www.archive-no-2012.com » NO » H » HAMARBEGRAVELSE

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 33 . Archive date: 2012-12.

 • Title: Velkommen
  Descriptive info: .. Jacobsen.. Hamar Begravelsesbyrå AS.. Meny.. Velkommen.. Om oss.. Orientering.. Orientering til arvinger.. Pensjon, trygdeytelser og stønad.. Solosang og salmer.. Musikkstykker.. Gravsted.. Nettlenker.. Kontakt oss.. Logg inn.. |.. Velkommen til våre Internettsider.. Vi vil stå til tjeneste med de mange praktiske ting som må ordnes ved et dødsfall og vil gjøre vårt beste for å bidra til en verdig gravferd.. Den første kontakten med begravelsesbyrået skjer gjerne via telefon.. Det kan være pårørende, institusjon, hjelpeapparat eller andre på vegne av pårørende som tar kontakt.. På de underliggende sider vil du finne nyttig informasjon  ...   Kontakter prest, organist, kirketjener osv.. - Offentlige papirer.. - Søknader om økonomisk støtte fra folketrygden, fagforening, forsikring.. - Anskaffelse av kiste og nødvendig utstyr.. - Stell av den døde.. - Innrykking av annonser, trykking av program.. - Blomster og dekorering.. - Legge til rette og delta under sørgehøytidligheten.. - Transport av og/eller forsendelse av båren.. - Minnesamvær eller catering til hjemmet.. - Navninnhugg i gamle monumenter, nye monumenter.. Kontakt oss:.. Parkgata 24.. 2317 Hamar.. Telefon 62 54 04 30.. Kontortid:.. Mandag-Fredag 09.. 00-16.. 00.. Copyright © Hamar Begravelsesbyrå as 2011.. All Rights Reserved..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Om oss
  Descriptive info: Litt om oss og vår historie.. Hamar Begravelsesbyrå as har gjennom 3 generasjoner bistått regionens innbyggere ved gjennomføring av gravferd.. Våre ansatte har god erfaring i å hjelpe mennesker i en vanskelig situasjon.. Vi ønsker å yte vårt beste for at de etterlatte skal få den veiledning og hjelp de måtte ha behov for.. Hamar Begravelsesbyrå as er en videreføring av J.. Jacobsen Begravelsesbyrå som ble etablert så tidlig som i 1917.. Firmaet er således et av Hamar og Hedmarks eldste handelsbedrifter som stadig er i virksomhet.. Byrået ble startet av snekkermester Johan Jacobsen som kom flyttende fra Fredrikstad til Hamar i 1915.. Etter en kort periode som  ...   Melkeforsyningens gård i Vangsveien før Jacobsen kjøpte Torggata 34 ved Østre Torg i 1936.. 1 1980-årene foregikk en omfattende ombygging og modernisering av Østre Torg.. Torggata ble gågate og byrået så seg nødt til å flytte.. 1.. juli 1990 etablerte byrået seg i moderne og romslige lokaler i Parkgata 24.. Helt fra starten i 1917 drev Johan Jacobsen produksjon av kister i eget verksted.. Det samme var tilfellet da hans sønn Per Ingolf Joacim Jacobsen overtok bedriften på 60-tallet.. Hamar Begravelsesbyrå as er fremdeles en familiebedrift.. Elisabeth og Per Johan Jacobsen overtok virksomheten i 1973 og driver i dag med Elisabeth Jacobsen som daglig leder og 3 heltidsansatte..

  Original link path: /index.php/om-oss
  Open archive

 • Title: Orientering
  Descriptive info: Orientering om gravferd.. Når et dødsfall inntreffer, er det mange ting som må ordnes opp i.. Hamar Begravelsesbyrå as er behjelpelig.. Vi tar kontakt med kirkeverge, kirketjener, prest, organist, sykehus/sykehjem, offentlige myndigheter.. Båretransport.. Avdøde må overføres fra dødsstedet til kapellet på kirkegården det seremonien skal foregå.. Begravelsesbyrået tar kontakt med sykehjem/sykehus for avtale.. Båren kan overføres i stillhet.. 2.. Pårørende kan følge båren fra dødsstedet til kapellet.. 3.. Pårørende kan møte opp til avtalt tid på kapellet der seremonien skal foregå.. Seremoni.. Seremonien foregår i kirken der avdøde sogner til eller i egnet seremonirom.. Skal avdøde kremeres kan seremonien foregå i kirken eller krematoriet.. Valg av sang og musikk til seremonien.. Ved begravelse er det vanlig med 3 salmer inne i kirken og 1 salme ved graven (ved jordfestelsen) Det kan også brukes 2 solostykker (sang og/eller instrumentalmusikk).. Ved kremasjon brukes som regel som regel en salme mindre.. 4.. Melding til offentlige myndigheter.. Dødsfallet må meldes til lensmann/skifterett.. Vi sender en foreløpig melding til disse, og deretter må pårørende ta kontakt med lensmannen ved videre behandling av dødsboet.. Lensmannen/Skifteretten  ...   Hamar.. Postadresse: Hamar tinghus, 2326 Hamar.. Sentralbord: 62 55 06 00.. Telefaks: 62 55 06 20.. Skattefogdkontor:.. Hedmark skattefogdkontor, telefon: 815 81806.. Leilighet.. Dersom avdøde bodde sammen med ektefelle eller barn, har disse lovfestet rett til å fortsette leieforholdet som avdøde hadde med utleieren.. Hvis avdøde bodde alene eller sammen med andre enn ektefelle og barn, må arvingene kontakte utleier for å avtale videre leieforhold.. Lån og-gjeld.. Det råder forskjellig praksis ved en låntakers dødsfall.. Pårørende bør kontakte långiveren for å innhente informasjon om overføring av lånet m.. m.. Man bør også undersøke om avdøde hadde gjeldsforsikring.. Bank og post.. Avdødes konti vil bli sperret og tidligere fullmakter faller bort.. Arvingene kan disponere avdødes midler når skifteattesten fra skifteretten er utstedt.. De fleste banker vil i mellomtiden belaste avdødes konto for regninger i avdødes navn ved fremvisning av dødsattest.. Dette gjelder også fakturaen fra begravelsesbyrået.. Dersom man ønsker å åpne avdødes bankboks før skifteattesten foreligger, kan skifteretten utstede en midlertidig fullmakt.. Hvis avdøde etterlater seg testamente eller ønsker om egen gravferd, er bankboksen et naturlig sted for oppbevaring av dette..

  Original link path: /index.php/orientering
  Open archive

 • Title: Orientering til arvinger
  Descriptive info: Blanketter som kan lastes ned:.. Melding om uskifte.. Erklæring fra gjenlevende ektefelle som oppgir å å være enearving.. Erklæring av privat skifte av dødsbo.. Erklæring om privat oppgjør avdødsbo av liten verdi.. Fullmakt ved privat skifte av dødsbo.. Arveavgift 2012 - med eksempel.. Arverekkefølge.. Gjenlevende ektefelle.. Som du kanskje vet, er tingretten forpliktet til å påse at det blir ordnet med dødsboet (dvs.. det din ektefelle etterlater seg av eiendeler og gjeld) på riktig måte etterarveloven, ekteskapsloven og skifteloven.. Som avdødes ektefelle står du i en særstilling i de nevnte lovene, og her gir vi en orientering om reglene.. Oversikt over skiftealternativene.. Hva omfatter dødsboet?.. Arveretten.. Testament.. Uskiftet bo.. Gjensidig testament.. Framgangsmåten ved skifte og uskifte.. Hvor attestene kan skaffes.. Først og fremst er du alltid sikret å arve et minstebeløp etter din ektefelle.. Denne minstearven tilsvarer fire ganger grunnbeløpet i folketrygden (pr.. 2012 kr.. 324.. 612;) ved dødsfallet dersom det er livsarvinger (barn, barnebarn) etter avdøde.. Dersom avdøde ikke hadde livsarvinger, er minstearven til ektefellen seks ganger grunnbeløpet i folketrygden.. Det betyr at du alltid er enearving til alt din ektefelle etterlater seg, dersom verdien av dette ikke overstiger den aktuelle minstearven.. Fra 1.. mai 2012.. Folketrygdens grunnbeløp kr.. 81.. 153,-.. 4G kr.. 612,-.. Maxsbeløp hvis ektefelle skal være enearving dersom det er livsarvinger (barn, barnebarn).. 6G kr.. 486.. 918,-.. Maksbeløp hvis ektefelle uten livsavringer skal være enearving.. Gjennlevende ektefelle arver 1/4 og barna eller deres etterkommere 3/4.. Gjennlevendes ektefelles minstearv, som går foran barnas arv er 4G (kr.. ).. Grunnbeløpet blir regulert 1.. mai.. Selv om din ektefelle etterlater seg større verdier enn minstearven, er du etter loven enearving dersom din ektefelle ikke hadde barn, foreldre, søsken eller søskens barn eller etterkommere etter disse, i live ved dødsfallet.. 1 alle andre tilfeller - dvs.. når det er andre arvinger etter avdøde enn bare du - har du som oftest rett til å velge om dødsboet skal skiftes - deles - straks mellom deg og de andre arvingene, eller om du vil beholde det uskiftet (sitte i uskifte).. Beholder du boet i uskifte, må det senere skiftes med avdødes andre arvinger, senest når du selv er død.. Skifter du din ektefelles dødsbo med de andre arvingene i forbindelse med dødsfallet, er arveoppgjøret opp og avgjort for godt.. Blir det ved et slikt skifte vanskelig for deg å skaffe kontant oppgjør til de andre arvingene, kan disse som regel få sin arv i form av skifteutlegg.. Det vil si at arven blir utlagt som et pantekrav mot deg med pant i fast eiendom som du har, med lovens rente, for tiden i3%.. Det er vanligvis seks måneders gjensidig oppsigelse for et slikt panterettsutlegg dersom arvingene og du ikke avtaler en annen ordning.. Er arvingene umyndige og du forsørger dem, er det vanlig at overformynderiet samtykker i at du slipper å betale rente for skifteutleggene så lenge du forsørger bamalarvingene.. Vær oppmerksom på at livsforsikringer på din ektefelles liv nå vanligvis tilhører deg alene og ikke går inn til deling i dødsboet.. Derimot går slike forsikringssummer inn i uskifteboet hvis du velger uskifte.. Innen seksti dager etter dødsfallet bør du ha meddelt tingretten hvilken rett du krever: å være enearving, at boet skal skiftes, eller at du skal beholde boet i uskifte.. Dødsboet består av alt det som din ektefelle etterlater seg av verdier og gjeld.. Dersom dere ikke har hatt særeie, og dere begge har større verdier enn gjeld, vil dødsboet vanligvis utgjøre en halvpart av hva dere samlet eier.. Den andre halvparten er det du da alene som eier.. Men verdier som klart skriver seg fra arv eller gave til en av ektefellene, kan likevel holdes utenorn likedelingen når dette er klart mest rimelig.. Det samme gjelder verdier som en ektefelle eide da ekteskapet ble inngått.. Hadde din ektefelle noe som særeie, skal det i sin helhet være med i dødsboet.. Det gjelder særlig regler om delingen av felleseiet dersom din ektefelle var insolvent (hadde mer gjeld enn verdier) ved dødsfallet.. Disse reglene sikrer at du får beholde som din eiendom uten deling med dødsboet alt som du har anskaffet, arvet eller fått mens din ektefelle levde.. Foran har vi nevnt de tilfellene hvor du blir enearving etter din ektefelle etter arveloven.. Ellers gjelder følgende:.. Du arver en halvpart av dødsboet dersom din ektefelles nærmeste slekt er foreldre, søsken eller søskens barn/barnebarn.. Men utgjer dette mindre enn minstearven på seks ganger folketrygdens grunnbeløp, forhøyes din arv opp til minstearven.. Du arver en fjerdepart av dødsboet dersom din ektefelle hadde livsarvinger (barn, barnebarn).. Utgjør dette mindre enn minstearven på tire ganger folketrygdens grunnbeløp, økes arven din opp til minstebeløpet.. Avdødes livsarvinger, enten avdødes og dine felles livsarvinger eller avdødes særskilte livsarvinger, skal ha opptil 2/3 av avdødes bo som såkalt 'pliktdelsarv",.. dvs.. at.. avdøde ikke kunne ta fra dem denne arven ved å opprette testament.. Derimot kan din rett til minstearv føre til at livsarvingenes pliktdelsarv reduseres eller faller helt bort.. Ellers gjelder den arvefordelingen som er beskrevet foran, bare dersom avdøde selv ikke har endret den ved å opprette testament på gyldig måte.. Et testament kan enten utvide eller innskrenke dine rettigheter etter loven.. Et testament som innskrenker dine rettigheter, er ikke gyldig med mindre du har fatt kjennskap til det før ektefellen døde.. Din rett til minstearven kan ikke begrenses ved testament.. Etter arveloven vil en gjenlevende ektefelle ofte ha rett til å la være å skifte like etter ektefellens død, og i stedet beholde dødsboet "i uskifte".. Det betyr at hele skiftet av dødsboet med dine medarvinger utsettes til senere, og at du i mellomtiden beholder dødsboet til fri rådighet.. Uskifteboet vil som regel omfatte alt hva du og din ektefelle hadde utenom særeie, og alt du senere anskaffer eller sparer opp som formue.. Eiendeler du har eller får som ditt særeie, går inn i uskifteboet bare hvis avdøde hadde særeie som går inn i boet.. Overtar du din ektefelles bo i uskifte, overtar du også ansvaret for ektefellens gjeld.. Men så lenge du beholder boet uskiftet, har du fri rådighet over hele boet.. Du trenger ikke samtykke fra de andre arvingene for å selge eller bruke  ...   du selv verge for en umyndig arving, er du som medarving inhabil som verge.. Tingretten kan sørge for at det blir oppnevnt en setteverge, som da må samtykke i privat skifte.. Det gjelder særregler om arv til umyndige.. Overformynderiet eller tingretten kan orientere nærmere om disse.. Hvis du eller noen av dine medarvinger vil kreve at boet skal skiftes av tingretten ( offentlig skifte), bør en skiftebegjæring snarest mulig sendes til tingretten.. Tingretten ordner da alt med hele skiftet uten ansvar for arvingene.. Men fullt offentlig skifte uten bobestyrer koster minst 25 ganger rettsgebyret som dødsboet eller de arvingene som har krevd skifte, må dekke.. Rettsgebyrets størrelse er fastsatt i rettsgebyrloven § I.. Med bobestyrer blir omkostningene høyere.. Som gjenlevende ektefelle har imidlertid du adgang til å kreve "forenklet skifte etterskifteloven.. §.. 98".. Det er en enklere form for skifte og er helt gebyrfritt.. Vilkåret er at du har påtatt deg ansvaret for avdødes gjeld, og at ikke skifteretten eller andre arvinger krever full bobehandling.. Som regel foretrekker den gjenlevende ektefellen og medarvingene å ordne med skiftet privat, og som regel blir det både billigere og hurtigere enn om skifteretten behandler boet.. Men er det problemer, for eksempel i forhold til avdødes særkullsarvinger, kan det være en hjelp for alle om tingretten tar hånd om boet.. Det kan da også bli lettere å komme fram til en forliksordning, dvs.. en bindende avtale om arven til særkullsarvingene.. Alternativet til å skifte boet er, som beskrevet foran, at du beholder hoel i uskifte.. Du må da innen 60 dager etter din ektefelles død sende tingreiten på et fastsatt skjema melding om at du overtar boet i uskifte.. Dessuten må du sende tingreiten en oppstilling (på fastsatt skjema) over hva din ektefelle og du eide ved dødsfallet og hvilken gjeld dere hadde, hver for dere og sammen.. Så snart tingreiten finner at alle lovens bestemmelser om uskifte er i orden, får du en uskifteattest fra tingretten.. Denne attesten gir deg adgang til alle verdiene i uskifteboet.. Når du en gang vil eller må skifte uskifteboet helt eller delvis, kan du og medarvingene ordne dette privat, eller dere kan overlate det til tingretten.. Skiftet kan da også foregå som "forenklet skifte eller skifteloven §98"uten rettsgebyr.. Skifter dere privat, må skattefogden alltid orienteres av hensyn til det eventuelle arveavgiftsansvaret som gjelder for dine medarvinger.. Som gjenlevende ektefelle er du helt fritatt for arveavgift både ved skifte og uskifte.. Dette er en enkel oversikt over de viktigste reglene for arv etter ektefelle.. Nærmere detaljer finnes i arveloven, ekteskapsloven og skifteloven.. Det finnes også flere bøker om arverett og.. skifte å få kjøpt.. Tingretten kan i en viss utstrekning gi deg orientering om de lovreglene som kan bli aktuelle for deg.. Ønsker du mer direkte juridisk bistand, må du rådføre deg med en advokat.. Dødsbo er betegnelsen på alt det som den avdøde etterlater seg, både av formuesverdier og gjeld.. Begravelsesutgiftene og eventuelle omkostninger ved å skifte - dele - dødsboet skal dekkes av dødsboets midler før alle andre gjeldsposter blir betalt.. Arvingene kan som regel velge om de vil ordne med dødsboet og deling av boet privat, eller om boet skal skiftes offentlig.. Se nærmere under punktet "Ulike hovedformer for skifte".. Hovedregelen er at dødsboet blir skiftet privat.. Før skiftet påbegynnes, må retten utstede skifteattest.. Skifteattesten gir en oversikt over hvem som har overtatt boet til privat skifte.. Arvingene er selv ansvarlig for at retten har fått en fullstendig arvefortegnelse.. På grunnlag av de opplysningene som retten får om boets størrelse og hvem som er arvinger, skal retten så snart som mulig behandle saken og utstede skifteattest.. Skifteattest vil vanligvis kunne utstedes i løpet av en ukes tid når alle har påtatt seg gjeldsansvaret.. Dette innebærer at arvingene som undertegner, blir ansvarlig for avdødes gjeld.. Dette gjelder selv om gjelden overstiger det som mottas i arv.. Det kan derfor være aktuelt å utstede proklama før gjeldsansvaret overtas (se eget punkt om dette).. Dersom dødsboets samlede aktiva antas å ha mindre verdi enn tre ganger folketrygdens grunnbeløp (kr.. 226.. 923 pr.. 2011) er ansvaret for avdødes gjeld likevel begrenset til verdien av disse aktivaene etter at begravelsesutgiftene er dekket.. Overtakelse av gjeldsansvaret gjøres på skjemaet "ERKLÆRING OM PRIVAT SKIFTE AV DØDSBO" GC-0008/B.. Arvingene har en frist pa 60 dager fra dødsfallet til å påta seg gjeldsansvaret (det vil si undertegnet skjemaet).. Dersom ikke alle har undertegnet, kan skifteattest normalt først utstedes når fristen på 60 dage er utløpt.. Gir boets midler intet eller bare et minimalt beløp til fordeling etter at begravelsesutgiftene er dekket kan skjemaet "ERKLÆRING OM PRIVAT OPPGJØR AV DØDSBO AV LITEN VERDI" GC-8011/B, fylles ut Etterlater avdøde seg et testament, må dette forevises retten i original.. Beror testamentet i en bankboks, kan retten utstede en bankboksfullmakt til nærmeste pårørende.. De pårørende kan således åpne bankboksen med bankens representant tilstede, og denne gir fullmakten en påtegning om hvorvidt testamentet eller annet av verdi ble funnet.. Enten boet skiftes privat eller offentlig, blir oppgaven i første rekke å ordne opp etter den avdøde.. Begravelses- og gravstedsutgifter skal først og fremst dekkes.. Den avdødes gjeld og løpende kontrakter avvikles.. Telefon, strøm, avisabonnement og lignende sies opp.. Post bør omadresseres.. Bankkonti herunder nettbank må sperres og avsluttes.. Det må påses at eiendom og innbo er tilstrekkelig forsikret inntil skifte er gjennomført.. Eventuell eiendom bør besiktiges og fysisk sikring ved avlåsing, forebyggende tiltak mot frost i vannrør, brann, rydding av kjøleskap/fryser mv bør foretas.. Hvis avdøde var leietaker, må det foretas nødvendig rydding og vasking slik at leieforholdet kan avsluttes.. Det må tas betryggende hånd om verdiene i boet inntil andre overtar dem, for eksempel ved avtalt fordeling mellom arvingene eller ved salg til utenforstående.. Det bør undersøkes om festeavgift for gravstedet er betalt og en arving bør bli oppført som fester.. Det kan opprettes gravlegat hos kirkevergen dersom det ikke er avklart at en av arvingene skal stå for stell av graven.. Skifteattest:.. Skifterett, etter at skifteskjema er utfyllt og innlevert.. Dødsattest m/diagnose:.. Sykehus, sykehjem eller lege.. Dødsattest m/navn:.. Sykehus/sykehjem eller lege, Utskrift av skifteretten/lensmannesns protokoll.. Skjemaer vedr.. skifte av dødsbo:.. Kan lastes ned (se øverst på siden)..

  Original link path: /index.php/orientering-til-arvinger
  Open archive

 • Title: Pensjon, trygdeytelser og stønad
  Descriptive info: NAV.. Telefon 815 81004.. Pensjon, trygdeytelse og stønad.. Pensjon.. Dersom avdøde mottok pensjon fra Folketrygden, vil den bli utbetalt for dødsmåneden.. Gjenlevende ektefelle, samboer eller registrert partner, skilt ektefelle, skilt partner eller tidligere samboer kan på visse vilkår fa en inntektsprøvd pensjon eller overgangsstønad.. Gjenlevendepensjon skal bidra til å sikre inntekt til livsopphold for gjenlevende ektefelle, registrert partner eller samboer etter dødsfall.. For gjenlevende som ikke oppfyller vilkårene for å fa pensjon kan det ytes overgangsstønad.. Behovsprøvd stønad.. januar 2003 falt gravferdsstøtten fra NAV Trygd på kr.. 000,- bort.. Det utbetales altså nå ingen ordinær gravferdsstønad.. Det kan søkes NAV Trygd om en såkalt behovsprøvet stønad, en søknad som vurderes ut fra et gjeldende regelverk.. Kort forklart er reglene for denne type stønad følgende:.. Vurderingsgrunnlaget er avdødes sist foreliggende ligningsattest.. (Når avdøde etterlater seg ektefelle, må både avdødes og ektefellens ligningsattester forevises.. Når avdøde var enslig, må vedkommendes nettoformue slik det vises på ligningsattesten være under kr.. 20.. 652,- for at søknad skal vurderes (2012).. Når avdøde etterlater seg ektefelle, må parets felles finansformue (ikke nettoformue, men penger på konto, aksjer etc.. ), slik det vises på ligningsattesten være under kr.. 41.. 304,- for at søknad skal vurderes.. Dersom det utbetales forsikring, tjenestepensjon eller et beløp fra fagforening, vil disse legges til før søknad vurderes.. Vi kan gi nærmere orientering og på vegne av den som tar hånd om gravferden søke NAV Trygd om behovsprøvd stønad.. Ytelser ved barns dødsfall.. Når avdøde var under 18 år blir det gitt en uavkortet gravferdsstønad med opptil kr.. 652,- til dekning av dokumenterte utgifter til gravferden (201 2).. På vegne av den som tar hånd  ...   230,-).. Søknadstema for organiserte i Fellesforbundet/Fagforbundet(forsikring).. Livsforsikringer og pensjonsforsikringer.. De pårørende må selv melde fra til det selskapet forsikringen er tegnet i.. De fleste selskaper har et skjema som må fylles ut, og som blir tilsendt ved henvendelse.. Hvis det er usikkerhet om avdødes eventuelle pensjon og forsikring, kan det gjøres en henvendelse til Finansnæringens hovedorganisasjon (FNH) for å søke i registret:"Forespørsel til register over livsforsikring og pensjon".. Livsforsikring og pensjoner.. Nødvendige attester og tillatelser.. Ved et dødsfall må pårørende eller advokat sende beskjed om forandring til en rekke instanser.. Det gjelder for eksempel forhold som vedrører fast eiendom, leilighet, bank, post, låneinstitusjoner, televerk, E-verk og medlemskap i foreninger.. Mange av disse instansene krever dødsattest og/eller skiftesattest.. Slike attester er legitimasjon i en rekke forhold, f.. eks.. ved navneendringer på aksjer og fast eiendom (hjemmelsoverføring hos sorenskriver og disposisjon over bankboks/bankkonti.. Ved dødsfall vil vanligvis tidligere fullmakter falle bort.. Bankboks.. Dersom det er nødvendig å åpne bankboksen før skiftesattest er gitt, kan det gjøres avtale med skifteretten/lensmann som vil utstede en midlertidig fullmakt.. Denne fullmakten gis sammen med en representant fra banken, bl.. a.. for å hente et eventuelt testamente/ektepakt som i så fall straks skal leveres skifteretten/lensmannen.. Ligningskontor/folkeregister.. Dødsfallet vil alltid bli meldt til folkeregisteret ut fra meldingen som blir levert skifterett/lensmann.. Allikevel er det arvingenes plikt å levere selvangivelse for det året dødsfallet fant sted.. Dersom det er spørsmål vedr.. skatt/forskuddsskatt vil ligningskontoret være behjelpelig med dette.. Verge/setteverge.. Dersom det er nødvendig med verge/setteverge, skal disse godkjennes av overformynderiet.. Det bør ikke foreslås setteverge blant slektninger på gjenlevende ektefelles side.. Alle opplysninger er gitt med forbehold om endringer i bestemmelsene..

  Original link path: /index.php/pensjon-trygdeytelser-og-stonad
  Open archive

 • Title: Solosang og salmer
  Descriptive info: SOLOSANG.. Ave Maria – Schubert.. Blott en dag - Sandell/Ahnfeldt.. Bred dina vida vingar - Sandell/Sv.. Folketone.. Den store, hvite flokk - Brorson/No.. Det er makt i de foldede hender - Bjerkrheim/Tønnesen.. Du kommer, Jesus til meg inn - Madsen/Madsen.. Där rosor aldrig dor - Trad Egser – Eidsvåg.. Eg veit i himmerik ei borg - Tysk/No.. En sangers bønn (Ånders Herre) - Reissiger.. Gabriellas sång - Båckman/Nilsson.. Gje meg handa di, ven - Brattland/Irsk folketune.. Herrens bønn - Klewe.. Hvor er det godt å lande - Brorson/No.. Hymne (Fadervår) - Larsen/Larsen.. 1 himmelen, i himmelen - Laurinus/No.. Jag har hort om en stad - Lithell/Russ.. Folkemelodi.. Jag år frårmling - Rosenius/Lorenz.. Jeg er i Herrens hender - Tobiassen/Lunde.. Ikke en spurv til jorden - Fougner/Lunde.. Lovsang - Beethoven.. Nucturne - Taube/Taube.. O store Gud - Boberg/Sv.. Folketone.. Takk, min Gud for alt som hende - Hovden/Hultmann.. Ved Rondane - Vinje/Grieg.. Våren - Grieg.. You Raise Me Up - Graham/Løvland.. SALMER.. NS.. 416.. Alltid freidig 1,2,3.. 308.. Alt står i Guds faderhånd 1,2,3.. 836.. Bedre kan jeg ikke fare 1,2,3.. 490.. Blott en dag 1,2,3.. 816.. Bred dina vida vingar 1,2.. 187.. Deg være ære 1,2,3.. 56.. Deilig er jorden  ...   for vårt øye 1,2,3.. 444.. Hos Gud er evig glede 1,2,3.. 850.. Hvor er det godt å lande 1.. 596.. I dine hender, Fader blid 1,2,3,4.. 844.. I himmelen, i himmelen 1,2,3,4,5,6,7,8.. 454.. Ikke en spurv til jorden 1,2,3.. 487.. Ingen er så trygg i fare 1,2,3,4,5.. 862.. Jeg er en seiler på livets hav 1,2,3,4,5,6.. 497.. Jeg er i Herrens hender 1,2,3,4.. 14.. Jeg løfter opp til Gud min sang 1,2,3,4,5,6.. 856.. Jeg vet meg en søvn i Jesu navn 1,2,3,4,5,6.. 179.. Jesus lever, graven brast 1,2.. 669.. Kjærlighet fra Gud 1,2,3.. 414.. Lei, milde ljos 1,2,3.. LR.. 848.. Lykksalig, lykksalig 1,2,3,4,5,6,7,8,9.. 86.. Navnet Jesus blekner aldri 1,2,3.. 468.. Nærmere deg min Gud 1,2,3,4,5.. 866.. Nå er livet gjemt hos Gud 1,2,3,4,5.. 814.. O bli hos meg 1,2,3,4,5.. 808.. Se, solens skjønne lys og prakt 1,2,3,4.. Sørg du for meg, Fader kjær 1,2,3,4,5.. 608.. Så ta ta mine hender 1,2,3.. 855.. Tenk når engang den tåke er forsvunnet 1,2,3,4,5,6,7.. 460.. Velt alle dine veier 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,1 1,12.. 106.. Vi er et folk på vandring 1,2,3.. 295.. Vår Gud har er så fast en borg 1,2,3,4.. 698.. Å leva det er å elska 1,2,3.. 508.. Å tenk når engang samles skal 1,2,3,4..

  Original link path: /index.php/solosang-og-salmer
  Open archive

 • Title: Musikkstykker
  Descriptive info: Adam O helga natt - solosang, trompetsolo eller orgelsolo.. Adams Den hellige stad - solosang , trompetsolo eller orgelsolo.. Ahnfelt Blott en dag - solosang.. Albinoni Adagio - instrumentalsolo eller orgelsolo.. Alnæs Siste reis - solosang eller fiolinsolo.. Alnæs De hundrede violiner - solosang, fiolinsolo eller orgelsolo.. Bach Air - fiolinsolo eller orgelsolo.. Bach Jesu,Joy of Man's Desiring -orgelsolo.. Bach-Gounod Ave Maria - solosang, instrumentalsolo eller orgelsolo.. Backer-Grøndahl Ennu et streif - solosang, fiolinsolo eller orgelsolo.. Backer-Grøndahl Mot kveld - solosang, instrumentalsolo eller orgelsolo.. Bull I ensomme stunde - fiolinsolo eller orgelsolo.. Frank Panis angelicus - duett eller solosang eller orgelsolo.. Grieg Ved Rondane - solosang, instrumentalsolo eller orgelsolo.. Grieg Våren -  ...   Lammers Sølvet - solosang, fiolinsolo eller orgelsolo.. Larsen Hymne - solosang, instrumentalsolo eller orgelsolo.. Lorenz Jag år fråmling - solosang eller orgelsolo.. Lloyd Webber Pie Jesu - duett eller solosang eller orgelsolo.. Mascagni Intermezzo fra Cavalleria Rusticana - fiolinsolo eller orgelsolo.. Morricone Gabriels Obo - fiolinsolo eller orgelsolo.. Mozart Ave Verum - orgelsolo eller korsang.. Olsen Solefallssang - fiolinsolo eller orgelsolo eller solosang.. Saint- Saens Svanen - fiolin- eller cellosolo.. Schubert Ave Maria - solosang, fiolinsolo eller orgelsolo.. Schubert Litanei - solosang eller orgelsolo.. Sibelius Stjernesangen - solosang, korsang, fiolinsolo eller orgelsolo.. Sjoberg Tonerna - solosang, fiolinsolo eller orgelsolo.. Sommerro Vårsøg - fiolinsolo eller orgelsolo.. Tschaikowsky Andante cantabile - fiolinsolo, strykekvartett eller orgelsolo..

  Original link path: /index.php/musikkstykker
  Open archive

 • Title: Gravsted
  Original link path: /index.php/gravsted
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Nettlenker
  Descriptive info: Nettlenker:.. Den norske kirke.. Dødsannonser.. Gravstein..

  Original link path: /index.php/nettlenker
  Open archive

 • Title: Kontakt oss
  Descriptive info: Kontakt skjema.. Fyll ut feltene, trykk på riktig bilde og trykk deretter på "send".. Du vil få en bekreftelse når meldingen er sendt.. Ditt Navn.. Din epost-adresse.. Ditt telefonnummer.. Meldingstekst.. Send en kopi av meldingen til meg selv.. Klikk på riktig bilde som er motorsykkel..

  Original link path: /index.php/kontakt-oss
  Open archive

 • Title: Logg inn
  Descriptive info: Brukernavn.. Passord.. Husk meg.. Glemt passord?.. Glemt brukernavn?.. Har du ikke en konto?..

  Original link path: /index.php/logg-inn
  Open archive


 • Archived pages: 33