www.archive-no-2012.com » NO » H » HALLINGDAL-KRAFTNETT

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 31 . Archive date: 2012-12.

 • Title:
  Descriptive info: .. Driftsmeldinger.. Din side.. NYHETER.. MÅLERAVLESNING:.. Neste måleravlesning:.. 01.. 01.. 2013.. for måleravlesning.. Les mer.. Automatisk sentralbord.. Ring oss gjerne på direkte nr.. Forsiden.. Kundeforhold.. Drift og Nett-tjenester.. El Tilsyn.. Om oss.. Breiband.. Ansatte.. Kontakt oss.. Eierforhold.. Årsberetninger.. Velkommen til Hallingdal Kraftnett.. Hallingdal Kraftnett AS (HKN) startet sin virksomhet som aksjeselskap 1.. januar 1995.. Selskapet er et interkommunalt nettselskap som er eid av kommunene Hol, Ål, Gol, Nes, Flå og Hemsedal.. HKN har ikke nettkunder i Hemsedal.. Linjenettet strekker seg fra Krøderen i syd til Finse i vest.. Vår viktigste oppgave er å transportere strømmen fra kraftleverandør fram til deg som sluttbruker.. Vi innehar også rollen som Det Lokale El.. tilsyn (DLE).. Hovedkontoret ligger  ...   til saksbehandler om du kjenner dette nummeret:.. Telefon: 32 08 71 00.. Telefaks: 32 08 71 50.. E-post:.. firmapost@hallingdal-kraftnett.. no.. Adresse: Lienvegen 41, 3580 Geilo.. Ved feil: Ring telefon 32 08 71 30.. - eller se etter informasjon under knappen.. til venstre på denne nettsiden.. Henvendelser til Det Lokale Eltilsyn, hverdager kl 07.. 00.. Besøksadresse: Torpomoen 3579 Torpo.. Telefon : 32 08 71 42.. Direkte Mail:.. dle@hallingdal-kraftnett.. Vakttelefoner og besøksadresser:.. Kommune.. Vakttelefon utenom kontortid.. Besøksadresse.. Flå og Nes.. 32 08 71 30.. Steinmogutu.. 3540 Nesbyen.. Gol.. Klemmavegen 18.. 3550 Gol.. Ål.. Ylivegen 32.. 3570 Ål.. Hol.. Lienvegen 41.. 3580 Geilo.. - det er vi som transporterer strømmen fram til deg.. Design: Trykksakeriet AS CMS:.. Digitroll..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Driftsmeldinger - 50 - Driftsmeldinger
  Descriptive info: 20.. 10.. 2012 kl.. 17:43: Straumutfall mellom Geilo og Trøo pga.. ei defekt isolatorkjede på ei høgspentlinje.. Feilretting er i gang og dei kundar som har mista straum vil få denne att så snart feilrettinga er fullført.. Alle skal ha fått straumen att kl.. 20:15.. ***.. 5.. 9.. 00:30: Straumutfall mellom Geilo og Dagalifjell pga.. kraftig vind og vindfall ved Bruvoll.. Dei fleste har normal forsyning oml.. kl.. 01:30.. Dei siste har fått gjenoppretta normal forsyning oml.. 7:30.. 4.. 23:30: Straumutfall på strekningen Gullhagen-Torpo-Trillhus pga.. vindfall i Liagardane.. Feilsøk og feilretting er i gang.. Dei fleste har normal forsyning kl.. 0:30.. Normal forsyning gjenoppretta for alle oml.. 3:00.. 28.. 7.. 19: Straumutfall mellom Geilo og Ustaoset pga.. feil i høyspentnettet.. Kl.. 20 Straum tilbake mellom Tuftelia og Ustaoset.. Framleis ute frå vest for Geilo til Tuftelia.. 23.. 00 er normal forsyning gjenoppretta.. 14.. 5.. 12:10: Straumutfall Rukkedalen og fram til grense Nore pga.. trepåfall.. 12:40 skal dei fleste ha fått attende straumen.. 9:55: Straumutfall mellom Hagaskogen og Storefjell.. Dette omfattar m.. a.. Åsgardane, Solsæter, Fjellheim, Kamben, Storefjell, Bualia og Oset.. Feilsøk pågår og normal forsyning vil verta gjenoppretta så snart som råd.. 10:40 skal dei fleste ha fått attende straumen.. ***.. 09:35: Straumutfall mellom Bringo (Nesbyen Sør) og Grense Flå (Sørsmoen).. Liodden, Bromma, Børtnesøygardane-Haglebu, Sevre og Rauk.. 10:30 har dei fleste, utanom Liodden-området, fått attende straumen.. 2012: I samband med omlegging av 22 kV-nettet mellom Gol og Ål vil ein del kundar på strekningen Trillhus-Torpo Næringshage oppleva nokre få korte straumbortfall rundt midnatt 14/15.. 5.. 10.. 17:05: Straumutfall i delar av Gol inkl.. Åsgardane.. Problemet skuldast isolasjonsbrudd på ei BLX-linje i Åsgardane, noko som er ein type feil som er vanskeleg å lokalisera.. Dei fleste kundane hadde normal forsyning att kl.. 18.. Dei øvrige vart fortløpande innkopla utover kvelden.. 7.. 08:37: Straumutfall i heile Gol kommune som skuldast problem i samband med ei kopling i regionalnettet.. Normal forsyning gjenoppretta att kl.. 08:43.. 3.. 12:30: Straumutfall mellom Hagafoss og Trøo.. Årsak viste seg å vera trepåfall ved avgr.. Tverrslag III pga.. kraftig vind.. 2.. 09:17: Straumbrot på Torpo pga.. trepåfall i samband med ei hogstmaskin.. Det vart arbeidd med feilretting.. Fylgjande område vert truleg liggjande ute i 1-2 timar: Mollbakken, Kaffimoen, Storedal og Bakken.. Feilen ligg på avgreining mot Torebråten og Bakken II og desse områda vil få ei lengre utkopling.. Førebels er det vanskeleg å fastlå kor lenge, men det vert omgåande sett i gang arbeid med å gjenoppretta normal forsyning.. I samband med arbeidet vil Mollbakken, Kaffimoen, Storedal og Bakken få ei ny utkopling utpå dagen.. 14:30 har alle fått straumen attende.. 24.. 2.. 09:55: Utfall på høgspentnettet mellom Bringo (Nesbyen sør) og Sørsmoen (kommunegrensa mellom Nes og Flå) Feilårsak er p.. t.. ukjent, men det er ein del vind i området.. 10:30 skal alle ha fått straumen attende.. 8.. 15:41: Straumbrot mellom Ål tr.. st.. /Gullhagen og Trillhus.. Årsak førebels ukjent.. Det vart arbeidd med feilsøk og feilretting.. Det kan førekoma fleire korte inn- og utkoplingar i samband med feilsøket.. 15:51 skal alle fått straumen attende.. Utkoplinga skuldast ein grunneigar som hadde felt ei buske på ei høgspentlinje på Torpo.. 27.. 1.. 04:20: Straumstans mellom Tuppeskogen og Trillhus pga.. ein høgspentfeil ved Fossheim (feil på ei bendsling).. 07:00 har dei fleste fått straumen attende, men to trafokretsar ved Fossheim ligg framleis ute.. Feilretting pågår og me reknar med at alle skal ha fått attende straumen til oml.. 9:00.. 08:40 er normal forsyning gjenoppretta og alle skal ha fått straumen attende.. 21.. 10:45: Straumstans i Sangefjellområdet i Ål pga.. feil i høgspentnettet.. Feilårsak er ein defekt isolator og mannskap er kalla ut og er i gang med feilretting.. Det kan førekoma fleire inn- og utkoplingar i samband med feilrettinga, som truleg vil ta to-fire timar.. 13:40 er normal forsyning gjenoppretta og alle skal ha fått straumen attende.. 12.. 10:10: Straumstans i Nes kommune pga.. feil i eit signalystem.. 10:15 er normal forsyning gjenoppretta.. 2012: kl.. 12:10: Ei linje som kryssar vegen ved Torpo (Kringla) er skada av ein lastebil.. I samband med reparasjonsarbeid kan dette medføra periodevis utkopling for kundar på strekningen Gullhagen-Torpo-Trillhus.. 26.. 12.. 2011 kl.. 18:30: Problem med straumforsyninga mellom Ål og Torpo.. Det vert arbeidd med å få gjenoppretta normal forsyning.. Det kan førekoma ein del inn- og utkopling i samband med feilsøk og feilretting.. 19:30 har alle fått straumen attende.. Feilen skuldast ein jordfeil ved Sando.. 10:00: Siste døgnet har me hatt ein del lågspent- og høgspentfeil i Hol, Ål, Gol, Nes og Flå.. Dette har medført straumstansar, men desse har vore av begrensa varigheit og omfang.. Dersom det er kundar som enno ikkje har fått straumen attende må ein ta kontakt med oss på tlf.. 32087130.. 25.. 22:00: Me har ein del problem med straumstans både i området Ål-Torpo, Hagafoss-Hol sentrum og Hagaskogen-Herad-Svenkerud.. Dette pga.. sterk vind og påfølgjande trepåfall.. Det vert arbeidd med feilretting.. Dei aller fleste skal ha fått straumen att kl.. 23:30.. 17:55: Straumstans på delar av Golsfjellet pga.. feil i nettet.. Årsak enno ukjent.. Det vert arbeidd med feilsøk og feilretting.. Kan ikkje sikkert slå fast når  ...   vi problemer med nettet i Gol, hvor vi har en feil som kommer og går.. Vi beklager de ulemper dette medfører for deg som kunde og har stort fokus på å finne ut av feilen.. 2010 Den siste tiden har det vært problemer med nettet i deler av Gol sentrum, Glitre, Klemma og Robru-Granheim med påfølgende strømbrudd.. Utkoblingene skyldes en forbigående feil og vi har nå koblet om nettet for å minske faren for nye brudd, samtidig som vi har fokus på å finne årsaken til bruddene.. 2010 kl.. 15 På grunn av strømmutfall på Ustekjveikja Kraftverk er strømmen ute fra Ustekveikja til Øynan.. Spenning påsatt ca.. 2010 Strømstans på strekningen Kleivi - Granhagen/Brennovegen pga.. lynnedslag.. Strømforsyning gjennopprettet.. 2010 Strømstans på strekningen Øynan-Guristøl fra kl.. 00 pga vedlikeholdsarbeid.. 14:52 Problem med straumforsyninga på strekninga Ål-Torpo-Gol.. Straumforsyninga til Torpo gjenoppretta.. etter 15 min, øvrige etter 1,5 t.. Årsaken var trepåfall ved Fossheim med påfylgjande brann og også andre fylgjefeil.. ********************************************.. 12:50: Straumutfall i Gol sentrum og strekningen Gol-Granheim.. Sentrum inne igjen etter oml.. 10 min.. Forøvrig er det sett i gang feilsøk, men det er vanskeleg å fastslå når straumen er attende på strekningen Gol-Granheim.. Gjenoppretta etter oml.. 45 min.. 2010 Pga feil på Geilo Trafostasjon vil vi få en kort strømstans ca.. 15 fra Trøo øst for Geilo, til Haugastøl, Skurdalen og Dagali.. Stansen vil være omlag 5 min.. 2010 Strømstans pga vedlikehold Rabbestølen, Plassen, Myre, Bakko, Myrland Vest, Myrland Hyttegr.. , Skarvet Fjellgrend, Vegadalen og Garli kl.. 2010 Strømstans pga vedlikehold på strekningen Haugastøl-Ørtertoppen kl.. 2010 Strømstans pga vedlikehold på strekningen Haugastøl-Ustekveikja fra 09.. Berørte trafoer: Nygård, Cappelen, Vika, Tangen og Tangenvatnet.. 04.. 2010 blir det strømstans på følgende trafokretser til følgende tider - alt i Geilo-området.. 30 -10.. 00 Trafonr.. 10996 Timrehaugen II.. 00-11.. 30 Trafonr.. 10915 Jonstøllie.. 00-13.. 11005 Flatmo.. 11007 Lundjordet.. 31.. 15:00 Me har problem med straumforsyninga mellom Flå sentrum og Grense Nes.. Dette pga ein defekt isolator.. Flå sentrum har også hatt eit par kortvarige utfall.. Forsyning gjenoppretta.. 10 Strømmen gikk ut ca.. 30 fra Geilo Sentrum vestover til Haugastøl og også Skurdalen og Dagali.. 45 Strømforsyning gjennopprettet for alle.. 09 Strømstans fra kl.. 00 Rennedalen-Verpestølen pga vedlikehold.. 09 Straustans på strekningen Samhald-Bergsjø-Stolsvatn frå kl.. 15 på Opheimsåsen for kunder på strekningen Gjerden til Høgehaug,.. Syningen,Nystølane og Helsingset.. 15 på trafo Åsbergmoen, Dagali Bru, Tiurhaugen, Pershøgda og Berglia.. og 30.. 09.. -.. Strømstans for alle abonnenter på strekningen Samhald - Feten fre kl 09:00 - 15:00, begger dager.. Under kobling 29.. 09, ca kl 09:00 og 30.. 09, ca kl 15:00 blir det en kort strømstans på strekningen Feten - Stolsvatn.. Inkopling uten varsel.. 22.. 09 kl.. 00.. Vi har fått en feil på strømnettet og strømmen er derved ute fra Haugastøl og ned til Ustaoset.. 00 Strømforsyning gjenopprettet på hele strekningen.. 8.. 2009 Rydding langs lågspentlinjer i Ål Det vert rydding langs lågspentlinjer i Ål dei komande vekene.. Ta kontakt med Odd Harald Sørbøen, tlf.. 99212682 eller Kåre Gunnar Magnetun, tlf.. 95726430 for detaljert info om dette.. ***********************************.. 09 - Strømstans pga vedlikehold Rabbestølen, Plassen, Myre, Bakko, Myrland, Skarvet Fjellgrend, Vegadalen og Garli fra kl.. 09 - Strømstans i området Ustaoset Sentrum, Boligfeltet, Nyestølen, Ruken fra kl.. 09 - Strømstans på strekningen Kvelperud-Svartetjødn (Ål Kommune) klr.. 09 - Strømstans på Geilo vest pga.. arbeid, fra kl.. 09:00 til ca.. 11:00.. Trafo 11255.. 09 - Strømstans på trafo 11006 Bakken, Geilo fra kl.. 11:00 pga.. arbeid.. 09 - Strømstans på strekningen Kvelperud - Svarttjødn (Liagardane-Ål) fra kl.. 000 til ca.. 09 - Strømstans pg.. vedlikehold på høgspentenettet område Narveset, Snuforinkje, Smylistølan, Steinsgård (Gol) fra kl.. 15.. 09 - Strømstans på strekningen Kvelperud-Svarttjødn (Liagardane-Ål) fra kl.. 00-ca.. 09 - Alle har nå fått strømmen igjen etter strømbrudd på Gol i ettermiddag pga.. trafohavari etter lynnedslag.. 09 - Strekningen Rotneim avgreining til Slåtto Sag, arbeid med testing av fjernstyring etter kl.. 17:00, og i den forbindelse vil man få noen utkoblinger.. 09 - Strømstans på strekningen Vats-Bergsjøstølen fra kl 10:00 til ca kl 11:00 pga arbeid.. 09 - Ca.. 45 har vi fått en feil på Leveldlinja.. Strømforsyningen er nå gjennopprettet.. 09 - Strømstans pga vedlikehold Moen - Ål Kraftverk med avgreining til Liagardane fra kl.. 00 til ca kl.. 09 - Strømstans pga vedlikehold Vesledal - Moen med avgreining til Opheim og Opheimsåsen fra.. 09 - Strømstans Sundbrei Trafo - Breiekretsen fra kl.. 08:30 til kl.. 17:00 pga vedlikeholdsarbeid.. 009 - Strømstans Breie - Breiehagen trafoer fra kl.. 11:30 og fra kl.. 14:30 til kl.. 17:00.. pga vedlikeholsarbeid.. 09 - Strømstans Sirevegen - Leikvollsvingen fra ca.. 09 - Strømstans fra Sirevegen - Storlien med avgreining til Finnesgarden og Grov fra kl.. 00 - kl.. 09 - Strømstans fra Lia Bro til Grøv på åsen mellom Skurdalen og Dagali fra kl.. 30 til 13.. 09 - Strømstans Engene-Svenkerud fra kl.. 11 til ca.. Inkobling uten nærmere varsel.. 09 - Utkobling fra kl.. 17:36 til 17:39 som rammet alle kunder i Gol.. Utkoblingen skyldes feilkobling i overliggende nett.. 00 feil på strømnettet fra Haugastøl og ned til Ustaoset - ene fasen er ute.. Feil rettet..

  Original link path: /comweb.asp?segment=1&ID=50
  Open archive

 • Title: Din side / Måleravlesning - 51 - Din side / måleravlesning
  Descriptive info: Din side / måleravlesning.. For å komme inn på din side trenger du ditt kundenr.. Dette finner du blandt annet på siste faktura fra oss.. Du må også ha et passord.. På din side kan du:.. Klikk her for å komme videre til din side.. Endre din profil.. Se din anleggsinfo.. Se på ditt strømforbruk enten  ...   kvartal om du ikke har automatisk måleravlesning).. Prøveavregning (her kan du se hvordan din neste faktura fra oss blir).. Faktura (her kan du se dine siste fakturaer fra oss).. Økonomirapport.. Dine opplysninger (her kan du endre kundeopplysninger og passord).. Kontakt meg (be om hjelp fra kundesenteret vårt).. Klikk her for å komme videre til din side..

  Original link path: /comweb.asp?segment=1&ID=51
  Open archive

 • Title: - MÅLERAVLESNING:
  Descriptive info: § 5-2 Måleravlesning.. Måleravlesning gjennomføres i samsvar med nettselskapets rutiner og gjeldende forskrifter.. Ved selvavlesning skal kunden så vidt mulig foreta avlesning og underrette nettselskapet i.. samsvar med de frister som er oppgitt av nettselskapet.. Dersom måleravlesning mangler, har nettselskapet rett til å fastsette nettkundens uttak.. skjønnsmessig.. Dersom nettselskapet  ...   ved første påfølgende avregning.. Nettselskapet plikter å påse at alle målepunkter er.. avlest minst en gang i kalenderåret og ved leverandørbytte/opphør av kraftleveranse med.. mindre dette medfører urimelig kostnad eller ulempe for nettselskapet.. Måleravlesning skal også gjennomføres ved leverandørskifte og ved opphør av leveranse.. Avlesningsdato 01.. Avregning med forfall 15..

  Original link path: /comweb.asp?articleno=1&segment=1&session=
  Open archive

 • Title: - Automatisk sentralbord
  Descriptive info: Vi oppfordrer alle som vet hvem de skal snakke med og kjenner direkte nummeret om å bruke dette.. Alle som skal til tilsynsavdelingen må ringe 32 08 71 42.. Alle ander ringer 32 08 71 00.. Feilmelding ring 32 08 71 30.. Vi håper at dette blir greidt å forholde seg til.. Har du problem med tjenesten eller andre innspill.. kontakt oss på mail:..

  Original link path: /comweb.asp?articleno=41&segment=1&session=
  Open archive

 • Title: Om oss - Kontakt oss - 3
  Descriptive info: Lienvegen 41, 3580 Geilo.. Kontortid: 07.. Telefon: 32 08 71 00.. Feilmelding: 32 08 71 30.. Vakttelefon utenom kontortid: 99 21 26 75.. Adresse: Lienv.. 41, 3580 Geilo.. Vakttelefon utenom kontortid: 99 21 26 76.. Telefaks: 32 08 71 49.. Adresse: Ylivegen 32, 3570 Ål.. Vakttelefon utenom kontortid: 99 21 26 77.. Telefaks: 32 08 71 48.. Adresse: Klemmavegen 18, 3550 Gol.. Nes og Flå.. Vakttelefon utenom kontortid: 99 21 26 78.. Telefaks: 32 08 71 47.. Adresse: Steinmogutu, 3540 Nesbyen.. Telefonliste.. Geilo.. Etternavn.. Fornavn.. Tittel.. Telefon, arbeid.. Mobilnummer.. E-post.. Vakttelefon Hol.. 99 21 26 75.. Fax Geilo.. 32 08 71 50.. Arnesen.. Helge.. tilsyn/måling.. 32 08 71 15.. 99 21 26 90.. helge.. arnesen@hallingdal-kraftnett.. Aarset.. Rune.. lærling.. 99 21 26 88.. Bakkegard.. Kari.. pers.. sjef/info.. 32 08 71 18.. 93 04 64 76.. kari.. bakkegard@hallingdal-kraftnett.. Berg.. Arnfinn J.. montør.. 41 68 17 91.. Birkelid.. Ingvar.. 32 08 71 16.. 99 21 26 91.. ingvar.. birkelid@hallingdal-kraftnett.. Flatmo.. May Britt.. øk.. medarb.. 32 08 71 12.. may.. flatmo@hallingdal-kraftnett.. Eggen.. Erlend.. overmontør.. 97 15 93 14.. erlend@hallingdal-kraftnett.. Espelid.. Andreas.. 90 93 32 96.. Gauteplass.. Jon Åge.. 99 21 26 89.. Groven.. Guttorm.. 99 21 26 96.. guttorm.. groven@hallingdal-kraftnett.. Huseby.. Hilde.. 32 08 71 11.. hilde.. huseby@hallingdal-kraftnett.. Kolsrud.. Morten.. 90 82 71 10.. Kundebehandling.. 91 67 94 49.. kundesenter@hallingdal-kraftnett.. Lien.. Jens Olav.. 99 24 83 84.. Løvsletten.. Tom Erik.. 99 72 11 17.. Markegård.. Knut.. regns.. sjef.. 32 08 71 13.. 91 51 41 21.. knut.. markegard@hallingdal-kraftnett.. Kenneth.. 99 21 26 97.. Pål.. 95 93 92 80.. Olviken.. Britt Kristin.. sekretær.. 32 08 71 03.. britt.. olviken@hallingdal-kraftnett.. Sekse.. Torill.. kundebehand.. 32 08 71 08.. torill.. sekse@hallingdal-kraftnett.. Svarteberg.. Randi.. 32 08 71 06.. 41 28 94 81.. randi.. svarteberg@hallingdal-kraftnett.. Trillhus.. Kåre.. adm.. dir.. 32 08 71 01.. 99 21 26 99.. kare.. trillhus@hallingdal-kraftnett.. Ødelien.. Trond.. avd.. leder.. 32 08 71 19.. 99 21 26 80.. trond.. odelien@hallingdal-kraftnett.. Øen.. Marit.. 32 08 71 07.. 98 80  ...   30.. asle.. garnas@hallingdal-kraftnett.. Haraldseth.. Ivar.. 91 10 97 97.. Hefte.. Kolbjørn.. ing-avregning.. 32 08 71 65.. 91 35 40 11.. kolbjorn.. hefte@hallingdal-kraftnett.. Jordheim.. Gunnar.. 92 61 36 88.. Lio.. Kjell.. 99 28 06 55.. Medgard.. Syver.. it ansvarlig.. 32 08 71 66.. 99 21 26 87.. syver.. medgard@hallingdal-kraftnett.. Peronbråten.. Jens.. 92 64 76 61.. Rust.. Birgit K.. tekn.. teg.. /ing.. 32 08 71 62.. 97 59 01 25.. birgit.. rust@hallingdal-kraftnett.. Skår.. Stein Tomas.. 32 08 71 68.. stein.. skar@hallingdal-kraftnett.. Smøttebråten.. Tormod.. ing.. 32 08 71 70.. 99 21 26 83.. tormod.. smottebraten@hallingdal-kraftnett.. Velure.. Øystein.. nettsjef.. 32 08 71 71.. 90 83 78 50.. oystein.. velure@hallingdal-kraftnett.. Slaatten.. Arne.. 32 08 71 72.. 90 09 85 84.. arne.. slaatten@hallingdal-kraftnett.. Øyum.. Arne Inge.. 32 08 71 69.. 91 59 08 96.. oyum@hallingdal-kraftnett.. 99 21 26 86.. Nes / Flå.. Vaktelefon Nes.. 99 21 26 78.. Fax Nes.. 32 08 71 47.. Fax Flå.. 32 05 38 20.. Haraldset.. Bård.. 32 08 71 76.. 91 12 27 70.. bard.. haraldset@hallingdal-kraftnett.. Hjallen.. Sigve.. 90 73 24 03.. Høva.. Johannes.. 32 08 71 77.. 99 21 26 95.. johannes.. hova@hallingdal-kraftnett.. Rasmushaugen.. Kåre P.. 41 42 08 19.. 99 64 62 55.. Sundt.. Ivar Adolf.. 91 13 06 17.. Østdhal.. Bjørn.. 93 21 54 64.. Østenfor.. 90 03 20 18.. Øye.. Ragnar.. 32 08 71 75.. 99 21 26 84.. ragnar.. oye@hallingdal-kraftnett.. Stillingen.. Egil.. 32 08 71 33.. 91 67 94 51.. egil.. stillingen@hallingdal-kraftnett.. Torpomoen.. Fax Torpomoen.. 32 08 71 46.. Hovednr Tilsyn.. 32 08 71 42.. Hjallen.. Anja.. 32 08 71 34.. anja.. hjallen@hallingdal-kraftnett.. Løken.. Asbjørn,.. tilsynsing.. 32 08 71 43.. 91 67 94 48.. asbjorn.. loken@hallingdal-kraftnett.. Skolt.. Jan Vidar.. 32 08 71 45.. 90 22 81 18.. jan.. skolt@hallingdal-kraftnett.. Sveen.. Sturla.. tilsynsjef.. 32 08 71 40.. 90 14 25 36.. sturla.. sveen@hallingdal-kraftnett.. Sørensen.. Frode.. 32 08 71 41.. 91 67 94 44.. frode.. sorensen@hallingdal-kraftnett.. Thoen.. Laila.. 32 08 71 44.. 91 67 94 47.. laila.. thoen@hallingdal-kraftnett..

  Original link path: /comweb.asp?segment=1&ID=34
  Open archive

 • Title: Forsiden - 21
  Original link path: /comweb.asp?segment=1&ID=21
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Kundeforhold - 4
  Descriptive info: Nettleie.. Priser.. Alle som trenger framføring av strøm i Hallingdal (Flå, Nes, Gol Ål og Hol) må inngå et.. kundeforhold hos Hallingdal Kraftnett AS.. Bli ny kunde, eller endre kundforhold.. Last ned pdf for nytegning, endring eller oppsigelse av abonnement.. Kan du ikke lese PDF filer, må du laste ned.. Acrobat Reader.. Vi gjør oppmerksom på  ...   avtale om kjøp av kraft hos en kraftleverandør.. Du kan sjekke pris i din kommune ved å klikke på linken under:.. konkurransetilsynet.. Hvordan bytter jeg kraftleverandør?.. http://www.. konkurransetilsynet.. no/kraftpriser/Sporsmal-og-svar/Hvordan-bytter-jeg-kraftleverandor/.. Se aktuelle kraftleverandører i Hallingdal Kraftnett sitt forsyningsområde.. Inntil du/dere har inngått kraftkjøpsavtale med en kraftleverandør, er du/dere registrert.. med en ventetariff (spot) hos Hallingdal Kraftnett AS..

  Original link path: /comweb.asp?segment=1&ID=4
  Open archive

 • Title: Drift og Nett-tjenester - 39 - DRIFT og NETT-TJENESTER
  Descriptive info: Tilknytning.. Småkraft.. Energiutredning.. DRIFT og NETT-TJENESTER.. Nettavdelingen har ansvaret for drift, vedlikehold og vakttjenester samt ny- og reinvesteringer i nettet.. Avdelingen består av totalt ca.. 45 ingeniører og montører fordelt på de fire mønstringstedene i Hallingdal;.. Geilo (Lienv.. 41).. Ål (Ylivegen 32).. Gol (Klemmavegen 18).. Nes/Flå (Steinmogutu).. Avdelingene har lager på de ulike lokasjonene, der også maskinparken vår er lokalisert..

  Original link path: /comweb.asp?segment=1&ID=39
  Open archive

 • Title: El Tilsyn - 5
  Descriptive info: El Sikkerhet.. Tilsyn.. Enøk.. Hallingdalprosjektet.. Nettselskapa i Norge er pålagt av myndighetene å utføre kontroll av elektriske anlegg/installasjoner.. Hallingdal Kraftnett - HKN - er gjennom sin tildelte konsesjon for drift av strømnettet i Hallingdal,.. pålagt å føre tilsyn med alle elektriske installasjoner som er kobla til HKN sitt nett.. Til å utføre  ...   DLE Hallingdal har kontor på Torpomoen rednings og øvingspark, der vi er en del av et større tilsynsmiljø.. I tillegg har vi elsikkerhetsingeniører stasjonert på noen av våre avdelingskontorer.. Våre elsikkerhetsingeniører har allsidig bakgrunn innen elektrofaget.. De har høy integritet og kan gi deg gode, nøytrale råd med tanke på din sikkerhet..

  Original link path: /comweb.asp?segment=1&ID=5
  Open archive

 • Title: Om oss - 3 - Om oss
  Descriptive info: Hva gjør vi?.. - bygger ut og vedlikeholder det lokale strømnettet og transporterer strømmen fram til deg.. Blir det feil på strømnettet, er det våre folk som rykker ut på feilretting.. Hvem leverer strømmen?.. Du kjøper strømmen fra en kraftleverandør som du selv velger, men i Hallingdal (untatt Hemsedal), er det kun vi som transporterer strøm fram til deg.. Vi eier og har  ...   Kraftnett AS eies av kommunene Hol, Ål, Gol, Nes, Flå og Hemsedal.. Linker til eiernes hjemmesider:.. Hol Kommune.. Ål Kommune.. Gol Kommune.. Nes Kommune.. Flå Kommune.. Datterselskap.. HallingKonsult.. Hvor er vi lokalisert?.. Selskapets hovedkontor er i Lienvegen 41 på Geilo.. Vi har også avdelinger på Ål, Gol og Nes.. Kontakt oss:.. Du finner telefon, vakttelefon, besøksadresser og mailadresser under de enkelte områdene på forsiden..

  Original link path: /comweb.asp?segment=1&ID=3
  Open archive


 • Archived pages: 31