www.archive-no-2012.com » NO » I » IHREVISJON

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 17 . Archive date: 2012-11.

 • Title: .:: IHRevisjon ::.
  Descriptive info: .. This page uses frames, but your browser doesn't support them..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Topp
  Original link path: /topbar.htm
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Innhold
  Descriptive info: Startsiden.. Tenester.. Om tenestene.. Forvaltningsrevisjon.. Regnskapskontroll.. Internkontroll.. Rådgjeving/Oppdrag.. Om IHR.. Generellt om IHR.. Tilsette.. Rapportar m.. m.. Generellt.. Rapportar.. Lenker.. Kommunar.. Andre..

  Original link path: /left.htm
  Open archive

 • Title:
  Descriptive info: Velkommen.. Velkomen til Indre Hordaland Revisjonsdistrikt (IHR).. sine nettsider.. Her finn du informasjon om kommunerevisjonen sine.. oppgåver og dei tenestene me tilbyr.. IHR skal utøve lovbestemt revisjon for kommunane og kommunale verksemder i Indre Hordaland og bidra til.. ein effektiv og velfungerande kommunal sektor..

  Original link path: /main.htm
  Open archive

 • Title:
  Descriptive info: Logg inn.. Bruker:.. Passord:..

  Original link path: /login.htm
  Open archive

 • Title:
  Descriptive info: Om tenestene.. Kommunal revisjon sine lovpålagde oppgåver tilseier at forvaltningsrevisjon, rekneskapsrevisjon og revisjon av den kommunale internkontrollen er våre hovudoppgåver.. I tillegg ynskjer me å gje kommunane tilleggstenester i form av rådgjeving og konsulenttenester.. Forvaltningsrevisjon er retta mot både mål- og kostnadseffektivitet, og vert dermed ei vurdering av om kommunane når sine primære mål som tenesteytarar overfor innbyggjarane.. Ved forvaltningsrevisjon vert det og kontrollert om lover og regler vert  ...   korrekt årsrekneskap.. Ved internkontroll vurderer revisjonen om kommunane har tilfredsstillande eigenkontroll i den daglege drifta og gode rutiner dersom uventa situasjonar skulle oppstå.. Både gjennom rekneskapskontroll og forvaltningsrevisjon vert internkontrollen vurdert.. Rådgjeving og oppdrag.. Utover dei lovpålagde oppgåvene ønskjer IHR å bidra med sin kompetanse til å vidareutvikle kommunane i Indre Hordaland.. Av moglege oppdrag kan vi nemne utgreiingsarbeid i samband med kommunal organisering eller opplæring for tilsett i kommunane..

  Original link path: /tenester.htm
  Open archive

 • Title:
  Descriptive info: Forvaltningsrevisjon.. Ved innføringa av ny kommunelov i 1992 vart kommunerevisjonen sine tradisjonelle oppgåver utvida til og å omfatte forvaltningsrevisjon.. Gjennom forvaltningsrevisjon tek me sikte på å vurdere kommunane sin mål- og kostnadseffektivitet.. Ein viktig del av forvaltningsrevisjonen vil vere å undersøke om kommunane si forvaltning av offentlege midlar skjer i tråd med lover og regelverk.. Utover dette ønskjer  ...   den reelle bruken av ressursane i ein kommune vert vurdert.. Gjennom forvaltningsrevisjon ønskjer IHR å framstå som proaktive.. Me ønskjer å kome med innspel til kommunane slik at den offentlege tenesteytinga blir best mogleg.. Dette vil vere viktig for å sikre innbyggjarane dei velferdsgoder dei har krav på, og det vil sikre at innbyggjarane får tillit til kommunen sin..

  Original link path: /forvaltningsrevisjon.htm
  Open archive

 • Title:
  Descriptive info: Regnskapskontroll.. Rekneskapsrevisjonen vert gjennomført i samsvar med forskrift om revisjon og god kommunal revisjonsskikk.. God kommunal revisjonsskikk krev at me planlegg og gjennomfører revisjonen for å sikre at årsrekneskapen frå kommunane ikkje inneheld vesentleg feilinformasjon.. Revisjonen omfattar utvalde delar av det materialet som ligg til grunn for kommunane sin årsrekneskap, vurdering av rekneskapsprinsipp som er nytta og ei vurdering av innhaldet og presentasjonen av årsrekneskapen..

  Original link path: /regnskapskontroll.htm
  Open archive

 • Title:
  Descriptive info: Internkontroll.. Ved evaluering av kommunane sin internkontroll bygger IHR på COSO-modellen, som seier kva komponenter internkontrollen består av.. Desse komponentane er:.. A - Kontrollmiljø.. B - Risikovurderingar.. C - Kontrollaktiviteter.. D - Informasjon og kommunikasjon.. E - Oppfølging.. I gjennomgangen av kommunane sin internkontroll evaluerer revisjonen kommunane i forhold dei fem punkta i COSO-modellen..

  Original link path: /internkontroll.htm
  Open archive

 • Title:
  Descriptive info: Rådgjeving og konsulenttenester.. Utover lovbestemt revisjon, ønskjer IHR å bidra til å utvikle kommunane i vårt distrikt.. Rådgjeving er såleis eit satsingsområde for distriktsrevisjonen.. Frå berre å drive kontroll, ønskjer me og å vere ein medspelar i utviklinga av kommunane i tidlege fasar av endringsprosessa.. I så måte tek IHR på seg oppdrag der  ...   kommunane sjølv gjennomfører.. IHR kan bidra med sjølvstendige faglege vurderingar på aktuelle problemstillingar i kommunane.. Døme på moglege prosjekt vil vere:.. A - Brukarundersøkingar.. B - Konsekvensanalysar.. C - Kostnadsanalysar.. D - Kommunal organisasjonsendring.. E - Kommunesamanslåing.. IHR tek på seg å gjennomføre oppdrag, og vil på førespurnad utarbeide tilbod med prosjektplan og pris..

  Original link path: /raadogoppdrag.htm
  Open archive

 • Title:
  Descriptive info: Generelt om IHR.. Indre Hordaland Revisjonsdistrikt (IHR) gjennomfører lovpålagt revisjon for de fleste kommunane i Indre Hordaland.. Kommunane er Eidfjord, Jondal, Odda, Ullensvang, Ulvik og Voss.. Heimelen for IHR sitt arbeid finn ein i kommunelova paragraf 78.. Utover den lovpålagde revisjonen reviderer IHR andre kommunale føretak og bedrifter.. IHR rapporterer til kontrollutvala i kvar av kommunane som vi reviderer og kontrollutvala rapporterer til sine kommunestyre.. Ved at IHR rapporterer til kontrollutvala i kommunane, er revisjonen sikra ei sjølvstendig rolle i forhold til kommunane.. På den måten har me den nødvendige avstanden mellom revisjonen og den kommunen som vert revidert..  ...   i forhold til administrative og politiske organ i kommunane.. IHR er organisert med to kontor i vårt distrikt.. Hovudkontoret ligg på Voss og me har avdelingskontor i Odda.. Dei tilsette ved IHR har tverrfagleg kompetanse gjennom revisjonsfagleg-, juridisk-, økonomisk- og samfunnsvitskapleg utdanning og brei erfaring frå kommunal revisjon.. IHR har i dag 4 tilsette.. IHR er eit sjølvstendig rettssubjekt, men inntil vidare organisert etter kommunelova paragraf 27 (interkommunalt samarbeid) med eigne vedtekter.. Styret er sammansett av representar frå eigarkommunane.. Kontaktinformasjon.. Vangsgt 30.. Boks 274.. 5702 Voss.. tlf 56 53 00 20.. fax 56 53 00 21.. E-post: post@ihrevisjon.. no..

  Original link path: /omoss.htm
  Open archive


 • Archived pages: 17