www.archive-no-2012.com » NO » S » SAMAN

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 77 . Archive date: 2012-11.

 • Title: Startsiden
  Descriptive info: .. Normal.. Kontrast.. A.. Samarbeidsstruktur.. Toppleiarmøte.. Overordna samarbeidsutval.. Fellesmøte.. IKT-utval.. Medisinsk faglig utvalg.. Felles grunnlagsdokument.. Samarbeidsavtaler.. Kontaktinfo.. Styringsdata (med oversikt over utskrivingsklare pasientar).. Utskrivingsklare pasienter.. Fagleg samarbeid.. Lindrande behandling.. Rehabilitering.. Fagråd syn.. Psykoseforløp.. Samarbeidsprosjekt.. Felles kommunalt søknadsskjema.. Samarbeidssekretariatet (SSE).. Tilbake til startsida.. Heimeside for samhandling innanfor helsetenesta.. På denne nettsida finn du informasjon om samhandling mellom primær- og spesialisthelsetenesta innanfor lokalsjukehusområdet til Helse Bergen og Haraldsplass Diakonale Sykehus.. SISTE NYHEITER OM SAMHANDLING I OMRÅDET:.. SAMLINGAR MED FOKUS PÅ SAMHANDLING.. 28.. 11.. 12 I BERGEN.. : ".. Helse-Norge i endring.. erfaringer og fremtidstanker fra ulike nivåer og aktører.. ".. 29.. Fagseminar om  ...   kommunene.. 8-9.. 4.. 13 I OSLO.. Frisklivskonferansen.. NYE SAMARBEIDSORGAN UNDER ETABLERING.. Som eit ledd i oppfølginga av ny overordna samarbeidsavtale (sjå i venstremenyen for ei oversikt over alle gjeldande avtaler) er det under etablering både eit Medisinsk fagleg og IKT-fagleg utval.. Desse organa skal være rådgjevande for dei overordna samarbeidsutvala.. Sjå i venstremenyen for meir informasjon om utvala.. Eldre artikler.. NYE SAMARBEIDSAVTALER PÅ PLASS.. AVTALEPROSESS VÅREN 2012:.. NYE SAMARBEIDSAVTALER:.. Program for Toppleiarmøte 24.. Arkiv.. Lenke til informasjon om Samarbeidsutvalgsområdene.. Voss lokalsjukehusområde.. Bergen kommune.. Nordhordland.. Lenke til eksterne sider.. Helse og omsorgsdepartementet.. KS.. Helsedirektoratet.. Haraldsplass Diakonale Sykehus.. Helse Bergen.. Samhandlingsreforma i Hardanger.. Daldata..

  Original link path: /1023.160.Startsiden.html
  Open archive

 • Title: Samarbeidsstruktur
  Descriptive info: Tilbake..

  Original link path: /930.410.Samarbeidsstruktur.html
  Open archive

 • Title: Toppleiarmøte
  Descriptive info: Toppleiarmøtet si rolle.. Årleg Toppleiarmøte, mellom politisk og administrativ toppleiing i alle kommunane, og administrerande direktørar og styreleiar frå partane i spesialisthelsetenesta.. Brukarutvala ved sjukehusa er også representert i dette forumet.. Føremål: Sikre forankring og etterleving av samhandlingsavtala.. Organisering: Ansvar for å legge til rette for dette møtet ligg hos Samarbeidssekretariatet (SSE)..

  Original link path: /939.938.Toppleiarmote.html
  Open archive

 • Title: Overordna samarbeidsutval
  Descriptive info: Det er oppretta 4 overordna samarbeidsutval mellom spesialisthelsetenesta og primærhelsetenesta i området.. Mellom:.. Helse Bergen og kommunanene som er omfatta av.. : Granvin, Kvam Ulvik; Vaksdal; Voss.. Haraldsplass Diakonale Sykehus, Hospitalet Betanien DPS, Helse Bergen og.. Haraldsplass Diakonale Sykehus, Helse Bergen og.. Nordhordlandskommunane.. : Austrheim; Fedje; Meland; Lindås; Masfjorden Modalen;  ...   Bergensregionen.. : Askøy; Austevoll; Fjell; Fusa; Os; Samnanger; Sund; Øygarden.. Sjå lenker til sider om samhandling for kvart utvalsområde for nærare informasjon om aktiviteten i det enkelte området.. (Bergensregionen har foreløpig ikkje eigne nettsider for sitt utval.. ).. Samarbeidsutvala pr.. mai 2012.. Voss.. - sjå her for.. referat.. frå utvalets møter..

  Original link path: /2016.1021.Overordna-samarbeidsutval.html
  Open archive

 • Title: Fellesmøte
  Descriptive info: Dei fire overordna samarbeidsutvala kan ved behov tre saman i eit fellesmøte.. Presentasjoner fra Erfaringskonferanse/Fellesmøte avholdt 10.. 02.. 2012:.. Program for Fellesmøte og Erfaringskonferanse 100212.. ØH tilbud - Bergen legevakt.. ØHJ - Voss lokalsjukehusområde.. Kvam_Erfaringsutveksling 100212.. Presentasjon fra Bergensregionen.. Status og planer i Nordhordland.. Presentasjon fra Johannes Kolnes.. Presentasjon fra Tord Moltumyr..

  Original link path: /2023.963.Fellesmote.html
  Open archive

 • Title: IKT-utval
  Descriptive info: Som eit ledd i gjennomføringa av overordna samarbeidsavtale er det under etablering eit IKT-utval, med representasjon frå både spesialist- og kommunehelsetenesta.. Utvalet skal være rådgjevande for samarbeidsutvala.. Her er førebels.. mandat.. for utvalet.. Kontaktperson for utvalet er Anne Hildegunn Færøy frå Samarbeidssekretariatet (SSE)..

  Original link path: /2022.2021.IKT-utval.html
  Open archive

 • Title: Medisinsk fagleg utval
  Descriptive info: Medisinsk fagleg utval.. Som eit ledd i implementeringa av overordna samarbeidsavtale er det under etablering eit Medisinsk fagleg utval, med legar frå spesialist- og kommunehelsetenesta.. Utvalet skal være rådgjevande for samarbeidsutvala i medisinsk faglege spørsmål.. Kontaktperson for utvalet er Magne Høgelid frå Samarbeidssekretariatet (SSE)..

  Original link path: /2014.2012.Medisinsk-fagleg-utval.html
  Open archive

 • Title: Felles grunnlagsdokument
  Descriptive info: Ei arbeidsgruppe samansett av sentrale representantar frå partane utarbeidde i løpet av våren 2011 eit utkast til eit felles grunnlagsdokument for samhandling.. Toppleiarmøtet handsama på møte 24 november felles grunnlagsdokument for samhandling som inneheld både sentrale prinsipp for samhandlinga og strategiske grep ein er samde om..  ...   er i gang og som er planlagt som oppfølging av dei strategiske grepa.. Handlingsplanen skal vera dynamisk med minimum årlege revisjonar.. Grunnlagsdokumentet med handlingsplan for 2012 vart behandla i Samarbeidsutvala i løpet av uke 50 i 2011, og deretter sendt ut til styrebehandling.. Grunnlagsdokument.. Handlingsplan 2012..

  Original link path: /1405.1072.Felles-grunnlagsdokument.html
  Open archive

 • Title: Samarbeidsavtaler
  Descriptive info: I løpet av 2012 vart det innført eit nytt.. avtalehierarki.. , med samarbeidsavtaler på tre nivå.. Først og fremst er det inngått ei rekke tenesteavtaler med heimel i ei overordna samarbeidsavtale.. Under kvar tenesteavtale kan det så opprettast særavtaler, for å regulere meir avgrensa faglege eller geografiske områder.. (Avtaler på alle dei tre nivåa kan i tillegg gje heimel og grunnlag for utarbeiding av felles rutinar eller retningsliner, som ikkje har avtalestatus, men som i praksis kan sjåast på som eit slags fjerde nivå for regulering av samhandlinga mellom spesialist- og kommunehelsetenesta.. Oversikt over:.. GJELDANDE SAMARBEIDSAVTALER INNGÅTT I 2012.. Her er for enkelheits skuld nokre direkte lenker til dei kan hende viktigaste avtalene for samhandlinga om enkeltpasientar i frå oversikta over:.. Avtale om.. inn- og utskrivning for somatisk sektor.. (Det er utarbeida ei rettleiing med.. svar på.. vanlige spørsmål.. frå tilsette i sjukehus og kommunar vedrørande praktisering av denne svært sentrale avtalen, som mellom anna regulerer  ...   som tenesteavtale 3 og 5 for psykisk helsevern.. Pandemiavtalen.. (kan sjåast på som ei særavtale under tenesteavtale 11 og 12.. Denne avtalen inneheld også eit felles vedlegg til dei respektive partanes beredskapsplaner.. Helsefagarbeider- samarbeidsavtale.. (kan på sikt bli ei særavtale under tenesteavtale 7).. SAMKOM Barn og unge.. (Avtalen gjeld samarbeid om helsetilbod til barn og ungdom innanfor området psykisk helsevern.. Rusavtale Helse bergen-Bergen kommune.. Les meir om.. avtaleprosessen i 2012.. for å få på plass eit komplett avtaleverk som fyller lovkrava.. Utgåtte avtaler:.. Samarbeidsavtale_inn-ut somatikk 2009-2012.. Overordna samhandlingsavtale - 2009-2012.. SAMARBEIDSAVTALE - overordnet.. - midlertidig avtale som var gjeldande frå 01.. 2012 og fram til 01.. 07.. 2012.. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden.. Samarbeidsavtale om personer med spesielle hjelpebehov.. (Avtalen var inngått mellom Haraldsplass Diakonale Sykehus, Helse Bergen og Bergen kommune, og regulerte primært samarbeid der det var naudsynt å ha med følgjepersonar under sjukehusopphald.. Dette forholdet er no tatt inn i tenestavtale 2..

  Original link path: /962.961.Samarbeidsavtaler.html
  Open archive

 • Title: Kontaktinfo
  Descriptive info: Kontakttelefonnummer.. til kommunene: For spesialisthelsetjenestens gjennomføring av tidligvarsel og varsel om utskrivningsklar pasient.. Telefonnummer inn til HDS.. : Kontaktinformasjon inn til Haraldsplass Diakonale Sykehus.. Telefonnummer inn til Helse Bergen.. Kontaktinfo til.. koordinerende enheter (KE) i kommunene.. , og kontaktinfo til koordinerende enheter (KE) innenfor.. og for..

  Original link path: /1376.1780.Kontaktinfo.html
  Open archive

 • Title: OVERSIKT OVER UTSKRIVNINGSKLARE PASIENTAR
  Descriptive info: OVERSIKT OVER UTSKRIVNINGSKLARE PASIENTAR.. Under dette punktet i venstremenyen vil både Haraldsplass Diakonale Sykehus og Helse Bergen legge ut tall over.. utskrivingsklare pasientar.. så snart dei er klare.. Denne rapporten vert oppdatert månadleg.. På lengre sikt er det også aktuelt å utvikle dette menypunktet til å omfatte andre lokale styringsdata.. Inntil vidare vises det til.. Helsedirektoratet si løysing.. Denne nasjonale løysinga er framleis under arbeid, men tilbyr allereie i dag ein god del informasjon om den enkelte kommunes forbruk av sjukehustenester..

  Original link path: /1832.1786.OVERSIKT-OVER-UTSKRIVNINGSKLARE-PASIENTAR.html
  Open archive


 • Archived pages: 77