www.archive-no-2012.com » NO » J » JAZZMONTOR

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 75 . Archive date: 2012-10.

 • Title: Jazzmontør | Gode historier – enkelt fortalt
  Descriptive info: .. Jazzmontør.. Kontakt oss.. Jobber med og for.. Museer.. Næringsliv.. Organisasjoner.. Musikk-/kulturliv.. Utdanning/skole.. Offentlig sektor.. Prosjekter/konferanser.. Filmer.. Rasmus Sørnes.. Mossekonvensjonen.. Kriminalomsorgen.. NRP.. Reisen til fremtiden.. Vi tilbyr.. Nære filmer.. Varme events.. Workshops.. Digital historiefortelling.. Produkter.. Om oss.. Personlig.. Profesjonelt.. Menneskelig.. Partnere.. Vervekampanje.. Jazzmontør er et byrå som jobber med ulike konsepter for å samle inn historier.. av admin den.. 10.. 06.. 2011.. Vi for tel ler his to rier så folk for står.. Sam men med, eller for deg.. Korte fil mer ska per inter esse.. His to rier gir forståelse..  ...   Krea tive workshops.. Kursplan høst 2012.. Vi holder kurs i digital historiefortelling i Oslo for lærere og pedagoger.. høsten 2012:.. Uke 42: torsdag 18.. 10 - fredag 19.. 10.. Uke 43: torsdag 25.. 10 - fredag 26.. Mer info ser du her:.. Kurs i digital historiefortelling-flyer høst 2012 lastes ned her.. Jeg vil på kurs:.. Påmeldingsskjema for lærere og kursholdere.. Ingen datoer som passer for deg?.. Send oss en e-post ved å klikke her så ordner vi det.. Del.. Facebook.. Twitter.. E-post.. post@jazzmontor.. no.. +47 922 51 933.. Vimeo.. Søk.. X..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Kontakt oss » Jazzmontør
  Descriptive info: Hei, du! Hvis du vil komme innom oss en tur fin ner du adres sen vår til høyre.. Fint om du tar kon takt per tele fon eller mail først, i til felle vi er ute på oppdrag.. Kris tof fer.. Dag lig leder og prosessleder.. kristoffer@jazzmontor.. Kje til.. Krea tiv direk tør og prosessleder.. +47 936 52 463.. kjetil@jazzmontor..  ...   prosessleder.. +47 95 13 47 17.. taj@jazzmontor.. John Harald.. Inn sikts punkt sel ger og prosjektleder.. +47 47 88 99 55.. john@jazzmontor.. Alex an der.. Salgs ko or di na tor og prosessleder.. +47 916 89 626.. alexander@jazzmontor.. Lik oss på.. face book.. Kontakt.. JAZZMONTØR AS.. Bru gata 17 C.. 0186 OSLO.. 922 51 933.. Org.. nr: 893 793 402..

  Original link path: /kontakt-oss/
  Open archive

 • Title: Jobber med og for » Jazzmontør
  Descriptive info: av Jazzmontor den.. 31.. 01.. 2012.. Jazz mon tør job ber tverr fag lig med mange slags part nere og kun der fra for skjel lige sektorer.. Her er en over sikt over noen av dem :.. Nærings liv.. Orga ni sa sjo ner.. Offent lig sektor.. Inter es sert i å snakke pro sjekt? Gå til kon takt oss eller klikk her..

  Original link path: /jobber-med-og-for/
  Open archive

 • Title: Museer » Jazzmontør
  Descriptive info: Hva gjør vi:.. Vi job ber sam men med museer for å utvikle nye måter å for midle og for edle kunn skap, læring og kul tur på.. Når vi job ber med museum job ber vi med film, work shops, digi tale for tel lin ger, spill, pub li kums un der sø kel ser og kompetanseheving.. Hvem har vi job bet med:.. Munch-museet, Oslo.. Viten fab rik ken, Sandnes.. Stav an ger Kunst mu seum —  ...   kunst, arki tek tur og design / Museet for Sam tids kunst, Oslo.. Tele mark Museum, Skien.. Tek nisk museum, Oslo.. Tele mu seet, Oslo.. Norsk Jern bane mu seum, Hamar.. Norsk Luft farts mu seum, Bodø.. Østfold mu se ene.. Ibsen mu seet, Oslo.. Norsk folke mu seum, Oslo.. Glom dals mu seet, Elverum.. Berg Museum, Kragerø.. ABM-Utvikling; nå Kul tur rå det / digi talt fortalt.. Til bake til hvem vi job ber med og for..

  Original link path: /jobber-med-og-for/museum/
  Open archive

 • Title: Næringsliv » Jazzmontør
  Descriptive info: Vi hol der work shops, lager (reklame)filmer, Cor po rate movies, hol der foredrag,.. digi tal story tel ling, ide ut vik lin ger og eventer.. Hvem:.. Tele nor.. Comoyo.. Creaza/Wevideo.. Sam sung.. IT-fornebu.. IF For sik ring.. OREEC.. Uni ver si tetsyke hu set.. CCB/Center for Can cer Bio med.. SNpower.. Mat prat.. Storaas Gjeste gaard.. DaVinci Con sult.. Bri tish Council..

  Original link path: /jobber-med-og-for/naeringsliv/
  Open archive

 • Title: Organisasjoner » Jazzmontør
  Descriptive info: Team buil der, fag da ger, fore drag, work shops, film, for mid ling, pro du se rer even ter og dokumenterer.. Amne sty International.. Sha razad / Sølv ber get kulturhus.. Pøbel pro sjek tet.. Ungt Entre pre nør skap.. Networ kers.. Fokus Kvin ner.. Våler enga mot rasisme.. NKS.. Læring og Mestringssenteret..

  Original link path: /jobber-med-og-for/organisasjoner/
  Open archive

 • Title: Musikk-/kulturliv » Jazzmontør
  Descriptive info: Kon fe ran sier opp drag, book ing, event, pro duk sjon, film, doku men ta sjon fes ter og spiller/komponerer musikk.. Øyafes ti va len.. Roskildefestivalen/Bylarm.. Ultima.. Blå rol lin ger.. The Cross road club.. Suk ker bi ten.. Inter na sjo na len.. Blå.. Modu lert Grand Prix..

  Original link path: /jobber-med-og-for/musikk-kulturliv/
  Open archive

 • Title: Utdanning/skole » Jazzmontør
  Descriptive info: Work shops, fore drag, event, film, under vis ning, videre ut dan ning og kompetanseheving.. Høg sko len i Oslo og Akershus.. Uni ver si te tet i Oslo.. BI.. Westerdals School of Communication.. Kaos pi lo tene.. Pro sjekt de sign / Emer gence School of Leadership.. Høg sko len i Telemark.. Høg sko len i Lillehammer.. Randa berg  ...   Svithun videre gå ende skole.. NKUL.. Kongs berg videre gå ende skole:.. Digi tal his to rie for tel ling – et verk tøy for for mid ling og læring i sko len, les artik ke len på.. sko lens hjemme side her.. Holdt fore drag på IKT-konferansen ” Den digi tale all men nin gen”, les artik ke len på..

  Original link path: /jobber-med-og-for/utdanningskole/
  Open archive

 • Title: Offentlig sektor » Jazzmontør
  Descriptive info: Work shops, fore drag, pro sjekt de sign, pro sjek te ring, kon su lent tje nes ter, film og eventer.. Inno va sjon Norge.. Lærings-og mest rings sent ret LMS.. Nærings– og Handelsdepartementet.. Oslo Vann verk.. Oslo kom mune.. Pors grunn Kommune.. Sel jord Kommune.. Randa berg Kommune.. Nav.. Kri mi nal om sor gen.. Hustad Feng sel..

  Original link path: /jobber-med-og-for/offentlig-sektor/
  Open archive

 • Title: Prosjekter/konferanser » Jazzmontør
  Descriptive info: Pro sjekt– og pro sess de sign, utstil lin ger, pro du se rer, booker, fil mer, gjennomfører.. Mang folds året.. Create– Share — listen.. Modu lert Melodi Grand Prix.. Alen fes ti va len.. KRUS..

  Original link path: /jobber-med-og-for/prosjekterkonferanser/
  Open archive

 • Title: Filmer » Jazzmontør
  Descriptive info: Dette er en av de aller drøyeste historiene jeg noensinne har kommet over.. Dette er en sånn ting jeg trodde bare eksisterte i bøker.. Og så skjer det i Moss.. Les mer.. Aldri hørt om Mossekonvensjonen? Ikke fortvil, du er i godt selskap.. En heller ukjent konvensjon i forhandlingene med Sverige i 1814 gjorde at Norge fikk beholde grunnloven sin.. Jazzmontør og Palegolas har laget en animasjonstrilogi om.. Hvem jobber med norske straffedømte? Hvorfor gjør de det og hva  ...   en liten film om og for de ansatte i kriminalomsorgen.. Metoden Vi gjorde en liten turné.. Fra gallamiddag på Grand Hotell til julebord på Norefjell til premierefest på Kampen Bistro.. NRPs verdifilm ble en trilogi av de sjeldne.. Våre valg får konsekvenser for fremtiden.. Ulike valg gir ulike fremtider.. Hva velger vi? Fremtiden kommer, det er helt sikkert.. Det som ikke er sikkert er hvordan den vil se ut, hva den vil inneholde og hvem som kommer til å være..

  Original link path: /film/
  Open archive


 • Archived pages: 75