www.archive-no-2012.com » NO » H » HABILITERING

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 42 . Archive date: 2012-11.

 • Title: Habilitering.no | Habiliteringsfeltet i Norge
  Descriptive info: .. Habilitering.. no.. Habiliteringsfeltet i Norge.. Search.. Main menu.. Skip to primary content.. Skip to secondary content.. Hjem.. Barnehabilitering.. Kontaktinformasjon barnehabilitering.. Styremedlemmer barnehabilitering.. Voksenhabilitering.. Kontaktinformasjon voksenhabilitering.. Styremedlemmer voksenhabilitering.. Presentasjonsmateriale.. Lysark fra konferanser.. MIUH-fagmøte 2012.. Lederkonferansen i Trondheim 19-21.. september 2012 -lysark.. Tidligere konferanser-Ledersamling på Hamar 22-24 sept 2010.. Nyhetsbrev 2010-2012.. Om nettverkene.. Statutter barn.. Statutter voksen.. Kontakt.. Post navigation.. Older posts.. Habiliteringsfeltet samlet et sted.. Featured.. Posted on.. 01/12/2011.. by.. admin.. Nasjonalt ledernettverk for barnehabilitering og Nasjonalt nettverk for ledere i voksenhabilitering har et nært samarbeid.. Disse nettsidene skal være et bindeledd mellom ledernettverkenes arbeidsutvalg, ledere og fagpersoner i habiliteringstjenestene i landet og ulike samarbeidsparter.. Begge arbeidsutvalgene er satt sammen av 1 representant fra habiliteringstjenestene i hver helseregion (Helse Sør-Øst, Helse Midt, Helse Nord og Helse Vest).. Arbeidsutvalgene har 5 årlige møter, der man deler tiden mellom separate og felles møter.. Det sendes ut felles nyhetsbrev etter alle møtene.. Arbeidsutvalgene arrangerer også nasjonale lederkonferanser og fagkonferanser.. Posted in.. Nyhet.. Arbeidsutvalgene for barne- og voksenhabilitering var på studietur til Stockholm i oktober 2012.. 16/11/2012.. I oktober 2012 reiste 5 representanter fra Arbeidsutvalgene for barne- og voksenhabilitering på studietur til Stockholm.. Hensikten var å få kjennskap til og knytte kontakter til fagmiljøer i Sverige.. Vi besøkte ulike fagmiljøer både innen barne- og voksenhabilitering, brukerorganisasjon og et forskningsmiljø ved Karolinska Institutet.. Det er et godt utbygd habiliteringstilbud i Stockholm Län og mye nyttig kunnskap å hente.. Rapporten fra studieturen kan du laste ned her.. Nyhetsbrev 4 2012.. 01/10/2012.. Nyhetsbrev nummer 4 2012 er ute.. Her kan du lese om de nye styrene i ledernettverket for barne- og voksenhabilitering, møte med Helsedirektoraratet.. Det er også informasjon fra både barne og voksenfeltet.. Du finner nyhetsbrevet under fanen nyhetsbrev 2010-2012.. Ninjakoll læremodell om utviklingshemming.. 28/09/2012.. For ungdommar med utviklingshemming og for alle andre som ønskjer å få innsikt i korleis det er å ha ein funksjonshemming.. Ninjakoll 1 og 2 består av videoar med tilhøyrande rettleiiingshefter som til saman er ein læremodell om utviklingshemming.. Ninjakoll skal gje ungdom med funksjonshemming kunnskap om eigen funksjonsnedsetting og dermed kunne handtere ulike situasjonar i kvardagen.. les mer om Ninjakoll på hjemmesidene til HelseFonna.. Kurs.. Lysark fra lederkonferansen i Trondheim 19-21.. september 2012.. 20/09/2012.. Lederkonferansen hadde kvalitet som tema og presentasjonene.. er lagt ut på siden for lysark.. Nordisk konferanse i habilitering for leger- og psykologer 10-11..  ...   Nyhetsbrevet kan lastes ned.. Tidligere nyhetsbrev finner du her.. Leger i habilitering skal møtes i Bergen i høst.. MIUH Medisinsk forening for Intellektuell Utviklingshemning og Habilitering er en undergruppe i Legeforeningen.. Målgruppen er leger som arbeider i eller har interesse for habilitering.. Foreningen planlegger nå en samling i Bergen den 1.. 2.. november 2012.. Sett av tid!.. Presentasjonsmateriale til voksenhabiliteringstjenestene.. 14/06/2012.. Det er utarbeidet materiell til bruk i voksenhabilteringstjenestene.. Tanken er at den enkelte tjenesten kan tilpasse materiellet til eget bruk.. Les mer om dette.. Nyhetsbrev fra Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst.. 16/05/2012.. Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst.. sender ut nyhetsbrev 2 ganger i året.. Les siste nytt om aktuelle prosjekter og konferanser.. her.. Nyhetsbrev 2 2012.. 08/05/2012.. Nyhetsbrevet for sommeren 2012 innholder de saker som er behandlet i perioden.. Det arbeides med Lederkonferansen i Trondheim som skal foregå i tiden 19 til 21.. Vi er godt i gang med å planlegge programmet.. Sett av datoene!.. Au barn og voksne hadde møte med.. Nasjonalt kompetansesenter for Aldring og helse.. om hvordan man kan samarbeide.. Au har fått henvendelse fra.. Frambu.. , der de ønsker samarbeid.. Au har hatt møte med Helsedirektoratet og Helse og omsorgsdepartementet.. Helsedirektoratet holder på med å arbeide med å formidle innholdi Prosjekt Familieveilederen og tiltak til HF og brukerorganisasjoner.. De planlegger en aktuell konferanse.. Oppdragsdokumentet fra Helse og omsorgsdepartementet som er sendt ut til alle Helseforetak er det nevnt noen spesielle grupper under habilitering.. Her har Au avgitt kommentar.. Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten; Helse Vest sitt oppdrag om å redegjøre om hva som finnes / hva som ikke finnes / hva som burde finnes av nasjonale tjenester.. Kartleggingsprogram fra SOR, Aldring og helse og NAKU – tilbakemelding fra evalueringsrapport.. Nyhetsbrevet innholder også nyheter fra henholdsvis barnefeltet og voksenfeltet.. Last ned nyhetsbrevet her.. Kursoversikt.. Vi oppfordrer til at man bruker -.. Kurskalenderen til NAKU.. for å legge inn aktuelle kurs for habiliteringsfeltet.. Fagressurser.. Helsesjekk ved utviklingshemming.. Mitt sykehuspass.. Pekere.. Aldring og helse.. Autismeenheten Nasjonalt kompetanseenhet for autisme.. Helsedirektoratet.. NAKU Nasjonalt fagmiljø for utviklingshemming.. NFSS Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv.. NK Nasjonalt kompetansesenter for AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi.. Stiftelsen SOR.. TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser.. Arkiv.. oktober 2012.. juli 2012.. juni 2012.. mai 2012.. februar 2012.. desember 2011.. Proudly powered by WordPress..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Barnehabilitering | Habilitering.no
  Descriptive info: Habiliteringstjenesten for barn.. Habilitering av barn er et sammensatt fagfelt som grenser mot andre fagområder i spesialisthelsetjenesten.. Habilitering handler om en tverrfaglig innsats for bedring av funksjonsevne, helse og livskvalitet gjennom utredning, diagnostikk, behandling og tiltak.. Habilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til brukernes egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet.. Målgruppe.. Barn som trenger spesialisert helsehjelp pga.. medfødt eller tidlig ervervede funksjonsnedsettelser av kompleks og  ...   autismespekterforstyrrelser og komplekse tilstander som medfører alvorlige og sammensatte funksjonsnedsettelser.. Oppgaver.. Utredning, diagnostisering, behandling, råd og veiledning, kurs og pasientopplæring.. Kjennetegn ved habiliteringstjenesten.. Helsehjelpen tilpasses den enkelte pasient og omgivelsene.. Aktiv innstats i en avgrenset periode.. Tverrfaglighet.. Spisskompetanse og spesialisering på ulike fagfelt.. Fleksibel arbeidsform; poliklinisk og ambulant.. Samarbeid med familier og fagpersoner på ulike nivå i hjelpeapparatet.. NASJONALT LEDERNETTVERK FOR BARNEHABILITERING.. Org.. nr.. 995022575, Kontonr 0530 1701820,.. Leder:.. Anne Grethe Einang, Habiliteringstjenesten i Hedmark, Øvermarka 10 2320 Furnes.. E-post.. Anne.. Grethe.. Einang@sykehuset-innlandet.. Statutter for Nasjonalt ledernettverk for barnehabilitering..

  Original link path: /?page_id=9
  Open archive

 • Title: Kontaktinformasjon barnehabilitering | Habilitering.no
  Descriptive info: Helseforetak.. Navn.. telefon.. e-post.. hjemmeside.. Helse SørØst.. SI Innlandet HF.. Habiliteringstjenesten i Hedmark Barneseksjonen.. 62558600.. habbahed@online.. www.. sykehuset-innlandet.. Habiliteringstjenesten i Oppland.. 61059250.. postmottak@sykehuset-innlandet.. Akershus universitetssykehus HF.. Seksjon for barnehabilitering.. 02900.. postmottak@ahus.. ahus.. Oslo universitetssykehus.. Seksjon for nevrohabilitering barn.. 22117635.. postmottak.. kbd@ulleval.. oslo-universitetssykehus.. Sykehuset Østfold HF.. Seksjon barnehabilitering.. 69869300.. postmottak@so-hf.. sykehuset-ostfold.. Sørlandet sykehus HF.. HABU Arendal.. 37075750.. habu@sshf.. habu.. HABU Kristiansand.. 38074395.. Vestre Viken HF.. Habiliteringsavdelingen Drammen sykehus.. 32245700.. habilitering@sb.. -hf.. vestreviken.. Sykehuset Telemark HF.. Habiliteringsseksjonen for barn og unge.. 35003500.. barn@sthf.. sykehuset-telemark.. Sykehuset  ...   helse-bergen.. (omoss/avdelinger).. Helse Fonna HF.. Seksjon habilitering, læring og mestring.. 52734600.. habilitering@helse-fonna.. helse-fonna.. Helse Førde HF.. Avdeling for barnehabilitering.. 57839600.. post@helse-forde.. helse-forde.. Helse Stavanger HF.. Barnehabilitering Østrelide.. 51846782.. barnehabilitering@sus.. sus.. Helse Nord.. Nordlandssykehuset.. Barnehabilteringen, Nordlandssykehuset Bodø.. 75534296.. postmottak@nlsh.. hlsh.. Univeristetssykehuset Nord-Norge (UNN).. Barne-og ungdomsklinikken.. 77755940.. barnungdom@unn.. unn.. no/buk.. Helse Finnmark HF.. Barnehabiliteringen.. 78421620.. postmottak@helse-finnmark.. helse-finnmark.. Helse Midt.. Kristiansund sykehus.. Enhet for barnehabilitering.. 71121600.. hab.. krsund@helsenr.. helse-mr.. Ålesund sjukehus.. 70106443.. postmottak@helse-mr.. St Olavs Hospital.. Trondsletten habiliteringssenter.. 72822100.. post.. trondsletten@stolav.. stolav.. Sykehuset Levanger.. 74098302.. barnehabiliteringen@hnt.. hnt..

  Original link path: /?page_id=192
  Open archive

 • Title: Styremedlemmer barnehabilitering | Habilitering.no
  Descriptive info: 2011-2013.. Leder.. Anne Grethe Einang.. anne.. grethe.. einang@sykhuset-innlandet.. Tove Lise Svendsen,.. tove.. lise.. svendsen@nordlandssykehuset.. Vara:.. Oddmar Ole Steinsmark.. Oddmar.. Ole.. Steinsmark@unn.. no.. Eva Løkvik,.. eva.. lokvik@helse-mr.. Vara.. : Anita Hoff.. Sissel Iversen,.. sissel.. iversen@sus.. : Vigdis Jacobsen,.. vigdis.. jakobsen@helse-bergen.. Helse Sør -Øst.. : Henning Aabech.. Henning.. Aabech@so-hf.. Helse Sør-Øst.. Jarl Peder Wulfsberg,.. jarl.. peder.. wulfsberg@siv.. Vara: Elisabeth Rinde,.. elisabeth.. rinde@sthf.. Revisor.. Kari Krum Bang.. kari.. krum.. bang@vestreviken.. Valg komitè.. Margunn Nistad.. margunn.. skudal.. nistad@helse-forde.. Ida Vestrheim.. ida.. vestrheim@sshf.. Konstituering AU barn 2012-2013.. Leder – Anne Grethe Einang.. Sekretær – Sissel Iversen.. Kasserer- Jarl Peder Wulfsberg..

  Original link path: /?page_id=218
  Open archive

 • Title: Voksenhabilitering | Habilitering.no
  Descriptive info: Habiliteringstjenesten for voksne.. Habilitering av voksne er et sammensatt fagfelt som grenser mot andre fagområder i spesialisthelsetjenesten.. For å bistå brukeren til å oppnå best mulig mestring, helse og livskvalitet samarbeider habiliteringstjenestene med flere andre aktører som;.. Kommunale tjenester.. Fastlege.. Andre spesialisthelsetjenester.. Nasjonale kompetansesentre.. Pårørende  ...   og ulik tilleggsproblematikk, autismespekterforstyrrelser og komplekse tilstander som medfører alvorlige og sammensatte funksjonsnedsettelser.. NASJONALT NETTVERK FOR LEDERE I VOKSENHABILITERING Org.. 995294907.. Konto: 1503 20 48355.. Anne Kate Jynge.. Sørlandet Sykehus avdeling for voksenhabilitering.. 4809 ARENDAL.. e-post:.. kate.. jynge@sshf.. Statutter for Nasjonalt nettverk for ledere i voksenhabilitering..

  Original link path: /?page_id=78
  Open archive

 • Title: Kontaktinformasjon voksenhabilitering | Habilitering.no
  Descriptive info: Telefon.. Habiliteringstjenesten HAVOAFMR Lassa.. 05151.. afmr@sus.. http://www.. no/.. Seksjon habilitering, læring og meistring.. 52 73 46 00.. http://helse-fonna.. no/omoss/avdelinger/habilitering-barn-og-vaksne/Sider/enhet.. aspx.. Vaksenhabiliteringa.. 57 83 97 10.. no/omoss/avdelinger/psykisk_helsevern_for_vaksne/vaksenhabilitering/Sider/side.. Helse Bergen HFHaukeland universitetssykehus.. Habiliteringstenesta for vaksne.. 55 53 50 00.. Postmottak.. habiltering@helse-bergen.. no/habilitering.. Sørlandet sykehus HFArendal.. Avdeling for voksenhabilitering, Arendal.. 95239000.. sshf.. no/omoss/avdelinger/voksenhabilitering-avdeling-for/Sider/enhet.. Sørlandet sykehus HFKristiansand.. Avdeling for voksenhabiliteringKristiansand.. 38073000.. Borghild.. nordlid@sshf.. Sykehuset Telemark.. Enhet for voksenhabilitering.. Sykehuset i Vestfold.. Klinikk psykisk helse og rusbehandling.. Glenne regionale senter for autisme.. 33036850.. firmapost.. glenne@piv.. glennesenter.. Sykehuset i Vestfold HF.. Habiliteringssenteret Voksenhabilitering.. Habiliteringsavdelingen.. 32 86 11 00.. habilitering@sb-hf.. http://old.. no/modules/module_123/proxy.. asp?D=2 C=54 I=174 mids=a65a69a.. Sykehuset Buskerud HF.. Regionalt senter for utviklingshemmede med psykose og atferdsforstyrrelser.. 32 21 87 40.. dps.. spesenhet@sb-hf.. sykehuset-buskerud.. no/modules/module_123/klinikker.. asp?klinikkid=693 avdelingid=639 pageid=7566 mids.. =.. Oslo Universitetssykehus HF, Ullevål.. Avdeling for nevrohabilitering.. 22 11 91 44.. no/omoss/avdelinger/nevrohabilitering/Sider/enhet.. Akershus Universitetssykehus HF.. 67968450.. Eva.. Merete.. Male.. Davidsen@ahus.. no/omoss/avdelinger/voksenhabilitering/Sider/enhet.. Sykehuset Innlandet HF.. Habiliteringstjenesten  ...   HospitalUniversitetssykehuset i Trondheim.. 73823630/73823585.. voksenhabilitering@stolav.. no/Om-oss/Avdelinger/broset/Enhet/Habiliteringstjenesten-for-voksne/.. Helse Nord-Trøndelag HF, Levanger.. 74098960.. Sven.. hultman@hnt.. no/no/Om-oss/Avdelinger1/Avdelinger2/Psykiatrisk-klinikk-Sykehuset-Levanger/Poliklinikk/Habiliteringstjenesten-for-voksne/.. Nordlandsykehuset.. Psykiatrisk innsatsteam Vensmoen.. Per.. Anders.. Johansen@nordlandssykehuset.. Habiliteringsteamet for voksne, Salten DPS.. 755 34920.. voksenhabilitering@nlsh.. nlsh.. no/habiliteringsteamet.. Habiliteringstjenesten for barn og voksne.. Stokmarknes:.. Sonja.. stavem@nlsh.. Leknes:.. svein.. lindberg@nlsh.. Vesterålen og Lofoten.. 76 06 01 00.. Trude.. Hartvigsen@nlsh.. Helgelandssykehuset Mo HF.. 75 12 52 70.. Nina.. Rorvik@helgelandssykehuset.. Helgelandssykehuset Mosjøen HF.. Habiliteringsavdelingen for barn og voksne.. 75 11 24 00.. postmottak@helgelandssykehuset.. janne.. kvalfors@vesyk.. nl.. hsyk.. no/habiliteringstjenesten/category24535.. html.. Helgelandssykehuset HF avd Sandnessjøen,.. 75 06 54 60.. heidi.. lund@sasyk.. Universitetssykehuset Nord-Norge HF.. 77 75 41 8076 96 82 55.. 77 01 56 50.. Tromsø:.. ulla.. mija.. ahokas@unn.. Narvik:.. vanja.. rottem@unn.. Harstad:.. arve.. kristiansen@unn.. Habiliteringsavdelingen UNN Narvik (Barn og voksen) 76 96 82 55.. Habiliteringsavdelingen UNN Harstad (Barn og voksen)77 01 56 50.. 76 96 82 55.. Harstad:.. Habiliteringsavdelingen for voksne.. 78 97 31 60.. Greve@helse-finnmark.. Inger.. Wosnitza.. Nordhus@helse-finnmark.. no/article1039-1023..

  Original link path: /?page_id=171
  Open archive

 • Title: Styremedlemmer voksenhabilitering | Habilitering.no
  Descriptive info: Helse Nord: Per Wilhelmsem.. per.. wilhelmsen@unn.. Vara: Janne Kvalfors.. Helse Midt:.. Kari Torvik.. torvik@helse-mr.. Vara: Sidsel Jullumstrø.. sidsel.. jullumstro@stolav.. Helse Vest: Marianne Nielsen.. marianne.. nielsen@helse-bergen.. Vara: Roland Schwartz.. roland.. schwartz@helse-forde.. Helse Sør-Øst:.. (Øst).. Lise Eriksen.. lise.. eriksen@ulleval.. Vara: Eva Male Davidsen.. (Sør) Anne Kate Jynge:.. Vara: Tom Rørby.. tom.. rorby@piv.. Ekstra medlem: Kathrine Haggag.. kathrine.. haggag@ulleval.. Vara: Nils Olav Aanonsen.. nils.. olav.. aanonsen@ulleval.. Konstituering AU voksne:.. Leder: Anne Kate Jynge.. Sekretær: Per Wilhelmsen.. Kasserer: Marianne Nielsen.. Revisor: Anja Jensen, Helse Bergen HF..

  Original link path: /?page_id=213
  Open archive

 • Title: Presentasjonsmateriale | Habilitering.no
  Descriptive info: Det er utarbeidet presentasjonsmateriale som kan brukes for å presentere voksenhabiliteringstjenestene.. Det er laget to eksempler fra henholdsvis UNN og AHUS.. Presentasjon av tjenesten fra AHUS.. Presentasjon av tjenesten ved UNN.. Det er utarbeidet mal for presentasjon av tjenesten.. Denne er i MS Powerpoint format og kan fritt endres for å tilpasse den enkelte tjenesten.. MS Powerpoint presentasjon av voksenhabiliteringstjenesten.. Som hjelp til å utarbeide presentasjon av tjenestene er det utviklet et forslag til dette i MS Word format som kan fritt endres.. Brosjyremal for presentasjon av HAVO..

  Original link path: /?page_id=260
  Open archive

 • Title: Lysark fra konferanser | Habilitering.no
  Descriptive info: På denne siden vil det legges opp lysark fra samlinger, kurs og konferanser.. Det er den siste aktiviteten som legges ut her.. Se menyen for de ulike arrangementene.. Det siste arrangementet er.. lederkonferansen i Trondheim 19-21..

  Original link path: /?page_id=29
  Open archive

 • Title: MIUH-fagmøte 2012 | Habilitering.no
  Descriptive info: Medisinsk forening for intellektuell utviklingshemning og habilitering (MIUH) hadde.. Fagkonferanse i Bergen 1.. – 2.. Lysark fra fagmøtet er listet under.. Hvorfor habilitering? Bergen 2012.. Struktur rundt diagnose Bergen- Davidsen2012.. Litt om utredning og genetikk sett fra en klinikers standpunkt- Aanonsen Bergen 2012..

  Original link path: /?page_id=364
  Open archive

 • Title: Lederkonferansen i Trondheim 19-21. september 2012 -lysark | Habilitering.no
  Descriptive info: Lysarkene fra konferansen finnes i pdf format under.. LederkonferanseTrondheim2012.. Kvalitet i våre egne tjenester Eva Male Davidsen.. Hviskeleken Sørlandet sykehus.. Kvalitet i helsetjenesten Else Breines.. Lederkonferanse Habilitering-Oppland.. Kramaas-nye-lover-2012.. Tilrettelegging for forskning Edith V.. Lunde.. Helse- og omsorgsdep.. Oppdragsdokumenter..

  Original link path: /?page_id=318
  Open archive


 • Archived pages: 42