www.archive-no-2012.com » NO » K » KAPITOL

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 36 . Archive date: 2012-11.

 • Title: Kapitol forsikringsmegling
  Descriptive info: .. Hovedsiden.. Om Kapitol.. Nyheter.. Kontakt oss.. Livs- og pensjonsforsikring.. Skadeforsikring.. Risikoanalyse.. Norske Forsikringsmegleres Forening.. Finanstilsynet.. Hvorfor bruke forsikringsmegler.. Optimale forsikringsordninger til konkurransedyktige priser.. Rådgivning.. Personlig oppfølging.. Ivaretar kundens forsikringsbehov.. Skreddersyr forsikringsløsninger.. Bistand ved forsikringsspørsmål.. Les mer om hvorfor bruke megler ».. Virksomhetsområde.. Skade,- livs- og pensjonsforsikring.. Riktig forsikringsprofil.. Les mer ».. Reduser forsikringskostnadene.. Meglerne har spart næringslivet for betydelige forsikringskostnader.. Imidlertid har dette vært begrenset til  ...   to store selskaper dominerer markedet helt.. Nå har vi løsninger som gjør at små bedrifter kan få redusert forsikringskostnader med opp til 20 % og til minst like gode vilkår som tidligere.. Les mer om kostnadsbesparelser ».. Kapitol Forsikringsmegling AS.. -.. Tollbugata 59.. ,.. 3044 Drammen.. - Telefon:.. 32 89 20 00.. - Faks:.. 32 89 11 44.. post@kapitol.. no.. Syzweb publiseringsløsning.. levert av.. Alt i ett reklamebyrå..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Kapitol forsikringsmegling
  Original link path: /default.aspx
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: - Kapitol forsikringsmegling
  Descriptive info: Du er her:.. |.. Vår visjon:.. Kapitol skal ha Norges fremste kompetansemiljø innen forsikringsmegling.. Kapitol Forsikringsmegling AS ble etablert 24.. Januar 1986 og er blant de første forsikringsmeglere som ble etablert i Norge.. Kapitol har kontor i Drammen sentrum ved Gyldenløve brygge.. Våre langsiktige mål er definert til 2015 og vil doble antall ansatte og en tredobling av omsetningen.. Kapitol Forsikringsmegling AS er et nøytralt og uavhengig meglerforetak.. Vi  ...   å kartlegge kundens risikoområder og tilpasse forsikringsløsninger etter den faktiske risiko våre kunder har uten tanke på foreliggende forsikringsløsninger.. Våre ansatte har høy faglig kompetanse innen skade- og personforsikringer, samt juridisk kompetanse.. Kapitol's medarbeidere har god handlingskompetanse og høy integritet slik at vi blir oppfattet som en del av våre kunders verdikjede.. Vi tror på at våre medarbeidere har best fokus for våre kunder når de er trygt sosialt forankret..

  Original link path: /?CatID=1182
  Open archive

 • Title: Kapitol forsikringsmegling
  Descriptive info: Kredittilsynet.. Endring av navn.. Grunnbeløpet.. Endret grunnbeløp fra 1.. mai 2012..

  Original link path: /?CatID=1111
  Open archive

 • Title: Kapitol forsikringsmegling
  Descriptive info: Arild Martinsen.. Daglig leder/Megler.. Person og pensjonsforsikring.. Telefon:.. 32 89 20 00.. Mobil:.. 97 17 05 92.. E-Post:.. arildm@kapitol.. Hanne Bang.. Porteføljeforvalter.. Skade-/personforsikring.. 92 80 53 83.. hanne@kapitol.. Merete Gjerde Andersen.. Megler.. 95 87 30 15.. merete@kapitol.. Martin Paulsen.. 93 28 49 35.. martinp@kapitol..

  Original link path: /?CatID=1071
  Open archive

 • Title: Livs- og pensjonsforsikring - Kapitol forsikringsmegling
  Descriptive info: Innskuddspensjon.. Ytelsespensjon.. Personforsikring.. Lønnspliktig premie.. Innskuddspensjon som tjenestepensjon velges nå av stadig flere og vil i fremtiden være den fremherskende pensjonsform.. Den er fleksibel og er vel tilpasset den fleksible pensjonsalder i Folketrygden som trer i kraft fra 2011.. Denne pensjon kommer i tillegg til folketrygden og den ansattes eventuelle egen sparing.. Minstekravet er at bedriften årlig skal betale innskudd tilsvarende 2 % av de ansattes lønn mellom 1G og 12 x G.. (G = kr 82 122,- fra 01.. 05.. 2012) Dette innskuddet går direkte til de ansattes alderspensjon.. I tillegg til sparebeløpet må bedriften dekke alle kostnader ved pensjonsordningen.. Kostnaden ved endring av investeringsporteføljen for ordninger der den ansatte har investeringsvalg skal dekkes av den ansatte.. Innskuddspensjon innebærer at bedriften avtaler hvor stort årlig innskudd som skal betales inn for hver av de ansatte.. Innskuddet spares og gir avkastning frem til pensjonsalder.. Når den ansatte blir alderspensjonist, tidligst ved 62 år, utbetales saldoen over minimum 10 år.. Dersom ansatt dør før pensjonsalder skal spart beløp pluss renter utbetales til etterlatte, primært barn, deretter ektefelle/samboer/partner.. Dersom ansatt blir erverfsufør, avhengig av graden, er fortsatt sparing sikret gjennom innskuddsfritak som innebærer at årlig sparebeløp er forsikret.. Dersom ansatt slutter i bedriften vil det  ...   ansattes død, og kan bestå av ektefellepensjon, samboerpensjon og barnepensjon.. Yrkesskade-, yrkessykdomsforsikring.. Denne dekker skader og sykdom den ansatte kan få i tilknytning til arbeidsforholdet.. Forsikringen er fastsatt ved lov og erstatninger utbetales etter standardiserte satser.. Kollektiv ulykkesforsikring.. Sikrer ansatte ved en plutselig og uforutsett hendelse (ulykke) som skyldes en ytre påvirkning.. Erstatning kan gjelde ved død og/eller medisinsk invaliditet.. Kan også begrenses til og kun gjelde i arbeid, alternativt fritid.. Gruppelivsforsikring.. Sikrer ansatte ved død, uansett årsak.. Erstatning utbetales som engangssum til etterlatte.. Kan knyttes til erstatning ved ervervsuførhet som gjelder når årsaken skyldes sykdom.. Helseforsikring.. Sikrer ansatte rask behandling innen helsevesenet.. Den syke blir tatt ut av den offentlige helsekøen, for å redusere ventetid på behandling.. Forsikringen garanterer operasjon og/eller behandling innen et på forhånd bestemt antall dager.. Alle ansatte får beregnet en forsikringssum (ytelse) som utbetales som årlig alderspensjon i en fastsatt tid ved oppnådd pensjonsalder.. Kan knyttes til uføre-, etterlatte- og barnepensjon.. Alle ansatte får beregnet ett årlig innskudd som avsettes til fremtidig pensjon.. Summen av innskudd og avkastning utbetales som årlig alderspensjon fra oppnådd pensjonsalder.. Liste over forsikringstyper og hvorvidt de skal innberettes eller ikke.. FORSIKRING:.. Yrkesskadeforsikring.. Hjem-arbeid.. Medisinsk invaliditet.. Fritidsulykkesforsikring.. Fritidskaskoforsikring.. INNBERETTES:.. Skal ikke innberettes.. Skal innberettes..

  Original link path: /?CatID=1184
  Open archive

 • Title: Skadeforsikring - Kapitol forsikringsmegling
  Descriptive info: Vi formidler de fleste typer skadeforsikringer som for eksempel.. Tingforsikring.. Næringslivsforsikring.. Ansvarsforsikring.. Maskinforsikring.. Motorvognforsikring.. Arbeidsmaskinforsikring.. Næringsbyggforsikring.. Transportforsikring.. Industriforsikring.. Avbruddsforsikring.. Underslagsforsikring.. Prosjektforsikring.. Vannskade..

  Original link path: /?CatID=1185
  Open archive

 • Title: Risikoanalyse - Kapitol forsikringsmegling
  Descriptive info: Generell beskrivelse av prosessen.. Identifisering og beskrivelse av risikoområder.. Analyse av risikoområder.. Valg av løsning.. Finansiering.. Risikoanalysen som Kapitol Forsikringsmegling AS (Kapitol) benytter er en tilnærming til begrepet risiko som har til hensikt å få frem alle relevante risikoområder selskapets virksomhet har.. Denne "grovanalysen" er en velkjent metode i andre sammenhenger.. (Samme prosess er for eksempel benyttet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og i Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO)).. Vesentlige deler av risikoanalysen gjennomføres i dialog mellom oppdragsgiver og megler.. Megler har ansvaret for utarbeidelse av dokumentasjon, men denne skal avstemmes med oppdragsgiver.. Med grunnlag i Kapitols kunnskap om oppdragsgivers virksomhet og beskrivelse av hele virksomhetens omfang fra oppdragsgiver, identifiseres og beskrives risikoområder (virksomhetsområder).. Sentralt i denne fasen er å få en felles oppfatning om risikoområder som er, eller kan bli, relevante.. Analysefasens hensikt å fastslå risikoområdenes faktiske risiko.. En formalisert metodikk er å beregne sannsynlighet (frekvens) og konsekvens av fremtidige hendelser.. Kapitol vil uttrykke dette enkelt ved å si at risiko er sannsynlighet multiplisert med konsekvens.. Vi vil nytte verdiene 1 ? 5, hvor 1 er liten sannsynlighet/konsekvens og 5 er stor sannsynlighet/konsekvens.. Risikoområdene vil gjennom en systematisk tilnærming som beskrevet få en verdi (1 ? 25) hvor  ...   virksomheten helt eller delvis.. Eller reduseres ved å innføre ?bedriftsinterne tiltak.. ?.. Noen risikoer velger man å finansiere gjennom bruk av forsikring.. Dette kan igjen nyanseres ved aktiv bruk av ?katastrofedekninger? med høy egenandel og høye forsikringssummer.. Først i denne fasen kommer forsikring inn i bildet.. Med grunnlag i hva man ønsker finansiert gjennom forsikring arbeider oppdragsgiver og megler frem forsikringssummer, egenandeler og annet grunnlag for en tilbudsforespørsel.. Denne utarbeides i matriseform og utsendes til utvalgte forsikringsselskaper (leverandører).. Et tilbudssammendrag utarbeides i samme form som tilbudsforespørsel.. Denne har til hensikt å få frem om leverandører avviker fra tilbudsforespørsel og faktiske priser som leveres via megler.. Oppdragsgiver velger her leverandør og megler tilpasser eventuelt poliser.. Avslutningsvis utarbeides en poliseoversikt som følger faktiske poliser og vilkår etter kvalitetssikring av megler.. Avhengig av virksomhetens omfang og kompleksitet vil den beskrevne prosess virke forskjellig for den enkelte oppdragsgiver.. Imidlertid er det et kvalitetskrav vi i Kapitol setter til oss selv at en oversiktlig fysisk mappe utarbeides til oppdragsgiver.. Dette dokumentet anses i realiteten aldri for ferdig.. Det må revideres og oppdateres for å ha noen verdi som et levende dokument.. Dersom det ikke oppdateres er det en kun en dokumentasjon på en konkret prosess..

  Original link path: /?CatID=1186
  Open archive

 • Title: Norske Forsikringsmegleres Forening - Kapitol forsikringsmegling
  Descriptive info: Kapitol Forsikringsmegling AS er medlem i Norske Forsikringsmegleres Forening (NFF).. Alle meglere i Kapitol Forsikringsmegling AS skal autoriseres av NFF så snart som mulig utifra de krav som NFF stiller.. www.. forsikringsmeglerne..

  Original link path: /?CatID=1204
  Open archive

 • Title: Finanstilsynet - Kapitol forsikringsmegling
  Descriptive info: Kapitol Forsikringsmegling AS er godkjent som forsikringsmeglerforetak av Finanstilsynet:.. finanstilsynet..

  Original link path: /?CatID=1205
  Open archive

 • Title: Hvorfor bruke forsikringsmegler - Kapitol forsikringsmegling
  Descriptive info: Forsikringer.. Forsikringer oppleves ofte som vanskelig og er vanligvis et område som avsvarlige personer i din bedrift ikke har som første prioritet og daglig gjøremål.. Vi jobber kun med forsikringer.. Hvorfor ikke la en profesjonell megler ta seg av din bedrifts forsikringer?..

  Original link path: /?ItemID=1024
  Open archive


 • Archived pages: 36