www.archive-no-2012.com » NO » G » GRENLANDSSAMARBEIDET

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 382 . Archive date: 2012-07.

 • Title: IKT prosjekter - grenland samarbeidet
  Descriptive info: Du er her:.. Grenlandssamarbeidet.. >.. IKT prosjekter.. Digitale tjenester -prosjektet.. Sak- og arkivprosjektet.. E-meldingsprosjektet i helse og omsorg.. Velkommen til siden for Grenlandssamarbeidets IKT-prosjekter.. I margen til venstre finner du en oversikt og en beskrivelse av prosjektene våre.. 09.. 10.. 2009.. Kontakt oss..

  Original link path: /Prosjekter/IKT-prosjekter/
  Open archive

 • Title: Geodata - grenland samarbeidet
  Descriptive info: Geodata.. Forprosjekt.. Hovedprosjekt.. Referater.. Interkommunalt geodatasamarbeid i Grenland.. De seks kommunene i Grenlandssamarbeidet har i perioden september 2003 til november 2004 vurdert mulighetene for å etablere et interkommunalt samarbeid innen geodata.. Prosjektrapporten, som er utarbeidet, beskriver arbeidet i forprosjektet fram til og med anbefaling av samarbeidsform.. Mandatet for prosjektet har vært å finne fram til løsninger som kan gi ".. bedre og / eller billigere geodatatjenester gjennom samarbeid og / eller nye organisatoriske enheter på tvers av kommunegrensene.. ".. Prosjektgruppa (8 medlemmer) har bestått hovedsakelig av virksomhetsledere på geodata, mens styringsgruppa.. (7 medlemmer) har bestått av de respektive kommunalsjefer / etatsjefer.. Hovedaktivitetene har vært:.. beskrivelse av status på geodataområdet i kommunene.. gjennomføring av brukerundersøkelse på geodatakvalite.. vurdering av muligheter for - og konsekvenser  ...   Den mest kritiske suksessfaktoren for omfang og framdrift i samarbeidet er vurdert å være en forbedret IT infrastruktur mellom alle seks kommunene.. Optimal løsning innebærer at Drangedal, Kragerø og Siljan blir en del av det felles intranett som i dag er etablert mellom Bamble, Porsgrunn og Skien i Kommunenett Grenland.. Prosjektet anbefaler en trinnvis etablering og utvidelse av samarbeidet over 3-4 år:.. Trinn 1: Forbedre infrastrukturen gjennom etablering av felles geodatabaser.. Trinn 2: Inngå kjøpsavtaler (vertskommunesamarbeid) for prioriterte samarbeidoppgaver.. Trinn 3: Etablere et sentralisert samarbeidsorgan.. I vedlegget under kan rapporten lastes ned.. Rapporten inneholder noen linker til vedlegg, som ikke kan lastes ned.. Dersom du ønsker å se disse vedleggene må prosjektleder Øyvind Bakken i Porsgrunn kommune kontaktes (35 54 74 75).. 05.. 2008..

  Original link path: /Prosjekter/Geodata/
  Open archive

 • Title: Politisk prosjekt - kvinner i politikken - grenland samarbeidet
  Descriptive info: Politisk prosjekt - kvinner i politikken.. Framtidig organisering av friluftsarbeidet i Grenland.. Skatteoppkrever - forprosjekt.. Prosjekter som er avsluttet.. Politisk prosjekt - "Utstillingsvindu for kvinner i lokalpolitikken".. Regjeringens satsing på prosjektet ”Utstillingsvindu for kvinner i lokalpolitikken” har som formål å øke representasjon av kvinner i lokalpolitikken, samt å få flere kvinner i politiske lederverv.. Prosjektet varer i hele valgperioden fra 2007 til 2011.. Det er satt av totalt 20.. mill.. kroner i støtte til kommunene.. 7 enkeltkommuner og 4 kommunenettverk har fått innvilget sin søknad om å bli med, dvs totalt 22 kommuner.. Kommunene Bamble, Porsgrunn, Siljan og Skien søkte sammen, og er ett av kommunenettverkene som fått innvilget sin søknad.. Grenlandskommunene kan få dekt inntil kr.. 480.. 000,- pr år.. Kragerø og Drangedal er med som observatører.. Arbeidet for å få en bedre kjønnsfordeling av kvinner og menn i de folkevalgte organ har foregått i mange år.. Etter valget i 2007 er landsgjennomsnittet i Norge likevel kun 37,5 % kvinner.. I Telemark er det 39 %.. I prosjektkommunene har Porsgrunn 36,7 %, Skien 36,4 %, Siljan 35,3 % og Bamble 33,3 %.. Dette er en sammensatt problemstilling, og vi trenger ulike tiltak for å lykkes med å nå våre mål.. Før vi vet hvilke tiltak som lønner seg å  ...   settes i gang i 2008, vil ha sammenheng med det fokusområdet.. Tiltak i 2008:.. 1.. 0 Egen internettside med link fra Grenlandssamarbeidet, kommunene etc.. 2.. 0 Åpent informasjonsmøte om hva aktiv deltakelse i politisk arbeid går ut på.. 3.. 0 Samarbeid med pressen og media- lage artikkelserie/ temabilag på demokrati og deltakelse, rettigheter og ansvar.. 4.. 0 Nettverksmøter i prosjektet.. 5.. 0 Inspirasjonssamlinger, åpne.. 6.. 0 Innhenting av kunnskap fra andre.. 7.. 0 Samling i regi av kommunal- og regionaldepartementet (KRD).. Målsetting i prosjektarbeidet:.. • Sikre forankring hos alle kommuner som deltar og blant alle politiske partier.. • Fokus på å få flere kvinner aktive i politikken, uavhengig av partitilhørighet.. • Åpenhet på hva de ulike partiene har gjort - dele gode og dårlige erfaringer.. • Tiltakene bør også ha overføringsverdi til andre grupper som er mangelfullt representert.. Organisering:.. Tonje Løwer Gurholt er ansatt som prosjektleder i 60 % stilling fra 01.. 01.. 08.. Skien kommune har arbeidsgiveransvaret.. Øvrig organisering er styringsgruppe og prosjektgruppe.. Heidi Hamadi var prosjektleder i 2007.. Økonomi:.. Prosjektet er basert på øremerkede midler fra Kommunal- og regionaldepartementet.. Skien kommune får tilført midlene, som blir satt av på et eget ansvarsområdet.. Økonomien i prosjektet blir således blir ikke finansiert av verken kommunene eller via skjønnsmidler fra Fylkesmannen.. 04..

  Original link path: /Prosjekter/Politisk-prosjekt---kvinner-i-politikken/
  Open archive

 • Title: Prosjekter som er avsluttet - grenland samarbeidet
  Descriptive info: Klimakutt i Grenland.. Bo- og dagtilbud.. Portalprosjektet - avsluttet.. Disse sidene er under redigering.. Mvh.. 21.. 04..

  Original link path: /Prosjekter/Prosjekter-som-er-avsluttet/
  Open archive

 • Title:
  Descriptive info: Til epost.. Fra epost.. Emne.. Beskrivelse.. Lukk..

  Original link path: /templates/public/pages/emailpage.aspx?pid=2182
  Open archive

 • Title:
  Original link path: /templates/public/pages/emailpage.aspx?pid=18
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title:
  Original link path: /templates/public/pages/emailpage.aspx?pid=26
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Felles IKT-strategi - grenland samarbeidet
  Descriptive info: Felles IKT-strategi.. Forprosjekt IKT-strategi..

  Original link path: /Felles-IKT-satsing/Felles-IKT-strategi/
  Open archive

 • Title: Forprosjekt IKT-strategi - grenland samarbeidet
  Descriptive info: Prosjektgruppemøter.. Styringsdokumenter.. Forprosjekt - felles IKT-strategi.. Programmet for Grenlandssamarbeidet 2007 – 2010 har IKT som ett av sine strategiske satsningsområder.. Grenlandsrådet har igangsatt et prosjekt som skal utrede muligheter for en felles IKT-strategi, som vil bli førende for det videre IKT-samarbeidet.. Bakgrunnen for at det skal satses så sterkt på IKT er blant annet at det stilles stadig økende krav til utnyttelse av IKT i kommuneorganisasjonen.. Målet med dette prosjektet er å gjennomføre tiltak i tråd med det strategiske grunnlaget og handlingsplan for Grenlandssamarbeidet : ”En felles ambisjon er at kommunene skal levere kostnadseffektive og gode tjenester til sine innbyggere.. I tillegg er ambisjonenå utvikle Grenland til en slagkraftig region som får en vekst på høyde med andre storbyregioner.. Befolkningsveksten som sådan er viktig som drivkraft i den regionale utviklingen.. Grenlandsregionen er en sterkt integrert bo-,service- og arbeidsmarkedsregion og fungerer på mange måter som et felles byområde.. Regionen har derfor et godt utgangspunkt for å lykkes med kommunal- og regional utvikling.. Grenlandssamarbeidet er et virkemiddel i denne utviklingen.. For å nå de overordnede målene er Grenlandssamarbeidet av den mening at en i fellesskap og i de enkelte  ...   virkemiddel til utvikling av tjenester.. Flytte fokus fra drift til å bruke IKT som et pedagogisk hjelpemiddel i skolen.. Styrket fagmiljø og rekruttering.. IKT brukt som drivkraft i utviklingen i regionen.. Økt sikkerhet, økt oppetid, økt kapasitet og redusert sårbarhet.. Med felles IKT menes: Felles IKT – infrastruktur, felles IKT – drift, felles brukerstøtte og felles og like IKT – systemer.. Grenlandsrådet vedtok 30.. januar 2008 igansetting av et forprosjekt som skal:.. Forprosjektet skal innen 26 september 2008 ha utarbeidet en anbefaling og nødvendig beslutningsgrunnlag for Grenlandsrådet for det videre IKT – samarbeidet.. Forprosjektet skal skissere minst 2 modeller for forpliktende samarbeids- og organisasjonsformer som skal utredes nærmere i et hovedprosjekt.. Forprosjektet skal ha beskrevet hvilke tjenester som skal ytes samt en overordnet forretningsplan for anbefalt modell.. Forprosjektet skal ha utarbeidet utkast til mandat og plan for gjennomføring av hovedprosjekt, herunder også utkast til opplegg for gjennomføring av de modeller som velges.. Forprosjektet skal ha utarbeidet forslag til IKT strategi blant annet basert på føringer i eNorge og eKommune 2009.. Prosjektet kan i prosjektperioden presentere forslag som bør igangsettes umiddelbart.. Forprosjektet skal gjennomføres i henhold til hovedavtalens bestemmelser..

  Original link path: /Felles-IKT-satsing/Forprosjekt-IKT-strategi/
  Open archive

 • Title:
  Original link path: /templates/public/pages/emailpage.aspx?pid=2188
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Møtereferater - grenland samarbeidet
  Descriptive info: Møtereferater.. referat rådmannsmøte 29-9-11.. doc.. referat rådmannsmøte 29-30-aug 11.. referat rådmannsmøte 7-6-11.. referat rådmannsmøte 29-4-11.. referat rådmannsmøte 24-3-11.. referat rådmannsmøte 22-2-11.. referat rådmannsmøte 6-1-11.. referat rådmannsmøte 14-12-10.. referat rådmannsmøte 2-11-10.. referat rådmannsmøte 5-10-10.. referat rådmannsmøte 24-8-10.. referat rådmannsmøte 1-6-10.. referat rådmannsmøte 20-04-10.. referat rådmannsmøte 28-01-10..  ...   Referat rådmannsmøte 19.. referat fra møte 28-4-09.. referat møte 17-3-2009.. referat møte 6-2-2009.. referat møte 19-12-08doc.. referat møte 3-11-08doc.. referat møte 3-10-08doc.. referat møte 15-9-08doc.. referat møte 12-8-08doc.. Referat fra møte 12-6-08.. Referat rådmannsmøte 8-5-08.. Referat rådmannsmøte 3-4-08.. Referat rådmannsmøte 14-2-08.. Referat rådmennen 3-1-08.. 26.. 2011..

  Original link path: /Radmannskollegiet/Radmannsmote---referater/
  Open archive


 • Archived pages: 382