www.archive-no-2012.com » NO » S » SAMSPLEIS

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 37 . Archive date: 2012-12.

 • Title: Tanken bak samspleis
  Descriptive info: .. Om Samspleis.. Samspleisland.. Vegprosjektene.. Andre vegprosjekter.. Samferdselsløftet 09.. NTP.. Tanken bak Samspleis.. Historikk.. Eierne.. Daglig leder.. Styret.. Slik arbeider.. Samspleis.. Protokoller.. Styremøter.. Konferanser.. Nyheter arkiv.. Nyheter.. Invitasjon til tegning av aksjer i Fylkesveg 215-279 AS.. Frist for å tegne aksjer er satt til 25.. februar 2013.. les mer.. KONFERANSE.. 22.. november 2012.. Sted: Kommune-styresalen, Molde Rådhus.. Samspleis AS og Møreaksen AS inviterer:.. Agenda E39.. Viktig konferanse/ arbeidsverksted om de store prosjektene på E39 rute 4b: Ålesund-Trondheim.. Konferansen avsluttes med middag og Europacupkamp – Molde FK-FC København.. Påmeldingsfrist: 10.. november.. les mer/påmelding.. STAMVEG-UTREDNINGEN.. Sammendrag av.. Vegdirektoratets rapport nr.. 14.. se pdf.. Prioriteringer av veginvesteringer  ...   om bompengefinansiering av fylkesveier må avgjøres av fylkeskommunen, mener kommunenes interesseorganisasjon KS.. Fra visjon til realisering -.. Vekst og utvikling i Romsdal og Nordmøre.. Samspleis - samferdselsbygger for.. Nordmøre og Romsdal.. Skal vi resignere og vente i 20 eller 30 år på å få satt i gang vegprosjekt som allerede nå er overmodne? Eller skal vi gjøre noe med saken selv? Staten bevilger ikke nok penger, så vi velger å legge mer penger i potten selv og får slik vegene raskere bygd.. Ole E.. Øverland.. Samspleis AS, Rådhusplassen 1, 6413 Molde Tel.. : (+47) 71 11 11 75.. post@samspleis.. no.. Design og utvikling: CentiMedia, Molde..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Samspleis hovedside
  Descriptive info: november 2012.. har tatt initiativet til et samarbeid om å få løst de store samferdselsoppgavene i Romsdal og på Nordmøre.. Pr.. dags dato.. arbeider Samspleis med tolv vegprosjekter..

  Original link path: /samspleisland.html
  Open archive

 • Title: Vegprosjektene i Samspleis
  Descriptive info: E 39.. Lønset-Hjelset.. Renndalen-Sør Trøndelag grense.. Astad - Knutset.. Knutset-Høgset.. Halsafjord.. Møreaksen.. RV 62.. Skrøotunnelen.. RV 64.. Langfjordtunnelen.. RV 70.. Rensvik.. Brunneset-Kjervika.. Tingvoll-Meisingset.. E 136.. Tresfjordbrua.. Flatmark-.. Monge-Marstein.. RV 662.. Haukabøen.. RV 670.. Trollheimstunnelen..

  Original link path: /veiprosjektene/Vegprosjektene.html
  Open archive

 • Title: Andre vegprosjekter
  Descriptive info: Andre vegprosjekter.. Forskudd E39.. Vinjefjorden.. Andre viktige vegprosjekt i regionen:.. Her finner du linker til andre aktører og vegprosjekt:.. Atlanterhavstunnelen as.. Statens vegvesen.. Imarsundprosjektet.. Fastlandsfinans as.. Langfjordtunnelen as.. Halsafjordsambandet..

  Original link path: /andre%20vegprosjekter/andrevegprosjekter.html
  Open archive

 • Title: Samspleis hovedside
  Descriptive info: Samferdselsutfordringar.. Presentasjoner fra.. Vilnius.. Samferdselsløftet 2009.. Samspleis A/S, i samarbeid med Kommunekreditt Norge A/S, Storebrand Kapitalforvaltning A/S og Sparebank 1 SMN arrangerte samferdsels-konferanse i Vilnius 8 – 10.. april 2008.. Hensikten med denne konferansen var å få satt søkelyset på noen sentrale problemstillinger for realisering av samferdselsprosjekter i landet vårt.. Det er et stort gap mellom ambisjoner og muligheter for realisering av viktige utbyggingsprosjekter, og derfor var det vårt ønske å gjennomføre denne konferansen for dermed å være med på å vitalisere debatten om disse sentrale problemstillingene.. Vi fikk to interessante dager sammen, med gode foredrag og viktige innspill til debatten med utgangspunkt i konferansens to hovedtema:.. • Har vi noe å lære av Europa.. • Utradisjonelle finansieringsløsninger.. Konklusjonen ved konferansens slutt var at arbeidet med å få politisk gjennomslag for en sterkere satsing på samferdsel og hvordan samferdselsprosjekter kan finansieres - må videreføres.. Våre politiske partier må utfordres til å klargjøre sine holdninger til utradisjonelle finansieringsløsninger for samferdselsbygging.. Det nærmer seg et stortingsvalg og alle partier er nå i arbeid med sine program.. For alle oss som er opptatt av å få løfte samferdselsdebatten fram må det nå være ei oppgave å arbeide mot programkomiteene i alle politiske partier i første omgang, og deretter bidra til at dette kan bli ei sentral sak i valgkampen neste år.. I tillegg til hva vi som enkeltpersoner kan gjøre så er det også  ...   den politiske debatten.. Her følger deltakerliste og e-postadresser på oss som var tilstede 16.. juni og som dermed utgjør arbeidsgruppen:.. Roald Bergsaker.. (roald.. bergsaker@lyse.. net).. Svein Sunde.. ( sveinrun@online.. no).. Einar Schibevåg.. (einar@norsk-plan.. Lage Lyche.. (lage.. lyche@mrfylke.. Olav Ellevset.. (olav.. ellevset@vegvesen.. Nils Terje Furunes.. (nilsterje.. furunes@dnbnor.. Roald Fiksdal.. fiksdal@tresfjordbrua.. Helge Orten.. (helge.. orten@midsund.. kommune.. Jan Olav Tryggestad.. (jot@kommunekreditt.. Randi Walderhaug Frisvoll.. (randi.. w.. frisvoll@haram.. Jan Stavik.. (jan.. stavik@vegvesen.. Torgeir Haugland.. (toh@kommunekreditt.. Terje Johansen.. (terje.. johansen@storebrand.. com).. Ole Eimund Øverland.. (oleeover@start.. Per Steinar Husby.. (per.. steinar@samspleis.. Arbeidet med å utarbeide politiske program for neste stortingsperioden går no for fullt i alle parti.. Som det går fram av andre oppslag om ”Samferdselsløftet 2009” har Samspleis AS dratt i gang eit breitt arbeid for å bistå dei som er med i dette programarbeidet med innspel og bakgrunnsmateriell.. Gjennom fleire møter, no sist ved Norvegkonferansen 2008 – 2.. til 3.. september, har ein i eit breitt samarbeid utarbeida to dokument til slik bruk.. A.. Notatet ”Programutfordringer foran Stortingsvalet 2009”.. B.. Pressemeldinga ”Mer lønnsomme enn Pensjonsfondet”.. Ein oppfordrar så mange som råd til å påverke dei prosessane som no går i samtlege parti.. Ein skal huske at dette er prosessar som både lokallag og fylkeslag blir bede om å delta i, før ein til sist vedtek programma på partia sine landsmøte ut på vinteren/våren 2009.. Overnemnte dokument er laga for å bli bruka i den samanheng..

  Original link path: /samferdselsloftet/samferdselloftet.html
  Open archive

 • Title: Samspleis hovedside
  Descriptive info: NTP - Nasjonal transportplan 2010 - 2019.. I intervju med lokalavisa DRIVA sier styreleder Ole Øverland i Samspleis:.. – Dette er en enighet vi er kry av! Like før påske ble medlemskommunene i Samspleis enige om hvordan de ønsker å løse viktige samferdselsoppgaver på Nordmøre og i Romsdal det nærmeste tiåret.. Samspleis er blitt en viktig og mektig organisasjon som fylkespolitikerne og Stortinget lytter til når prioriteringene for utbedring og bygging av nye samferdselsprosjekter på Nordmøre og Romsdal skal gjøres.. Siden starten i september 2004 har selskapet lagt føringer for en rekke viktige prioriteringer og slik bidratt til å løse samferdselsprosjekt på Nordmøre og i Romsdal.. Tanken bak  ...   næringslivsaktørene bak selskapet ønsker med i rulleringa av Nasjonal Transportplan for perioden 2010 - 2019.. Styreleder Ole Øverland mener de har grunn til være kry av lista som du finner her på Samspleis egen hjemmeside.. Nasjonal transportplan er Regjeringa si plan for transportpolitikken.. Transportplana har ein planperiode på 10 år men med hovudvekt på dei fire fyrste åra.. Plana skal reviderast kvart fjerde år, slik at neste revisjon vil gjelde for perioden 2010-2019.. Stortingsmeldinga vert handsama i Samferdselskomiteen, som legg sin innstilling fram for Stortinget til vedtak.. NTP omhandlar alle sektorar i ein samla transportpolitikk, men i Samspleis-samanheng ser vi berre på det som gjeld riks- og stamvegar..

  Original link path: /NTP/ntp.html
  Open archive

 • Title: Samspleis hovedside
  Descriptive info: Tanken bak Sampleis as.. Stortingsmelding om Nasjonal Transportplan (NTP) presenterer hovedtrekkene i regjeringens transportpolitikk.. Dette er regjeringens verktøy for utbygging, drift og vedlikehold av transportnettet i Norge.. NTP har en tidshorisont på ti år, med en hovedvekt på de fire første årene.. Planen revideres derfor hvert fjerde år.. Regjeringens forslag til NTP for perioden 2006 – 2015 ble lagt fram i mars 2004.. I denne tiårsperioden skal det investeres i alt 192,5 milliarder kroner over statsbudsjettet.. 122,5 milliarder kroner av disse skal brukes til vegformål ved riksvegnettet og stamvegnettet for hele landet.. NTP har satt av 485 millioner kroner til ulike tiltak på følgende stamveger i vår region: E39 Halsa  ...   mellom regionens behov og Statens vilje til å løse utfordringene innen samferdsel.. Med det nivået som NTP legger opp til, vil det ta 40-60 år før alle vegprosjektene er gjennomført.. Dette er for sent for å kunne ivareta regionens vekst og utviklingsmuligheter.. Samarbeid er nødvendig.. Samspleis har tatt initiativet til et samarbeid om å få løst de store samferdselsoppgavene i Romsdal og på Nordmøre.. Et samarbeid i form av et spleiselag.. Gjennom bompengefinansiering kan regionen ved sitt næringsliv, kommuner, fylket og innbyggere synliggjøre hvor viktig de mener dette er.. Så skal Samspleis jobbe for at storsamfunnet ved Stortinget bevilger nok til at de tolv vegprosjektene i Samspleisland skal kunne realiseres..

  Original link path: /tankenbaksamspleis.html
  Open archive

 • Title: Historikk Samspleis
  Descriptive info: I forbindelsen med utbyggingen av Europas største aluminiumsverk på Sunndalsøra etablerte kommunene Sunndal, Nesset og Tingvoll, sammen med Møre og Romsdal fylke og Hydro Aluminium, et regionalt utviklingsprogram for perioden 2001-2004.. I regi av dette programmet arbeidet flere ulike grupper for å skape bieffekter av Hydro-utbyggingen, en av disse hadde samferdsel som tema.. Dette initiativet resulterte i Samspleis-prosjektet.. I første omgang startet arbeidet med å registrere tidligere planlagte eller ønskede vegprosjekt i regionen.. Det ble etter hvert satt ned et interimstyre som skulle forberede og gjennomføre stiftelsen av selskapet Samspleis as.. Ideen var å samle kommunene i Romsdal  ...   Romsdal som en region.. Den 20.. september 2004 ble Samspleis as stiftet.. 19 kommuner på Nordmøre og i Romsdal, Møre og Romsdal fylke og det private næringsliv hadde da slått seg sammen til en felles interessegruppe.. I ettertid har enda en kommune kommet til.. Samspleis sin visjon er vekst og utvikling på Nordmøre og i Romsdal.. For å nå et slikt mål er samarbeid nødvendig.. Når alle disse aktørene nå i fellesskap sikter mot det samme målet – nemlig å sikre finansiering av tolv viktige vegprosjekt i regionen – vil fergestrekninger forsvinne, flaskehalser utbedres og rasutsatte strekninger bli sikret..

  Original link path: /historikk.html
  Open archive

 • Title: Eierne av Samspleis
  Descriptive info: Eierne av Samspleis as.. Eierne av Samspleis vil arbeide sammen om at det skal bli færre smale, ulykkesbelastede veger og fergestrekninger i Romsdal og på Nordmøre.. Møre og Romsdal fylke.. Surnadal kommune.. Kristiansund kommune.. Tingvoll kommune.. Molde kommune.. Vestnes kommune.. Aukra kommune.. Tingvoll Sparebank.. Aure kommune.. Sunndal Sparebank.. Averøy kommune.. SpareBank1 Romsdals Fellesbank.. Eide kommune.. Hydro Aluminium - Sunndal.. Fræna kommune.. Brødrene Rødsand as.. Gjemnes kommune.. Sunndal Næringsforening.. Halsa kommune.. TP-Engros as.. Midsund kommune.. Tollpost Globe as.. Nesset.. Kristiansund og omegn vekst.. Rauma kommune.. Vestbase.. Rindal kommune.. Nettbuss.. Sandøy kommune.. Sparebanken Møre.. Smøla kommune.. Sparebank1 Nordvest.. Sunndal kommune.. NEAS..

  Original link path: /eierne.html
  Open archive

 • Title: Samspleis hovedside
  Descriptive info: Daglig leder i Samspleis.. Hilmar Windstad.. Mobil: (+47) 932 31 484.. Tel: (+47) 71 11 11 75.. Send e-post.. Historia viser at få enkeltfaktorar former eit samfunn så mykje som endringar innan kommunikasjon.. Overgangen frå sjøvegs- til landvegstrafikk og innføring av elektroniske kommunikasjons-løysingar er gode døme på dette.. Eit anna kjenneteikn ved dagens samfunn er at avgjerder i stor grad blir påverka av organiserte pressgrupper, og at kampen for oppmerksomheit frå sentrale styresmakter er hard.. Dette vil venteleg og vere situasjonen i framtida.. For å ta i vare Nordmøre og Romsdal sine interesser i ein slik kvardag må ein samarbeide.. Samspleis AS er etablert for å bidra til samarbeid når det gjeld utbygging av ein lukkast i dette arbeidet er det viktig at regionen står samla.. Einigheit gir styrke..  ...   passa så bra.. Ein samla region vil kunne påverke framtidig utvikling på fleire måtar:.. Vere med å auke presset på sentrale styremakter for større samla løyvingar til vegbygging.. Styrke Nordmøre og Romsdal i konkurransen med resten av fylket.. Styrke Møre og Romsdal i konkurransen med andre deler av landet.. Gjennom eiget bidrag vere med å få mest mogeleg veg for det midlane ein får frå staten.. Samla bør forventningane vere at Samsleis AS kan bidra til ei raskare gjennomføring av ei rekkje prosjekt i Romsdal og på Nordmøre.. Samspleis AS er ei ramme rundt ein unikt samarbeid som og vil kunne motivere for anna samarbeid i regionen.. Samarbeid føresett tillit.. Lukkast Sampsleis AS i sitt arbeid, vil dette kunne vere med å opne.. for samarbeid også på andre viktige samfunnsområde..

  Original link path: /dagligleder.html
  Open archive

 • Title: Styret i samspleis
  Descriptive info: Styret i Samspleis as 2012.. Styreleder:.. Øverland,.. Tel: 908 53 400.. Nestleder i styret:.. Jan Petter Hammerø.. Styremedlem:.. Lars Olav Hustad.. Ståle Refstie.. send e-post.. Sidsel Sæterøy.. Kirsten Skaret.. Ingunn Golmen..

  Original link path: /styret.html
  Open archive


 • Archived pages: 37