www.archive-no-2012.com » NO » J » JLTNORWAY

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 68 . Archive date: 2012-11.

 • Title: JLT Norway AS
  Descriptive info: .. Velkommen til JLT Norway AS.. Kompetanse, kvalitet og proaktiv service er grunnlaget for den tillit og langsiktighet som bygges i våre kunderelasjoner.. JLT Norway tilbyr ikke alt til alle, vår visjon er i stedet å være den beste leverandøren innen utvalgte fokusområder hvor vi er eller kan bli markedsleder.. Velkommen til JLT Norway AS!.. Ola Haalien, Adm.. dir.. Flash (and fallback image) goes here.. Gjeldende.. A delicate.. balancing act.. Raise the knowlege.. of liability insurance.. Warranty and Indemnity Insurance.. Tjenester og produkter.. Vi baserer vår virksomhet på klienter som ønsker spesialistråd innen de områdene vi har valgt å arbeide.. Disse områdene er preget av kompleksitet med hensyn til eksponering, markedsføring,  ...   enkelte klients behov.. Velg tjeneste fra listen.. Employee Benefits.. Personalforsikringer.. Reiseforsikring.. Pensjon.. Helseforsikring.. Lederløsninger.. Aktuartjenester.. Utestasjonerte.. Multinasjonale løsninger.. Skadeforsikringer.. Tingforsikring og driftsavbrudd.. Prosjektforsikringer.. Transport / Cargo.. Auto og arbeidsmaskiner.. Ansvarsforsikringer.. Ansvar og produktansvar.. Kriminalitet / underslag.. Profesjonsansvar.. Styreansvar.. Kidnapping og utpressing.. Konfiskasjon.. Våre Ansatte.. Les mer om våre ansatte.. Velg ansatte fra listen.. Ola Haalien.. Frode Heien.. Jan H.. Kiran.. Erik Kolstad Svendsen.. Mette Monn-Iversen.. Sverre Prydz.. Alf Roaas.. Aron Sylte.. Dag Olav Teigland.. Nina E.. Wasberg.. Kontakt oss.. Telefon: +47 40 00 21 11.. Strandveien 35.. NO-1366 LYSAKER NORWAY.. Start.. Om JLT Norway.. Nyttig info.. Logg inn.. Karrierer.. Sitemap.. In English.. www.. jltgroup.. com.. Copyright Jardine Lloyd Thompson Group plc..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Employee Benefits - TriPol AS
  Descriptive info: Det er få felt innenfor bedriftsledelse der rammevilkår og tilbud er i så kontinuerlig utvikling som innenfor Employee Benefits.. For ledere på alle nivåer kan det være en utfordring å holde seg oppdatert på endringer i lovverk og tilbudte løsninger som tilfredsstiller de krav ansatte har i forhold til å velge arbeidsgiver i et marked som på tross av tidens utfordringer er stramt.. Et Employee Benefit Program må derfor være godt planlagt, under kontinuerlig kontroll, effektivt vedlikeholdt, med god kostnadsstyring og være tilpasset bedriftens behov.. JLT Norway AS kompetanse innenfor hele produktspekteret.. JLT Norway AS har medarbeidere med lang fartstid innenfor Employee Benefits.. Vi har vært med i et marked med store endringer de siste 10 år, og vi har erfaring med å tilpasse EB  ...   hvordan man løser den enkelte bedrifts utfordringer.. Skreddersøm, ikke hylleprodukter.. Lover og forskrifter er de samme for alle, men påvirker organisasjoner på forskjellige måter.. Også behov og ønsker er forskjellige både fra arbeidsgivers og arbeidstakers ståsted.. Vi i Tripol er kjent med lovgivningen og med mulighetene, og kan bistå med å sette opp et program som passer for bedriften.. Likeledes ser vi at det er et stadig økende utbud av produkter som tilbys.. Vi er orientert om hva som skjer i markedet, vi evaluerer nye produkter som gjøres tilgjengelige, og vi kan bistå bedriften med å velge det som passer best for den enkelte bedrift.. Vi jobber kontinuerlig med å utvide vårt tjenestetilbud slik at vi best mulig kan tilfredsstille våre kunders krav og behov..

  Original link path: /tjenester_og_produkter/employee_benefits.html
  Open archive

 • Title: Personalforsikringer - TriPol AS
  Descriptive info: Personalforsikringer er engangsutbetalinger som kan komme til utbetaling ved medisinsk innvliditet, arbeidsuførhet og død.. Personalforsikringer inkluderer lovpålagt dekning ved yrkesskade, og kan utvides til også omfatte fritidsskade, annen sykdom enn yrkessykdom og død uansett årsak (gruppeliv).. Hva er et godt personalforsikringsprogram?.. For å etablere et personalforsikringsprogram som er optimalt for bedriften, er det viktig å ta hensyn til eventuelle tariffavtaler og avtaler med ansatte, samt hensynta hva som normalt er dekket av arbeidsgiver for den type arbeidskraft man ønsker å tiltrekke seg.. Tripol har lang erfaring i å skreddersy denne type personalforsikringsprogram.. Vi bidrar også med å synliggjøre dekningene for de ansatte og å fremskaffe disse til markedets beste betingelser.. God risikodokumentasjon.. For  ...   rutiner og instrukser.. Dersom vi avdekker mangler eller forbedringspotensialer som kan ha betydning for premiefastsettelsen eller de ansattes sikkerhet, vil vi påpeke disse og foreslå endringer for bedriften.. Skadeutbetaling.. Normalt er dette et forhold mellom forsikringsgiver og skadelidte.. Dersom det oppstår situasjoner der det er behov for assistanse eller kvalitetssikring av prosessen, bistår vi våre kunder med dette.. Dette gjelder både for bedriften, den skadelidte (ansatte) og pårørende.. Kontakten med forsikringsselskapene kan til tider være både tung og komplisert.. Det er ikke bare pris og betjening som kan variere mellom selskapene.. Våre rådgivere har lang og god erfaring i å finne riktige leverandører for våre kunder basert på en kombinasjon av pris og vilkår..

  Original link path: /tjenester_og_produkter/employee_benefits/personalforsikringer.html
  Open archive

 • Title: Reiseforsikring - TriPol AS
  Descriptive info: Reiseforsikring tegnes av mange bedrifter for de ansatte.. Denne dekningen kan tegnes enten som en helårsdekning som dekker alle tjenestereiser året igjennom med en avtalt varighet, eller den kan dekke et bestemt antall reisedøgn for alle bedriftens ansatte.. Det er også mulig å kombinere tjenestereiseforsikringen med ferie- og fritidsdekning.. I denne kan man  ...   de er 20 24 år (avhengig av selskap).. Hvor lange feriereiser man kan ta varierer også fra selskap til selskap, men normalt ikke mindre en 4 uker pr reise, og ubegrenset antall reiser i gjennom året.. Dette er en forsikring som ofte har en lav kostnad, og som blir høyt verdsatt av de ansatte..

  Original link path: /tjenester_og_produkter/employee_benefits/reiseforsikring.html
  Open archive

 • Title: Pensjon - TriPol AS
  Descriptive info: Pensjon er et område innenfor EB som har fått et sterkere fokus i de senere år.. Etter innføring av obligatorisk tjenestepensjon må så godt som alle bedrifter opprette en tjenestepensjonsavtale.. I bedriftene er spørsmål vedrørende pensjon noe som engasjerer ikke bare ledelsen, men også i økende grad tillitsvalgte og ansatte.. Muligheter.. I hovedsak er det to typer pensjonsordninger som benyttes i bedriftene: ytelsespensjoner etter lov om foretakspensjon, og innskuddspensjon etter lov om innskuddspensjon.. Det finnes også andre varianter, men disse er mindre vanlige da de ofte utløser fordelsbeskatning for den ansatte.. I bedrifter kan det som følge av omdanninger til  ...   betraktelig.. Alle som har pensjonsordninger må regnskapsføre kostnadene for disse på en eller annen måte, og det er derfor naturlig at bedriftene søker å finne løsninger som er best mulig for deres regnskapsmessige resultat.. Vårt mål i en hver prosess der man ønsker å endre pensjonsløsningen i bedriften, er at man får et resultat som både bedrift og ansatte kan se seg fornøyd med.. For å få til dette er det viktig at man har en prosess som ivaretar alle involverte.. JLT Norway har omfattende erfaring med denne type prosesser, og kan hjelpe bedriftene med å ivareta alle interesser gjennom prosessen..

  Original link path: /tjenester_og_produkter/employee_benefits/pensjon.html
  Open archive

 • Title: Helseforsikring - TriPol AS
  Descriptive info: Helseforsikring er et produkt som stadig flere bedrifter tegner for sine ansatte, eller for grupper av ansatte.. I korte trekk handler dette om en forsikring som sikrer medlemmet rask behandling etter at de har fått henvisning fra fastlege.. Lange ventetider i det offentlige på behandling av enkelte skader/sykdom som holder de ansatte hjemme fra arbeid, gjør at både ansatte og bedrifter ser verdien av dette.. Det finnes mange løsninger, og vi hjelper dere til å finne den løsningen som passer best til bedriftens ønsker og behov..

  Original link path: /tjenester_og_produkter/employee_benefits/helseforsikring.html
  Open archive

 • Title: Lederløsninger - TriPol AS
  Descriptive info: De fleste mellomstore og store bedrifter opplever at de fra tid til annen må spesialtilpasse forsikringer for bedriftens ledere.. JLT Norway har god kompetanse til å finne løsninger som er gode for alle involverte parter.. Dette kan bl.. a.. innebære:.. Rådgivning om løsninger innenfor og utenfor skattereglene.. Beregning av kompensasjon for bortfall av ordninger for ledere som av ulike årsaker mister opptjening i avtaler.. Beregning av opptjente rettigheter.. Utarbeidelse av avtaler mellom bedrift og ansatte.. Rådgivning om driftspensjoner.. Beregning av regnskapsmessige konsekvenser for pensjonsavtaler som er organisert over driften..

  Original link path: /tjenester_og_produkter/employee_benefits/lederlosninger.html
  Open archive

 • Title: Aktuartjenester - TriPol AS
  Descriptive info: For bedrifter som har behov for aktuarberegninger, enten for å regnskapsføre pensjonsforpliktelser i henhold til NRS 6 eller IAS 19, eller av andre årsaker, kan JLT Norway bistå med dette.. Vi kan via våre avtaler med aktuarselskaper levere de beregninger bedriften har behov for.. Ved beregninger som vedrører kompensasjonsmodeller ved nedbemanning, kan vi også bistå bedriften med å sette rammene som beregningene skal utføres etter..

  Original link path: /tjenester_og_produkter/employee_benefits/aktuartjenester.html
  Open archive

 • Title: Utestasjonerte - TriPol AS
  Descriptive info: Mange bedrifter har ansatte som i kortere eller lengre tid befinner seg i utlandet.. JLT Norway kan hjelpe bedrifter med å finne optimale løsninger for disse.. Hvilke løsninger den ansatte har behov for avhenger av hvor, hvor lenge, hvorfra og om man har medlemskap i folketrygden eller andre social security scheems.. Vi kan skreddersy løsninger for den enkelte ansatte og har kontakt med flere leverandører av utestasjonerte-løsninger.. Dette sikrer at vi kan levere løsninger som er tilpasset den enkelte bedrift, ansatt og situasjon..

  Original link path: /tjenester_og_produkter/employee_benefits/utestasjonerte.html
  Open archive

 • Title: Multinasjonale løsninger - TriPol AS
  Descriptive info: Flere og flere bedrifter i Norge og resten av verden har i dag en tilknytning til multinasjonale selskaper.. For bedrifter som har slik tilknytning, finnes det løsninger for å risikoutjevne selskapenes globale personalforsikrings- og pensjonsprogrammer.. Det kan være mye å hente på å benytte seg av dette, og JLT Norway kan bistå med å sette opp avtaler som ivaretar et multinasjonalt selskaps muligheter til å risikoutjevne  ...   overskudd tilbake som følge av gode internasjonale skaderesultater.. Også for selskaper som setter opp operasjoner i andre land, kan vi bistå med å sette opp et forsikringsprogram som ivaretar de lokale krav.. JLT Norway har, som en del av JLT Risk Solutions Ltd, tilstedeværelse i så godt som hele verden, og via dette nettverket har vi lokal kunnskap om forsikringer i de enkelte land og regioner..

  Original link path: /tjenester_og_produkter/employee_benefits/multinasjonale_losninger.html
  Open archive

 • Title: Tingforsikring og driftsavbrudd - TriPol AS
  Descriptive info: JLT Norway er landets ledende megler innen eiendomsforsikring.. Kompetansen og erfaringen sikrer risikovurdering og skreddersydde løsninger med vekt på spesialtilpassede tilleggsdekninger.. JLT Norway har også høy kompetanse innen industrirelatert virksomhet.. Vårt fokus er spesielt rettet inn mot risikoavdekning, egenandelsvurderinger samt en optimal driftavbruddsdekning, som skal sikre det økonomiske tapet, både ved skade i egen virksomhet, men også hvis det eventuelt oppstår større skader hos kunder og leverandører..

  Original link path: /tjenester_og_produkter/skadeforsikringer/tingforsikring_og_driftsavbrudd.html
  Open archive


 • Archived pages: 68