www.archive-no-2012.com » NO » P » PLANPORTAL

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 62 . Archive date: 2012-07.

 • Title: Forsiden | Planportal Vestfold
  Descriptive info: .. Planer.. Regionale planer.. Kommuneplaner.. Gjeldende kommuneplaner.. Kommuneplaner under arbeid.. Kommunene.. Kartportaler.. Kommunenes nettsider.. Regionale myndigheter.. Om planportalen.. Brukerveiledning.. Kontakt oss.. Kurs- og fagsamlinger.. Digital Plandialog.. Last ned brosjyre.. Planforum.. Skriv ut.. Del på Facebook.. Del på Twitter.. Du er her:.. Hjem.. Plan- og bygningsloven.. og rollefordelingen.. Velg tema.. Kommunens rolle.. Regionale myndigheters rolle.. Innsigelse og mekling.. Klage.. Nasjonale og.. regionale hensyn.. Samhandling.. Regional planstrategi.. Regionale plan og planbestemmelser.. Kommunal planstrategi.. Kommuneplan.. Reguleringsplaner.. Dispensasjonssaker.. Regionalt planforum.. Samordning med behandling etter særlov.. Høringsfrister.. Kulturminner.. Hjelpemidler.. og eksempler.. Kartbaser.. Veiledere om temadata og temakart.. Digital plandialog.. KU-pliktige planer.. Reguleringsplanveileder.. Eksempler.. Aktuelt.. Plan- og bygningslovsseminar 20.. og 21.. september.. [03.. 07.. 12] Fylkesmannen i Vestfold og Vestfold fylkeskommune inviterer til gratis plan- og bygningslovsseminar 20.. og 21.. september i.. Les mer  ...   for kommunenes behandling av dispensasjonssøknader etter plan- og bygningsloven i.. Foredragene fra fagseminar i naturmangfoldloven.. 05.. 12] Den 26.. og 27.. april 2012 arrangerte Fylkesmannen i Vestfold et seminar om naturmangfoldloven.. Her kan du laste ned foredragene fra.. Nyheter.. Nyttige lenker.. Lover og publikasjoner.. Lover.. Forskrifter.. Stortingsmeldinger.. Nasjonale retningslinjer.. Internasjonale konvensjoner.. Veiledere/rundskriv.. Regionale styringsdokumenter.. Diverse lenker.. T-1492 Kommuneplanprosessen.. T-1491 Kommuneplanens arealdel.. Miljokommune.. no.. Papirversjon Planportal Vestfold.. Miljøstatus i Vestfold.. Plannettverk i Vestfold.. Tiltakskatalog.. no - vegtrafikk.. Meglingsprotokoll i plansaker.. Byggesøk plan.. Statens kartverk - Plandata.. Innsigelsessaker MD.. Spørsmål og svar til ny planlov (MD).. MDs temaside om regional planlegging.. MDs temaside om kommunal planlegging.. Planlegging.. Veileder ny planlov.. Nyhetsfeed.. Planportal Vestfold - Nettverktøy for samhandling i arealforvaltningen i Vestfold.. Design, utvikling og publiseringsløsning av.. Alt i ett reklamebyrå..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title:
  Descriptive info: Digital Plandialog.. Velg kommune:.. Andebu.. Hof.. Holmestrand.. Horten.. Lardal.. Larvik.. Nøtterøy.. Re.. Sande.. Sandefjord.. Stokke.. Svelvik.. Tjøme.. Tønsberg..

  Original link path: /digital_plandialog/
  Open archive

 • Title: Nasjonale og regionale hensyn | Planportal Vestfold
  Descriptive info: Tips en venn.. Hjem.. Hensyn.. Nasjonale og regionale hensyn.. Overordnet utbyggingsmønster og transportsystem.. Samordnet og klimavennlig areal- og transportplanlegging.. Regional næringsstruktur.. Vei.. Jernbane.. Sjøtransport/havn.. Kollektivtrafikk.. Myke trafikanter.. Verdiskapning og næringsutvikling.. Byer og tettsteder.. By- og stedsutvikling.. Lokalisering av handel, næring og offentlige funksjoner.. Bolig- og nærmiljøutvikling.. Utbyggingstiltak i kystsonen.. Fritidsboliger.. Turisme.. Småbåthavner.. Inngrep i sjøområder.. Annen utbygging.. Motorsport.. Skytebaner.. Steinbrudd/pukkverk.. Utbygging i LNF-områder.. Samfunnssikkerhet/ROS.. Samfunnssikkerhet generelt.. Flomfare/stormflo.. Skredfare.. Radon.. Klima og energi.. Kulturminner og kulturmiljøer.. Folkehelse og livskvalitet.. Drikkevann.. Universell utforming.. Friluftsliv.. Støy.. Luftkvalitet.. Forurenset grunn.. Vannforurensning.. Trafikksikkerhet.. Kriminalitetsforebygging.. Barn og unges interesser.. Naturressurser.. Jordvern.. Vannressurser.. Mineralske ressurser.. Marine ressurser.. Viktige natur- og landskapsverdier.. Naturens mangfold.. Landskap.. Vassdragsforvaltning.. Nasjonale og regionale hensyn.. Nasjonale og regionale interesser er samlet i 12 hovedtemaer med undertemaer til flere av disse.. Hver tematekst angir.. viktige nasjonale mål.. hvem som er ansvarlig myndighet på regionalt nivå.. kortfattet ekstrakt av de viktigste nasjonale og regionale hensynene i arealforvaltningen.. henvisninger (linker) til viktige referansedokumenter, veiledere og kartbaser.. Det vil være en del overlapping i temainnhold på sidene.. Derfor er linker og krysshenvisninger til relaterte temaer gitt i høyre spalte.. Det presiseres at Planportal Vestfold ikke er et selvstendig styringsdokument.. Hensikten er å gi en lett tilgjengelig oversikt over de viktigste nasjonale og regionale hensyn av særlig betydning for Vestfold med lenker til grunnlagsdokumentene.. Dette er ment som et hjelpemiddel i kommunenes arealforvaltning.. Opplistingen er ikke uttømmende.. Formålsparagrafen.. sier noe om de overordnede hensyn som skal ivaretas, og hva virksomheten etter loven går ut på.. Bestemmelsen kan ha betydning både for tolkningen av de enkelte bestemmelser i loven og for det skjønn forvaltningen utøver i medhold av loven.. Les mer: 1 1 Formål.. 1 1 Lovens formål.. Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner.. Planlegging etter loven skal bidra til å samordne statlige, regionale og kommunale oppgaver og gi grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser.. Byggesaksbehandling etter loven skal sikre at tiltak blir i samsvar med lov, forskrift og planvedtak.. Det enkelte tiltak skal utføres forsvarlig.. Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter.. Det skal legges vekt på langsiktige løsninger, og konsekvenser for miljø og samfunn skal beskrives.. Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak.. Det samme gjelder hensynet til barn og unges oppvekstvilkår og estetisk utforming av omgivelsene.. Lovens 3-1.. gir veiledning om  ...   helhet ved at sektorer, oppgaver og interesser i et område ses i sammenheng gjennom samordning og samarbeid om oppgaveløsning mellom sektormyndigheter og mellom statlige, regionale og kommunale organer, private organisasjoner og institusjoner, og allmennheten.. Planleggingen skal bygge på økonomiske og andre ressursmessige forutsetninger for gjennomføring og ikke være mer omfattende enn nødvendig.. Planer skal bidra til å gjennomføre internasjonale konvensjoner og avtaler innenfor lovens virkeområde.. Vedtatte planer skal være et felles grunnlag for kommunal, regional, statlig og privat virksomhet i planområdet.. Nasjonale forventninger.. til planleggingen skal uttrykkes i et dokument som vil være et viktig grunnlag for den regionale og lokale planleggingen.. De vil være viktige for arbeidet med planstrategiene regionalt og kommunalt og bør derfor være utarbeidet i løpet av den høsten det holdes lokalvalg.. Les mer: 6 1 Nasjonale forventninger til planleggingen.. 6 1 Nasjonale forventninger til planleggingen.. I ny plan- og bygningslov heter det i 6 1:.. For å fremme en bærekraftig utvikling skal Kongen hvert fjerde år utarbeide et dokument med nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging.. Dette skal følges opp i planleggingen etter denne lov og legges til grunn for statens deltaking.. Regjeringen har også tidligere utarbeidet rundskriv som grunnlag for fylkesplanleggingen og lagt fram stortingsmeldinger om den regionale og kommunale planleggingen og arealpolitikken.. Denne praksis er nå lovfestet i ny plan- og bygningslov.. Det er nå et sammenhengende system for at planmyndigheter på sentralt, regionalt og lokalt nivå hvert fjerde år skal foreta en gjennomgang av sine behov for nye planpolitiske mål og planstrategier.. Statens samlede planpolitiske føringer er et viktig grunnlag for den regionale og lokale planleggingen.. Nasjonale forventningene vil være viktige for arbeidet med planstrategiene regionalt og kommunalt.. De bør derfor være utarbeidet i løpet av den høsten det holdes lokalvalg.. Regjeringen kan velge den formelle status et slikt dokument skal ha.. Formidling av nasjonal politikk etter denne bestemmelsen vil gi økt forutsigbarhet.. Det vil også være grunnlag for statlige myndigheters medvirkning i planleggingen regionalt og lokalt.. Det første dokumentet med nasjonale forventinger skal foreligge senest juli 2011.. Dette vil kunne få betydning for Planportal Vestfold og hvordan nasjonale hensyn vektlegges og presenteres.. Inntil videre ser vi behovet for å videreføre sammenstillingen av viktige nasjonale og regionale hensyn i planleggingen av særlig betydning for Vestfold.. Mye tyder på at tydeliggjøring av styringssignaler av stor betydning for Vestfold fortsatt vil bli aktuelt etter 2011.. Last ned nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging..

  Original link path: /hensyn/
  Open archive

 • Title: Overordnet utbyggingsmønster og transportsystem | Planportal Vestfold
  Descriptive info: Hensyn.. Overordnet utbyggingsmønster og transportsystem.. Utbyggingsmønsteret og transportsystemet bør i planleggingen sees i nær sammenheng.. Allerede i 1993 ga Miljøverndepartementet ut rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging til bruk kommunens planarbeid etter plan- og bygningsloven.. Sentrale punkter i retningslinjene var begrensning av transportbehov, økt konsentrasjon av utbyggingen og sikring av verdifulle natur-, kultur- og landbruksverdier.. Regionale helhetsvurderinger og styrking av kollektiv- og sykkelbruk var andre sentrale elementer.. Føringene har siden blitt mer konkretisert og utdypet, bl.. a.. gjennom rikspolitiske bestemmelser for kjøpesentre, stortingsmeldinger og fylkesdelplaner.. Dette knytter seg særlig til lokalisering av større handelssentra og andre publikumsintensive virksomheter, og ikke minst viktigheten av å utvikle attraktive og vitale by- og tettstedssentra.. Føringene har siste femårsperiode fått økt tyngde ved at samordnet areal- og transportplanlegging  ...   på at kommunene og næringslivet nå ser mer nytte av regionale rammer og retningslinjer på tvers av kommunegrensene, og retter større fokus på harmoniserte og forhåndsavklarte regler i areal- og transportpolitikken.. Areal- og transportplanleggingen har også grunnleggende betydning for trafikksikkerheten, da den har stor innvirkning på trafikkmengde, reiselengde, vegvalg og valg av transportmiddel.. Et utbyggingsmønster som skaper mindre trafikk vil normalt medføre færre trafikkulykker og større trygghet.. Å gå og sykle er gjerne nødvendig utgangspunkt også for andre transportformer, bl.. kollektivtrafikk.. Ferdsel til fots og med sykkel gir gevinster for helse og miljø, samtidig som det er økonomisk gunstig for trafikanten.. Kombinasjon av myke trafikanter og kjørende kan innebære sikkerhetsmessige utfordringer.. Av hensyn til bl.. sikkerhet, helse og miljø satses det på tilrettelegging for myke trafikanter..

  Original link path: /hensyn/overordnet_utbyggingsmonster_og_transportsystem/
  Open archive

 • Title: Byer og tettsteder | Planportal Vestfold
  Descriptive info: Byer og tettsteder.. Urbanisering har blitt et begrep også i Norge de siste årene.. Sentraliseringen er økende, mange flytter til byene, og flest flytter til de store byene.. Dette gir utfordringer som må håndteres både i den lokale skala (gode bosteder og oppvekstmiljø) og i den regionale skala (arealpolitikk, samferdsel og miljøvennlig transport).. Arealer i og nær byene er et knapphetsgode og effektiv arealutnytting og riktig plassering av ulike virksomheter er viktig for miljøvennlig utvikling.. Med en høyere grad av fortetting øker kravet til kvalitet for å oppnå gode bosteder og oppvekstmiljøer..

  Original link path: /hensyn/byer_og_tettsteder/
  Open archive

 • Title: Utbyggingstiltak i kystsonen | Planportal Vestfold
  Descriptive info: Utbyggingstiltak i kystsonen.. Presset på kystsonen i Vestfold er stort, og har vært det i lengre tid.. Om lag 85% av fylkets befolkning bor i kystbeltet mellom sjøen og E-18, med en befolkningstetthet på over 300 peroner/km2 i flere kommuner.. I tillegg kommer om lag 13.. 700 hytter.. Her ligger også noen av landets fineste rekreasjonområder, med tett konsentrasjon av verne- og friluftsområder.. Kystsonen i Vestfold er ikke et klart definert areal.. Det er her lagt til grunn en avgrensning av kystsonen til arealer med klar tilknytning til sjø, hvor vi videre har satt fokus på fritids- og turistmessige tiltak og tiltak i sjø utenom tettstedene.. Det er viktig å lese dette temaet i nær sammenheng særlig med hovedtemaet viktige natur og landskapshensyn og temaet friluftsliv og grønnstruktur.. Kystsonen i Vestfold er prioritert som et område av nasjonal betydning gjennom rikspolitiske retningslinjer for Oslofjorden (RPR O)..  ...   mennesker ha forrang foran videreutvikling av private anlegg og ferieboliger.. Ved revisjonen av plan- og bygningsloven er det innført et generelt byggeforbud i 100 metersbeltet, med mindre annet er fastsatt i plan.. Dette skjerper dispensasjonsbehandlingen, men det er heller ikke kurant å fravike byggeforbudet i plan.. Fylkesmannen i Vestfold har utarbeidet en.. veileder om kommunenes behandling av dispensasjonssøknader i strandsonen.. En trykt versjon av veilederen kan fås ved henvendelse til Fylkesmannen i Vestfold.. Strenge føringer tiltross, er likevel situasjonen slik at kun et fåtall dispensasjonssøknader og planforslag blir påklaget fra statlig eller regionalt nivå.. Dette skyldes i første rekke at kommunene så vel som utbyggere er blitt mer bevisste på de strenge regler som er satt for utbyggingstiltak i kystsonen.. Siktemålet med etterfølgende deltema er å bidra ytterligere til en slik positiv trend, gjennom en videre konkretisering og tydeliggjøring av de rammer som gjelder i kystsonen..

  Original link path: /hensyn/utbyggingstiltak_i_kystsonen/
  Open archive

 • Title: Annen utbygging | Planportal Vestfold
  Descriptive info: Annen utbygging.. Hovedtema ”annen utbygging” i Planportalen omfatter ulike utbyggingstiltak som normalt skjer utenfor avsatte byggeområder i kommuneplanene.. Tradisjonelt har dette vært utbygging og inngrep uten god planforankring, ofte basert på dispensasjoner.. Det kan også dreie seg om videreutvikling av tiltak som har vært drevet i mange tiår, etablert før dagens krav til planforankring ble gjort gjeldende.. I dag er hovedregelen at slik etablering  ...   miljøkonsekvens.. Eksempler på dette kan være steinbrudd og pukkverk som ofte har et stort omfang og som representerer irreversible og sterkt eksponerte inngrep.. Men kategorien omfatter også de mange små spredte utbyggingstiltak, for eksempel spredt boligbygging i LNF-områdene.. Tiltakene kan hver for seg være beskjedne, men sumvirkningen av slik spredt utbygging kan over tid være oppsplitting av helhetlige landbruksmiljøer og fragmentering av landskap og natur..

  Original link path: /hensyn/annen_utbygging/
  Open archive

 • Title: Samfunnssikkerhet/ROS | Planportal Vestfold
  Descriptive info: Samfunnssikkerhet/ROS.. Trygghet for mennesker og miljø og forebygging av krisesituasjoner skal gis økt oppmerksomhet og betydning i samfunnsplanleggingen.. Det foreligger spesifikke krav til overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunene og kommunal beredskapsplikt etter Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret.. Endringene i klimaet og hyppigere ekstremvær skaper stadig større utfordringer og setter samfunnsviktige funksjoner i fare.. Der hvor det gjennom risiko- og sårbarhetsanalyser er avdekket sårbarhet innenfor strømforsyning, tele, vannforsyning og samferdsel, må det offentlige ta ansvar for å forebygge at slike uønskede hendelser setter disse viktige funksjonene ut av spill over lang tid.. Et viktig prinsipp for samfunnssikkerhetsarbeidet er å unngå å planlegge eller gjennomføre tiltak som kan sette menneskers liv og helse i fare, gi alvorlig skade på miljøet, eller sette økonomiske verdier på spill.. Det er viktig å planlegge slik at uønskede hendelser ikke inntreffer  ...   perspektiv.. Ved utarbeiding og behandling av kommunens areal-, regulerings- og bebyggelsesplaner skal det gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) for de arealer som er beskrevet i planforslagene.. Kommunene skal slik vurdere risiko ved enhver bruk av areal.. Det er utarbeidet en egen veileder (link).. ROS-analysen kan avdekke forhold som utgjøre en fare for liv, helse, miljø og økonomiske verdier, beskrive tiltak som kan bidra til å forebygge at hendelser inntreffer, eller som kan reduksere mulig skadeomfang.. Kommunene disponerer IT-verktøyet Crises and Issues Manager (CIM) som kan benyttes til å gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyser.. Metodikken som benyttes i CIM er bygd på DSB sin veileder for ROS-analyse.. Plan- og bygningsloven skal brukes aktivt av kommunene til å styrke samfunnssikkerheten.. Kommunen skal samarbeide med lokale aktører for å unngå økt risiko.. Spesielt viktig er det å trekke med bedrifter som omfattes av storulykkeforskriften..

  Original link path: /hensyn/samfunnssikkerhet_ros/
  Open archive

 • Title: Folkehelse og livskvalitet | Planportal Vestfold
  Descriptive info: Folkehelse og livskvalitet.. Mye av grunnlaget for god helse i oppveksten og gjennom livsløpet legges i barne- og ungdomsårene.. Folkehelsearbeid handler om å skape gode oppvekstvilkår for barn og unge, forebygge sykdom og skader, og å utvikle et samfunn som legger til rette for sunne levevaner, beskytter mot helsetrusler og som fremmer fellesskap, trygghet, inkludering og deltakelse.. Folkehelsearbeid krever systematisk og langsiktig innsats både i og utenfor helsetjenesten, og på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer.. Den fysiske innretningen på samfunnet bestemmer de ytre rammene for befolkningens levekår og påvirker således helsen.. Plan- og bygningsloven krever at slike hensyn skal vurderes og avveies.. Samfunnsplanleggingsperspektivet er styrket og klart bedre tydeliggjort i ny planlov.. Beslutninger som påvirker de ytre levekår gjøres i mange samfunnssektorer.. Utfordringen er å få til en tverrfaglig arena som kan gjøre avveininger som gir et  ...   og nærmiljø forøvrig.. Kravet til universell utforming skal øke tilgjengelighet og deltakelse fra større grupper.. Kvalitetskrav til vann og luft og grunn, er andre forhold, likedan skjerming fra skadelig støy.. Trafikksikkerhetsarbeid, kriminalitetsforebygging og beredskapsarbeid, skal bidra til å redusere ulykker og skader og skape et tryggere samfunn.. Fra 1.. januar 2010 har fylkeskommunene fått lovpålagte oppgaver innen folkehelsearbeid.. I Vestfold knyttes dette i hovedsak til utarbeidelsen av en regional plan for folkehelse.. Det er i kommunene det viktigste folkehelsearbeidet skjer.. I tillegg spiller regionale aktører som Fylkesmannen, Statens vegvesen og politiet samt lokale frivillige organisasjoner viktige roller i fylkets helsearbeid.. Ny regional plan for folkehelse 2011 2014 er under utarbeidelse.. Last ned moment- og tipsliste om folkehelse og kommuneplanlegging.. Last ned rundskriv I-06/2011 om ikraftsetting av lov om folkehelsearbeid.. Her kan du sjekke folkehelseprofiler for din kommune..

  Original link path: /hensyn/folkehelse_og_livskvalitet/
  Open archive

 • Title: Naturressurser | Planportal Vestfold
  Descriptive info: Naturressurser.. Dyrket og dyrkbar jord er en grunnleggende ressurs for å sikre matforsyningen på kort og lang sikt.. I Norge er kun 3 % dyrka jord, og bare 1 % er egnet til matkornproduksjon.. I Vestfold er 20% av fylkets areal dyrket og det meste av god matjordkvalitet.. Hele 20 % av landets grønnsaksproduksjon skjer i Vestfold.. Godt klima og matjordas kvalitet gjør det særlig viktig med vern av dyrket og dyrkbare arealer i Vestfold.. Til tross for dette viser statistikken at om lag 10 000 daa(10 km2) er blitt nedbygd siste 20 år.. 56 % av fylkets areal består av skog der det utøves et rikt og høyproduktivt skogbruk.. Vestfold er fattig på naturlige sand- og grusressurser, men rik på  ...   Vannressursene i Vestfold blir utnyttet gjennom vannuttak/grunnvannsuttak til ulike formål som drikkevann, vanning, kraftproduksjon, snøproduksjon osv.. Særlig viktige er Farris, Eikeren og Lågenvassdraget.. Tradisjonelt har kommunal planlegging i Vestfold hatt liten fokus på marine ressurser, selv om utbygging og samfunnsaktiviteten i betydelig grad påvirker det marine miljø og ressursutnyttingen her.. Mange steder er det registrert en negativ bestandsutvikling av fiskeressursene på grunn av uheldige menneskelige inngrep.. Denne utviklingen er det viktig å snu.. I kystfylket Vestfold bør kommunene i større grad bruke virkemidlene i plan- og bygningsloven til å avklare bruker- og verneinteressene i sjø.. Forskrift om rammer for vannforvaltningen omfatter alle vassdrag, grunnvann og kystfarvann i fylket.. Regionale myndigheter forutsetter at kommunene tar aktivt del i den helhetlige vannforvaltningen etter forskriften..

  Original link path: /hensyn/naturressurser/
  Open archive

 • Title: Viktige natur- og landskapsverdier | Planportal Vestfold
  Descriptive info: Viktige natur- og landskapsverdier.. Vestfold har en rik og variert natur, og et mangfold av landskaps- og naturtyper.. Samtidig er fylket, og særlig kystområdene, presset av utbygging og økt menneskelig aktivitet.. I tillegg er landbruket i sterk endring, med store følger for natur og landskap.. Nasjonalt fokuseres kommunenes ansvar for en bærekraftig forvaltning av det  ...   også til orde for en mer bevisst forvaltning av landskapet, også hverdagslandskapet.. Kystområdene i Vestfold er gjennom rikspolitiske retningslinjer for Oslofjorden gitt status som områder av nasjonal interesse.. Her skal natur- og landskapsverdiene tillegges særlig vekt.. Planleggingen etter plan- og bygningsloven er det viktigste virkemiddelet for en langsiktig og målrettet forvaltning av natur- og landskapsverdiene..

  Original link path: /hensyn/viktige_natur-_og_landskapsverdier/
  Open archive


 • Archived pages: 62