www.archive-no-2012.com » NO » S » SAMFUNNSANALYSE

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 74 . Archive date: 2012-07.

 • Title: Proba samfunnsanalyse
  Descriptive info: .. Skip to content.. Proba samfunnsanalyse.. proba, samfunnsanalyse.. Forsiden.. Om oss.. Publikasjoner.. Ansatte.. Jobb i Proba.. Kontakt.. English.. Older Entries.. Nyheter.. Ny rapport: Vurdering av folketrygdens etterlattepensjonsordning.. Proba og Actecan har i samarbeid vurdert ordningene for pensjon til enker/enkemenn og andre etterlatte.. Arbeidsdepartementet var oppdragsgiver.. Det er ulike ordninger for etterlatte henholdsvis før de blir 67 år og etterpå.. Økt yrkesdeltagelse blant kvinner reduserer behovet for ordningene.. Uansett må ordningene tilpasses ny folketrygd, men det kan også være grunn til å vurdere andre endringer i ordningene.. Les mer.. Ny rapport: Behovet for og lønnsomheten av rehabilitering av synshemmede.. På oppdag fra Blindeforbundet har Proba vurdert behovet for og lønnsomheten av rehabilitering for synshemmede.. Nesten alle yrkesaktive som mister synet, mister også jobben.. Mange av de yrkespassive blant de synshemmede ønsker å arbeide.. Dagens kapasitet innen rehabilitering er langt fra tilstrekkelig til å gi alle synshemmede et tilbud.. Forskning fra andre land viser at rehabilitering av synshemmede gjør deltakerne mer selvhjulpne og gir økt livsutfoldelse, men det finnes ingen forskning som  ...   med Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) skal Proba evaluere et forsøk med to typer tiltak innenfor sykefraværsarbeidet på oppdrag for Arbeids- og velferdsdirektoratet.. Ny rapport: Evaluering av NAVs veilednings- og oppfølgingsloser.. NAV opprettet i 2008 en ordning med veilednings- og oppfølgingslos på utvalgte NAV-kontor.. I november 2011 er det ansatt 53 loser som skal veilede personer med psykiske helseproblemer som ønsker å komme ut i arbeid, og som har behov for sammensatte tjenester og tett oppfølging.. I tillegg til at losen til enhver tid skal følge opp om lag 20 brukere skal de brukes som en ressurs på NAV-kontoret på området psykisk helse.. Arkivet til Proba.. Select Month.. Juni 2012.. Mai 2012.. Mars 2012.. Februar 2012.. Desember 2011.. November 2011.. Oktober 2011.. September 2011.. August 2011.. Juli 2011.. Juni 2011.. Mai 2011.. April 2011.. Mars 2011.. Desember 2010.. Oktober 2010.. September 2010.. August 2010.. Juli 2010.. Juni 2010.. Mai 2010.. Mars 2010.. Februar 2010.. Januar 2010.. Desember 2009.. Søk i Proba.. Search for:.. Copyright 2009 - www.. samfunnsanalyse.. no.. 11 queries.. 0.. 1310 seconds..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Om oss « Proba samfunnsanalyse
  Descriptive info: Proba samfunnsanalyse ble etablert i oktober 2009 av fire medarbeidere med omfattende erfaring fra forskning, utredning og rådgivning.. Vi er i dag sju ansatte.. Vårt utgangspunkt er et samfunnsengasjement og en tro på at kunnskap gir bedre grunnlag for handlingsvalg både for offentlige og private aktører.. Så vel offentlige institusjoner, som næringslivet og ulike organisasjoner har et behov for eksterne vurderinger av sine omgivelser og eget handlingsrom.. Proba samfunnsanalyse vil bidra til å dekke dette behovet ved hjelp av samfunnsvitenskaplige analyser av høy kvalitet og lojalitet overfor oppdragsgivers kunnskapsbehov.. Våre prosjekter gjennomføres som teamarbeid, enten av oss alene, sammen med andre utredere, og/eller med representanter  ...   leveransen.. Vår kompetanse.. Medarbeiderne i Proba samfunnsanalyse har høyere samfunnsvitenskaplig utdannelse og lang og bred arbeidserfaring både fra utredningsarbeid og andre roller.. Vi har omfattende erfaring med evalueringer og samfunnsøkonomiske analyser.. Vi har særlig kompetanse på analyser av arbeidsliv, integrering, lønnsdannelse, utdanning og offentlige velferdstiltak.. Medarbeiderne har også betydelig erfaring med bl.. a.. virksomhetsstyring i offentlig sektor, nærings-, skatte- og makroøkonomi.. Den samme kompetansen har vi brukt i analyser knyttet til utviklingshjelp.. Proba samfunnsanalyse har spisskompetanse på flere samfunnsvitenskaplige metoder.. Vi benytter kvantitative og kvalitative data fra spørreundersøkelser, registerdata, intervjuer og fokusgrupper, og gjennomfører blant annet følge- og effektevalueringer, samt kostnads-/nytteanalyser.. 10 queries.. 1220 seconds..

  Original link path: /?page_id=71
  Open archive

 • Title: Publikasjoner « Proba samfunnsanalyse
  Descriptive info: 2012.. Proba-rapport 2012 06.. :.. Vurdering av folketrygdens etterlattepensjonsordning.. Kontaktperson: Audun Gleinsvik.. Proba-rapport 2012 05.. Behovet for og lønnsomheten av rehabilitering av synshemmede.. Proba-rapport 2012-02:.. Evaluering av NAVs veilednings- og oppfølgingsloser.. Kontaktperson: Lars-Erik Becken.. Proba-rapport 2012-01:.. Virkninger av Startlån.. 2011.. Proba-rapport 2011-06.. Arbeidsevnevurdering i NAV.. Evalueringsrapport.. Kontaktperson: Helene Berg.. Proba-rapport 2011-05.. Evaluering av MOT i ungdomsskolen.. Stuttpapport.. Proba-rapport 2011-04.. Utfall på arbeidsmarkedet for personer som fullfører videregående utdanning som voksne.. Kontaktperson:  ...   Pia Dybvik Staalesen.. Proba-rapport 2011-02.. Virkning av arbeidsrettede tiltak for personer med nedsatt arbeidsevne.. Kontaktpersoner: Helene Berg og Audun Gleinsvik.. 2010.. Proba-rapport 2010-06.. Bemanningsbransjen og sysselsettingen.. Bidrar arbeid i bemanningsbransjen til utsatt eller raskere overgang til jobb utenfor bransjen?.. Proba-rapport 2010-05.. :.. Proba-rapport 2010-04.. Evaluation of EURES Norway 2007-2010.. Kontaktperson: Knut-Arild Larsen.. Proba-rapport 2010-02.. Samfunnsøkonomiske virkninger av styrket tilgang til varer og tjenester.. Proba-rapport 2010-01.. Lønnen i oljeindustrien 2009.. 1280 seconds..

  Original link path: /?page_id=75
  Open archive

 • Title: Ansatte « Proba samfunnsanalyse
  Descriptive info: -.. Lars-Erik Becken.. (daglig leder).. Telefon:.. +47 41 42 46 94.. E-post:.. leb@proba.. no.. CV Lars-Erik Becken.. Lars-Erik Becken er sosiolog (cand.. sociol.. ) med bred erfaring fra evalueringer av norsk arbeidsliv; bl.. lønnsdannelse, lønnsforskjeller, likestilling, IA-arbeid, arbeidsmarkedstiltak, seniorpolitikk og det organisasjonsfaglige.. Han kjenner også godt til organisering av kommunesektoren.. Becken har høy kompetanse innen spørreskjemametodikk og kvalitative metoder.. Helene Berg.. +47 97 70 41 70.. hb@proba.. CV Helene Berg.. Helene Berg er sosiolog (mag.. art.. ).. Hun har bred erfaring med analyser av arbeidsmarked, arbeidsliv, velferds- og sosialpolitiske tema.. Hun har inngående kjennskap til norsk arbeidsmarkeds- og velferdspolitikk, og erfaring med evaluering av politiske virkemidler på alle disse områdene.. Berg har høy kompetanse innenfor både kvantitative og kvalitative metoder.. Audun Gleinsvik.. +47 95 72 65 43.. ag@proba.. CV Audun Gleinsvik.. Audun Gleinsvik er samfunnsøkonom (cand.. oecon.. Han har både som utreder og i andre roller arbeidet med analyser av offentlig politikk og styring, makroøkonomi og finansmarkeder.. Han har erfaring med en rekke ulike metoder.. Gleinsvik har også betydelig erfaring med utviklingsøkonomi.. Synne Klingenberg.. Telefon: +47.. 95 79 81 41..  ...   sosialøkonom med lang erfaring fra forskning og utredning.. Han har utført studier av arbeidsmarkedet og lønnsdannelsen, utdanningssystemet, omstillinger i offentlig sektor, innvandring, regional utvikling, og prognoser for kompetansebehov.. Han har høy kompetanse innen statistisk analyse og utnytting av data fra administrative registre.. Pia Dybvik Staalesen.. +47 95 05 40 91.. pds@proba.. CV Pia Dybvik Staalesen.. Pia Dybvik Staalesen har en mastergrad i sammenliknende politikk.. Hun har jobbet med prosjekter innenfor næringspolitikk, innovasjon og entreprenørskap, men også med temaer som innvandring, utdanning, velferd og helse.. I tillegg til engelsk snakker Staalesen fransk og tysk.. Hun har erfaring med kvantitative og kvalitative metoder, og har kompetanse på å utarbeide og gjennomføre spørreundersøkelser.. Trude Thorbjørnsrud.. +47 41 60 74 26.. tt@proba.. CV Trude Thorbjørnsrud.. Trude Thorbjørnsrud er cand polit med hovedfag i sosial-antropologi.. Hun har svært god kjennskap til norsk arbeids- og velferdspolitikk.. Hun har bred erfaring fra evalueringer og analyser med problemstillinger relatert til helse, arbeid og inkludering.. Hun har svært god kjennskap til kommunal og statlig organisering og virkemiddelbruk.. Trude har høy kompetanse på bruk av kvalitative og kvantitative metoder.. 1330 seconds..

  Original link path: /?page_id=358
  Open archive

 • Title: Jobb i Proba « Proba samfunnsanalyse
  Descriptive info: Vi ønsker å rekruttere flere medarbeidere.. Vi ønsker medarbeidere med høy samfunnsfaglig kompetanse, som er faglig dyktige, samfunnsengasjerte, og ønsker å jobbe i og bidra til et kollektivt og uformelt arbeidsmiljø.. I dag har vi en overvekt av prosjekter innenfor arbeids- og velferdsrelaterte temaer, samt bistandsvirksomhet og offentlig politikkutforming.. Vi er interessert i å styrke oss på disse feltene, men også å utvide vårt tematiske nedslagsfelt.. Vi har et lønnsystem som i stor grad er resultatbasert, med en kombinasjon av kollektiv og individuell bonus.. Send oss en e-post med CV dersom du er interessert.. 1190 seconds..

  Original link path: /?page_id=410
  Open archive

 • Title: Kontakt « Proba samfunnsanalyse
  Descriptive info: Post- og besøksadresse:.. Øvre Vollgate 6.. N-0158 Oslo.. Telefon:.. post@proba.. Organisasjonsnummer:.. 994642340.. 1210 seconds..

  Original link path: /?page_id=427
  Open archive

 • Title: English « Proba samfunnsanalyse
  Descriptive info: Proba Research is a limited company delivering social science research and advice.. The company is wholly owned by the employees.. We aim at covering our customers’ need for knowledge and understanding of economic and social developments and the effects of strategies and policies.. About us.. Proba Research was established in October by four experienced researchers.. The main motive for establishing Proba was an interest in society and a conviction that science-based knowledge is crucial for the success of both private and government institutions.. All institutions need external advice for interpreting their environment and for understanding the consequences of various actions.. Proba Research will contribute to covering this need by providing high quality analyses based on the social sciences, and with a focus on the clients’  ...   in Proba have university degrees in social sciences and extensive experience from research and other positions.. We have broad experience from evaluations and other many other types of analyses.. Proba has particularly strong competence in analysing labour markets, wage formation, education and welfare policies.. Furthermore, our employees have extensive experience with public sector governance, industrial and macroeconomic analysis, and public finance.. These competences have also been used in analyses of development assistance.. Proba Research has excellent competence in the use of a broad spectre of methodologies, using both quantitative and qualitative data in our analysis.. We specialize in producing interview guides and questionnaires, conducting focus groups and organize large datasets from registries.. Furthermore, we have extensive experience with different types of evaluations and cost/benefit analysis..

  Original link path: /?page_id=431
  Open archive

 • Title: Proba samfunnsanalyse
  Descriptive info: Newer Entries.. Ny rapport: Virkninger av startlån.. Startlån skal bidra til at vanskeligstilt og unge i etableringsfasen skal kunne få kjøpe egen bolig.. Staten og kommunene samarbeider om å gi disse lånene.. Bruken av startlånsordningen har økt de senere årene.. Samtidig som bankenes boliglånspraksis er strammet til, noe som kan ha ført til at nye grupper har søkt til startlånsordningen.. Vi finner imidlertid ikke klare indikasjoner på at bruken av startlånsordningen har endret seg som følge av innstramning i bankene.. Ny sjanse.. Proba har fått i oppdrag av IMDi å lage en samfunnsøkonomisk analyse av Ny sjanse et tiltak som skal bidra til at personer med innvandringsbakgrunn som er yrkespassive kommer over i arbeid eller utdanning.. Tiltaket har vært drevet  ...   minst 6 prosent av utbetalingene, men at det er stor usikkerhet knyttet til tallet.. På oppdrag for Arbeidsdepartementet skal vi nå kartlegge omfanget av svindel av foreldrepenger, dagpenger, arbeidsavklaringspenger, uførepensjon og stønad til enslig mor eller far.. Studiefinansieringsordningen.. Formålet med utdanningsstøtteordningene er å bidra til at alle skal ha like muligheter til utdanning uavhengig av geografiske forhold, alder, kjønn, funksjonsevne og økonomiske og sosiale forhold.. På oppdrag for Kunnskapsdepartementet skal Proba analysere om utdanningstøtteordningene fungerer etter intensjonen.. Markedsanalyse av startlån.. Regjeringen legger vekt på at mange vil kunne ha fordeler av å få mulighet til å kjøpe – isteden for å leie – bolig.. Startlånsordningen er det viktigste virkemiddelet for å hjelpe ungdom og vanskeligstilte inn på boligmarkedet.. 1350 seconds..

  Original link path: /?paged=2
  Open archive

 • Title: Proba samfunnsanalyse
  Descriptive info: 15 queries.. 1520 seconds..

  Original link path: /?p=289
  Open archive

 • Title: Proba samfunnsanalyse
  Descriptive info: I rapporten illustreres ordningenes virkninger for inntektsfordeling, arbeidstilbud og offentlige utgifter.. Videre drøftes behovet for ordningene og det vises hvilke ordninger som finnes i andre land og i tjenestepensjonsordninger.. For etterlatte i yrkesaktiv alder, drøftes en tidsbegrenset støtte som et alternativ til dagens ordning.. Du kan lese rapporten.. her.. Kontaktperson i Proba: Audun Gleinsvik.. (26.. 06.. 2012)..

  Original link path: /?p=754
  Open archive

 • Title: Proba samfunnsanalyse
  Descriptive info: Intervjuer med tidligere deltakere på Blindeforbundets rehabiliteringstilbud tyder på at mange synshemmede er dårlig kjent med hvilke tilbud som finnes og at de undervurderer nytten av rehabilitering.. Mange etterspør derfor ikke rehabilitering eller de venter lenge med å melde seg.. Du kan leser rapporten.. Kontaktperson i Proba: Trude Thorbjørnsrud..

  Original link path: /?p=751
  Open archive


 • Archived pages: 74