ikke fram.. — I vårt tilfelle kan det se ut som om kunnskapen om manglene ved tjenestene ikke var nådd fram til politikerne.. Da er det udemokratisk å ikke gjøre noe, mener Øystein Bryde.. Som FO-medlem mener Øystein Bryde det er viktig at FO setter i gang et prosjekt for å mobilisere uredde stemmer om svikt i tjenestene.. — Forsiktige.. — Vi er for forsiktige med å ta debatter offentlig.. Mange opplever kanskje at de ikke har tid til å sette seg inn i sakene.. Jeg har vært så heldig å ha 50 prosent permisjon i forbindelse med mitt master-studium.. — Hvordan blir man en modig stemme?.. Interesserte studenter.. — Det hjelper med noen års erfaring og et godt miljø rundt seg.. Dessuten bør utdanningene arbeide mer med dette.. Selv ble jeg invitert til Høgskolen i Lillehammer etter dette, og studentene viste stor interesse, forteller Bryde.. Han minner om at barn og unge ifølge FNs barnekonvensjon har rett til meningsfylt aktivitet på fritiden, og at barnevernloven stiller krav om at alle kommuner skal jobbe forebyggende mot barn og ungdom.. Dessuten skal ungdom høres i saker som gjelder dem.. — Jeg er glad for at FO er med i Ungdomslovalliansen, som arbeider for å sikre dette, sier Øystein Bryde..

  Original link path: /nyheter/article5392532.ece
  Open archive
 •  

 • Title: - Debatt, takk! | fontene.no
  Descriptive info: Utdanningspolitikk spås å bli en av de store diskusjonene på FO-kongressen, som begynner i dag.. Her fra forrige kongress, i 2006.. Foto: Erik Norrud.. - Debatt, takk!.. En felles utdanningspolitikk blir helt feil i et forbund med ulike profesjoner, mener FO Vestfold.. De stiller på kongressen med en alternativ utdanningspolitisk plattform.. Publisert 24.. 2010 kl 09:27 Oppdatert 24.. 2010 kl 09:37.. Snart ny FO-ledelse.. Nytt prinsipprogram.. - Vi har laget denne fordi vi mener landsstyrets plattform er altfor generell, forklarer fylkesleder Annicken Beckstrøm.. Mens landsstyrets plattform gjennomgående omhandler alle FO-utdanningene, har FO Vestfold skrevet inn spesifikke avsnitt om barnevernpedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsarbeidere.. Ulike utviklingsbehov.. Delegasjonen fra Vestfold mener FOs politikk må gjenspeileprofesjonenes særegenheter, og beskriver utviklingsbehovene for de fire FO-utdanningene som nokså ulike.. Mens vernepleierene opplever rimelig godt samsvar mellom utdanning og kompetansekrav, er sosionom- og barnevernpedagogutdanningen mer mangelfull, ifølge Beckstrøm.. - Ikke farlig å være uenige.. Hun håper avdelingens alternative plattform vil bidra til bred og åpen debatt.. -- Vi må  ...   det nødvendig for FO å ta tydelig stilling, forklarer Beckstrøm.. - Vår plattform har et preg av kamp.. Vi mener dette er en kamp FO må ta nå, i hele organisasjonen, sier hun.. Nedstemt i landsstyret.. Lignende forslag som Vestfold fremmer på kongressen har tidligere blitt nedstemt i landsstyret.. Da landsstyret behandlet saken, mente flertallet at FO står sterkest med en felles utdanningspolitikk, og at en utdanningspolitisk plattform skal bestå av overordnede prinsipper.. Dette er en god plattform for hele FO, og den stenger ikke for noen diskusjoner, konkluderte flertallet.. Mindretall mente at plattformen er for generell og vil kunne svekke FOs rolle som profesjonsforbund.. Hvis FO skal ha troverdighet og gjennomslagskraft, må forbundet ruste seg til å mene noe om profesjonenes ulike utfordringer, hevdet mindretallet.. Spørsmålet om hvor generell eller spesifikk FOs utdanningspolitiske plattform skal være, forventes å bli en av de store diskusjonene på kongressen, som begynner i dag.. Kongressen skal også vedta.. nytt prinsippprogram.. , lansere kampanjen.. og velge.. ny forbundsledelse..

  Original link path: /nyheter/article5393345.ece
  Open archive

 • Title: Avbrekk fra hard hverdag | fontene.no
  Descriptive info: SOMMERLEIR: Landsforeningen for barnevernsbarn inviterer til sommerleir.. Foto: Vibeke Liane.. Avbrekk fra hard hverdag.. Kjenner du en ungdom som trenger avbrekk fra en tøff hverdag? Landsforeningen for barnevernsbarn arrangerer musikk og friluftsleir for sjette år på rad.. Vibeke Liane.. Publisert 18.. 05.. 2010 kl 14:46 Oppdatert 18.. 2010 kl 15:26.. MusikkCamp Spesial.. Musikkleiren arrangeres i år på Åaholt tunet Gjestegård utenfor Tønsberg, fra 20.. til 26.. juni.. Profesjonelle musikkinstruktører, som også er miljøarbeidere, underviser nybegynnere og øvede deltakere.. – Allerede andre dagen på leiren settes deltakerne sammen til grupper som skal øve inn valgte  ...   Også bading, fotball, volleyball og klatring står på programmet.. Leiren finansieres gjennom flere legater, oppholdet er i år gratis for deltakerne og barnevernet dekker kun reiseutgiftene.. Deltakerne som meldes på Musikkleiren må fungere både selvstendig og i sammen med andre ungdommer.. De kan heller ikke ha et aktivt rusproblem.. 20 ungdommer får delta, og det er fremdeles plasser igjen.. Søknadsfristen er 28.. mai.. Påmeldingen er bindende.. Det vil bli gitt fyldig informasjon om reise og program nå deltakelsen er bekreftet.. Spørsmål sendes til MusikkCamp ved André Ellefsen, telefon 930 80 529, eller e-post post@musikkcamp..

  Original link path: /nyheter/article5120482.ece?service=print
  Open archive

 • Title: Lover debatt om barnevernet | fontene.no
  Descriptive info: MER SAMSPILL: Rambøll-rapporten konkluderer med at det er behov for mer samarbeid i barnevernet.. Foto: Håvard Sæbø.. Vibeke Liane, Fontene.. Publisert 15.. 2012 kl 09:29 Oppdatert 15.. 2012 kl 09:29.. Det lover statssekretær Ketil Ostling i Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD).. Hva høringen ellers vil inneholde er Ostling ytterst diffus på.. Problematisk for institusjonene.. Høringen vil bygge på innspill fra barnevernpanelet, brukerorganisasjoner, Raundalens rapport om det biologiske prinsippet som er rett rundt hjørnet og Rambølls rapport som kom for en drøy uke siden.. Den rapporten sammenfatter flere rapporter om konsekvensene av reformene i barnevernet.. Rapporten peker blant annet på at det statlige tiltaksapparatet ikke er basert på grundige behovsanalyser, og at satsingen på enkelte typer hjemmebaserte tjenester kan ha skjedd på bekostning av andre tiltak og utvikling av institusjonstilbudet.. Ostling vil ikke si noe om den politiske ledelsen i departementet mener at nedbyggingen av institusjonstilbudet har gått for langt, slik blant annet NOVA-rapporten konkluderer.. – Vi stiller spørsmålet og gjør vurderinger.. Vi må vurdere kapasiteten statens institusjonsbarnevern, sier Ostling.. Ser på samspillet.. Ostling er opptatt av samspillet mellom de ulike forvaltningsnivåene.. – Vi ser på forhold ved ansvar og fullmakter.. Kanskje skal man ha andre rutiner.. Vi skal rydde og  ...   får en mer reindyrket direktoratfunksjon i forhold til det faglige arbeidet.. Kunnskapsmangel.. BLD har holdt tilbake Rambøll-rapporten som kom for flere uker siden.. Kommunal Rapport fikk utlevert rapporten etter å ha levert skriftlig innsynsbegjøring.. I Rambøll-rapporten pekes det på to hovedutfordringer i dagens barnevern.. Den ene er mangelen på kunnskap om hvor stort behov for ulike barnevernstiltak er, og hvordan disse behovene best kan løses.. Det stilles spørsmål ved om de siste års vriding av tilbudet fra institusjon til fosterhjem og hjemmebaserte tilbud har gitt et bedre tilbud.. «Tiltaksvridning kan også få negative økonomiske og faglige konsekvenser dersom dette medfører flere flyttinger, økt ventetid på fosterhjem og/eller feilplasseringer grunnet manglende tilbud,» påpekes det.. Hindringer for samarbeid.. Ifølge Kommunal Rapport listes det opp flere hindringer for at det statlige og kommunale barnevernets muligheter til å løse lovpålagte oppgaver.. ? Kommunestrukturen.. ? Mer forebyggende arbeid i kommunene har ført til sterk vekst i antall saker/tiltak, uten tilsvarende økning i ressurser.. ? Det statlige tiltaksapparatet er ikke basert på grundig behovsanalyser.. Satsingen på noen typer hjemmebaserte tjenester kan ha skjedd på bekostning av andre tiltak og utvikling av institusjonstilbudet.. ? Statlige myndigheters forsøk på å styre og styrke kommunalt barnevern gjennom byråkratisering og fagteam..

  Original link path: /nyheter/article6107296.ece?service=print
  Open archive

 • Title: Nav-klient skjøt i taket | fontene.no
  Descriptive info: UVENTET: Politiet sperret av hele senteret.. Mange klienter rakk ikke å få registrert søknadene sine før helgen.. Foto: Eirik Dahl Viggen.. Nav-klient skjøt i taket.. De ansatte er tydelig preget etter at en 60 år gammel mann avfyrte en pistol i mottaket på Nav Gamle Oslo i ettermiddag.. Eirik Dahl Viggen, Fontene.. Publisert 01.. 2012 kl 16:47 Oppdatert 04.. 2012 kl 15:19.. HØYDRAMATISK: Nav Gamle Oslo er blant de mest besøkte virksomhetene på Tøyen Senter i Oslo.. Politiet fikk raskt situasjonen under kontroll, etter at en 60 år gammel mann avfyrte en pistol og tok en teamleder som gissel.. INGEN SKADDE: Skytingen utløste full utrykning til Tøyen Senter.. Ingen ble fysisk skadd.. FO-yrkene mest utsatt for vold.. Politiet fikk melding om skytingen klokken 13.. 37.. Gjerningsmannen ble pågrepet rett før klokken 14.. Ingen ble fysisk skadd.. Bitte liten pistol.. – Jeg stod og spiste litt brød og banan mens jeg ventet.. Så kom det en mann og skjøt i taket.. Han var litt unna meg.. Han var helt rød i ansiktet, og sint.. Han ropte rundt seg på et språk som er ukjent for meg, forteller en klient som kommer rett fra avhør med politiet.. – Han hadde en bitte liten pistol (antyder 10 centimeter  ...   det handlet om en sosialsak.. Han ba spesielt om å snakke med teamleder, som satt lenger inne i huset.. Han trua seg oppover i etasjene mot oss.. , sier en tydelig preget Prestaasen.. Hun jobber som saksbehandler og har kontor noen etasjer ovenfor mottaksområdet.. 60-åringen hadde først truet en kvinnelig kollega av Prestaasen til å påkalle sin mannlige teamleder.. Da denne kom ned, truet 60-åringen ham til å bruke nøkkelkortet sitt og åpne døren som fører inn til de ansattes kontorer lenger opp i etasjene.. Gisseldramaet varte 17 minutter.. Situasjonen er under kontroll og gjerningsmannen satt i varetekt.. De to ansatte han truet får oppfølging av helsepersonell.. Utsatt yrke.. Prestaasen har vært sosionom i fire år og er vant til at det kommer trusler fra klientene.. – Det skjer ofte.. Men aldri noe slikt, sier Prestaasen, som ikke ønsker å bli avbildet.. Siden hun begynte her i februar, har hun ikke vært innkalt til kurs i å håndtere vold og trusler.. Politiet avhører nå de som var på jobb.. Leder i FO Oslo, Tore Kristiansen, forteller at han har prøvd halvannen time å ringe de tillitsvalgte ved Nav Gamle Oslo, men eneste kontakt er en svarer som melder at de er på jobb klokken 09:00 mandag..

  Original link path: /nyheter/article6086915.ece?service=print
  Open archive

 • Title: Helsefarlige FO-jobber | fontene.no
  Descriptive info: TAR IKKE ANSVAR: ? Undersøkelsen viser at offentlige ledere ikke tar arbeidsmiljøet på alvor, sier forbundsleder Rigmor Hogstad.. Helsefarlige FO-jobber.. FOs medlemmer har blant de mest helsefarlige yrkene i Norge.. De har høyest sykefravær, har flest konflikter på jobben og er mest utsatt for omorganisering.. Publisert 11.. 2011 kl 09:22 Oppdatert 14.. 2011 kl 14:19.. Faktabok om arbeidsmiljø og helse 2011.. De elendige arbeidsforholdene beskrives i rapporten «Faktabok om arbeidsmiljø og helse 2011»som er utarbeidet av STAMI (Statens arbeidsmiljøinstitutt).. – Dette er alvorlig, det bekrefter at det har vært for liten fokus på arbeidsmiljøarbeidet i offentlig sektor, og da særlig innen helsesektoren, sier forbundsleder Rigmor Hogstad.. Hun presenterte undersøkelsen på tillitsvalgtsamlingen på Gardermoen tidligere i uken.. Hogstad vil ha en idédugnad blant de tillitsvalgte for finne ut hvordan de skal sett funnene i undersøkelsen på dagsorden lokalt og sentralt.. Mange langtidssyke.. Faktaboka slår det fast at FOs yrkesgrupper har det høyeste sykefraværet av alle yrkesgrupper.. – Vi har forholdsvis unge medlemmer så det kan skyldes graviditet, men det kan også skyldes andre forhold.. De skal vi analysere nærere, sier Hogstad.. Det er kun kvinnelige flygere og bussjafører som har et høyere legemeldt sykefravær.. 17 prosent av FOs yrkesgrupper angir at de har helseproblemer som skyldes jobben, og topper dermed statistikken.. De topper også statistikken over arbeidstakere som oppgir at de har hatt egenmeldt fravær som ikke skyldes jobben.. 65 prosent oppgir at de har hatt egenmeldt fravær, mot 42 prosent blant alle yrkesaktive.. Verktøy for handling.. Faktaboka gir en samlet beskrivelse av arbeidsmiljøeksponeringer, helseproblemer som skyldes forholdene på jobben.. Nivået på sykefravær og uføretrygding etter kjønn, alder og yrkes- og næringsgrupper er også dokumentert.. 144 barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere er med i undersøkelsen.. «Vi ønsker å fokusere på utsatte grupper der potensialet for forebygging og forbedring av arbeidsmiljøet er størst.. Faktaboken om arbeidsmiljø og helse 2011 vil være til nytte for myndighetene, tilsyn, partene i arbeidslivet og befolkningen generelt,» skriver  ...   sykehusreformen har vært gjennomført helsevesenet i perioden undersøkelsen ble gjort.. I tillegg kommer omstillinger i kommunene og på arbeidsplassene.. Hele 40 prosent av de intervjuede i FO yrkene hadde vært gjennom omstilling i perioden fra 2006 til 2009.. 20 prosent av dem hadde opplevd nedbemanning.. – Medlemmene våre forteller oss at de opplever stor utrygghet og slitasje i forbindelse med omstillinger og nedbemanninger.. Og de strekker seg langt for å gi et godt tilbud til brukerne, ofte veldig langt.. Det høye sykefraværet bekrefter det, mener Hogstad.. Sterke følelser og angst.. De emosjonelle belastningene er også høye.. 40 prosent rapporterer om emosjonelle belastninger og over 60 prosent må forholde seg til sterke følelser på jobben.. Over 25 prosent har vært plaget av angst, nervøsitet og/eller nedtrykthet, depresjon den siste måneden.. – De ansatte gjør alt som er i sin makt for å gi brukerne et godt tilbud, og de strekker seg så langt at det går på helsa løs, sier Hogstad.. Mystiske konflikter.. Overraskende nok topper barnevernpedagogene, sosionomene og vernepleierne statistikken over konflikter på arbeidsplassen.. 16 prosent opplever ofte eller av og til ubehaglige konflikter på jobb.. Det er seks prosent mer enn gjennomsnittet i undersøkelsen.. Forbundslederen mener dette er dette et mysterium.. – Hvorfor klarer vi rett og slett ikke å snakke sammen.. Vi står ofte i konfliktfylte situasjoner med klientene fordi vi har jobber som innebærer makt og myndighet overfor mennesker i sårbare livssituasjoner.. Det håndterer vi godt.. Men når det oppstår problemer i forhold til kolleger og ledere så blir det konflikt.. Er det fordi vi ikke greier å si i fra, eller være tydelige.. Dette burde vi kunne, sier Hogstad.. Vil lage konfliktverktøy.. Hun ønsker å finne ut mer om dette.. – Hvis vi vet hvorfor det er sånn, så kan vi utvikle ledelsesverktøy.. Vi må ha en kultur på arbeidsplassene som motvirker disse konfliktene.. Det er et lederansvar og mange ledere er medlemmer i FO, sier Hogstad..

  Original link path: /nyheter/article5803743.ece
  Open archive

 • Title: Bremsene er av | fontene.no
  Descriptive info: VIKTIG LEDD: Med sosionom Britt Mognes ute på gata, må bydelen belage seg på store utbetalinger til sosial nødhjelp.. Bremsene er av.. Nav Frogner er rammet av streik.. Med sosionom Britt Mognes og kollegene hennes på gata, må bydelen belage seg på store akuttutbetalinger til klientene.. Publisert 31.. 2012 kl 13:46 Oppdatert 01.. 2012 kl 11:29.. INGEN LEK: En skulle tro at streik i offentlig sektor er en ren vinn-situasjon for arbeidsgiveren, som dermed slipper å utbetale lønn.. Men ikke for Nav.. DRATT INN: Elin Karin Sunde har vært sosionom i ti år, men meldte seg inn i FO for bare to uker siden, akkurat i tide til streiken.. MÅ FØLGE FRONTEN: Mer penger på konto er ikke det viktigste for sosionom og controller Kay Holmen.. Derimot prinsippet om å ikke få mindre enn LO-kameratene i industrien.. TIMING: Det er en utfordring at streiken starter akkurat i månedsskiftet, når klientene skal til å søke om kvalifiseringsstønad, innrømmer sosionom Gunnbjørg Areklett.. STREIKEVILJEN HØYT OPPE: Ikke de sedvanlige vaflene, men brownie-sjokoladekake ble de streikende i Frogner bydel til del.. Ingen klaget over det.. LES OGSÅ.. FO streiker i Oslo.. 84 FO-ere i Oslo streiker fra i morgen tidlig i tre bydeler.. FO, Musikernes fellesorganisasjon (MFO) og Skolenes Landsforbund (SL) forkastet i kveld meklingsresultatet i Oslo kommune.. 30.. 12 - 23:04.. Med sosionomene på Frogner i Oslo i streik, må mange klienter trolig ty til sosial nødhjelp.. Det gjelder dem som deltar i kvalifiseringsprogrammet.. Programrådgiver Britt Mognes (bildet) har 20 klienter hun normalt skulle vurdert søknadene fra i morgen.. Men siden hun streiker, får de ikke levert inn aktivitetsskjemaene sine og dermed ikke utløst stønad.. Det betyr at mange vil måtte søke kommunal  ...   et lavt lønnshopp, har vi vært lojale mot dem.. Men i år går de opp uten at vi følger med, da er ikke det greit, sier Britt Mognes.. Til sammen 84 FO-medlemmer er tatt ut i streik i Oslo.. I tillegg til Nav Frogner, har FO tatt ut medlemmer ved bydelens barnevernstjeneste, dessuten tilsvarende tjenester i bydelene St.. Hanshaugen og Bjerke.. Prinsippet viktigst.. Controller Kay Holmen ved Nav Frogner gir blaffen i om de streiker for bare en tusenlapp eller to.. – Det er prinsippet som er viktig, at vi skal ha like mye som de fikk i privat sektor, sier Holmen.. – Vi er lojale mot FOs valg om å gå ut i streik.. Hvis vi aldri sier ifra, blir det aldri bedre, sier mottakskonsulent Gunnbjørg Areklett.. For bedre ville det vært om kommunalt ansatte med opptil fire års høyere utdanning klarte å rykke innpå dem med like lang utdanning i industrien.. Mens gjennomsnittlig årslønn for dette utdanningsnivået i kommunene er 450.. 000 kroner i året, ligger den på 604.. 800 kroner i industrien.. Sosionom Elin Karin Sunde meldte seg inn i FO bare to uker før streiken.. – Jeg ble jo dratt inn i dette.. Men jeg støtter prinsippet om at vi ikke skal henge etter privat sektor.. Krever anerkjennelse.. For Areklett er anerkjennelsen av utdanningen det viktigste.. – Vi må få det samme som dem med like lang utdanning, for eksempel høgskoleutdannede ingeniører, som tjener mye mer.. De frykter ikke streikebryteri.. – Det er jo ingen andre som har lyst til å gjøre jobben deres når dere er til stede, så hvorfor skulle noen gjøre det nå?.. skyter kollega Ådne Nordby fra statlig del av kontoret inn..

  Original link path: /nyheter/article6084630.ece?service=print
  Open archive

 • Title: Lei av å være hushjelp | fontene.no
  Descriptive info: HEVEDE STEMMER: FO utgjorde et vandrende kor gjennom Torggata på vei mot streikemarkeringen på Youngstorget.. Lei av å være hushjelp.. Syngende FO-ere banet seg vei fram til Youngstorget mens streiken skrur seg til i stat og kommune.. Vernepleierne er lei av å vaske golv.. 2012 kl 16:29 Oppdatert 05.. 2012 kl 10:49.. ENSOMT: Vernepleierne Synnøve Bjerke og Irén Westrum må se seg langt etter kvalifiserte kolleger i boligene for utviklingshemmede, så lenge kommunen ikke kan tilby folk lønn som lokker de kompetente.. KREVER RAMPELYSET: Hovedtillitsvalgt for FO i Asker, Ingunn Strand Johansen, håper streiken får mer oppmerksomhet enn Justin Bieber-konserten som pågår parallelt i Oslo.. Regiontillitsvalgt for FO i Bufetat region Øst, Patrik Dahlqvist, melder om god stemning på streikestanden i Pilestredet.. I dag tok han seg tid til en wiener og streiketog til Youngstorget.. – Vi hadde god lyst til å streike i år, sier vernepleier Irén Westrum, som er en av FO-erne som streiker i Asker kommune.. I dag deltok hun sammen med en toglast FO-ere fra streikekontingenten i Asker.. – Noen trodde vi med gule vester delte ut gratisbilletter  ...   konkurrere på lønn.. Vi få vernepleierne som blir igjen, får ikke tid til å utøve faget vårt og fungerer som vaskehjelper i boligene.. , sier Irén Westrum, som var en av forsangerne i minitoget de tre hundre meterne til Youngstorget.. – Etter streiken håper vi både å få hevet grunnlønna og å få uttelling for lederansvar, sier kollega og medsanger Synnøve Bjerke.. Både Westrum og Bjerke har flere boligenheter under seg.. – Det er for lite skille mellom oss og de som ikke har noe lederansvar.. Men framfor alt savner vi tydeligere skille mellom oss som leder døgnkontinuerlige tjenester og de andre lederne.. Kompetansen forsvinner.. De forteller at vernepleierne i Asker søker seg vekk fra kommunale jobber, over til fengsel, rus og psykiatri.. Med naboarbeidsgivere som Dikemark og Blakstad taper kommunen i konkurransen om både hoder og hender.. – Vi hadde nettopp utlyst en miljøterapeutstilling i bolig.. Vi fikk ni søknader.. Ingen av dem fra vernepleiere, forteller Bjerke.. Hun er bekymret forlovligheten i tjenestene for utviklingshemmede når det ikke kommer søkere som er skolert i lovverket om bruk av tvang og makt..

  Original link path: /nyheter/article6083232.ece?service=print
  Open archive

 • Title: – En rettferdig streik | fontene.no
  Descriptive info: Tom Bache-Gabrielsen (t.. v) har ansvar for streikende FO-ere på Bufetats regionkontor i øst, som ligger midt i Oslo.. FO-er Kjellrun Wilhelmsen og Truls Olsen fra Fagforbundet stod streikevakt i formiddagssola.. Foto: Solfrid Rød.. – En rettferdig streik.. – Her er det heiarop og tomler opp fra folk som går forbi.. Denne streiken har støtte, forteller streikevaktene utenfor statens barnevern, regionkontor øst.. Publisert 25.. 2012 kl 12:58 Oppdatert 30.. 2012 kl 12:49.. Per Inge Langeng i Arbeids- og velferdsdirektoratet streiker for en kompetent offentlig sektor, her i samtale med Anna-Sabina Soggiu fra FO-ledelsen.. – Naboen vår, et firma, kom med kaffe til oss, supplerer Kjellrun Wilhelmsen.. Hun er barnevernpedagog og FO-er, og kjører høy solfaktor i steika i Pilestredet fredag formiddag sammen med Truls Olsen fra Fagforbundet.. FO har tatt ut 12 ansatte ved regionkontoret i streik.. Med NTL og Fagforbundets medlemmer er 22 tatt ut totalt.. Deres kolleger på regionkontorene i Trondheim og Bergen er også i streik, i tillegg til fagteamene i Bergen, Trondheim, Stavanger og Tromsø.. Godtar ikke gapet.. Seniorrådgiver Tom Bache-Gabrielsen, plasstillitsvalgt og streikeansvarlig for FO, opplever at folks motivasjon for å streike først og fremst ligger i prinsippene.. – Om det blir 3,8 eller 4,1 prosents lønnsøkning er ikke avgjørende for vår levestandard.. Men vi godtar ikke at vi som jobber i offentlig sektor skal henge så langt etter privat sektor, forklarer han.. Streiker for prinsipper.. Han har streiket en gang før, i 2000.. Da varte streiken i tre-fire uker.. Så vidt Bache-Gabrielsen husker, endte det med tvungen lønnsnemd og omtrent samme økonomiske resultat som man gikk ut i streik på.. Hva om det skjer igjen? Er det verdt å streike da?.. – Dette handler om mer enn penger, det står om prinsipper, særlig prinsippet om utjamning mellom offentlig og privat sektor..  ...   sier Bache-Gabrielsen.. Streiker for en kompetent offentlig sektor.. Et par kvartaler unna står en gjeng i gule streikevakter utenfor Arbeids- og velferdsdirektoratet.. Alle de seks FO-medlemmene som jobber her er tatt ut.. Per Inge Langeng, som jobber i styringsenheten for sosiale tjenester, er eneste FO-er her akkurat nå, inntil han får selskap av Anna-Sabina Soggiu fra forbundsledelsen.. Også han er lei av at offentlig sektor henger etter privat.. Kompetanse må lønne seg, også i staten, mener Langeng.. – Dette handler om å ivareta en kompetent offentlig sektor.. Langeneg tror streiken kan trekke ut i tid.. – Nå er min informasjon selvsagt partisk.. Men slik jeg forstår det, har arbeidsgiver en såpass arrogant tilnærming at jeg tipper streiken kan bli langvarig.. Mer enn penger.. Det er AU-medlem Anna-Sabina Soggiu også forberedt på.. – Dette handler om mye mer enn penger.. Særlig i kommunesektoren handler det om hele avtalestrukturen.. I KS kom vi jo aldri så langt at vi fikk et økonomisk tilbud.. Vi er forberedt på å holde trøkket oppe en god stund, sier Soggiu.. Dere er ikke redde for tvungen lønnsnemd?.. – Det er alltid en fare.. Vi må være nøye med hvem vi tar ut.. Opptrapping over pinse.. Streiken trappes opp fra tirsdag.. 17 nye FO-ere tas da ut i staten, de fleste av dem i Helsedirektoratet.. Totalt tar LO og YS ut nærmere 2000 nye statsansatte om ikke konflikten er løst innen tirsdag.. Utenriksdepartementet, Norad og Kriminalomsorgen er blant virksomhetene vil bli hardt rammet.. Også i kommunesektoren går flere ut i streik over pinse.. Da får de 137 streikende FO-erne i Molde og Asker følge av ytterligere 82 barnevernpedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere ut i Kongsberg kommune i Buskerud og i Harstad kommune i Troms.. Totalt er det varslet 16 000 nye streikende i kommunesektoren..

  Original link path: /nyheter/article6076519.ece?service=print
  Open archive •  


  Archived pages: 697