www.archive-no-2012.com » NO » T » TEKNABARNEHAGENE

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 328 . Archive date: 2012-12.

 • Title: Forside | Tekna barnehagene
  Descriptive info: .. Forside | Tekna barnehagene.. Forside.. Se også www.. barnehage.. no.. Søke barnehageplass.. Om Teknabarnehagene.. Stiftelsen Tekna Barnehagene i Drammen.. Vedtekter for Tekna-Barnehagene.. Styret i stiftelsen.. Virksomhetsplan.. Barns sykdom.. Kontakt oss.. Nyheter.. Gøy å Lære.. LØFT.. Rådyrtråkket.. Orrhanen.. Personal.. Tiur.. personal.. Tellus.. Pegasus.. Melkeveien.. Personalet.. Aktivitetsplan.. Kalender for:.. Velg team:.. Orrhane.. Forside:.. Hopp over seksjon.. -.. Til hovedinnhold.. Topp.. Til toppen av siden.. Du er her:.. Barndommens land.. Vi løper og leker, sitter i gresset for se etter maur, vi roller oss i fantasiens verden, mens skyene flyr forbi.. Det er litt av den virkelighet som kjennetegner oss.. Vi tror på at leken og det å lære gjennom visjonen gøy å lære er viktig for fremtidens voksne.. Gøy å lære  ...   i den virkelighet som er her og nå, vi jobber med å gi innspill/oppgaver/læring etter fastelagte systmer.. Barnehagen er i dag en del av utdannelsesforløpet.. Det setter nye krav til oss og vi jobber med å skape.. skoleklare barn.. med en stor.. erfaringsbank.. , slik at barna står best mulig rustet til skolen.. Alle er forskjellige og det jobber vi med å ivareta, vi tror det er viktig å bli møtt som den man er og utvikle de muligheter som den enkelte har innen for en felles ramme,.. Dere finner mer om pedagogikken, verdier og hvordan vi jobber under Virksomhetsplanen.. Vi gleder oss til å gi ditt barn et minne for livet.. Utskrift.. Tekna Barnehagene.. Innholdsoversikt.. |.. Siteman CMS.. KP..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Søke barnehageplass | Tekna barnehagene
  Descriptive info: Søke barnehageplass | Tekna barnehagene.. For å søke om plass i Tekna-Barnehagene må du søke via samordnet opptak i Drammen kommune.. Tekna-Barnehagene er som de andre private og kommunale barnehagene med i Samordnet Opptak.. Det vil si at du som foreldre kun skal behøve å fylle ut ett søknadsskjema for å søke plass både i kommunale og private barnehager.. På søknadsskjemaet prioriteter du oss på 1.. Plass.. Etter søkandsfristens utløp får Tekna-Barnehagene en oversikt over de barna som har søkt oss som 1.. prioritet.. Søknadsfristen for hovedopptaket for høsten er 1.. mars.. Du kan selvfølgelig søke gjennom hele året, men det er ved oppstart 1.. august at det vil være flest ledige plasser.. Det er viktig å gjøre alle søkere oppmerksom på at det kan bli ledige plasser i løpet av våren og ellers i året.. Takker du JA til et annet barnehagetilbud står du ikke lenger som søker hos oss i Tekna-Barnehagene, hvis du ikke gir kommunen spesielt beskjed om at du ønsker dette.. Får vi ledige plasser utenfor hovedopptaket tar vi kontakt  ...   barnehageplass.. Barnehageloven 12a.. Barn av medlemmer av Tekna, Drammen.. Barn av medlemmer av Tekna, Norge.. Ansattes barn.. Foresatte som har tilknytting til andre organisasjoner så som NITO.. Barn som er bosatt på Felt I på Jordbrekkskogen har krav på plass i Rådyrtråkket Barnehage, så langt det er søkt og plasser er ledige.. Andre.. a.. Dersom søkeren har søsken i barnehagene.. b.. Søker med behov for hel plass.. Opptaksprosessen er todelt:.. - Hovedopptak.. - Løpende opptak.. Hovedopptak.. Alle foresatte inviteres til å søke om plass, innen søknadsfristen, for det første barnehageåret som starter rundt skolestart.. Disse søknadene vil bli samordnet i kommunen, slik at vi sammen med de øvrige barnehagene skal forsøke å innfri ditt ønske om barnehageplass.. Tildeling av barnehageplass vil så skje innen utgangen av april.. Løpende opptak.. Utenom hovedopptaket, vil Tekna-Barnehagene fortløpende tilby barnehageplass hvis noe blir ledig.. Disse plassene vil bli tildelt barn på ventelisten i henhold til vår Tekna-Barnehagenes opptaksregler.. Viktig for du søker.. Ring oss først slik at du vet om vi har plasser ledige.. ring 32 83 82 62..

  Original link path: /soeke_barnehageplass/cms/96
  Open archive

 • Title: Om Teknabarnehagene | Tekna barnehagene
  Descriptive info: Om Teknabarnehagene | Tekna barnehagene.. Tekna-Barnehagene eies og drives av Stiftelsen Teknisk Naturvitenskapelig forening i Drammen.. Stiftelsen driver 2 barnehager i Drammen, Tellus, som ligger på Gulskogen og Rådyrtråkket, som ligger på Konnerud.. Barnehagene har felles ledelse, og arbeider etter de samme mål og retningslinjer.. Om Teknabarnehagene:.. Nyttige lenker:.. Drammen Kommune.. Private Barnehagers Landsforbund.. Tekna.. no.. LØFT.. Miljøfyrtårn.. www.. Drammens Tidende.. Tekna-Barnehagene eies og drives av Stiftelsen Tekna-Barnehagene i Drammen.. Stiftelsen driver 2 barnehager i Drammen,.. , som ligger på  ...   mål og retningslinjer.. I Tekna-Barnehagene møter dere til sammen 35 engasjerte medarbeidere med forskjellig bakgrunn og utdannelse.. Vår visjon er: "GØY Å LÆRE".. Dette vil vi gjøre ved å gi barn mange opplevelser gjennom.. bruk av naturen.. lekeaktiviteter inne og ute.. turer til byen og i lokalmiljøet.. spille spill der reglene må/skal følges.. formingsaktiviteter som utfordrer barnas kreativitet.. Det skal legges stor vekt på læringsutbytte, men det skal gjøres på barnas forutsetninger, lystbetont og gjennom mange gode opplevelser i hverdagen..

  Original link path: /forsiden
  Open archive

 • Title: Stiftelsen Tekna Barnehagene i Drammen | Tekna barnehagene
  Descriptive info: Stiftelsen Tekna Barnehagene i Drammen | Tekna barnehagene.. Stiftelsen Teknabarnehagene i Drammen.. Teknabarnehagene eies og drives av Stiftelsen Teknabarnehagene i Drammen.. Barnehagene har felles ledelse og arbeider med de samme mål og retningslinjer.. Barnehagene drives med fritak fra den kristne formålsparagraf i Barnehageloven og som en nonprofitt bedrift.. Dere kan forvente en hverdag, hvor vi vil gi barna opplevelser som skaper  ...   gjøre en god jobb, derfor er det avgjørende for oss at vi skaper en god ramme for barna og at dere setter krav til det produktet vi leverer.. Fremtiden er mulighetenes verden.. Ved å bruke.. fokuserer vi på alle barns evner og setter dette inn i et fellesskap der barna skal sosialiseres gjennom lek og læring i et aktivt og trygt miljø..

  Original link path: /stiftelsen_tekna_barnehagene_i_drammen/cms/58
  Open archive

 • Title: Vedtekter for Tekna-Barnehagene | Tekna barnehagene
  Descriptive info: Vedtekter for Tekna-Barnehagene | Tekna barnehagene.. Stiftelsen Tekna-Barnehagene Drammen.. Vedtekter for Tekna-Barnehagene Tellus og Rådyrtråkket.. Vedtatt av styret for Stiftelsen Tekna-Barnehagene Drammen.. 06.. 10.. 88.. Revidert 09.. 11.. 99.. Revidert 04.. 07.. 05.. Revidert11.. 06.. revidert 30.. 04.. 12.. 1.. Ansvarlig for barnehagene.. Barnehagene drives av Stiftelsen Tekna-Barnehagene Drammen, heretter kalt Stiftelsen, som har oppgaver nedfelt i Stiftelsens vedtekter paragraf 5.. 2.. Formål.. Formålet er å drive barnehage i henhold til aktuelle lover og forskrifter, og i overensstemmelse med Stiftelsens vedtekter.. For å gi best mulig tilbud til barna, skal barnehagen legge særlig vekt på samarbeide med, og innsats fra foreldrene.. 3.. Samarbeidsutvalget.. Barnehagenes samarbeidsutvalg (SU) kan ha inntil 7 medlemmer, hvor av 3 stk.. velges av foreldrene, 2 stk.. av de ansatte, og med inntil 2.. stk.. av Stiftelsens styre.. Barnehagens leder har møte- og talerett.. Utvalgets medlemmer velges for et år av gangen, og gjenvalg er tillatt.. Rådet velger selv formann og sekretær og bestemmer selv hvor ofte det skal avholdes møter.. Utvalgets foreldrerepresentanter fungerer som foreldrerådet.. 4.. SU sine oppgaver.. - Sørge for at det avholdes foreldremøter, og at nødvendig dugnadsinnsats blir organisert.. - Forelegge Stiftelsen saker som utvalget mener bør behandles av Stiftelsens styre.. 5.. Opptak av barn.. Opptak av barn skjer etter de kriterier som er vedtatt av Stiftelsen.. Stiftelsen fastsetter opptak etter innstilling fra Daglig leder av barnehagen.. Opptak skjer ordinært 1.. august hvert år, men Stiftelsen kan ta opp barn utenom dette.. Søknadsfristen til ordinært opptak er 1.. februar.. Hovedopptaket er i tidsrommet fra den 1.. februar og til den 1.. juni.. Barn som har fått tildelt plass i Tekna-Barnehagene, har plassen frem til skolestart.. Opptakskretsen for Tekna-Barnehagene.. 6.. 7.. c.. Skjønn sett i forhold til gruppenes sammensetning, hvor det skal vektlegges et likeverdigforhold mellom kjønn og alderssammensetningen.. Opptakskriterier  ...   av barnehageåret, hvorav minst 14 dager sammenhengende i perioden 01.. 06 til 01.. 09.. Leke- og oppholdsareal er; 4m2 for barn over 3 år.. 5m2 for barn under 3 år.. Barnehagene har 5 planleggingsdager pr.. barnehageår.. Planleggingsdagene fastsettes av barnehagene på siste personalmøte i barnehageåret.. 8.. Fremmøte.. Det skal gis beskjed til personalet om at barna er kommet/hentet.. Barna skal være hentet og ute av barnehagen innen kl 17:00.. Ved fravær skal det gis beskjed til barnehagene.. Syke barn skal ikke oppholde seg i barnehagen.. Erklæring om barnets helsetilstand skal gis på fastsatt skjema.. 9.. Foreldrebetaling.. Foreldrebetalingen fastsettes av Stiftelsens styre.. Det betales i 11 måneder pr.. år, og innbetalingen skjer senest den 16.. i hver måned (jfr.. Stiftelsen vedtekter paragraf 11 ), og på den måte som er fastsatt i Stiftelsen.. Stiftelsen kan bestemme at det ved tildeling av plass skal betales et depositum, og bestemme størrelsen på dette.. 10.. Foreldreinnsats.. Det forutsettes at foreldrene deltar på foreldremøter, og bidrar til barnehagens drift i form av dugnadsinnsats eller ved annet arbeide for barnehagene.. Manglende innsats vil være i strid med forutsetningene for opptak.. 11.. Redusert drift.. Ved helt eller delvis redusert drift p.. g.. a.. forhold som Stiftelsen ikke har herredømme over, har Stiftelsen ikke noe form for økonomisk ansvar overfor foreldrene.. 12.. Internkontroll.. Stiftelsen har som ansvarlig driver av barnehager et ansvar vedr Internkontroll system.. Internkontroll systemet er beskrevet todelt.. Alle områder som berører barnehagens drift er beskrevet i egne dokumenter og forefinnes i barnehagens kontor.. Stiftelsen har HMS som fast punkt i sine møter.. 13.. Endring av vedtekter.. Endring av disse vedtekter kan skje ved at styret går inn for endringer, og at Stiftelsen deretter vedtar endringer.. I det siste tilfelle skal vedtektsendringer forelegges Eierforeningen til uttalelse før endelig vedtak fattes i Stiftelsens styre..

  Original link path: /vedtekter_for_tekna-barnehagene/cms/65
  Open archive

 • Title: Styret i stiftelsen | Tekna barnehagene
  Descriptive info: Styret i stiftelsen | Tekna barnehagene.. Styret i stiftelsen 2012-13.. Styret i Stiftelsen har 5 valgte medlemmer, samt 1 representanter fra organisasjonen.. Formann.. Trond Brunborg.. Økonomiansvarlig.. Frode Christoffersen.. Frode Christoffersen er tilknyttet Stiftelsen Tekna Barnehagene Drammen og har ansvaret for økonomi.. Medlemmer.. Nina Wiley bsp; Håkon Solberg.. Repr.. fra personalforeningen.. Nanna Nordby..

  Original link path: /eierstyret_raadyrtraakket/cms/66
  Open archive

 • Title: Virksomhetsplan | Tekna barnehagene
  Descriptive info: Virksomhetsplan | Tekna barnehagene.. Virksomhetsplan 2010-2013.. Virksomhetsplanen for Tekna-Barnehagene.. - Gøy å lære -.. Tekna - Barnehagense visjon Gøy å lære uttrykker et ønske om å gi alle et godt sted å være med muligheten til å lære.. Tekna - Barnehagene er en lekende og lærende institusjon, hvor.. ansatte er vår viktigste ressurs, og fornøyde brukere vårt mål.. Vi ønsker å utfordre barna på deres eget nivå, basert på at barn er.. forskjellige.. Fellesskapet og individer tilpasses hverandre slik at individet ikke blir borte.. Humor og glede er en naturlig del av vår hverdag.. Barn har mulighet til å tilegne seg kunnskap og har innflytelse på sin egen hverdag.. Vi skal gi alle barna utfordringer på deres eget nivå.. Vi følger opp visjonen gøy å lære ved å gi barn mange opplevelser gjennom:.. bruke naturen.. spill/puslespill.. førskole.. Tekna-Barnehagenes verdier som vektlegges i hverdagen.. Trygghet.. Vi ønsker å gjøre vårt beste for å være en trygg og omsorgsfull plass for barn og voksne.. Vi legger vekt på å ha gode prosesser som kvalitetssikrer dette.. Kunnskap.. Vi har stor tiltro til verdien av kunnskap.. I barns tidlige leveår er deres potensial for læring også størst.. Vi forplikter oss derfor både gjennom vår tilknytning til den Teknisk Naturvitenskapelige forening (TEKNA), og vår visjon Gøy å lære å tilrettelegge for læring for barnet på best mulig måte.. Opplevelser.. I Tekna -Barnehagene ønsker vi å gi barna et bredt spekter av gode opplevelser i hverdagen, som de kan ta med seg videre i livet.. Med en god porsjon kunnskap og erfaring i sekken tror vi at barn vil ha bedre betingelser for å ta gode avgjørelser.. Samtidig er det viktig at barn får mulighet til å nyte sin barndom og fylle den med lek og glede.. Tillit.. Samme med foreldre ønsker vi å være gode rollemodeller og samtidig vise at vi har et gjennomtenkt syn på mennesker og verdier i livet.. Vi er ubundet av religion, men fokuserer på å finne fellesverdier mellom mennesker.. Vi har stor tillit til det gode i mennesket dersom det får de rette betingelser.. Vi ser på barns medvirkning og mulighet til å tenke fritt og kritisk som en viktig del av dette.. Ansvar.. Med tillit følger også ansvar.. Vi ønsker å ta vår del av ansvaret for vårt lokale/globale miljø og samfunn.. Vi ønsker også at barna skal utvikle bevissthet i forhold til det miljø de lever i, og åpenhet og respekt i forhold til kultur og mangfold.. Tekna - Barnehagenes pedagogiske plattform.. LøsningsFokusert Tilnærming (LØFT).. Tekna-Barnehagene er opptatt av at barn og voksne møtes med åpenhet og respekt for hverandre.. Barna skal utvikle og styrke sin kulturelle identitet og sitt personlige uttrykk gjennom hverdagsaktiviteter og lek med andre barn.. De voksne setter tydelige grenser og legger vekt på å gi tilbakemeldinger og alternativer løsninger, slik at barnas hverdag blir trygg og barna føler seg anerkjent.. Vi er åpne for barnas innspill og lar dem få muligheter til å påvirke sin egen hverdag.. Vi bruker LØFT som rettesnor.. Løft  ...   Tekna-Barnehagene er godkjente som Miljøfyrtårns barnehager.. De betyr at vi jobber hverdag med å styre kjennskapet til miljøvern og samtidig skal vi ta vare på nærmiljøet.. Barnehagene har et pedagogisk opplegg som brukes.. Oppleggene er tilpasset både aldrestrinn og årstider.. Vi jobber i team.. Teamene har en teamleder som sammen flere pedagoger og assistenter driver teamet,.. innenfor de rammer som til enhver tid gjelder for Tekna - Barnehagene.. Begge barnehager har to team/grupper.. Teamet med barn fra 0-3 år har 29 plasser og teamet med barn fra 3-6 har 44 plasser.. Team Pegasus (Tellus) og team Orrhanen ( Rådyrtråkket ).. Vi er 3 pedagoger og 4 assistenter på hvert team.. Pegasus har 44 plasser og Orrhanen har 44 plasser for barn i alderen 3-6 år.. Team Pegasus er delt i to baser, Sol og Måne.. Begge team deler barna inn i aldersbestemte grupper en del av barnehagetiden.. Vi har fokus på å gjøre barna skoleklare og har egne førskolegrupper flere ganger i uka.. Vi legger vekt på gode relasjoner, morsomme aktiviteter, opplevelser, turer og barns bruk av IKT.. Team Melkeveien (Tellus) og team Tiur, (Rådyrtråkket).. Vi er 4 pedagoger og 4 assistenter.. Vi har 29 barn i alderen 0-3 år, som deles i to baser Stjerne og Regnbuen.. Enkelte dager deler vi barna i aldersbestemte smågrupper.. Vi har 29 barn i alderen 0-3 år, som deles i aldersbestemte grupper hver dag på Tiuren.. Overgang fra barnehage til skole.. Vi vil at alle Tekna-barn skal være skoleklare etter en god start på barndommen i en av våre barnehager.. Vi vektlegger:.. Barn som vet hva bokstaver og tall er.. Barn som vet noe om hvordan skolens hverdag er.. Barn som kan og vil samarbeide med andre barn.. Barn som er trygge på seg selv.. Barn som kjenner til Drammen og barnehagens nærmiljø.. Barn som vet at det er gøy å lære.. Siste året barna går i Tekna Barnehagene har vi ett møte med skolene der våre barn skal begynne.. Kort om det vi har gjort i barnehagene.. Kort om det skolen står for og hva de ønsker seg av oss før skolestart.. Informasjon som er godkjent av foresatte gis til skolen.. Eventuelt andre møter med skolene avtales.. Informasjon.. I Tekna Barnehagene er det:.. En daglig leder som er ansvarlig for det totale pedagogiske opplegg og har det administrative ansvar.. Foreldrenes samarbeidsutvalg (SU) SU er en viktig samarbeidspartner for barnehagene, slik at tilbudet er i tråd med de forventninger som dere har og det tilbud vi kan gi.. Medlemmer til SU velges inn på foreldremøtene hver høst.. Foreldreråd, som består av alle foreldrene i barnehagen.. Eierstyre som er ansvarlige for barnehagene.. Dokumentasjon.. Tekna - Barnehagene har som mål å kunne dokumenter det pedagogiske arbeidet i barnas hverdag.. Ikke bare på skrift men også ved bilder og film for alle i barnehagene.. Hvert barn har en mappe, hvor all informasjon arkiveres.. Ukeplanene er tilgjengelige på vår hjemmeside, www.. teknabarnehagene.. Vi vil lykkes gjennom:.. det vi sier.. det vi gjør.. det vi mener.. Les mer »..

  Original link path: /virksomhetsplan/cms/59
  Open archive

 • Title: Barns sykdom | Tekna barnehagene
  Descriptive info: Barns sykdom | Tekna barnehagene.. Alle barn blir syke, og dette kan ofte bli et problem både for dere foreldre og oss i barnehagen.. Det er mange ganger vanskelig å ta seg tid til å være hjemme med syke barn, men barna våre er viktige, derfor må vi ta oss tid til dette.. Tekna-Barnehagene har utarbeidet en veiledning i forhold til barns sykdom som vi håper kan hjelpe dere foreldre til å avgjøre når barnet kan komme i barnehagen eller når dere skal være hjemme med deres kjære.. Felles regler ved sykdom er viktig slik at vi kan ivareta god helse for alle.. Kontakt oss dersom du/ dere er i tvil om barnet kan komme i barnehagen eller må  ...   er aktivitetsnivået høyt og til tider er det mye lyd.. Feber - barnet skal ha en feberfri dag hjemme før de kommer i barnehagen.. Oppkast og diarè - barnet skal være symptomfri i minst 48 timer.. Øyekatarr - barnet kan komme i barnehagen etter påbegynt behandling.. Barnesykdommer - barnet holdes hjemme i en dag som skal være symptomfri og feberfri.. Forkjølelse - når barnet har grønt snørr og rennende øyne samt nedsatt allmenntilstand, skal barnet holdes borte fra barnehagen.. Er dere usikker på om dere kan komme eller ikke kontakt oss.. Dette er ment som retningslinjer for syke barn i Tekna-Barnehagene, men vi ønsker en åpen dialog med dere som foreldre, slik at vi kan løse eventuelle uklarheter sammen..

  Original link path: /barns_sykdom/cms/64
  Open archive

 • Title: Kontakt oss | Tekna barnehagene
  Descriptive info: Kontakt oss | Tekna barnehagene.. Tekna-Barnehagene Rådyrtråkket.. Tlf 32 83 82 62.. Jarlsbergveien 225.. 3032 Drammen.. Tekna-Barnehagene Tellus.. Øvre Eikervei 25.. 3048 Drammen..

  Original link path: /sss/cms/25
  Open archive

 • Title: Nyheter for www.teknabarnehagene.no
  Descriptive info: Nyheter for www.. 2012.. Oktober.. TeknaNytt august.. Sommeren er kort og det mest regner bort.. Thomas Ledin har veldig rett idet, men vi i TeknaBarnehagene har tenkt å gjøre litt med det, vi jobber for å barna skal skinne litt mer hver dag, slik at dere kan være på jobben og tenke på at barna har det godt og de får en masse oppmerksomhet og glede.. Standardene.. som vi har jobbet med de siste 10 mnd har vært til stor hjelp for oss, vi har fått en bedre barnehage og dere har fått et bedre produkt.. Vi har stadig et stykke igjen til at alt er slik vi ønsker, men gjennom hverdagen og ukene håper vi å få det meste på plass.. har gjort om på innholdet slik at rommene på stor avdeling har fått funksjoner som kjennetenger rommet.. Et for drama og teater hvor vi skal spille teater, synge alene eller i kor fra scenen, borgen er på  ...   hjelpe oppe på Rådyrtråkket.. Kontakt Jacob.. Tellus.. er godt igang med renoveringen og Pegasus begynner å ta form.. Rommene er på plass og vi kan begynne å drømme om, hvordan nye Tellus blir.. Melkeveien er to team nå.. Vibeke er teamleder for Stjerne og Josefine er for Regnbuen.. Vi.. har gjennom barnehageåret 2012 opplevet en del endringer i personalet.. Det er ikke alltid så bra for barna, men slik er det og nå har vi fått på plass flere nye.. Stine.. Hansen er tilbake som barnehagelærer på Rådyrtråkket.. Josefine.. Imset er teamleder på Regnbuen, hun kommer fra kommunen og igjen er.. Kati.. Dawid en del av TeknaBarnehagene.. gleder oss til å ha dem med oss.. Resultate.. t fra brukerundersøken vil være legges ut, når Stiftelsen har behandlet den.. Plandag den 20 august vi er stengt.. Vi ønsker dere velkommen tilbake og ser frem til en spennende tid sammen.. Ha en flott uke.. Jacob Broen.. 15.. 2012.. Evaluering-Nordlys.. Evaluering ''Nordlys''..

  Original link path: /nyheter_cms
  Open archive

 • Title: Gøy å Lære | Tekna barnehagene
  Descriptive info: Gøy å Lære | Tekna barnehagene.. Gøy å lære.. Teknabarnehagene visjon Gøy å lære uttrykker et ønske om å gi alle et godt sted å være med muligheten til å lære.. Teknabarnehagene skal være en lekende og lærende institusjon, hvor ansatte er vår viktigste ressurs og fornøyde brukere vårt mål.. Vi ønsker å utfordre barna på deres eget nivå, basert på at barn er forskjellige.. Fellesskapet og individer skal tilpasses hverandre slik at individet ikke blir borte.. Humor, tull og glede skal være en naturlig del av vår hverdag, men også barns muligheter til å kunne innhente kunnskap og ha innflytelse på sin egen hverdag.. En god latter gjør læring lett.. Barnehagen er nå blitt en del av utdanningssystemet, men samtidig skal barn fremdeles få lov til å være barn.. I hvert fall hos oss.. Vår visjon Gøy å  ...   er forskjellige, og de skal føle at de er en del av fellesskapet.. At de har noe å bidra med.. De skal ha noe i ryggsekken, som gjør at de gleder seg til å gå videre.. Hos oss fokuserer vi på det positive, på det som er bra, på det vi vil ha mer av.. Vi deler alle kloke tanker og ideer.. Vi løfter hverandre.. Vi har store drømmer.. Vi sikter etter månen.. Kanskje treffer vi den ikke, men vi lander alltid mellom stjernene.. Vi har et kompetent, solid, omsorgsfullt og stabilt personale som jobber godt sammen.. Vi ønsker og strekker oss etter å gi barn eventyrlige opplevelser, som stiller noe av deres utforskertrang og nysgjerrighet.. Vi skaper en trygg atmosfære, der barna føler en god tilhørighet.. Vi har et nært og konstruktivt foreldresamarbeid.. Vi gir barn gode minner..

  Original link path: /visjon_goey_aa_laere
  Open archive


 • Archived pages: 328