www.archive-no-2012.com » NO » S » SANDANENH

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 28 . Archive date: 2012-11.

 • Title: Sandane Næringshage
  Descriptive info: .. This page uses frames, but your browser doesn't support them..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: left
  Original link path: /left.htm
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Sandane Næringshage
  Descriptive info: På leit etter dyktige gründerkvinner.. Framtidsfylket AS med ny nettstad.. Ny dagleg leiar i Sandane Næringshage.. Ny nettside til støylshusutleige.. Såkornfondet.. Fjord Inkubator tilbyr kontor i SNH.. "Inn på tunet" satsing i Gloppen.. Fyrstelinjeteneste for nyetablering.. Lære om entreprenørskap? - sjå Driftig.. no.. Gründersenter på nett.. Sandane Næringshage AS (SNH) er eit drifts- og utviklingsselskap som huser fleire kunnskapsbaserte bedrifter under samme tak.. Ein.. næringshage.. er ein samlokalisering av kunnskapsintensive verksemder, der verksemdene får.. tilført ein ekstraverdi i form av samarbeid med andre verksemder,.. prosjektsamarbeid, kurstilbod,  ...   bedriftene i mellom og til kostnadseffektivitet for den enkelte.. Sandane.. Næringshage skal vere ein utviklingsaktør for næringslivet i Gloppen, samtidig som ein har ei regional rolle i utvalde satsingsområde.. Spesielt vil Sandane Næringshage satse innan.. landbruk, kultur og næring.. Dette er områder der Gloppen kommune står sterkt, og som har eit behov for omstilling og utvikling.. Sandane Næringshage tilbyr:.. - Etablerarrettleiing.. - Rådgjeving.. - Prosjektleiing.. - Utleige av møterom og videokonferanse.. - Utleige av kontor.. For informasjon ta kontakt:.. Tlf: 57 00 92 00 / post@sandanenh..

  Original link path: /main.htm
  Open archive

 • Title: Sandane Næringshage
  Descriptive info: Prisen Årets kvinnelige gründer 2010.. Nærings- og handelsminister Trond Giske og Innovasjon Norge utlyser pris i 2010 til kvinneleg gründer.. Prisen vert delt ut i Oslo den 8.. mars 2010.. Prisen er utlyst i samarbeid med Innovasjon Norge og er eit ledd i regjeringa sitt arbeid for å følgje opp målet  ...   kvinner innan 2013.. I utvelgjinga av kandidatar vert det lagt vekt på gode resultat og vekstpotensial, helst internasjonalt.. Kriteria for vinnaren finn du her:.. /minebilder/kvinnepris invitasjon.. pdf.. Søknadskjema finn du her:.. /minebilder/søknadskjema kvinnepris.. Søknadsfrist er 25.. januar!.. Søknad skal sendast elektronisk til.. mailto:kari-anne.. hamre@innovasjonnorge.. Spørsmål vedrørande søknad kan rettast til same stad..

  Original link path: /main.htm?DID=823
  Open archive

 • Title: Sandane Næringshage
  Descriptive info: På leit etter karriere i Sogn og Fjordane.. PRESSEMELDING ONSDAG 11.. NOVEMBER 2009:.. Framtidsfylket AS med ny nettportal:.. Nye framtidsfylket.. no skjønar kva du leitar etter.. Den.. nye nettportalen til Framtidsfylket vart lansert denne veka, og tek i bruk fleire nye teknologiar for å gjere brukaropplevinga betre.. Mest merkbar i første omgang er den «intelligente» navigasjonen, der systemet skjønar kva brukaren er på jakt etter og filtrerer ut dei meste relevante elementa.. - Om du er på leit etter ei karriere i Sogn og Fjordane og loggar deg inn på framtidsfylket.. no, så vil du bli møtt med nyheiter og informasjon basert interessene dine, seier dagleg leiar Anne van Oorschot.. Men ho legg til at det føreset at du som jobbsøkjar eller bedrift set av eit par minutt til å fylle ut eller oppdatere profilen din på nettstaden.. - Når du deretter navigerer rundt på nettstaden, og søkjer til dømes etter ledige ingeniørjobbar i Sunnfjord, så vil du i tillegg til stillingane får servert nyheiter, bloggpostar, og informasjon om regionar, næringsklynger og bedrifter innanfor det geografiske området eller emnet du har valt å fokusere på.. Dette skjer automatisk, og tilbodet blir større etter kvart som stadig meir innhald blir lagt til.. Målet med dette er å gjere det lett å finne fram for brukarane, og samtidig nytte høvet til å lettare nå fram med informasjon, og med interessante tilbod frå til dømes bedrifter på jakt etter dyktige medarbeidarar.. Den viktigaste funksjonen til nettstaden er å vise at ein kan få ei spennande karriere i Sogn og  ...   viktig reiskap for at kandidatane skal finne bedriftene, og omvendt.. Og den nye teknologien på nettstaden skal sørgje for at matchande bedrifter og arbeidssøkjarar kan få vite om kvarandre, sjølv om dei ikkje aktivt var på leit etter kvarandre.. - Det var ein gjeng med entusiastiske traineear som for to år sidan la grunnlaget for nettstaden, og dei har gjort ein kjempejobb.. Men i internettsamanheng er to år lang tid, og vi vil gjerne vere i forkant både når det gjeld brukarvenlegheit, teknologi og innhald, seier den dagleg leiaren.. Ho legg til at det alltid er mykje som kan forbetrast.. - No legg vi grunnlaget for ein ny og framtidsretta portal, som kan oppgraderast etter kvart som ny teknologi blir tilgjengeleg.. Dette kan alle arbeidsgjevarar i Sogn og Fjordane nyte godt av.. I tillegg til nylansering av nettstad er Framtidsfylket midt oppe i ein spennande haust.. Førebuingar til karrieremessene i storbyane i februar 2010 er i full gang, og det same gjeld rekruttering av bedrifter til traineeprogrammet for neste kull som starter august 2010.. - Alle arbeidsgjevarar, både privat og offentleg, må vere flinke til å bruke portalen for kva den er verd, og må vere flinke til å profilere seg der.. Dei spennande jobbene må fram.. Det er viktig å tenkje langsiktig og jobbe mot dei måla vi har: Å rekruttere dyktige folk som kan skape vekst og utvikling i Sogn og Fjordane, seier van Oorschot.. For meir informasjon, kontakt Framtidsfylket AS:.. Nettstad: http://www.. framtidsfylket.. Dagleg leiar Anne van Oorschot.. Epost: anne@framtidsfylket.. Telefon: 928 35 232..

  Original link path: /main.htm?DID=820
  Open archive

 • Title: Sandane Næringshage
  Descriptive info: Ole Kristian Fagerås på plass i leiarstolen.. Mandag 17.. august tok Ole Kristian Fagerås til som dagleg leiar i Sandane Næringshage.. Etter at leiarstolen har stått tom nokre månader, er det no svært kjærkome å få på plass ein ung, initiativrik, målretta kar i denne rolla.. Ole Kristian er 35 år, frå Marker i Østfold, gift med ei jente frå Gloppen og busett på  ...   så struktur og orden på saker og framdrift skulle ikkje by på problem.. Ole Kristian vil vidareføre arbeidet med dei ymse prosjekta i SNH, og ser det som ei spennande oppgåve å syte for ei sikker drift og god posisjon av næringshagen i kommunen også i framtida.. Vi ynskjer Ole Kristian velkomen inn i fellesskapet i Sandane Næringshage, og lukke til med arbeidet framover..

  Original link path: /main.htm?DID=805
  Open archive

 • Title: Sandane Næringshage
  Descriptive info: Informasjon, booking, prisar m.. m.. Fjorårets tilbod om leige av støylshus held fram i 2009.. Dersom ein er ute etter ei litt anna atmosfære ved opphald i fjellet enn dagens hyttestandard og komfort, er dette eit flott alternativ.. Her hentar du ved i bua og vatn i bekken, og på enkelte støylar er det framleis mjølking av både ku og geit.. Utleiga er eit samarbeid  ...   som er å finne på fylgande stader:.. Turistinformasjonen hos Daiva´s butikk.. Gloppen Hotell.. Gloppen Camping og fritidssenter.. Eikenæs Libris.. Nordfjord Folkemuseum.. Heradshuset Gloppen Kommune.. Du kan også laste den ned her.. /minebilder/stølsferie i gloppen - 2009 norsk.. På nettsida under finn du m.. a.. informasjon om konseptet, plassering av dei ulike utleigeeiningane, fasilitetar, aktivitetar, booking, prisar og nøkkeltilgang.. Link til nettsida finn du her:.. http://stølsferie-nordfjord.. no/..

  Original link path: /main.htm?DID=799
  Open archive

 • Title: Sandane Næringshage
  Descriptive info: Kriteriar for etablerarfond.. Etablerarfondet som det i kommunestyremøte 29.. 09.. 2008 vart gjort vedtak på at Sandane Næringshage fekk fullmakt til å disponere, har fått namnet Såkornfondet.. Såkornfondet er sett av med ein total sum på 50 000,-, og er tenkt som ei starthjelp til nyetablerarar.. Dagleg leiar i Sandane Næringshage har i samråd med rådmann utarbeidd kriteria for tildeling av tilskot frå fondet:.. Som hovudregel skal tilskott frå fondet rettast mot nyetablerarar som ikkje kjem under Innovasjon Norge sine ordningar, andre offentlege stønadsordningar eller er i tidleg fase og treng hjelp  ...   lokalt.. Søknad må sendast før tiltaket ein søkjer om tilskot til vert gjennomført.. Ein kan ikkje søkje om pengar til personleg utstyr.. Ein kan få støtte til redusert leige av kontor i ein etableringsfase.. Såkornfond har ei ramme på maksimalt 10 000,- inkl mva pr.. prosjekt.. Søknaden må innehalde ei skildring av prosjektet, budsjett og finansieringsplan.. Det skal leverast revidert rekneskap som dokumneterer bruk av midlane, når prosjektfasen er over, eller seinast 1 år etter tildelinga.. Har du ein god idé som treng finansiering? Ta kontakt med dagleg leiar i Sandane Næringshage..

  Original link path: /main.htm?DID=779
  Open archive

 • Title: Sandane Næringshage
  Descriptive info: Sandane Næringshage "rugekasse" for nyetablerarar.. Sandane Næringshage er Node i Fjord Inkubator, som igjen er eit tilbod til den som ynskjer å starte eiga bedrift.. Ein inkubator skal vere ei rugekasse for nye forretningsidéar, og eit utviklingsmiljø for nye bedrifter.. Ein inkubator skal tilby kompetanse, infrastruktur, nettverk og kjelder til sine verksemder.. Dette for å gi dei nystarta bedriftene eit godt vekstmiljø for raskare vekst.. Inkubatoren er likevel ikkje nokon permanent stad for gründeren.. Det er forventa at den nystarta bedrifta veks seg ut av rugekassa etter nokre år.. Dei som vert rekruttert  ...   på 2 gratis kontorplassar for 1 år.. Dagleg leiar vil fungere som ein slags mentor for nyetablerar.. Ettersom Gloppen er ein landbrukskommune og Sandane Næringshage er inne i storsatsinga Agro Business Park, er det eit pluss om forretningsidéen er spissa mot landbruk.. Følgjande aktørar dannar partnarskap i Fjord Inkubator: Sunnfjord Næringsutvikling, Måløy Vekst, Sogn Næring, Stryn Næringshage, Sandane Næringshage, Fjaler Næringsutvikling og Flora Næringshage.. Partnerskapen representerar ulike og komplementerande miljø frå dei ulike fogderi og står som ei komplett fagleg og geografisk eining, representert av høvesvis det kommunale/regionale perspektivet, næringshageperspektivet, bedriftsperspektivet og kommersialiseringsperspektivet/FoU..

  Original link path: /main.htm?DID=775
  Open archive

 • Title: Sandane Næringshage
  Descriptive info: Samarbeid mellom ABP og Gloppen Kommune.. Inn på tunet - eit utdanningstilbod knytta til skulen, eller eit aktivitets- og arbeidstreningstilbod gjennom helse- og omsorgstenesta.. Aktivitetane i tilbodet byggjer på garden og bonden sine ressursar, og er tilrettelagt i forhold til målgruppe/brukar.. Dette er styringsgruppa i inn på tunet satsinga i Gloppen:.. Frå venstre ser vi Gudmar Eikenes representant for skuleverket, Terje Lian helse og sosialsjef, Merete Knoff spesialsjukepleiar og prosjektleiar for dementdelen, Kåre Hauge bonde og  ...   i kommunen.. Agro Business Park og Gloppen Kommune samarbeidar om satsinga og dagleg leiar i Sandane næringshage; Torunn Skarstad er inne i 20% som prosjektkoordinator.. Arbeidet for gruppa framover vil gå på å informere om satsinga og å jobbe med å rekrutere tilbydarar.. Fyrste informasjonsmøte vert halde på Kvia i Breim onsdag 24.. september, og ein oppfordrar gardbrukarar som kan tenkje seg ei framtid som tilbydar om å møte.. Meir informasjon om prosjektet vert lagt ut seinare..

  Original link path: /main.htm?DID=758
  Open archive

 • Title: Sandane Næringshage
  Descriptive info: Næringshagen med ansvar for nyetablerarar.. I Gloppen er det Sandane Næringshage som har ansvaret for fyrstelinjetenesta for nyetablerarar.. Unntaket er innanfor landbruk som ligg under landbruksavdelinga i kommunen.. Vi kan gje rettleiing og hjelp med:.. - vurdering av ideen og marknaden.. - registrering av selskap.. - finansiering og søknadar.. - forretningsplan.. - reglar og  ...   Næringsorganisasjon, Sparebanken Sogn og Fjordane, Innovasjon Norge, fylkeskommunen, Kunnskapsparken Sogn Fjordane, Nordfjordalliansen m.. fl.. og saman kan vi gje informasjon om og hjelp i prosessen frå ide til oppstart av eiga verksemd.. For meir informasjon, ta kontakt med dagleg leiar Ole Kristian Fagerås på tlf 57 00 92 03 /94 17 72 21.. mailto:ole.. kristian@sandanenh..

  Original link path: /main.htm?DID=747
  Open archive


 • Archived pages: 28