www.archive-no-2012.com » NO » G » GRENLANDSSAMARBEIDET

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 382 . Archive date: 2012-07.

 • Title: E-meldingsprosjektet i helse og omsorg - grenland samarbeidet
  Descriptive info: KS.. Du er her:.. Grenlandssamarbeidet.. >.. IKT prosjekter.. E-meldingsprosjektet i helse og omsorg.. Virksomhetssertifikater.. Spørsmål og svar.. Nøkkeldokumenter.. IKT, E-helse og personvern i samhandlingsreformen.. Oversikt E-helseprosjekter nasjonalt.. Nytt og nyttig.. Sluttrappport forprosjekt ELIN-k.. Prosjektkoordinator, Ulf Rønneberg.. Meldingsløftet i Grenlandssamarbeidet.. Del innhold.. Del innhold [Lukk].. Skriv ut.. Tips en venn.. Send epost til:.. *.. Din epost:.. Tittel:.. Melding:.. Del artikkelen.. Facebook.. Nettby.. Origo.. Meldingsløftet.. STATUS PR 12.. 2011:.. Siljan og Drangedal kommune er i gang med meldingsutvekslingen mellom fastlegene og omsorgstjenesten !! Bamble kommune vil gjennomføre testing og opplæring for denne meldingsutvekslingen i løpet av desember.. Kragerø kommune forventes å komme i gang 1.. kvartal 2012.. Porsgrunn i løpet av våren 2012.. Skien kommune mottar meldinger fra sykehuset til omsorgstjenesten på gammelt epikriseformat.. Har foreløpig ikke meldingsutveksling med fastlegene, men forventes igangsatt i løpet av våren 2012.. Status for e-kommunikasjon for andre tjenester er noe varierende, men alle tjenesteområder er i gang med tilrettelegging for, eller benytter elektronisk meldingsutveksling.. Etableringen av internkontroll for informasjonssikkerhet er varierende, men det er aktivitet i alle de 6 Grenladskommunene på dette området.. Om arbeidet med Meldingsløftet i Grenlandssamarbeidet.. Sykehuset Telemark trenger oppdatering av sine datasystemer før meldingsutveksling med kommunene kan komme i gang.. Grenlandssamarbeidet (Porsgrunn, Skien, Siljan, Drangedal, Kragerø) har koordinert sitt arbeid med tilrettelegging av elektronisk meldingsutveksling (e-meldinger) i helse- og omsorg.. Prosjektet inngår i meldingsløftet og ses på som et viktig tiltak i gjennomføringen av samhandlingsreformen.. Effektiv og sikker utveksling av pasientinformasjon mellom ulike aktører i behandlingskjeden er en forutsetning for en helhetlig og velfungerende samhandling.. God informasjonsflyt gir økt kvalitet på pasientforløpet.. I denne sammenheng er bruk av elektronisk kommunikasjon av avgjørende betydning.. Formålet med Meldingsløftet i kommunene 2010-2012 er utbredelse av effektiv, helhetlig og fungerende informasjonsutveksling mellom kommunens helse- og omsorgstjenester og deres samarbeidsaktører i heksesektoren ved bruk av elektronisk kommunikasjon.. I dette inngår aktører som fastleger, omsorgstjenesten, helsestasjoner, fengselshelsetjeneste, legevakt og helseforetak m.. fl.. Elektronisk overføring av informasjon til nasjonale registre som.. SYSVAK.. og.. IPLOS.. er også en del av dette bildet.. Arbeidet med elektronisk meldingsutveksling i Grenlandssamarbeidet gjøres i nært samarbeid med Sykehuset i Telemark HF (.. STHF.. ) og med nettverk til andre regionale.. kommunesamarbeid.. i.. Telemark.. Les mer om.. Meldingsløftet og elektronisk samhandling på Helsedirektoratets sider.. Bakgrunn - ELIN-K.. Meldingsløftet i kommunene er en videreføring av ELIN-K (Elektronisk informasjonsutveksling i kommunene), et nasjonalt prosjekt hvor en rekke elektroniske meldinger har blitt utviklet og testet ut.. Det har.. vært.. 6.. pilotkommuner i  ...   for helsesektoren, bl.. a.. Legeforeningen, Sykepleierforbundet, Tannlegeforeningen, KS, Apotekerforeningen og regionale helseforetak.. På enkelte områder er Normen strengere/mer spesifikk enn personopplysningsloven.. Til Normen er det utarbeidet over 50 faktaark, med forklaringere og veiledninger til etablering av tilstrekkelig teknisk og rutinemessig sikring av informasjonshåndteringen i helse-, omsorgs- og sosialsektoren.. Meldingsløftet i Grenlandssamarbeidet.. Styringsgruppe:.. Karianne Resare (daglig leder - Grenlandssamarbeidet), Geir Magnussen (samhandlingskoordinator), Hege Holmern (samhandlingskoordinator), Bjørnar Nyen (kommunlege Porsgrunn), Kristine Aasen (prosjektleder meldingsløftet i STHF).. Prosjektkoordinator:.. Ulf K.. Rønneberg.. Kommunale prosjektgrupper:.. Kommune.. Prosjektdeltakere.. Rolle / arbeidsområde.. e-postadresse.. tlf.. Drangedal.. Aud-Elin Øygarden.. Prosjektleder / systemansvar Profil.. aud-elin.. oygarden@drangedal.. kommune.. no.. 35997055.. Irene Eie.. IT.. Sylvia Bastnes.. systemansvar Winmed.. Siljan.. Merete Borgeraas.. Prosjektleder / systemansvar CosDoc.. merete.. borgeraas@siljan.. 35942500.. Eric Bjørnstad.. Kjell Borgeraas.. Adm/IKT.. Bamble kommune.. Sissel Ørvik.. Prosjektleder/Leder legevakt.. sissel.. orvik@bamble.. 97058573.. Gro Ryen.. Systemansvarlig CosDoc.. Sidsel Lilledrange.. Systemansvarlig Hspro.. Heidi Åsrud.. IKT konsulent.. Kragerø kommune.. Karin B Torheim.. Posjektleder/Sykepleier omsorg.. karin.. torheim@kragero.. 99462271.. Janne S.. Øverland.. Avd.. leder legevakt.. Ingunn Haslund.. Systemansvarlig Prosys.. Jostein Sørensen.. Fastlege/helsestasjonslege.. Porsgrunn kommune.. Birgit Pedersen.. Prosjektleder / konsulent.. birgit.. pedersen@porsgrunn.. 91186847.. Hossein Alangeh.. systemansvarlig HS Pro, Win Med.. Inger Pharo.. Superbruker Winmed.. Liv Johannessen.. Stine Ødegaard.. Superbruker HS Pro.. Wenche Synnøve Larsen.. Systemansvarlig Gerica.. Skien kommune.. Maja Foss.. Prosjektleder/ Leder legevakt.. maja.. foss@skien.. 97790883.. Hege Bugodt.. Systemansvar HS-pro.. Jan-Harald Aas.. Systemansvar Prosys.. Prosjektbeskrivelse.. EFFEKTMÅL.. a) For pasienten: Pasienten opplever at pasientinformasjon som formidles elektronisk ved standardiserte meldinger mellom helse- og omsorgspersonellet i behandlingskjeden har relevant innhold, og utveksles på en effektiv og forsvarlig måte.. b) I daglig arbeid: Ansatte opplever at utveksling av pasientinformasjon i pasientoppfølgingen tar lite tid, med kort overføringstid, har relevant innhold, er lett å lese og har lovmessig personvern i informasjonsutvekslingen.. c) For organisasjonen: Redusert tidsbruk på utveksling av pasientinformasjon mellom aktører i behandlingskjeden sammenlignet med manuell håndtering.. Økt kvalitet på informasjonen som utveksles sammenlignet med før innføring.. RESULTATMÅL FOR PROSJEKTET.. - Bruk av e-meldinger er fullt integrert i daglig kommunikasjon av pasientkommunikasjon mellom kommunens helse- og omsorgstjenester, fastleger og sykehus og andre aktuelle.. medaktører.. i helse- og omsorgsarbeidet.. -- Kommunene har et.. for informasjonssikkerhet som tilfredsstiller Norm for informasjonssikkerhet.. 12.. 2011.. Opprettet av.. Aktuelle linker.. KS IKT-forum.. Norm for informasjonssikkerhet.. Meldingsløftet Helsedirektoratet.. Norsk senter for informasjonssikring.. KITH.. Meldingsløftet i praksis.. Veiviser meldingsutveksling kommuner.. ELIN-prosjektene.. ELIN-k informasjon fra KITH.. Meldingsløftet Sandefjord.. FILM: Legers erfaring med PLO-meldinger.. FILM: Sykepleiere og saksbehandlere ELIN-k erfaringer.. NY forskrift om informasjonssikkerhet.. Kontakt oss.. Prosjektleder.. Telefon 98 80 01 35.. ulf.. ronneberg@kragero..

  Original link path: /Prosjekter/IKT-prosjekter/E-meldingsprosjektet/
  Open archive

 • Title: Forprosjekt - grenland samarbeidet
  Descriptive info: Geodata.. Forprosjekt.. Hovedprosjekt.. Referater.. 05.. 2008..

  Original link path: /Prosjekter/Geodata/Forprosjekt/
  Open archive

 • Title: Klimakutt i Grenland - grenland samarbeidet
  Descriptive info: Prosjekter som er avsluttet.. Klimakutt i Grenland.. Bo- og dagtilbud.. Portalprosjektet - avsluttet.. Prosjektets mål er å finne frem til tiltak og finansieringsmodeller som reduserer Grenlands utslipp av klimagasser innenfor de ulike sektorer.. Regiontinget i Grenland vedtok i møte 15.. 2.. 2007 å igangsette et prosjekt med sikte på å gjennomgå utslippssituasjonen av klimagasser i Grenlandsområdet, og få utarbeidet konkrete forslag til å redusere utslippene.. I samarbeid med næringslivet, forskning og miljøbevegelse skal det lages en handlingsplan med konkrete mål og anbefalte prioriteringer av tiltak som skal legges frem for politisk behandling.. Prosjektgruppen består av representanter fra kommunene, industrien, forskningsmiljøet, miljøbevegelsen, fylkesmannen, fylkeskommunen, LO  ...   energibruk i bygg/energiforsyning,.. • klimavett kampanje,.. • industri,.. • landbruk og bioenergi.. Prosjektet skal i:.. fase 1.. Kartlegge og analysere nåsituasjonen,.. fase 2.. Foreslå en handlingsplan med konkrete mål og prioriterte tiltak som kan bidra til å redusere Grenlands samlede utslipp av klimagasser.. Prosjektleder: Solfrid Rui Slettebakken.. Prosjektansvarlig: Ole Magnus Stensrud.. Prosjektstart: nov.. 2007.. Prosjektslutt fase 1: august 2008.. Prosjektstart fase 2: jan.. 2009.. Prosjektslutt fase 2: des.. Prosjektets fase 1er avsluttet og rapport ble behandlet i Grenlandsrådet 18.. -19.. august og i Regiontinget i Grenland 29.. august.. Se samlerapport i linken under:.. Klimakutt_SamletFase1_26aug08.. doc.. Klimakutt Forside1.. pdf.. Klimakutt rapport.. 01.. 09.. 26.. 04..

  Original link path: /Prosjekter/Prosjekter-som-er-avsluttet/Klimakutt-i-Grenland/
  Open archive
 •  

 • Title: Bo- og dagtilbud - grenland samarbeidet
  Descriptive info: SAMBA.. Bo- og dagtilbud for tunge brukere.. Bakgrunn for prosjektet.. Bo- og dagtilbud til tunge brukere er en utfordring for flere kommuner.. Kommuner som har disse brukerne i dag vet at dette er kostnadskrevende og det er en utfordring å rekruttere og beholde det personale som kreves for å kunne yte de nødvendige tjenestene.. Å få rekruttert personell med nødvendig kompetanse, evt.. bygge opp denne selv er tidkrevende og vanskelig fordi brukergrunnlaget er begrenset.. Erfaringene viser at manglende kompetanse over tid kan gi en uheldig utvikling hos brukerne, som igjen kan være kostnadskrevende å  ...   for andre tjenester midt i et budsjettår å skaffe økonomisk handlingsrom for å kunne etablere nye bo- og dagtilbud til disse kostnadskrevende brukerne.. På bakgrunn av dette ble det høsten 2003 etablert et forprosjekt, som skulle utrede to delprosjekter:.. Bo- og dagtilbud for "tunge, voksne brukere.. Bo- og dagtilbud til barn med kompliserte og sammensatte problemstillinger - SAMBA (SAMarbeid om BArna).. Forprosjektet konkluderte med at kommunene i første omgang skulle konsentere seg om SAMBA, da begge fagområdene hadde mange felles utfordringer med tanke på sentrale avklaringer (på departementsnivå).. Se ytterligere beskrivelser under menypinnen "SAMBA"..

  Original link path: /Prosjekter/Prosjekter-som-er-avsluttet/Bo--og-dagtilbud/
  Open archive

 • Title: Portalprosjektet - avsluttet - grenland samarbeidet
  Descriptive info: Felles portal- og publiseringsløsning for grenlandskommunene.. Tirsdag 6.. mai lanseres de nye internettportalene til Skien, Porsgrunn, Bamble, Siljan og Drangedal kommuner.. De nye nettportalene er et resultat av et prosjekt som startet i 2003.. Kommunene står ovenfor felles utfordringer med å etablere gode portalløsninger for innbyggere, næringsliv og andre offentlige instanser.. Disse utfordringene kan møtes bedre ved å finne felles portal- og publiseringsløsninger.. Kommunenes hjemmesider skal utvikles til elektroniske servicetorg der innbyggerne kan få tilgang til all relevant offentlig informasjon og utført flest mulig tjenester ut fra egne forutsetninger og behov.. Det er derfor etablert et prosjekt, som har som mål å velge  ...   og Min Side.. Løsningen skal være ressursbesparende, enkel å administrere og ha lav brukerterskel.. Det er gjennomført en prekvalifisering av aktuelle tilbydere.. Det ble sendt ut konkurransegrunnlag til 6 aktuelle leverandører.. Totalt 5 leverandører har leverte tilbud.. Sem Stenersen Prokom ble valgt.. Løsningen inneholder en rekke forbedringer f.. eks.. ”lytt til tekst” og muligheter for flere kommunikasjonskanaler mot kommunen, f.. sms og chat (noen variasjoner mellom kommunene).. Det gjennomføres felles opplæring av web-redaktører, superbrukere og skribenter i januar/februar 2008.. Prosjektleder: Jostein Harm.. Prosjektstart (fase 1): 23/8-06.. Prosjektslutt (fase 1): 15/7-07.. Prosjektstart (fase 2 - gjennomføring): Aug.. Prosjektslutt (fase 2): I løpet av 2008.. 04..

  Original link path: /Prosjekter/Prosjekter-som-er-avsluttet/IKT---Portalprosjektet/
  Open archive

 • Title: Prosjektgruppemøter - grenland samarbeidet
  Descriptive info: Forprosjekt IKT-strategi.. Prosjektgruppemøter.. Styringsdokumenter.. Referat fra oppstartsmøte 10-03-08.. Referat fra møte 25-3-08.. referat 15 april.. referat fra prosjektgruppemøte 29-4-08.. referat fra møtet 13.. 5.. 08.. 28..

  Original link path: /Felles-IKT-satsing/Forprosjekt-IKT-strategi/Prosjektgruppemoter/
  Open archive

 • Title: Styringsdokumenter - grenland samarbeidet
  Descriptive info: Prosjektplan.. - forprosjekt - Muligheter for felles IKT-strategi.. 27..

  Original link path: /Felles-IKT-satsing/Forprosjekt-IKT-strategi/Styringsdokumenter/
  Open archive

 • Title: Nytt og nyttig - grenland samarbeidet
  Descriptive info: E-meldingsprosjektet i hels.. Nyheter, erfaringer og annet nyttig omkring innføringen av elektronisk meldingsutveksling i Grenlandssamarbeidet.. Etter hvert som arbeidet med innføringen av elektronisk meldingsutveksling skrider frem, vil det være nyttig å dele fremskritt, utfordringer og andres erfaringer med dere som leser denne siden.. 20.. 10.. NY veiviser fra Helsedirektoratet til kommuner om etablering av elektronisk meldingsutveksling.. Som et ledd i å nå målsetningen i Samspill 2.. 0 om at alle kommuner skal samhandle elektronisk med fastlegene, med spesialisthelsetjenesten og med offentlige etater er målet med veiviseren ”Hvordan komme i gang med elektronisk meldingsutveksling i kommunen” at den skal bidra til at kommunene kan finne informasjon om hvilke forutsetninger som skal være på plass når kommunen tar i bruk elektronisk meldingsutveksling i samhandlingen med andre aktører.. Meldingsløftet i kommunene har derfor i samarbeid med sektoren utarbeidet dette dokumentet som skal være en veiviser til.. hvordan kommunen kan komme i gang med elektronisk meldingsutveksling.. hva kommunen må ha på plass.. hvor de kan finne mer informasjon.. Veiviseren henvender seg til alle kommuner som skal starte med elektronisk meldingsutveksling i helse- og omsorgssektoren.. Dette omfatter spesielt kommunens ledelse, den eller de som er ansvarlig for forvaltning og drift av fagsystemet, helsepersonell og andre som er ansvarlig for eller involvert i implementering av elektronisk meldingsutveksling i kommunen.. Vi håper at dokumentet kan benyttes som et nyttig verktøy for alle de kommuner som skal i gang med elektronisk meldingsutveksling.. Veilederen finnes både i pdf og papirformat, og kan også bestilles fra Helsedirektoratets hjemmeside:.. http://www.. helsedirektoratet.. no/publikasjoner/veiledere/veiviser___hvordan_komme_i_gang_med_elektronisk_meldingsutveksling_i_kommunen_825444.. NY Veildere fra Helsedirektoratet.. !.. Veileder ”Bruk av elektronisk henvisning for og epikrise for allmennleger og helsepersonell i spesialisthelsetjenesten”.. Nasjonalt meldingsløft er et program hvor formålet er implementering av elektroniske meldinger i helsesektoren, både mellom fastleger, sykehus, kommunehelsetjeneste, NAV og Helserefusjonsområdet.. I tråd med at elektronisk kommunikasjon blir stadig mer utbredt, er det et behov for veiledning som kan sikre korrekt bruk av de elektroniske meldingene henvisning og epikrise.. I regi av Nasjonalt meldingsløft er det utarbeidet en veileder ”Bruk av elektronisk henvisning og epikrise for allmennleger og helsepersonell i spesialisthelsetjenesten”.. Veilederen gir råd og anbefalinger ved bruk av meldingene henvisning og epikrise for de aktuelle målgruppene (allmennleger som sender henvisning til spesialisthelsetjenesten og helsepersonell i spesialisthelsetjenesten som sender epikrise).. Helsedirektoratet håper at alle som leser dette dokumentet vil finne nyttig informasjon om korrekt adressering av meldinger, taushetsplikt ved sending av henvisning og epikrise, og veiledning i hvordan epikrise og henvisning skal brukes.. Veilederen finnes både i pdf og papirformat, og kan bestilles fra Helsedirektoratets hjemmeside:.. no/publikasjoner/veiledere/bruk_av_elektronisk_henvisning_og_epikrise_for_allmennleger_og_helsepersonell_i_spesialisthelsetjenesten_823884.. 22.. NY.. Forskrift om informasjonssikkerhet ved elektronisk tilgang til helseopplysninger i behandlingsrettede helseregistre (.. helseinformasjonssikkerhetsforskriften.. ).. Forventet ikrafttredelse 1.. juli 2012.. Her er det flere forhold som databehandleransvarlig og informasjonssikkerhetsansvarlig i virksomheten bør gjennomgå og sjekke ut mot forskriftens krav.. Den største endringen er kanskje muligheten lesetilgang til helseopplysninger på tvers av virksomheter.. Følgende informasjon er utsendt av Helse- og Omsorgsdepartementet.. Brev om Helseinformajonssikkerhetsforskriften.. 19.. NYHETSBREV fra Norsk helsenett (NHN) og Meldingsløftet sentralt.. Her er de 2 siste nyhetsbrevene fra henholdsvis NHN og Meldingsløftet sentralt.. Begge brevene inneholder nyttig informasjon som bl.. a kan ha betydning for fremdriften i våre lokale prosjekter.. I nyhetsbrevet fra NHN er det kanskje informasjonen om fremtidig tilgang til folkeregisteropplysninger som er av størst interesse.. MEN, legg se også på NHN sine planer om revisjon av informasjonssikkerheten til de som er tilkoblet helsenettet !.. Nyhetsbrev fra Meldingsløftet - Helsedirektoratet.. Nyhetsbrev fra Norsk helsenett.. Møte med representanter fra helseadministrasjonen i Grenlandskommunene om fastlegeavtalenes innhold i forhold til elektronisk kommunikasjon.. Det deltok totalt 12 personer fra de 6 kommunene.. Hensikten med møtet var å få vite om det kommer endringer i sentralt regelverk og rammeavtalen for fastlegene omkring bruk av elektronisk kommunikasjon og informasjonssikkerhet.. Vi ønsket evt avklaring av hva vi bør gjøre av endringer eller tilføyelser i den lokale individuelle avtalen som legene har med kommunen.. Møteagenda var:.. Innledning v/ Ulf K.. Rønneberg (1 time).. Tlf.. møte med KS og Helsedirektoratet (1/2 time).. Diskusjon m/ konklusjon (1 time).. I tlf.. møte med KS og Helsedirektoratet deltok:.. Hallvard Hoen - KS.. Kjersti Skavik og Anders Westlie - Helsedirektoratet.. Vi endte opp med følgende oppsummering:.. Det pågår sentrale diskusjoner om temaet, både i Helsedirektoratet og KS.. Spørsmålene vi har stilt er relevante, men vanskelig å besvare i dag.. Begge viste til pågående arbeid i HOD med ny lov om helse- og omsorgstjenester og ny forskrift om elektronisk samhandling..  ...   til dette er at hovedsamarbeidskommunene nå har opparbeidet seg spisskompetanse på området, og de har en rolle som koordinatorer for.. Denne rollen innebærer veiledning overfor nye kommuner, at de etablerer arenaer for samarbeid, samt at de skal være mellomleddet mellom Hdir og nye kommuner.. Vi har med oss 11 kommuner (kalt hovedsamarbeidskommuner) som fikk tilskudd av oss i 2010.. I 2011 skal disse ta med seg minimum 3 nye kommuner som de skal ha koordinatorrollen for, hvor både hovedsamarbeidskommunene og samarbeidskommunen skal motta noe tilskudd fra oss.. Disse 11 kommunene er; Tromsø, Lenvik, Trondheim, Verdal, Bergen, Stavanger, Oslo, Sandefjord, Lyngdal, Gjøvik, Oslo og Arendal.. Disse kommunene står fritt til å inngå et samarbeid/knytte til seg de kommuner som de ønsker.. Siden vi ikke har avtale med noen av hovedsamarbeidskommunene har vi ikke søkt midler fra denne tilskuddsordningen.. 2011.. Gjennomført erfaringskonferanse i ELIN-k.. 14.. og 15.. februar arrangerte ELIN-k i samarbeid med Helsedirektoratet Erfaringskonferanse på Gardermoen.. På konferansen deltok alle som har bidratt i ELIN-k-prosjektet, sammen med myndigheter og deltakere fra Meldingsløftet.. Tema for konferansen var elektronisk samhandling mellom pleie- og omsorgstjenesten, fastleger og sykehus.. Utfordringer og muligheter knyttet til utbredelse av pleie og omsorgsmeldingene.. Her kan du laste ned presentasjonene og se filmer (filmer nederst i artikkelen).. Filmene er gode å bruke i både opplærings og informasjonssammenheng.. Fellesmøte for legevaktene i Grenlandsregionen.. mars ble det avholdt fellesmøte for legevaktsledere i Grenlandsregionen, der vi diskuterte ulike forhold omkring elektronisk meldingsutveksling i legevaktssammenheng.. Praksiskoordinator for legene, Bjørnar Nyen deltok på møte.. Det samme gjorde Hossein Alangeh fra IT-avdelingen i Porsgrunn.. Alle legevaktene i regionen er tilkoblet helsenett, og har programvare for e-kommunikasjon.. Men, pr i dag er det høyst forskjellig hvordan de 4 legevaktene benytter denne kommunikasjonsmuligheten.. Noe skyldes vanskeligheter av teknisk art, og noe skyldes usikkerhet omkring lover og regler for hva som kan/skal kommuniseres.. Status er at verktøyet som er installert, ikke blir benyttet fullt ut til det som faktisk er mulig.. Det betyr at man går glipp av rasjonaliseringsgevinster, og det er det ønske om å rette på.. Av de ting som ble diskutert var:.. Lovligheten av å få tilsendt fastlegenes pasientlister for å lette arbeidet med å finne pasineters personnr og hvilken fastlege de har.. Hensikten er å sikre at informasjon fra legevakta, dvs epikrisen, kommer til rett lege.. Det er forskjellige tilbakemeldinger fra henholdsvis Helsedirektoratet, legeforeningen og helsetilsynet i dette spørsmålet.. Hvem skal vi høre på ? Vi må gjøre vår egen vurdering, ta et standpunkt og stå for det.. Kopi av epikrise fra sykehuset til legevakta - kan gjøres uten særskilt samtykke fra pasienten ? Bjørnar Nyen gjennomgikk ny tolkning fra departementet i denne sammenheng.. Ut fra departementets tilbakemelding er det helt greit.. Men, tilbakemeldinger gitt fra helsetilsynet i Telemark har en noe annen oppfatning.. Enighet fra myndighetenes side ville være en fordel.. Også her må vi ta et eget standpunkt, da i nært samarbeid med sykehuset.. Behovet for felles rutiner i regionen for elektronisk meldingsutveksling på de områder hvor det er hensiktsmessig.. Det vil lette samarbeidet med fastlegene på tvers av kommunene.. Nødvendigheten av testing av kommunikasjon med nye kommunikasjonsparter før sending av informasjon om reelle pasienter.. Det ble her vist til helsedirektoratets veileder for testing, og IT-avdelingen i Porsgrunn sin sjekkliste for testing.. Nettverk mellom legevaktene i implementeringsfasen.. Dette vil sikre erfaringsutveksling omkring både teknisk,driftsmessig og bruksmessige spørsmål.. Legevaktslederne ble enige om å samarbeide videre om tilretteleggingen av e-kommunikasjon i regionens legevakter, og Sissel Ørvik fra Bamble legevakt tok ansvar for å innkalle til ny samling.. 21.. 02.. Å forklare andre hva elektronisk meldingsutveksling innebærer, er ikke alltid like lett ! Ei heller hva tjenestebasert adressering er.. Hvilke elementer inngår i elektronisk medlingsutveksling ? I linken nedenfor finner du en presentasjon som viser de ulike elementer og forholdet mellom dem.. Presentasjonen egner seg godt som støtte når du skal forklare andre hva bruk av e-meldinger innebærer, og kompleksiteten i dette.. E-meldingens elementer.. Hvordan fungerer tjenestebasert adressering ? Hva er forskjell på tjenesteadresser og EDI-adresser ? I presentasjonen som det er link til under er det en skjematisk fremstilling av forholdet mellom dem.. Tjenestebasert adressering.. FASTLEGERS PILOTERFARINGER MED BRUK AV PLEIE- OG OMSORGSMELDINGER (PLO-MELDINGER) I BERGEN KOMMUNE.. Bergen kommune har i 2010 sendt plo-meldinger på reelle pasienter mellom utvalgt legekontor og utvalgte kommunale tjenestesteder.. Erfaringene så langt er gode.. Her er en.. informasjonsvideo.. hvor leger forteller om sine erfaringer i forbindelse med denne prøvedriften..

  Original link path: /Prosjekter/IKT-prosjekter/E-meldingsprosjektet/Nytt-og-nyttig/
  Open archive

 • Title: Matvarer - Grønnsaker og bær, frossen - grenland samarbeidet
  Descriptive info: GKI Grenlandskommunenes Inn.. Matvarer - Grønnsaker og bær, frossen.. Felles rammeavtaler.. Matvarer - Fisk, frossen.. Matvarer - Kjøtt, fersk.. Matvarer - Kolonialvarer.. Sertifiseringstjenester på miljøfyrtårn.. Leverandør:.. Langdalen Frukt og Grønt Engros AS.. Økern Torg 4.. 0580 Oslo.. (Lunde Gård Engros AS).. Lunde, 4900 Tvedestrand.. bestilling@lunde-gaard.. Ordremottak:.. 37 16 32 54.. Avtaleomfang:.. Kjøp av grønnsaker og bær, frosset.. Avtalen gjelder for:.. Bamble..  ...   Avtaleansvarlig hos leverandør:.. Erik Bakke.. 90 92 67 29.. faks.. 23170181.. e-post.. erik@langdalen.. Avtaleansvarlig hos oppdragsgiver:.. Åsmund Gusfre.. 35 58 13 21.. 35 58 90 11.. asmund.. gusfre@skien.. 24.. 08.. GKI kontoret.. Veiviser til GKI.. Ruteplan Metrobuss Grenland.. sentralbord Skien kommune:.. 35 58 10 00.. Telefaks:.. 35 58 90 11.. Besøksadresse:.. Leirvollen 14.. 3736 Skien.. Postadresse:.. Postboks 158.. 3701 Skien.. Eilev Grave..

  Original link path: /GKI/Innkjopsavtaler/Matvarer---Gronnsaker-og-bar-frosset/
  Open archive

 • Title: Matvarer - Kjøtt, fersk - grenland samarbeidet
  Descriptive info: Nortura SA.. Lørenveien 37.. 0585 Oslo.. 03070.. Avtalen gjelder kjøp av kjøttprodukter, ferske.. 2014.. Johnny Hundershagen.. 03070 / 915 55 960.. johnny.. hundershagen@nortura.. 18..

  Original link path: /GKI/Innkjopsavtaler/Matvarer---Kjottprodukter-ferskt/
  Open archive

 • Title: Matvarer - Fisk, frossen - grenland samarbeidet
  Descriptive info: Asko Norge AS.. Postboks 164.. 1541 Vestby.. Kjøp av fisk, frosset.. Pia W.. Lødrup.. 64 98 62 00 / 951 15 332.. pia.. lodrup@asko..

  Original link path: /GKI/Innkjopsavtaler/Matvarer---Fisk-frosset/
  Open archive •  


  Archived pages: 382