www.archive-no-2012.com » NO » T » TANNLEGETIDENDE

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 430 . Archive date: 2012-07.

 • Title: Den norske tannlegeforenings Tidende
  Descriptive info: .. Forsiden.. Om Tidende.. Redaksjonen.. Frister og utgivelsesplan.. For annonsører.. For forfattere.. Kontakt.. Om tidsskriftet.. Innhold.. Siste utgave.. Tidligere utgaver.. Bokomtaler.. Årsindekser.. Nettnyheter - arkiv.. Søk.. Stillinger - Kjøp og salg.. Stilling ledig.. Stilling søkes.. Kjøp - salg - leie.. Diverse.. Henvisninger.. Kollegiale henvisninger:.. Spesialitet/spesialkompetanse.. Tannteknikk.. Lenker.. Kurs og møtekalender.. Organisasjoner.. Tidsskrifter.. Læresteder.. Andre nyttige lenker.. Advarer mot håndholdt røntgenapparat.. Statens strålevern advarer mot kjøp av en bestemt type håndholdt dentalt røntgenapparat, som blant annet kalles Tianjie Dental Falcon.. Dette apparatet gir svært høye stråledoser både til operatør og pasient.. Les mer.. Blir i nord.. 84 av totalt 93 nyutdannede tannleger fra Universitetet i Tromsø har fått jobb i Nord-Norge, skriver Universitet i Tromsø (UiT).. Kommentert innhold.. Kvikksølvskade godkjent som yrkessykdom.. Kvikksølv-skade.. Tannlegenes omdømme er godt!.. Alle kan bli bedre.. Tannlegenes omdømme og tannhelseinformasjon.. Flere kommentarer.. 122 Årgang - nr.. 6 - 14.. JUNI 2012 - side 421 - 502.. Leder.. Fri.. Siste nytt først..  ...   være stolte av!.. Tidendes sommerhefte.. Min pene tann.. New Orleans, Katrina og Deepwater Horizon.. Et indisk eventyr.. De gamle romerne hadde også sine tannklinikker.. En tur på Varangerhalvøya.. Tannlege og forfatter - eller omvendt.. W.. D.. Miller:.. Pioneren som løste kariesgåten.. Blankvann, Nordmarka, Oslo:.. Tannlegehytta.. Et annerledes ernæringskurs.. Høyt til hest.. I gode og onde dager.. En fordelaktig fusjon.. Lykke i tre etapper.. Å gjøre noe mer.. Sommerdag i Frognerparken.. Norsk odontologiprofessor:.. Æresdoktor i Sudan.. Hva skal du lese?.. Og hva kan du tilby en turist?.. Sommer på trampoline.. Middagsbukta.. Kunngjøring.. Dobbelkompetanseløp i odontologi ved Universitetene i Bergen, Oslo og Tromsø.. In English.. Tannlegeforeningen.. Neste utgave av Tidende:.. 4.. august.. Den norske tannlegeforenings Tidende.. Frederik Stangs gate 20,.. Postboks 3063 Elisenberg,.. 0207 OSLO.. Telefon 22 54 74 00 | Faks 22 55 11 09.. E-post:.. tidende@tannlegeforeningen.. no.. Ansvarlig redakt r:.. Ellen Beate Dyvi.. Tidende redigeres etter.. redaktørplakaten.. Følg oss på facebook.. Følg oss på twitter..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Den norske tannlegeforenings Tidende
  Original link path: /index.php?a=reset
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Den norske tannlegeforenings Tidende
  Descriptive info: Den norske tannlegeforenings Tidende, oftest kalt bare Tidende, ble grunnlagt i 1890, og er det eneste norske uavhengige fagtidsskrift for tannleger.. Tidende er medlem av Den Norske Fagpresses Forening (Fagpressen) og redigeres etter.. Tidende utgis av Den norske tannlegeforening (NTF) og har som oppgave å presentere vitenskapelige artikler og fagstoff som ledd i etterutdanningen av tannleger.. Tidende skal dessuten fungere som debattorgan og omtale helse-, og tannhelsepolitisk stoff samt  ...   11 hefter i året.. Saker som skal behandles på foreningens representantskapsmøte hvert annet år presenteres i eget vedlegg som sendes ut sammen med Tidende de årene dette er aktuelt.. Redaksjonen består av ansvarlig redaktør, redaksjonssjef, markedsansvarlig og to vitenskapelige redaktører.. I tillegg bruker vi frilansere til deler av det redaksjonelle stoffet.. Abonnementspris for ikke-medlemmer av Den norske tannlegeforening er kr.. 1 650,-.. Se også vår siste.. leserundersøkelse fra mars 2010..

  Original link path: /index.php?nota_id=om_tidende
  Open archive

 • Title: Den norske tannlegeforenings Tidende
  Descriptive info: Ansvarlig redaktør.. Ellen Beate Dyvi.. Tlf.. 22 54 74 17.. Mobil: 99 29 57 54.. ellen.. beate.. dyvi@tannlegeforeningen.. Redaksjonssjef.. Kristin Aksnes.. 22 54 74 21.. Mobil: 92 66 30 77.. kristin.. aksnes@tannlegeforeningen.. Markedsansvarlig.. Eirik Andreassen.. 22 54 74 30.. Mobil: 97 75 85 27.. eirik.. andreassen@tannlegeforeningen.. Vitenskapelige redaktører.. Nils Roar Gjerdet.. 55 58 62 64.. Mobil: 91 31 58 34.. gjerdet@iko.. uib.. Jørn Arne Fridrich-Aas.. 22 84 03 43.. Mobil: 41 80 94 61.. j.. a.. aas@odont..  ...   22 54 74 00 (sentralbord).. Telefaks: 22 55 11 09.. Redaksjonskomité.. Jon E.. Dahl.. Monolittveien 41, 0375 Oslo.. 67 51 22 00.. e-post:.. jon.. dahl@niom.. Medlemmer.. Anders Godberg.. Nedre Kulåsvei 8, 1724 Sarpsborg.. 69 15 16 99.. post@tannlegegodberg.. Malin Jonsson.. Skansemyrsveien 16, 5019 Bergen.. Mobiltlf.. 95 91 70 80.. malin.. jonsson@odont.. Varamedlemmer.. Anne Beate Sønju Clasen.. Drammensveien 97 B, 0273 Oslo.. 22 43 46 24.. a-clasen@online.. Asgeir Bårdsen.. Nattlandsrinden 113, 5098 Bergen.. 55 28 51 16.. asgeir.. bardsen@odont..

  Original link path: /index.php?nota_id=redaksjonen
  Open archive

 • Title: Den norske tannlegeforenings Tidende
  Descriptive info: Veiledning for forfattere.. Vitenskapelige artikler fagartikler.. Bidrag til den faglige del av tidsskriftet kan hentes fra alle felter innen odontologien, teoretisk og praktisk, men artiklene bør være av allmenn interesse for norske tannleger.. Fagfellevurdering.. Tidende benytter fagfellevurdering av fagartikler ( peer review ), basert på vurdering fra to uavhengige fagbedømmere ( referees ).. Tidende følger i hovedtrekk retningslinjene for vitenskaplig publisering som er utarbeidet av International Committee of Medical Journal Editors ( Vancouver-reglene) (.. http://www.. icmje.. org.. ).. Forfatterskap.. Når det er mer enn én forfatter, må samtlige være enige om alle deler av artikkelen og alle må underskrive oversendelsesbrevet.. Det skal være angitt én korresponderende forfatter, som Tidende forholder seg til i videre arbeid med manuskriptet.. Manuskriptet.. skal normalt være på norsk.. Det skal være skrevet med dobbel linjeavstand og bred marg (ca 30 linjer per side og 5,5 cm marg).. Bruk vanlige bokstavtyper, ikke versaler (store bokstaver).. Unngå typografiske effekter.. Manuskriptet bør være skrevet i et vanlig tekstbehandlingsformat (f.. eks.. doc, rtf) og gis filnavn av typen.. Forfatteretternavn_manus.. doc.. Manuskripter i papirversjon kan sendes inn, og da i tre eksemplarer.. Manuskriptet skal inneholde i rekkefølge: forfatternavn, artikkelens tittel, forfatters stilling og institusjon/tjenestested.. I tillegg påføres kontaktpersonens navn og adresse, faks- og telefonnummer, e-postadresse.. Deretter følger sammendrag, hovedbudskap, hovedtekst med referanser, ev.. takksigelser, engelsk sammendrag (med tittel), ev.. figurtekster.. Tittelen.. skal være kort og klar og dekke artikkelens problemstilling.. Sammendrag ( abstract ).. skal presentere artikkelen i miniatyr.. Det bør ikke overskride 200 ord og skal beskrive essensen av artikkelen.. Husk at dette sammendraget er mye lest.. Hovedbudskap.. er 1-5 enkeltsetninger som beskriver hovedpoenget (-ene) i artikkelen.. Hovedavsnittene.. i artikkelen bør deles opp med overskrifter, ev.. undertitler, helst ikke i mer enn tre forskjellige grader.. Typisk inndeling er Introduksjon, Materiale og metode, Resultater, Diskusjon (IMRAD-struktur).. Forkortelser.. for betegnelser, metoder, prosedyrer o.. l.. skal skrives helt ut (i parenteser) første gang de brukes.. Engelske uttrykk.. bør, dersom det er mulig, oversettes til norsk.. Unngå fremmedord når gode norske ord er dekkende.. Kommersielle produkter og tjenester.. skal omtales med en allmenn betegnelse og med produktbetegnelse og produsent/leverandør i parentes.. English summary, med overskrift.. kreves til alle artikler.. Det skal ikke overskride 200 ord.. Litteraturhenvisninger (referanser).. Bare publiserte arbeider inkluderes i litteraturlisten, og antall litteraturhenvisninger bør normalt ikke overskride 20.. Hvis forfatteren ønsker å ha med flere, må dette begrunnes og avtales særskilt.. I litteraturlisten ordnes arbeidene numerisk i den rekkefølgen som de første gang forekommer i teksten.. Henvisninger som bare siteres i tabeller og figurtekster, skal nummereres i den rekkefølgen den aktuelle tabell eller figur først omtales i teksten.. Personlige meddelelser.. og upubliserte data (foredrag, innlegg ved kongresser osv.. ) tas ikke med i litteraturlisten, men innarbeides i teksten.. Slike henvisninger må forelegges de personer det vises til før bruk.. Henvisning til upubliserte arbeider godtas når det er dokumentert akseptert for publisering.. Gradsarbeider, f.. bachelor- eller masteroppgaver, kan brukes som referanser kun hvis de er allment tilgjengelig i f.. institusjonelle arkiver.. Etikk og interessebindinger.. Når det er aktuelt, f.. ved kliniske forskningsprosjekt,.. skal det dokumenteres at prosedyrene er i overensstemmelse med gjeldende etiske retningslinjer, og at nødvendige tillatelser og samtykkeerklæringer er innhentet.. Det må tas hensyn til pasienters krav på anonymitet.. Det skal foreligge skriftlig samtykke om bruk av f.. bilder som direkte eller indirekte kan identifisere enkeltpersoner.. Tidende vurderer etiske forhold strengt.. Mulige kommersielle egeninteresser eller andre interessekonflikter knyttet til det innsendte manuskript må angis, og eventuell finansiell bistand må fremgå i eget avsnitt, for eksempel under takksigelser.. Sekundærpublisering.. vil si at det publiseres en artikkel som har vært publisert annet sted og gjerne på annet språk.. Sekundærpublisering er akseptabelt når redaktørene av begge de aktuelle tidsskrifter er fullt informert og kopi av den primære artikkelen vedlegges manuskriptet til sekundærartikkelen.. Den sekundære artikkelen skal gjengi data og tolkninger korrekt fra primærartikkelen.. Den sekundære artikkelen skal ikke være en ren oversettelse, og ta hensyn til Tidendes leserkrets.. Dersom primærtidsskriftet krever betaling for copyright, skal forfatter bære denne kostnaden.. Sekundærartikkelen skal gjennomgå fagfellevurdering.. Betydelige endringer som følge av denne vurderingen vil kunne forekomme.. Det skal det fremgå at samme materiale er publisert i et annet tidsskrift.. Henvisning til en tidsskriftsartikkel.. skal inneholde forfatterens etternavn og fornavnenes initialer, artikkelens tittel, tidsskiftets navn, årstall, volumnummer, og artikkelens første og siste side, oppført i denne rekkefølge.. Henvisninger til bøker skal inneholde forfatterens etternavn og fornavnenes initialer, bokens tittel, utgiversted, forlag (utgiver) og årstall.. Selve referanselisten utarbeides etter Vancouversystemet (se:.. nlm.. nih.. gov/bsd/uniform_requirements.. html.. ).. Navn på tidsskrifter  ...   pasientens kjønn, alder og andre opplysninger som er relevante, f.. sykdommer som kan ha betydning for tilfellet.. Bakgrunnen for den aktuelle behandlingen skal beskrives kort.. For eksempel:.. En 38 år gammel kvinne, som hadde vært pasient hos meg i 10 år, ønsket å få en keramisk krone på 12 på grunn av misfarging.. Tannen var tidligere rotfylt med guttaperka og med en toppfylling av kompositt.. Pasienten hadde ingen kjente sykdommer og brukte ingen medikamenter.. Hun angir å være nikkelallergisk.. Pasienten(e) har krav på beskyttelse av sin identitet.. Ikke bruk unødig angivelse av f.. yrke eller bosted som kan føre til indirekte identifisering.. Det er i alle tilfeller klokt å spørre pasienten om tillatelse til å skrive en kasusrapport.. Hvis det er helt nødvendig å ha med opplysninger som kan identifisere pasienten, f.. et bilde av hele ansiktet, må det alltid innhentes skriftlig samtykke fra pasienten.. Det er ikke tilstrekkelig å sladde ut øynene.. Aktuell behandling, funn og eventuelle tiltak.. Her beskrives hva som er aktuelle kliniske funn eller observasjoner, for eksempel resultater av klinisk undersøkelse eller prøver.. Tann 21 ble preparert for helkeramisk krone med infiltrasjonsanestesi.. Det ble tatt avtrykk i seksjonsskje av plast med et silikon avtrykksmateriale (produktbetegnelse, produsent).. Ca.. 5 minutter etter at avtrykket ble fjernet oppsto det en opphovning av overgangsfolden og leppen (beskriv utstrekning og utseende).. Etter en halv time gikk hevelsen ned.. Pasientens allmenntilstand var upåvirket, men han kjente trykk og ubehag i området i ca.. et døgn etter.. I beskrivelsen bør det brukes generelle betegnelser på eventuelle materialer og produkter, eventuelt med det aktuelle (og korrekte) produktnavnet og produsentnavnet i parentes.. Eventuelle bilder skal ha bildetekst som kort forklarer hva man ser (se veiledning for forfattere av fagartikler ).. Drøfting.. Her kan det gjøres en vurdering, for eksempel om du har sett dette før og hvilke forklaringer som kan være aktuelle.. Det er nyttig å kunne finne tidligere publikasjoner om lignende forhold.. I dag kan man bruke Internett for å søke i litteratur i de åpne litteraturdatabasene (f.. PubMed: http://www.. gov).. Det kan være aktuelt å søke hjelp hos noen på undervisningsinstitusjonen som både har tilgang til databaser og er vant med litteratur søking.. Også fagbibliotekarene ved Universitetsbibliotekene kan hjelpe til med både søking og artikkelkopier.. Det skal settes opp en referanseliste på slutten av rapporten som ikke bør inneholde mer enn fem referanser.. Praktiske og redaksjonelle forhold.. Teksten skal ikke overskride 750 ord.. Bruk et naturlig språk ikke skriv i stikkordstil eller vær unødig ordrik.. Manuskriptet skal skrives med stor linjeavstand og brede marger.. Det skal være angitt minst én forfatter, med tittel, arbeidssted og adresse.. Tidendes veiledning for forfattere av fagartikler gir retningslinjer for utformingen av manuskriptet.. Redaksjonen i Tidende vil være behjelpelig med råd og forslag av redaksjonell art, og vil vanligvis også konsultere fagbedømmere som ofte kommer med nyttige tilbake meldinger.. Det er svært sjelden at det ikke kommer forslag eller kommentarer til manuskripter før de trykkes.. Det er alltid redaktøren som tar den endelige avgjørelsen om rapporten skal publiseres eller ikke.. Det er uansett forfatteren som står ansvarlig for innhold og etterrettelighet i det som publiseres.. Kasusrapportene er beregnet på pasientorienterte, kliniske meddelelser.. Mer generelle synspunkter går under rubrikken debattinnlegg eller kommentar noe som Tidende også ønsker.. Odontologiske gradsavhandlinger.. Den norske tannlegeforenings Tidende ønsker å presentere norske odontologiske gradsavhandlinger i form av korte, poengterte sammendrag beregnet på Tidendes lesere.. Avhandlingspresentasjonen skal ha en kort, dekkende norsk tittel uten forkortinger og engelske uttrykk.. Tittelen kan gjerne ha en journalistisk utforming.. Sammendraget innledes med en kort beskrivelse av bakgrunnen for arbeidet etterfulgt av hovedfunn og drøftinger.. Det trengs ikke litteraturhenvisninger.. Presentasjonen må være slik at den kan leses og forstås av tannleger uten spesialkompetanse i emnet.. Til slutt angis gradsarbeidets originaltittel (på det språk avhandlingen er forfattet), avdelingen eller instituttet som arbeidet går ut fra, tidspunkt for disputasen, samt doktorandens navn og nåværende adresse, inkludert e-postadresse og ev.. nettadresse der det finnes mer informasjon.. Et portrettbilde av forfatteren er ønskelig.. Manuskriptutarbeiding.. Bruk dobbel linjeavstand og bred marg.. Sammendraget (inklusive overskrift, navn og adresse) bør ikke overskride 500 ord.. Unngå forkortinger og oversett engelske uttrykk til norsk.. Det blir ikke oversendt forfatterkorrektur, derfor må manuskriptet være feilfritt og klart for trykking.. Manuskriptet kan sendes som e-post i et vanlig tekstbehandlingsformat.. portrettbilde må være i tilstrekkelig oppløsning i et vanlig bildeformat (tif, jpg).. Innsending.. Manuskripter sendes til: Redaktøren, Den norske tannlegeforenings Tidende, postboks 3063 Elisenberg, 0207 Oslo e-postadresse for manuskripter: manus@tannlegeforeningen.. Sammendrag.. English summary.. Litteraturhenvisninger..

  Original link path: /index.php?nota_id=forfattere
  Open archive

 • Title: Den norske tannlegeforenings Tidende
  Descriptive info: KONTAKT OSS:.. Frederik Stangs gate 20.. 0207 OSLO.. Telefon 22 54 74 00 | Faks 22 55 11 00..

  Original link path: /index.php?nota_id=350
  Open archive

 • Title: Den norske tannlegeforenings Tidende
  Original link path: /index.php?a=sisteutgave
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Den norske tannlegeforenings Tidende
  Descriptive info: Vis tidligere utgaver av Tidende ved å velge fra nedtrekksmenyen under.. Nr.. 06 2012.. 05 2012.. 04 2012.. 03 2012.. 02 2012.. 01 2012.. 2011.. 2010.. 2009.. 2008.. 2007.. 2006.. 2005.. 2004.. 2003.. 2002.. �rganger til og med 2001..

  Original link path: /index.php?a=utgaver
  Open archive

 • Title: Den norske tannlegeforenings Tidende
  Descriptive info: John Beumer III, Mark T Marunick, Salvatore J Esposito:.. Omfattende og godt om protetisk og kirurgisk rehabilitering av defekter i hode og hals.. Nor Tannlegeforen Tid 2012; 122:.. Herman S.. Duterloo og Pierre-Georges: Planché: Handbook of Cephalometric superimposition.. Forståelig, oversiktlig og vitenskapelig om dentofacial vekst.. Redaktør: Palle Holmstrup.. Aktuell nordisk Odontologi 2012.. Tannhelsetjenesten i Oslo KF.. Fra smerte til smil.. Bjoern Ludwig, Dirk Bister and Sebastian Baumgaertel.. Self-ligating Brackets in Orthodontics.. Ann  ...   Infections and Cardiovascular Disease.. Siw Blix, Norman Anderssen og Tove Størdal, redaktører:.. helse.. digital.. Audhild Hjalmarsen:.. Lungerehabilitering.. Stephen Chen, Daniel Buser, and Daniel Wismeijer, editors:.. ITI Treatment Guide.. Vol.. Sinus Floor Elevation Procedures.. 1.. 2.. 3.. 4.. 5.. 6.. 7.. 8.. 9.. 10.. 11.. 12.. 13.. 14.. 15.. 16.. 17.. 18.. 19.. 20.. 21.. 22.. 23.. 24.. 25.. 26.. Neste.. Nor Tannlegeforen Tid 2002; 112:.. Sortering.. Nyeste først.. Alfabetisk.. Søk i bokomtaler..

  Original link path: /index.php?a=bokomtaler
  Open archive

 • Title: Den norske tannlegeforenings Tidende
  Original link path: /index.php?a=arsindex
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Den norske tannlegeforenings Tidende
  Original link path: /index.php?a=nyhetsarkiv
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)


 • Archived pages: 430