www.archive-no-2012.com » NO » S » SALTEN-REVISJON

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 75 . Archive date: 2012-11.

 • Title: Salten Kommunerevisjon - Hjem -
  Descriptive info: .. Hjem.. Om oss.. Linker.. KONTROLLUTVALG.. Lovverk.. Kontakt.. Rapporter/planer.. Tips en venn.. Skriv ut.. Velkommen til Salten Kommunerevisjon.. Salten kommunerevisjon IKS er et interkommunalt revisjonsselskap organisert med hjemmel i Kommunelovens § 78.. Våre eiere er de 9 kommunene i Saltenregionen i Nordland fylke.. Selskapet er opprettet for primært å dekke eiernes behov for regnskaps og forvaltningsrevisjon, men vi påtar oss også andre oppgaver, herunder undersøkelser og selskapskontroll, for både eierne og eventuelt  ...   offentlig og privat virksomhet.. Vår formalkompetanse er: revisjon, økonomi, statsvitenskap og jus.. Selskapet har hovedkontor på Fauske og avdelingskontor i Bodø.. Tilsammen er det 10 ansatte fordelt med 4 på Fauske og 6 i Bodø.. Hovedkontor Fauske.. Telefon: 75 61 03 80 Faks: 75 61 03 89 Besøksadresse: Torggata 10, 8200 Fauske.. post@salten-revisjon.. no.. Avdeling Bodø.. Telefon: 75 61 03 90 Faks: 75 61 03 98 Besøksadresse: Posthusgården, Havnegt.. 9.. Powered by mpDesign..

  Original link path: /?ac_id=77&ac_parent=1
  Open archive

 • Title: Salten Kommunerevisjon - Om oss -
  Descriptive info: Styrende organer.. Ansatte.. Tjenester.. Våre eiere.. S.. elskapet.. Våre eiere er 9 kommuner i Saltenregionen i Nordland fylke.. Selskapet er opprettet for primært å dekke eiernes behov for revisjonstjenester, men vi påtar oss også andre oppgaver, herunder undersøkelser og selskapskontroll, for både for eierne og eventuelt andre oppdragsgivere.. Organisasjonskart.. Personalet.. Salten kommunerevisjon har 10 stillingshjemler fordelt med 4 på Fauske og 6 i Bodø.. Hovedkontoret ligger på Fauske.. Selskapet besitter tverrfaglig kompetanse i form av medarbeidere med foruten revisjonsfaglig også økonomisk, juridisk og samfunnsvitenskaplig utdanning..  ...   Sverige i øst og Ofoten i nord.. Distriktet har 76 329 innbyggere og 11 250 kvadratkilometer, fordelt på de 9 kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Saltdal, Steigen og Sørfold.. Regionen har to bykommuner, Bodø med 46 495 innbyggere og Fauske med 9 477.. Bodø er Nordlands viktigste kommunikasjonssenter, og er sammen med Fauske et knutepunkt på nasjonale transportlinjer både når det gjelder båt, bane, vei og lufttrafikk.. Salten har ren og variert natur, store kraftressurser og mineralressurser, variert næringsliv og et rikt kulturliv..

  Original link path: /?ac_id=79&ac_parent=1
  Open archive

 • Title: Salten Kommunerevisjon - Linker -
  Descriptive info: Linker.. NKRF -.. Interesseorganisasjon og serviceorgan for kommunal revisjon.. NKK -.. Forbund for kommunal økonomiforvaltning og skatteinnfordring.. KS.. - Kommunenes Sentralforbund.. Riksrevisjonen.. DNR-.. Den norske revisorforening.. GKRS -.. Foreningen for god kommunal regnskapsskikk.. Revisjonsstandardene.. -oppdaterte standarder for revisjon og beslektede tjenester.. Norsk Regnskapsstiftelse.. - Regnskapsstandarder, fortolkninger etc ift Regnskapsloven.. Kommuneøkonomi -.. Kommunaldepartementets temasider om kommuneøkonomi.. KOSTRA -.. Statistisk Sentralbyrå.. Kommunal og regionaldepartementet.. Brønnøysundregistrene -.. Her kan du blant annet søke på nøkkelopplysninger fra enhetsregisteret.. Purehelp.. - Søkbar database med regnskaps og eieropplysninger over norske  ...   -.. Søkbar indeks over Norges lover med forskrifter.. Kommunejuss -.. Kommunaldepartementets temasider om kommunejuss.. Paragrafen.. - Kilder til Juss på nettet.. katteetaten -.. Det meste om skatt og avgift.. LigningsABC.. - behandler de fleste skattespørsmål for personlige skattytere og selskap.. Merverdiavgiftshåndboken.. Gir en oversikt over avgiftsmyndighetenes praksis til mva.. loven.. Revisjon.. - Nettsted med nyheter og linker innenfor temaene revisjon,regnskap og skatt.. Altinn -.. Diverse elektroniske innrapporteringsskjema.. Signform.. - En tjeneste som gjør det mulig å søke opp og laste ned blanketter via internett..

  Original link path: /?ac_id=82&ac_parent=1
  Open archive

 • Title: Salten Kommunerevisjon - KONTROLLUTVALG -
  Descriptive info: Kontrollutvalget i den enkelte kommune skal føre tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltning på vegne av kommunestyret.. Til dette hører å sørge for at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning.. Kontrollutvalget skal påse at kommunens årsregnskap blir revidert på en betryggende måte.. Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger.. Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i interkommunale selskaper og andre selskaper der kommunen har eierinteresser.. Salten kontrollutvalgsservice ved Lars Hansen er sekretariat for  ...   Trones, nestleder.. Tove Johansen.. Bodø kommune:.. Inga-Lill Sundset, leder.. Odd Paulsen, nestleder.. Cato Henriksen.. Even Sjøvoll.. Anne Rørvik.. Fauske kommune:.. Nils Chr.. Steinbakk, leder.. Harald Jøstensen, nestleder.. Liv Marit Tverå.. Wenche Setså.. Gøran Indregård.. Gildeskål kommune:.. Tore Laugsand, leder.. Einar Helgesen, nestleder.. Øyvind Mevik.. Hamarøy kommune:.. Tor Valle, leder.. Mary A.. Hilling, nestleder.. Asbjørn Bye.. Meløy kommune:.. Sture Bang, leder.. Ole M.. Erikstad, nestleder.. Johanne Rasmussen.. Saltdal kommune:.. Jan Arild Ellingsen, leder.. Einar Bødker, nestleder.. Kurt Johansen.. Tove Berre.. Elisabeth Alstad.. Steigen kommune:.. Jan-Erik Disen, leder.. Arne Marhaug, nestleder.. Torild Nilsen.. Mette Bolsøy.. Evy Røymo.. Sørfold kommune:.. Gisle Hansen, leder.. Ronny Myhre, nestleder.. Finn Arve Moen.. Gunnhild Johansen.. Zoy Natvig Lillegård..

  Original link path: /?ac_id=91&ac_parent=1
  Open archive

 • Title: Salten Kommunerevisjon - Lovverk -
  Descriptive info: Kommunerevisjonen.. Kommunelovens bestemmelser om internt tilsyn og kontroll og revisjon er samlet i kap.. 12.. Det er en særskilt revisjonsordning for lokalforvaltningen hjemlet i kommunelovens §78 nr.. 3.. Revisjon av kommunal og fylkeskommunal virksomhet skje i henhold til god kommunal revisjonsskikk, jfr.. kommunelovens §78 nr.. 1.. Revisjonen skal omfatte regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon, jfr.. kommunelovens §78 nr 2.. Kontrollutvalget er i kommunelovens §77 pkt.. 5 pålagt å påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser  ...   Salten.. Kommunerevisor skal rapportere resultatene av sin revisjon og kontroll til kontrollutvalget, jfr.. kommunelovens §78 pkt.. 5.. Revisjonens oppgaver er regulert i egen forskrift om revisjon fastsatt av Kommunal og regionaldepartementet.. Ved utførelse av revisjons- og attestasjonsoppgavene må revisor forholde seg til ulike lover og regelverk som gjelder for det området som blir revidert/kontrollert.. Videre på internett:.. Kommunelovens kap 12.. Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner.. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner.. Offentlighetsloven.. Forvaltningsloven..

  Original link path: /?ac_id=93&ac_parent=1
  Open archive

 • Title: Salten Kommunerevisjon - Kontakt -
  Descriptive info: Tips en venn.. Salten kommunerevisjon IKS.. Kontaktinfo:.. Link Medarbeidere.. Postadresse: Postboks 140, 8201 Fauske.. Telefon: 75 61 03 80.. Faks: 75 61 03 89.. Besøksadresse: Torggata 10, 8200 Fauske.. (Klikk i kartet for detaljer).. Postadresse: Postboks 429, 8001 Bodø.. Telefon: 75 61 03 90.. Faks: 75 61 03 98.. Besøksadresse: Posthusgården, Havnegt.. 9.. send en melding.. Ditt navn.. Telefonnummer.. Din e-postadresse.. Melding.. Sikkerhetskode:.. Skriv sikkerhetskode:.. Send..

  Original link path: /?ac_id=6&ac_parent=1
  Open archive

 • Title: Salten Kommunerevisjon - Rapporter/planer -
  Descriptive info: RAPPORTER.. PLANER.. RAPPORTER/PLANER.. Salten kommunerevisjon IKS legger fortøpende ut gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjekter.. Disse ligger under menypunktet - Rapporter.. Virksomhetsplan og årsberetning for Salten kommunerevisjon IKS er lagt ut under menypunktet - Planer.. Klikk på menypunktene i venstremenyen for å få fram innholdet..

  Original link path: /?ac_id=88&ac_parent=1
  Open archive

 • Title: Tip a friend
  Descriptive info: Tip a friend.. You have chosen to tip a friend about the following article:.. Add information about sender and the recipients.. This will be shown on the distributed email:.. Number of recipients:.. 0.. Name of recipient:.. Email of recipient:.. Add.. Your name:.. Your email:.. Additional comments:.. Scheme verfication.. Enter the code you see to the left.. Return to the article..

  Original link path: /?a_id=405&m=art&a=view&t=tip
  Open archive

 • Title: Print
  Original link path: /?at_id=42&a_id=405
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Salten Kommunerevisjon - Om oss - Styrende organer
  Descriptive info: Representantskapet.. Selskapets øverste organ er representantskapet.. Representantskapets medlemmer velges av det enkelte kommunestyre.. I henhold til selskapsavtalen skal representantskapet bestå av 10 medlemmer 2 medlemmer fra Bodø kommune og 1 fra hver av de andre kommunene.. Representantskapet behandler bl.. a.. Budsjett og økonomiplan.. Årsmelding og regnskap.. Overordnede mål og retningslinjer for driften.. Møtegodtgjøring for deltakelse i representantskap og styre.. Valg av revisor og godtgjøring.. Rammer for låneopptak.. Andre saker som er forberedt ved innkallingen..  ...   (Nestleder).. Hamarøy kommune.. Kenneth Svendsen.. Fauske kommune.. Asbjørn Jørgensen.. Beiarn kommune.. Gunnar T.. Skjellvik.. Gildeskål kommune.. Greta Solfall.. Meløy kommune.. Malin Spørck.. Saltdal kommune.. Thor Holand.. Steigen kommune.. Gisle Hansen.. Sørfold kommune.. Gunnar Stein.. Styret.. Representantskapet velger et styre til å forestå driften av selskapet.. Styret har ansvaret for en tilfredsstillende organisering av selskapets virksomhet.. For valgperioden 2008-2011 består styret av følgende 4 medlemmer:.. Johan A.. Bakke.. Marie Torbergsen.. Marit Stemland.. Ragnar Jullum.. Tilbake..

  Original link path: /?a_id=420&ac_parent=1
  Open archive

 • Title: Salten Kommunerevisjon - Om oss - Ansatte
  Descriptive info: Per Asbjørn Andersen.. Daglig leder.. Telefon:.. 75 61 03 81.. Mobil:.. 916 64 466.. E-post:.. paa@salten-revisjon.. Jan Sture Olsen.. Ass.. revisjonssjef.. 75 61 03 83.. 916 68 177.. jso@salten-revisjon.. Monika Amundsen.. Kommunerevisor/ statsautorisert revisor.. 75 61 03 95.. 922 55 287.. ma.. @salten-revisjon.. Unni Edvardsen.. Forvaltningsrevisor.. 75 61 03 96.. 918  ...   416 37 681.. sg@salten-revisjon.. Tone Z.. Hammerfall.. Registrert revisor.. 75 61 03 82.. 412 44 173.. th@salten-revisjon.. Hilde Ingebrigtsen.. 75 61 03 94.. 936 95 903.. hi@salten-revisjon.. Svein Erik Moholt.. Ansvarlig f.. orvaltningsrevisor.. 75 61 03 93.. 959 69 060.. sem@salten-revisjon.. Barbro Sakariassen.. 75 61 03 85.. 954 33 915.. bs@salten-revisjon..

  Original link path: /?a_id=421&ac_parent=1
  Open archive


 • Archived pages: 75