www.archive-no-2012.com » NO » F » FAMILIESTIFTELSEN

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 883 . Archive date: 2012-07.

 • Title: Familiestiftelsen 15. mai
  Descriptive info: .. Hjem.. Bakgrunn.. Verdigrunnlag.. Vedtekter.. Prinsipprogram.. Strategi.. Organisasjon.. Vi mener.. Bli støttemedlem.. Kontakt oss.. Hjelp.. Statsmaktene.. Lovgivende myndighet.. Stortinget.. Representanter.. Riksretten.. Riksrevisjonen.. Sivilombudsmannen.. Nettsteder.. Utøvende myndighet.. Kongen i statsråd.. Riksadvokaten.. Regjeringen/dep.. Statsministeren.. Barne- og likestilling.. Helse og omsorg.. Arbeid og inkl.. Justisdepartement.. Kunnskapsdep.. Utenriksdepartementet.. Statsforvaltningen.. BUFdir.. BUFetat.. Domstoladmin.. Fylkesnemndene.. Agder.. Buskerud og Vestfold.. Hedmark og Oppland.. Hordaland og Sogn og Fjordane.. Møre og Romsdal.. Nordland.. Oslo og Akershus.. Rogaland.. Telemark.. Troms og Finnmark.. Trøndelag.. Østfold.. Helsedirektoratet.. Helsetilsynet.. Innkrevningssentralen.. Kontoret for voldsoffererstatning.. Namsmannen.. NAV.. Politidirektoratet.. Politidistrikt.. PST.. Sivilrettsforvaltning.. Spesialenheten for politisaker.. SSB.. Trygderetten.. UDI.. Statlige ombud.. Barneombudet.. Likestillingsombudet.. Forbrukerombudet.. Fylkesmannen.. FM Aust-Agder.. FM Buskerud.. FM Finnmark.. FM Hedmark.. FM Hordaland.. FM Møre/Romsdal.. FM Nord-Trøndelag.. FM Nordland.. FM Oppland.. FM Oslo/Akershus.. FM Rogaland.. FM Sogn/Fjordane.. FM Sør-Trøndelag.. FM Telemark.. FM Troms.. FM Vest-Agder.. FM Vestfold.. FM Østfold.. Fylkeskommuner.. Akershus.. Aust-Agder.. Buskerud.. Finnmark.. Hedmark.. Hordaland.. Nord-Trøndelag.. Oppland.. Oslo.. Sogn og Fjordane.. Sør-Trøndelag.. Troms.. Vest-Agder.. Vestfold.. Lokalforvaltningen.. Kommuner.. Annen forvaltning.. Klageinstanser.. Dømmende myndighet.. EMD Strasbourg.. Høyesterett.. Lagmannsrett.. Borgarting.. Eidsivating.. Frostating.. Gulating.. Hålogaland.. Tingrett.. Forliksråd.. Dommere.. Presse og media.. Nyhetsmedia.. Fagpressen.. Journalister.. Professjonsorg.. Fagekspertene.. Advokater.. Sakkyndige.. Forskere.. Forskningsmiljø.. Advokatkontor.. Det sivile samfunn.. Livsynsorganisasjoner.. Politiske partier.. Stiftelser.. Foreninger.. Aksjeselskaper.. Internasjonalt.. Aktuelle saker / dokumenter.. Familiestiftelsen retter kritikk mot politiet i barnebortføringssaker.. Stefedres utdanningsnivå og stesønners intelligens.. Er det bare menn som slår barna sine her til lands?.. «Den grunnleggende verdi» av Carsten Smith.. Fedre blir diskriminert.. Godhetens tyranni.. Søkere på stillingen som barneombud.. mer.. Uheldig snikstigmatisering.. Familiestiftelsen 15.. mai er en kjønns nøytral organisasjon forankret i FNs barnekonvensjon.. Vi tillatter oss likevel å kommentere stortings- melding Om menn, mannsroller og likestilling fordi den er relevant for barns livssituasjon.. Stortingsmeldingen bidrar etter vår mening til en uheldig snikstigmatiser ing av gutter og menn, og mange kjenner seg ikke igjen i beskrivelsene.. Les våre innspill.. her.. Kunnskapsbasen.. FNs barnekonvensjon.. Generelle prinsipper.. 01 - Definisjon av barn.. 02 - Ikke-diskriminering.. 03 - Barnets interesse.. 04 - Statens plikter og ansvar.. 06 - Overlevelse utvikling.. 12 - Rett til å bli hørt.. Familie omsorg.. 05 - Utvidet familie.. 09 - Ikke-atskillelse.. 10 - Familiegjenforening.. 11 - Barnebortføring.. 18 - Foreldreansvar.. 19 - Mishandling.. 20 - Alternativ omsorg.. 21 - Adopsjon.. 25 - Plasseringstilsyn.. 27 - Rimelig levestandard.. 39 - Rehabilitering.. Sivile rettigheter.. 07 - Nasjonalitet omsorg.. 08 - Identitetsbevaring.. 13 - Ytringsfrihet.. 14 - Åndsfrihet.. 15 - Organisasjonsfrihet.. 16 - Privatliv.. 17 - Informasjon.. Beskyttelsestiltak.. 22 - Flyktningbarn.. 30 - Minoritetsgrupper.. 32 - Økonomisk utnytting.. 33 - Rusmisbruk.. 34 - Seksuelt misbruk.. 35 - Handel med barn.. 36 - Annen utnytting.. 37 - Frihetberøvelse.. 38 - Barn i krig.. 40 - Rettsforfølgning.. Helse velferd.. 23 - Funksjonshemmet.. 24 - Helse.. 26 - Sosial sikkerhet.. Utdanning fritid.. 28 - Skole.. 29 - Skolens formål.. 31 - Fritid kultur.. Implementeringstiltak.. 42 - Opplysning.. 43 - FN s ekspertkomité.. 44 - Rapporteringsplikt.. 45 - FN-systemet.. Informasjon om.. konvensjonen.. oversettelse og fremstilling.. Se også.. FNs ekspertkomité.. Unicefs håndbok 2002.. Norges 1.. rapport 1993.. Norges 2.. rapport 1998.. Norges 3.. rapport 2003.. Norges 4.. rapport 2008.. Retningslinjer.. Rapportering 1996.. Rapportering 2005.. Temabasen.. Barn deres beste.. Barn deres rettigheter.. Barn omsorgssvikt.. Barn atferdsproblemer.. Barn samlivsbrudd.. Barn farskap.. Barn morskap.. Barn besteforeldre.. Barn bortføring.. Barn samværssabotasje.. Barn vold i hjemmet.. Barn seksuelle overgrep.. Barn foreldrefremmedgjøring.. Barn krisesentrene.. Barn psykiske helse.. Barn familievern.. Barn økonomi.. Barn familiestatistikk.. Barn de sakkyndige.. Barn på rømmen.. Likestilling likeverd.. Menneskerettigheter.. Rettsprosessen.. Ytringsfrihet.. Dokumentbasen.. Artikler og kronikker.. Bøker.. Debatt og kommentar.. Dok 8 forslag.. Dokumentarer.. Etiske retningslinjer.. Høringer og svar.. Komitéinnstillinger.. Konvensjoner.. Lover og forskrifter.. Off.. retningslinjer.. rundskriv.. utredning (NOU).. Pressemeldinger.. Rapporter.. Rettsavgjørelser.. Sakkyndige rapporter.. Spørretime og svar.. Stortingsdebatt.. Stortingsmeldinger.. Stortingsproposisjon.. Taler og foredrag.. Uttalelser.. Veiledninger og info.. Årsmeldinger.. Nyhetsarkivet.. Indeks.. Stikkord.. Personer.. Enheter.. Geografi.. Annonser.. Kompromissløs på «lov», «sandhed» og «ret» siden 2006.. Forankret i FNs barnekonvensjon og EMK arbeider Familiestiftelsen langsiktig for forståelse og forsvar av barns behov og rettigheter i relasjon til sine foreldre og besteforeldre.. Stiftelsen er en helt uavhengig menneskerettsorganisasjon som etter oppfordring fra FN om borgerens.. offentlige granskning av myndighetenes maktutøvelse.. skal være kunnskapssøkende, sannhetssøkende og ikke minst hjelpende overfor barn, foreldre og besteforeldre.. Som medborgere kan vi bistå i saker relatert til vold og seksuelle overgrep mot barn, farskap, barnefordeling, barnebortføring, barnevern og barn på rømmen.. Vår oppgave er verken å erstatte advokater, psykologer eller dommere, men å være til stede som støttespillere i en vanskelig stund.. Nyheter.. 14.. juli 2012.. Sommeren er høysesong for bortføring av barn fra Norge.. I fjor ble 45 barn bortført fra Norge av enten mor eller far.. Som oftest er  ...   Tidende prøvde å konfrontere myndighetene i forbindelse med de tilstandene som beskrives.. Da kunne man trukket fram eksempler på at departementet aktivt legger opp til å lette arbeidet for de mødre som bevisst er ute etter å marginalisere far.. Slik som BLDs skriv i.. Informasjonshefte til dommere og sakkyndige i barnefordelingssaker der det er påstander om vold.. (Q 1144B, 2008,) Dette skriver advokat.. Øivind Østberg.. i en kommentar i dag.. Barnevernsbarn står 4 måneder i kø for hjelp.. 8.. I fjor ble kun 117 av totalt 1314 barnevernssaker behandlet innen tidsfristen.. Det er heller ingen begrensning på hvor mange ganger foreldre kan reise ny sak om omsorgsovertagelse og samvær.. Dette handler om barn i en ekstremt usikker og vanskelig si situasjon.. Når de må bo hos sine biologiske foreldre i 6 til 8 måneder mot barnevernets anbefaling, kan det være skadelig på kort og lang sikt, sier leder i Norsk barnevernlederorganisasjon (NOBO), Gunnar Toresen.. Dette skriver Sofie Gran Aspunvik i Aftenposten og.. BT.. Fedre får ikke treffe barna sine.. Det tjener mødrene penger på.. 7.. De er tre vanlige menn.. Domstolene har gjentatte ganger slått fast at pappaene er viktige ressurser.. Har god omsorgsevne.. Betaler barnebidrag.. Likevel har fedrene ikke sett barna sine på årevis.. Fordi mødrene nekter, og barna sier de ikke vil.. Retten har gitt fedrene samvær med barna, men mødrene vil ikke samarbeide.. Paradoksalt nok belønnes mødrene med høyere bidrag fordi far ikke har samvær i det hele tatt.. Dette skriver Ingrid Fredriksen og Ingunn Røren i Bergens Tidende.. – Foreldra vil berre bli forstått.. 3.. UiS-forskar Bente Nes Aadnesen etterlyser meir tid til dialog og refleksjon i det fleirkulturelle barnevernet.. I forskinga si har ho sett nærare på møtet mellom muslimske foreldre og barnevernet i saker om unge muslimske jenter.. Fleire og fleire saker i barnevernet dreier seg om barn av foreldre med minoritetsetnisk bakgrunn.. I møtet med barnevernet opplever foreldra til desse barna ofte at dei ikkje blir forstått, respektert eller lytta til.. Dette skriver Universitetet i Stavanger på sine.. hjemmesider.. Saksøkte barnevernet - får bli hos mor.. En 13 år gammel gutt saksøkte i fjor sommer barnevernet i Bergen for omsorgssvikt.. Nå er dommen kommet som slår fast at han skal bo hos moren, slik han heile tiden har ønsket.. Dette forteller Tane Holm Høisæter i.. TV2.. Unge fedre bor mindre sammen med barna sine.. juni 2012.. Kari Skrede, forsker i Statistisk sentralbyrå (SSB), har sett på familieetableringsmønsteret i dagens unge generasjoner og funnet at terskelen for det nære farskap har endret seg i de unge familiene.. Vi ser en økende tendens til at unge fedre ikke bor sammen med barna sine.. Dette gjelder i størst grad fedre under 25 år.. I stadig mindre grad har de forsørgeransvar for barna sine, sier Skrede.. Dette skriver June Westerveld i.. Aftenposten.. 1.. 2.. 4.. 5.. 6.. 9.. ….. neste.. siste.. Emneord:.. Adopsjon.. Barnebidrag.. Barnebortføring innland.. Barnebortføring utland.. Barnefordeling.. Barnekonvensjonen.. Barneloven.. Barnets beste.. Barnevern.. Barnevernsinstitusjoner.. Barnevernsloven.. Barnevernstjenesten.. Barns rettigheter.. Besteforeldre.. Biologisk prinsipp.. Delt omsorg.. DNA.. Dommerene.. Eggdonor.. Ekteskapsloven.. Familiepolitikk.. Farskap.. Fast bosted.. Fedre.. Foreldreansvar.. Foreldrefremmedgjøring.. Foreldrepermisjon.. Fosterhjem.. Fylkesnemnda.. Haagkonvensjonen.. Habilitet.. Incest.. Krisesenter.. Kunstig befruktning.. Likestilling.. Lindøy-saken.. Morskap.. Omsorgsovertakelse.. Omsorgssvikt.. Overgrep.. Pappapermisjon.. Psykisk helse.. Rettsprosess.. Rettssikkerhet.. Sakkyndige vurderinger.. Sakkyndig utredning.. Samlivsbrudd.. Samvær.. Samværsrett.. Samværssabotasje.. Seksuelle overgrep.. Skilsmisse.. Statistikk.. Surrogatmor.. Sæddonor.. Vold i nære relasjoner.. Økonomi.. flere.. Til toppen av siden.. Gulesider.. Kalender.. Ingen planlagte møter eller arrangement.. Pålogging.. Brukernavn:.. *.. Passord:.. Opprett ny konto.. Bestill nytt passord.. Navigering.. Kontakt.. Siste innlegg.. Ansvarlig redaktør:.. Kontakt oss!.. Vi setter pris på dine spørsmål, forslag eller tilbakemeldinger.. Design og utvikling:.. Powered by.. Forankret i FNs barnekonvensjon og EMK arbeider Familiestiftelsen 15.. mai langsiktig for forståelse og forsvar av barns behov og rettigheter i relasjon til sine foreldre og besteforeldre, samt foreldrenes ansvar og rettigheter i relasjon til sine barn.. Org.. nr.. 990 912 580 - bankkonto 9100.. 11.. 09400 - postboks 1666 Vika, 0120 Oslo.. Tlf.. 94 50 10 01 - Familiestiftelsens generalsekretær -.. post@familiestiftelsen.. no.. 94 50 10 02 - Familiestiftelsens grønne nummer -.. vakt@familiestiftelsen.. 94 50 10 03 - Familiestiftelsens nettredaksjon -.. redaksjon@familiestiftelsen.. 94 50 10 04 - Familiestiftelsens barnevernsgruppe -.. barnevern@familiestiftelsen.. 94 50 10 06 - Familiestiftelsens barnebortføringsgruppe -.. barnebortforing@familiestiftelsen.. 94 50 10 07 - Familiestiftelsens barnefordelingsgruppe -.. barnefordeling@familiestiftelsen.. 94 50 19 78 - Familiestiftelsens voldsgruppe -.. vold@familiestiftelsen.. 94 50 15 16 - Familiestiftelsens farskapsgruppe -.. farskap@familiestiftesen.. 94 50 19 80 - Familiestiftelsens ungdomsgruppe -.. ungdom@familiestiftelsen.. 94 50 19 82 - Familiestiftelsens besteforeldregruppe -.. besteforeldre@familiestiftelsen.. 94 50 19 81 - Familiestiftelsens webmaster -.. webmaster@familiestiftelsen.. fra 15.. mai 2007..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Bakgrunn | Familiestiftelsen 15. mai
  Descriptive info: ».. mai.. Familiestiftelsen består av en gruppe foreldre og besteforeldre som er opprørt over manglende respekt for FNs konvensjon for barns rettigheter når det gjelder barns beskyttelse mot psykiske og fysiske overgrep samt atskillelse fra foreldre og besteforeldre.. FNs barnekonvensjon ble ratifisert av Norge 20.. november 1989 og ble inntatt paragraf for paragraf som en del av norsk lov 1.. oktober 2003.. Med dette slo lovgivende myndigheter fast at FNs barnekonvensjon er overordnet øvrig norsk lovgivning.. Videre viser de med dette at de ser på barn som personer med egne, selvstendige og grunnleggende rettigheter.. Bånd mellom barn og foreldre.. Familieslektskap oppad og nedad linje er kanskje noe av det aller viktigste for folk flest - etter liv og helse.. Mange foreldre opplever en fødsel eller en adopsjon som noe av det største i ens liv - en begivenhet som gir en helt ny dimensjon i tilværelsen.. Barnet vokser til, det begynner så smått å krabbe - senere å gå - for så å si mamma og pappa for første gang.. Barnet knytter seg til foreldrene.. Foreldrene knytter seg til barnet.. Årene går.. Det blir kanskje flere barn.. Disse årene - med barn i sentrum - er i mange tilfeller en av de aller lykkeligste periodene som man er forunt å oppleve i livet.. Båndene mellom barn og foreldre blir så sterke at det vanskelig lar seg beskrive.. Men så skjer det.. Det helt utenkelige skjer.. Man blir ofte uten begrunnelse og fornuft - fratatt nærkontakten med sine egne barn.. Og barnet blir fratatt nærkontakten med deg.. Livet snus på hodet.. Plutselig står man der - maktesløs og fortvilet - med frykten for at barnet over tid skal distansere seg fra deg - kanskje totalt, slik man hører om i enkelte tilfeller.. Man så tenker man at ja vel, men her vil jo myndighetene ta affære og sørge for at både du og barnet opprettholder god kontakt.. Disse illusjonene forsvinner raskt.. Bakgrunnen for at barnet blir fratatt deg kan være at barnevernet gjennomfører sine tiltak med eller uten en rimelig faglig og juridisk begrunnelse.. Eller det kan være ditt eget samliv som tar slutt, og ektefellen eller samboeren stikker av med barnet eller låser deg ute fra ditt eget hjem.. Så starter en forhandlingsprosess, fortsetter eventuelt med en meklingsprosess og  ...   av at de enten er utsatt for reell omsorgssvikt/overgrep eller at de ikke får rimelig nærkontakt med en eller begge av sine foreldre, besteforeldre eller øvrig nær familie.. Hva som er tilfellet i hver enkel konkrete sak er selvsagt et åpent spørsmål, men det er grunn til å tro at alt for mange barn i Norge i dag lider av manglende nærkontakt med en eller begge av sine foreldre i tilfeller hvor nettopp begge foreldrene ønsker å ta ansvar og stille opp for barnet.. Barn blir i tillegg også utsatt for store belastninger som følge av at de opplever at en eller begge av sine foreldre har det svært vondt i hverdagen, eller at de blir trukket inn i en konflikt både av myndighetene og av sine foreldre - en konflikt som de verken har forutsetninger for å forstå eller klarer å forholde seg til.. Ethvert tiltak som kan bidra til å redusere konfliktnivået burde i så hen seende være viktig å vurdere av hensyn til barna.. Til slutt har vi situasjonen hvor barna etter hvert vokser opp og på egen hånd finner ut av hva som virkelige var de faktiske forhold sammenlignet med det de fikk høre i barndommen.. Da kan nye konflikter mellom barn og foreldre dukke opp - konflikter som nå kan være langt vanskeligere å bearbeide og forsone.. Psykiske og fysiske belastninger for voksne.. På tilsvarende måte utsettes også mange foreldre og besteforeldre for store psykiske og fysiske belastninger gjennom manglende nærkontakt med sine barn og barnebarn.. Belastningene kommer både som en direkte og en indirekte følge av en, dessverre, konfliktskapende og til dels unødvendige rettsprosess.. Dette skjer ved at foreldre uten rimelig grunn blir trukket inn i en rettsprosess gjennom mange år ene og alene for å få lov til å være foreldre for sine egne barn i tråd med grunnleggende menneskerettigheter.. Dette kan ha store helsemessige konsekvenser gjennom bl.. a.. søvn- og mageplager som videre kan lede til nerve- og muskulære problemer.. Resultatet kan bli langvarig sykdom og fravær fra arbeidslivet, som igjen går på selvtilliten løs og påvirker ens sosiale liv.. Man kommer inn i en negativ spiral.. Publisert: 2.. april 2007 - 12:46.. Oppdatert: 14.. mai 2009 - 11:06.. Posted by:.. Webmaster.. Skriv ut.. Sendt siden.. Facebook.. Referanser.. Indeks: organisasjoner.. Familiestiftelsen..

  Original link path: /node/26
  Open archive

 • Title: Visjon | Familiestiftelsen 15. mai
  Descriptive info: Visjon.. Relasjonen mellom barn, foreldre og besteforeldre er.. ikke.. et spørsmål om politikk.. For vanlige mennesker er det heller.. et spørsmål om psykologi.. Det er et spørsmål om etikk og moral.. Familiestiftelsens.. misjon.. Forankret i FNs konvensjon om barns rettigheter arbeider Familiestiftelsen langsiktig for forståelse og forsvar av henholdsvis barns behov og rettigheter i relasjon til sine foreldre og besteforeldre, samt foreldrenes ansvar og rettigheter i relasjon til sine barn.. Stiftelsen er en uavhengig, ideell menneskerettsorganisasjon, som etter en generell oppfordring fra FNs ekspertkomité for barns rettigheter om borgerens offentlige granskning av myndighetenes politikk søker å bidra med informasjon, dokumentar og konstruktiv debatt.. Familiestiftelsens visjon.. Familiestiftelsens visjon er et samfunn hvor hvert enkeltindivid blir tatt på alvor og behandlet med verdighet, hvor menneskerettighetene blir respektert punkt for punkt, og hvor det eksisterer en rimelig maktbalanse mellom stat og borgere (slik det bør være i et moderne demokrati).. På vei til oppfyllelse av en slik visjon ønsker Familiestiftelsen å være Norges nr.. 1.. kunnskapsbase.. innen relasjon barn, foreldre og besteforeldre , og et seriøst, anerkjent og uredd.. talsrør.. for barn, foreldre og besteforeldre.. Familiestiftelsens Visjon 2018.. Familiestiftelsens visjon er at hvert eneste barn vokser opp i en trygg og harmonisk omsorgssituasjon med en rimelig levestandard og et godt skole- og helsetilbud - uten fare for overgrep av noe slag og uten vilkårlig innblanding i barnets privatliv, dets familie, hjem  ...   - eller råd til - å forårsake redusert livskvalitet for noen barn.. Dette betyr i praksis at samfunnet, innenfor rimelighetens grenser, må sørger for at menneskelige og finansielle ressurser ikke er en begrensende faktor i arbeidet med å ivareta et barns interesser og rettigheter.. Familiestiftelsens visjon er at myndighetene sikrer at barnets helhetlig interesse er ett grunnleggende hensyn ved alle handlinger som berører barn og at dette tillegges rimelig vekt i en eventuell avveining opp mot barnets rettigheter og eventuelt andre hensyn dersom det eksisterer motstridende interesser.. Familiestiftelsens visjon er at enhver barnefaglig vurdering begrunnes på en balansert og profesjonell måte med presentasjon av alternative årsakssammenhenger og utfyllende henvisning til relevant forskning.. Familiestiftelsens visjon at enhver rimelig påstand om brudd på FNs barnekonvensjon blir tatt alvorlig og raskt fulgt opp av relevante myndigheter - uten økonomisk risiko - og at påstanden forblir seriøst behandlet av alle ankeinstanser opp til henholdsvis statsminister og høyesterettsjustitiarius som øverste ansvarlige for utøvende og dømmende myndighet.. Familiestiftelsens visjon er at norske myndighetene på eget initiativ overvåker situasjonen grundig både på aggregert nivå og innen enkeltsaker og at de treffer alle egnede tiltak ikke bare lovgivningsmessige og administrative tiltak for å sikre de rettigheter som er anerkjent i FNs barnekonvensjon.. Familiestiftelsens visjon er at myndighetene gjør sitt absolutt ytterste for å bekjempe barnebortføring.. Publisert: 3.. april 2007 - 12:31.. Oppdatert: 19.. mai 2009 - 8:55..

  Original link path: /node/30
  Open archive

 • Title: Vedtekter for Familiestiftelsen 15. mai | Familiestiftelsen 15. mai
  Descriptive info: Vedtekter for Familiestiftelsen 15.. mai.. 1 NAVNET.. er.. og henspiller på den internasjonale familiedagen som FN i resolusjon 47/237 av 20.. november 1993 vedtok å markere 15.. mai hvert år.. Etter liv og helse er kanskje familie, dvs.. ens egne barn, foreldre og besteforeldre, det viktigste for folk flest.. Familiestiftelsen er en uavhengig, ideell menneskerettsorganisasjon og har kontor i Oslo.. 2 FORMÅL.. Forankret i FNs konvensjon om barns rettigheter og EMK skal Familiestiftelsen arbeide langsiktig for forståelse og beskyttelse av barns behov og rettigheter i relasjon til sine foreldre og besteforeldre samt foreldrenes ansvar og rettigheter i relasjon til sine barn.. Hensikten er å forhindre på den ene side utøvelse av psykisk og fysisk vold i nære familierelasjoner og på den annen side hindre systematiske brudd på grunnleggende menneskerettigheter, overgrep som for enkeltmennesker kan medføre redusert livskvalitet, depresjon, sykefravær, økonomisk ruin og ødelagte liv.. 3 ARBEIDSOMRÅDE.. Gjennom (1) innhenting, (2) systematisering, (3) vurdering og (4) bruk av kunnskap på høyt faglig nivå skal Familiestiftelsen utarbeide og publisere en.. helhetlig argumentasjon.. med konstruktive forslag, samt delta aktivt i den offentlige debatten.. Familiestiftelsen skal løpende velge fokusområder basert på tilgjengelige ressurser og sannsynlighet for gjennomslag.. Familiestiftelsen skal ikke engasjere seg i kvinne- eller mannskamp.. Familiestiftelsen skal fremme respekt for.. normal variasjonsbredde.. i det å være menneske.. Dette betyr at dersom en person anses som innenfor normal variasjonsbredde skal ingen kunne overprøve et annet menneskes verdier, holdninger og vurderinger - spesielt i egenskap som barn, foreldre eller besteforeldre.. Familiestiftelsen skal fremme barns rett til.. rask saksbehandling.. , dvs.. på den ene side skåne barn for unødvendig belastning og på den annen side forhindre at en sak blir unødvendig komplisert ved å gi rom for taktiske disposisjoner i tiden frem til rettsbehandling.. Familiestiftelsen skal fremme kravet til.. kvalitetssikring, rettsikkerhet og åpenhet.. (gjennomsiktlighet) i familierettslige spørsmål.. Stiftelsen skal også fremme prinsippet om å trekke allmennpreventive hensyn inn i forhold relatert til familierettslige spørsmål.. Familiestiftelsen skal søke.. samarbeid.. , støtte og oppslutning fra interesseorganisasjoner og nettsteder med tilsvarende formål i Norge.. Stiftelsen skal videre søke samarbeid med tilsvarende interesseorganisasjoner i utlandet med henblikk på å lære av erfaringer og praksis i andre land.. Familiestiftelsen skal også søke nært samarbeid med relevante offentlig finansierte institusjoner.. Familiestiftelsen skal drive.. sosiale aktiviteter.. for berørte barn, samt veiledning og sosiale aktiviteter for berørte familier.. 4 VERDIGRUNNLAGET.. er forankret i FNs konvensjon om barns rettigheter, som fra 1.. oktober 2003 i sin helhet er tatt inn i norsk lov, og som rettslig går foran annen lovgivning dersom det skulle være motstrid, jamfør 3 i lov om menneskerettigheter av 21.. mai 1999.. 1 Retten til likebehandling som menneske:.. Myndighetene.. skal respektere og sikre de rettigheter som er fastsatt i denne konvensjon for ethvert barn innenfor deres jurisdiksjon, uten diskriminering av noe slag og uten hensyn til rase, hudfarge, kjønn, språk, religion, politiske eller annen oppfatning, nasjonale, etniske eller sosiale opprinnelse, eiendomsforhold, funksjonshemming, fødsel eller annen stilling.. (Artikkel 2).. 2 Viktigheten av først og fremst å ivareta barnets helhetlige interesser:.. Ved alle handlinger som berører barn - enten de foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative myndigheter eller lovgivende organer - skal barnets interesser være et grunnleggende hensyn.. (Artikkel 3).. 3 Myndighetenes ansvar for at barn får sine rettigheter oppfylt:.. skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative og andre tiltak for å gjennomføre de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon.. (Artikkel 4.. 1).. 4 Foreldrenes ansvar, rett og forpliktelse til å oppdra barnet og gi omsorg:.. skal respektere det ansvar og de rettigheter og forpliktelser som foreldre, eventuelt slektninger eller andre med juridisk ansvar for barnet har, for å gi den veiledning og støtte - tilpasset barnets gradvise utvikling av evner og anlegg - under barnets utøvelse av rettighetene anerkjent i denne konvensjonen.. (Artikkel 5).. 5 Rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem:.. skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et stats-borgerskap, og - så langt det er mulig - rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem.. (Artikkel 7.. 5 Rett til identitet inkludert bevaring av familieforhold:.. forplikter seg til å respektere barnets rett til å bevare sin identitet, herunder statsborgerskap, navn og familieforhold som anerkjent av  ...   ikke å bli utsatt for diskriminering.. Utøvelsen av de rettigheter og friheter som er fastlagt i denne konvensjon skal bli sikret uten diskriminering på noe grunnlag slik som kjønn, rase, farge, språk, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, tilknytning til en nasjonal minoritet, eiendom, fødsel eller annen status.. (Artikkel 14 i EMK).. 4 Retten til rettferdig rettergang.. For å få avgjort sine borgerlige rettigheter og plikter ?har enhver rett til en rettferdig og offentlig rettergang innen rimelig tid ved en uavhengig og upartisk domstol opprettet ved lov.. (Artikkel 6 i EMK).. 5 Retten til rimelig erstatning.. Dersom.. domstolen finner at brudd på konvensjonen eller dens protokoller har funnet sted, og dersom nasjonale lovverk bare tillater en delvis gjenopprettelse, skal domstolen om nødvendig tilkjenne den krenkede part rimelig erstatning.. (Artkkel 41 i EMK).. 6 STØTTEMEDLEM.. Enhver som støtter Familiestiftelsens formål kan bli støttemedlem.. Medlemskap starter fra dato for innbetaling og opphører når støttebeløpet ikke er betalt ett år etter forfall.. Styret utarbeider retningslinjer for støttemedlemskap.. 7 DISTRIKTSKONTOR.. Støttemedlemmer kan velge å opprette distriktskontor etter søknad og vedtak i styret (maksimalt 7 regioner i landet).. Distriktskontorene skal ha rett til å bli representert i representantskapet med én representant for hver påbegynte 1000 medlemmer, dog skal distriktskontorene ikke utgjøre mer enn 1/3 av representantskapet.. Distriktskontorene utarbeider selv sine vedtekter, som må godkjennes av styret.. 8 REPRESENTANTSKAPET.. består av stifterne, representanter fra distriktskontorene og personer som styret har utnevnt gjennom egne vedtak på bakgrunn av at: (1) vedkommende har nedlagt betydelig arbeid for stiftelsen, (2) har bidratt med betydelige midler, og (3) er i kraft av sin posisjon eller profilering et aktivum for stiftelsen.. Stifterne er livsvarige medlemmer av representantskapet, dog ikke etter fylte 75 år.. De som er medlemmer i kraft av styrevedtak, kan fratas denne status på saklig grunnlag etter styrevedtak.. Representantskapet velger selv sin leder og nestleder.. Representantskapet avholder møter så ofte som lederen finner det nødvendig, eller når styret eller minst en tredjedel av medlemmene i representantskapet krever det.. Styret og generalsekretæren har i alminnelighet rett til å delta i representantskapets møter.. Representantskapet har følgende oppgaver: a) velge styre- og varamedlemmer, b) fastsette styremedlemmenes godtgjørelse, c) føre tilsyn med stiftelsens virksomhet, d) avgi uttalelse om årsregnskapet og årsberetning, e) beslutte granskning, f) velge revisor, g) avgi uttalelse i særlig viktige saker som blir forelagt fra styret, h) avgi uttalelse vedrørende overordnet strategi.. 9 STYRET.. er stiftelsens øverste besluttende organ og representerer stiftelsen utad.. Styret kan gi styremedlemmer eller generalsekretæren rett til å representere stiftelsen utad, alene eller i fellesskap.. Styret kan når som helst trekke tilbake denne fullmakten.. Stiftelsen forpliktes gjennom styret.. Styret kan meddele prokura.. Styret består av min.. 3 maks.. 9 medlemmer, hvorav min.. 7 velges av representantskapet og maks.. 2 utnevnes gjennom styrevedtak.. Styrets avgjørelser treffes med alminnelig flertall.. Ved stemmelikhet avgjør styreleder.. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer er til stede.. Styremedlemmer som velges av representantskapet, velges for maksimalt 4 år av gangen.. Det velges i tillegg maksimalt 3 nummererte varamedlemmer som innkalles etter tur dersom styremedlem fratrer før funksjonstiden er omme.. Styret konstituerer seg selv gjennom valg av styreleder og 1.. og 2.. nestleder blant styremedlemmene.. Styret skal utføre de oppgaver det er pålagt i stiftelsesloven, regnskapsloven og stiftelsens vedtekter.. Blant styrets oppgaver inngår: a) utnevne/ansette generalsekretær på åremål, b) føre tilsyn med generalsekretæren og om nødvendig utferdige instruksjoner, c) vedta budsjett, d) fastsette årsregnskap og avgi årsberetning som sammen med revisors beretning forelegges representantskapet til uttalelse, og e) innkalle representantskapet når så er nødvendig i henhold til vedtektene.. 10 GENERALSEKRETÆR.. er stiftelsens øverste administrative leder.. Vedkommende representerer stiftelsen utad i saker som inngår i den daglige ledelse og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt.. Generalsekretær har forslag- og talerett i styret (hvis ikke noe annet er bestemt av styret i den enkelte sak).. 11 GRUNNKAPITALEN.. er pr.. stiftelsesdato 21.. desember 2006 kroner 100.. 000,-.. Grunnkapitalen framkom ved pengegaver fra stifterne.. 12 VEDTEKTSENDRINGER.. og eventuell oppløsning av stiftelsen kan kun foretas i henhold til lov om stiftelser av 15.. juni 2001.. Ved nedleggelse av stiftelsen skal dens formue overdras til en annen stiftelse eller interesseorganisasjon med tilsvarende formål.. april 2007 - 12:53.. Oppdatert: 5.. juni 2012 - 10:40..

  Original link path: /node/27
  Open archive

 • Title: Prinsipprogram | Familiestiftelsen 15. mai
  Descriptive info: (1) Barnet har rett til full beskyttelse mot ethvert brudd på.. Det betyr at lovforarbeider og Unicefs implementeringshåndbok må oversettes til norsk! Det betyr også både.. uavhengig overvåkning.. og.. klagebehandling.. av enkeltsaker.. Punktene nedenfor er hovedelementer i FNs barnekonvensjon.. (2) Barnet har rett til å vite med sikkerhet hvem foreldrene er.. Det betyr innføring av.. obligatorisk DNA-bekreftelse.. ved fødsel.. Det vil sikre trygghet rundt identitet, psykologisk tilknytning barn/foreldre og enklere arveoppgjør.. Det gir videre viktig informasjon rundt arvelige sykdommer og i tilfelle donasjon av organer.. Det reduser også faren for incest med halvsøsken (hvis man ikke vet hvem de er i lokalmiljøet), samt faren for livskrise dersom farskapet senere skulle bli kjent - enten i løpet av de kritiske oppvekstårene eller i voksenalder.. (3) Barnet har rett til å kjenne mor og far.. Det betyr innføring av hovedregel om både.. felles foreldreansvar.. opptrappingsplan.. for samvær mellom barn og far dersom foreldrene ikke bor sammen.. Myndighetene kan eventuelt fradømme foreldreansvar.. Det betyr også at barn i barnevernssaker, som hovedregel, har rett til samvær med foreldrene annenhver helg etter omsorgsovertakelse.. (4) Barnet har rett til å motta omsorg fra mor og far - med mindre det forekommer.. vanskjøtsel.. eller.. barnemishandling.. (5) Barnet har rett til å motta alle relevante..  ...   fra begge sine foreldre, dvs.. hovedregel om.. felles omsorg.. (min.. 43%) etter 3 års alderen og flytteforbud utenfor 2 timers reisevei fra barnets origo.. (9) Barn har rett til en best mulig oppvekst uten.. økonomiske ordninger.. eller insentiver fra myndighetenes side som påvirker ikke-økonomiske beslutninger rundt barnets oppvekst og livssituasjon.. (10) Barnet har rett til.. å si sin mening.. , men slippe å ta ansvaret for beslutningene.. (11) Barnet har rett til.. Ved alvorlige påstander skal samfunnet oppnevne en 4 ukers havarikommisjon for å undersøke dette nærmere.. Bevisst falske påstander straffeforfølges.. (12) Barnet har rett til en verdig og grundig rettslig prøving av sine rettigheter med.. fri rettshjelp.. til begge foreldre.. Rettsikkerheten skal ivaretas gjennom grundig kvalitetssikring av informasjon og åpenhet gjennom lydopptak og observatører.. Sakkyndige psykologer skal kun bidra i kompliserte grensetilfeller.. (13) Barns rett til å være unik - uten at et hvert avvik fra normalen skal tolkes negativt.. Samfunnet skal ha respekt for.. i det å være menneske- både som barn, foreldre og besteforeldre.. (14) Barnets rett til å kjenne sine familierelasjoner, spesielt.. besteforeldre.. på begge sider.. (15) Barnets rett til beskyttelse mot enhver rimelig fare for.. ulovlig bortføring.. fra landet (utreiseforbud).. Publisert: 4.. april 2007 - 0:21.. Oppdatert: 8.. mars 2010 - 9:13..

  Original link path: /node/29
  Open archive

 • Title: Strategi | Familiestiftelsen 15. mai
  Descriptive info: Familiestiftelsens definerer seg selv som følger:.. Forankret i FNs barnekonvensjon og EMK arbeider Familiestiftelsen langsiktig for forståelse og forsvar av henholdsvis barns behov og rettigheter i relasjon til sine foreldre og besteforeldre og foreldrenes ansvar og rettigheter i relasjon til sine barn.. Stiftelsen er en uavhengig, ideell menneskerettsorganisasjon, som etter oppfordring fra FNs barnekomité om borgerens offentlige granskning av myndighetenes politikk skal være kunnskapssøkende, sannhetssøkende og ikke minst hjelpende overfor barn, foreldre og besteforeldre.. Vi kan som medborgere bistå i saker relatert til vold og seksuelle overgrep mot barn, farskap, barnefordeling, barnebortføring, barnevern og barn på rømmen.. Vår oppgave er verken å erstatte advokater, psykologer eller dommere, men å være til stede som støttespillere, diskusjonspartnere og eventuelt rettshjelpere i en vanskelig stund.. Ut fra dette er strategien som følger:.. Familiestiftelsen skal hele tiden ta utgangspunkt i.. FNs konvensjon om barns rettigheter.. og EMK og søke samarbeide med andre organisasjoner og enkeltpersoner som direkte eller indirekte har disse konvensjonen som sitt verdigrunnlag.. Familiestiftelsen legger til grunn den tolkning som fremkommer fra forarbeidene til barnekonvensjonen i 1980-årene, FNs ekspertkomité sine tolkningsuttalelser etter 1990, sam tolkninger som fremkommer i Unicef sin håndbok fra 2002 og 2007.. Familiestiftelsen vil ta utgangspunkt i den internasjonale.. barnefaglige debatten.. som har pågått siden 1970-tallet.. Gjennom over 30 år har det vært gjennomført mye forskning og høstet omfattende erfaringer i utlandet basert på ulike barnefaglige ideologier og lovgivningskonsepter.. Basert på denne kunnskapsbasen skal stiftelsen rette søkelyset mot hva erfaringene tilsier og hva som totalt sett  ...   av synspunkter hos de ulike politiske partiene og deres representanter på stortinget skal gjennomføres.. Familiestiftelsen skal gjennom sine medlemmer med politisk tilknytning også kartlegge de ulike partienes interne prosesser for utarbeidelse av sine politiske standpunkter frem til neste stortingsvalg.. samarbeidsprosjekter.. med ulike fagmiljøer for å dra nytte av en større ressursbase og utvikle kunnskapsnivået.. Universiteter og høyskoler blir her viktige potensielle partnere, både studenter og professorer.. Det samme gjelder andre offentlige institusjoner.. Dette arbeidet strekker seg ofte over lang tid og bør iverksettes raskest mulig.. Familiestiftelsen vil videre fokusere på fenomenet.. foreldrefremmedgjøring.. gjennom oversettelse av anerkjent literatur på området, samt avholde seminarer.. På godt norsk er foreldrefremmedgjøring baksnakking av en eller begge foreldre.. Familiestiftelsen vil også fokusere på.. sakkyndiges utredningsmetodikk.. Familiestiftelsen har i den forbindelse fått tillatelse til å oversette hele boken til Bo Edvardssen, svensk dosent i psykologi, fra svensk til norsk og legge den ut på hjemmesiden.. Boken beskriver på en enkel, systematisk og lettfattelig måte hvilke minimumskrav man bør stille til en utredning.. Strategien er da å kommunisere dette budskapet basert i hovedsak på Edvardssens bok.. Familiestiftelsen skal forsøke å.. utgi en bok.. som et virkemiddel, særlig innen skildring av barn, foreldre og besteforeldre som er rammet av overgrep.. Familiestiftelsen er med i Forum for Barnekonvensjonen (FFB) og håper å lære mye gjennom deltakelse der.. Forumet består av ca.. 50 organisasjoner i Norge.. Redd Barna, Røde Kors og Unicef er spesielt aktive i dette forumet.. april 2007 - 12:36.. Oppdatert: 29.. juni 2010 - 23:11..

  Original link path: /node/32
  Open archive

 • Title: Organisasjon | Familiestiftelsen 15. mai
  Descriptive info: Familiestiftelsen ønsker å være en åpen og inkluderende organisasjon.. Det betyr at alle mennesker - uansett bakgrunn, religiøs overbevisning, politisk oppfatning eller annen organisasjonstilhørighet - er velkommen til oss, forutsatt at man slutter opp under stiftelsens vedtekter gjennom å være støttemedlem.. Et støttemedlemsskap betyr selvsagt ikke at man er enig i absolutt alt som Familiestiftelsen står for, men det betyr at man er enig i hovedlinjene.. Familestiftelsen driver således ingen siling av støttespillere, medarbeidere eller samarbeidspartnere.. Stiftelsen skal ene  ...   FNs konvensjon om barns rettigheter og den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK).. Familistiftelsens organer er representantskapet, styret og sekretæriatet.. I følge stiftelsesloven er styret i enhver stiftelse suveren i sin myndighet og representerer stiftelsen utad.. Representantskapet velger styret og revisor, samt ivaretar en kontrollfunksjon.. Representantskapet kan også avgi uttalelser til styret om overordnet strategi.. Styret.. Roy Ove Svarstad, Bergen.. Heidi Bahr, Ås.. Ole Petter Olsen, Sortland.. Marius Reikerås, Bergen.. april 2007 - 0:18.. Oppdatert: 12.. juli 2012 - 21:54.. Familieredaksjonen.. Indeks: nøkkelord..

  Original link path: /node/28
  Open archive

 • Title: Familiestiftelsen 15. mai mener... | Familiestiftelsen 15. mai
  Descriptive info: mai mener.. Nedenfor er endel høringsuttalelser og oppslag i media hvor Familiestiftelsen 15.. mai gir uttrykk for sine standpunkter.. Ett av de viktigste dokumentene er:.. Høringsuttalelse om barneloven.. Fikk ingen oppfølging da barnevernet tok barna hennes.. april 2012.. Etter at mine barn ble tatt fra meg, ble jeg deprimert.. Jeg gikk fram og tilbake i stuen hele natten og sov ikke skikkelig på tre måneder selv om jeg gikk på sovetabelletter.. Jeg har det veldig vanskelig uten barna, forteller en gråtende norsk-tamilsk kvinnen bosatt i Bergensområdet.. Det nesten et halvt år siden barnevernet tok barna hennes, etter at de fikk inn en bekymringsmelding.. Den norsk-tamilske kvinnen sier at etter at barnevernet grep inn og hentet barna, fikk hun selv ingen hjelp.. Først etter fem måneder ba barnevernet henne gå til psykolog.. Dette skriver Andreas Grimsæth, Sindre Øye Helgheim og Renold Tennysen Christopher i.. NRK.. Barnerettens «Bellona».. 20.. januar 2011.. Vi jobber med barns rettigheter.. Vi er medmennesker i forhold til foreldre som har mistet foreldreretten og vi er sparringspartener i forhold til advokater som jobber med familierelaterte saker og barnevernet.. Det sier generalsekretær Arnstein Øyslebø i Familiestiftelsen.. Kilde.. Norge Idag.. Mener Lysbakken svikter barn som blir slått av kvinner.. januar 2012.. Familiestiftelsen mener Barne -, likestillings - og inkluderingsminister Audun Lysbakken svikter barn som blir slått av kvinner.. Jeg kjenner meg ikke igjen i kritikken, sier Lysbakken.. Forrige uke la Lysbakken og tre andre statsråder frem den nye handlingsplanen mot vold i nære relasjoner, som skal gjelde for 2012.. I den forbindelse oppfordret Lysbakken norske menn til å ta mer ansvar for å forhindre vold i nære relasjoner.. Det er flest menn som begår denne volden, og menn må derfor stimuleres til å ta avstand.. Menn må gå til kamp mot andre menns vold, sa Lysbakken, og utdypet overfor NRK.. no sitt synspunkt skriver Martin Herman Wiedswang Zondag på.. Familiestiftelsen intervjuet på Visjon Norge.. janaur 2012.. Anita Apelthun Sæle i.. ntervjuer Arnstein Øyslebø i Familiestiftelsen på Visjon Norge om barnevernstjenesten.. Se innslaget her.. (trykk på pilen i skjermvinduet som kommer opp).. Familievold.. Familievold er pr definisjon når en partner tar kontroll over den andre partnerens atferd, følelser og valgmuligheter.. Eksempler på dette kan være fysisk vold, psykisk terror, seksuelt misbruk, økonomisk misbruk, sosiale begrensninger og ødeleggelse av eiendom eller kjæledyr.. Andre ord for familievold er partnervold, mishandling og vold i nære relasjoner.. Uansett hvilket ord vi bruker er familievold et sosialt problem hvor en persons eiendom, integritet og helse er i fare som et resultat av en partners atferd.. En gave til Familiestiftelsen gir deg skattefradrag.. 25.. desember 2011.. I julehøytiden er det mange som gir pengegaver til frivillige.. Når du gir penger til veldedige organisasjoner som Familiestiftelsen har du mulighet for å få skattefradrag for gavene.. Dermed tar staten 28 prosent av regningen! Har du tenkt å gi 500 kroner eller mer til en sak du støtter, bør du benytte deg av nettgiro fremfor kontanter.. Gaver til frivillige organisasjoner er nemlig fradragsberettiget for beløp opp til 12.. 000 kroner i året.. Stefar vs.. biologisk far.. 16.. En konsekvens av en utvikling med stadig flere samlivsbrudd mellom foreldre og der partene deretter inngår nye parforhold, er at barn kan få mer kontakt med den nye partneren til omsorgs forelder enn med sin egen biologiske far eller mor.. En far som opplever å bli fortrengt i sin farsrolle i forhold til sitt eget barn, kan til gjengjeld komme til å gå inn i rollen som sosial far for en annen kvinnes barn.. Farsdag.. november 2011.. I morgen skal far feires.. Farsdag er blitt tradisjon på andre søndag i november.. Slik har det ikke alltid vært.. Mens mor har hatt sin egen dag siden begynnelsen av 1900-tallet, var det først etter andre verdenskrig at farsdag ble innført her i landet.. Men dagen har lengre tradisjon i andre land.. Den ble oppfunnet i USA, og av alle dager ble ideen unnfanget på en morsdag.. Barnevernet og barns rettssikkerhet bør evalueres.. 24.. oktober 2011.. Fremskrittspartiets landsstyremøte 22-23 oktober ba stortingsgruppen i FRP fremme forslag om nedsettelse av en rettssikkerhetskommisjon, hvor man ser på balansen mellom beskyttelse av barn mot mishandling og vanskjøtsel, og barns rettigheter i forhold til identitet og familietilknytning.. Dette gjelder spesielt i saker som omhandler omsorgsovertakelse.. Kilde FRP vPer Sandberg.. Far og Barn.. 15.. august 2011.. Advokat.. Øyvind Østberg.. skal den 18.. august innlede på det 39.. Nordiske Juristmøtet i Stocholm om emnet Far og barn.. Hans skriftlige innledning ( referat ) til debatten kan finnes her.. Far og Barn.. Andre innlegg og info om møtet finnder du her.. Nordiska Juristmøtet.. Du finner også andre artikkler av og med Østberg her.. Øyvind Østberg.. Barnevernet i Bergen bryter menneskerettighetene.. 17.. juni 2011.. TV 2 fortalte torsdag om en 13 år gammel gutt som går  ...   følges ikke opp i norsk rett, sier generalsekretær Arnstein Øyslebø i Familiestiftelsen 15.. Dette skriver Georg Mathisen i.. Advokatbladet.. Familiestiftelsen liker dårlig aktører som tjener penger på andres ulykke.. Roy Ove Svarstad er styreleder i.. Han reagerer på at det som regel er kommersielle aktører som kommer til orde i den offentlige debatten rundt savnede personer.. Særlig mener han at dette gjelder i saker om bortførte barn.. Det er aktører som tjener penger på andre sin ulykke.. Barnebortføring er akutte og veldig vanskelige følelsesmessige saker for dem som blir involvert i det.. For barna er tiden kritisk.. Når foreldre ikke får rask nok offentlig hjelp, føler mange seg presset til å selv kjøpe tjenester fra private kommersielle aktører som lover barna tilbake, ofte for flere hundre tusener.. Om sakene likevel ikke løser seg slik de ble forespeilet, sitter de tilbake helt utarmet av de høye kostnadene, sier han.. Incestanklager rettsikkerhet og pressens rolle.. 19.. Innlegg.. av.. Eivind Bade.. Aftenposten har 16.. januar en.. reportasje.. om en far som i 1984 ble feilaktig dømt til ett års fengsel for incest.. Etter soning av dommen begikk han selvmord.. I en dom 14 år senere ble det påvist at faren var uskyldig dømt.. De sakkyndige i første rettssak valgte å lytte ensidig til morens anklager og ville skåne de 2 barna for å bli spurt om seksuelle overgrep.. Ettertiden viser at var det noe som virkelig rammet barna så var det nettopp de sakkyndiges tilsynelatende skånsomme holdning overfor dem der og da.. Det medførte at de mistet sin egen far, og jenta utviklet som følge av det alvorlige psykiske problemer i 12 års alder.. Når straffrihet blir norm.. Innlegg av.. , advokat Oslo.. Aftenposten og A-magasinet har hatt flere oppslag om sakkyndiges makt i rettssaker, og hvordan den makten av og til kan utøves.. Faren tok livet sitt etter sakkyndig-feil.. , er overskriften på en rystende historie i søndagens avis om en far som ble feilaktig dømt for incest i tråd med de sakkyndiges konklusjon.. En konklusjon de trakk uten å ha hørt hva barna hadde å si.. Så hva bygget de da på? Jo, ifølge artikkelen bygget (de) sine konklusjoner nesten utelukkende på morens utsagn, til tross for at beskyldningene om incest kom frem midt i en skilsmisse og konflikt om samværsrett.. Det er all grunn til å løfte fram kritikk av slike sakkyndige, og det tyder på et selvbeskyttende laug hvis disse ikke har fått merke noen konsekvenser av sin for andre - skjebnesvangre feil.. Merk, dette innlegg ble refusert av Aftenposten.. Indisk presse om surrogati.. november 2010.. Familieredaksjonen har samlet noen artikler fra indisk presse om surrogati.. Blant annet skrives følgende.. Det er biologisk forelderes/tiltenkte foreldre som er ansvarlig for å sjekke at de får bringe de lagede barna med seg inn i det landet der de har statsborgerskap.. Det skrives navnet på bestiller på fødselesattesten, men altså utover dette er alt bestillernes ansvar.. Sakkyndig for barnevernet fikk tvillinger via surrogatmor i India.. Sakkyndig psykolog.. Jo Erik Brøyn.. (49år) fikk i april tvillinger, gutt og jente via surrogatmor i India.. Surrogati er som kjent forbudt i Norge, noe det er mange gode grunner for.. Surrogati avtaler inngås i all hovedsak mellom 1 eller 2 ressurs sterke personer fra et rikt land, og 1 ressurs svak kvinne fra et fattigt land.. Det som er ekstra spesielt med at sakkyndige Brøyn kjøper en tjeneste i utlandet som etter norsk lov er ulovlig, er hans utdannelse, profisjon og ikke minst sterke tilknytning til barnevernet.. Motiverer NAV til at økende antall barn har ukjent far ?.. september 2010.. Familieredaksjonen mener spørsmålet er relevant å stille fordi det kan medføre en rekke økonomiske fordeler ihht stønader fra NAV for den som velger å oppgi far som ukjent.. Vi har også fått tips om at det diskuteres på.. Din Baby forumet.. hvor enkelt det er å ikke oppgi far, eller ikke oppgi at far er en ukjent donor, og hvordan en skal gå frem for å få maksimalt med stønad i forhold til dette.. Siste utvikling i Lindøy-saken: Den 13 år gamle jenta blir nå endelig hørt.. Familiestiftelsen forteller i en melding at den 13 år gammel jenta overfor Sandnes barnevern i lang tid har kommet med.. påstander om omfattende psykisk og fysisk vold.. fra nær omsorgsperson uten at barnvernet har reagert på det.. Videre forteller jenta at hun reagerer meget sterkt på at politiet valgte å gå ut med etterlysning av henne med bilde og fullt navn.. Familiestiftelsen mener dette var helt unødvendig spesielt siden politiet selv uttalte at de var overbevist om at jenta var i trygge hender mens hun var på rømmen.. Jenta forteller også hun ble kledd naken i søk etter SIM-kort etter å ha vært på rømmen.. Dette opplevde hun som svært krenkende..

  Original link path: /uttalelser
  Open archive

 • Title: Støtt oss | Familiestiftelsen 15. mai
  Descriptive info: Støtt oss.. Ditt bidrag er helt avgjørende for Familiestiftelsens arbeid.. Vi er en privat uavhengig stiftelse.. Som jobber for å fremme FN's barnekonvensjon i Norge.. Vi opptrer som kunnskaps spreder, støtte i familiære livskriser.. Viav vårt likemannsnettverk.. Lager dokumentarer av saker vi er engasjert i.. Publiserer aktuelle nyheter innen det familiære områder.. Lager veileder inne våre tema områder.. Anonymiserer aktuelle doms avsigelser.. Anonymiserer sakkyndige rapporter.. Avdekker kontroversielle saker innen det familiære området.. Givere og støttemedlemmer bidrar til å øke vår legitimitet og gjennomslagskraft som vi er helt avhengige av.. Ønsker du å støtte vårt arbeide så betale med vanlig giro - enten som et engangsbeløp eller gjennom avtalegiro - ber vi deg å overføre ditt bidrag til.. kontonummer 9100.. 09400.. Merk giroen med støttemedlemmskap eller gave til Familiestiftelsen!.. (gaver på over 500 kr gir fradragsrett på skatten).. Som støttemedlem får du.. Full tilgang til allt av informasjon på våre hjemmesider.. Nedlastbare veiledere (under utarbeidelse).. Nyhetsbrev (fra 1/4-11) Samtalepartnere i en livskrise.. + mye mer.. Hjertelig takk for din støtte!.. Likemanns arbeide.. Som medborgere kan Familiestiftelsen bistå i saker relatert til vold og seksuelle overgrep mot barn, farskap,  ...   10 02, åpen 10-20 hver dag.. Vi har kontakter i følgende regioner/fylker.. Troms og Finnmark: Stig Berntsen.. Nordland: Ole-Petter Olsen.. Trøndelag: Arve Sundt.. Møre og Romsdal: Irene Uniq.. Sogn og Fjordane: Marit Hagen.. Hordaland: Eirik Berntsen.. Rogaland: Mary Tovsland.. Vest-Agder: Ole Georg Bysheim.. Aust-Agder: Herman Ellingsen.. Vestfold: Joma Ali.. Buskerud: Amir Atalla.. Hedemark: Margarete Haaseth.. Oslo: Sohail Farman.. Akershus: Heidi Bahr.. Østfold: Kjell Ove Steig.. Taushets- og bruksrettserklæring.. Dersom du ønsker å være med i Familiestiftelsens arbeid (utover det å være et passiv støttemedlem) eller dersom du ønsker at stiftelsen skal involvere seg på en eller annen måte i din egen sak (utover et par telefonsamtaler), ønsker vi å sørge for best mulig ryddighet vedrørende taushetplikt og bruksrett.. Alle som er involvert i Familiestiftelsen har underskrevet vedlagt taushets- og bruksrettserklæring, og vi ønsker også at du gjøre det samme dersom du ønsker å være med i vårt arbeid eller du ønsker at vi ser nærmere på din sak.. Vennligst last ned vedlagt pdf-fil og send et signert ark til Familiestiftelsen, postboks 1666 Vika, 0120 Oslo.. Last ned:.. Publisert: 6.. november 2007 - 14:09.. januar 2012 - 10:22..

  Original link path: /node/42
  Open archive

 • Title: Kontakt | Familiestiftelsen 15. mai
  Descriptive info: Du kan sende oss en melding ved hjelp av kontaktskjemaet nedenfor.. Annen kontaktinformasjon finner du.. Ditt navn:.. Din e-postadresse:.. Emne:.. Melding:.. Captcha.. For å forebygge uønsket søppelpost, mv.. ber vi deg fylle ut boksen nedenfor..

  Original link path: /contact
  Open archive

 • Title: Hjelp | Familiestiftelsen 15. mai
  Descriptive info: Familiestiftelsen skal bygge opp.. 1 kunnskapsbase innen relasjon barn, foreldre og besteforeldre.. for både myndigheter, fageksperter og privatpersoner.. Vår ambisjon er å kontinuerlig overvåke myndighetenes utøvelse av makt innen det familierettslige området slik FNs ekspert komite for barns rettigheter oppfordrer borgere til å gjøre.. Vi har forsøkt å utvikle nettstedet så brukervennlig som mulig slik at informasjonen er lettest mulig å finne frem til.. Men ikke alle valg er like selvforklarende og under menyvalget.. forsøker vi derfor å forklare valg og muligheter som kanskje ikke ligger opp i dagen.. Finner du ikke svar på dine spørsmål i denne veiledningen må du  ...   Profilside.. Familiestiftelsens anonymiseringspolicy.. Nettleserrelaterte problemer ›.. logg på.. opprett en konto.. for å skrive kommentarer.. sakkyndige.. Skrevet av.. rusne.. , 2.. februar 2010 - 0:02.. Jeg ser at dere har en liste med sakkyndige som retten kan bruke i barnefordelingssaker.. Jeg ser også at dere er glad for at det endelig er oppnevnt en barnesakkyndig kommisjon for å kvalitetssikre rapporter i barnevernssaker.. Har dere også tenkt å komme med anbefalinger om sakkyndige begrunnet med kommisjonens overprøvinger, og evt.. foreldrenes erfaring som ser kontakten med barna ødelagt av sakkyndig makkverk og forutinntatthet, både i barnevernssaker og i vanlige barnefordelingssaker?.. mvh,.. Rudi.. Hurtigvalg..

  Original link path: /node/12273
  Open archive


 • Archived pages: 883