www.archive-no-2012.com » NO » G » GALAKTOSEMI

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 8 . Archive date: 2012-07.

 • Title:
  Descriptive info: .. This page uses frames, but your browser doesn't support them..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title:
  Descriptive info: Home.. Aktiviteter.. Styret.. Statutter.. Linker.. Diett.. For.. Medlemmer.. Logg inn..

  Original link path: /Home.htm
  Open archive

 • Title:
  Descriptive info: Velkommen til Foreningen for Galaktosemi.. Kontaktperson.. Rudi Bonafede..

  Original link path: /Velkommen%20til%20Foreningen%20for%20Galaktosemi.htm
  Open archive

 • Title: Linker
  Descriptive info: Aktiviteter.. 2001.. Samling på.. Frambu.. i mai med nesten alle med diagnosen Galaktosemi.. Styremøte i Oslo mai 2001.. Styremøte i Oslo september 2001.. 2002.. ble det bli arrangert en weekend samling for alle medlemmer.. 2003.. Høst og vår var det to samlinger på.. Torsetlia.. fjellstue på Dagali.. 2004.. 2 Samlinger.. 2005.. 1 Samling.. og en i Alvdal.. 2006.. En Samling på.. og en på.. Hankø.. 2007.. 2 Samlinger på.. 2008.. Samling planlagt på.. i April.. 2012.. Frambuleir.. sommeren 2012 se.. Link..

  Original link path: /Aktiviteter.htm
  Open archive

 • Title: Linker
  Descriptive info: Styret.. Leder.. Bente Bonafede Styremedlem.. Håvard Røthe Styremedlem, Internettsiden.. Øystein Andreassen Styremedlem, medlemsregister.. Anna Krogerud Styremedlem, kasserer..

  Original link path: /Styret.htm
  Open archive

 • Title: Statutter
  Descriptive info: Statutter.. Vedtekter for.. Foreningen for Galaktosemi.. § 1.. Foreningens navn er Foreningen for Galaktosemi.. § 2.. Foreningens formål er:.. Utøve rådgivende, opplysende og hjelpende virksomhet til alle personer med Galaktosemi og deres pårørende.. Utvikle kunnskap om sykdommen, til gavn for familie og personer med Galaktosemi.. Virke som interessegruppe overfor myndigheter, sykehus, barnehager, skoler og andre institusjoner, slik at rettigheter og interesser til pasienter og deres pårørende blir ivaretatt på best mulig måte.. Søke å bedre muligheten for tidlig diagnose og en ensartet behandlingsform i forhold til diett og personlig utvikling.. Være pådriver for å fremme forskningen om og i relasjon til Galaktosemi.. Spre informasjon og kunnskap om Galaktosemi.. kontakt med tilsvarende foreninger i utlandet.. § 3.. Foreningen skal være partipolitisk uavhengig og religiøst uavhengig, de økonomiske midler skal bare brukes til de formål som er nevnt under § 2.. § 4.. Medlemskap og kontingent kan løses av alle med Galaktosemi, deres familier og andre interesserte.. Firmaer, institusjoner, kommuner og foreninger kan bli støttemedlem.. Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til verv i foreningen.. Kontingentens størrelse fastsettes av årsmøte og løper for en periode av et år.. Kontingenten forfaller til betaling 1.. oktober hvert år.. Utmeldelse skjer skriftlig med en mnd.. varsel.. Innbetalt kontingent tilbakebetales ikke.. § 5.. Foreningens styre ledes av et styre bestående av  ...   og et styremedlem i fellesskap er tildelt signatur.. § 6.. Årsmøte holdes hvert år på dertil egnet sted.. Årsmøte varsles skriftlig med minimum 6 ukers frist.. Saker som ønskes tatt opp på årsmøte sendes styre minst 4 uker før årsmøte.. Årsmøte skal behandle følgende: 1) Styrets årsberetning.. 2) Årsregnskap.. 3) Innkomne forslag.. 4) Fastsettelse av kontingent.. 5) Valg av nye styremedlemmer.. 6) Valg av revisor.. Ekstraordinært årsmøte kan kreves når lederen eller minst 3 styremedlemmer eller minst 1/3 av foreningens medlemmer krever det.. Alle avstemninger avgjøres ved alminnelig stemmeflertall.. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av avgitte stemmer.. Forslaget skal fremgå av dagsorden.. Til ledelse av foreningen kan kun velges personer med Galaktosemi eller nærmeste pårørende.. § 7.. Foreningen innleder et aktivt samarbeid med andre interessegrupper/foreninger.. Foreningen tilstreber et nært samarbeid med tilsvarende nordiske foreninger.. § 8.. Styret oppnevner et fagråd bestående av leger og ernæringsspesialister.. Fagrådet skal være rådgivende for styret i medisinske spørsmål, fagrådet har adgang til styremøtene med tale- og forslagsrett.. § 9.. Vedtak om oppløsning kan treffes av årsmøte eller ekstraordinært årsmøte dersom minst 3/4 av de avgitte stemmene er for det.. Hvis foreningen oppløses, skal midler den måtte råde over disponeres i overensstemmelse med foreningens formål etter vedtak i styret, eller deles ut til beslektede organisasjoner.. Vedtektene ble vedtatt på årsmøte 16.. 11.. 2000..

  Original link path: /statutter.htm
  Open archive

 • Title: Linker
  Descriptive info: www.. sjeldnediagnoser.. no.. Rikshospitalets internett side om Galaktosemi.. http://www.. galactosemia.. org/.. Amerikansk side for foreldre med galaktosemi barn.. com/index.. html.. Stor amerikansk side med masse galaktosemi informasjon.. Eget chat rom etc.. Søk selv via.. google.. no..

  Original link path: /linker.htm
  Open archive

 • Title: Linker
  Descriptive info: Personer med Galaktosemi må leve på en laktosefri diett.. Foreningen vil foreløpig ikke legge ut egen diettliste på Internett.. Årsaken til dette er at ekspertene ikke er 100% entydig når det gjelder ja og nei mat.. Det er lagt ut diettlister på en del internasjonale internett sider om Galaktosemi.. Disse listene er for enkelte matvarer motstridende.. Se linker til venstre på siden.. Disse linkene vil lede dere til diverse sider der det er lagt ut diettlister.. Foreningen kan ikke gå god for disse listene men de vil gi mange gode tips relatert til hva som kan.. spises..

  Original link path: /diett.htm
  Open archive


 • Archived pages: 8