www.archive-no-2012.com » NO » S » SAMER

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 168 . Archive date: 2012-07.

 • Title: Oslo Samiid Searvi - www.samer.no
  Descriptive info: .. Jobber du med ett skoleprosjekt om samer???.. Nettsted for unge mennesker som ønsker å lære mer om Sametinget og samer - diggi.. no.. Her finner du informasjon om samer.. Samisk og norsk historie - noen historiske momenter.. Og her er informasjon om samisk mytologi.. Samer.. se.. Retten til land og vann.. Finnmarksloven.. Tromsø Museum - Sàpmi.. Tradisjonell samisk folkediktning.. Læringsressurs i samisk historie.. Lær det samiske alfabetet.. Samisk Veivisere.. Galdu.. org.. NSR-U SETTER OPP JOIKEBUSS TIL ANKAREDE - 21.. -JUNI - 25.. JUNI.. 01.. 05.. 2012.. NSR-U har vedtatt å sette opp Joikebuss til Ankarede i år 21.. juni til 25 juni.. Joikebussen i 2010 ble vellykket, og vi har fått mange tilbakemeldinger på at prosjektet er ønsket igjen.. Ankarede ligger på svensk side 4 mil fra Røyrvik.. Midtsommerhelgen i Ankarede er en stor feiring midt i de svenske skoger, og har lange tradisjoner fra gammelt av.. Konseptet er en buss med workshop innen joik som kjører fra Karasjok til Ankarede og plukker opp folk underveis.. Målet er at alle deltakerne skal lære seg forskjellige joiker underveis i bussreisen og at man lærer joiker fra ulike områder i Sápmi.. Vi jobber også med  ...   være med på bussen.. Spre gjerne dette i lokallagene til deres unge medlemmer.. Dette er en fantastisk mulighet for NSR-ungdommer til å bli bedre kjent med resten av ungdommene i organisasjonen, og vi tror det vil være svært lærerikt og en fantastisk fin erfaring å være med på.. ÅRSMØTE I OSLO SAMIID SEARVI - TIRSDAG 13.. MARS.. 09.. 02.. Sted:.. St.. Olavs gate 25 (Frivillighet Norge).. Tid:.. Tirsdag 13.. mars 2012 kl.. 19:00-22:00.. Kjære alle medlemmer i Oslo Samiid Searvi.. Vi ønsker med dette velkommen til Årsmøtet TIRSDAG 13.. mars klokken 19.. 00 til 22.. 00.. Sted for møtet er St.. Olavs gate 25, 0166 OSLO (Frivillighet Norge).. Følgende saker behandles på årsmøtet:.. 1.. Årsmelding.. 2.. Regnskap.. 3.. Viksomhetsplan.. 4.. Innkommende saker.. 5.. Valg av styremedlemmer, Kulturutvalgsmedlemmer, studieutvalgsmedlemmer,delegater og varadelegater til NSR's landsmøte, 2 revisorer, valgkomite og representanter for NSR kretsstyret Sør-Norge krets, samt.. medlemmer til styret for Foreningen Samisk Hus i Oslo.. Om du kjenner noen som kunne passe i en av utvalgene, eller føler du selv kunne gjort en innsats for foreningen ta gjerne kontakt med valgkomiteen.. Mail:.. aili.. guttorm@gmail.. com.. © 2004 Oslo Sámiid Searvi.. Webansvarlig:.. Gøran Lind.. Illustrasjoner:.. Liisa Helander.. Sponsorer..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Oslo Samiid Searvi
  Descriptive info: j.. BLI MEDLEM.. Vi ønsker deg velkommen som medlem.. OSS er et lokallag i Norske Samers Riksforbund.. NSR arbeider for å fremme samiske rettigheter og kultur.. Bli medlem i OSS, la din stemme og kulturbakgrunn bli hørt! Som medlem får du både billigere kurstilbud og inngang til festlighetene.. Kontingent er:.. Barne- og ungdomsmedlemsskap: kr 50.. (Født i perioden 1986-2011, fylt 25 år  ...   år i 2011.. ).. Vi må ha ditt fødselsår p.. g.. a revisjonskrav fra sentralt hold i NSR.. Alle felter merket med * må fylles ut.. Jeg vil bli medlem:.. Navn:.. *.. Adresse:.. Postnr/sted:.. Fødselsår:.. E-postadresse:.. Telefonnummer:.. Vi kan sende betalingsblankett pr.. post, ønsker du å betale medlemskapet via nettbank, er kontonummeret vårt:.. 1600.. 20.. 02683.. Velkommen som medlem Oslo Sàmiid Searvi !..

  Original link path: /bli_medlem.htm
  Open archive

 • Title: Oslo Samiid Searvi
  Descriptive info: VEDTEKTER.. Vedtatt på årsmøtet 1.. april 2009.. Gjelder fra samme dato.. § 1 Navn og tilknytning.. 1.. Foreningens navn er Oslo Sámiid Searvi / Oslo Sameforening forkortet OSS.. 2.. Oslo Sámiid Searvi står tilknyttet NSR - Norgga Sámiid Riikasearvi.. § 2 Formål.. Fremme det samiske folks rettigheter sosialt, kulturelt og økonomisk, samt arbeide aktivt for å sikre representanter til Sametinget.. Sørge for at korrekt informasjon om saker som angår samene gjøres tilgjengelig.. 3.. Arbeide for respekt og forståelse mellom ulike kulturer.. 4.. På prinsipielt grunnlag støtte andre urbefolkningsgrupper.. 5.. OSS er partipolitisk og religiøst uavhengig.. § 3 Medlemskap.. Alle kan bli medlemmer.. Bare medlemmer som er samer kan velges til leder, styret og delegasjoner.. Årskontingenten fastsettes av NSR som også står for innkreving av kontingent.. § 4 Årsmøtet.. Årsmøtet er Oslo Sámiid Searvis høyeste organ.. Årsmøtet avholdes årlig.. Styret eller medlemsmøtet fastsetter tidspunkt.. Tidspunktet gjøres kjent 6-seks uker før.. Innkomne saker må være styret i hende 4- fire- uker før.. Innkalling med saksliste sendes ut 2 - to uker før.. Alle medlemmer som har betalt kontingent for inneværende år kan møte med forslags-, tale- og stemmerett.. Følgende saker skal behandles på årsmøtet.. 0.. Det skal velges:.. 1 møteleder.. 1 referent.. 2 til å underskrive protokollen.. 2 til tellekorps.. Virksomhetsplan med budsjett.. Innkomne saker.. Valg.. Det skal velges:.. -.. Styre.. Hvert medlem av styret velges direkte i samsvar med § 6.. Delegater og varadelegater til NSR's landsmøte.. 2 - to revisorer.. Valgkomite.. Studieutvalg, kulturutvalg og andre komiteer og utvalg årsmøtet finner behov for.. Representanter til NSR's kretsstyre Sør-Norge krets.. Når prinsipielle sider ved tilknytningen til NSR skal behandles av årsmøtet, skal representanter fra NSR innkalles  ...   er beslutningsdyktig når 3 - tre medlemmer er tilstede.. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.. Lederen har ansvaret for det daglige arbeidet i Oslo Sámiid Searvi, og kan ta avgjørelser på vegne av foreningen i hastesaker.. Sakene legges deretter frem for styret.. Nestlederen skal bistå lederen i det daglige arbeidet, og er ansvarlig for Oslo Sámiid Searvis virke ved lederens fravær.. Økonomiansvarlig er ansvarlig for regnskapsføringen.. Sekretæren skal føre referat fra styre- og medlemsmøter, holde orden i arkivet og ekspedere vedtak fra møtene.. Styret bør gi informasjon på samisk.. § 7 Medlemsmøtet.. 7.. Medlemsmøtene er Oslo Sámiid Searvis høyeste organ mellom årsmøtene.. Når prinsipielle sider ved tilknytningen til NSR skal behandles av medlemsmøtet, skal representanter fra NSR innkalles til møtet.. § 8 Tilknytning til Norgga Sámiid Riikasearvi.. 8.. Hvis utmeldelse av NSR blir aktuelt skal saken behandles på samme møte som avvikling av Oslo Sámiid Searvi jf § 11.. 1.. § 9 Eksklusjon.. 9.. Brudd på Oslo Sámiid Searvis vedtekter er eneste grunnlag for eksklusjon av medlemmer.. Eksklusjonen kan foretas av styret.. Slik eksklusjon kan ankes videre til foreningens medlemsmøte/årsmøte, til NSR's styre og videre til NSR's landsmøte.. Før eksklusjonen foretas, må medlemmet få uttale seg.. Medlemmet anses suspendert inntil eventuell anke er avgjort.. § 10 Vedtektsendring.. 10.. Vedtektene gjelder fra 1.. Vedtektene kan bare endres av ordinært årsmøte med 2/3 flertall.. Forslag til endringer av vedtektene må være styret i hende senest 4 - fire uker før årsmøte, og sendes ut med sakslisten for årsmøtet.. § 11 Avvikling.. 11.. slo Sámiid Searvi kan avvikles når 2 - to årsmøter etter hverandre vedtar det.. Det kreves 2/3 flertall begge ganger.. Ved avvikling tilfaller alle eiendeler NSR..

  Original link path: /vedtekter.htm
  Open archive

 • Title: Oslo Samiid Searvi
  Descriptive info: CHAT.. Use a Java-enabled Browser to Chat!!!.. FØLG REGLENE.. : Det er ikke lov å skrive med store bokstaver, vanlig folkeskikk gjelder,og tenk deg godt om før du gir fra deg personlig informasjon.. Oppfør deg høflig, slik at vi får et hyggelig sted å være.. Vi godtar ikke brudd på norsk lov, eller oppfordring til brudd på loven.. Chatten skal heller ikke brukes til å markedsføre kommersielle tjenester, pyramidespill og lignende.. Brudd på reglene kan bli politianmeldt.. Rasisme eller diskrimering tolereres heller ikke på vår chat.. Den viktigste regelen er:.. Ha det gøy, ikke plag andre!..

  Original link path: /chat.html
  Open archive

 • Title: Oslo Samiid Searvi
  Descriptive info: KURS HØST 2011.. 07.. 07.. 2011.. Språk kurs (nordsamisk):.. Det vil fra høsten 2011 arrangeres følgende kurs i Oslo:.. Davvin 1, 2, 3, 4.. Kurset starter opp primo september, og vil gå over to semester.. De holdes på Kampen skole (Normannsgate 57 A 0655 Oslo).. Påmelding skjer til:.. lene_rodmyr@hotmail.. com.. eller Henry på tlf 90698279.. Duodji:.. Høsten 2011 arrangeres følgende kurs:.. Luhkka kurs: kveldstid på Samisk Hus,.. Akersgt.. 34 0180 Oslo.. Starter helt i begynnelsen av september.. Interesserte kan kontakte direkte på e-mail:.. ritaisara@hotmail..

  Original link path: /aktiviteter.htm
  Open archive

 • Title: Oslo Samiid Searvi
  Descriptive info: NYHETSARKIV 2004.. DAVVIN 2 OG 3 STARTER OPP RETT OVER NYTTÅR.. 23.. 12.. 2004.. Kampen Skole.. Davvin 2:.. Starter opp 10.. januar 2005, hver mandag og onsdag Kl.. 18.. 00-19.. 30.. Varighet: 13 uker.. Pris: Kr.. 400,- inkl lærebok.. Davvin 3:.. Starter opp 4.. 17.. 00-18.. Varighet: 12 uker.. Hvis du har lyst å melde deg på ett av kursene, kan du gjøre det enten ved å sende en.. mail til oss.. , eller ringe Frode Tveterås på Tlf.. 22202386.. ÅRSMØTE AVHOLDT MED FØLGENDE RESULTAT.. 15.. 13 desember ble det avholdt årsmøte i Oslo Sámiid Searvi på Samisk hus i Akersgt.. 34.. Årsmøtet ble ledet av Karl Edvard Urheim.. Aili Keskitalo ble fremmet som presidentkandiat og nytt styre og utvalg ble valgt.. Les mer om årsmøtet og hvem som ble valgt.. INTERVJUET AV RADIO NOVA - 03.. 06.. Radio Nova (Stundentradioen i Oslo) hadde ett program fredag 03.. 12 som het Skummet kultur.. Der pratet først Ulf Eriksen om åpningen av Samisk Hus i Oslo, og hva som er planene med huset.. Kalle Urheim synger deretter en samisk sang, og forteller om planene med å lage en samisk elev- og studentorganisjon i Oslo.. Hør radiointervjuet her.. (Varighet.. :.. minutter).. BILDER FRA MEDLEMSMØTET I OSS - 18.. 11.. 05.. Den 18.. november avholdt OSS medlemsmøte på Royal Christiania Hotell.. Med på møtet var bl.. a.. leder i NSR - Aili Keskitalo og parlamentarisk leder i NSR`s sametingsgruppe - Berit Ranveig Nilssen.. Se bilder fra medlemsmøtet her.. ÅRSMØTE I OSLO SAMIID SEARVI - 13.. DESEMBER.. Dato:.. 13.. desember 2004.. Tid:.. Kl.. Samenes Hus i Oslo (Akersgt.. 34, 7 etg).. Styret i Oslo Samiid Searvi - NSR innkaller medlemmer til ordinært årsmøte.. Alle ordinære medlemmer som har betalt medlemskontigent for inneværende- og forrige år, kan møte med tale, forslags- og stemmerett, støttemedelemmer/andre har møte, tale- og forslagsrett.. OSS`s har invitert NSR`s ved leder Aili Keskitalo med flere representanter fra landsstyret til årsmøte.. Valg av:.. Styret, Studieutvalget, Kulturutvalget, Delegater til NSR`s landsmøte 2005, Revisorer, Representanter til NSR`s landsstyre, Representanter til NSR`s valgstyret Sør-Norge krets og Valgkomite.. INVITASJON TIL Å MØTE SUPU I OSLO.. og 6.. desember 2004.. 00 - 20.. Samisk Hus i Oslo (Akersgaten 34).. Sametingets ungdomspolitiske utvalg - SUPU - ønsker å bedre kontakten og informasjonsutvekslingen med samisk ungdom.. Som et ledd i dette vil SUPU invitere samisk ungdom i Oslo og omegn til å møte oss i forbindelse med vårt møte i Oslo.. (På bildet leder i SUPU - Laila Nystad).. Les mer om møtene her.. ÅPNING AV SAMISK HUS I OSLO - 3.. 30.. Styret i Samisk Hus i Oslo har den store glede å invitere deg til åpning av Samisk Hus i Oslo fredag 3 desember 2004 kl.. 16.. 00,.. Akersgaten 34, 7 etasje.. Den offisielle åpningen vil bli foretatt av visepresident Ragnhild Nystad, åpningstaler ved statssekretær Ellen Inga O.. Hætta, kommunal- og regionaldepartementet, byrådsleder Erling Lae, Oslo Kommune og Gunnar Stålsett, Oslo Bispedømme, Nadeem Butt, leder av Anti-rasistisk senter, Direktør i ENTRA Eiendom: Hans Edvardsen.. Det vil også bli åpning av den samiske kunster Hilde Schanke Pedersen's første utstilling i Oslo.. Hun har tidligere utsmykket bl.. a Sametingets plenumsal.. Det vil bli kulturelle innslag og enkel servering.. Vennligst si fra om du/dere kommer til May-Lisbeth Myrhaug, Tlf.. 22 60 51 01 eller.. may-lisbeth.. myrhaug@katolsk.. Aktiviteter i Samisk Hus - Desember 04 / Våren 05.. Se bilder fra åpningen av Samisk Hus - 3.. des -04.. NY.. DIKT/DANS/JOIK/MUSIKK FORESTILLING.. 20.. 28.. november 2004.. 22.. Parkteatret, Oslo (Ved Olaf Ryes Plass).. Musikk i Troms presenterer: "Cuologeadgi" / "Silhuettsteinen" med bl.. Inga Juuso og Inga Ravdna Eira.. Terningkast 6:.. Forestilling som overrasker.. Med blanding av poesi, dans, musikk og joik tok "Cuologeadgi" publikum på Kaffegalleriet i Kautokeino med storm.. (Finnmark Dagblad).. Les mer på www.. musikkitroms.. SAMISK GUDSTJENESTE I PAULUS KIRKE.. 19.. Søndag 21.. november kl.. 00 er det samisk gudstjeneste i.. Paulus Kirke på Grünerløkka i Oslo.. Det vil være dåp og nattverd, og etter gudstjenesten er det kirkekaffe.. Prest for gudstjenesten er Tore Johnsen.. BURES BOAHTIN - VELKOMMEN.. MEDLEMSMØTE PÅ HOTEL ROYAL CHRISTIANIA - 18.. NOV.. 08.. 18.. Clarion Hotel Royal Christiania.. Biskop Gunnerus gate 3 (Ved Oslo City).. OSS har invitert NSR`s leder Aili Keskitalo med flere representanter fra landsstyret til medlemsmøtet på bakgrunn av den spesielle situasjonen OSS er i p.. t.. Alle medlemmer i OSS har fått tilsendt innkalling og saksliste i posten.. AILO GAUP PÅ ALTERNATIVMESSEN I OSLO 12.. -14.. Alternativmessen 2004 - Oslo Spektrum.. 12.. 11 - Kl.. Ailo Gaup.. Sjamanisme i et nytt lys.. 11 og 14.. De første skritt på sjamanens vei.. Dette er en trommesirkel åpen for alle interesserte.. Gjennom å lytte til sjamantrommer og å følge enkle instruksjoner, kan de fleste komme i kontakt med nye sider ved sin indre natur.. Sjamanisme er navnet på de  ...   SLUTTEN AV AUGUST.. OSS starter opp språkkurs i samisk:.. - Davvin 1: Mandag 30.. august (12 uker).. - Davvin 2: Tirsdag 31.. august (13 uker).. Undervisningen vil foregå på Kampen Skole i Oslo - 2 kvelder i uken á 2 skoletimer (2x45 min).. Det er enda mulig å melde seg på ett av kursene via våre nettsider.. Meld deg på Davvin 1 eller Davvin 2 her.. SAMISK KUNSTNER STILLER UT I MOSS I SOMMER.. Den samiske billedkunstneren Aino Hivand stiller ut sine malerier på Galleri Hendrik Gerner i Moss i perioden 1.. juli-6.. august.. Her stiller hun ut sammen med 26 andre kunstnere (malerier, grafikk og skulpturer).. Les om utstillingen her.. NSR LANDSMØTE I HARSTAD - 18.. -20 JUNI 2004.. 29.. 06.. Her h.. ar vi samlet noen bilder fra NSR Landsmøte i Harstad.. (14 bilder).. Se bilder fra landsmøtet her.. (Foto: Áile Jávo - NSR, Ellen Cecilie Triumf, Rune Granlund og.. Else M Hætta).. Les Alexander sin tale til landsmøtet.. Les resolusjonen som OSS fremmet: Rus og psykiatri.. DELEGASJONSMØTE - 10.. JUNI 2004.. 14.. Vi har 9 delegater som reiser til Harstad på NSR landsmøte 18.. juni.. Delegater: Risten Ravdna Hætta, Ulf K.. Eriksen, Johan M.. Gaup, Ellen Cecilie Triumf, Ingebjørg Johnsen, Gøran Lind, Alexander Greiner Offerdahl, Else Marit Hætta og Signe Måsø.. (Foto: Ellen Cecilie Triumf).. MEDLEMSMØTE - 26.. JUNI.. Dato.. : Lørdag 26.. juni 2004.. Tid.. : kl.. 15.. 00 - 17.. 00.. Sted.. : Traktøren - kjelleren.. adr: Trondhjemsveien 37.. SAK 1.. SAMISK HUS I OSLO.. Vi innkaller til medlemsmøte for å diskutere det videre arbeidet med samisk hus i Oslo.. Søndag 13.. juni kl.. Prest for gudstjenesten er Bjarne Gustad.. BILDER AV LOKALENE I AKERSGATA 34.. Vi forhandler med Entra om kontrakten til lokaler i Akersgt.. 34 for tida.. Aktuelle arealer er i 1.. etg og 7.. etg.. (300 kvm.. ).. Se bilder fra lokalene her.. (Alle foto: Ulf K.. Eriksen).. BILDER FRA VÅRFESTEN PÅ SLURPEN 28.. MAI.. Vårfesten på Slurpen ble en stor suksess, hvor folk koset seg med god mat, fin musikk, dans, quiz og hyggelig stemning.. Se flere bilder fra vårfesten her.. (Alle foto: Ellen Cecilie Triumf).. INVITASJON TIL IDÉDUGNAD FOR SAMISK HUS I OSLO.. Denne invitasjonen gjelder til ALLE samiske grupperinger, organisasjoner og sammenslutninger i Oslo-området.. VI INVITERER DEG/DERE TIL IDE-DUGNAD TIRSDAG 29 JUNI KL.. 00- KL.. 00 I LOKALENE TIL INNOVATION NORGE AKERSGATEN 13 OSLO.. Formålet med denne ide-dugnad er å få frem ideer og tanker formulert som prosjekter som kan fylle Samisk Hus i Oslo med aktiviteter av ulik art, innhold og varighet.. Vær så vennlig å gi beskjed om du/dere kommer snarest til :.. eller.. Tlf.. 22 60 51 01 med telefonsvarer.. NILS GAUP INTERVJUET PÅ TV NORGE.. 27.. Nils Gaup ble intervjuet av Bymagasinet på TV Norge torsdag 27.. mai 2004.. Der fortalte han, på vegne av OSS, om vårfesten som kulturutvalget i OSS arrangerer på Slurpen fredag.. mai 2004.. Se flere bilder fra TV-innslaget her.. MAI HILSEN FRA OSS PÅ KANAL 24.. 04.. Johan Gaup blir 17.. mai intervjuet av Janne Rønningen (kl.. 22.. 00 - 24.. 00) på radiokanalen Kanal 24.. Han snakker om samenes historikk / tilværelse / 17 mai feiring versus storsamfunnets undertrykking av samer, samt løst prat om ulike temaer.. Intervjuet blir avsluttet med appell / tale.. VÅRFEST - 28.. MAI 2004.. Da.. programmet for vårfesten på Slurpen klart.. Her vil det bli servert tradisjonell samisk mat, konsert og Quiz.. Les programmet til vårfesten.. SAMISKE KIRKEDAGER I JOKKMOKK - 18.. Juni arrangeres Samiske Kirkedager i Jokkmokk i Sverige.. Med bl.. gudstjenester, gudstjenesteverksted, seminarer, teater og konsert.. Les mer om Samiske Kirkedager.. SAMEKVINNE-TREFF.. Samekvinner og deres gjester/venner treffes på Noahs Ark (Schleppegrellsgt.. 30) den siste tirsdagen i måneden.. Dette er et tiltak som har eksistert i de siste 3 år, og vi legger vekt på at det er uformelt, ikke partipolitisk og uforpliktende.. Oppfordring til samekvinner som befinner seg i Oslo området, kom og møt andre samekvinner.. APRIL - MEDLEMSMØTE I OSS.. 26.. Dato:.. april 2004.. 17.. 00 - 19.. : Deichmanske Bibliotek 2.. etg - adr.. Schousplass 10.. Etter møtet finner vi et sted for å ha sosialt samvær resten av kvelden og natten.. FEBRUAR - SAMEFOLKETS DAG.. 03.. februar-feiringa i Oslo startet med flaggheising foran Stortinget om morgenen.. Hvor bl.. Svein Roald Nystø holdt en tale.. Hele uken var spekket med samiske arrangementer som forelesninger, konserter og utstilling av samisk billedkunst.. Kvelden ble avsluttet med konserter på Cosmopolite.. MARI BOINE HOLDT EN FANTASTISK KONSERT.. Søndag 23.. februar fyllte Mari Boine Rockefeller helt opp av smilende mennnesker.. Sist Mari Boine holdt konsert i Oslo var tilbake til 2001, og siden mye har skjedd siden da (Nordisk Pris m.. m.. ), var det godt å se Karasjok-jenta trollbinde publikum med joik som bare hun kan joike.. Tilbake til hovedsiden..

  Original link path: /arkiv_2004.htm
  Open archive

 • Title: Oslo Samiid Searvi
  Descriptive info: NYHETSARKIV 2005.. OPPSUMMERING AV ÅRET 2005 I OSS.. 2005.. Dette er årskavalkaden for Oslo Samiid Searvis arrangementer.. Vi gleder oss til et nytt og spennende år.. Buorre Jávlla Ja Buorre Ådå Jahkev!!.. Buorit Juovllat ja Buorre odda jagi!.. God Jul og Godt nytt år!.. Les om våre aktiviter som har vært i løpet av året.. REINKJØTTUTSALG I OSLO.. Nå kan du endelig få tak i reinkjøtt i Oslo by.. Reinslakteriet MTSlakt i Kautokeino starter utsalg av reinkjøtt i Samisk Hus, Akersgata 34 i Oslo.. (.. Se kart.. Faste åpningstider:.. Hver tirsdag og lørdag kl.. 12:00-15:00.. Andre tider kan også avtales!.. Noen priser pr.. kg:.. Stek Kr.. 127,-.. Biduskjøtt Kr.. 131,-.. Grytekjøtt Kr.. 86,-.. Tunger Kr.. 98,-.. Biff Kr.. 176,-.. Hjerter Kr.. 75,50,-.. Røkt kjøtt Kr.. 198,-.. Se fullstendig prisliste.. (Word).. SAMISK BOK OG FORFATTER DAG PÅ SAMISK HUS.. Samisk Hus (Akersgata 34).. Lørdag 03.. 12 Kl.. 12:00 - 18:00.. Vi inviterer alle til og komme på samisk bok og forfatter dag lørdag 3 desember kl.. 00-kl-18.. 00, Samisk Hus , Akergaten 34.. Det er første gang du kan være med på en slik begivenhet i Oslo by - grip muligheten - gå ikke glipp av dette -kom og høre om - og få siste nytt fra hva som skjer innfor samisk litteratur og forlags verden.. Du har nå anledning til å kjøpe unike julepresanger : samiske bøker, søljer og flagg (klistremerker, buttons, kakeflagg) osv.. til din familie, barn og venner.. Utloddning av bøker, kaker og mye mer.. Les program her.. (Word).. KVELDSSAMLING I KIRKENS HUS - 28.. Kapellet i Kirkens hus, 1 etasje.. Adressen er Rådhusgt 1-3.. Mandag 28.. 11 2005 Kl.. 20:00.. Samisk kirkeråd arbeider med samisk trosopplæringsreform.. For tiden har vi en gruppe på fire prosjektmedarbeidere som arbeider på deltid spesielt med materiellutvikling.. I anledningen av at gruppa er i hovedstaden, ønsker vi å ha en kveldssamling i kapellet med litt sosialt samvær etterpå.. Vi serverer kaffe/te og snacks.. Les programmet for kveldssamlingen (Word).. Vi har gleden av å invitere til samisk-norsk familiegudstjeneste i Oslo, i Paulus kirke.. søndag 20.. november , kl 17.. Under gudstjenesten blir det utdeling av min kirkebok, Mu Girkogirji.. Prest Ole Bekkelund vil forrette gudstjenesten.. Medarbeidere fra det samiske miljø¸et vil medvirke.. Etter gudstjenesten blir det kirkekaffe.. Vi ber dere også merke dere neste samiske gudstjeneste som blir i Oslo domkirke søndag 5.. februar kl 11.. 00 hvor blant andre biskop Ole Chr.. M.. Kvarme og domprost Olav Dag Hauge vil delta.. Med vennlig hilsen.. Inge Westly.. Kirkefagsjef, Oslo bispedømmekontor.. MEDLEMSMØTE MED SOSIALT SAMVÆR - 3.. NOVEMBER 2005.. Samisk Hus, Akersgt.. 34 (7.. etg).. Tors 03.. 05 Kl.. 00-20.. Saksliste:.. Sak 23/05 Konstituering.. Sak 24/05 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste.. Sak 25/05 Referat saker.. Sak 26/05 OSS s økonomi.. Sak 27/05 OSS s fremtidige org.. form.. Sak 28/05 OSS s rolle i Samisk Hus.. Sak 29/05 Eventuelt.. Etter medlemsmøte går vi samlet til utestedet Blå der gruppa.. Adjagas.. har konsert.. Les referat fra medlemsmøtet her (Word).. SAMISK HØSTFEST BLE ETT VELYKKET ARRANGEMENT.. Samisk høstfest ble et meget vellykket arrangement til tross for at vi hadde feilbergnet med hensyn til mat og drikke- vi beklager dette så mye!.. Det kom veldig mye folk tidlig, og tilsammen mellom 150 og 200 gjester.. De som kom tidlig fikk spise herlig middag, bestående av kokt reinkjøtt, tunger, margebein og buljong.. DJ.. Ante fra Kautokeino stod for musikken.. Ante joiket, sang og spilte egne låter samt samiske slagere og annet, og stemningen var god og livlig.. Vi synes det er kjempeartig at det var betydelig flere unge samer på dette arrangementet enn vi har sett tidligere.. Så dette er noe vi er glade for, hyggelig å se så mange nye fjes.. Joikekurset fra 12.. oktober til 14.. oktbober ble avholdt av en joiker fra Finnmark, Åse Margget Holm.. Kurset hadde 10 påmeldte og 8 som gjennomførte kurset alle dager.. Det var både unge og voksne deltakere.. Kursets innhold var å bli kjent med joikens historie, funksjon, og dets virkemidler, som "dajahusat" i joiken, samt praktisk joiking.. Deltakere laget et 20 minutters program som ble fremført på scenen under høstfesten.. Dette var et kjempeartig opplegg, syntes deltakerne.. Vi vil også takke alle våre flinke medhjelpere.. Se bilder fra høstfesten her.. JOIKEKURS I OSLO - FRA 12.. - 14.. OKTOBER 2005.. Vi invitere alle til å delta på joikekurs i forkant av høstfesten.. Deltakere på kurset får mulighet til å fremføre og joike på scenen den 14.. oktober.. Kurslærer er Åse Margget Holm.. Info og påmelding send mail til.. kultur@samer.. no.. NB! Kursavgift og det taes forbehold om nok kursdeltakere.. HØSTFEST PÅ SLURPEN - 14.. Den.. oktober 2005.. er det klart for Høstfest igjen på Slurpen (Lakkegata 79b - Like ved Lakkegata Skole).. Dørene åpnes kl.. , og det er servering fram til Kl.. 01.. Det vil bli salg av reinkjøtt, tunge, margebein og buljong (Kr.. 100,- m/påfyll) Samt salg av forfriskninger til rimelige priser.. Pris:.. Medlemmer i OSS: Kr.. 100,-.. Ikke-medlemmer: Kr.. 150,-.. av.. Ante.. fra Kautokeino.. DJAnte komponere, mixer, synger og skriver egne låter.. Dj-musikken varieres alt fra dagens musikk, som man hører i radioen, helt til gamle slagere.. Og selvfølgelig til.. SAMISKE.. slagere som får taket til å briste når joiken når sitt høydepunkt.. -.. www.. djante.. GRATULERER RITA-ALISE OG KIRSTI.. Våre 2 nye representanter for NSR Valgkrets 13 Sør -Norge i Sametinget.. Dere har gjort en god valgkamp selv med dårlig økonomi.. Dette at vi har fått inn 2 representanter viser at NSR står sterkt og at mange velgere har tiltro til dere og NSR´s samepolitikk.. Vi vet at dere kommer til å gjøre en god jobb i Sametinget og ØNSKER DERE TIL LYKKE som sametingsrepresentanter.. Ingrid Jåma.. Leder i Oslo Sámiid Searvi.. Les resultatet for Sør-Norge.. Tusen takk til Oslo Sámiid Searvi som gav oss muligheten og tilliten.. Tusen takk til alle velgerene som også har gitt oss tillit.. Vi har jobbet tett sammen siden vi ble valgt som kandidater, og vi er et godt fungerende team som utfyller hverandre godt.. Vi er stolte av å være med i et Sameting som har 51 % sterke samekvinner som er kommet inn på Sametinget.. NSR kan være stolte av at 11 av de er NSR samekvinner.. Med valghilsen Kirsti og Rita-Alise.. Ressursutvalget for Samisk gudstjenesteliv i Oslo har gleden av å invitere til Sør-Samisk-norsk gudstjeneste i.. Paulus kirke søndag 25.. september, kl.. 17:00.. Prest er Bierna Bienti.. Etter gudstjenesten blir det kirkekaffe.. SAMISK KUNST UTSTILLING 29.. 09 - 05.. 10 PÅ BEKKESTUA.. Bekkestua bibliotek.. 10 2005.. Kunster:.. Rauni Vest Simonsen.. Jeg bruker mye farger og mye inspirasjon er nok fra min bakgrunn som same.. Jeg maler mye abstrakt, men maler også endel natur inspirerte bilder; blomster, fjell, landskap.. Jeg har malt i mange år.. Det er blitt så mange bilder nå.. Derfor har jeg nå fått lyst til å vise bildene mine mer offentlig.. Jeg er finsk same.. Utdannet sykepleier og Rosenterapeut.. Min størte hobby er å male.. Jeg snakker flytende finsk, norsk, samisk og engelsk.. Jeg har også bodd mange år i USA.. Jeg håper at flest mulig får sett bildene mine.. Velkommen til utstillingen.. Hilsen Rauni Vest Simonsen.. EN FOT I HVER KULTUR - MOSS ARBEIDERBLAD.. Anita Persdatter Ravna (Nestleder i Oslo Sámiid Searvi) ble 8.. september 2005 intervjuet av avisen Moss Arbeiderblad.. Sametingsvalget avholdes samme dag som stortingsvalget, men får lite oppmerksomhet.. Anita Persdatter Ravna er en av i fire personer i Moss kommune som har valgt å registrere seg i samemanntallet.. Jeg er jo norsk statsborger, og spør du meg om jeg er norsk, svarer jeg ja.. Spør du meg om jeg er samisk, svarer jeg også ja.. Det er ikke enten eller, jeg er ikke halvt det ene eller det andre, sier Ravna.. Les hele intervjuet i Moss Arbeiderblad.. LITTERATUR/KUNSTAFTEN I SAMISK HUS - 07.. OKT 2005.. Litteratur/ Kunst Aften fredag 7 oktober i Samisk Hus 7 etasje, Akergaten 34.. Samisk Kunstnerråd har sitt årmøte på Samisk Hus fra 7 okt.. til søndag 9 oktober.. Fredag fra kl.. 30 vil det være åpen samling/litteraturkveld med diktlesning, samtale om samisk kunst og kunstformer, osv.. Et nærmere program vil komme senere- dette bare til orientering - så sett av kvelden - og kom til denne unike samiske kultursamlingen.. SEMINAR OG PANELDEBATT OM UTVIKLINGSPOLITIKK.. Tid: Fredag 16.. september kl 13.. 00-16.. 30.. Sted: Universitetsbiblioteket ved Universitetet i Oslo.. Påmelding: Til.. saih@saih.. helst innen onsdag 14.. september.. SAIH og Samisk Hus inviterer til seminar og paneldebatt om utviklingspolitikk i et urfolksperspektiv.. Seminaret er en oppfølging av konferansen om urfolkskvinners tilgang til høyere utdanning arrangert ved universitetet URACCAN, Nicaragua i august.. Sentrale problemstillinger for debatten vil være hvordan mainstream utviklingspolitikk, illustrert ved Tusenårsmålene virker inn på arbeidet for urfolks rettigheter, hvordan langsiktighet og hensynet til lokale variasjoner kan ivaretas i utviklingspolitikken samt hvilken rolle akademia har i å motvirke usynliggjøring av urfolk.. Oppdatert informasjon om innledere vil komme på.. saih.. KURS I TØRKLEFRYNSING MED LAILA COLDEVIN.. OSS arrangerer kurs i tørklefrynsing:.. september Kl.. 11:00-15:00.. og 25 september.. og 9.. oktober.. Første kursdag brukes til å bestille frynser, og eventuelt til å legge opp.. Ta med tørkle og sytråd.. Hver kursdag blir på fire timer, og på høstfesten 14 oktober kan vi forhåpentligvis bruke våre nye sjaler.. Pris på kurset Kr.. 300.. Meld dere på:.. studier@samer.. eller kontakt Kirsti Guvsám på tlf: 908 35 649.. NYTTSTUDIETILBUD VED UIO: SAMISK KULTUR OG RELIGION.. Det nye emnet gir en innføring i førkristen samisk religion og i samisk sjamanisme ? i samiske ritualer og samisk naturforståelse, i forestillinger om forholdet mellom levende og døde og i religionens fortolkning av sykdom og helbredelse.. Det blir også lagt vekt på å vise at mye fra den gamle kulturen har overlevd i fortellertradisjonen og som folketro.. Samiske samtidskunstnere har bidratt til å synliggjøre denne kulturkontinuiteten, som også er aktualisert i kampen for rettigheter til land og vann.. Universitetslektor Brita Pollan ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS) har det faglige ansvaret for det nye studietilbudet.. Hun er kjent for en rekke utgivelser om samisk religion og tradisjon.. Offerstein på Spildra.. Foto:Brita Pollan.. Undervisningen begynner mandag 29.. august kl.. Studiet avsluttes 29.. november med elektronisk mappeinnlevering av to eksamensoppgaver:.. Semesteroppgave:.. Gi en kildeorientert fremstilling av noaidienes betydning i samisk religion.. Kortoppgave:.. Samisk religion i møte med kristendommen.. Det er mulig å møte opp på forelesninger uten å ta eksamen.. Se nærmere opplysninger i vedlagte dokument, eller klikk på lenkene nedenfor for mer og oppdatert informasjon.. Om studiet:.. http://www.. hf.. uio.. no/hf-aktuelt/2005/uke20/samisk.. html.. no/ikos/studier/studienytt/nyheter/samisk.. html.. no/studier/emner/hf/ikos/KULT2110/.. KURS I NORD-SAMISK - DAVVIN 1 OG 3.. Davvin 1: Mandag 29.. 08 kl.. 19:00.. Davvin 3: Tirsdag 30.. Kursavgift Kr.. 400,- + Davvinbok Kr.. 260,-.. (Medbringes på første kurskveld).. Lærer:.. Frode Tvederås.. Kursene vil gå 2 kvelder i uka - 2 skoletimer (2x45 min).. Alle som har meldt seg på via våre nettsider, vil bli kontaktet av oss.. VALGKAMP-STAND PÅ EGERTORGET FREDAG 19.. AUGUST.. Egertorget på Karl Johan.. Tidspunkt:.. 12:00 - 14:00.. Aili Keskitalo, Sven- Roald Nystø, Rita- Alise Porsanger og Kirsti Guvsám står på stand på Egertorget, Karl Johan fredag 19.. august kl 12-14.. Fra kl.. 18:00 er det paneldebatt på Samisk Hus med representanter fra de 6.. valglistene i Valgkrets 13 - Sør-Norge.. Program finner du lengre ned på denne siden.. Se bilde fra standen her.. FINNMARKSDAGENE I OSLO - 26.. - 27.. AUGUST.. Hotel Royal Christiania og Egertorget.. august 2005.. Gratis entre.. Finnmarksdagene arrangeres i Oslo fredag den 26.. og lørdag den 27.. august.. Her vil private og offentlige aktører vise fram noe av det Finnmark er i dag og hva vi kan tilby av muligheter og opplevelser.. På Hotel Royal Christianina vil det være foredrag, stands og smak fra det.. samiske kjøkken.. Fredag 26.. 8 kl.. 18 er det show på Egertorget med.. Mikkel Gaup.. som konfransier, og artister som.. Marit Hætta Øverli.. og Tore Hansen m/band m.. fl.. Les hele programmet.. (PDF-format).. PANELDEBATT PÅ SAMISK HUS 19.. AUGUST 2005.. Samisk Hus (1.. etasje).. Fredag 19.. 08 2005.. Arrangør:.. NSR valgkrets 13 / Oslo Samiid Searvi.. Debattleder :.. Johan J.. H.. Eira.. Det er mulig TV2 vil være tilstede under debatten.. Følgende har til nå meldt sin ankomst:.. NSR:.. Aili Keskitalo og Rita-Alise Porsanger.. AP:.. Egil Olli og Jørn Gaski.. Samer bosatt i Sør-Norge:.. Johan Mikkel Sara og Risten Guttorm.. SV:.. Risten Heatta.. Samefolkets parti:.. Birger Nymo og Laila Nystad.. Samenes folkeforbund:.. Kristian Småland.. Program:.. kl.. 40.. Dørene åpnes - salg av forfriskninger.. Velkommen - praktisk informasjon.. Åpning v/Sametingspresident Sven Roald Nystø.. 5 min.. innledning ved hvert parti.. (Rekkefølgen trekkes på stedet).. 50.. Pause.. Valgdebatt ledet av Johan J.. Eira.. Vi runder av debatten.. Det vil bli sosialt samvær, med salg av forfriskninger, på Samisk Hus etter debatten.. KIRSTI GUVSÁM MED EGNE HJEMMESIDER.. Nå har Kirsti Guvsám - NSR s 2.. kandidat for Sør-Norge fått egne hjemmesider på nettet.. Her kan man lese om hennes bakgrunn, se bilder, presseklipp, samt skrive en hilsen i gjesteboka.. Besøk sidene til Kirsti her.. ADJAGAS VARMER OPP PÅ MONO I OSLO - 22.. JUNI.. Mono (Ved Youngstorget).. Onsdag 22.. 06 Kl.. 21:00 (presis).. Adjagas varmer opp i Oslo før de reiser til Glastonbury-festivalen i England.. Adjagas; ledet av de  ...   til Høsten.. De søker 16 unge menn som.. aldri har spilt fotball tidligere.. , som skal forvandles til å bli Norges nye fotballhelter! De leter etter.. gutter mellom 20-30 år.. med spesielle fritidsinteresser som er.. inteligente, sjarmerende og selvironiske.. som til sammen skal bli dette laget.. Profesjonelle og kjente personligheter vil fungere som trenere både innen fotball, media og moter, alt for å lage et så gjennomført lag som mulig.. Det kommer til å være to treninger i uken som kombineres med ulike spennende events.. Nordisk Film ønsker veldig gjerne å komme i kontakt med samiske personer i Oslo-området som kunne vært kvalifisert for et slikt program.. Programmet var en stor suksess i Danmark i fjor og det hele er et typisk feel good-reality.. Les mer fyldig presentasjon av konseptet.. (Powerpoint).. De som er interesserte kan kontakte:.. Andreas K.. Larsen.. Casting - Nordisk Film.. Tlf: 24 14 92 49 / 915 48790.. E-post:.. andreas.. larsen@nordiskfilm.. LATINO-FOLK-JOIK-ENSEMBLE PÅ MS INNVIK.. Teaterbåten MS Innvik.. Torsdag 12.. mai konsertstart Kl.. Billetter:.. Kr.. 80 ,-.. Samspill International Music Network.. og Nordic Black Theatre presenterer:.. LATINO-FOLK-JOIK-ENSEMBLE.. Som er et internasjonalt musikkprosjekt som har sitt utspring fra videreutdanning ved Norges Musikkhøgskole.. Musikken har i seg elementer fra det urnorske og samiske tonebildet, ballader og slåttestev til den rytmisk latinomusikken!.. I konserten får publikum høre joik, stev, strupesang og tralling.. Fra chilenske cueca og den særegne gitaren charango fra Andesfjellene, til samba og andre rytmer fra Brasil.. Her blir publikum tatt med til den samiske tundran, og til latinsk musikk med humor og rytme.. (Torgeir Vassvik joik, strupesang og samisk tromme).. MELD DEG PÅ SAMISKE KURS I OSLO NÅ!.. Vi i Oslo Sámiid Searvi begynner allerede nå påmeldingen til kursene som starter opp august/september 2005.. Følgende kurs er det mulig å melde seg på:.. Davvin 1.. (Språk-kurs Nordsamisk - Grunnkurs).. Davvin 3.. (Man må ha gjennomført Davvin 2).. Davvin 4.. (Man må ha gjennomført Davvin 3).. Kurs i koftesøm.. Hardsløyd-kurs.. (Knivkurs).. Silketørkle-kurs.. (Helgekurs).. Meld deg på kurs her.. MØT DALAI LAMA I OSLO.. Chateau Neuf.. 00 (presis, dørene stenges kl.. 55).. 220,-/170,- (student/honnør).. Kjøpes på Posten,.. billettservice.. eller i billettluken på Chateau Neuf.. Foredrag:.. Secular Etichs (Etikk uavhengig av livssyn).. Mer informasjon på www.. tibet.. SAMISK IDRETT I OSLO OG OMENG.. Vi starter opp fotballtrening i Oslo, det blir trening hver onsdag kl.. 00 ved Kringsjå Studentby / Sognsvann.. Første mål er å delta i samecupen som i år arrangeres i Porsanger 8.. -10.. juli.. Det viktigste er at vi lager et samisk idrettsmiljø her sør og har det gøy sammen.. 10 herrer har så langt meldt sin interesse og vi ønsker flere.. Vi trenger jo "cheer-leadere" også! :-) Ta også kontakt om du bare vil være med av og til, om du vil bidra på andre måter enn på banen.. Et samisk trenings- og kamptilbud i innebandy er også under etablering.. En sportslig hilsen fra.. Kalle Urheim.. Initiativtaker.. 93294609.. E-mail:.. karledvard.. urheim@same.. net.. (Illustrasjonsfoto).. VIL HA SAMENE UT AV SKAPET.. (Foto: Arve Brandt).. Rita-Alise Porsanger (NSR`s 1.. kandidat på Sør-Norges valgliste til Sametingsvalget) fra Nes håper på plass i Sametinget fra høsten av.. Hun vil først og fremst jobbe for at flere samer "kommer ut av skapet".. Sannsynligheten er stor.. Målet vårt er to kandidater fra distriktet, forteller Rita-Alise.. Les artikkel i Romerikes Blad.. DEBATT OM DET SAMISKE FLAGGET PÅ KARL JOHAN 17.. Aftenposten har en artikkelserie og debatt på gang angående det samiske flaggets plass i 17.. mai-toget i Oslo.. Kirsti Guvsám (bildet) sendte denne uken ett åpent brev til Oslos ordfører Per Ditlev-Simonsen der hun etterlyser en mer åpen og inkluderende 17.. mai-feiring i Norges hovedstad.. Jeg synes halvparten av flaggene på Karl Johan bør være samiske - sier Kirsti Guvsám.. Ber om samiske flagg på Karl Johan på 17.. mai.. (Aftenposten 07.. 05).. Kan ikke nok om samene.. (Aftenposten 08.. Sameflaggets og nasjonens enhet.. Av Jon Hanssen-Bauer - Instituttsjef, Fafo.. Dagbladet 15.. Les brevet til Per Ditlev-Simonsen her.. Foto: Aftenposten.. SU, KU OG STYRET I OSS HADDE MØTE 5.. APRIL.. Studieutvalget, Kulturutvalget og Styret i OSS har hatt møte tirsdag 5.. april i Samisk Hus.. Saker:.. - Husleie Samisk Hus.. - Valgkamp 2005.. - Vårfest og sosial dag lørdag 28.. mai.. - Kurs høsten 2005.. Les mer her.. BESØK AV ELISA QUISPE - AYMARAKVINNE FRA BOLIVIA.. Torsdag kveld hadde Kirsti Guvsám, May-Lisbeth Myrhaug og Gøran Lind, møte med Elisa Quispe - Aymarakvinne fra Bolivia.. Med henne var Øygunn Brynhildsen fra.. SAIH (Studentenes.. og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond).. SAIH har i år fokus på urfolkskvinner i Bolivia, Nicaragua, og Norge, og deres rett til utdanning på egne premiser.. MINISEMINAR OM URFOLKSRETTIGHETER.. Samisk Hus i Oslo (Akersgt.. 34, 7.. Torsdag 31.. mars og Torsdag 21.. april.. TORSDAG 31 MARS KL.. RETTEN TIL SAMISK UNDERVISNING UTENFOR.. SAMISK SPRÅKOMRÅDE.. INNLEDER:.. JURIST SUSANN SKOGVANG -.. UTREDER HØYESTERETT.. TORSDAG 21 APRIL KL.. OM PROSESSEN MED FN- ERKLÆRINGEN OM.. URFOLKS RETTIGHETER.. JURIST LEIF DUNFJELD -.. SENIORRÅDGIVER, KOMMUNALDEP.. FREDAG 22 APRIL KL.. SAMISK FORSKNINGSDAG.. LES PROGRAM HER (WORD).. ONSDAG 25 MAI KL.. 00- 20.. OM FINNMARKSLOVEN.. STORTINGSREPS.. KNUT STORBERGET - MEDLEM AV JUSTISKOMITEEN.. Arr: Samisk Hus i Oslo.. NOMINASJONSLISTA FRA VALGKRETS 13 KLAR.. Da har Valgkrets 13 - Sør-Norge nominert NSR-representantene til Sametinsgsvalget 2005,.. følgende personer ble valgt:.. Rita Alise Porsanger (Akershus).. Kirsti Guvsám (Oslo).. Ole Mathis Hætta (Stavanger).. Tor Dalseng (Ålesund).. Fullstendig liste finner du her.. Fra venstre Tor Dalseng, Kirsti Guvsám og Rita Alise Porsanger.. SAMEMANNTALLET PR.. FEBRUAR 2005.. Pr.. februar 2005 hadde Sør-Norge registrert 1137 personer i Samemantallet.. Dette gjør Valgkrets 13 - Sør-Norge til den 3.. største valgkretsen i Norge, etter Kautokeino og Karasjok.. Dette gjør at Sør-Norge ser ut til å få 1 av de 4 utjevningsmandatene, når Sametinget øker fra dagens 39 til 43 valgte representanter fra 13 ulike valgkretser.. Kriteriene er at de 4 største valgkretsene, skal få en delegat ekstra hver.. Da vil Sør-Norge få 4 representanter på Sametinget, mot dagens 3 representanter.. En annen ting det er verdt å legge merke til er at i Sør-Norge er det flertall kvinner registrert i Samemantallet.. 576 kvinner mot 561 menn.. Det er mulighet fram til.. å melde seg inn i Samemanntallet for å stemme til Sametingsvalget 12.. september 2005 -.. meld deg inn her.. Samemanntallet pr.. februar 2005.. TILBUD TIL OSLO-SAMER FRA AVISA ASSU.. Dette er tilbudet til Oslo samer, som ennå ikke er Assu lesere og vil ha Assu ut året.. dette tilbudet gjelder bare nye lesere.. Påsketilbud som settes igang 10.. mars og varer til 1.. april.. dette tilbudet kan dere allerde nå bruke.. ASSU ut året: Kr.. 400,- (ca Kr.. 4 pr.. avis).. Merk bestillingen: " OSS tilbud 2005", og send til.. , så videreformidler vi bestillingen.. dette tilbudet kan benyttes av alle som bor i Østlandsområdet.. NOMINASJONSDELEGATENE ER VALGT.. 02.. Tirsdag 01.. 03 valgte medlemsmøtet i OSS de 13 personene som skal delta på det lukkede nominasjonsmøtet, sammen med representanter fra Møre og Romsdal og Bergen, onsdag den 9.. mars 2005.. Disse personene skal stemme inn kandidater til den vår valgliste (Valgkrets nr.. 13).. Følgende nominasjonsdelegater ble valgt.. BILDER FRA NSR LANDSMØTE I ALTA.. NSR avholdte Landsmøte nr.. 37 i Alta i tidsrommet 18-20 februar 2005.. Aili Keskitalo ble valgt som presidentkandidat til Sametingsvalget 2005, og NSR hedret på landsmøte kvinnene som for 24 år siden fremmet den samiske rettighetskamp på statsminister Gro Harlem Brundlands kontor.. Bilder fra NSR Landsmøte i Alta.. (Foto: Rita Alise Porsanger).. MEDLEMSMØTE I OSS - 01.. Samisk Hus - 1.. mars 2005.. - Virksomhetsplan.. - Budsjett 2005.. - Godkjenning av valg av 2.. vara til styret.. - Valg av 13 nominasjonsdelegater til nominasjonsmøtet.. - Valg av nytt styremedlem til Samisk Hus.. OCHEJOGA PLAYBOY SPILLES I OSLO.. B e a i v v á.. X.. S á m i.. T e á h t e r.. v i s e r :.. OCHEJOGA PLAYBOY.. Trikkestallen, Torshovgata 33.. 02, 01.. 03 og 02.. 03 Kl.. 180 / Kr.. 90 (Student/Honnør).. Ohcejoga Playboy er en rå og saftig komedie om drømmer og deres makt, om bra rock, om promillejoik, om den vanskelige kjærligheten, om fadermord og sorte enker, om hvite og sorte løgner og sannheter, om scootercross, spylevæskesprit og sexpress, om alle de store forventningene vi har til hverandre og verden utenfor.. Og litt om karaoke.. Les mer på sidene til Beaivvas Sami Teahter.. NSR LANDSMØTE I ALTA - 18.. FEBRUAR.. NRS avholder landsmøte i Alta - 18.. februar.. Følgende delegater representer OSS på landsmøtet:.. Leder:.. Nestleder:.. Anita Ravna.. Styremedlem:.. Leder SU:.. Kirsti Guvsám.. Medlem SU:.. Ester Grossman.. Medlem KU:.. Lisa Wilhelmsen.. Leder KU:.. Ellen-Cecilie Triumf deltar som representant for NSR Ungdom på landsmøtet).. SAMISK VINTERFESTIVAL 2005 - EN SUKSESS!.. Samisk Vinterfestial i Oslo ble en stor suksess, med masse folk og smil overalt.. En stor takk til alle som har bidratt til at Samisk Vinterfestival gikk over all forventning og ble så bra som vi håpet på!.. Les oppsummering av vinterfestivalen.. Se bilder fra koftewalk på Rock Bottom - 04.. (Alle foto: Anka Nordenborg).. Bilder fra koftewalk/ Intrigue konsert.. (Foto: Åse Margit Holm).. Bilder fra lørdag 05.. 02.. (Foto: Gøran Lind og Bente Skogvang).. Bilder fra 6.. februar-feiringen i Oslo.. (Foto: Liisa Helander og Rune Nymoen).. TV2 - GOD MORGEN NORGE - ONSDAG 02.. FEB.. KL.. Ingrid Jåma, leder i OSS og Ellen Cecilie Triumf (Leder i Kulturutvalget) vil være gjester i God Morgen Norge i morgen onsdag Kl.. Der vil de fortelle om Samisk Vinterfestival og samer i Oslo.. Mikkel Gaup joiker Oslo.. (Fredag 4.. 2 Kl.. 30 forteller Kalle Urheim om koftewalken på NRK P1 Østlandsendingen).. SAMISK VINTERFESTIVAL I OSLO - 2.. - 6.. Da nærmer det seg Samisk Vinterfestival i Oslo.. Festivalen starter onsdag 2.. februar med konsert på.. Paladium (Kirkegt.. 26).. - konserten er flyttet fra Nomaden, med Lara Stinnerbom.. Fredag 4.. 2 blir det Intrigue-konsert og koftewalk på Rock Bottom.. Lørdag 5.. 2 blir det lavvo på Egertorget, samt aktiviteter for barn og voksne i Samisk Hus.. Og søndag 6.. 2 (Samefolkets Dag) blir det samisk gudtjeneste i Oslo Domkirke, kirkekaffe i Samisk Hus, samt duodji-utstilling på Norsk Folkemuseum.. Program for Samisk Vinterfestival.. DUODJI UTSTILLING OG JOIK PÅ NORSK FOLKEMUSEUM.. januar - 6.. Norsk Folkemuseum på Bygdøy.. I tidsrommet 20.. 01-06.. 02 setter Varanger Samiske Museum opp en duodji-utstilling på Norsk Folkemuseum i Oslo.. Åpning ved statssekretær Ellen Inga O.. Hætta.. Samtidig drar også en delegasjon fra Musikk i Finnmark og Nesseby kommune til hovedstaden for å underholde.. I sommer lyste Varanger Samiske Museum ut invitasjon til å delta i deres duodji-konkurranse.. Invitasjonen gikk ut til Norden, samt Russland.. I tillegg til en utstilling, vil det også bli kåret en vinner i de to klassene.. Se bilder av noen gjenstander på utstillingen til Varanger Samiske Museum.. Samisk Samling.. (Norsk Folkemuseum).. MEDLEMSMØTE I OSS - 26.. Samisk Hus (Akersgt.. Onsdag 26.. januar 2005.. Hovedsaken under medlemsmøtet vil bli forberedelse til NSR Sametingvalg 2005:.. - Listeforslag til valglista for valgkrets 13.. - Valg av nominasjonsdelegater.. Andre saker vil bli: Resolusjoner til NSR landsmøte i Alta fra OSS, samt info om Samisk Vinterfestival 2005.. (Alle medlemmer i OSS vil de nærmeste dagene få innkallelse /saksliste til møtet i posten).. INTRIGUE KLAR FOR SAMISK VINTERFESTIVAL I OSLO.. Rock Bottom (I kjelleren på.. Muddy Waters.. Heavy-joik bandet Intrigue.. fra Karasjok vil holde konsert i Oslo den 4.. februar i forbindelse med den samiske vinterfestivalen som OSS arrangerer 2.. Festivalen vil bestå av underholdning for både barn, ungdom og voksne, med et variert program.. Les program for Samisk Vinterfestival 2005.. KURS OG SEMINARER STARTER PÅ SAMISK HUS.. Samisk Hus i Oslo starter følgende kurs og seminarer i januar/februar:.. Undervisning i samisk religion og verdensbilde.. Starter 1.. februar, fremdeles mulighet for å melde seg på.. ).. Undervisning i oljemaling for nybegynnere.. Starter 26.. januar, fremdeles mulighet for å melde seg på.. Mini seminarer om samiske rettigheter/urfolksrettigheter.. Les mer om kursene/seminarene her.. Lørdag 29.. 05:.. Steinar Pedersen snakker om Lappekodicillen kl 12-14.. Samekvinnetreff fra Kl.. SPILLER PÅ ROCK BOTTOM.. Onsdag 12.. Konsertstart:.. Niko Valkeapää og Norsk Utflukt spiller på Rock Bottom onsdag 12.. januar til støtte for flomorfene i Asia.. VG om Nico Valkeapää:.. Dette er rytmisk samtidsmusikk med mange ulike impulser, elektronika, kontemporær sørstatsmusikk, for så vidt også afrikansk musikk i vid forstand.. Det aner meg at Nikos tekster har noe å si, det er uforståelig at ikke platen er utstyrt med engelske oversettelser.. Men musikken og sangen har mye å gi uansett semantisk betydning.. FORSLAG TIL RESOLUSJON PÅ LANDSMØTE I NSR.. februar reiser delegater fra Oslo Sámiid Searvi til Alta på lansmøte i NSR.. Temaet for landsmøtet er Valg 2005.. I den forbindelse skal OSS legge fram en resolusjon på en sak som er viktig for OSS i valgåret.. Og vi ønsker innspill på forslag til resolusjon fra medlemmene i OSS.. Har du ett forslag så send det til oss på mail.. BILDER FRA ÅRSMØTET - 13.. 13 desember 2004 ble det avholdt årsmøte i Oslo Sámiid Searvi på Samisk hus i Akersgt.. Ny leder i OSS ble Ingrid Jåma (på bildet t.. Representanter fra Landsstyret i NSR deltok på møtet, og informerte om valgarbeid ved Sametingsvalget 2005.. Se bilder fra årsmøtet her.. Referat fra årsmøtet.. (Foto: Martin Urheim, Tromsø Sámiid Searvi)..

  Original link path: /arkiv_2005.htm
  Open archive

 • Title: Oslo Samiid Searvi
  Descriptive info: NYHETSARKIV 2006.. ÅRSMØTE I OSLO SÀMIID SEARVI - 25.. JANUAR 2007.. 2006.. Torsdag 25.. januar 2007.. Samisk Hus (Akersgata 34 -.. etg).. Styret i Oslo Sàmiid Searvi - NSR innkaller medlemmer til ordinært årsmøte.. Det vil bli servert pizza etter årsmøtet.. Les referat fra årsmøtet her.. Les årsmelding 2006 her.. Les virksomhetsplan 2007 her.. Deler av det nye styret i OSS: F.. nestleder Gøran Lind, styremedlem Laila Nystad, 1.. vara Kari Lifjell og leder Kirsti Guvsam.. MARI BOINE + ADJAGAS-KONSERT PÅ ROCKEFELLER.. Lørdag 24.. februar 2007.. Rockefeller i Oslo.. Billettpris:.. 250,- + bill.. avg.. 25,-.. Mari Boine.. er kanskje vår aller mest kjente verdensmusiker.. Tidligere i år slapp hun albumet "Iddjagiedas/In The Hand Of The Night".. Aftenposten kastet en sekser og skrev: Mari Boine er en overveldende unik urkraft, og i tillegg en storartet sanger som aldri slutter å fascinere en.. Besøk Mari Boine på MySpace.. består av Sara Marielle Gaup og Lawra Somby med band.. De spilte inn sitt debutalbum med hjelp fra Lars Lien (Motorpsycho) og Andreas Mjøs (Jaga Jazzist).. Resultatet ble et originalt album med referanser til samisk tradisjonsmusikk, Nick Cave, Neil Young og internasjonal folkemusikk som deltablues og bluegrass.. Les hva pressen skrev om albumet.. OSS HAR ARRANGERT KOFTESØM-KURS I HØST.. OSS har i høst arrangert koftesøm kurs på Samisk Hus.. På bildet viser deltakerene stolt fram koftene de selv har sydd.. Ingebjørg Johnsen, lærer Susanne Hætta, Valborg Nystad, Ester Grossman, Geir Olsen og Rita Iren Sara.. Det vil bli arrangert nytt koftekurs etter nyttår på Samisk Hus med Susanne Hætta som lærer - de som er interessert bes sende en mail til.. - merk mailen Koftekurs vår 2007.. UTSTILLING - BEKKESTUA BIBLIOTEK.. Bekkestua Bibliotek.. 11 - 06.. Kunstner:.. Rauni Vest Simonsen har utstilling av malerier og smykker på Bekkestua Bibliotek 30.. 11-06.. Denne gangen stiller hun bl.. ut mange solbilder i forskjellige farger.. Åpningstider: Mandag- torsdag 10.. 00- 19.. 00, fredag 10.. 00- 17.. 00, lørdag 09.. 00- 15.. Velkommen til utstillingen!.. FØRJULSBAKSTEN ER HER - BESTILL OG KJØP KAKER AV OSS.. DU vil vel ha litt julegodt i den kalde novembermåneden og i førjulstida? Kjempegode er de!.. Disse kakene leveres av Nordkak og selges av Oslo Sámiid Searvi for Kr.. 50,- per boks!.. Kom på Samisk Hus på lørdager! Om du bare kan hente på ukedagene, så mail oss på:.. for å avtale en annen dag.. Se vårt førjulskake utvalg her.. BILDER FRA HØSTFESTEN PÅ SLURPEN 11.. NOVEMBER.. Høstfest og konsert med nord-norsk band : Alit Boazu (oversatt fra samisk: Blå rein) ble en stor suksess med masse folk, både unge og gamle.. God mat, morsom og engasjerende quiz, auksjon av antikvariatiske.. t-skjorter og musikk med trøkk gjorde sitt for at at det ble en fest av de sjeldne!!.. Oslo Sámiid Searvi ønsker å takke alle som var med til å bidra at dette ble et bra samisk arrangement i hovedstaden.. LØRDAGSSEMINAR OM SAMISK UTSTILLING.. Samisk Hus.. Lørdag 25.. november 2006 Kl.. 14:00.. Den samiske utstillingen på Norsk Folkemuseum skal fornyes.. Det lages en ny del som vil vise noen hovedtrekk av forholdene i Sameland i dag, mens den nåværende utstillingen, som dreier seg om gamle dager, vil få nye tekstplater og nye bilder.. Den nye utstillingen skal være ferdig til åpning 6.. Museet ønsker å legge planene for den nye utstillingen frem for medlemmene i Oslo Sámiid Searvi og vil gjerne ha reaksjoner og kommentarer til planene.. Vi innbyr derfor til et uformelt lørdagsseminar samtidig med vår lørdagskafé.. Leif Pareli vil der legge frem arbeidet så langt som det er kommet til nå.. Etter at diskusjonen om utstillingen er ferdig, vil vi ta for oss en del av de bøkene og andre eiendelene til foreningen som nylig er hentet inn fra flere års lagring i Nittedal.. Hvilke av disse bøkene kan vi ha bruk for i foreningen, og hva gjør vi med det vi ikke har bruk for?.. VINNERE AV T-SKJORTE AUKSJON PÅ HØSTFESTEN.. De heldige vinnere av t-skjorte auksjonen var:.. Anne-Helen Hanssen.. for høyest bud av den blå t-skjorten til kr.. 250,-.. Henriette Kristensen.. for høyest bud av den røde t-skjorten til kr.. Tekst.. rød t-skjorte.. : Varig vern av Alta-Kautokeino vassdraget! omgjør Stortings-vedtaket.. blå t-skjorte.. : Varig vern av Alta-Kautokeino vassdraget.. T-skjortene er funnet fra vårt lager og vi har ikke mange av de.. Det kan hende at du får tak i de ved en senere anledning.. Søndag 26.. 17:00.. Paulus kirke (Grünerløkka).. Utdeling av 4-års bok.. Kirkekaffe.. Liturg; Trygve Hellesøy.. Om du vet om noen som har en fire åring, ta kontakt med leder i Samisk resurssgruppe for Oslo Bispedømme; Mare Helander, mob.. 98 26 59 40.. ER DET SAMISKE FOLKETS FRAMTID TRYGGET I NORDEN?.. 06.. Seminar kl:13.. 15-15:00.. Prisutdeling: kl.. Er det samiske folkets framtid trygget i Norden?.. Dette spørsmålet stilles av Ole Henrik Magga.. Som bl,a.. var leder i Oslo Samiid Searvi i tidsrommet 1970-72.. Han er i år tildelt Universitetet i Oslos menneskerettighetspris,og seminaret gjennomføres bare få timer før Magga mottar selve prisen.. Selve prisutdelingen finner sted i Gamle Festsal, Juridisk fakultet (Urbygningen, sentrum) samme dag kl.. Prisutdeling er åpen for alle, Oslo samiid searvi oppfordrer interesserte i å møte opp.. Norsk senter for menneskerettigheter har gleden av å invitere til seminaret, som holdes i lokalene til Norsk senter for menneskerettigheter, (SMR) Universitetsgaten 22-24 (over Norlis bokhandel), 4 etg.. november 2006 13:15 - 15:00.. Påmelding til seminaret:.. Christian Boe Astrup, Informasjonsleder Norsk senter for menneskerettigheter Tlf: 22 84 20 52 / 930 30 015.. Les mer om seminaret på SMRs hjemmesider.. Finnmark Dagblad publiserte 1.. november 2006 et portrett av Magga under tittelen.. "68-eren fra vidda".. KOMITEMØTER PÅ SAMETINGET 13.. - 16.. NOVEMBER 2006.. -16.. november 2006.. Sametinget i Karasjok.. Våre Sametingsrepresentanter.. Rita- Alise Porsanger.. Kirsti Guvsám.. deltar på komitemøter på Sametinget 13.. november 2006.. Sametingets plenum er 27.. noember til 2.. desember 2006.. Se saksliste her.. Les om sakene som skal behandles på komitemøtene.. HØSTFEST.. PÅ SLURPEN - 11.. NOVEMBER.. Lørdag 11.. november 2006 Kl.. 02:00.. Sted:.. Slurpen Lakkegata 79,.. inngang Sarsgt.. Inngang:.. Medlem i OSS - Kr.. Ikke medlem i OSS - Kr.. Oslo Sámiid Searvi ved Kulturutvalget ønsker alle velkommen til tradisjonell samisk høstfest med matservering, musikk og quiz.. Middag:.. Kokt reinkjøtt, margebein, tunge og buljong fra kl.. 19:00-21:30.. Med tidligere erfaringer om stor pågang rundt serveringen, så anbefales det å være tidlig ute hvis du vil ha en smak av viddas delikatese.. 100,- (Spis så mye du vil).. Quiz:.. Starter kl.. 21:30 premiering for flest poeng samt beste lagnavn.. Musikk:.. Alit Boazu (se sak under).. KONSERT MED ALIT BOAZU PÅ SLURPEN.. november 2006.. ALIT BOAZU.. (Har bl.. spilt på Riddu Riddu og Bylarm) fra Nordreisa/Kåfjord vil opptre på festen.. Fra tid til annen ristes ungt og frisk stjernestøv over Sameland.. Alit Boazo er en slik gruppe.. Med en fot i nyere samisk musikktradisjon, og den andre i den alternative rockescene, skaper de et nytt samisk musikkbilde.. Om du liker gruppa Kent er dette lik musikk stil.. Gruppa består av Rolf Erling Mienna, Øystein Karlsen, Magnus Tornensis, Halvard Rundberg, Herman Rundberg og Qaaqqutsiaq (Tipi) Lynge.. HVA SKJEDDE MED KJELL VARSI? - SAVNET PÅ TV NORGE.. Mandag 23.. oktober 2006 Kl.. 21:30.. TV Norge.. Kjell Varsi var leder i Oslo Sàmiid Searvi i tidsrommet 1996-1997.. I juni 2004 forsvant han sporløst i Brasil.. - Jeg mener Kjell Varsi ble drept og gjemt et sted da han forsvant, sier Ola Thune.. Seerne får ta del i etterforskningen i Brasil når programserien "Savnet" viser episoden om Kjell Varsi`s forsvinning på TV Norge.. Les TV Norge`s omtale om episoden.. Same uten lasso.. (Les artikkel om Kjell Varsi skrevet i Aftenposten sept.. 2001).. DUODJI-TREFF HVER LØRDAG PÅ SAMISK HUS.. Hver lørdag kl.. 12:00 - 17:00.. Samisk Hus (Akersgata 34).. Duodji-treff.. Hver lørdag på Samisk Hus, kl.. 12:00-17:00.. Ta med ditt håndarbeid/håndtverk.. Dermed er du med på å følge opp samiske fellesskaps tradisjoner.. Samigiella:.. Duddjot ovttas.. Juohke lávvordaga, Sámi viesus, dii.. Valddes fárrui iežat duodjebargguid, dalle mii seailluhit sámi árbevirolaš servošstallan dábiid.. SAMETINGETS UNGDOMSKONFERANSE - 27.. OKT 2006.. Fredag 27.. Søndag 29.. oktober 06.. S.. vanhovd miljøsenter i Svanvik utenfor Kirkenes.. Påmeldingsfrist.. : 11.. Sametingets ungdomskonferanse fredag 27.. - søndag 29.. oktober 2006 arrangeres på Svanhovd miljøsenter i Svanvik utenfor Kirkenes.. Hovedtema er samiske næringer og entreprenørskap.. Vi i Sametingets ungdomspolitiske utvalg (SUPU) ønsker å sette fokus på tradisjonelle og nye næringer.. Hva er eller kan en samisk næring være? Hvordan kan ungdom være med på å ivareta og utvikle samiske næringer? Hvilke muligheter og utfordringer kan ungdom som ønsker å satse på en næringsvirksomhet eller etablere en bedrift møte på?.. Tid og sted.. Konferansen begynner fredag 27.. 00 (lunsj, registrering og innsjekking fra kl.. 00) på Svanhovd miljøsenter.. Det vil bli kveldsarrangement med underholdning fredag og lørdag kveld.. På søndag 29.. oktober avsluttes konferansen kl.. 30, med avreise kl.. Mer informasjon og påmelding.. STEM FRAM SLINCRAZE PÅ KJEMPESJANSEN PÅ NRK - 7.. OKT.. Stem Fram SlinCraze Og Annbjørg Hætta!.. Lørdag 7.. oktober kl 20.. 20 deltar SlinCraze og hans nye medvokalist Annbjørg Hætta direkte på NRKs Kjempesjansen.. Dette er en anmodning til alle hans tilhengere om å stemme frem disse ved enten å ringe 82949004, eller sende en sms til 26600, og hans nr/kode er nr 4!!.. Musikkvideoen legges ut på.. nrk.. no/kjempesjansen.. søndag morgen (1.. oktober) og fra da av kan dere stemme på samelands beste rapper.. SAMELANDSLAG T-SKJORTER SELGES AV OSS.. Samelandslag t-skjorter og vimpler er nå mulig å kjøpe av OSS.. Prisliste:.. Barnestørrelser Kr.. 450,-.. Voksen størrelse Kr.. 500,-.. Vimpel Kr.. 90,.. Liten t-skjorte til å henge i vindu etc.. 90,-.. For bestilling, kontakt oss på.. , t-skjortene og vimplene kan hentes/kjøpes på vårt kontor på Samisk Hus (Akersgata 34).. Innbetaling til konto, så sender vi t-skjorte.. Kontonr.. 02683.. NYHET:.. Nå kan du også leie t-skjortene- ypperlig om du skal heie på fotballaget ditt! Avtal dette via:.. SAMISK FILMVISNING I OSLO.. Mandag 2.. okt kl.. Cinemateket, Filmens Hus , Dronningensgt.. 16.. Filmtittel:.. Dans for kamera.. Filmen er et samarbeid mellom dansekunstner Elle Sofe Henriksen og film skaper Ken Are Bongo.. Samarbeidet er gjort for å få erfaring i våre yrker som koreograf og film skaper, og å bli kjent med hverandres kunst arter.. Innhold:.. Biegga savkala duoddariid duohken lea soames.. (vinden visker det er noen bakom viddene) er et dikt skrevet av den samiske kunstneren Synnøve Persen.. Diktet røper en tro på naturens krefter og en interesse for våre forfedre.. Diktet er abstrakt og åpen for en bredere tolkning, koreografien kan også bli beskrevet på denne måten.. Koreografien er en abstrakt skildring av evolusjon.. Danserne reiser gjennom tid og rom slik menneske alltid har gjort.. Bevegelsene illustrerer abstrakt at de reiser på ujevn jord og hvordan de nyter himmelens vidunder.. Se hjemmesiden til hele kulturmønstringen (27.. 09-03.. 06).. AKTIVITETER PÅ SAMISK HUS HØSTEN 2006.. Bilde fra lørdagskafe på Samisk Hus.. Samisk Hus i Oslo (Akersgata 34, 7 etg) har ett spennende og variert program utover høsten:.. - Lørdagskafe hver lørdag fra kl.. 12-17:00.. - Filmvisninger en lørdag i måneden, neste er 7.. okober; "Stol på ministeren".. - Ulike kurs; samisk healing, malekurs, joikekurs, språkkurs.. - Oppstart av teaterverksted med utgangs punkt i Kautokeino opprøret, første samling 5.. oktober.. - Astri Dankertsen, sosialantropologi foredrag om: "Samisk identitetsdannelse i Oslo" 3.. 18:00.. Se mer på www.. samiskhus-oslo.. MEDLEMSMØTE I OSLO SÀMIID SEARVI.. oktober kl 19:00-21:00.. Samisk Hus, Akersgata 34, 7.. etasje.. Du er også herved invitert til Oslo Sámiid Searvis medlemsmøte 11.. Du kan betale medlemsavgift på møtet, eller direkte til vår konto.. kr.. 150,- for studenter og pensjonister og kr.. 200,- for ordinært medlemsskap.. Dette vil gi deg medlemsfordeler til ulike arrangementer, kurs og tjenester.. Kontonr: 1600.. Sosialt etter møtet i samme lokaler.. Les sakslisten til medlemsmøtet her.. MEDLEMSINFO:.. - Vi starter opp med ulike kurs; duodjikurs, både hard- og myksløyd og språkkurs.. Meld din interesse til studieleder Signe Eira, mob: 45 66 72 07.. Medlemsfordeler.. - Kulturutvalget har hatt omstruktureringer, ny leder er Liv-Elin Wilhelmsen, og tidligere leder Lisbeth Somby er nå ordinær kulturutvalgsmedlem.. - Styret jobber med flere medlemsfordeler, mer info kommer senere.. Søndag 24.. september 2006 Kl.. søndag 24.. september , kl 17.. Prest Bierna Bienti vil forrette gudstjenesten.. KOMITEMØTER PÅ SAMETINGET.. Rita- Alise Porsanger.. deltar nå på komitemøter på Sametinget.. Sametingets plenum behandler sakene i uke 39.. Rita-Alise.. sitter i.. Oppvekst- og utdanningskomiteen.. som skal behandle:.. Sak 032/06.. Etablering av forsknings- og dokumentasjonsvirksomhet om grenselostrafikken under 2.. verdenskrig.. Sak 037/06.. Samarbeidsavtale mellom Nordland fylkeskommune og Sametinget.. Kirsti.. Plan- og finanskomiteen.. Sak 034/06.. Særskilte regler for Kontrollkomiteens ansvars- og arbeidsområde.. Sak 035/06.. Nordisk samekonvensjon.. Sak 036/06.. Forvaltningsreform - Ansvars- og oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåene.. Nærings- og kulturkomiteen.. skal behandle:.. Sak 033/06.. Innspill til reindriftsavtalen 2007 - 2008.. Sakspapirer fås ved å.. klikke her.. Det er på hvert plenum mulig for representantene å fremme nye saker.. Om du/dere har noen saker dere ønsker at Sametinget skal ta opp, så ta gjerne kontakt med våre representanter.. Kontaktinformasjon:.. : Tlf: 90 83 56 49.. kirsti.. guvsam@samediggi.. Rita- Alise.. : Tlf 95 23 07 48.. ritaalis@nsr.. MARIT HÆTTA ØVERLI OPPTRER UNDER FINNMARKSDAGENE.. Bare Jazz, Lille grensen.. (På skrå over gata fra Muddy Waters).. Torsdag 21.. 19 - 21:00.. Marit Hætta Øverli åpner også det store arrangementet som er fredag 22.. september på Hotel Continental, kl.. 10-15.. (Finnmarksdagene i Oslo).. Torsdagarrangementet har målgruppen kulturarbeidere, fredag vil det presenteres Finnmark over en større skala- mat, opplevelser, studiemuligheter osv.. Les program for Finnmarksdagene i Oslo.. 21-22.. 06 (PDF).. Marit Hætta Øverli.. VAJAS KONSERT PÅ PARKTEATRET - 20.. SEPTEMBER 2006.. Parkteatret,.. Olav Ryes plass 11 (Grünerløkka).. 20:00.. OSS-medlem Kr.. 120,- ellers Kr.. Vajas har på kort tid gjort seg bemerket som et spennende og nytenkende samisk band.. Med base i Tromsø har de bragt joiken til scener og festivaler i inn- og utland: Riddu Riddu, Taiwan, Praha, Marokko, og USA.. Ande Sombys joik er Vajas sin ryggmarg.. Og Nils Johansen sin elektronika puster livsgnist og natur inn til oss.. Kristin Mellem sitt felespill spenner fra kjærtegn til smertehyl.. Vajas sin musikk strekker seg fra glede til raseri, fra humor og rytmer til meditative lydreiser.. Mange sier at de aldri har hørt noe liknende, at musikken er overraskende og øre-åpnende.. Den 20 september slipper Vajas CDen "Sacred Stone".. Det blir da konsert på Parkteatret i Oslo.. Billettprisen er NOK 150.. For medlemmer av OSS blir prisen NOK 120.. Bli med på konsert! Og ta med deg venner til en spesiell musikkopplevelse!.. Besøk Vajas`s hjemmesider.. KUNSTVERK ENDELIG TILBAKE I OSS SINE HENDER.. Oslo Sámiid Searvi har endelig hentet kunstverkene som har blitt oppbevart på Norsk Folkemuseum i 3 år.. Takk til konservator Leif Pareli som har vært tålmodig og ventet på at vi skal hente de 16 kunstbildene som har vært der siden OSS fikk de tilbake fra et beslag politiet gjorde.. De kunstverkene er gaver som er gitt til foreningen ved forskjellige anledninger, bla.. har Hans Ragnar Mathisen, Synnøve Persen og Sophie Poulsson laget de.. Kirsti  ...   ønsket alle velkommen i barnetoget med det samiske flagget, side om side med det norske flagget.. Samisk klasse ved Kampen Skole vil delta i 17-mai toget i Oslo.. Toget går fra Akershusfestning plass nr.. 6 kl.. 10:00.. Alle som vil, er velkommen til å delta sammen med klassen.. De har 2 borg flagger også.. Vi i OSS oppfordrer alle som føler det er riktig, om å ta med det samiske flagget og bli med i 17-mai toget.. UNGDOMSHELG PÅ HYGGA - 12.. Finnmarkslaget i Oslo arrangerer helgetur for ungdom (20+) til landstedet sitt Hygga, som ligger i Hurum - 1 times kjøring fra Oslo.. Helgen 12-14.. mai.. Prisen er Kr.. 250,- for alle - uansett om man er medlem av Finnmarkslaget eller ikke.. For påmelding og mer info og bilder fra tidligere ungdomshelger.. MEDLEMSMØTE I OSS - 4.. Torsdag 4.. mai 2006 Kl.. 19:00 - 20:30.. etg.. Sak 01 / 06.. Referatsaker.. Sak 02 / 06.. Saker og informasjon lit landsmøte som er i Tana 9.. Er det noen saker eller resolusjoner som medlemmer ønsker til landsmøtet?.. Sak 03 / 06.. Samisk Hus.. Sak 04 / 06.. Rapport fra Sametinget ved sametingsrepresentantene våre.. Sak 05 / 06.. Info fra studie- og kulturutvalget.. Sak 06 / 06.. Samisk Vinterfestival 2006.. Sak 07 / 06.. Ny logo til Oslo Sámiid searvi.. Sak 08 / 06.. Eventuelt.. Vi oppfordrer alle som ønsker å være medlemmer hos OSS om å betale inn kontigenten (Kr.. 200,-) til kontonummer:.. MARI BOINE - CD-UTGIVELSE, MINIKONSERT ROCKEFELLER.. CD - UTGIVELSE.. Mandag 24.. april 2006.. Ny CD er klar -.. Idjagiedas.. Gled dere for der er mange nye spennende elementer både med stemmebruk og musikalsk.. MINIKONSERT.. april 2006 Kl.. 18:15.. NRKs Store Studio, NRK Marienlyst, oppmøte i NRK Opplevelsessenter.. -Gratis minikonsert som en del av programmet Store Studio.. For billetter:.. Send navn, adresse og ønsket antall billetter til.. publikum@nrk.. Aldersgrense 18 år.. Billettene er gratis.. KONSERT PÅ ROCKEFELLER.. Torsdag 04.. mai 2006.. Rockefeller.. Support :.. Haddy N'jie.. avg.. 25,-.. - kjøp billetter her.. Les portrett-intervju med Mari Boine i Dagbladet Magasinet.. (08.. 2006).. UFORMELLT MØTE MED TUPINIKIM-INDIANERE.. Samisk Hus i Oslo.. 16-17:00.. Tupinikim-indianere fra Brasil er i Oslo for å demostrere mot selskapet til Erling Lorentzen i Brasil.. Møt de uformellt på Samisk Hus i dag fra kl.. 16:00 -.. VELKOMMEN.. Les artikkel om de i VG.. Foto: VG.. NILS-ASLAK VALKEAPAA SOM VEIVISER.. Nils Aslak Valkeapää.. "Uten tittel", 1991.. Samisk Hus, Akersgata 34.. Lørdag 22 April Kl.. 13:00-18:00.. 50,-.. Foredrag om Nils-Aslak Valkeapaa av bl.. professor Ole Hendrik Magga, forlagssjef Kristina Utsi Boine, og litteraturviter Harald Gaski.. Sjamanen Ailu Gaup vil starte med å slå an stemningen med trommer og joik.. Byrådsleder Erling Lae vil åpne seminaret.. Salg av hans bøker, CDer, og bilder - servering.. Les hele programmet her.. FILMFRAMVISNING OM URFOLKET I KAMBODSJA.. Historisk museum, Fredriksgt.. 2, Oslo, foredragssalen i 3.. etg.. Lørdag 22.. april kl.. 12:00.. Crisis: Indigenous Land Crisis in Ratanakiri.. Gratis Inngang.. Filmansvarlige:.. Roy Arne Varsi - mobil: 40211338 / Magnus Holtfodt - mobil: 97142952.. IWGIA (International Work Group for Indigenous Affairs) OSLO.. I Kambodsjas nordøstlige provins Ratanakiri er urfolk fortsatt i majoritet.. Befolkningen er under sterkt press, folk utenfra forsøker å få tak i den fruktbare jorden for å etablere plantasjer.. Tømmerhogst og illegalt salg av land er eskalerende og truer eksistensgrunnlaget.. Lovgivningen som skal garantere urfolk kollektive landrettigheter blir omgått.. "NGO Forum on Cambodia" i Phnom Phen har laget filmen for å gi urfolk i Ratanakiri en mulighet til å forklare hva de opplever.. VÅRFEST PÅ SLURPEN - 20.. V.. ÅRFEST.. Lørdag 20.. Slurpen Lakkegata 79, inngang Sarsgt.. Alle er velkommen til årlig vårfest på Slurpen aktivitetshus på Grünerløkka, Lakkegata 79b, inng.. Sarsg.. I år samarbeider vi med Beaivvas Sami Teater, som kommer med stykket Skuolfi som er en joikeopera.. Dette blir begivenhet du ikke vil gå glipp av.. Forestilling Skuolfi kl.. signerer Idjagiedas kl 19:00.. Matservering Bidus kl 19:00.. Åpen Scene ved.. Anne Maddji Hætta.. Sofia Jannok.. vil komme og synge noen låter.. Les presseomtale i Østkantavisa her.. VELKOMMEN - BURES BOATHIN.. BEAIVVÀS SÀMI TEÀHTER I OSLO.. MAI - SKUOLFI.. Slurpen (Vårfest).. mai 2006 kl.. Beaivvá Sámi Teáhter presenterer forestillingen basert på joikeoperaen Skuolfi.. En fantastisk fabel om Jåvna Nilas, en mann som man finner i fjellene og som har levd et helt liv uten innflytelse av majoritets samfunnet.. En mann som straks får kallenavn "Skuolfi" - uglen på grunn av sitt dyriske vesen - han virker meget lokkende på folk, samtidig som han avskys fordi han minner folket om det de har slitt så hardt for å glemme og forlate.. Jåvna Nilas gjør sitt ytterste for å tilpasse seg det nye livet, men til tross for at han forstår språket, så forstår han ikke kodene.. Dette forvirrer han, og til slutt står han igjen med et valg; skal han søke de andre og la seg svelge av den nye levemåten, eller skal han bli stående - alene - men med et liv han forstår?.. Forhåndssalg på billetter via kulturutvalget Lisbeth Somby på enten mobil:.. 99 71 36 64 eller mail -.. lsomby@start.. - for å være sikker på å få.. billett.. Er også mulig å møte opp på Slurpen fra kl.. Les mer om stykket på nettsidene til Beaivvá Sámi Teáhter.. FOREDRAG VED KIRSTI GUVSÀM.. 2006 Kl.. 18-20:30.. Nyvalgt nestleder i OSS og Sametingsrepresentant - Kirsti Guvsàm har vært 1 måned i Brasil på Kirkens Verdensråd generalforsamling.. april vil hun holde foredrag om urfolk i den verdensvide kirke.. En rapport fra Kirkenes Verdensråds generalforsamling i Brasil i februar 2006, om hvilke utfordringer urfolk har i kirkene verden over.. Foto:Jan Arild Holbek.. Avisen: Vårt Land.. MEDLEMSINFO OG EPOST-LISTE.. Vi ønsker å sende ut medlemsinfo og innkalling til møter via epost (.. Medlemsinfo.. Det er også aktuelt å sende ut nyheter og annet som skjer i byen via e-post (.. Nyhetsmail.. Om du bare vil ha møteinnkalling og medlemsinfo, merk mail med Medlemsinfo og for generelle nyheter, merk mailen med: Nyhetsmail.. Send din epost-adresse til.. TIL ALLE MEDLEMMER I OSS:.. Vi trenger fødselsdato til medlemmer i Oslo Sàmiid Searvi (iallfall årstall), grunnen er at de opplysningene skal rapporteres til sentralt hold.. Send fødselsår til oss på:.. HØR PÅ VERDIBØRSEN PÅ NRK P2.. HØR PÅ VERDIBØRSEN OM DU ER INTERESSERT I SAMISK RELIGION OG SJAMANISME.. Verdibørsen starter lørdag 25 mars kl.. 05 og søndag 26 mars kl.. 03 en serie om Samisk religion og sjamanisme som skal gå over 6 lørdager og 6 søndager, i Radioens P2.. Ekstranummer i Alltid Nyheter kanalen kl.. 13.. 30 på lørdager.. De som bidrar er: magister i samisk religion May-Lisbeth Myrhaug og sjaman og poet Ailo Gaup.. NSR-U KONFERANSE - REISEN TIL SAMETINGET.. Karasjok.. - 26.. mars 2006.. Målgruppe:.. Ungdom tilknyttet NSRs lokallag og andre samisk ungdom som ønsker å drive NSR politikk.. NSR-U konferansen skal være en politisk arena der ungdom skal få mulighet til å påvirke ungdomspolitikken i NSR.. Vi har et ønske om å danne en felles arena for å øke det politiske engasjementet blant samisk ungdom ved å arrangere denne konferansen.. Bli med å påvirke NSRs ungdomspolitikk og knytte kontakter med andre samiske ungdommer!.. Les mer om konferansen, program og kontaktpersoner du kan.. henvende deg til hvis du vil være med.. - 28.. MARS.. Det Norske Teateret.. og 29.. mars kl.. Det blir arrangert teaterkafe onsdag.. 29 mars i forbindelse med Beaivvás Teater i Oslo.. Teatersjef Harrieth Nordlund vil være tilstede og er åpen for samtale i forkant av onsdagens forestilling.. Dette blir et uformellt sosialt treff før vi sammen går på Det Norske Teater.. Alle er velkomne til Samisk hus kl 18.. Kristin Solberg har en av.. hovedrollene i stykket.. Beaivvá Sámi Teáhter vil vise stykket "ONKEL - i Underground House" på Det Norske Teatret i Oslo.. Alt hender i de dager når sommeren er på sitt ivrigste.. Ordet arktisk står skrevet på fjellbjørkenes grønne løv og solen blir aldri trøtt.. NB!Billetter til teaterstykket kjøpes i billettluka på Det Norske teateret.. ADJAGAS-KONSERT PÅ PARKTEATRET I OSLO.. Parkteatret (Grünerløkka).. 21:00.. 160,-.. Etter å ha spilt for de utenlandske delegatene på by:Larm-stuntet på Prekestolen i 2005, ble Adjagas invitert til å åpne den tradisjonsrike festivalen Glastonbury i England.. Siden har de gjort flere festivalopptredener i Norge og en supportjobb for Madrugada i Oslo Spektrum.. mars reiser de videre og spiller på Union Scene i Drammen.. Bestill billetter hos Billettservice.. SAMISK MAT BLE SUKSESS UNDER SAMISK VINTERFESTIVAL.. Forsøket med samisk mat under Samisk vinterfestival i Oslo 2006, ble en suksess.. Serveringsstedet Kaffistova skal derfor innføre samisk mat som et fast tilbud for gjestene.. Les reportasjen hos Sàmi Radio.. NYTT STYRE I OSLO SÀMIID SEARVI.. Oslo sameforening er et av de største lokallagene til Norske Samers Riksforbund.. I helgas årsmøte ble nesten samtlige styremedlemmer byttet ut.. Ellen Cecilie Triumf (bildet) ble valgt som ny leder.. Oslos Sámiid searvi skal fortsette med å et samlingssted for samene i Oslo.. Det nye styret håper på å bli enda flinkere til å tilrettelegge for kulturelle og sosiale tiltak for samene i Oslo,bla.. lage interessante møteplasser for unge samer i byen, sier Triumf.. Samisk Hus i Oslo har gjort at det er blitt mye lettere for samene å ha et felles treffpunkt, og det er på god vei til å bli en meget sosial møteplass.. Háliidan goit doalahit ahte OSS ii leat du e politihkka, muhto mii leat deaivvadanbáiki sámiide Oslos ja mii lágidit ain kulturdoaimmaid nugo ovdal.. Nugo dahkkat suohtas birrasa nuorra sámiide gos sii sahttet leahket.. Oslos Sámi viessu lea dahkan álkibun deaivvadit ja dagaha ahte sámi biras gavpogis eallá.. Les nyhetssak på Sàmi Radio's nettsider.. Les samme artikkel på samisk.. ÅRSMØTE I OSLO SÀMIID SEARVI - 4.. MARS 2006.. 34, 1.. Lørdag 04.. Årsmøtet i OSS ble avholdt på Samisk Hus lørdag 4.. mars 2006.. Les referat fra årsmøtet.. Les årsmøte-uttaleser.. Se bilder fra årsmøtet.. TROMSØ SAMEFORENING INVITERER TIL NSR-FEST.. Hansen spisebord, Storgata 89, 2.. i Lilletorget.. I Tromsø.. mars 2006 Kl 20:00 - 02:00.. Samme kveld som Romssa Sámi Searvi/Tromsø sameforening-NSR holder sitt årsmøte inviteres til buffét/fest for å feire NSR - Norske Samers Riksforbund og samarbeidspartenes valgseier - og alt annet som er verd å feire.. Alle NSR lokallag, sametingsrepresentanter og tillitsvalgte inviteres til å delta.. Både gamle og nye medlemmer velkommen.. MENY:.. Buffét og "fingermat" - Roastbiff, Røkt ørret, Spekemat, Salat Potetsalat, Eggerøre, Kinesisk-inspirert, Frukt, Div.. Salg av drikkevarer.. PRIS:.. Full buffét kr.. NB! Påmelding.. til Anita Lervoll tlf.. 95763533 e-post.. lervoll@hotmail.. senest 15/3.. Betales ved ankomst.. Medlemmer som kommer etter bufféten betaler kr.. 100,- ved ankomst.. Det er mulig å tegne medlemskap ved ankomst.. ALDERSGRENSE:.. 18 år.. ENDA FLERE BILDER FRA SAMISK VINTERFESTIVAL I OSLO.. Sara-Victoria Andersen var tilreisende til festivalen, og var medhjelper under hele festivalen.. Hun har tatt fine bilder fra konsertene med SlinCraze, Ann-Mari Andersen, Inga Juuso og fra Oslo Domkirke.. Se bildene fra festivalen her.. (Foto: Sara-Victoria Andersen).. SOMMERTUREN TIL LANGØYENE - 25.. JUNI 2005.. I tidsrommet 25-26.. juni 2005 arrangerte OSS sommertur med overnatting til Langøyene.. Her er bildene fra denne turen - bedre sent på nett, enn aldri!.. Se bildene fra sommerturen her.. (Foto: Elle Porsanger Lasse Svonni).. VINNERE AV OSS LOTTERI - OKT.. 05-JAN.. Oslo Sámiid Searvi har hatt lotteri fra oktober 2005 - januar 2006.. Vinnere ble trukket lørdag 28.. jan 2005, og ble følgende -.. GRATULERER.. Premie.. Vinner.. Smykke fra Juhls.. Martin Urheim.. Matpakke fra Fenaknoken.. Kolbjørn Hagen.. Brosje fra ANU sølvsmie.. Marit Kristensen.. Brosje fra Tana Sølvsmie.. Smykke fra Karesuando Silver.. Lisbeth Somby.. CD+Bok fra Davvi Girji.. Eirik Utsomo.. 1 års abb.. på avisa ASSU.. Mats Hasle.. på avisa ASSU.. Unnveig Å.. Stokke.. 4 stk Gratisbilletter til Samisk Vinterfestival.. Aili Guttorm.. KURS I KOFTESØM STARTER I SLUTTEN AV FEBRUAR.. OSS starter med koftesømkurs i slutten av februar med lærer Susanne Hætta,.. 120 timers kurs 1-2 ganger i uken.. Meld din interesse til.. FLERE BILDER FRA SAMISK VINTERFESTIVAL I OSLO.. Elle Porsanger og Lasse Svonni (bildet) har sendt oss 25 fine bilder fra vinterfestivalen.. Her er bilder fra konserten fredag, frokosten i rådhuset 6.. februar samt underholdningen på Samisk Hus senere på dagen.. BILDER FRA 6.. FEBRUAR-FEIRINGEN I OSLO.. Liisa Helander (bildet) har sendt oss 13 flotte bilder fra feiringen 6.. februar i Samisk barnehage i Oslo og på Samisk Hus.. Har du tatt noen bilder fra Samisk Vinterfestival i Oslo, som du vil dele med oss, send de da på mail til:.. coolio@epost.. Se bildene fra 6.. februar-feiringen her.. (Foto: Liisa Helander).. FEBRUAR 2006.. Samisk Vinterfestival arrangeres for fjerde gang i Oslo i forbindelse med Samefolkets dag 6.. februar.. I år har vi fått mange ettertraktede artister og kunstnere fra Sápmi, og vi kan love et allsidig program.. Årets artister og kunstnere:.. Mari Boine, Ailo Gaup, Inga Juuso Group, Ann-Mari Andersen, SlinCraze, Per Tor Turi, Angelica Voje, Mikkel Gaup, Laara Stinnerbom, Elle Kirste Johnsen, Signe Eira, Gjert Rognli, Liisa Helander, Odd Sivertsen, Rauni Vest Simonsen med flere.. Torsdag:.. Mari Boine og Ailo Gaup leser egne dikt.. Åpning av kunstutstilling.. Fredag:.. Konsert på utestedet Fabrikken med SlinCraze, Per Tor Turi.. Lørdag:.. Kafe, seminar, filmvisning i Samisk Hus Konsert på utestedet Fabrikken med Ann-Mari Andersen og Inga Juuso Group, og på dagen blir det barnearrangement og rusfritt ungdomsarrangement.. Søndag:.. Samisk-norsk høytidsgudstjeneste med biskop Ole Christian Kvarme, medvirkende fra det samiske miljøet.. Program på Folkemuseum, filmvisning på Samisk Hus.. Mandag:.. Flaggheising ved Rådhuset, Lavvostand, feiring på Samisk Hus.. På Bondeheimen Best Western Hotell og Kaffistova kan du kjøpe 3 forskjellige samiske retter under hele festival perioden.. Arrangør og sponsorer:.. OSS og Samisk Hus, Norsk Folkemuseum, Samisk ressursutvalg i Oslo Bispedømme 0g Oslo Domkirke Oslo Kommune (ved Ordfører), Samisk klasse ved Kampen skole, Bondeheimen Restaurant og hotell, MT-Slakt, Boalvvir A/S, Frifond og MOT, venor.. KUNSTUTSTILLINGEN PÅ SAMISK HUS VIL STÅ EN HEL MÅNED FRAMOVER, OG KAN BETRAKTES PÅ SAMISK HUS HVER LØRDAG KL.. 12-17.. SPESIELLT INTERESSERTE KAN AVTALE MED.. LIISA HELANDER.. FOR VISNING ELLERS.. Les programmet her.. Les mer om Samisk Vinterfestival 2006 her.. SAMISKE MATRETTER PÅ KAFFISTOVA UNDER FESTIVALEN.. Under Samisk Vinterfestival kan du få kjøpt samiske matretter på.. Kaffistova.. , Rozenkratzgate 8 i Grensen.. Finnebiff Kr.. 162,- med dessert.. Kokt kjøtt og buljong, med margebein, tunge og blodpølse Kr.. 162 med dessert.. Bidus Kr.. 140,- med dessert.. Barn halv pris.. Åpent:.. Man-Fredag kl.. 12:00-21:00.. Lørdag-Søndag kl.. 12:00-19:00.. MARKERING AV 25 ÅR SIDEN ALTA-SAKEN I OSLO.. Grensen 9B,.. Konferansesenter - 6 etg.. januar 2006 Kl.. 14 - 16:00.. Markering av 25 år siden Alta-saken.. Åpning ved Lars Haltrekken.. (leder Natur og ungdom).. Appell: Tore Bongo og Per Flatberg.. Altaveteraner som ble dømt som oppviglere.. Ungdomsappell: Elisabeth Sæther.. (Natur og Ungdom).. Filmklipp fra Alta-saken.. Tilbakeblikk på Alta-saken ved Kjetil Lund.. VEL MØTT!.. KIRSTI GUVSÀM KÅRET TIL ÅREST UNGE SAME.. Nettstedet Infonuorra (Nettsted for samisk ungdom) har kåret.. til Årets unge same.. I konkurranse med bl.. Lawra Somby og Anne Lájla Kalstad, var det Kirsti Guvsàm som stakk av med flest stemmer (31,84 %).. VI GRATULERER.. Les resultat på Infonuorra her..

  Original link path: /arkiv_2006.htm
  Open archive

 • Title: Oslo Samiid Searvi
  Descriptive info: NYHETSARKIV 2007.. LIISA HELANDER HAR UTSTILLING I INARI - NORD FINLAND.. 2007.. 2007 - 2.. 2008.. Siida samisk museum i Inari, i Nord-Finland.. Liisa Tellervo Helander.. viser frem en samling av sine akrylmalerier i utstillingen " Jeg har ventet på deg.. " Utstillingen er blitt til på bakgrunn av barndomsminnene hennes, fotograferte naturinntrykk, samisk fortellertradisjon, og håp og ønsker for fremtiden.. I tillegg har hun i utstillingen med en samling av dikt.. Liisa skriver dikt på flere språk.. Poesi og eventyrfortelling har vært viktig for henne helt siden barndommen.. Utstillingen finner sted på Siida samisk museum i Inari, i Nord-Finland.. Inspirasjon til motivene blir til mens hun maler.. Liisa Helander har flere malerier under arbeid samtidig og enkelte malerier blir til av grunnarbeid hun har gjort for lenge siden.. Hun maler direkte på lerretet uten å skissere motivet først.. Hun maler flere lag oppå hverandre, skraper, vasker og polerer overflaten for å få ønsket resultat.. Hun er fascinert av akrylteknikken, fordi den gir mulighet til å se resultatet av malepenselen umiddelbart.. Mer info:.. Kurator Sarianne Soikkonen, tlf.. +358 (0)16 665 232 / + 358 (0) 400 891 860,.. sarianne.. soikkonen@samimuseum.. fi.. eller kurator Arja Hartikainen, tlf.. +358 (0)16 665 225 +358 (0)40 579 3313.. arja.. hartikainen@samimuseum.. fi.. ULLA PIRTTIJÄRVI HOLDER RELEASEKONSERT I OSLO.. november kl.. 21:00.. Parkteatret.. , Olav Ryes Plass 11, Grünerløkka.. 180/100.. Den samiske artisten Ulla Pirttijärvi holder slippfest for sin nye singel.. Hennes nye album er ventet på nyåret.. For å korte ventetiden, kan fansen f.. o.. denne dagen og ut året laste ned singelen gratis.. Dette markeres med konsert på Parkteatret, som er Ullas første konsert i Oslo på flere år.. Med seg har hun Frode Fjellheim (keyboards), Andreas Haddeland (gitarer) og Stian Larssen (trommer).. Les mer og hør Ulla Pirttijärvi sin musikk her.. JOIKEAFTEN PÅ CAFETEATRET - 27.. Tirsdag 27.. november Kl.. 19:30.. Cafeteatret.. (Hollendergata 8, Grønland).. 150/100.. Joikerne Biret Ristin Sara og Ravna Anti Guttorm,.. Lars-Ánte Kuhmunen.. og Cecilia Persson viser oss joikekunstens mange fasetter denne kvelden, fra Finnmarksviddas nakne sletter via Kiruna og ned til skogkledde Jämtland.. Biret Ristin Sara.. Ravna Anti Guttorm.. er tradisjonelle joikere, som har joiket sammen siden de var barn.. Sara og Anti er søskenbarn, og begge har vokst opp i reindrift-familier.. Sammen har de gitt ut cd-en Calbmelan med tradisjonelle personjoiker fra deres eget område.. Sara og Guttorm har joiket i inn- og utland, og de var gjesteartister med bandet Transjoik da de spilte konsert i Paris år 2000.. De har også medvirket på Transjoiks album Meavra.. Lars Anders Kuhmunen.. kommer fra en reindriftfamilie i Rensjøn i Gàbna Sameby, utenfor Kiruna i Sverige.. Til vanlig jobber han med reindrift.. Han har vokst opp med den tradisjonelle joiken og siden han har kunnet snakke, har han joiket.. Kuhmunen har deltatt på Sámi Grand Prix, som han også vant år 2000.. Han var innbudt som gjesteartist i Nils Aslak Valkeapää siste konsert i Kautokeino 2002.. I fjor vant han Folkelarmprisen i klassen nyskapande album for cd-en Birrasis.. SVT har spilt inn og sendt en dokumentar om Lars Ántes liv som joiker og reindriftsame.. Filmen heter En jävla joik.. Cecilia Persson.. er sørsame fra Jämtland, bosatt i Østersund.. Hun begynte sin yrkeskarriere som skuespiller i den samiske teatergruppa Dàlvadis, da kom hun i kontakt med joiken i levende tradisjon.. Gjennom flere produksjoner i både svenske og samiske teatergrupper har hun konsentrert seg helt om sørsamisk joik og fortellertradisjon.. Som joiker og forteller har hun produsert flere forestillinger, og to av disse har blitt produsert for TV2 i Sverige.. Det er Cecilia som binder sammen konserten på CAFETEATRET med fortellinger og historier.. BEAIVVÁS SÁMI TEÁHTER HAR FORRESTILLING I OSLO.. og 28.. nov Kl.. Parkteatret (Grunerløkka).. Vekselsang - Godus.. Med litteraturen som ledelys, blir høstmørket ledsaget av lune fortellinger signert Laila Stien når hennes lenge etterlengtede roman "Vekselsang" tråkker sti til scenen!.. Vekselsang er en vakker og var fortelling om en samfunnsforsker sørfra som kommer til en liten samisk bygd i Indre-Finnmark med forutinntatte holdninger.. Tre samiske kvinner kommer raskt inn i livet hennes.. Etter en kort stund oppdager hun til sin fortvilelse at det samiske er mer komplisert enn først antatt og fylt med koder hun ikke kan lese.. Istedenfor å skrive en akademisk avhandling blir hun dratt med inn i menneskenes liv og blir kjent med deres skjebner.. Fremføres på samisk og tekstes til norsk!.. Les mer på hjemmesidene til Beaivvá Sámi Teáhter.. JULEMESSE PÅ SAMISK HUS - LØRDAG 1.. Lørdag 1.. desember Kl.. Samisk Hus arrangerer lørdag 1.. desember julemesse, og inviterer alle som ønsker det til å komme å selge sine hjemmelagde ting.. Det koster ikke noe å være med.. Men du må selvfølgelig være tilstede selv og selge dine produkter.. Det vil også være kunstutstilling og vanlig kafe.. Er du interessert i å delta på julemessen må du innen 1 uke før melde deg på til Heidi Haaker på enten mob:90 97 85 85 eller.. heidihaaker@hotmail.. MIKKEL GAUP JOIKER OG FORTELLER PÅ BARNAS VERDENSDAGER.. Lørdag 3.. nov og Søndag 4.. 12-16:00.. Grønland kulturstasjon og Asylet.. En helg hver høst trekker jordkloden inn magen, bøyer hodet og huker seg sammen til en liten ball.. Så triller den bort til Grønland kulturstasjon og Asylet, oppover alle trappene og inn gjennom korridorene.. Der strekker den seg ut igjen og åpner favnen, som er full av rare ting du kan være med på: magedans fra Tyrkia, brasiliansk perkusjonsverksted, capoeira, thamilsk musikk- og danseverksted, joik og samiske fortellinger, klovner, hårfletting, såpebobleblåsing, ansiktsmaling og pølsegrilling.. Kulturstasjonen rommer dessuten seks ulike, hellige rom å tre inn i, samt utstillinger med fantastiske barnemalerier fra både Senegal og Haiti.. Sist, men ikke minst blir det salsaclub for småfolk der man også kan forfriske seg i "baren", og flamenco og indisk dans på utescenen.. vil på Asylet underholde store å små med joik og samiske historier.. Velkommen, små og store!.. TORGEIR VASSVIK OG LATINO FOLKJOIK ESEMBLE PÅ JOSEFINE.. Onsdag 7.. november 2007 kl.. 20:30.. Josefine Vertshus.. (Homansbyen).. EN MUSIKALSK VANDRING I ET VARIERT LANDSKAP!.. Fra latinske rytmer, joik og stev til musikalske sprell og sarte ballader!.. En konsert som tar publikum med på en musikkreise som både gleder og overrasker når det gjelder toner og rytmer.. Konserten er støttet av Fond for Utøvende Kunstnere.. Torgeir Vassvik.. - er en samisk artist som skaper musikk i krysningspunktet tradisjonsmusikk og moderne musikk.. MUSIKERE:.. Torgeir Vassvik:.. Joik, strupesang, munnharpe og samisk tromme.. Eli Storbekken:.. Sang, seljefløyte.. Vera Americo:.. Sang, rytmeinstrumenter.. Gerardo Orrego:.. Bass.. Frank Kvinge:.. Gitar.. Simen Vangen:.. Perkusjon.. Les mer om Latino Folk Joik Esemble her.. HAR DU LYST Å LÆRE DEG NORD-SAMISK?.. Har du lyst å lære deg nord-samisk? Oslo Sámiid Searvi har startet Davvin kurs, der det er ledige plasser.. Kursene avsluttes i slutten av april.. er for nybegynnere, undervises hver tirsdag kl.. Dersom gruppen blir stor kan det vare aktuelt å dele den i to.. Davvin 2.. undervises hver onsdag kl.. undervises hver tirsdag kl.. Undervisningen foregår på.. Samisk Hus, Akersgata 34- 7.. etage.. Ta kontakt med lærer Frode Tveterås, tlf: 22202386.. eller studieleder-OSS: Ann Karin Johnsen, tlf: 99169850 / mail:.. ann-kaj@hotmail.. HØSTFEST PÅ SLURPEN - LØRDAG 13.. OKTOBER.. Sara Margrethe Oskal.. 19-02:00.. Ikke-medlem.. 120,-.. Medlem.. 80,-.. Medlemsskap i OSS og inngang Kr.. 250,-.. Reinkjøtt og tunger.. serveres fra kl 19-21:00, matbillett.. 100,-.. fåes kjøpt i døra, spis så mye du vil.. Kl 21.. Gjøglerforestilling ved Sara Margrethe Oskal: Biiga.. (varer 25 min, forestilling er på samisk, men alle for utdelt manusark på norsk i døra) "Biiga" heter figuren til Sara Margrete Oskal, som inviterer til samisk gjøgleri på Slurpen.. Biiga har en litt uvanlig historie, da hun er blitt til i en søken etter den samiske gjøgleren.. Jeg er på leting etter den samiske gjøglertradisjonen, sier Sara Margrethe.. Hun er nå stipendiat ved Kunsthøgskolen i Oslo, og er den første kunstfagstipendiaten med skuespillerbakgrunn.. Sara Margrethe Oskal er bl a kjent som skuespiller ved Beaivva Sámi Teahter, hvor hun har vært med på flere forestillinger, bl a revyen Giddadulvi.. Les reportasjen Jakten på gjøgleren hos Altaposten.. Slincraze.. , Nils Rune Utsi, vil gjennomføre en halvtimes konsert på årets høstfest.. Med seg på scenen har han CarolineW fra Horten, kjent fra Melodi Grand Prix Jr.. Se Nils Rune og Carolines opptreden på NRK frokost -.. TV 12.. oktober 2007.. Resten av kvelden:.. DJ Inga.. Se bilder fra høstfesten her.. Foto: Rauni Simonsen og Gøran Lind.. TREDJE MØTE FOR RITNI - SAMISK VINTERFESTIVAL I OSLO.. Torsdag 18.. oktober 2007 kl.. 17-19:00.. Samisk Hus (7.. På det tredje møtet til Ritni - Samisk Vinterfestival i Oslo skal det:.. - snakkes om konkrete innslag på festivalen.. - velges leder, nestleder og kasserer.. Har du lyst til å være med i styret eller gjøre noen annen form for innsats?.. Har du noen gode ideer til hva som kan skje på Ritni? Eller vil du bare vite litt mer om hva som blir å skje i dagene før og etter Samefolkets Dag 2008?.. Møt opp onsdag 18.. oktober på Samisk Hus.. Vel møtt!.. BOKPRESENTASJONER PÅ SAMISK HUS - 20.. OKTOBER 2007.. Jeanette Aslaksen.. 14-17:00.. etg) Kulturkafeen.. Forlaget Davvi Girji presenterer tre nye bøker som er utgitt i løpet av 2007.. Per Caspersen: "Spor i snøen".. Ellen Hofsø: "Til Sara".. Jeanette Aslaksen: "Mu Klisea".. Jeanette Aslaksen er medlem i Studieutvalget i Oslo Sámiid Searvi.. "Mu Klisea" (Min klisje) er en diktbok for ungdom.. Diktene handler om kjærlighet, savn, lengsel, og skuffelse.. Forfatterene vil være tilsted og lese utdrag fra bøkene.. Samt at bøkene vil være tilgjengelig for salg.. Sjekk.. davvi.. for mer informasjon om bøkene.. Les omtale om forfatterne og bøkerne som ble presentert på Samisk Hus.. ÁIGI SPILLER PÅ MSN OSLO MUSIC WEEK - 20.. OKTOBER 07.. Sirkustelt på Youngstorvet (MSN Oslo Music Week).. Áigi spiller på MSN Oslo Music Week lørdag 20 oktober 2007 sammen med flere andre artister (bl.. King Midas).. Áigi ble startet opp i begynnelsen av 2001.. Bandet har til nå gitt ut CD-singelene "Muital Munnje" og "Normo Jovnna".. Áigi går under sjangeren etno-rock med joik.. Vokalist Anne Gro Gaup og Gitarist Olav Eira er oppvokst i Kautokeino med joik som en viktig del av kulturen.. Besøk sidene til.. MSN Oslo Music Week.. Besøk også sidene til Áigi på MySpace.. (Hvor man kan laste ned eller høre låter).. ADJAGAS SPILLER PÅ JOHN DEE I OSLO - 21.. Foto: Jon Lyder.. John Dee.. (rundt hjørnet av Rockefeller).. 160 + bill.. 18 år leg.. Adjagas er to unge joikerne Sara Marielle Gaup og Lawra Somby m/band.. Adjagas har kommet ut med det selvtitulerte debutalbumet i Lars Liens (Motorpsycho) studio med Andreas Mjøs (Jaga Jazzist) som produsent i 2005.. Resultatet er et internasjonalt og originalt album med referanser til ikke bare samisk tradisjonsmusikk.. Albumet gir også musikalske assosiasjoner til blant andre Nick Cave, Neil Young og Four Tet, og til internasjonal folkemusikk som blant annet deltablues og bluegrass.. Adjagas har bl.. spilt på festivaler som: Glastonbury (Skottland), 46664(Tromsø), Riddu Riddu, Skippagurra Festival, Márkomeannu og Træna Festivalen for å nevne noen.. Adjagas er den mentale tilstanden mellom våken og sovende tilstand.. Besøk Adjagas på MySpace.. GJERT ROGNLI ÅPNER SEPARATUTSTILLING - 5.. OKTOBER 2007.. Fredag 5.. -30.. Fotografiens Hus.. , Rådhusgaten 20.. Åpningstider:.. tirs-tors kl.. 10-16:00.. lør-søn kl.. oktober 2007 kl.. 00 åpner Gjert Rognli sin separatutstilling i Fotografiens Hus.. Han viser 12 fotografier og en video.. Rognli behersker og blander ulike teknikker.. Han bruker foto, film og datamanipulering for å skape de uttrykkene han vil formidle.. Det er en fin balanse mellom det tekniske, håndverksmessige og det estetiske med hensyn til komposisjon og presentasjon.. Besøk Gjert Rognli sine hjemmesider.. OSS VIL HA EN SAMEPOLITISK PLAN FOR OSLO.. Oslo Sameforening(OSS) mener at Oslo kommune nå må lage en samepolitisk plan for Oslo.. OSS sitt medlemsmøte 20.. 2007 tok opp situasjonen for samer i Oslo.. OSS mener det trengs en helhetlig plan, som særlig angår samisk undervisning, samisk barnehage, samisk kulturliv, tilbud for samiske eldre og helsetilbud for øvrig.. Oslo Sameforening mener det trengs økt kompetanse i samiske spørsmål i kommunen.. Oslo Sameforening vil selvsagt være behjelpelig med å lage en slik plan.. Kontaktperson:.. Kirsti Guvsam.. Les mer på NRK Sami Radio sine websider.. MØRE OG ROMSDAL SAMEFORENING 10 ÅR 1997-2007.. september.. BUL hytta Skaret i Molde.. JUBILEUMS FEST.. Det er 10 år siden Møre og Romsdal Sameforening ble startet.. I den forbindelse vil vi markere dette med en tilstelning lørdag 29.. september på BUL hytta Skaret i Molde.. Vi håper på en hyggelig kveld med leker, sosialt samvær, underholdning og festmiddag.. Det vil bli servert tradisjonell samisk mat, kaffe og kaker.. Underholdning med Ante Mikael Gaup fra Kautokeino og Terje Talberg enmannsorkester fra Rauma.. Det er mulighet for overnatting i oppvarmede rom eller i lavvo ta med sovepose.. Middag kl 1900 De som vil komme tidligere er hjertelig velkommen.. Pris kr.. 250 for voksne og kr.. 100 for barn.. Bindende påmelding på sms eller tlf.. 91730023 41276573 eller pr.. e-post.. annes@adsl.. annalei@c2i.. net.. Betaling til konto nr.. 05325981220.. Innen 21.. MÁNNU - DET SAMISKE TEATER I OSLO STIFTET 5.. SEPT 2007.. Gøran Lind,.. Foto:Kirsti Guvsám.. Mánnu - Det Samiske Teater gir samer i Oslo mulighet til å utvikle sine talenter innen for scenekunst, dans drama med mer.. Vi ønsker alle interesserte velkommen til å være med på å forsterke det samiske kulturmiljøet i hovedstaden.. Mánnu er et amatørteater, hvor vi har tro på at hver enkelt kan finne sine talenter.. Mánnu er nordsamisk for "måne", og har medarbeidere og støttespillere som er både amatører og profesjonelle.. Av kjente navn kan nevnes Nils Gaup (regissør), Alex Scherpf (Teatersjef på Agder Teater), Svein Hendriksen(skuespiller) og Toro Heiskala (scenemester ved Drammen Teater).. Mánnu - Det Samiske Teater vil naturlig nok være en viktig formidlingsaktør av samisk kunst og kultur i hovedstaden.. Vi har som mål å sette fokus på samiske eventyr, sagn, og historier.. Mánnu - Det Samiske Teater har følgende ledelse:.. Kunstnerisk leder / presseansvarlig:.. Kunstnerisk nestleder:.. Produksjons leder: Ruth Bech.. Produksjons sektretær: Heidi Haaker.. Økonomi ansvarlig: Hilde Holmestrand.. Styremedlem:Johnny Pumpanen Anti.. Last ned pressemeldingen her (Word).. |.. Last ned pressebilde her (2 MB).. TV-INTER ØNSKER Å LEIE 3 KOFTER FOR MENN FRA KARASJOK.. Produksjonsselskapet TV-Inter ønsker å leie tre kofter fra Karasjok for menn.. Mennene er henholdsvis 193 cm/ strl.. 56-58, 182 cm/strl.. 52, og 175 cm/ Small.. Vet du om noen som eier kofter i disse størrelsene, ta kontakt med:.. Sara Vikki, 22 80 49 50/ 93 22 99 20.. Innen mandag 17.. september.. MEDLEMSMØTE I OSLO SÁMIID SEARVI - 20.. SEPTEMBER 2007.. Torsdag 20.. sept 2007 kl.. Medlemsmøtet er 20.. september 2007 kl 19:00 på Samisk Hus, og vi har følgende saker:.. 01/07.. Godkjenning av innkalling og saksliste.. 02/07.. Orienteringssaker: Samarbeidet i Samisk Hus Sametinget Arbeidet i OSS, utfordringer og muligheter.. 03/07.. Revidering av OSS` vedtekter Det er bestemt av vedtektene skal revideres, og vi setter ned en gruppe som skal se på dem og komme med forslag.. Målet er at de skal legges fram for årsmøtet i 2008.. 04/07.. Samepolitisk situasjon i Oslo Det samiske samfunnet i Oslo står overfor en del utfordringer.. Vi tenker spesielt på språksituasjonen i barnehangen og skolen.. Hva kan OSS gjøre?.. 05/07.. : Eventuelt.. Velkommen! Buorisboahtem!.. ANN-MARI ANDERSEN AVLYST PÅ SAMISK HUS - 22.. 14:00.. AVLYST!.. Ann Mari Andersen kommer dessverre ikke til Samisk Hus lørdag 22.. september kl 14.. Vi beklager dette, og ønsker henne velkommen en annen gang.. SAMISK VINTERFESTIVAL - STIFTELSESMØTE 29.. 2007.. 16:00.. På møte 23.. august ble det dannet et Ad- Hoc gruppe som fikk følgende mandat:.. - Utarbeide forslag til vedtekter.. - Forslag til organisasjonsstruktur.. - Ansvar for søknader til utsendelse innen gjeldende frister.. - Lage liste over personer, organisasjoner og interesserte til etableringsmøtet.. - Utarbeide presseskriv, med lokale tilpasninger, til stiftelsesmøtet.. Ad-hoc gruppen består av:.. Lisbeth Somby:.. lsomby@gmail.. mob:997 13 664.. Mikkel Berg.. Ann Finbog.. Risten Ravna Heatta.. Britt Bjørneback.. Velkommen på stiftelsesmøte 29.. september 16:00 på Samisk  ...   til årets ungdomskonferanse.. Konferansen arrangeres dagene 20.. juni i forkant av NSRs landsmøte i Bodø.. Ie gudetlágan Seammalágan.. All different- All Equal Ungdoms holdninger til seksualitet i Sápmi.. I lang tid har det dukket opp saker som omhandler sexmisbruk og sex med mindreårige i Sápmi.. Sápmi er et lite område med små miljø som er svært følsomme.. Det samiske samfunnet er til dels et konservativt samfunn hvor det ofte kan være vanskelig å åpne seg i saker som omhandler sexmiskbruk og seksualitet, og dette blir ofte tabu-saker som det er vanskelig å snakke om.. Norske Samers Riksforbunds Ungdomsutvalg (NSR-U) har i samarbeid med Sametingets ungdomspolitiske utvalg (SUPU) og Skeiv Ungdom initiert et prosjekt som har som mål å gjøre ungdom i Sápmi mindre fordomsfull og diskriminerende mot homofili og å forebygge sexmisbruk gjennom å gi kunnskap om det.. For mer informasjon og påmelding ta kontakt med:.. Káre-Elle Partapuoli Mob: 907 97 925 E-mail:.. kare-elle.. partapuoli@same.. Eller Beatrice Fløystad Mob: 990 29 488 E-mail:.. beatrice.. floystad@same.. UTSTILLING PÅ SAMISK HUS.. Bilde av Rauni West Simonsen.. Lørdag 26.. mai - 2.. juni.. Utstilling av flere samiske kunstnere.. Her er malerier, duodji, bøker av samiske forfattere og samisk musikk.. Gratis inngang - åpen for alle.. Ring på dørklokka så lukker vi opp.. CAFE PÅ SAMISK HUS I OSLO PÅ 17.. Torsdag 17.. mai Kl.. Det vil være åpen cafe på Samisk Hus (Akersgata 34) - 7.. etg på 17.. Salg av kaffe, vafler, brus, pølser og is.. DET SAMISKE FLAGGET I 17.. MAI-TOGET I OSLO.. Samiske flagg likestilles med det norske flagget i årets 17.. mai-tog i Oslo.. Årets 17.. mai-komité i Oslo har endret en formulering i informasjonen som deles ut til skolene.. - Det har i realiteten ikke skjedd noen endring, men vi har presisert ytterligere at det helt greit å ha både det samiske og det norske flagget i toget, sier komitéleder Marianne Borgen (SV).. Les mer på Dagbladet.. Hør innslag på NRK.. (nettradio).. Samisk klassens 17- mai tog starter fra Akershusfestning ca 1015, plass nr.. 69, går via Rådhuset opp Karl Johansgt, videre til slottet og ned igjen til Rådhusplassen v/sjøsiden.. Velkommen til barn og foreldre/foresatte!.. Mvh Samiskklasse,Kampen skole v/inspektør og lærere.. Johan Sara Jr.. joik hører til mangfoldet i Oslo, landets største samekommune.. vil opptre på scenen på St.. Hanshaugen på ettermiddagen på 17.. mai, sammen med bl.. Kari Svendsen.. Kongeparet og byrådslederen vil også være tilstede under det kulturelle arrangementet.. Les mer om 17.. mai-feiringen på St.. Hanshaugen her.. BILDER FRA SAMIS KONFERANSEUKE I OSLO - 17.. APRIL.. I perioden 17.. april - 21.. april avholdt SAMIS - Likestillingskonferanse i Oslo, med deltakere fra Norge, Sverige, Finland, Russland og Grønland.. I den forbindelse var det en rekke samiske kulturaktiviteter i Oslo.. Se bildene fra SAMIS Konferanseuke her.. INGA KARLSEN FRA TYSFJORD PÅ FORTELLERFESTIVALEN.. Søndag 6.. 13:30.. Det Åpne Teater (Oslo).. Inga Karlsen kommer til Fortellerfestivalen 2007 med en fortelling om da hun og hennes bror gikk til Ukraina og tilbake igjen.. Inga er same fra Lulesamisk imråde, pensjonert hjelpepleier og politiker.. Hun har forfattet 3 barnebøker og en salme på samisk og har tidligere turnert med eventyrfortellinger i regi av Samisk bokbuss.. Inga lever tett på den samiske kulturarven, og vil fortelle både på norsk og samisk.. Hun forteller søndag 6.. 13:30 - 14:15.. Ailo Gaup vil avholde kurs under Fortellerfestivalen 2007.. Les program for hele festivalen her.. UNGDOMSHELG PÅ HYGGA - 11.. - 13.. MAI 2007.. Finnmarkslaget i Oslo arrangerer helgetur for ungdom (20 - 40+ år) til landstedet sitt.. Hygga.. , som ligger i Hurum - 1 times kjøring fra Oslo- helgen 11-13.. mai 2007.. Transport:.. Vi koordinerer biler med påmeldte.. Og vi deler på benisutgiftene.. 300,- for alle (frokost inkl.. i prisen) - uansett om man er medlem av Finnmarkslaget eller ikke.. Dette blir en helg fylt av quiz, grilling, bål ved stranden og å bli kjent med mange hyggelige finnmarkinger.. La ikke denne sjansen gå fra deg.. For påmelding og mer info - send mail til:.. VÅRFEST PÅ SLURPEN - FREDAG 18.. MAI 2007.. Fredag 18.. mai 2007 Kl.. Ikke-medlem Kr.. 150,- Medlem Kr.. 100,-.. Den samiske artisten.. rOlffa.. - bl.. kjent for låten Partyjoik.. Bidus fra kl.. GJERT ROGNLI STILLER UT UNDER OSLO OPEN.. Tullinløkka bak Nasjonalgalleriet.. -6.. Mai.. / 11.. Mai 2007.. Gjert Rognli ønsker med dette å invitere alle interesserte til å komme på Tullinløkka ved Nasjonalgalleriet i Oslo.. Hans arbeid er utstilt i container nr.. Under Oslo Open er det nesten 400 andre kunstnere du har mulighet for å besøke.. I løpet av èn helg kan du få sett alle mulige kunstuttrykk og det er gratis!.. Alle er hjertelig velkommen!.. Ta gjerne kontakt med Gjert på Tlf: 90208055,.. e-post:.. gjert.. rog@gmail.. For mer informasjon om arrangementet og billedmateriale se.. osloopen.. LIISA TELLERVO HELANDER STILLER UT UNDER OSLO OPEN.. Eadni 2006 akrylmaleri.. Jeg er fra en liten bygd i Nord-Finland, Roavvesavvon, som i sin tid var et knutepunkt mellom den samiske og den finske kulturen.. Slekta mi har bodd der fra uminnelige tider.. Nå jobber jeg både som kunstner og illustratør/grafisk designer i Oslo.. Jeg har malt bildene mine med akrylteknikk.. Mine verk utstråler min samiske bakgrunn, og jeg prøver å gi seeren en mulighet til å titte inni en svunnen tid i min kultur.. Jeg ønsker med dette å invitere alle interesserte på besøk på utstilling på Tullinløkka v.. Nasjonalgalleriet, Oslo, hvor mine arbeider er utstilt i container nr.. Under Oslo Open er det nesten 400 andre kunstnere du har mulighet for å besøke, i løpet av èn helg kan du få sett alle mulige kunstuttrykk.. Alt er gratis!.. Ta gjerne kontakt på Tlf: 40202990, e-post:.. liisa@broadpark.. AILLOHAS-AFTEN PÅ PARKTEATRET 17.. Parkteatret på Grunerløkka.. Tirsdag 17.. april Kl.. Det arrangeres en kulturell - sosial happening hvor vi hedrer artisten Nils Aslak Valkeapää, Aillohas, og har en minikonsert hvor tradisjonell japansk folkemusikk - Kiso-bushi - mikses med joik.. Kiso- bushi og joik, spesielt Aillohas sin joiketradisjon, har nær tilknytning, noe Aillohas også sterkt uttrykte før sin bortgang for fem år siden.. Dette skal være en oppvarming til kveldens høydepunkt - forestillingen 'Ridn oaivi ja nieguid oaidni', som er det eneste verket Aillohas skrev for teater og som for første gang settes opp i Sapmi Norge.. Velkommen - Bures boahttin.. SAMISK HAPPENING I SPIKERSUPPA - LØRDAG 21.. Interessert i å få vite mere om samer og samisk kultur?.. Velkommen til Kultursiida lørdag 21.. april kl 12:00-16:00.. I forbindelse med Nordisk Samisk Likestillingskonferanse 18 til 20 april i Oslo, vil det være Kultursiida i Spikersuppa 21 april.. Sametingspresident Aili Keskitalo (bildet) og representanter for samisk kulturliv vil være tilstede og bidra med info.. Program:.. Kl 12.. 00 Sjaman Eirik Myrhaug åpner.. 15 Torgeir Vassvik med band.. Kl 13.. 00 Appell ved Sametingspresident Aili Keskitalo.. Kl 14.. 00 Konsert med Elin Kåven.. 30 Joik med Maret Hætta.. Kl 15.. 00 Bli med på reise i sjøsamisk eventyrverden - for voksne og barn.. Om kvelden er det stort arrangement i Jakobskirken.. Medvirkende: Mari Boine, Frode Fjellheim / Transjoik, Adjagas, Fylkesjoiker Inga Juuso, Elisabeth Heilmann, Ola Stinnerbom m.. flere.. Bill: kr 240,-/ 215,- ( stud.. ) + avg.. Foto: NRK.. NORDISK SAMISK LIKESTILLINGSKONFERANSE I OSLO.. Konferansen er et samarbeid mellom Sametinget i Norge og samiske organisasjoner som er opptatt av likestilling og kjønnsroller.. Konferansen SÁMIS.. , Makt og avmakt i et kjønnsperspektiv , avholdes på Royal Christiania Hotell Oslo 19-20.. Konferansens målsetting er å innlemme samisk likestillingsarbeid i det etablerte nordiske samarbeidet, og konferansen vil se på ulike samfunnsforhold i samiske samfunn spesielt og urfolkssamfunn generelt i et kjønnsperspektiv.. Konferansen inkluderer de nordiske landene Norge, Sverige og Finland, samt urfolk fra Grønland og Nordvest-Russland.. Det blir mottagelse for konferansedeltagere og andre inviterte gjester på Oslo Rådhus 18.. Kultursiida inneholder ulike kulturarrangement fra torsdag 19.. til søndag 22.. april; teatert, konser, utstilling, gudstjeneste.. Beaivvá Sámi Teáhter viser Den Rimhårende og Drømmeseeren , skrevet av den avdøde samiske multikunstneren Nils-Aslak Valkeapää, på Parkteateret 17.. -19.. OSS er med i planleggingen av.. kultur-siida.. Besøk hjemmesiden samis.. no her.. BERIT M.. OSKAL UTE MED CD SOM SELGES I OSLO.. Berit Margrethe Oskal fra Kautokeino utgir cd en Mátki under påskefestivalen i Kautokeino tirsdag 3.. april 2007.. Berit Margrethe Oskal er et kjent navn i lokalmiljøet, hun har holdt på med musikk i mange år og har spilt konserter ved mange forskjellige anledninger.. Hun har også deltatt i Sámi Grand Prix flere ganger, men det er første gang hun utgir cd.. Mátki er et fullt album med 10 låter produsert av Birkir L.. Gudmundsson.. Mátki betyr reise og musikken kan beskrives som en reise mellom forskjellige sjangere og stilarter.. Mátki befinner seg i grenselandet mellom det tradisjonelle og det moderne.. Her fins både tradisjonelle joiker pakket inn i et moderne lydbilde, og moderne sanger ispedd litt tradisjonelle effekter.. Musikken spenner seg fra svært rytmisk til enkelt og akustisk, og her skulle det finnes noe for enhver smak.. CDen er å få kjøpt på Samisk Hus i Oslo.. BILDER FRA VENNERSFESTEN PÅ DR.. JEKYLL 24.. MARS.. mars arrangerte.. FiOX.. (Finnmarkslaget i Oslo sin ungdomsgruppe),.. Trønderlaget i Oslo.. og Oslo Sámiid Searvi en felles vennersfest på puben Dr.. Jekyll.. Her møttes det godt meg folk fra alle foreningene.. Se bilder fra vennersfesten her.. Foto: Lasse Svonni.. ANNMARI ANDERSEN UTE MED SINGLE SOM SELGES I OSLO.. Annmari Andersen er klar med CD singel og musikkvideo til påsken.. For 3 år siden kom hun ut med sitt debutalbum Ija hearva som fikk strålende kritikker fra riksmedia,.. Den siste vinteren har Annmari jobbet med en CD-produksjon som lanseres til sommeren.. Men før lanseringen får vi en forsmak av albumet.. Under Påske og filmfestivalen i Kautokeino slipper Annmari ut en singelen, Du lahka (Nær deg) som er tittelsangen på den kommende CDen.. Singellåta Du lahka (Nær deg) handler om å føle seg trygg og våge å gi seg hen til den nærheten man føler i sitt hjerte, betingelsesløs kjærlighet.. CD-singelen er å få kjøpt på Samisk Hus i Oslo.. BEAIVVÁS SÁMI TEÁHTER PÅ PARKTEATRET I OSLO.. 2007 Kl.. 19:00 hver kveld.. (Grunerløkka).. 220/110.. Beaivvá Sámi Teáhter har satt opp stykket Ridn oaivi ja nieguid oaidni / Den rimhårede og drømmeseeren med premiere 2.. mars.. Stykket fremføres på nordsamisk og simultantekstes til engelsk.. Stykket er skrevet av den anerkjente og renommerte multikunstneren Nils-Aslak Valkeapää (1943-2001).. Valkeapää var en foregangsfigur i det samiske samfunnet, og stod for en stor del av revitaliseringen av den nordsamiske kulturen, og var også en av de fremste eksponenter for denne frem til hans død.. Han ble også tildelt nordisk råds litteraturpris i 1991 for boka Beaivi, áhc(ážan Solen, min far.. Kort fortalt handler stykket om en reingjeter som møter den mytiske rimhårede som sender reingjeteren på en mystisk reise etter livets dype mysterier.. Valkeapää s poetiske tekst knyttes sammen av joik og musikk, innrammet av visuelle uttrykk i bevegelser, kostymer og scenografi.. Stykket er skrevet etter den japanske NOH teaterformen og den visuelle utformingen bærer preg av dette, med en blanding av samisk og japansk kultur.. Les mer om stykket på:.. beaivvas.. DEN SAMISKE FRITEATERGRUPPEN GUOVSSU TEATER I OSLO.. april 2007 Kl.. Jakobskirken i Oslo.. Den samiske friteatergruppa, Guovssu Teater, reiser nå på turné med forestillingen Elle Muitalus.. Forestillingen tar utgangspunkt i Kautokeino-opprøret 1852 og en historisk kvinne som deltok på opprøret, Ellen Skum (26.. 1827-10.. 2 1895).. Stykket er skrevet av Rawdna Carita Eira, regissør er Anitta Suikkari og skuespiller er Kristin Solberg.. Opprøret i Kautokeino, samenes frihetskamp i 1852 er akkurat den samme som man finner i andre områder i verden: Urfolk forsøker å bygge opp noe for å bedre sin egen situasjon og så møter de øksa som hugger det ned.. Vi knytter forstillingen sammen gjennom bilder, musikk og tekstbrokker hentet fra andre urfolkskvinner og urfolksbevegelser.. Ellen Skum satt 16 år i fengsel på grunn av Kautokeino-opprøret i 1852 der kjøpmann Ruth og lensmann Bucht ble drept.. Ellen var sentral i opprørsbevegelsen og ble av myndighetene sett på som den som ga opphav til opprøret.. Forestillingen varer i 45 minutter.. Stykket egner seg ikke for barn.. Mer informasjon finnes på.. guovssu.. SAMISK VINTERFESTIVAL I OSLO 2007.. Da er Samisk Vinterfestival i Oslo 2007 over.. Festivalen foregikk i perioden 2.. -9.. Kauto-revyen åpnet festivalen med fullt hus og stormende jubel på Samisk Hus fredag 2.. Var under hele festival godt besøk og fin stemning på konserter og arrangementer.. Se bilder fra Kauto-revyen på Samisk Hus her.. Foto: Kirsti Guvsàm.. Se diverse bilder fra arr.. februar her.. Se bilder fra Samisk-Norsk Gudstjeneste - 4.. februar - her.. Se bilder fra Norsk Folkemuseum - 4.. Foto: Gøran Lind.. Se bilder fra 6.. februar - Samefolkets Dag her.. Foto:Lasse Svonni.. Se bilder fra INTRIGUE/SAGITTARIUS konserten - 9.. februar her.. Diverse bilder fra Samisk Vinterfestival 2007.. Foto: Ellen Cecilie Triumf.. Besøk hjemmesidene til Samisk Vinterfestival 2007:.. samiskvinterfestival.. IDRETTSPRIS FOR UNGE SAMISKE IDRETTSUTØVERE.. Formålet med idrettsprisen er å motivere unge samiske idrettsutøvere til satsing på idrett.. Sametinget vil i 2007 tildele to idrettspriser à kr 25 000.. Idrettsprisen kan tildeles enkeltutøvere eller til lag/klubb.. Enkeltutøvere som mottar prisen må være mellom 16 og 25 år det året prisen utdeles.. Ved tildeling av prisen til lag/klubb, kan prisen også tildeles til yngre utøvere.. Sametinget ønsker begrunnede forslag på kandidater til idrettsprisene.. Send søknad på mail til:.. samediggi@samediggi.. Frist for innsending av forslag:.. mars 2007.. SLIN CRAZE RAPPER I KONG HARALDS 70-ÅRS DAG.. 2007.. Direktesendt-show på TV 2.. februar fyller kongen 70 år.. Det skal feires 23.. februar på et direktesendt show fra Oslo Rådhus.. I den forbindelse er barn og unge fra alle fylker i landet invitert til å underholde på hvert sitt vis.. Slin Craze er bidraget fra Finnmark.. Besøk Slin Craze sine hjemmesider.. VILT OG VAKKERT I HEDALEN.. Kan du tenke deg å kjøre slede som blir trekt av reinsdyr? -Alt er mulig, svarer.. Berit Hætta.. som nettopp har kommet til Bjørnstad i Hedalen med fire reinsdyr.. Hætta er opprinnelig fra Kautokeino, men har bodd i Hønefoss i seks år.. Nå forbereder hun innsats på Samisk vinterfestival i Oslo.. Håpet er å få kjøre med kongelige gjester i slede nedover Karl Johans gate i begynnelsen av februar.. Les artikkelen på hedalen.. no her.. OSS arrangerer kurs i tørklefrynsing i februar.. Førstemann til mølla!.. Meld dere på:.. SIGBJØRN SKÅDEN KOMMER TIL BÆRUM BIBLIOTEK.. Bærum Bibliotek.. Lørdag 27.. januar kl.. 12:30.. Sigbjørn Skåden (en av de norske kandidatene til Nordisk Råds litteraturpris) fra Markasamisk område kommer til Bærum bibliotek lørdag 27.. januar kl.. 30 (merk tiden) for å presenterte sine forfatterskap og de innstilte verkene.. Dette blir den fjortende gangen Nordisk Råds norske delegasjon på Stortinget, Foreningen Norden i Bærum og Bærum bibliotek samarbeider om arrangementet.. Stortingsrepresentant.. Dagfinn Høybråten fra Nordisk Råds norske delegasjon vil introdusere kandidatene.. Lars Bremnes vil bidra med musikalske bidrag.. SAMISK UNDERVISNING I GRUNNSKOLEN I OSLO.. Kampen Skole i Oslo tilbyr samisk undervisning for elever i grunnskolen (og videregående skole).. Tilbudet er som følger :.. trinn.. Onsdag: 8.. Torsdag: 1.. -4.. Etter avtale: videregående elever.. klasse-elever kan få drosje til og fra undervisningen.. Kontakt Kampen Skole ved u.. Kjell Floa Jenssen, 23 06 01 70 eller.. kjell.. jenssen@ude.. Lærere kan også kontakes:.. Berit Johnskareng: 952 44 610.. Maret Hætta: 915 84 609.. SAMI GRAND PRIX 2007.. Samisk Musikkfestival invterer til deltakelse i Sami Grand Prix 2007!.. SGP-finalen går av stabelen påskeaften lørdag 7.. april i Bakteharji i Kautokeino.. MEN før vi kommer så langt trenger vi finalister og derfor inviterer vi DEG som har lyst til å delta til å sende inn ditt bidrag til oss.. 16 års aldersgrense for å delta.. Fristen for innsendelse er.. februar 2007.. Vi trenger sang/musikkbidrag og joikebidrag, i finalen deltar 6 sang/musikkbidrag og 10 joikebidrag.. Bidraget sendes oss innen 1.. , til adresse: Samisk Musikkfestival, postboks 36, 9521 Kautokeino.. Samisk Musikkfestival benytter også anledningen til å ønske alle et godt nytt år!.. Tilbake til hovedsiden..

  Original link path: /arkiv_2007.htm
  Open archive

 • Title: Oslo Samiid Searvi
  Descriptive info: NYHETSARKIV 2008.. AMATØRKUNST UTSTILLING PÅ SAMISK HUS I OSLO.. november - 1.. februar 2009.. 34).. Vil du vise frem dine bilder eller annen kunst for andre?.. Vi vil arrangere en amatørkunstutstilling på Samisk hus med åpning den 29.. november.. Vi ønsker å lage en utstilling for amatører.. Der du kan komme med dine egne bilder, gjerne anonymt hvis du vil.. Det du leverer kan også være for salg.. Vi lager en utstilling som vi vil åpne.. lørdag den 29.. november kl 1300.. Du kan levere maks tre bilder/verk til utstillingen.. Vi forbeholder oss retten til å velge hva som blir utstilt.. Utstillingen vil vare frem til 1.. Vi håper selvfølgelig på stor respons.. Dette skal være for amatører, så ta kontakt så får du vist frem din hobby.. Tlf 22 41 71 50 / 90 97 85 84 Heidi, daglig leder på Samisk Hus.. NSR OM DEN NYE SAMERETTEN.. 2009.. Norske Samers Riksforbund (NSR) holder i disse dager på med å sluttbehandle sine kommentarer omkring innstillingen til Samerettsutvalget II.. Det synes allerede klart at NSR ikke vil ta til takke med smuler når de samiske rettighetene sør for Finnmark skal klarlegges.. Høringsfristen fra departementets side er 15.. februar 2009.. NSRs landsstyre behandler saken på sitt møte i Tromsø 7.. -8.. Lokallagene kan komme med innspill før den tid.. NSR anmoder også Sametinget om å innhente innspill fra samiske organisasjoner og lokalsamfunn i forkant av sametingets behandling av SRU II.. Dette er tross alt en av de viktigste samiske sakene i denne perioden, påpeker NSRs leder Aili Keskitalo, og minner samtidig om at utfallet av saken vil ha konsekvenser for de samiske sakene i veldig lang tid fremover.. Les mer her om denne saken (PDF).. ÅPENT MØTE OM MAPUCHEINDIANERNES KAMP I CHILE.. Torsdag.. desember kl.. Samisk Hus i Oslo (7.. Komiteen for mapucheindianernes rettigheter inviterer til åpent møte.. Innleder er mapucheindianeren Jorge Calbucura, universitetslektor i Sverige.. Innlederen vil belyse mapucheindianernes kamp for sitt territorium gjennom historien.. Vi vil sette fokus på en av de glemte konfliktene i Latin Amerika under de såkalte demokratiske prosesser.. Myndigheter har gjennom mange år, både gjennom diktaturregimen og under demokratisk styresett benyttet seg av undertrykkelse og vold for å holde mapucheindianerne i sjakk i deres kamp for endringer og for å få beholde sitt territorium.. Til tross for at diktaturenes tid er forbi i Chile, fortsetter man, blant annet i ly av såkalt antiterrorlovgivning, undertrykkelsen av mapucheindianerne.. De blir ikke anerkjent som berettiget til sitt rettmessige territorium og deres organisasjoner blir av styresmaktene stemplet og omtalt som terrorister, blant annet for å legitimere forfølgelse og undertrykkelse.. Kampen for territoriale rettigheter har økt og konfliktene har resultert i at mange av mapuchenes ledere i dag sitter fengslet, noen er blitt drept og betydelige områder er militarisert.. Kom og hør om mapucheindianernes kamp mot multinasjonale selskapers profittstyrte ødeleggelse av naturen i de store områdene hvor mapucheindianerne har levd og fortsatt ønsker å leve slik de har gjort i utallige generasjoner.. Et av selskapene som planlegger tiltak med ødeleggende effekt for mapucheindianernes områder, er det norske, statseide selskapet SN Power.. Man risikerer at de ødeleggende tiltakene iverksettes allerede neste år, noe som betyr at det haster.. Kontakt:.. maria.. esperidion@gmail.. eller mobilnummer 45039369.. EN LYKKENS MANN - 6 FORRESTILLINGER PÅ NATIONALTEATRET.. Fredag.. 19:30 - 13.. desember Kl.. 17:00.. Nationalteatret.. i Oslo.. Forestillingen 'En lykkens mann' gjenopptas på Nationalteateret fra fredag 5 desember.. Det spilles i alt 6 forestillinger.. Stykket er basert på en tekst av Rauni Magga Lukkari og handler om en mann fra Tanadalen og hans dominerende mor.. Mannen spilles av Nils Ole Oftebro, Inga Marit Gaup Juuso spiller/joiker de andre rollene.. Les mer om En lykkens mann på sidene til Nationalteatret.. SAMENES IDRETTSFORBUND - NORGE - KOMMER TIL OSLO.. Lørdag 6.. 30-15.. Samenes Idrettsforbund Norge (SVL-N) har et utvidet styremøte i Oslo 05.. -07.. I den forbindelsen inviterer vi alle samer i Oslo området til å komme på informasjonstreff om samisk idrett på Samisk Hus lørdag 06.. Sist vi var i Oslo var for to år siden da vi i forbindelse med Oslo Samiid Searvi sitt arrangement på Visby gård hadde oppvisning av terrengløp med lassokasting.. Dette var et vellykket arrangement med omtrent 50 deltakere.. Vi har en målsetning om å få til samiske idrettsaktiviteter i Østlands-området og ønsker derfor å treffe personer som har interesse av å få til aktiviteter i lag med oss.. Er du interessert i idrett i vid forstand, ta en pause i desember stresset og kom og diskuter samisk idrett med oss!.. Bures boahtin / Velkommen!.. Forfriskninger vil bli servert!.. SAMISK DUODJI SELGES PÅ NETT - STØTTET AV SAMETINGET.. Nylig åpnet nettstedet.. DUODJIN.. Som er en nettbutikk som skal selge samisk håndverk (duodji).. Nettportalen administreres av Duodjiinstituhtta i Kautokeino, der det også skjer en kvalitetssikring av produktene som legges ut for salg.. Varene vil fysisk ligge hos produsenten helt til varen er bekreftet solgt.. Sametinget har bidratt med en halv million kroner til utvikling av nettportalen.. Her kan produsentene legge sine produkter ut for salg og får i realiteten hele verden som marked.. Besøk nettstedet DUODJIN her.. JULEMARKED PÅ SAMISK HUS I OSLO - LØRDAG 13.. DESEMBER.. 12-17.. Har du noe du vil selge på vårt julemarked?.. Vi hadde et koselig julemarked i desember i fjor og vil gjerne gjenta dette.. Vi arrangerer marked oppe i 7.. Det er mulig å leie plass for kr 100,- Da får du et bord, og en sted å selge dine ting.. Vi håper på stor respons av kjøpere og selgere.. Kontakt Heidi på tlf.. 22 41 71 50/ 90 97 85 84.. BARE ANNA - JOIKEMUSIKKTEATER FRA NÆR SAMISK HISTORIE.. Lør 8.. nov og Søn 9.. nov 08.. l.. :00.. Riksteatret (Nydalen i Oslo).. Dušše Ánná - Bara Anna.. av Inger Margrethe Olsen.. Anna er politiker i Sametinget, og har nettopp joika for Kongen.. Slik begynner fortellingen om en vellykket karrierekvinne som også kan joike offentlig.. Hvordan har hun blitt det, og hvordan er den Anna som hun ikke viser offentlig?.. Bare Anna er en nyskrevet forestilling om familievold, Stillaopprøret og et liv som samisk politiker, fortalt på en røff, morsom og frekk måte.. Annas personlige historie flettes inn i nær samisk historie.. To skuespillere og joikere forteller om fortida, og spiller hendelsene ut som om de skjer i dag.. Joik og musikalsk puls er en del av forestillinga, i en form som er litt rocka og poetisk.. Med: Inga Juuso (bildet) og Toivo Lukkari.. Forestillingen er et samarbeid mellom Beaivváš Sámi Teáhter, Svenska Samiska Teatern i Kiruna og Kultur i Troms.. Les mer på sidene til Festival Twist 08 og bestill billetter.. Les mer om stykket på sidene til Beaivváš Sámi Teáhter.. OSLO WORLD MUSIC FESTIVAL - 4.. NOVEMBER 2008.. november 2008.. Diverse konsert-scener i Oslo.. Filmregissøren.. Nils Gaup.. åpner årets Oslo World Music Festival 4.. november.. Artister fra over 20 land kommer til å holde 23 konserter på scener i hele Oslo.. Lørdag 8.. november spiller.. Niko Valkeapää.. Skaidi.. på Nasjonal Jazzscene/Victoria.. 20 og det er konsertstart kl.. Les mer på sidene til Oslo World Music Festival.. OSLO SÁMIID SEARVI GRATULERER AILI KESKITALO.. Oslo Sámiid Searvi gratulerer Aili Keskitalo både som leder av NSR og presidentkandidat ved Samtingsvalget 2009.. Vi er stolte og glade over å ha en sterk og klok kvinne som vår leder.. Du har bevist at du duger både i posisjon og opposisjon.. Mvh styret i Oslo Sámiid Searvi v/leder Kari Lifjell.. NSR LANDSMØTE I KAUTOKEINO - 24.. -26.. OKTOBER 08.. oktober 2008.. Thon Hotel i Kautokeino.. Norske Samers Riksforbund (NSR) avholder det 40.. landsmøtet i Kautokeino helgen 24.. oktober 08.. Oslo Sámiid Searvi er ett av NSR sine største lokallag og sender 6 delegater til landsmøtet.. DELEGATER FRA OSS TIL LANDSMØTET:.. Gøran Lind (delegat-leder).. Anne-Lise Johnsen.. Laila Nystad.. Liv- Elin Wilhelmsen.. Nils-Ole Gaup.. (Leder i OSS - Kari Lifjell deltar på landsmøtet som delegat for Landstyret, og Sametingsrepresentantene Kirsti Guvsám og Rita Alise Porsanger deltar på landsmøtet som delegater for Sametinget).. Det blir 40-års jubileumsfeiring, valg av presidentkanditat og valg av ny leder.. Aili Keskitalo stiller til valg til begge de to rollene.. Les mer om landsmøtet på NSR sine websider.. (Saksliste og program).. KONSERT MED SANCUARI, ALIT BOAZU OG DJ ROLAND LIFJELL.. Fredag 10.. oktober 2008.. 20:00.. Kulturslottet Soria Moria.. Arrangører konsert:.. OSS og NSR-U.. Konsert med Sancuari - Alit Boazu og DJ Roland Lifjell.. CC:.. 200,-.. 150,- for medlemmer OSS.. Sancuari.. Sancuari opptrådte første gang nyttårskvelden 1984 i Kautokeino og består nu av Heaika Hætta, Svein Egil Oskal og Johan A Gaino samt Jan Dahlqvist som er med på den nye CDen og har spilt med gruppa de siste år.. Besøk Sancuari sin hjemmeside her.. Alit Boazu.. Alit Boazu er et band som spiller alternativ samisk musikk.. Vår grobunn er i melankolsk rock/pop med innslag av mer metall orientert musikk.. Vi ønsker å tilføre samisk musikk en ny dimensjon.. Bandet består av Rolf Erling Mienna (23), Magnus Tornensis (22), Øystein Gregers Karlsen (23), Herman Rundberg (23), Halvard Rundberg (26) og Ørjan Garfjell (28).. Les artikkel om Alit Boazu (P3 Urørt).. Alit Boazu på MySpace.. DJ Roland Lifjell.. Roland er en av Oslos kvalitetsbevisste techno DJ`s.. Tidligere kjent som en av byens mest respekterte trance dj`s, mens det fortsatt var synonymt med kvalitetsmusikk og han har i tillegg til å spille skiver jobbet med og i alt fra radio, klubbmagasiner, platebutikker, distribusjon, partyarrangering og plateselskap.. Omtale om Roland Lifjell (Nattguiden).. Se bilder fra konserten her.. Foto: Gøran Lind.. MARI BOINE HAR FORESTILLINGER PÅ DANSENS HUS - 10.. -12.. OKTOBER.. oktober 08.. Dansens Hus (Møllerveien 2, Oslo).. Jesus sa: gå nå du, Maria, jeg orker ikke mer.. Dans og musikk er uløselig knyttet til hverandre.. Musiker Mari Boine og Danseren Liv Hanne Haugen ser nærmere på dette.. samspillet i skjæringspunktet mellom en konsert og en danseforestilling.. Dette er et møte mellom to scenekunstformer; en danseforestilling og en konsert, og et møte mellom to nordnorske kvinner fra to ulike kulturer.. Les mer om forestillingene på sidene til Dansens Hus.. Les omtale i NRK Sámi Radio.. 60-ÅRS JUBILEUMSFESTMIDDAG - LØRDAG 4.. OKTOBER 2008.. Lørdag 4.. 18:00.. Kl 19:00 går vi til bords og program vil starte.. Kulturslottet Soria Moria, Vogts gate 64, Torshov.. etasje, ved siden av restauranten, stor sal med terasse.. Festmiddag for medlemmer og alle venner av OSS.. Oslo Sámiid Searvi - Oslo Sameforening har 60-års jubileumsmiddag lørdag 4.. oktober 2008, på Kulturslottet Soria Moria.. Vi ønsker alle påmeldte velkommen til festmiddagen i morgen.. Vi er ca 90 påmeldte og er vi kjempefornøyde med oppslutningen.. Meny:.. Laksepaté serveres på en frisk salat.. Dillsaus med lakserogn.. Toast.. ****.. Reinsdyrbiff med rotpure og rosenkålsaute.. Saltbakte poteter og viltsjy.. Multekrem.. Underholdning:.. Dans ved Elin Kåven.. Velkomstdrink.. Annen drikke fåes kjøpt i baren.. Se bilder fra jubileumsmiddagen her.. ELIN KÅVEN S MAGEDANS OPPVISNING:.. ALL-JOIK - DEANU MAIJA :.. SØR SAMISK GUDSTJENESTE I PAULUS KIRKE - SØNDAG 28.. SEPTEMBER.. Søndag 28.. september 2008 Kl.. Paulus kirke (Thorvald Meyersgate 31, Grünerløkka).. Vi har gleden av å invitere til sørsamisk gudstjeneste ved Bierna Biente, i Paulus kirke.. søndag 28.. september kl 17:00.. Alle er velkommen til kirkekaffe etter gudstjenesten.. SAMISKE ARTISTER PÅ FOLKELARM 2008 - 25.. -28.. SEPTEMBER 08.. september 2008.. Diverse steder i Oslo.. Under Folkelarm 2008 i Oslo vil flere samiske artister opptre, bl.. Niko Valkeapää, Aillos, Skáddjil og Inga Juuso.. Besøk sidene til Folkelarm 2008 for mer info og program.. BRUKERMØTE PÅ SAMISK HUS - LØRDAG 27.. SEPTEMBER 2008.. Lørdag.. Velkommen til brukermøte på.. Samisk hus Lørdag 27.. Sept Kl.. 16:00 i første etasje.. Tema for møte er innspill til aktiviteter på Samisk Hus.. Det blir presentasjon av foreningene som er med i styret.. Etter møtet blir det sosial sammenkomst med salg av drikke og snacks.. Alle brukere og eventuelle brukere er velkommen på møtet.. HANS RAGNAR MATHISEN HAR UTSTILLING PÅ GALLERI ACTANDRIA.. Utstillingen åpner torsdag 4.. Galleri Actandria (Frognerveien 4).. Ta gjerne med ledsager.. Det servereres en enkel forfriskning på åpningen.. Utstillingen åpnes av Mari Boine.. Hans Ragnar Mathisen er født i Narvik 1.. juli 1945.. Han har røtter i Vestertana, og vokste opp i Tromsdalen der han fortsatt bor og arbeider.. Hans Ragnar er en av de fremste samiske billedkunstnerne i landet, og er i tillegg en dedikert samepolitisk talsmann.. Han er engasjert i urfolks situasjon i hele verden, og har i den forbindelse gjestet mange land, bla.. Nagaland og Kina.. Han er en ivrig talsperson for menneskeretter og ytringsfrihet i alle land, og har stort hjerterom for de som har det vanskelig i samfunnet.. Han fremstår som en moden billedkunstner med en betydelig produksjon - og han har en stor fremtid.. Les mer på sidene til.. Galleri Actandria.. Velkommen!.. NSR LANDSTYRE FORESLÅR NY TILLIT TIL AILI KESKITALO.. NSR-landsstyret, som det sentrale valgstyret, foreslår for landsmøtet i Norske Samers Riksforbund å fornye tilliten til Aili Keskitalo som presidentkandidat for Norske Samers Riksforbund ved sametingsvalget 2009.. Aili sier ja.. (NRK Sámi Radio).. Mer informasjon på NSR sine websider.. FINNMARKSLAGET I OSLO ARRANGERER JAMES BOND FEST PÅ LATTER.. 19:00.. Latter (Aker Brygge).. Mikkel Gaup er konfransier og Agent 008 under Finnmarkslagets James Bond-fest den 13.. september på Latter.. - Her blir det humor på høyt plan med Latters egne.. komikere (bl.. Lisa Tønne, Ørjan Burøe, Dag Sørås og Yngve Skomsvoll).. - Overraskelser!.. - Fest til langt på natten med DJ.. - Fancy fingermat.. - Martin Schanke vil være dommer i beste Bond-antrekk på festen.. - Tippekampen Tromsø - Bodø/Glimt på storskjerm.. Priser:.. 420,- Tapas (19:00) Stand-up show og fest + overraskelser!.. 360,- Tapas (21:00) og fest + overraskelser!.. 280,- Stand-up show (21:00) og fest + overraskelser!.. 160,- Fest hele natten i 2 avdelinger (21:00) + overraskelser!.. Bindende påmelding -.. klikk her.. (Det er mulig å betale ved inngang fra kl.. 18:30).. Festen er åpen for alle - Velkommen!.. Besøk den offisielle James Bond websiden.. Se bilder fra James Bond-festen her (facebook).. SAMISK UNDERVISNING PÅ KAMPEN SKOLE - 2008/2009.. trinn 12.. 30 16.. 00 14.. Start: Uke 36.. NB! Tilbudet gjelder alle elever, ikke bare elever med samisk bakgrunn! Vi utviser den fleksibilitet vi kan i forhold til dager og avtaler.. Vi har fått påmelding fra noen skoler, men vi tar imot nye/flere så langt det er plass.. Kontaktpersoner:.. Kjell Floa Jenssen: 23060170 (administrator).. Berit Johnskareng: 95244610 (lærer).. Vel møtt på Kampen skole.. INGA JUUSO SPILLER PÅ FESTSPILLENE I ELVERUM - 9.. AUGUST 2008.. Lørdag 9.. Glomdalsmuseet, Elverum.. 250/150/100 (.. Billettinformasjon.. SYNGENDE I ET UTVIDA NORDEN.. runesanger, joik, stev, skaldestrofer og latviske dainas et litterært og musikalsk verk.. Her møtes musikken og tekster fra den nordiske poetiske tradisjon, fra skalden Brage Gamle,  ...   FEST PÅ DR.. JEKYLL - 5.. APRIL 2008.. Dr.. Jekyll (v/Klingenberg Kino).. Trønderlaget i Oslo inviterer Oslo Sámiid Searvi og FiOX (Finnmarkslaget i Oslo) til vennersvenners fest på Dr.. Jekyll lørdag 5.. Fjorårets fest ble en stor suksess, som gjentas i år på samme sted.. Vi møtes i kjelleren på Dr.. Jekyll med gratis inngang, reduserte priser og gode fasiliteter for god stemning og felles samling av våre lag i Oslo.. Kontaktperson i Trønderlaget i Oslo:.. Bjørn Nytrø - Mob: 934 52 095.. FEIRING AV SAMEFOLKETS DAG I LILLEHAMMER.. 10 mars da vi var i Lillehammer på Arkeologisk utstilling der fylkesarkeolog Espen Finstad fortalte om funnet av samiske ildsteder i forbindelse med nedtappingen av Aursjøen i Lesja 2006-2007.. Fylkesordfører Audun Tron åpnet utstillingen.. Karen Anna Sara joiket.. Senere var det middag.. SAMISK BARNEHAGE I OSLO BER SAMETINGET OM HJELP.. Samisk barnehage i Oslo ber Sametinget om hjelp til å stoppe Oslo kommune med å tvinge barnehagen til å fylle opp ledige plasser med norske barn.. De samiske barna påvirkes til å snakke gradvis mer norsk når barnehagen må ta inn norske barn, sier daglig leder ved barnehagen Máre Helander til NRK Sámi Radio.. Sametingsrepresentant for Norske Samers Riksforbund og leder i Oslo Sámiid Searvi Kirsti Guvsám skal ta saken opp i Sametinget.. Hun synes at det er uakseptabelt at Oslo kommune ikke forstår hvilket ansvar de har for å bevare kulturen og språket til de samiske barna.. Les mer på NRK Sámi Radio sine nettsider.. Les også: Nytt liv med 30 nye barnebarn.. (NRK Sámi Radio).. MARI BOINE KONSERT I OSLO - 3.. MARS 2008.. mars 2008 Kl.. 21:00 (Dørene åpnes kl.. 20:00).. Nobels Fredssenter (Rådhusplassen).. I forbindelse med seminaret Musikk er en menneskerett vil Mari Boine ha konsert på Nobels Fredssenter i Oslo, sammen med Kris Kristoffersen, Ferhat Tunc og Chiwoniso.. Konferansier:.. Haddy N jie.. Billetter koster kr 270,- + avg.. og kjøpes på.. eller på Posten.. Besøk.. mariboine.. ORDFØRER FABIAN STANG VURDERER Å LAGE EN SAMEPOLITISK PLAN.. Oslo Sámiid Searvi ønsker i samarbeid med Oslo kommune å lage en helhetlig samepolitisk plan for hovedstaden.. Ordfører i Oslo, Fabian Stang sier til NRK Sámi Radio at Oslo kommune gjerne kan vurdere å lage en samepolitisk plan, så lenge planen inneholder konkrete forslag og ikke bare blir en bunke med papirer.. Stang ønsker samarbeidsinvitasjonen velkommen.. De er hjertelig velkommen, men jeg er nok av den typen som er veldig opptatt av at skal vi ha samarbeidsprosjekter eller planer og liknende, så må det være noe som fører til resultater.. Er det noe konkret som kan gjøres, så er jeg veldig tilhenger av det.. SAMISK VINTERFESTIVAL I OSLO 2008.. Festivalen vil i år bli arrangert fra 3.. til 10.. Men vi sparker i gang allerede.. lørdag 26.. januar i Spikersuppa,.. 11 - 17.. , i samarbeid med Oslo Arrangement.. Besøk hjemmesidene til Oslo Arrangement.. Der vil det være gamme med salg av samiske produkter, informasjon om festivalen videre og mye mer.. Det vil bli bålkos i lavvu, kulturelle innslag og lassokasting for barn.. Samt massevis av andre aktiviteter på området.. Se bilder fra arrangementet i Spikersuppa.. PROGRAM SAMISK VINTERFESTIVAL.. Søndag 3 februar kl 1100.. Samisk gudstjeneste i.. Trefoldighetskirken.. Med Biskop Ole Christian Kvarme, Domprost Olav Dag Hauge og Ole Bekkelund.. Per Arne Dahl preker med Alf Isak Keskitalo som tolk.. Medlemmer av Oslo Domkor og Lill- Therese Holm Varsi deltar.. Utdeling av 4-årsboka, nattverd og kirkekaffe.. Se bilder fra Samisk gudstjeneste i Trefoldighetskirken her.. Onsdag 6 februar:.. Feiring av Samefolkets dag.. 00 Rådhuset.. Flaggheising og frokost.. Åpning med joik ved Ánne Máddji Heatta.. Samisk barnehage ved Mary Helander opptrer med sang og dikt.. To elever fra samisk klasse ved Kampen skole leser dikt.. Ordfører Fabian Stang og statssekretær Raimo Valle holder tale.. Se bilder fra frokosten på rådhuset her.. Ánne Máddji Heatta joiket under frokosten på Rådhuset.. Program på Samisk Hus.. 30 Samisk Hus, Akersgata 34.. Samisk Hus åpner for besøkende.. Det vil bli salg av kaffe, brus og kaker.. Barn har muligheten til å utfolde seg med å tegne.. Tegningene vil gjennom dagen bli vist frem for besøkende.. 00 Marit Hætta og Aina M.. Aslaksen Gaup opptrer med joik.. Sander og Mikkel Gregori synger.. 15 Åpning av kunstutstilling (7.. Liisa Helander åpner kunstutstilling med diktlesing.. Rauni West Simonsen, Signe Helander, Gjert Rognli, Inga Nordsletta og Liisa Helander viser frem sine bilder.. 00 Kafé åpnes i 1.. Kaféen er åpen fram til kl.. 15 Samisk klasse ved Kampen skole underholder.. 00 Jeanette Aslaksen leser dikt fra boken Mu Klisea.. 00 Samisk festaften med konsert (1.. Se bilder fra Samisk Hus - 6.. februar her.. februar:.. Konsert med.. Latino Folk Joik.. på.. Pavillion.. Billettsalg fra kl.. Konsertstart kl.. 22:00.. Musikken har i seg elementer fra det urnorske og samiske tonebildet, ballader, slåttestev og rytmisk latinomusikk.. Chilensk cueca og den særegne gitaren charango fra Andesfjellene, samba og andre rytmer fra Brasil.. Publikum blir tatt med til den samiske tundraen,; og til latinsk.. musikk med humor og rytme.. (Torgeir Vassvik joik, strupesang og.. samisk tromme).. En konsert som tar publikum med på en musikkreise som både overrasker.. og gleder når det gjelder blanding av toner og rytmer, en særegen.. musikkopplevelse med mye energi.. Se bilder fra konserten med Latino Folk Joik på Pavillion her.. Kulturkafe på.. (Akersgata 34).. Kl 12:00-17.. 00 Kafe i 7.. 00 Kulturelle Opplevelser i 1.. Trommereiser.. Healing.. Kaffegrutspåing.. Englekort.. Tarot.. Håndanalyse.. Lydhealing.. med mer.. Dette er en mini messe som tilbyr alternative opplevelser hvorav enkelte metoder er av samiske innslag.. Søndag 10.. februar kl.. 00:.. Samisk dag på.. Norsk folkemuseum.. Barneaktiviteter, smaksprøver, omvisning med mer.. Åpning av 2 nye utstillinger: Samisk plakatkunst og Østsamene - urfolk i grenseland.. Utstillingene vises til 30.. Under åpningen blir det også joik ved Anne Maddji Haetta.. Se samtidig museets nye hotspot-utstilling.. Kautokeino-opprøret 1852.. , som viser museets samling av gjenstander med tilknytning til denne dramatiske hendelsen i samisk og norsk historie.. Denne utstillingen vises til 24.. 30 Vises filmen "Firekeepers" om den samiske joikegruppen Adjagas.. Filmen er laget av Rosella Ragazzi, italiensk antropolog bosatt i Tromsø.. Produsent Britt Kramvig holder en innledning før filmen vises.. 00 Holder konservator Leif Pareli omvisning i den permanente samiske utstillingen.. 12 16.. 00 Kan de besøkende smake reinbuljong og margbein eller prøve seg på lassokasting.. 00 og 15.. 00 Fortelles samiske eventyr i lavvoen i Friluftsmuseet.. -10.. serverer samisk mat.. Progr.. ammet for Vinterfestivalen vil bli oppdatert fortløpende.. ANN MARI ANDERSEN I MELODI GRAND PRIX - 9.. FEBRUAR.. Lørdag 09.. februar 2008 Kl.. 20:25.. Oslo Spektrum (NRK1).. Annmari Andersen vil synge låta Andagassi (Unnskyld på norsk) under finalen i.. Melodi Grand Prix.. som går av stabelen i Oslo Spektrum og direktesendes på NRK1.. Det er første gang på 27 år at en samisk artist deltar i MGP igjen, så alle oppfordres til å stemme Annmari fram til Eurovison Song Contest i Beograd 24.. For å stemme send 2 til 26600 eller ring 8249002 (stemming kun under sending lørdag).. Hør låten Andagassi på YouTube.. DEBATT-MØTE OM KAUTOKEINO-OPPRØRET MED NILS GAUP.. Onsdag 6.. februar 2008 Kl.. 18:30.. Kafè Bendik.. i Fredrikstad etter forrestillingen i Fredrikstad Kino.. På Samefolkets dag, onsdag den 6.. februar, klokken 18:30, arrangeres en spesialforestilling av filmen.. Kautokeino-opprøret.. i Fredrikstad Kino.. Regissør Nils Gaup orienterer om filmen og deltar i debatten etter fremvisningen.. Forestillingen og debattmøtet er arrangert av Fredrikstad Kirkeakademi i samarbeid med Fredrikstad Kino.. SAMEFOLKETS DAG VED EIDSVOLL 1814.. februar 2008 kl.. Rikssalen, Eidsvollsbygningen.. Arr.. :.. Eidsvoll 1814 og Eidsvoll Filologiske Selskap.. 70,-.. 00 i Rikssalen: Tale for dagen v/.. Kirsti Gúvsam.. Forfattermøte med Laila Stien 2.. 00 i Kafé Standpunkt, Wergelands Hus: Kaffe, spørsmål og samtale med.. Laila Stien.. Avslutning innen 21.. Vi ønsker velkommen til markering av samefolkets dag i Eidsvollsbygningen.. I år har vi gleden av å invitere til et spennende møte med forfatteren Laila Stien, som regnes som en av Norges fremste nålevende novelleforfattere, med en rekke kritikerroste bøker fra debutsamlingen Nyveien i 1979 til Veranda med sol i 2003.. Hun har også gitt ut diktsamlinger, barnebøker og gjendiktninger på norsk av samiske forfattere.. Laila Stien vil fortelle om den betydningen den samiske bakgrunnen og samisk språk og litteratur har hatt for hennes eget forfatterskap, og gi oss eksempler fra sin allsidige produksjon - både egne noveller og gjendiktninger av bl.. Nils-Aslak Valkeapaa.. Talen for dagen blir holdt av den unge og engasjerte samepolitikeren Kirsti Gúvsam.. Hun er for tida representant i Sametinget (for Norske Samers Riksforbund) og leder for Oslo Sameforening.. Eidsvollsbygningen og 17.. mai er uløselig knyttet sammen det var her det begynte! Ingen samer var representert i Riksforsamlingen i 1814, og den nye staten som ble grunnlagt i Rikssalen, var lenge nordmennenes stat.. I dag er samenes rettigheter som urfolk grunnlovsfestet, og Norge har to nasjonaldager.. Det vil vi gjerne feire også her i grunnlovsbygda!.. Spørsmål? Kontakt Eidsvoll 1814, tlf.. : 63 92 22 10; arrangementsansvarlig: konservator Torleif R.. Hamre, tlf.. : 63 92 22 14 / 92 25 16 72.. eidsvoll1814.. Se bilder fra Eidsvoll - 6.. februar 2008 her.. SAMI GRAND PRIX 2008.. er det klart for årets store samiske musikkhappening; Sami Grand Prix - som.. arrangeres i Kautokeino under påskefestivalen.. I år er det 19.. gang Sami Grand Prix arrangeres, og med dette inviterer Samisk Musikkfestival DEG til å delta i årets Sami Grand Prix, enten med sang/musikk eller med tradisjonell joik.. Så, hvis du har en drøm om å stå på grandprix-scenen så kast deg rundt og send inn ditt bidrag!.. kanskje nettopp DU er en av finalistene på påskeaften!.. Siste frist for innlevering av bidrag til Sami Grand Prix er 4.. Februar 2008.. Bidrag sendes til:.. Samisk Musikkfestival.. Postboks 36.. 9521 Kautokeino.. For mer info:.. Christina Hætta mob:48021734.. SOSIALISTISK VERDENSCAFE.. januar 2008 Kl.. 15-18.. IKM - Interkulturelt museum, Tøyenbekken 5, 0188 Oslo.. Møtested for politikk, kultur og samtale for folk fra hele verden, hvor ingen er majoritet.. Innlegg ved Hadi Lile:.. Samisk selvbestemmelse, Finnmarksloven og bysamiske rettigheter Hadi Lile sitt spesieltfeltområde er: grunnleggende rettigheter og litt historie.. Hadi har blant annet forfattet tekst til en.. omfattende nettside om menneskerettigheter og urfolks rettigheter.. Hadi Lile har akkurat startet med doktorgradstudier om samiske barns rettigheter i forhold til barnekonvensjonen.. Hadi Lile er samisk og iransk.. Utdannet statsviter.. *Samisk kulturinnslag **.. Sosialistisk Verdenskafé.. Oslo SVs gruppe for etnisk likestilling og Oslo SVs samebevegelse.. FORELESNING PÅ UNIVERISETET I OSLO: SAMER I ØSTERDALEN.. Onsdag 30.. 01 2008 Kl.. Universitetets gamle festsal, Domus Academica, Sentrum.. Samer i Østerdalen? En studie av etnisitet i jernalderen og middelalderen i det nordøstre Hedmark.. Jostein Bergstøl skal den 30.. januar forsvare sin doktoravhandling i arkeologi som omhandler kontakten mellom samiske og norrøne grupper i Østerdalsområdet i jernalderen og middelalderen.. Før jordbruksbosettingene fikk feste i Østerdalsområdet var distriktet befolket av samiske fangstfolk.. Går man 1500 år tilbake kan det ha vært samiske grupper så langt sør som i Elverumstraktene.. Avhandlingen behandler de arkeologiske funnene fra Østerdalsområdet for å lete etter spor etter ulike etniske grupper i jernalderen og middelalderen.. Gravhauger og andre sikre spor etter de norrøne gårdsbosetningene kan først ses fra folkevandringstiden, omkring 500 etter Kristus.. Før dette var området befolket av fangstfolk som flyttet flere ganger i året.. I dag er samisk kultur sterkt forbundet med reinen, men slik har det ikke alltid vært.. Elgen var kanskje vel så viktig for disse sørsamiske fangstfolkene inntil dalene ble befolket av bosettere som gradvis gjorde områdene mindre attraktive for fangst.. I løpet av yngre jernalder vendte samene seg derfor mer ensidig mot reinen som ressurs.. Kontakten mellom samer og nordmenn var trolig både omfattende og fredelig inntil det på ny ble konkurranse om ressurser og områder fra 1500-tallet.. Les mer om foredraget på sidene til Universitet i Oslo.. PREMIERE KAUTOKEINO-OPPRØRET 1852 - 18.. JANUAR 2008.. januar 2008.. Colloseum Kino (Oslo).. Da nærmer premieren seg til storfilmen Kautokeino-opprøret 1852 med stormstritt.. Premieren er 18.. januar 2008 på Colloseum Kino.. Billettsalget starter 15.. januar på.. filmweb.. januar vil Rubicon Film i samarbeid med Mánnu Teater - Det samiske teater i Oslo -arrangere premierefest etter festforrestillingen.. Billetter til festforrestillingen på Colloseum Kino den 17.. januar, er dessverre ikke mulig å oppdrive.. Men den storslagne.. premierefesten torsdag 17.. januar.. derimot - som arrangeres på ærverdige.. Gamle Losjen.. (like ved Akershus Festning) - er det mulig å delta på - send navnene på de som vil komme til.. samegutten@gmail.. så blir du/dere satt på gjestelisten.. Festen starter.. Frist for påmelding på gjesteliste:.. Onsdag 16.. Antrekk:.. Kofte eller pent antrekk.. Les mer om filmen og se trailer på Filmweb sine sider.. : Mikkel Gaup sin hjemmeside ble lansert i dag på hans 40 års dag.. - besøk.. mikkelgaup.. ANN MARI ANDERSEN DELTAR I MELODI GRAND PRIX - 11.. JANUAR.. Fredag 11.. Melodi Grand Prix i Stavanger (NRK1).. Annmari Andersen vil synge låta Andagassi (Unnskyld på norsk) under delfinalen i Melodi Grand Prix som går av stabelen i Stavanger 11.. januar og direktesendes på NRK1.. Det er første gang på 27 år at en samisk artist deltar i MGP igjen, så alle oppfordres til å stemme Annmari fram til hovedfinalen i MGP.. : Vi gratulerer Annmari med seieren i delfinalen - og ønsker henne lykke til i den norske finalen i Spektrum den 9.. februar, og evt.. i Eurovison Song Contest i Beograd 24.. Hør låten Andagassi på nrk.. no/mgp/.. GJERT ROGNLI VISER SIN FILM PÅ TROMSØ FILMFESTIVAL.. Starter 15.. januar 2008.. Tromsø Internasjonale Filmfestilval.. Gjert Rognli sin film.. "Várit leat seammat/ And the mountains are the same".. er kommer inn på Tromsø Internasjonale Filmfestival, festivalen starter den 15 Januar.. Filmen handler om den siste verdenskrig som rammet Finnmark/Nord-Troms hardt og store deler av førkrigstidens bygninger ble utslettet av okkupasjonsmakten ved brenning høsten og vinteren 1944/1945.. Manndalen, hvor jeg kommer i fra, var det siste stedet tyskerne brant under tilbaketrekningen sørover, de utslettet alle spor over sjø-samenes levesettet og kulturlandskapet i nord.. Etter krigen begynte gjenreisningen av landsdelen med ny bebyggelse og optimisme, og ett nytt kulturlandskap og en ny arkitektur dukket opp.. Etter dette har den Norske Stat bygd ned fiskeriene og redusert antall småbruk i landsdelen.. Dette har medført utflytting og forfall av hus, fjøs, båter, naust og et igjengrodd kulturlandskap og vandringsveier.. Det er en kultur som forsvinner sakte, med menneskene og deres historie med den.. Forfallet er både vakkert og trist, men forteller om en tid som er forbi og noe nytt som er på vei; men også at den sjøsamiske /norske historie/landskap igjen forsvinner gjennom industrialisering og mekanisering av jordbruk og fiske, og ikke av krig.. Filmen skal også vises på Skabmmagovat Film Festival i Finland sammen med "Silbaduoddariid duohkin / Behind the silverwidths"..

  Original link path: /arkiv_2008.htm
  Open archive

 • Title: Oslo Samiid Searvi
  Descriptive info: NYHETSARKIV 2009.. VELKOMMEN TIL GRØTKVELD PÅ SAMISK HUS I OSLO - ONSDAG 16.. DES.. Vi inviterer til grøt og julekortverksted i 7.. etg i Samisk hus i Akersgata 34 onsdag 16.. desember.. Dørene åpner kl 17.. 30, grøten serveres kl 18.. Vi kjøper inn materiale til julekort, men du kan ta med egne ting om du ønsker.. Ta gjerne med familie, venner eller andre som ikke er våre medlemmer.. mvh.. styret i OSS.. MARI BOINE MOTTAR KULTURRÅDETS ÆRESPRIS - 9.. DESEMBER 09.. desember får Mari Boine æresprisen for sin vesentlige innsats for norsk kulturliv.. - Mari Boine er en av Norges viktigste kunstnere.. Hun har med sin bakgrunn i samisk kultur og tradisjon utviklet nye og sjangeroverskridende musikkuttrykk.. Prisvinnerens store formidlingsevne gjennom musikken og språket gjør henne til en internasjonal kunstner av stort format, heter det i Kulturrådets begrunnelse for tildelingen av deres ærespris for 2009.. - Æresprisvinneren har et grensesprengende musikalsk uttrykk, og har med sitt engasjement og kunstnerskap beriket norsk kulturliv, sier Kulturrådets leder, Bentein Baardson.. Æresprisvinner ble utnevnt i Kulturrådets møte den 4.. Prisen overrekkes onsdag den 9.. desember 2009 klokken 20.. Oslo Sámiid Searvi gratulerer Mari Boine med prisen.. ELIN KÅVEN UTE MED CD: JIKNON MUSIHKKA - FROZEN MUSIC.. Elin Kåven er samisk artist og fusion danserinne fra Karasjok som nå bor i Oslo.. Jiknon musihkka - Frozen Music.. er hennes første full CD.. Hun har tidligere gitt ut EP n.. Lahka.. (Nær) 2005 med noen av sine låter.. Med Ole Jørn Myklebust som producer og kjente norske musikere gjør hun meditativ musikk med drag mot det mystiske med influenser av tradisjonell samisk joik.. Hun synger egenskrevne tekster på samisk.. Musikken spenner mellom new folk, pop, world og jazz.. Nær og lavmælt vokal med en suggerende detaljrik musikalsk oppbygning gir et avspent, flytende og åpent uttrykk.. Dansen integreres naturlig i hennes sceneopptreden og åpner en ytterligere dimensjon ved hennes musikk.. Hun har opptrådt på ulike scener i Norge.. På påskefestivalen i Kautokeino 2008 vant hun sangdelen i Sami Grand Prix med låten Áibbas jaska.. Dette førte henne samme høst til Liet Lavlut musikkfestival for Europas minoritesspråk i Luleå Sverige der hun kom på andre plass.. CDen er å finne i butikkene fra 8.. desember 2009.. Besøk Elin Kåven s hjemmeside.. Lytt til låter av Elin Kåven på MySpace.. JULEVERKSTED FOR BARN PÅ SAMISK HUS - LØRDAG 21.. NOVEMBER 09.. SALG AV BØKER OM SLEKTENE I INDRE FINNMARK -.. DE ELDSTE GENERASJONER.. Alf Strømstad og Kristian Fors har tidligere skrevet to bøker om de eldste slektene i indre Finnmark og nå i desember kommer en tredje bok om samme emne skrevet av Alf Strømstad alene.. Bøkene gis ut på eget forlag og uten honorarer til forfatterne.. Prisen skulle derfor være overkommelig for de fleste.. For bosatte i Oslo-området kan det avtales levering uten tillegg for porto da den etter hvert er blitt nokså høy.. Prisene er følgende:.. BEFOLKNINGEN I INDRE FINNMARK PÅ 1700-TALLET.. NAVN OG TALL.. Boka er på 110 sider, heftet, og kom ut i 2003.. 185,-.. SLEKTER I INDRE FINNMARK.. DE ELDSTE GENERASJONER.. Boka er på 703 sider, innbundet og med noen gamle tegninger, kom ut i 2006.. Her er tatt med et stort antall slekter.. 360,-.. SLEKTER I INDRE FINNMARK II.. Boka er på 352 sider, innbundet og med bilder av navngitte personer.. Her kommer flere slekter, blant andre noen med utløpere til Finnmarks kyststrøk.. Den inneholder også litt om sagn, overtro og litt om hekser samt noe om folk som ble drept eller skadet av bjørn.. Et navneregister og en folketelling fra Kautokeino i 1916 hører også med.. Boka kommer ut i desember 2009.. 340,-.. Bøkene kan bestilles/leveres enkeltvis og kan betales etterskuddsvis.. Bestilling til:.. Alf Strømstad, Solstadv.. 75,.. 1395 Hvalstad.. E-postadr.. :.. al-stroe@online.. Tlf: 66902041 eller 90876272.. NSR VIL HA SAMISK FILMFOND.. - NSR vil nå ha et samisk filmfond.. Vi har sett behovet for flere filmer på samisk og om samiske forhold, og forslår at Sametinget bruker 5 millioner til et samisk filmfond, sier Kirsti Guvsám, sametingsrepresentant for NSR Sør-Norge (Norske Samers Riksforbund).. Film som uttrykk når ut til et stort publikum.. Filmkunsten er i stadig utvikling gjennom samiske filmfestivaler, og også gjennom arbeidet som de samiske fagfolk på feltet har bidratt med.. NSR vil med dette bidra til å øke produksjonen av samiske filmer, samt etablering av et samisk filmfaglig miljø.. Å satse på samisk film er det samme som å satse på samisk språk og kultur, samtidig som man oppnår bred kunnskaps- og kulturformidling om samiske forhold.. Film både dokumenterer og formidler på samme tid.. NSR vil bruke 5 millioner av Samefolkets fonds avkastning til et Samisk Filmfond.. Når Sametinget legger 5 millioner på bordet til et samisk filmfond, vil også andre finansiører, som fylkeskommunene, kulturdepartementet og de andre Sametingene, oppfordres til å bidra.. -NSR håper at et samisk filmfond vil bidra til at det produseres flere samiskspråklige filmer i ulike sjangre.. Vi håper også at dette vil bidre til økt rekruttering av ungdom til filmfaget, avslutter Kirsti Guvsám.. SAMISK HUS I OSLO FYLLER 5 ÅR.. : Fredag 4.. og Lørdag 5.. desember 09.. : Samisk Hus (Akersgata 34).. og lørdag 5.. desember braker det løs i Oslo! Da er det fem år siden samefolkets samlingssted i hovedstaden åpnet dørene.. Samisk Hus i Oslo markerer nå sitt første runde år, etter fem begivhetsrike år med fester, filmkvelder, konserter og kurs - i foreksempel joik, duodji og språk.. Jubileumet feires to dager til ende.. Huset, som ligger sentralt til i Akersgata 34, ble i sin tid oppretta av flere sameorganisasjoner som et sted hvor alle samer i Oslo kan møtes og samarbeide.. Derfor er det et naturlig samlingspunkt under samlende begivenheter som feiring av Samefolkets Dag, og står sentralt når 6.. februar skal markeres i hovedstaden.. I tillegg holder flere samiske organisasjoner til her.. Konserter med den kjente joikeren.. Inga Juuso.. og joiker/strupesanger.. som nylig kom ut med CDen Sápmi.. Inngang: Kr.. 150.. 15:00.. Formell åpning av jublieumet med taler, trommeseremoni av.. Eirik Myrhaug.. og Kampen om det samiske hus en gjennomgang av husets historie med.. Ragnhild Nystad.. Fjorten år gamle.. Anna Lanto.. som tidligere har opptrådt på Samefolkets Dag, skal ha en minikonsert med fiolin og sang.. Salg av bidus.. Avsluttende konsert med.. Ann Jorid Henriksen, Halvdan Nedrejord og Harald Devold.. 150 (Jubileumspass for begge kveldene Kr.. 250).. Vi håper mange tar turen til Samisk Hus denne helga!.. Vi ønsker alle velkommen: Både samer og ikke-samer, folk som bor i Oslo og tilreisende.. Jo flere som kommer i Samisk Hus sin bursdag , desto bedre.. SESONGPREMIERE PÅ UNGDOMSPROGRAMMET IZÜ PÅ NRK3.. november kl 21.. NRK3.. Elle satser på forsaming av norsk ungdom i den nye runden av underholdningsserien, Izü-tv, på NRK3.. Siden samene er fornorsket, er det på tide med en viss utgjevning av kulturen.. Elle Gaup er ny programleder i serien som er pusset kraftig opp siden forrige runde.. I tillegg til musikkvideoer, filmkonkurranser og sketsjer, er det gjort opptak over hele landet på Izüs bærbare scene.. Kjente fjes og egenkomponert musikk.. Gjestene som dukker opp i de fem programmene er ikke hvem som helst: rOlfFa som egentlig heter Rolf Martin Amundsen, har komponert musikk til videoene der både han og Elle synger.. rOlfFa s musikk er variert og kommer til å prege hele serien.. Ronald Pulk som har laget sketsjene er kjent fra både radio og tv.. Ole Mahtte H.. Gaup, fra den samiske rapgrauppen Duolva Duottar, og Nils Danel Yaovi, lager en filmkonkurranse til hvert program der de paroderer filmer.. SAMISK GUDSTJENESTE I PAULUS KIRKE - SØNDAG 15.. NOVEMBER 2009.. : Søndag 15.. november 09 kl.. : Paulus Kirke (Birkelunden i Oslo).. Søndag 15.. 17 er det nordsamisk gudstjeneste ved Ole Bekkelund i Paulus Kirke i Birkelunden.. Det blir kirkekaffe etter gudstjenesten.. Alle er hjertlig velkommen.. BILDER FRA SAMISK HØSTFEST PÅ SORIA MORIA - 4.. SEPT 2009.. september arrangerte Oslo Samiid Searvi samisk høstfest på Soria Moria.. Der underholdt bl.. Orbina og Inga Juuso.. (Foto: Anne Lise Johnsen).. BILDER FRA LØRDAGSCAFE PÅ SAMISK HUS - 10.. OKTOBER 2009.. Hver lørdag er det lørdagscafe på Samisk Hus i Oslo (Akersgata 34) mellom kl.. Her treffer man kjente, og blir kjente med nye over en kaffekopp og nystekte vafler.. Se bilder fra lørdagscafeen 10.. okt 09.. (Foto: Anne Lise Johnsen).. ÅPEN REKRUTTERINGSKONFERANSE TIL SAMISK HØYERE UTDANNING.. : 19.. og 20.. november 2009.. Samisk Høyskole.. i Kautokeino.. Samisk høgkole invitere.. r.. til.. ekrutteringskonferanse 19.. november 2009 i Kautokeino.. Konferansen arrangerers på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, som har bevilget midler til dette arbeidet.. Dette for å øke interessen for rekruttere flere studenter til.. samisk høyere utdanning.. Mål:.. å komme med innspill til.. den nasjonale.. arbeidsgruppen som skal utarbeide en helhetlig.. nasjonal rekrutteringsstrategi.. for.. Det blir lagt særlig vekt på samisk lærerutdanning og samisk språk.. Har du eller din institusjon/virksomhet tanker og innspill om dette ser vi gjerne at dere melder dere på denne viktige rekrutteringskonferansen.. Velkommen!.. INFO: Konferansen, kost og losji er gratis.. Påmeldingsfristen.. er.. mandag.. november 2009.. Reisestøtte kan innvilges mot søknad.. For flybillett kan VIA TRAVEL kontaktes tlf: 78449555.. Overnatting på Thon Hotell formidles via prosjektleder, helst før 5.. Ta kontakt med prosjektleder for nærmere info: Ellen Cecilie Triumf.. ellenct@samiskhs.. , mob: +47 915 94 944.. ADJAGAS SPILLER PÅ MONO I OSLO - MANDAG 2.. : Mandag 2.. 20:30.. : Mono (Oslo).. Adjagas spiller på Mono i Oslo mandag 2.. November.. Deres nye album Mánu Rávdnji (månestrøm) kom for noen uker siden har fått strålende kritikker.. Kom på konsert og opplev et fantastisk liveband.. Konserten starter kl.. 30 og billetten koster Kr.. Debuten i 2005 ga oss en viktig pekepinn.. Det er imidlertid nå de virkelig blomstrer.. Aftenposten.. Formfullendt, eksportklar musikkmagi.. Dagbladet.. Stemmene skinner, joiken er uangripelig meningsmettet og helheten.. borger for kvalitet fra ende til annen.. Dagsavisen.. En helt unik duo som bør få en anselig mengde lyttere, spesielt i en tid der alle snakker om The Shrine, kongolesisk soukous og popmusikk fra Kambodsja.. Man må ikke glemme å titte nordover også!.. Natt og Dag.. Hør litt musikk her.. BERGEN SAMEFORENING FYLLER 40 ÅR - FEIRES 30.. OG 31.. OKTOBER 09.. : Fredag 30.. okt og Lør 31.. okt.. : Nord-Norgeshuset (Bergen).. Fredag 30.. oktober 2009.. Lavvo og leker for barn og voksne på Nord-Norges huset fra kl 17.. Åpen kafe fra kl 17.. Utstilling.. Lørdag 31.. Åpen kafe fra kl 11.. FESTMIDDAG KL 19.. NORD- NORGES HUSET.. Finnebiff med poteter og grønnsaker.. Sviskegrøt.. Kaffe og kaker.. Det blir servert mineralvann til maten, ellers vil det bli anledning til å kjøpe andre forfriskninger.. Foredrag med Else Johansen Kleppe, Førsteamanuensis ved UIB;.. Foreldre- barn relasjon lule- samisk område år 1100- 1750.. Duodjiutstilling med Inga T.. Hornæs.. Utstilling med samiske gjenstander fra Bergen Museum.. Ellers tar vi imot med takk andre forslag til underholdning.. Påmeldingsfrist så snart som mulig, senest 23.. Gunn tlf.. 457 68 244 (17-21) eller Kjellaug tlf.. 901 86 571(17-21).. Innbetaling voksne: 350,- barn t.. m 16 år: 150,- på kontonr: 0540 14 98275.. Å DELE EN BØLGE - BEAIVVÁS SAMI TEATHER GJESTER OSLO.. : Tors 15.. okt.. og fre 16.. okt.. 19, lør 17.. : Det Norske Teatret (Oslo).. Det urbane og det våte  ...   for støtte:.. DAT (samisk forlag), Kautokeino.. Davvi Girji os, Karasjok.. Fenaknoken, Oslo.. Juhls, Oslo.. Ingebjørg Johnsen, Oslo.. Henry Ulvenes, Oslo.. SAMISK HØYSKOLE LETER ETTER NYE SAMISKE VEIVISERE.. Samisk høgskole søker etter tre nye samiske veivisere.. Søknadsfristen er 4.. En samisk veiviser er en samisk ungdom som er ferdig med videregående skole og ikke eldre enn 25 år.. Han eller hun er oppegående interessert i samfunn og kultur og har reflektert en del over det å være ung med en fot i hhv samisk og norsk kultur.. Samisk høgskole søker unge samer som kan tenke seg å bruke et år av sitt liv på å reise rundt i Norge og formidle sine kunnskaper til ungdom i videregående skoler og på andre arenaer.. De tre samiske veiviserne vil få hvert sitt stipend på inntil kroner 150.. 000,-, samt reise og boutgifter dekket.. Før de nye samiske veiviserne begynner sin reisevirksomhet, vil de få opplæring i Formidling av samisk kultur og samfunn ved Samisk høgskole i Kautokeino.. Dette er en unik mulighet for samisk ungdom til personlig utvikling.. En samisk veiviser gir mye og får mye!.. Prosjektet er fullfinansiert av Arbeids- og inkluderingsdepartementet.. Fullstendig utlysningstekst og mer informasjon finner du her.. JOHAN SARA JR S MINU MANO PROSJEKT PÅ VICTORIA JAZZSCENE.. juni 2009 kl.. Victoria, Den Nasjonale Jazzscene.. Karl Johans gate 35.. Et norsk/tyrkisk musikksamarbeid med den samiske stjernejoikeren og musikeren Johan Sara Jr.. og et norsk/tyrksik band som smir fantastiske toner gjennom å hente det beste fra to forskjellige musikkformer.. Minu Manu er en fantastisk musikkopplevelse som du ikke vil gå glipp av.. For første gang spiller de live i Norge og de kommer direkte fra Serbian World Music Festival i Serbia og til Nasjonal Jazzcene i Oslo.. Bli med på en reise der joik og tyrkisk folkemusikk forenes til en opplevelse av rå urkraft.. Johan Sara jr er også aktuell med sin helt nye plate Orvos.. Sara er Musikk i Finnmarks årets artist 2009 og i samarbeid med Sapmi Music lanseres han internasjonalt i år blant annet gjennom deltagelse i de største musikkfestivalene i Norden og Europa.. Dette er noe du absolutt burde få med deg.. : Musikk i Finnmark.. SAMISKE KIRKEDAGER FOR UNGDOM I INARI - 12.. JUNI.. Inari i Finland.. Påmelding/info:.. samigirkobeaivvit.. 25 (Ca.. 250 NOK).. Aldersgruppe:.. Fra 14 år.. BLI MED PÅ EN SPENNENDE OPPLEVELSE I SOMMER!.. Ungdomsleir m perspektiv!!!.. HVA:.. Samiske kirkedager blir arrangert i Inari 12.. juni 2009 for andre gang, sist gang var den i Jokkmokk i 2004.. I Inari skal det være en ungdomsleir, dit har ungdom fra Finland, Sverige og Norge blitt invitert.. Vil du være med, så kan du melde deg på via email.. Men er du under 18 år, må du få underskrift av dine foreldre og sende påmelding på post.. HVORFOR:.. På ungdomsleiren får man nye venner, vi spiller innebandy, drar på rafting, besøker museum, produksjon av kortfilmer for de som ønsker det, drøfter og utforsker Bibelen og andre viktige livsspørsmål som vi ungdom er opptatt av.. Det er også familievennlige konserter og kafekvelder under Samiske kirkedager.. HVORDAN:.. Vi skal forsøke å organisere en buss til Inari om vi blir mange nok.. Den skal vi forsøke å ordne slik at den blir gratis.. Leiren koster ca.. 250 Nok (25 ) inkludert mat og bosted.. Om det er noen spørsmål eller andre ting, så er det bare å ta kontakt med Ellen Cecilie Triumf, mobil 91594944, epost.. ellentriumf@gmail.. KARI LIFJELL FORTSETTER SOM LEDER I OSS.. Kari Lifjell ble gjenvalgt som leder på årsmøtet i OSS på Samisk Hus 1.. STYRET I OSLO SAMIID SEARVI 2009/2010.. Ylva Marrable.. Valgkomiteen fortsetter arbeidet.. Bodil Andersen.. Laila Sofie Johnsen.. Anna Lisa Westerfjell.. Johan Nango.. STUDIEUTVALGET 2009/2010.. Frode Tveterås.. Henry Ulvenes.. Rita Iren Sara.. Lene Rødmyr.. Geir Grensemo.. Anna Marakath.. KULTURUTVALGET 2009/2010.. Maria Rein.. Solveig Oskal.. Anne Biret Anti.. ÅRSMØTE I OSS - ONSDAG 1.. APRIL KL.. 18 PÅ SAMISK HUS I OSLO.. Onsdag 1.. april kl.. Samisk Hus (Akersgata 34,1.. Innkomne saker må være styret i hende innen.. onsdag 4.. Eller vet om noen du mener bør være med? Kontakt valgkomiteen v/ Liisa Helander(leder) E-post:.. Mobil: 40 20 29 90.. må medlemskontigenten for 2009 betales.. 150,- for alle.. INNFØRINGSKURS I HVERDAGSSJAMANISME PÅ SAMISK HUS I OSLO.. mars 18.. 00-21.. 00 og.. mars 11.. Samisk Hus, Akersgata 34, Oslo.. 950.. -.. Instruktør:.. Den samiske sjamanen Ronald Kvernmo.. Tlf 959 35355 eller.. rkvernmo@online.. og lørdag 28.. mars blir det innføringskurs i samisk sjamanisme.. Det blir først gjennomgått hva sjamanismen egentlig er, hvordan den oppsto og så blir det slått i hjel noen myter.. Deretter blir historien og kulturen diskutert, før kursdeltakerne får en enkel innføring i kunsten å meditere ved hjelp av runebomme.. Vil du vite mer om Ronald Kvernmo og sjamanisme kan du sjekke.. foreningenskaidi.. eller gruppen Noaide på Facebook.. SAMISK HELG PÅ LANDFALL-HYTTA I BUSKERUD - 27.. FEBRUAR 09.. 02 - Lørdag 28.. Landfallhytta i Buskerud.. Foredrag, konsert, samisk mat, kjøring med reinsdyr, lassokonkurranse m.. Medvirkende: Berit Hætta.. Peder Haugfoss, Niko Valkeapää, Magne Ove varsi, Heidi Håker, Odd Mathis Hætta m.. Det er begrenset til 70 sitteplasser inne på Landfallhytta!.. Seminaravgift.. for begge dager 450,-.. Seminaravgift for en av dagene 225,-.. (Mat kommer i tillegg).. sendes til.. post@viddas-datter.. eller på.. mobil/tlf 926 07 112/31 41 08 50.. Seminaravgift betales inn på konto.. 9710 576 6819.. Påmelding skal inneholde;.. Navn, adr.. , e-postadresse og telefon/mobil nr.. Hvis det er behov for overnatting så må hver enkelt ordne dette selv.. Veibeskrivelse;.. Følg skilt til Buskerud Sentralsykehus.. Når du har passert sykehuset påhøyre hånd.. Ta til venstre og følg skiltene helt frem til Landfallhytta.. For fullt program og oversikt - klikk her (PDF).. FENAKNOKEN - EN SMAK AV NORGE.. Fenaknoken - Tordenskioldsgate 12 (tidligere 7).. Feir den samiske nasjonaldagen med gode samiske råvarer.. Reinkjøtt fra MT-slakt i Kautokeino finner du hos oss; Grytekjøtt, tunger, margebein, Finnebiff og Biduskjøtt.. Reinsdyrbiff, fileer, stek og hjerter kan også skaffes.. Tordenskioldsgt.. 12, (tidligere nr.. 7).. - en smeltedigel for norsk matkultur i Oslo.. PROGRAM FOR SAMISK VINTERFESTIVAL I OSLO - 4.. - 12.. februar og Samefolkets dag nærmer seg, i den forbindelse vil det bli avholdt en rekke arrangementer i Oslo.. Her er det foreløpige programmet (oppdateres fortløpende):.. Onsdag 4.. Filmkveld.. Vika kino.. , Ruseløkkvn.. 14.. (v.. Konserthuset).. "Firekeepers" omhandler språk, identitet og kulturbakgrunn.. Bandet Adjagas har en sentral rolle i filmen.. Billett:.. 50,-.. Gjøken" er en prisbelønnet film.. fra 2002 med Anni-Kriistina Juuso (kjent fra Kautokein-opprøret) i hovedrollen.. Handlingen er fra 2.. verdenskrig.. 65,- (.. Begge filmer: Kr.. Samt et par kortfilmer, følg med!.. Fredag 6.. 11:00.. åpner dørene på Samisk Hus i Oslo (Akersgata 34).. - Irene Birkely synger og joiker med barna.. - Tale for dagen.. - Samefolkets sang.. - Skolebarna underholder.. - Salg av kaffe, brus, kaker og bidus.. februar-komiteen i Oslo.. Ulla Pirttijärvi.. Frode Fjellheim.. 150,-.. Les mer om Ulla Pirttajärvi her.. arrangerer OSS, i samarbeid med Stilla30,.. rockekonsert.. på Hausmania.. februar 09 Kl.. Hausmania (Hausmannsgate 34).. Billettpris.. 120,- (kjøpes i døra).. Aldersgrense.. 18 år.. Samisk vinterfest -.. INTRIGUE.. Replaceable Heads.. (tidl.. Per Ivars Orkester).. VELKOMMEN TIL SNESKUTER-ROCK OG HEAVYJOIK!.. Scenen er i et tidligere industrilokale, med inngang fra Akerselva, like ovenfor Elvebakken videregående skole.. Hausmannsgate 34.. The Official Website of Intrigue:.. intrigue.. Intrigue @ MySpace:.. myspace.. com/intriguetheband.. Replaceable Heads @ Myspace:.. com/thereplaceableheads.. Kunstustilling.. i 7.. etg på Samisk Hus (Akersgata 34).. Signe Eira - Liisa Helander - Gjert Rognli - Inga Nordsletta Pedersen -.. - Åpning av Ann Jorid Hendriksen.. - Nils Ole Oftebro leser dikt av Rauni Magga Lukkari.. - Signe Eira leser egne dikt.. - Servering av fingermat og vin/mineralvann.. Søndag 8.. Samisk/Norsk Gudstjeneste.. i Trefoldighetskirken.. kl:11:00.. Kirkekaffe på Samisk Hus.. Sámi Álbmotbeaivi Samefolkets Dag.. markeres på.. Folkemuseet.. søndag 8.. februar.. 12 - 16.. med aktiviteter i Friluftsmuseet og utstillingsåpninger.. Les mer på sidene til Norsk Folkemuseum.. blir det et arrangement på Litteraturhuset i Oslo om moderne samisk kunst og identitet med Sigbjørn Skåden, Niko Valkeapää, Liselotte Wajstedt og Hege Siri.. Det blir en helaften med både.. filmvisning, opplesninger og minikonsert.. Litteraturhuset ligger i Wergelandsveien 29, rett på andre siden av gaten fra Slottsparken.. Her er informasjon om arrangementet:.. litteraturhuset.. no/program/2009/02/dennyebolgen.. SAMEFOLKETS DAG - 6.. FEBRUAR I BERGEN OG TROMSØ.. BERGEN.. februar Kl.. 17-.. Nord-Norge foreningen sitt hus på Kalfaret - adresse: Kafaret 34a.. Pris Middag/Dessert.. Voksne Kr.. Barn (3-15 år).. Bergen Sámiid Searvi / Bergen Sameforening arrangerer igjen, etter noen års opphold, en samling for å feire Samefolkets Dag den 6.. Program for dagen:.. 17:00 Aktiviteter for store og små.. 18:00 Middag:Bidus - Tradisjonell samisk festmat.. Dessert: Multekrem.. Drikke: Saft og vann.. Evt annen drikke må medbringes.. - Arvid Sjøseth informerer om prosjektet Samisk Hus i Bergen.. - Inga Hornæs forteller om joik og kanskje hun tar ett par joiker også.. Ellers er alle som ønsker å bidra med kulturelle bidrag velkommen til det.. Påmelding innen 2.. feruar til:.. Mona Hornæs Tlf: 416 12 213.. Kjellaug Enoksen Tlf: 901 86 571.. TROMSØ.. 00: Samisk marked, Stortorget.. 30: Samisk fortellerstund for barn, Stortorget.. 30:.. Eventyrlige samiske fortellinger, Tromsø bibliotek.. Litterær matpakke: Ola Graff om Nils A.. Valkeapää, Tromsø bibliotek.. 30-13.. 30: Markering av Samefolkets dag, Árdna, Universitetet i Tromsø.. 30-18.. 00: Offisiell markering av Samefolkets dag, KulturHuset.. 00: Samisk-Norsk gudstjeneste, Tromsø domkirke.. 00: Intimkonsert med Adjágas, Stortorget.. I Tromsø vil det være samisk uke fra 2.. februar med NM i reinkappkjøring,seminarer, matkurs, film, konserter, utstillinger og mye mer.. Se fullt program for Samisk Uke i Tromsø - 2.. - 8.. DANSE-OPPVISNING AV KOREGRAFI STUDENTENE VED KUNSTHØYSKOLEN.. Onsdag 11.. februar klokken 19:00 Scene 4 og scene 5.. februar klokken 15:30 Scene 4 og scene 5.. Kunsthøgskolen i Oslo, Fossveien 24.. Inngang Steenstrupsgate, ved Foss vgs.. Du får billett i resepsjonen.. Gratis inngang!.. Koreografi studentene på Kunsthøgskolen i Oslo viser verk de har jobbet med.. Blandt dem Elle Sofe Henriksen fra Guovdageaidnu/ Kautokeino.. Mer info:.. khio.. NRK SÁMI RADIO ØNSKER Å REKRUTTERE UNGDOM TIL MEDIEUTDANNING.. NRK Sámi Radio ønsker å nå ut til samisk og samisktalende ungdom med tanke på rekruttering til mediefaglig utdanning og arbeid, i særlig grad journalist- og fotograferutfdanning.. I løpet av februar/mars vil vi planlegge oppstart av en praktikantordning fra høsten 2009.. Vi ønsker å nå ut til flest mulig samisktalende for å oppfordre de til aktivt å tenke på en mediafaglig utdanning og karriere.. I løpet av våren vil vi ta opp inntil 4 praktikanter for en halvårig praksisperiode som starter 1.. Vi er i kontakt med bl a Journalistutdanningen i Bodø med tanke på studieplass etter endt praksisperiode.. Og her er det gode muligheter for å bli tatt opp dersom søkeren har studiekompetanse og i tillegg minst halvrårig praksis fra f eks NRK Sámi Radio.. I NRK Sámi Radio er vi derfor interessert i å komme i kontakt med flest mulig avgangselever eller tidligere uteksaminerte fra videregående skole som ikke har bestemt seg for et videre utdanningsløp.. Og som synes at en praksisperiode i NRK Sámi Radio kunne være interessant.. Vi vil senere ta kontakt med så mange samisktalende unge som vi bare kan, for å presentere oss selv og NRK som en mulig fremtidig arbeidsgiver.. Nils Johan Heatta.. Sameradiosjef.. nils.. johan.. heatta@nrk.. Tel.. : +47 901 21 626..

  Original link path: /arkiv_2009.html
  Open archive


 • Archived pages: 168