www.archive-no-2012.com » NO » G » GRENLANDSSAMARBEIDET

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 382 . Archive date: 2012-07.

 • Title:
  Descriptive info: Til epost.. Fra epost.. Emne.. Beskrivelse.. Lukk..

  Original link path: /templates/public/pages/emailpage.aspx?pid=28
  Open archive

 • Title: Evaluering av Vekst i Grenland AS - grenland samarbeidet
  Descriptive info: Du er her:.. Grenlandssamarbeidet.. >.. Evaluering av Vekst i Grenland AS.. Handlingsplan for Grenlandssamarbeidet for 2010.. Grenlandskommunene nettportaler i norgestoppen!.. Møteplan 2010.. Felles skatteoppkrever i Grenland - forprosjekt.. Program 2011-2014 - høring og handlingsplan for 2011.. Stjernedryss til grenlandskommunene.. Grenlandsråd fredag 18.. februar 2011 kl.. 9 Halen Gård i Langesund.. Skatteoppkrever - stab støtte febr 11.. Regionting 18.. mars i Kragerø på Løkka klokka 10-14.. 30.. E-meldingsprosjektet - møte om fastlegeavtalenes innhold.. Regiontinget i Grenland har endret navn til Grenlandstinget.. Møteplan for 2011.. Årsmelding for Grenlandssamarbeidet 2010.. Sak / arkiv-prosjektet går nå inn i en avgjørende fase.. Grenlandsting 19.. -20.. januar 2012 - konstituerende møte.. Høring strategisk næringsplan for Grenland.. Handlingsplan 2012 for Grenlandssamarbeidet.. Konsulentfirmaet PricewaterhouseCoopers har gjennomført en evaluering av Vekst i Grenland AS for perioden 2003 - 2008.. Rapporten er nå klar.. På oppdrag av Grenlandsrådet (politisk styringsorgan for Grenlandssamarbeidet) har rådmannsutvalget i Grenland gjennomført en evaluering av Vekst i Grenland (ViG).. Rapport fra ekstern konsulent er nå ferdigstilt.. Det tas sikte på en første behandling av saken i Grenlandsrådets møte i september 2009.. Bakgrunnen for prosjektet var at Grenlandsrådet støttet i sitt møte 4.. april 2008 vedtak fra Skien bystyret vedr.. en gjennomgang av Vekst i Grenland med sikte på å avklare fremtidig organisering, bemanning og plassering  ...   styring og finansiering.. Oppdraget vil bestå av:.. Evaluering av Vekst i Grenland AS (ViG) i perioden 2003 – 2008.. Evalueringen skal skje på bakgrunn av selskapets styringsdokumenter.. Oppdragsgiver ønsker at evalueringsrapporten skal inneholde følgende punkter:.. A.. Gi en oversikt over selskapets styringsdokumenter.. B.. Beskrive selskapets ressurser: Personell/kompetanse, økonomi, organisasjon, styringsorganer, nettverk mv.. C.. Beskrive selskapets kontakt og forhold til eierkommunene.. D.. Gjennomgå og beskrive resultater oppnådd av ViG i evalueringsperioden på selskapets viktigste satsingsområder.. E.. Gi en samlet vurdering og analyse av oppnådde resultater sett opp mot aktuelle styringsdokumenter og selskapets ressurser.. F.. Suksessfaktorer og fallgruver for et framtidig Vekst i Grenland – basert på evalueringen skissert ovenfor.. G.. Skisse av et framtidig Vekst i Grenland.. Satsingsområder, styring og finansiering.. ”.. Konsulentfirmaet PricewaterhouseCoopers (PWC) avd.. Tønsberg, ble valgt og har gjennomført evalueringen.. PWC leverte endelig utarbeidet rapport 27.. mai 2009.. Rapport som består av følgende tre delrapporter:.. Delrapport 1 – kartlegging.. Delrapport 2 – resultatevaluering.. Delrapport 3 – ViG i fremtiden, anbefalinger.. Evalueringen baserer seg i stor grad på intervjuer med aktuelle parter i tilknytning til Vekst i Grenland AS og gjennomgang og tolkning av selskapets sentrale styringsdokumenter.. Rapporten finner du i linken under:.. Rapport ViG - PWC.. Kontaktperson er rådmann Egil Johansen, Porsgrunn kommune.. 06.. 07.. 2009.. Kontakt oss..

  Original link path: /Bakgrunn-og-formal/Nyheter-i-grenland/Evaluering-av-Vekst-i-Grenland-AS/
  Open archive

 • Title: Handlingsplan for Grenlandssamarbeidet for 2010 - grenland samarbeidet
  Descriptive info: Handlingsplan for 2010 ble endelig vedtatt av Regiontinget i Grenland 18.. des.. 2009.. I linken under finner du handlingsplan for Grenlandssamarbeidet for 2010.. Handlingsplan 2010 - endelig beh.. i Regiontinget 18.. 09.. doc.. I forbindelse med behandlingen av handlingsplanen i kommunene er det spilt inn ytteliggere forslag til felles prosjekter.. Disse er oversendt alle kommunene for behandling og vil bli tatt inn i handlingsplanen dersom positive vedtak i kommunene.. Følgende forslag til nye prosjekter/samarbeidsområder ble foreslått:.. Forslag fra Porsgrunn:.. ”Bystyret i Porsgrunn viser til Handlingsplan for Grenlandssamarbeidet for 2010, kapittel 2.. der det b.. a.. står:.. ”Grenlandsrådet har, i tillegg til de prosjektene som er tatt med i handlingsplanen, drøftet samarbeid på følgende områder:….. – Forslag om at rådmennene sammen med de ansattes organisasjoner skal se på områder i kommunens oppgaveløsning som faglig sett kan bli styrket ved en sterkere samorganisering.. Bystyret ber i denne sammenheng kommunenes representanter i Regiontinget i Grenland og Grenlandsrådet ta initiativ til et prosjekt for faglig utvikling og økt kostnadseffektivitet innenfor utvalgte økonomisk-administrative støttefunksjoner i Grenlandskommunene.. Konkret foreslås at Grenlandsrådet gir rådmennene i oppdrag å utrede og foreslå tiltak innenfor dette området innen 1..  ...   bilulykker, drukning eller andre former for ulykker.. Noen av disse ender på institusjon for eldre eller andre boformer som ikke er egnet, noe som ikke er ba for den enkelte eller pårørende.. SAMBA som er et samarbeidsprosjekt som åpner straks og også her kan det være grupper som det er bra at vi samarbeider om videre i livet deres.. For å øke livskvaliteten til disse foreslår Skien bystyret at:.. Det etableres et prosjekt som ser på mulighetene for et samarbeid om unge og ressurskrevende brukere i Grenlands-kommunene.. Det skal se på muligheten for å etablere bofelleskap, felles arbeidsplasser og sosiale aktiviteter.. Inn under samhandlingsreformen – felles samhandlingssjef.. Skien og Porsgrunns politiske utvalg – helse- og sosialutvalgene - skal ha møte med sykehuset 13.. januar vedr.. samhandlingsprosjektet.. Viktig at dette tas opp her som et innspill til innholdet i samarbeidet.. Forslag fra Bamble:.. 1.. Bamble kommune ber Grenlandssamarbeidet se på et fellesprosjekt innenfor utfordringene rundt området sykefravær / arbeidsmiljø.. 2.. Grenlandskommunene viser til Regjeringens Handlingsplan mot tvangsekteskap, og ønsker å utrede muligheter for samarbeid om Holdningsskrapende arbeid mot tvangsekteskap.. Det ønskes også mulighet for samarbeid mot kjønnlemlestelse.. 28.. 14.. 01..

  Original link path: /Bakgrunn-og-formal/Nyheter-i-grenland/Grenlandsrad-mandag-9-november-2009/
  Open archive

 • Title: Grenlandskommunene nettportaler i norgestoppen! - grenland samarbeidet
  Descriptive info: Grenlandskommunenes nettportaler i norgestoppen!.. Grenlandskommunene scorer igjen høyt på årets kvalitetsvurdering av offentlige nettsteder.. Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) har vurdert om lag 700 offentlige nettsteder på krav til brukertilpassing, tilgjengelighet og nyttig innhold, totalt 33 indikatorer.. Dette er en årlig kvalitetsvurdering som har pågått siden 2004.. Resultatet for hvert nettsted blir presentert i stjerner, fra 1 til 6 stjerner, basert på den gjennomsnittlige totalsummen.. Porsgrunn (91%), Skien (85%) og Bamble  ...   for offentlige nettsteder, mens Kragerø kommune fikk 4 stjerner.. Porsgrunn ble i år nominert som årets kommunale nettsted i konkurranse med Tromsø og Sørum kommuner.. Tromsø ble årets nettsted, og vi gratulerer.. Porsgrunn har derimot høyest score i landet på to av de tre kriterieseksjonene.. Samlet gjør Grenlandskommunene det meget bra i årets vurdering.. Alle vurderingene fra årets kvalitetsvurdering kan lese.. norge.. no.. sine nettsider.. Pressemelding fra DIFI kan leses.. her.. 23.. 11..

  Original link path: /Bakgrunn-og-formal/Nyheter-i-grenland/Grenlandsrad-9-nov-2009---protokoll/
  Open archive

 • Title: Møteplan 2010 - grenland samarbeidet
  Descriptive info: Møteplan for Grenlandsrådet og Regiontinget er klar:.. Grenlandsrådet (minst fire møter årlig).. Dato.. Sted.. Fredag 19.. februar 2010.. Porsgrunn.. Fredag 21.. mai 2010.. Kragerø.. Kl.. 9 – 12 Stormøte jernbane.. Opprop for Eidangerparsellen.. Tirs - ons.. 31.. aug.. – 1.. sept.. 2010.. Bamble -.. Langesund Bad.. Dag 2 - 1.. september : stormøte Bystrategi Grenland – KVU-høring.. Fredag 5.. november 2010.. Siljan.. Regiontinget i Grenland (minst ett møte årlig).. Fredag 26.. mars 2010.. Skien.. Fredag 17.. desember 2010.. 15.. 13.. 08..

  Original link path: /Bakgrunn-og-formal/Nyheter-i-grenland/Moteplan-2010/
  Open archive

 • Title: Felles skatteoppkrever i Grenland - forprosjekt - grenland samarbeidet
  Descriptive info: Forprosjekt for felles skatteoppkrever i Grenland hadde sitt første møte fredag 16.. 04.. 10 på rådhuset i Bamble kommune.. Mandatet til forprosjektet er gitt i Handlingsplanen for Grenlandssamarbeidet.. Deltagerne i forprosjektet er Skatteoppkreverne i Drangedal, Kragerø, Siljan, Porsgrunn, Skien og Bamble.. I tillegg møter tillitsvalgt for Fagforbundet og  ...   med i prosjektet.. Det skal lages egen informasjonsplan for prosjektet, for å sørge for tilstrekkelig informasjon til berørte parter.. Gruppa følges opp av rådmennene i kommunene, som er styringsgruppe for prosjektet.. Mer info om prosjektet og dokumenter vil bli lagt ut under "Prosjekter/Skatteoppkrever-forprosjekt" i menyen til venstre.. 21.. 17..

  Original link path: /Bakgrunn-og-formal/Nyheter-i-grenland/Felles-skatteoppkrever-i-Grenland---forprosjekt/
  Open archive

 • Title: Program 2011-2014 - høring og handlingsplan for 2011 - grenland samarbeidet
  Descriptive info: Nedenfor finner du høringsforslag til nytt 4-årig program for Grenlandssamarbeidet og Handlingsplan for 2011.. Grenlandsrådets arbeidsutvalg har utarbeidet høringsforslag til Program for Grenlandssamarbeidet 2011 - 2014.. Forslaget ble behandlet av Grenlandsrådet den 5.. november og er nå oversendt til kommunene med høringsfrist 15.. januar 2011.. Programmet skal endelig behandles av Grenlandsrådet i februar og Regiontinget i mars 2011.. Grenlandsrådet behandlet den 5.. november videre forslag til Handlingsplan for 2011 m/budsjett.. Forslaget er nå oversendt for behandling i kommunestyrene.. Dokumentene finner du her:.. Program for Grenlandssamarbeidet 2011 - 2014-høringsutkast.. Handlingsplan 2011 1-utkast.. 12.. 24..

  Original link path: /Bakgrunn-og-formal/Nyheter-i-grenland/Grenlandsrad-fredag-5-november-2010/
  Open archive

 • Title: Stjernedryss til grenlandskommunene - grenland samarbeidet
  Descriptive info: Alle kommunene i Grenlandssamarbeidet gjorde det meget bra på norge.. nos kåring av de beste offentlige nettsteder.. Fire av våre kommuner fikk seks av seks stjerner.. De offentlige nettstedene blir målt på tilgjengelighet, brukertilpasning og nyttig innhold, og fire av våre kommuner fikk seks stjerner.. Drangedal og Siljan fikk fem..  ...   kommunene i Grenland gjorde det meget bra.. Bamble 81 % og seks stjerner.. Skien 85 % og seks stjerner.. Kragerø 81 % og seks stjerner.. Siljan 78 % og fem stjerner.. Drangedal 73 % og fem stjerner.. Gratulerer!.. Kongsvinger ble kåret til årets kommunale nettsted.. Se alle resultatene her.. 30.. 01..

  Original link path: /Bakgrunn-og-formal/Nyheter-i-grenland/Stjernedryss-til-grenlandskommunene/
  Open archive

 • Title: Grenlandsråd fredag 18. februar 2011 kl. 9 Halen Gård i Langesund - grenland samarbeidet
  Descriptive info: Årets første Grenlandsråd avholdes fredag 18.. februar kl.. 9 - 14.. 30.. Her finner du innkalling og sakspapirer:.. Innkalling til Grenlandsrådet 18-2-11.. restanseliste grenlandsrådet febr 2011.. Årsmelding 2010 - til beh.. 18.. 2.. Søknad om skjønnsmidler 2011.. Årsrapport 2010.. 10.. 02.. 2011..

  Original link path: /Bakgrunn-og-formal/Nyheter-i-grenland/Grenlandsrad-fredag-18-februar-2011-kl-9-Halen-Gard-i-Langesund/
  Open archive

 • Title: Skatteoppkrever - stab støtte febr 11 - grenland samarbeidet
  Descriptive info: Prosjektrapport "Felles skatteoppkrever i Grenland" og "Økonomisk adm.. støttefunksjoner".. Grenlandsrådet behandlet to prosjektrapporter i sitt møte den 18.. februar 2011.. Her finner du prosjektrapportene.. Grenlandsrådet behandlet rapportene med følgende konklusjoner:.. "Grenlandsrådet tar konklusjonen i "Forprosjekt felles skatteoppkrever i Grenland" til orientering og oversender den til videre behandling i kommunene".. "Grenlandsrådet tar konklusjonen i tilbakemeldingen fra arbeidsgruppen i prosjektet" Økonomisk administrative støttefunksjoner" til orientering og oversender den til videre behandling i kommunene".. Forprosjektrapport felles SKO.. pdf.. vedlegg til forprosjekt felles SKO.. Økonomisk administrative støttefunksjoner 070211..

  Original link path: /Bakgrunn-og-formal/Nyheter-i-grenland/Skatteoppkrever---stab-stotte-febr-11/
  Open archive

 • Title: Regionting 18. mars i Kragerø på Løkka klokka 10-14.30 - grenland samarbeidet
  Descriptive info: Innkalling og dokumenter finner du her.. Annonse- møte 18-3-11.. Innkalling til Regiontinget i Grenland 18-3-11.. Program for Grenlandssamarbeidet 2011 - 2014.. Protokoll - Grenlandsråd 18-2-11.. Svar fra FM - skjønnmidler 2011.. i tinget mars11.. 08..

  Original link path: /Bakgrunn-og-formal/Nyheter-i-grenland/Regionting-18-mars-i-Kragero-pa-Lokka-klokka-10-1430/
  Open archive


 • Archived pages: 382