www.archive-no-2012.com » NO » F » FAGSKULEN

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 41 . Archive date: 2012-11.

 • Title: Fagskulen Sogn og Fjordane
  Descriptive info: .. Miljø og kunnskap sikrar framtida.. Studietilbod.. Bygg.. Maskinteknikk.. Anlegg.. Skipsteknisk.. Nautisk linje.. Eldreomsorg.. Elkraft.. Psykiskhelse.. Automasjon.. Kurs.. Kurs for fagleg leiar og instruktør.. Kurs i Autocad.. Fagskulen Førde.. Studiestaden Førde.. Lenker.. Fagskulen Måløy.. Nyttige lenker.. Nettbasert uv.. Kontakt.. Tilsette i Førde.. Tilsette i Måløy.. Automatisering.. Ledig stilling ved maritim avdeling Måløy.. - -.. L.. ærar skipsteknisk drift.. For meir informasjon kontakt avd.. leiar L.. ars Berle på  ...   vår:.. Bedrifter evaluerer Fagskulen.. Næringslivet ser positivt på fagskuleutdanninga.. Les meir.. Møter på Fagskulen.. Forkurs for teknisk fagskule.. Studenter på Fjordbase.. Fleire saker.. Fagskulen på.. Logg på Fronter.. Student-e-post.. Fagskulen avdeling Førde, Pb 384, 6801 Førde.. Tlf.. 57 72 51 30, fax.. 57 72 51 40.. Fagskulen i Sogn og Fjordane.. Maritim avdeling Måløy,.. Pb 1055, 6704 Deknepollen.. 57 84 91 00.. E--post:.. postmottak.. fagskulen@sfj.. no.. Admin.. |..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Studietilbod
  Descriptive info: Du er her:.. Startside.. Fleksibel utdanning.. Fagteknikarutdanninga er delt i modular, og tek normalt 2 år.. Ein kan "plukke" fag og modular over lengre tid dersom ein ønskjer å vere i fullt eller i delvis arbeid under studiet.. Nokre bedrifter er så interesserte i å "oppgradere" arbeidstakarane sine at dei gjev dei fri med løn ein eller fleire dagar i veka, slik at dei kan studere tekniske fag.. Det kan vere eitt eller fleire fag, anten på skulen, via Internett eller i ein kombinasjon.. Eldre omsorg.. Psykisk helse.. Nyttig informasjon.. Lånekassen.. Utdanningsløp..

  Original link path: /Studietilbod/tabid/3330/Default.aspx
  Open archive

 • Title: Bygg
  Descriptive info: ».. Bygg - kurskode FTB015H.. I fordjupingsområdet bygg lærer du om forvalting, drift og vedlikehald av bygg.. Viktige fagområde er bygningsfysikk, bygningsproduksjon og betong-, mur-, tre- og stålkonstruksjonar.. Som fagteknikar med bygg som fordjupingsområde vil du kunne berekne, planleggje og koordinere produksjon, innkjøp og personresursar i eit  ...   nivå i bygg- og anleggsbransjen.. Linja gjev og teorien til meisterbrev.. Denne fordjupinga gjer deg kvalifisert for stillingar som anleggsleiar, oppmålingsteknikar, byggjeleiar, arealplanleggjar, oppsynsmann, prosjektleiar, kalkulatør, kommunalteknikar, vedlikehaldsteknikar, formann og faglærar i vidaregåande skule.. 3.. Bokliste 1.. bygg/anlegg 2012-2013.. Bokliste 2.. Husbygg 2012-2013.. Fag/modular.. Læreplan bygg og anlegg..

  Original link path: /Studietilbod/Bygg/tabid/3335/Default.aspx
  Open archive

 • Title: Maskinteknikk
  Descriptive info: Linje.. TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON - (TIP).. Fordjuping.. MASKINTEKNIKK.. Maskinlinja (som det heitte då)kom i gang i 1968.. Den nye tekniske fagskulen her i landet starta denne hausten med 317 studentar fordelt på 11 studieplassar.. Ein av dei var Førde.. Linja har to romslige, spanande laboratorier.. Ein periode tilbydde vi også fordjupinga bilteknikk, men søkartalet (også på landsbasis) sank til eit nivå som ikkje gjorde det økonomisk forsvarleg med eit slikt tilbod i Sogn og Fjordane.. Fordjupinga Maskinteknikk har vore viktig for heile den mekaniske industrien i Sogn og Fjordane, inkludert konsulentverksemder o.. l.. Studiet passer for/Målgruppe:.. Utdanninga passar spesielt godt for deg som har gått mekanisk linje (TIP) på vgs, (tidlegare yrkesskulen), eller som har arbeidd innanfor ulike mekaniske fag, og som no ynskjer meir formell kompetanse eller har leiarambisjonar.. Etterspurnaden etter arbeidskraft med teknisk bakgrunn frå fagskule er allereie stor og er forventa og auke ytterlegare i dei nærmaste åra, p.. g.. a.. stort underskot av denne type arbeidskraft.. Studiemuligheiter:.. Ved Fagskulen i Førde har ein tilbod om heiltidsstudie på fordjuping MASKINTEKNIKK.. Skulen har studiedag fredag for TIP-LINJA.. Ved behov kan skulen tilpasse eit 3-årig opplegg for dei som ynskjer det.. Gjennomføring av studiet:.. Studiet er basert på klasseromsundervisning, laboratorieøvingar, bruk av dataverktøy, sjølvstudie, prosjekt og utplassering.. Jobbar etter fullført studie.. Konstruktør.. Arbeidsleiar.. Sal/marknadsdsføring.. Produktutvikling.. Grunnlag for Faglærar i vidaregåande skule.. Mange utdanna Fagteknikarar går rett inn i ingeniørjobbar, mykje p.. fordelen med at fagskulestudentar har praksis før dei tek den teoretiske påbygginga.. Kan såleis gå rett inn i jobbane utan den opplærings-perioden som ingeniørstudentane ofte må ha.. Personar med denne utdanninga er særleg ettertrakta offshore.. Inntakskrav.. Søkjar må kvalifisere for minst eitt av kriteria under.. Fagbrev, relevant for linja/fordjupinga.. Minst 5 år relevant praksis.. Søkjarar som kan dokumentere at dei skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildelast plass på vilkår om bestått prøve.. Søknad.. Søknadsfrist 15.. april.. Elektronisk søknad.. Bruk MinID for å søkje via vigo.. Kopi av Fagbrev og attestar skal sendast den skulen du har som førsteval.. Dokumentasjonen må være skulen i hende seinast 20.. Fagskulepoeng/omfangav studie.. Eit år på fagskulen gjev 60 fagskulepoeng.. Maskinteknikk er eit 2-årig studie og gjev til saman 120 fagskulepoeng.. Formell kompetanse etter studiet.. Fagteknikar.. Faginnhald.. Fellesfag.. (felles for alle dei tekniske fordjupingane).. Modul 1 – Kommunikasjonsfag.. Norsk – 9 fagskulepoeng.. Studentane skal kunne kommunisere skriftleg og muntleg på ein hensiktsmessig.. måte.. Engelsk – 3 fagskulepoeng.. Studentane skal kunne kommunisere på ein hensiktsmessig måte innanfor generell.. og fagteknisk engelsk og legge grunnlag for bevisste haldningar til andre kulturar.. Modul 2 – Realfag – 10 fagskulepoeng.. Fysikk – 4 fagskulepoeng.. Innleiande emner, Statikk, Kraft og rettlinja bevegelsar, Energi, Fysikk i vesker og gassar,.. Termofysikk.. Matematikk – 6 fagskulepoeng.. Algebra, Likningar/Ulikheiter/Formelrekning, Praktiske emner, Trigonomitri,.. Funksjonar 1 og 2.. Modul 3 – LØM-fag – 14 fagskulepoeng.. Organisasjon og leiing – 5 fagskulepoeng.. Marknadsføringsleiing – 6 fagskulepoeng.. Økonomistyring – 3 fagskulepoeng.. Desse faga forkortast til.. LØM-fag.. og skal gi studentane kompetanse på økonomiske.. og administrative fagområder, samt innan leiing.. Det vert trekt vekslar på praktisk erfaring frå arbeidsliv, slik at teoretisk kunnskap i  ...   3 fa.. gskulepoeng.. Studentane skal kunne gjere rede for aktuelle materialar i konstruksjonar og.. produkt.. Modul 6 – Fordjupingsfag maskinteknikk – 8 fagskuleppoeng.. Tilvirkningsteknikk – 4 fagskulepoeng.. Studentane skal kunne vurdere tilvirkningsteknikker som er brukt i mekanisk.. industri.. Verkstadteknisk automasjon – 4 fagskulepoeng.. Studentane skal kunne planlegge, vedlikehalde og dokumentere automatiserte.. anlegg.. Modul 7 – Fordjupingsfag maskinteknikk – 10 fagskulepoeng.. Konstruksjonsteknikk / DAK – 10 fagskulepoeng.. Studentane skal kunne utvikle, vurdere, konstruere og dimensjonere maskintekniske.. konstruksjonar etter aktuelle direktiv, lover, forskrifter og standardar.. Modul 8 – Hovedprosjekt maskinteknikk– 6 fagskulepoeng.. Prosjekt i gruppe som endar i individuell presentasjon, skriftleg og muntleg eksamen.. Prosjekta vert.. ofte etablerte og gjennomførde i samarbeid med næringslivet, og i.. nokre tilfeller vert dei seinare.. realiserte.. Modul 9 – Lokalt tilpassa fordjupingsfag - 32 fagskulepoeng.. Døme på aktuelle fag er:.. IKT og datateknikk (Autocad) – 6 fagskulepoeng.. Produksjonsteknikk og vedlikehald – 6 fagskulepoeng.. Tekniske berekningar – 6 fagskulepoeng.. Industridesign med Inventor – 6 fagskulepoeng.. Studiekompetanse realfag (R1/R2+FY1) – 6 fagskulepoeng.. Faget er for dei studentar som har planar om å studere vidare på høgskule etter endt studie på fagskulen.. Vert tilbode 2.. års studentar.. Karakterar/vitnemål.. Det vert gitt modulkarakter i alle modulane, og eksamenskarakter i minst 4 modular (Modul 3 og Modul 8, pluss 2 Modular som vert trekt).. Studenten må ha fullført og fått ståkarakter (minst E), i alle modulane for å få vitnemål.. Karaktersystemet til Fagskulen består av bokstavkarakterar.. Karakter A er beste karakter, karakter E er lågast ståkarakter, karakter F er stryk-karakter.. Får ein stryk-karakter i ein modul vil ein ikkje få gå opp til eksamen i modulen.. Mål med Fagskuleutdanninga.. Studiet skal utvikle studentane til reflekterte yrkesutøvarar.. Studentane skal etter gjennomført utdanning ha lagt eit grunnlag for livslang læring og kontinuerleg omstilling.. Gjennom studiet skal studentane utvikle.. fagleg kompetanse,.. som dei skal bygge på og videreutvikle i sitt arbeid som fagteknikar.. Dette skjer gjennom å planlegge, lede og kontrollere eigne arbeidsoppgåver og arbeid utført av andre i henhold til gitte krav og spesifikasjonar, der det vert reflektert over gjennomførte oppdrag.. sosial kompetanse.. , slik at han/ho kan samarbeide med medarbeidarar, utvikle team – leie og delta i gruppeprosessar og utvikle arbeidsmiljø som både er trygt og utfordrande og som tilfredsstiller krav til helse, miljø og tryggleik.. Sosial kompetanse er også en forutsetning for å kunne samarbeide med kollegaer, leiing og fagleg miljø.. ferdigheiter.. i å bruke IKT i lærings- og utviklingsprosessar, å beregne, kalkulere og styre økonomiske og administrative gjeremål, samt organisere, leie, dokumentere og vurdere lærings- og utviklingsprosessar.. haldningar.. som bevisstgjerast og synleggjerast gjennom arbeid og i relasjonar med kollegaer, leiing og fagleg miljø.. Etter gjennomført fagskuleutdanning skal studenten ha.. ·.. Kompetanse til å vurdere fagområdet sitt frå eit høgare nivå.. Kompetanse til å utføre fagarbeid samt planlegge og kontrollere fagarbeid.. Evne til å formidle og bruke kunnskap.. Evne til å ta seg av leiing økonomi og marknadsføring.. Auka evne til å sette seg inn i ny teknologi.. Forståelse for ulike kompetansebehov i faget.. Fått ein fagleg og personleg vekst og utvikling.. maskin.. maskin 2012-2013.. Fag/modular.. Læreplan TIP.. Lab-utstyr maskinteknikk..

  Original link path: /Studietilbod/Maskinteknikk/tabid/3336/Default.aspx
  Open archive

 • Title: Anlegg
  Descriptive info: Anlegg - kurskode FTB025H.. Fordjupingsområdet anlegg gjev deg opplæring i anleggskonstruksjonar, anleggsdrift, landmåling, betong- og stålteknologi, fjellarbeid, kommunalteknikk og geoteknikk.. Du lærer å utarbeide tilbod, og får kunnskap om lov- og regelverk for bygg- og anleggsbransjen.. Etter denne fordjupinga er du kvalifisert for stillingar som oppmålingsteknikar, byggjeleiar og byggkontrollør, bygningsprosjektør, prosjektleiar, kalkulatør, kommunalteknikar, vedlikehaldsteknikar, formann og faglærar i vidaregåande skule.. Nyttige informasjon.. bygg/anl.. anlegg..

  Original link path: /Studietilbod/Anlegg/tabid/3337/Default.aspx
  Open archive

 • Title: Skipsteknisk
  Descriptive info: Skipsteknisk drift.. Greidd eksamen frå fordjupingsområdet skipsteknisk drift gjev deg naudsynt kunnskap til å løyse sertifikat som maskinist/maskinsjef, men ein gjer merksam på dei tilleggskrav til teori, praksis/fartstid, helse og vandel som krevst for å løyse sertifikat (.. Sjøfartsdirektoratet).. Utdanninga omfattar 4 studieeiningar som er delt inn i 2 sertifikatnivå:.. 1.. og 2.. studieeining: Klasse 4 (M4): Vaktoffiser - ikkje avgrensa KW.. og 4.. studieeining: Klasse 1 (M1): Maskinsjef - ikkje avgrensa KW.. I STCW-konvensjonen er krav til kompetanse, kunnskap og forståing delt inn etter funksjonar:.. Funksjon 1 (F1): Maskineri.. Funksjon 2 (F2): Elektriske og elektroniske anlegg og kontrollinstallasjonar.. Funksjon 3 (F3): Vedlikehald og reparasjonar.. Funksjon  ...   i modular etter funksjonar på sertifikatnivå der kvar modul omfattar eit eller fleire fag, som vist i tabellane M4, M3 og M1 i studieplanen.. Sjå.. Informasjonshandboka.. Fagskulen nyttar praksisplassar m.. på opplæringsfartøyet Skulebas.. Når det gjeld fordeling mellom teori og praksis, legg skulen IMO modellkurs sine anbefalingar til grunn.. Bruk av simulator er ein sentral del av undervisninga (maskinromssimulator).. Vidare karriere:.. * Arbeid som maskinist og seinare eventuelt som maskinsjef.. * Gå vidare på universitet eller høgskule.. * Arbeid i det private næringslivet (skipsverft og rederi).. * Starte eiga bedrift.. * Arbeid i kommunale etatar.. * Arbeid som lærar.. Måløy vidaregåande skule.. Sikkerheitssenteret i Måløy.. -.. Skulebas..

  Original link path: /Studietilbod/Skipsteknisk/tabid/3338/Default.aspx
  Open archive

 • Title: Nautisk linje
  Descriptive info: Nautisk.. Greidd eksamen frå fordjupingsområdet nautisk gjev deg naudsynt kunnskap til å løyse sertifikat som styrmann/kaptein, men ein gjer merksam på dei tilleggskrav til teori, praksis/fartstid, helse og vandel som krevst for å løyse sertifikat (.. Sjøfartsdirektoratet.. ).. studieeining: Klasse 4 (D4): Operativt nivå.. Underordna styrmann.. studieeining: Klasse 1 (D1): Skipsførar/overstyrmann utan avgrensing.. I STCW-konvensjonen er krav til kompetanse, kunnskap og forståing delt inn etter funksjonar:.. Funksjon 1 (F1):  ...   av skipet og omsorg for personar om bord.. I planen for studiet er kvar studieeining delt inn i modular etter funksjonar på sertifikatnivå der kvar modul omfattar eit eller fleire fag, som vist i tabellane D4 og DM1 i studieplanen.. Bruk av simulator er ein sentral del av undervisninga (navigasjonsssimulator).. * Arbeid som styrmann og seinare eventuelt som skipsfører.. * Arbeid i kommunale etatar (havnevesen).. * Arbeid som los..

  Original link path: /Studietilbod/Nautisklinje/tabid/3339/Default.aspx
  Open archive

 • Title: Eldreomsorg
  Descriptive info: Helse, aldring og aktiv omsorg.. Fagskuleutdanning i helse, aldring og aktiv omsorg (eldreomsorg).. Kurskode FHH02D Helse, aldring og aktiv omsorg.. Fagskulen i Sogn og Fjordane, avdeling Førde, tilbyr utdanning i helse, aldring og aktiv omsorg som deltidsstudium over 2 år.. Utdanningstilbodet vil bidra til å heve kompetansen innan pleie- og omsorgs sektoren, auke rekrutteringa og utdanninga av helsepersonell, og styrke fagtilbodet i kommunen.. Utdanninga følgjer nasjonal plan for fagskuleutdanning i helse, aldring og aktiv omsorg.. Opplæringa er tverrfaglig og har eit brukar perspektiv.. Organisering av opplæringa.. Innhald.. : Nasjonal plan for fagskuleutdanning i helse, aldring og aktiv omsorg.. Utdanninga er godkjent av NOKUT.. Målgruppe:.. Helse- og sosialpersonell med vidaregåande opplæring og fagbrev/vitnemål frå relevant yrkesutdanning.. Omfang:.. Deltidsstudium over 2 år.. Opplæring ein fast dag pr.. veke på dagtid.. Økonomi:.. Utdanninga har som føresetnad å være fullfinansiert over statsbudsjettet.. Utgifter til studiemateriell må kvar student dekke sjølv.. Utdanninga gir rett til lån/stipend i Lånekassen.. Bakgrunn.. Helsedirektoratet prioriterar utvikling av tilbod om fagskuleutdanning for yrkes grupper med utdanning frå vidaregåande skule.. Målsettinga er å sikre desse sjølvstendige karrieremuligheiter utan at dei må starte på ny grunnutdanning ved universitet eller høgskule.. Myndigheitene legg stor vekt på auka kompetanse innan helse- og omsorgssektoren.. Ihht.. “kompetanseløftet 2015” er målsettinga at 1.. 500 skal få fagskuleutdanning i helse- og sosialfag årleg.. I Norge er det forventa det ein kraftig vekst i tal innbyggarar over 80 år frå rundt 2020, med en årlig vekst på mellom 3,5 – 7 prosent.. Utviding av kapasiteten innan helse- og omsorgstenester må starte i god tid før veksten inntreffe.. Det vil være et stort behov for auka kompetanse på aldring, med spesielt fokus på demens og samansette lidingar.. Eit handlingstiltak i samband med det er tilbod om vidareutdanning av helsepersonell gjennom fagskule ordninga.. Dette er spesielt viktig for å auke kompetansen, redusere avgangen frå sektoren og bidra til rekrutteringa til helse- og sosialfag i vidaregåande skule.. Kortfatta skisse over innhaldet i opplæringa.. Modul.. Fagskule poeng.. Praksis.. Modul 1.. Felles innhaldsdel.. 14 poeng.. Modul 2.. Førebygging, rehabilitering og omsorg.. 9 poeng.. Modul 3.. Aldring og sjukdommar.. 16 poeng.. Modul 4.. Organisering og  ...   ein modul med generell innhaldsdel, tre faglige modular og ein fordjupingsmodul.. Opplæringa vil være en kombinasjon av klasseromsundervis ning, praksis, prosjektrelatert arbeid / gruppearbeid /sjølvstudium.. Opplæringa vert organisert som eit deltidsstudium over 2 år på dagtid.. Undervisinga på skulen vert gjennomført med ein dag pr.. veke.. Praksis.. Praksis utgjer 10 veker og vert lagt til modul 4 og 5.. Praksisperioden kan være på den institusjonen du er tilsett, men skal ikkje gjennomførast på eigen arbeidsplass.. Vei ledning i praksisperioden vil verte gjennomført av lærarar frå Fagskulen.. I tillegg skal stu denten få praksisveiledar på praksis staden.. Det vert stilt krav om minimum 90 % oppmøte for å bestå praksis.. Praksisstad vert godkjent av skulen.. Fordjupingsoppgåva (modul 5) skal ta utgangspunkt i eit av de områda studenten har arbeid med i løpet av praksisperioden.. Arbeidsformer.. Opplæringa skal legge vekt på arbeids former som fordrar aktiv deltaking frå studentane, og være nært knytt til studentane sine eigne erfaringar, problem stillingar frå praksisfeltet, utfordringar i arbeidslivet og sentral teori.. Vurdering og kompetanse.. Det blir gitt vurdering med karakter til kvar modul på bakgrunn av deltakaranes til eigning av faget.. Praksisperioden vurderast som greidd/ikkje greidd.. Det vert utferda vit nemål når alle modulane er bestått.. Eksamen:.. Hovudprosjektet/fordjupingsoppgåva utgjer i hovudsak den skriftlege delen av eksamen.. I tillegg kjem ei individuell munnleg høyring, med utgangspunkt i hovudprosjektet/fordjupingsoppgåva.. Studentane har i forkant blitt gjort kjent med sensuren av skriftleg del, og får berre gjennomføre munnleg del dersom skriftleg del er greidd.. Det vert sett ein samla eksamenskarakter for munnleg og skriftleg del.. Opptak.. Grunnlag for opptak til eittårig fagskuleutdanning i helse og sosialfag:.. a).. Fullført og greidd vidaregåande opplæring med fagbrev/vitnemål frå relevant yrkesutdanning frå vidaregåande skule.. b).. c).. Det kan gjerast opptak på grunnlag av realkompetansevurdering.. Søknad.. Søknad elektronisk på www.. vigo.. no eller send direkte til Fagskolen i Sogn og Fjordane.. Søknadsskjema og meir informasjon om innsøking finn du på skulen sine heimesider.. Søknadsfrist:.. 15.. april.. FAGSKOLEN I SOGN OG FJORDANE avdeling FØRDE.. Sanderplassen 14, 6800.. FØRDE.. –.. Postboks 384 6801.. 577 25 130.. e-mail:.. www.. fagskulen.. Utdanning for framtida.. Fagskuleutdanningar.. Brosjyre - Eldreomsorg..

  Original link path: /Studietilbod/Eldreomsorg/tabid/3340/Default.aspx
  Open archive

 • Title: Elkraft
  Descriptive info: ELEKTRO.. ELKRAFTTEKNIKK.. Elektrolinja kom i gang i 1984, m.. etter påtrykk frå elektrisitetstilsynet, som tok til å mangle kvalifiserte inspektørar.. Om lag 25 studentar frå det første kullet har fylt viktige funksjonar i fylket.. Fleire av dei starta eigne bedrifter i installasjonsbransjen.. I 1985 fekk skulen to topp moderne elektro-laboratorium.. Skulen hadde seinare i periodar fordjupingane ELEKTRONIKK og DATATEKNIKK.. ELKRAFT-fordjupinga er den som har gått heile tida, og skulen har utvikla nettbasert tilbod som går over 4 år, innan dette fagområdet.. Utdanninga passar spesielt godt for deg som har gått elektro-linje på vgs, (tidlegare yrkesskulen), eller som har arbeidd innanfor ulike elektro-fag, og som no ynskjer meir formell kompetanse eller har leiarambisjonar.. stort underskot på denne type arbeidskraft.. Ved Fagskulen i Førde har ein tilbod om heiltidsstudie på fordjuping ELKRAFT.. Skulen har studiedag fredag for ELEKTROLINJA.. Eit anna alternativ kan være å ta nettstudie (med samlingar) over 4 år.. Sakkunnig driftsleiar.. Installasjonsinspektør.. Grunnlag for installatørprøva.. Elkraft er eit 2-årig studie og gjev til saman 120 fagskulepoeng.. Fellesfag.. Om faget.. Engelskfaget består av to hoved emneområder: generell engelsk og linjeretta engelsk, og inngår i kommunikasjonsmodulen saman med norskfaget der norsk utgjer 2/3 og engelsk utgjer 1/3.. Studentane skal læra å kommunisere på språket i ulike situasjonar.. Undervisninga vil derfor i stor grad være retta mot generell engelsk som vil  ...   i størst mulig grad vert integrert i opplæringa.. Modul 4 – Grunnlagsfag – 19 fagskulepoeng.. Elektroteknikk med laboratorieøvingar – 9 fagskulepoeng.. Grunnleggjande elektroteknikk, Magnetisme, Elektrostatikk, Vekselstraumslære.. Nettverkskommunikasjon med lab.. – 4 fagskulepoeng.. Grunnleggjande nettverkskommunikasjon, Overføringssystem.. Elektroniske system med lab.. Digitalteknikk, Mikroprosessorteknikk, Analogteknikk.. Modul 5 – Grunnlagsfag – 9 fagskulepoeng.. Teikning og dokumentasjon – 5 fagskulepoeng.. Tegneferdigheit, Dokumentasjon, Andre skjematypar.. Måleteknikk med lab.. Måletekniske prinsipp, Industrielle anvendelsar.. Modul 6 – Fordjupingsfag elkraft.. Energiproduksjon og distribusjon med lab.. – 9 fagskulepoeng.. Produksjon, Distribusjon, Helse Miljø og tryggleik.. Automatiserte anlegg med lab.. – 7 fagskulepoeng.. Basiskunnskapar, Programmerbare styringar, Reguleringsteknikk.. Modul 7 – Fordjupingsfag elkraft.. Elektriske installasjonar med lab.. – 12 fagskulepoeng.. Byggeprosessen, Belysningsteknikk, Varmeteknikk, Teknisk prosjektering, Eltryggleik, internkontroll og kvalitetssikring.. Elektriske maskiner og omformarar med lab.. Synkronmaskina, Likestraumsmaskina, Asynkronmaskina, Transformatoren,.. Kraftelektronikk.. Modul 8 – Hovedprosjekt – 6 fagskulepoeng.. Prosjekta vert ofte etablerte og gjennomførde i samarbeid med næringslivet, og i.. nokre tilfeller vert dei seinare realiserte.. Modul 9 – Lokalt tilpassa fordjupingsfag - 10 fagskulepoeng.. Døme på aktuelle fag er:.. Førebuing til installatørprøven – 6 fagskulepoeng.. Valfaget er tenkt for studentar som ønskjer å melde seg opp til installatørprøven.. Mikrokraftverk – 6 fagskulepoeng.. Valfaget er tenkt for studentar som ønskjer å lære meir om vasskraftproduksjon enn.. det som vert teke hand om i hovudfaga.. Elkraft 2012-2013.. elkraft 2012-2013.. Fagfordeling Elkraft.. Læreplan elektro..

  Original link path: /Studietilbod/Elkraft/tabid/3341/Default.aspx
  Open archive

 • Title: Psykiskhelse
  Descriptive info: Psykisk helsearbeid.. Fagskuleutdanning i psykisk helsearbeid.. Kurskode FHH01D Psykisk helsearbeid.. Fagskulen i Sogn og Fjordane, avdeling Førde, tilbyr fagskuleutdanning i psykisk helsearbeid som deltidsstudium over to år.. Fagskuleutdanning i psykisk helsearbeid skal sikre den enkelte, samfunnets og arbeidslivet sitt behov for ny kompetanse i tråd med nye oppgåver og utfordringar innan helse- og sosialsektoren.. Utdanninga er derfor tverrfaglig, og har eit klart brukar perspektiv.. Organisering av opplæringen.. Innhold:.. Studieplan for videreutdanning i psykisk helsearbeid.. Planen er basert på Helsedirektoratets rammeplan.. Målgruppe:.. Omfang:.. Opplæring en fast dag pr.. uke på dagtid.. Økonomi:.. Nokre kommunar har utarbeida handlingsplan for psykisk helsearbeid.. Kommunane sitt mål er at tilsette i kommunale etatar får høgare kompe tanse slik at dei kan gi målgruppa betre kvalitative tenester.. Tilgang på kvalifisert personell er ein føresetnad for å kunne gjennomføre reformer og opptrappingsplaner innan psykisk helsearbeid, og tilby mennesker med psykiske lidelingar egna bu- og omsorgstilbud.. Myndigheitene legg stor vekt på økt kompetanse innan helse- og omsorgs sektoren.. 500 skal få fagskule utdanning i helse- og sosialfag årlig.. Grunnlagstenking og lovverk.. 8 poeng.. Teoriar og arbeidsmåtar i psykisk helsearbeid.. Kommunikasjon-relasjonskompetanse innan psykisk helsearbeid.. 11 poeng.. 13 poeng.. 10 veker.. Mål for studiet i psykisk helsearbeid.. Studiet har som overordna mål å styrke  ...   til å utføre sjølvstendige arbeidsoppgåver i forhold til mennesker med psykiske problem og lidingar.. Blitt bevisst og fått ferdigheter i å kvalifisere yrkesutøvinga jfr.. helsepersonelloven og etiske retningslinjer for yrkesgruppa.. Studiet i psykisk helsearbeid består av totalt fem moduler.. Læringsmetodane vekslar mellom førelesning, gruppearbeid/ individuelle oppgåver, problemløysande læring/ prosjektarbeid med tverrfaglig fokus, praksisorientert undervisning/ situasjonsbeskriving, veileding, sjølvstudium og støtte over nettet.. Opplæringa er organisert som eit deltidsstudium over 2 år på dagtid.. Undervisinga på skulen vert gjennomført.. med ein dag pr.. Praksis utgjer 10 veker og er lagt til modul 5.. Veiledning i praksisperioden gjennomføras av lærarar frå fagskulen.. I tillegg skal studenten tildelast praksisveiledar på praksisstaden.. Det vert stilt krav om minimum 90% oppmøte for å bestå praksis.. Praksisstaden må avklaras med fagskulen.. Fordjupingsoppgåva (modul 5) skal ta utgangspunkt i eit av områda studenten har arbeid med i praksisperioden.. Opplæringa skal legge vekt på arbeidsformer som fordrar aktiv deltaking frå studentane og være nært knytt til studentane sine eigne erfaringar, problemstillingar frå praksisfeltet, utfordringar i arbeidslivet og sentral teori.. Det vil forsøksvis verte lagt opp til opplæring i emner som er spesielt relevante i forhold til deltakarane sin bakgrunn og arbeid.. Kurskode FHH01D Psykisk helsearbeid.. Nasjonal læreplan.. Opplæringsplan.. Litteraturliste 2009.. Brosjyre - psykisk helsearbeid..

  Original link path: /Studietilbod/Psykiskhelse/tabid/3343/Default.aspx
  Open archive

 • Title: Automasjon
  Descriptive info: Add Content.. Kurskode FTE01H.. Automatisering er et fagområde i rask utvikling.. Samfunnet blir stadig mer og mer automatisert.. Programmerbare styringer og roboter benyttes i industriell produksjon i stadig større grad.. En automatiseringstekniker lærer å planlegge, programmere, drifte og vedlikeholde styringsteknisk utstyr.. Dette er interessante arbeidsoppgaver som det trengs flere teknikere til å utføre i årene framover.. Fagskoleutdanning innen automatisering vil gi deg muligheter til å få en rekke interessante jobber innen landbasert industri og offshore..

  Original link path: /Studietilbod/Automasjon/tabid/6616/Default.aspx
  Open archive


 • Archived pages: 41