www.archive-no-2012.com » NO » O » OFV

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 153 . Archive date: 2012-06.

 • Title: Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV)
  Descriptive info: .. Vil ha alko-bom på fergekaiene.. MA Rusfri Trafikk og Livsstil foreslår å innføre alko-bommer på fergekaiene for utelandsfergene.. Alko-bommen er utvklet i Sverige og skal i løpet av sammeren utplasseres på fergekaier i vårt naboland melder NKR.. no.. Les mer.. Kvaliteten på veinettet.. Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) har lenge hatt et ønske om å kunne formidle en objektiv beskrivelse av kvaliteten på veinettet i Norge.. Det har vært et langvarig og omfattende stykke arbeid å.. Økt statlig ansvar for riksveiene.. Staten har valgt å dele ansvaret for den langsiktige utviklingen av riksveinettet med lokaldemokratiet.. Staten, som eier og forvalter av dette veinettet, og kommunene som forvaltere av Plan- og bygningsloven og initiativtaker til forsert utbygging gjennom bompenger.. I praksis bestemmer kommunene i m.. Ny forskrift sikrer trygge bruer.. OFV støtter forslag til ny forskrift som sikrer enhetlig standard på 17 000 bruer.. Vegdirektoratet har foreslått å innføre forskrift om standarder og kontroll av bruene på fylkesveinettet.. OFV gir sin fulle støtte til forslaget, som imøtekommer medlemsorganisasjonenes krav om at det innføres lovpåla.. Treffer globalt, bommer lokalt.. Statsbudsjettet 2012: Regjeringen treffer globalt, men bommer lokalt med omleggingen av bilavgiftene.. Endringene i bilavgiftene for 2012 vil bety at CO2-utslippet fra nye biler blir enda lavere, men vil  ...   OFV mener imidlertid Nasjonal transportplan bare i liten grad dek.. REGISTRERINGSSTATISTIKKER.. LOGG INN.. OFV REGISTRERINGSSTATISTIKK.. HULL I VEIEN?.. Har du melding om hull eller andre skader på vei og veianelgg du vil melde kan du gjøre det til Statens Vegvesens Trafikksentral på.. tlf.. nr.. 175.. Du kan også gjøre det enkelt på internett eller via mobiltelefonen.. FiksGataMi.. er et landsdekkende nettsted som videreformidler dine meldinger til riktig etat.. Nettstedet er drevet av NUUG.. I Oslo har.. Bymiljøetaten.. sin egen meldetjeneste.. Kommer du over hull eller andre veitekniske forhold som bør fikses;.. Meld i fra - det hjelper!.. OFV I PRESSEN.. - Det er behov for både mer penger og et mer effektivt beslutningssystem for å komme i mål.. Stå på for de neste tusener av nye, moderne veikilometere, Magnhild Meltveit Kleppa.. Du har bred støtte.. I OFV er vi 23 lands-omfattende organisasjoner som skal heie deg frem!.. Vilrid Femoen i Samferdsel nr.. 9 2011.. NYHETER.. FARLIGE HULL OG DÅRLIGE VEIER.. Sprekker og hull i veiene irriterer mange og kan være farlige for trafikantene.. Her er noen av reglene fra Statens Vegvesens Håndbøker, samt tall og fakta om utbedring av dårlig og ujevn vei.. KVALITETSINDIKATORER FOR VEINETTET.. FORSIDE.. PRESSE.. OM OFV.. KONTAKT OSS.. LENKER.. Idium.. Web.. Rediger..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Vil ha alko-bom på fergekaiene : Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV)
  Descriptive info: Les hele saken her..

  Original link path: /vil_ha_alko_bom_/
  Open archive

 • Title: Kvaliteten på veinettet : Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV)
  Descriptive info: Det har vært et langvarig og omfattende stykke arbeid å innhente data fra Statens vegvesen og bearbeide disse.. Høsten 2010 lanserte vi den interaktive veirapporten (se høyre spalte).. Vi utgir nå en mer omfattende versjon av veirapporten fra de samme kildene.. Rapporten omhandler tall og tekst for veinett og trafikk, trafikksikkerhet og fremkommelighet som belyser status for det offentlige veinettet, og indikatorer som belyser kvaliteten på dette.. Vårt håp  ...   kvaliteten på veinettet vårt.. Hva bør den gjennomsnittlige kjørefarten på hovedveinettet være? Og på fylkesveinettet? Hvor brede bør veiene være, og når bør vi ha midtdeler? Ny nasjonal transportplan kommer om ett år - veibrukere, trafikanter, politikere både sentralt og regionalt bør benytte tiden fremover.. God debatt!.. Last ned "Kvaliteten på veinettet" her.. Artikler 2012.. Artikler 2011.. Artikler 2010.. Artikler 2009.. Artikler 2008.. Artikler 2007.. OFV i pressen.. Pressekontakter..

  Original link path: /presse_1/artikler_2012/kvaliteten_p_veinettet/
  Open archive

 • Title: Økt statlig ansvar for riksveiene : Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV)
  Descriptive info: I praksis bestemmer kommunene i mange tilfeller både hvor og når en riksvei skal bygges.. Det er betimelig å spørre om lokaldemokratiet har for stor makt over riksveinettet.. Et av skrekkeksemplene på langtekkelig planleggingstid den senere tid er planleggingen av ny trasé for E6 langs Mjøsa.. Til tross for en tidkrevende og omfattende prosess og dialog klarte ikke veimyndighetene og kommunen å komme til enighet, og saken gikk til mekling i Miljøverndepartementet tid.. Der lå den til behandling i lang tid før endelig avgjørelse ble fattet.. " I dag tar det i gjennomsnitt ni år og planlegge nye veiprosjekter.. Hvordan kan.. planprosessene effektiviseres og planleggingstiden kortes ned?".. Mens kommunen ønsket å ha deler av den nye traséen i tunnel, ville staten ved Statens vegvesen sikre en nøktern og fornuftig løsning i dagen.. Førstnevnte er en vesentlig dyrere løsning, spesielt med tanke på fremtidige drifts- og vedlikeholdskostnader.. Utfallet ble hovedsakelig vei i dagen.. Det bør vurderes om kommunene skal kunne velge dyrere løsninger dersom de selv dekker inn kostnadsøkningen.. En stadig økende andel av riksveinettet skal finansieres gjennom bompenger.. Dersom ordningen med krav om lokalt initiativ til bompenger videreføres parallelt med økning i bompengeomfanget, svekkes den statlige styringen og kontrollen av utbyggingsrekkefølgen tilsvarende.. Og kommunestyrene vil føle seg presset til å gå med på bompengeløsninger som de kanskje ikke ønsker.. På en veikonferanse i Førde nylig, opplevde jeg at en kommunestyrerepresentant ble presset til å godta Førde-pakken av fylkespolitikerne.. Og for å sukre den bitre pillen, legges det inn lokale veiprosjekter i den statlige (i  ...   hensyn som kommunene, fylkeskommunene og staten forvalter.. Den er en sektorovergripende lov som legger opp til et system for helhetlig planlegging der arealforvaltning er en viktig del.. Men er det riktig at kommunene skal forvalte denne loven? Det er betimelig å spørre om kommunene har for stor makt over statlig veiutbygging når lokalt folkevalgte bestemmer både hvor og når en riksvei skal bygges.. Siden 1985 har Plan- og Bygningsloven vært forvaltet av kommunene.. De senere års erfaringer fra langtekkelig veiplanlegging viser at det er behov for en ny gjennomgang av loven.. Målet må være å sikre både effektiv statlig planlegging og kontroll og lokal medbestemmelse og medvirkning.. Når det gjelder bompenger har OFV tatt til orde for en helhetlig gjennomgang av dagens avgiftsregime på bruk, kjøp og eie av bil i lys av finansieringsbehovene på veinettet og de overordnede transportpolitiske målene.. Det er positivt med lokal medbestemmelse og involvering i beslutningsprosessene.. Men staten må ta tilbake kontrollen over utviklingen av riksveinettet gjennom statlige grep for planlegging og finansiering.. Av Vilrid Femoen, statsviter og leder politikk og strategi, Opplysningsrådet for Veitrafikken.. Stafettpinnen gis videre til Helge Eide, områdedirektør i KS.. Det finnes i dag ingen etablerte indikatorer som er egnet for en overordnet og fortløpende vurdering av tilstanden på veinettet.. Manglende kvalitetsindikatorer vanskeliggjør vurderingen av kvalitetsutviklingen på veiene.. Hvordan bør kvaliteten på det offentlige veinettet evalueres og følges opp?.. Økt statlig ansvar.. Hvilke veier blir bedre?.. Norske Europaveier oppfyller ikke kravene.. Farlige sommerdekk.. Luftforurensing i Oslo.. Norsk veiekspert i toppverv i IRF.. Føringer for fylkesveinettet..

  Original link path: /presse_1/artikler_2011/_kt_statlig_ansvar/
  Open archive

 • Title: Ny forskrift sikrer trygge bruer : Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV)
  Descriptive info: OFV gir sin fulle støtte til forslaget, som imøtekommer medlemsorganisasjonenes krav om at det innføres lovpålagte standardkrav til veinettet.. Vegdirektoratet mener det er behov for nasjonale føringer på fylkesveibruene for å sikre en enhetlig standard uavhengig av veiklasse og fylkesinndeling.. På samme måte er det behov for nasjonale føringer på andre  ...   mindre forpliktende krav til vei i dagen enn til tunnel, eller for vei på land enn til bru.. Spesielt minner vi om behovet for ensartede nasjonale føringer innenfor drift og vedlikehold av veinettet, og ser frem til at Håndbok 111 får en forsterket status som sikrer dette.. Les hele høringssvaret her..

  Original link path: /presse_1/artikler_2011/ny_forskrift_sikrer_trygge_bruer/
  Open archive

 • Title: Treffer globalt, bommer lokalt : Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV)
  Descriptive info: Forslaget til neste års bilavgifter skal både innfri regjeringens mål om et gjennomsnittlig CO2 -utslipp fra nye biler på 120 g/km, og redusere den lokale luftforurensningen i utsatte områder.. Slik avgiftene er utformet, er det mer sannsynlig at det første målet nås enn at de som har dårligst luftkvalitet i Norge vil merke noen forskjell.. - Regjeringen treffer globalt, men bommer lokalt.. En NOx -avgift kan absolutt ha noe for seg, men den må gjelde for samtlige biler i landet, og den må legges på bruk og ikke på kjøp.. Effekten av den nye NOx -avgiften vil dessverre ikke bety noen ting for lokal luftkvalitet, sier Øyvind Solberg Thorsen, direktør i Opplysningsrådet for Veitrafikken.. Globalt pluss.. Bilavgiftene i 2012 innebærer en ytterligere premiering av biler med lavt CO2 -utslipp, og en økning av avgiftene for biler som slipper ut mye CO2.. Det er konsekvensen av de endringene som er foreslått for CO2 -komponenten i engangsavgiften.. Senkingen av avgiftene for motoreffekt vil virke i samme positive retning.. Selv om kraftige motorer som regel har høyere CO2 -verdier på papiret, viser flere biltester at biler med store motorer slipper ut mindre CO2 enn tilsvarende biler med små motorer i praktisk bruk.. At de aller dyreste bilene  ...   fleste bilene blir dyrere, men selv om enkelte dieselbiler får et tillegg på 4000 kroner, er det neppe nok til å få bilkjøperne til å velge bensinbil fremfor diesel.. Og når dieselprisen fortsatt skal være ca 1 krone lavere enn bensinprisen, vil den nye avgiften neppe få noen effekt.. - Selv om alle nye personbiler og varebiler får en NOx -avgift i 2012, vil det ha svært liten effekt på luftkvaliteten i Norge.. Årsaken er rett og slett at avgiften vil gjelde et meget begrenset antall biler, og den blir dessuten belastet de bilene som har lavest NOx -utslipp, sier Solberg Thorsen.. I dag må alle nye biler tilfredsstille EURO 5 kravene om maksimalt 180 mg/km NOx.. I 2003 var kravet 500 mg/km NOx (EURO 3).. Før 2003 var det ikke spesifikke krav til NOx -utslipp.. Det betyr at biler produsert før 2010 slipper ut langt mer NOx enn nye biler.. Og i 2015 vil EURO 6-kravene tre i kraft.. Da skal både bensin- og dieseldrevne personbiler maksimalt slippe ut 60 mg/km NOx.. Det er altså ikke de få nye bilene som er problemet, men de mange gamle.. For ytterligere kommentarer kontakt.. Øyvind Solberg Thorsen.. , ost@ofv.. no, tlf.. +47 95 92 60 18..

  Original link path: /presse_1/artikler_2011/treffer_globalt_bommer_lokalt/
  Open archive

 • Title: Bilistene tar halve regninga : Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV)
  Descriptive info: I 2012 vil bompenger for første gang være på omtrent samme nivå som de offentlige bevilgningene til riksveiene.. Regjeringens bevilgninger på kr 5,6 mrd til riksveginvesteringer suppleres med 5,13 mrd kroner fra bilistenes bompengeinnbetalinger.. Bilistene har i realiteten betalt mer i bompenger ettersom gjennomsnittlig 10 - 12 prosent går til drifts- og administrasjonskostnader og renter på lån.. Økningen fra inneværende år er på 2 prosent i offentlige midler og hele 66 prosent i bompenger.. - Det er betenkelig at bompengeomfanget  ...   avgiftsmodeller.. Vi ser et behov for en gjennomgang av bilavgiftene i lys av bompengeomfanget, sier leder for politikk og strategi i Opplysningsrådet for Veitrafikken, Vilrid Femoen.. Det tar lang tid å utvikle norsk infrastruktur.. Hva får bilistene igjen for pengene i 2012 i tillegg til bompengeprosjektene som allerede har åpnet eller som har forhåndsinnkreving?.. 15 kilometer veinett breddeutvides og får gul midtstripe.. 11 kilometer firefeltsvei åpner for trafikk.. 17 kilometer midtrekkverk settes opp.. Vilrid Femoen.. , vf@ofv.. +47 951 61 369..

  Original link path: /presse_1/artikler_2011/bilistene_tar_halve_regninga/
  Open archive

 • Title: Gapet mellom transportbehov og veistandard opprettholdes : Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV)
  Descriptive info: OFV mener imidlertid Nasjonal transportplan bare i liten grad dekker behovet for å oppgradere og forbedre riksveinettet i tråd med dagens krav til sikker og effektiv veitrafikk.. Så lenge rammene i Nasjonal transportplan ikke imøtekommer disse kravene, vil OFV derfor ikke kunne si seg fornøyd med bevilgningene over Statsbudsjettet.. En av regjeringens hovedutfordringer i Nasjonal transportplan er "e it auka gap mellom transportbehov og standarden på infrastrukturen" (St.. meld.. nr 16: 8).. Vi minner om at trafikkveksten fortsetter å øke år for år på de hovedsakelig samme veiene.. Vedlikeholdsetterslepet har økt hvert eneste år siden 2000, reduseres ikke før tidligst i 2013.. De store prosjektene har et bevilgningsmessig etterslep på om lag 10 % før prosjektenes kostnadsøkning beregnes inn.. Vi tror derfor at gapet mellom transportbehov og standard på infrastruktur totalt sett ikke bedres i 2012.. Høy prioritet på mindre utbedringer og trafikksikkerhetstiltak.. Regjeringen viderefører satsingen på mindre utbedringer og trafikksikkerhetstiltak, og med 2012-bevilgningen på 2,52 mrd kroner er 90 % av Statens vegvesens ramme for handlingsprogrammet oppfylt.. Mindre utbedringer som breddeutvidelse på korte strekninger, trafikksikkerhetstiltak og planlegging prioriteres høyt.. Dette gir god virkning på kort sikt og et positivt bidrag til å fremme en sikrere trafikk.. Forfallet skal ikke øke ytterligere i 2012.. Regjeringen øker bevilgningene til vedlikehold for å forhindre videre vekst i forfallet: "For riksvegane er målsettinga at vedlikeholdsforfallet ikkje skal auka".. Vi hadde håpet på en sterkere politisk ambisjon for 2012 om å redusere forfallet på veinettet.. Statens vegvesens håndbok for drift og vedlikehold skisserer at det ikke skal være forfall, og det er nå til vurdering å øke status på denne håndboken til en normal.. Vi  ...   av prisstigning i sektoren og dyrere løsninger enn antatt i tidligere faser av planleggingen.. En rask gjennomgang på noen av riksveirutene viser likevel at Regjeringen har i sving svært mange av prosjektene som er forventet ut fra handlingsprogrammet til Statens vegvesen.. En forklaring kan være at bompenger gjør det mulig å gå videre med store prosjekter til tross for kostnadsøkninger og lavere statlige bevilgninger.. Samtidig ser det ut til at prosjekter ikke er kommet så langt som handlingsprogrammet forutsetter.. En av regjeringens hovedutfordringer i Nasjonal transportplan er "eit auka gap mellom transportbehov og standarden på infrastrukturen" (St.. I den sammenheng vil vi minne om at trafikkveksten fortsetter å øke år for år på de hovedsakelig samme veiene.. Vedlikeholdsetterslepet har økt hvert eneste år siden 2000, og blir ikke redusert i år eller i 2012.. Liten reisetidsgevinst - hovedsakelig på grunn av Kvivsvegen.. Det er et sentralt mål for regjeringen å redusere reisetiden i og mellom regioner, og dette følges ved å se på reisetiden på riksveinettet.. Statens vegvesen mener det er mulig å redusere reisetiden på riksveinettet med om lag 500 minutter.. I 2012 vil reisetiden bli redusert med 18 minutter.. Brukerne av den nye veiforbindelsen til rv 15, Kvivsvegen på E39 i Sogn og Fjordane kan først og fremst glede seg over det.. Når veien står åpen, reduseres reisetiden mellom Nord-Vestlandet og Østlandet betydelig samtidig som regionen blir knyttet nærmere sammen.. En helhetlig vurdering av disse elementene tilsier at bevilgningene for 2012 til forbedring av riksveinettet i svært liten grad imøtekommer befolkningens og næringslivets behov for sikre og effektive hovedeier.. Vi forventer en avvikling av veitrafikken i 2012 omtrent som nå..

  Original link path: /presse_1/artikler_2011/gapet_mellom_transportbehov_og_veistandard_opprettholdes/
  Open archive

 • Title: OFV i pressen : Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV)
  Descriptive info: Den nasjonal.. Veikonferansen 2012.. Fædrelandsvennen, 21.. mai 2012.. Fædrelandsvennen, 22.. Fædrelandsvennen, 23.. Fædrelandsvennen, 24.. Fædrelandsvennen, 25.. 25.. november 2011.. Russlands stemme.. Nr 9 2011.. Samferdsel.. Samferdse.. l.. 22.. september 2011.. Finansavisen.. 21.. Aftenposten og aftenposten.. 12.. august 2011.. Aftenposten.. 6.. april 2011.. NRK Dagsrevyen 19.. 23.. mars  ...   26.. august 2010.. NRK.. no Nordnytt.. Dagsrevyen.. 16.. Dagbladet.. juni 2010.. mai.. 2010.. Laagendalsposten.. mai 2010.. 9.. TV2-Nyhetene.. Lenke til ekstern nettside.. januar 2010.. Dagsnytt 21 og Kveldsnytt.. 15.. VG-Nett.. 14.. desember 2009.. Bilnorge.. 24.. november 2009.. VG og VG-nett.. 4.. september 2009.. 3.. Last ned PDF..

  Original link path: /presse_1/ofv_i_pressen/
  Open archive

 • Title: PRESSE : Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV)
  Descriptive info: Staten, som eier og forvalter av dette veinettet, og kommunene som forvaltere av Plan- og bygningsloven og initiativtaker til forsert utbygging gj.. OFV gir sin fulle støtte til forslaget, som imøtekommer medle.. Endringene i bilavgiftene for 2012 vil bety at CO2-utslippet fra nye biler blir enda lavere, men vil ha svært begrenset effekt på den lokale luftfor.. Mens Regjeringen øker bevilgningene med snaue 112 millioner kroner, øker bilistenes bidrag til.. Hvilke veier blir bedre? - Sjekk veiene du kjører.. OFV har satt opp en oversikt som viser investeringene på riksveinettet fordelt på de ulike riksveirutene i perioden 2010-2013.. Tabellen viser hva Statens vegvesen forventer i statlige midler og bompengebidrag, og omfanget av veiforbedringer på de uli.. OFV avslører: Store forskjeller i veistandarden!.. I den omfattende analysen som konsulentselskapet Rambøll AS har gjort for OFV over statusen for riks- og fylkesveiene over hele landet kommer avsløres store forskjeller i veistandarden.. Forskjeller som kommer til uttrykk i både høyere varierende ulykkesrisiko og framkommelighet.. 18.. 11.. 2010.. Hovedveiene i Norge har laveste gjennomsnittsfart av 12 europeiske land.. OFV har hentet inn oppdaterte tall for gjennomsnittshastighet mellom de største byene i 12 europeiske land.. Mens Norge hadde nest laveste gjennomsnittshastighet målt i km/t i fjor, må vi se oss slått av Albania i år.. Finland og Albania har økt hastigheten mest fra 2008 til 2009 på sine hovedveier, mens den i Norge og Polen har gått mest ned (%-vis endring).. 02.. Riksrevisjonen må inn og se på hele veiforvaltningen.. Riksrevisjonens oppgave er å kartlegge om Stortingets vedtak følges opp av forvaltningen.. I lys av det omfattende avviket mellom kravene som Statens vegvesen har fastsatt og faktisk veistandard, bør Riksrevisjonen foreta en grundig forvaltningsrevisjon av riksveiene.. Sentralt står spørsmålet om veiforvaltningen i tilstrekkelig grad ivaretar målene i transportpolitikken og Vegloven, som begge fordrer veier som skaper trygg og god avvikling av trafikken? 03.. Massiv misnøye med veistandarden.. Over 12 000 innbyggere har svart: det er veiene folk er minst fornøyde med.. Nesten halvparten av befolkningen har et negativt inntrykk av riks- og europaveiene, og misnøyen til fylkesveiene, kommunale veier og gater, vedlikehold og asfaltering er massiv.. Ingen andre offentlige tjenesteområder har så kraftig misnøye.. (Foto:  ...   spørsmålene.. 05.. Nye veier ikke hovedårsak til nedbygging av dyrket mark.. En fersk analyse fra Statens landbruksforvaltning viser at trafikk sto bak 10 % av omdisponert landbruksareal i perioden 2005-2008.. Nye hus, hytter, forretningsområder og golfanlegg er langt større trusler for dyrkede landbruksareal.. 03.. Stamveiene er underbudsjettert.. I følge Nasjonal Transportplan (NTP) skal det brukes 135 milliarder på stamveiene fram til 2019.. Men det er langt fra nok.. Ytterligere 110 milliarder kroner vil det koste å få gode og sikre stamveier over hele landet.. 27.. Statsrådskiftene positivt for vei-Norge.. Det regjeringspartiet som går lengst i å love bedre veistandard beholder Samferdselministerposten.. Liv Signe Navarsete blir statsråd med ansvar for å påse at kvaliteten på fylkesveiene bedres.. Dette er et godt utfall for vei-Norge innenfor regjeringens rammer.. Statsbudsjettet: "Tidenes veiløft" gir marginal veiforbedring.. Til tross for at regjeringen øker samferdselsbevilgningene for 5.. år på rad, vil forbedringen av det norske veinettet også i 2010 gå i sakte tempo.. Det vil fortsatt ta mange tiår før vi har et sikkert og effektivt veinett over hele landet.. KOMMENTAR: Stø kurs i Soria Moria.. Selv om de store, konkrete veiløftene er fraværende i det nye regjeringsdokumentet, videreføres den politiske satsingen på veisektoren.. Det lover godt for de neste fire år og gir håp om ytterligere opptrapping i den neste transportplanen, som regjeringen vil legge frem i slutten av stortingsperioden.. 09.. Stamveiene: Halvparten på vent.. Mange kan glede seg over nye veistrekninger i årene som kommer.. Men bare om lag halvparten av behovet dekkes.. Strekningene som må vente er både smale og svingete kystveier med lite trafikk og høytrafikkerte ulykkesveier i sentrale strøk.. 02.. Regionreformen: Frykter fylkesveier i fritt forfall.. OFV og elleve medlemsorganisasjoner frykter fylkesveier i fritt forfall.. Regjeringen vil overføre 17 000 kilometer av riksveiene uten at minstestandard eller økonomiske rammer er fastsatt.. Tiltakspakke gir midler til forsømt vedlikehold.. Noe av det forsømte vedlikeholdet blir tilgodesett i regjeringens tiltakspakke.. 810 millioner kroner skal brukes på å ta igjen etterslepet på om lag 16 milliarder kroner.. - En positiv satsing som må videreføres og forsterkes i årene som kommer, er OFVs kommentar.. Alt materiale skal merkes med kilde og/ eller henvisning til OVFs nettsider..

  Original link path: /presse_1/
  Open archive

 • Title: OM OFV : Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV)
  Descriptive info: Gode veier er en.. investering i gode levekår for alle.. Veien og veitrafikken har hatt stor betydning i skapingen av et moderne Norge.. Å sikre bosetning og arbeidsplasser over hele landet hadde vært svært vanskelig uten et velfungerende veinett, og uten bilen som transportmiddel.. Veien og bilen vil fortsatt spille en sentral rolle i vår moderne mobilitet, men i årene som kommer vil vi oppleve store forandringer i hvordan, når og til hva, vi bruker veien og bilen.. Opplysningsrådet for biltrafikken ble stiftet 11.. november 1948 av Kongelig Norsk Automobilklub, Norges Automobil-Forbund og Norsk Motor-Klubb, sammen med representanter fra bilbransjen, bensinselskapene og næringslivet for øvrig.. Opplysningsrådets formål var "å samle alle opplysninger som kunne bidra til å belyse biltrafikkens økonomiske og kulturelle betydning for samfunnet, og å tilveiebringe og bearbeide opplysninger om veibygningens og veivedlikeholdets betydning for transportens økonomi og rasjonalisering, og veitransportens kostende i forhold til annen transport".. Opplysningsrådets oppgave var "å spre opplysninger om resultatene av sitt arbeid, for derigjennom å bibringe så vel våre myndigheter som folket i det hele tatt, forståelsen av biltrafikken og den rolle den spiller i et moderne samfunn, og av biltrafikkens berettigede krav".. Fra 1948 og  ...   Veitrafikken (OFV) er en politisk uavhengig medlemsorganisasjon som arbeider for å få politikere og myndigheter til å bygge tryggere og mer effektive veier i Norge.. Vi mener at bedre veier vil bety mer effektiv trafikkavvikling med mindre tidstap for hver enkelt trafikant, bedre veier vil redusere både risikoen for og omfanget av trafikkulykker.. Bedre veier vil også redusere miljøbelastningene fordi utslippene fra både person- og godstransporten reduseres.. Å bygge bedre veier er en investering i bedre levekår for alle.. OFV arbeider også for å endre avgiftene knyttet til kjøp og bruk av bil med en sikrere og mindre miljøbelastende bilpark.. OFV utarbeider egne utredninger, finansierer forskning, samler og distribuerer informasjon om veier, trafikk og bilbruk i samfunnet.. Ønsker du å vite mer om OFVs arbeid, kan du sende en epost til.. firmapost@ofv.. OFV har 79 medlemmer.. Medlemmene består av en bredt sammensatt gruppe av bedrifter og organisasjoner, herunder 20 landsomfattende organisasjoner.. Våre medlemmer er ledende aktører innen følgende områder:.. Trafikksikkerhets- og bilorganisasjoner.. Kollektivtransport.. Transportorganisasjoner.. Bilbransjen.. Oljeselskaper.. Bank, finans- og forsikringsselskaper.. Veibyggere og entreprenører.. OFV eies av medlemmene.. Vår virksomhet finansieres av medlemskontingenter og utbytte fra aksjeselskapet OFV AS.. BLI MEDLEM.. ÅRSRAPPORTER.. MEDLEMSREGISTER.. ANSATTE.. HISTORIKK..

  Original link path: /om_ofv/
  Open archive


 • Archived pages: 153